Bull & Mastiff Sportkutyás Klub Egyesület Alapszabálya (Dőlt betűs módosításokkal, egységes szerkezetben.)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bull & Mastiff Sportkutyás Klub Egyesület Alapszabálya (Dőlt betűs módosításokkal, egységes szerkezetben.)"

Átírás

1 Bull & Mastiff Sportkutyás Klub Egyesület Alapszabálya (Dőlt betűs módosításokkal, egységes szerkezetben.) Alapítók az egyesülési jogról szóló évi II. törvény 12. (1) bekezdése szerint elhatározták a Bull & Mastiff Sportkutyás Klub Egyesület (továbbiakban: egyesület) létrehozását. A Bull & Mastiff Sportkutyás Klub Egyesület Közgyűlése április 09-én az alábbi alapszabályt fogadta el: 1. Az egyesület neve, székhelye, működése, pecsétje: Az egyesület neve: Bull & Mastiff Sportkutyás Klub Egyesület Az egyesület angol nyelvű elnevezése: Bull & Mastiff Sport Dog Club Székhelye: 6449 Mélykút, Új utca 6. Működési területe: Dél-alföldi régió. Pecsétje köriratban: Bull & Mastiff Sportkutyás Klub Egyesület, középen az egyesület logója. Az egyesület önálló jogi személyként saját alapszabállyal, szervezettel, képviselettel, elkülönült gazdálkodással működő társadalmi szervezet. 2. Az egyesület célja: Célja: a Dél-alföldi régió sportkutya-tartóinak- és tenyésztőinek társadalmi összefogása, célkitűzéseinek megvalósítása, kutyás sportok és a sportkutya fajták népszerűsítése, kulturált kutyatartás társadalmi elősegítése, az állatvédelem preferálása. Feladata: A kutyás sportok népszerűsítése, kulturált kutyatartás-, tenyésztés és az állatvédelem regionális elősegítése. 3. Célkitűzések megvalósítása Az egyesület az előzőekben megfogalmazott célokat és feladatokat a következőképpen kívánja megvalósítani: a) kapcsolatot tart fenn állami és társadalmi szervekkel, képviseli e szervek előtt a tagok

2 érdekeit, b) sport- és hobbi versenyeket rendez, c) kutyakiképzés oktatást vezet, d) fajta-találkozókat és rendezvényeket szervez. 4. Az egyesület tagjai: Az egyesület tagjai csak olyan személyek lehetnek, akik részt vesznek az egyesület munkájában és hozzájárulnak feladatainak és céljainak megvalósításához. Nem lehet az egyesület tagja olyan személy, akit a bíróság jogerős és végrehajtandó szabadságvesztésre ítélt, valamint az olyan személy sem, akit a bíróság a közügyektől jogerősen eltiltott. A tagfelvétel tagokra vonatkozó szabályok szerint történik. Kiskorúak csak szülői engedéllyel léphetnek be. A belépési szándékot írásban kell benyújtani, a tag felvételéről a vezetőség dönt. A vezetőség tagfelvételi kérelmet elutasító döntése ellen az érintett a döntés közlésétől számított 15 napon belül jogorvoslati kérelemmel fordulhat a Közgyűlés felé. Ilyen esetben az Elnök a közgyűlést a jogorvoslati kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül annak elbírálása céljából összehívja. 5. A tagok jogai és kötelességei A tagokat egyenlő jogok illetik és kötelességek terhelik. Tagok jogai: a) minden szolgáltatás és kedvezmény megilleti, melyet az egyesület részére nyújt, b) az egyesület rendezvényein részt vehet a nevezési díjak befizetésével, c) az egyesület tagjaiból áll a közgyűlés, így joga van minden tagnak a választáshoz, d) az egyesület tagjai választhatók az egyesület szerveibe, e) az egyesület valamely szervének törvénysértő határozatát valamely tag - a tudomására jutástól számított 30 napon belül a bíróság előtt megtámadhatja. Tagok kötelességei: a) az egyesületi alapszabályban foglaltak elismerése és betartása, b) részt venni az egyesület közgyűlésein, feladatainak lelkiismeretes elvégzése. 2

3 A tagság megszűnik: - elhalálozással, - kilépéssel, - törléssel, - a közgyűlés általi kizárással. Elhalálozás vagy kizárás esetén a tagdíj befizetés kötelezettsége megszűnik, a már befizetett díj vissza nem igényelhető. A tag a kilépési szándékát írásban előző év december 15-ig köteles bejelenteni a vezetőségnek, ennek elmulasztása esetén köteles az évi tagdíjat befizetni. Törléssel szűnik meg a tagsági viszony, ha a tag három egymást követő taggyűlésen nem vesz részt. A vezetőség kizárja az egyesület tagjai közül azt a tagot, aki három hónapon keresztül elmaradt a tagdíj megfizetésével, az Elnökség a tagot előzetesen figyelmeztette a kizárás jogkövetkezményeire és a figyelmeztetés átvételét követő 5 napon belül a tagdíj hátralékfizetési kötelezettségének nem tett eleget, azt, akit bíróság jogerős és végrehajtandó szabadságvesztés büntetésre ítélt és a közügyektől jogerősen eltiltott. Kizárásra irányuló kezdeményezést bármely tag jogosult benyújtani írásban a vezetőséghez. A vezetőség a kizárásra irányuló kezdeményezés kézhezvételétől számított 30 napon belüli időpontra vezetőségi ülést hív össze, amelyre az érintett személyt írásban meg kell hívni. A meghívót postai úton tértivevénnyel kell kézbesíteni. A vezetőségi ülésen lehetőséget kell biztosítani az érintett személy részére, hogy védekezését szóban vagy írásban előterjeszthesse. A vezetőség kizárást kimondó határozata ellen az érintett a döntés közlésétől számított 15 napon belül jogorvoslati kérelemmel fordulhat a közgyűlés felé. Ilyen esetben az Elnök a közgyűlést a jogorvoslati kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül annak elbírálása céljából összehívja, amely ülésre az érintett személyt írásban meg kell hívni. A meghívót postai úton tértivevénnyel kell kézbesíteni. A közgyűlésen lehetőséget kell biztosítani az érintett személy részére, hogy védekezését szóban vagy írásban előterjeszthesse. A közgyűlés kizárást kimondó határozatát törvénysértésre hivatkozással az érintett a tudomására jutástól számított 30 napon belül a bíróság előtt megtámadhatja. 6. Az egyesület szervei és működése Az egyesület közgyűlése választja az egyesület ügyintéző és képviselő szerveit. A tisztségviselők 3

4 megválasztása titkos szavazással történik, a megválasztás 5 évre szól Az egyesület szervei a) közgyűlés, b) vezetőség (5 fő - elnök, alelnök, titkár, pénztáros, tiszteletbeli elnök), c) felügyelő bizottság (3 fő), Az egyesület belső szervezetenként szakosztályokat hozhat létre A közgyűlés A közgyűlés az Egyesület legfőbb szerve, amely a tagok összességéből áll. A közgyűlés ülései nyilvánosak. A közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosult tagok 50%-a + 1 fő jelen van. Ha az egyébként szabályszerűen összehívott közgyűlés a megjelent tagoknak az előírtnál alacsonyabb száma miatt határozatképtelen, legkésőbb 8 napon belül ugyanazon napirendi pontokkal a közgyűlést új meghívóval össze kell hívni, amely a megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes. A határozatképtelen közgyűlés - az eddig megjelölt feltételek esetén is - csak akkor válik határozatképessé, ha mind a régi, mind az új meghívóban feltüntették, hogy a határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. A határozathozatal nyílt szavazással, egyszerű többséggel történik. A közgyűlést legalább évente egyszer össze kell hívni. Az írásbeli meghívónak tartalmaznia kell a közgyűlés helyét, időpontját és a napirendi pontokat. A tagoknak a meghívót úgy kell kiküldeni, hogy azt legalább nyolc nappal a közgyűlés időpontja előtt megkapják. A meghívót postai úton tértivevény útján vagy személyesen átvételi elismervény keretében kell kézbesíteni. A meghívóban közölni kell azt az időpontot, amelyben az ismételt közgyűlést meg kell tartani, ha az eredeti időpontban megtartott közgyűlés nem határozatképes. A meghívónak tartalmaznia kell, hogy a megismételt közgyűlés a jelenlévők számára tekintet nélkül határozatképes. A megismételt közgyűlést új meghívóval kell összehívni, amelyet a tagok részére legalább öt nappal a megismételt közgyűlés előtt meg kell küldeni. A meghívónak tartalmaznia kell, hogy a megismételt közgyűlés a jelenlévők számára tekintet nélkül határozatképes. A közgyűlés: - elfogadja és módosítja az alapszabályt, - megválasztja vezetőségi tisztségviselőit, - meghatározza az éves költségvetést, - megállapítja a tagok éves és egyéb tagdíjait, 4

5 - megtárgyalja a vezetőség beszámolóit és programjait, - elfogadja a vezetőség éves beszámolóját, - eljár a vezetőség tagfelvételi kérelmet elutasító határozat ellen benyújtott fellebbezés során, - eljár a vezetőség kizárást kimondó határozata ellen benyújtott fellebbezés során, - dönt a szakosztályok létrehozásában, - kimondhatja az egyesület feloszlását vagy egyesülését más egyesülettel. A közgyűlés összehívását írásban kérheti a tagok egyharmada a cél és az ok megjelölésével. A közgyűlést össze kell hívni: ha a tagok egyharmada cél és az ok megjelölésével írásban kéri ezt, ha a vezetőség rendkívüli közgyűlés összehívását tartja szükségesnek, - ha a működés törvényességének helyreállítása céljából az ügyész keresete alapján - a bíróság a közgyűlés összehívását elrendeli, - ha az érintett az vezetőség tagfelvételi kérelmet elutasító vagy kizárást kimondó döntése ellen jogorvoslati kérelemmel fordul a közgyűlés felé. Fenti esetekben az elnök vagy annak megbízottja harminc napon belül köteles összehívni a közgyűlést. A közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosultak 50%-a + 1 fő jelen van. A határozatképtelenség miatt újra összehívott közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes, az eredeti napirendi pontokban, amennyiben az eredeti meghívóban e tényről a tagokat tájékoztatták. A jelenlévő tagok kétharmados szótöbbsége szükséges: az Alapszabály elfogadásához, módosításához; az Egyesület feloszlásához, más Egyesülettel történő egyesülés kimondásához. A közgyűlés üléseit az elnök vezeti. Az elnök a közgyűlés levezetésével mást is megbízhat. A közgyűlésről jegyzőkönyv készül, melyet az elnök és két, a közgyűlés által megválasztott tag hitelesít. A közgyűlés által meghozott határozatokat a Közgyűlési Határozatok Tárába kell bejegyezni. A közgyűlési Határozatok Tárát úgy kell vezetni, hogy abból a közgyűlés döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges személye) megállapítható legyen. A közgyűlési határozatokat mindazokkal közölni kell, akikre jogot vagy kö- 5

6 telezettséget ró. A határozatok közlése az elnök feladata. Az elnök a határozatokat a döntés meghozatalától számított 15 napon belül, igazolható módon - a határozatot átvételi elismervény ellenében személyesen átadva, vagy postai úton hivatalos iratként tértivevénnyel - közli az érintettekkel. Ezen túlmenően az elnök a közgyűlés határozatait a döntés meghozatalától számított 15 napon belül 15 napra az Egyesület székhelyén lévő egyesületi hirdetőtáblán kifüggeszti A vezetőség A vezetőség az egyesület általános hatáskörű végrehajtó szerve. A vezetőség két közgyűlés közötti időszakban a kizárólagos hatásköröket kivéve gyakorolja a közgyűlés hatáskörét, irányítja az egyesület működését. A vezetőség szükség szerint, de évente legalább kétszer ülésezik. A vezetőséget az elnök írásban hívja össze. Szabályszerűnek az összehívás akkor minősül, ha a tagok az ülésről legalább nyolc nappal az ülés időpontját megelőzően írásban értesülnek, és az ülés tárgysorozatáról leírást kapnak. A meghívó kézbesítésére a közgyűlésnél leírtak az irányadóak. A vezetőség ülései nyilvánosak. A vezetőség gondoskodik a közgyűlés határozatainak végrehajtásáról. A vezetőség üléseit az elnök hívja össze. A vezetőség határozatképes, ha tagjai közül legalább hárman jelen vannak. A vezetőség határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Határozatképtelenség esetén legkésőbb 30 napon belül a vezetőséget ismételten össze kell hívni. Határozatképtelenség miatt ismételten összehívott ülések is csak akkor határozatképesek, ha azokon legalább 3 elnökségi tag jelen van. A vezetőség által meghozott határozatokat a Vezetőségi Határozatok Tárába kell bejegyezni. Az Vezetőségi Határozatok Tárát úgy kell vezetni, hogy abból a vezetőségi döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges személye) megállapítható legyen. A vezetőségi határozatokat mindazokkal közölni kell, akikre jogot vagy kötelezettséget ró. A határozatok közlése az elnök feladata. Az elnök a határozatokat a döntés meghozatalától számított 15 napon belül, igazolható módon - a határozatot átvételi elismervény ellenében személyesen átadva, vagy postai úton hivatalos iratként tértivevénnyel - közli az érintettekkel. Ezen túlmenően az elnök a vezetőség határozatait a döntés meghozatalától számított 15 napon belül 15 napra az Egyesület székhelyén lévő egyesületi hirdetőtáblán kifüggeszti. A vezetőség: a) kitűzi a közgyűlést, összeállítja és előkészíti a napirendi pontokat, 6

7 b) határoz kiállítások és más rendezvényekről, c) pénz és vagyonkezelés mellett az irattározást annak szabályai szerint ellátja, d) dönt a tagfelvételi kérelmek tárgyában, e) dönt a kizárás tárgyában, f) minden olyan eljárás, amely nem tartozik a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe, és amelyeket a vezetőség hatáskörébe von. Rendkívüli ülést kell összehívni: a) a vezetőség egyharmada a cél megjelölésével kéri, b) az egyesület elnöke ezt szükségesnek tartja. A vezetőségi ülést az elnök akadályoztatása esetén az alelnök hívja össze és látja el az elnöki teendőket. Az egyesület elnöke A vezetőség elnöke az egyesületi elnök. Az Egyesület elnökét 5 éves időtartamra a Közgyűlés választja, aki tevékenységével a Közgyűlésnek felelős. Az elnök: - képviseli az egyesületet, illetve a vezetőség egyes tagjait megbízza az egyesület képviseletével, - összehívja a közgyűlést és a vezetőségi üléseket, ezeken elnököl, - ellenőrzi a közgyűlés határozatainak végrehajtását, - mindent megtesz az egyesület törvényes és alapszerű tevékenysége érdekében. Az egyesület alelnöke az elnök akadályoztatása esetén képviseli az egyesületet. Az egyesület tiszteletbeli elnöke az a természetes személy lehet, aki a kinológiában kiemelkedő tevékenységet ért el és az egyesület ez irányú felkérését elfogadja. A tiszteletbeli elnöki cím adományozására a közgyűlés jogosult. Az egyesület titkára: - segíti az egyesületi elnököt feladatainak ellátásában, - előkészíti a közgyűlés és a vezetőség elé kerülő előterjesztéseket, 7

8 - gondoskodik a közgyűlés és a vezetőség ülésein a jegyzőkönyv vezetéséről, - szervezi és irányítja a szakosztályok munkáját, - a hatáskörét meghaladó ügyeket továbbítja az illetékesekhez. Az egyesület pénztárosa: - az egyesület gazdasági ügyeit intézi, - pénz és vagyon kezeléséről okmányolt számadást vezet, - évente rendszeresen elkészíti a mérleget és ezzel tájékoztatja a közgyűlést és a vezetőséget A felügyelő bizottság A felügyelő bizottság 3 tagból áll. A bizottság tagjai a vezetőségnek nem lehetnek tagjai. A bizottság feladata az egyesület költségvetésének ellenőrzése, továbbá köteles ellenőrizni az egyesület törvényes és alapszabályszerű működését. Amennyiben hiányosságot észlel köteles a vezetőséget és a közgyűlést tájékoztatni. A bizottság indítványára ez ügyben 30 napon belül össze kell hívni a közgyűlést. A Felügyelő Bizottság tagjait egyenlő jogok és azonos kötelezettségek illetik meg, így különösen: jogosult az Egyesület működését és gazdálkodását ellenőrizni, jelentést, tájékoztatást, illetve felvilágosítást kérni az Egyesület Közgyűlésétől, illetve munkavállalóitól, az Egyesület könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja. A felügyelő bizottság szükség szerint, de évente legalább egyszer ülésezik. A felügyelő bizottságot a felügyelő bizottság elnöke hívja össze. Szabályszerűnek az összehívás akkor minősül, ha a tagok az ülésről legalább 8 nappal az ülés időpontját megelőzően írásban értesülnek és az ülés tárgysorozatáról leírást kapnak. A meghívó kézbesítésére a közgyűlésnél leírtak az irányadóak. A felügyelő bizottság ülései nyilvánosak, üléseiről sorszámozott jegyzőkönyvet készít, határozatait ugyancsak sorszámozza. A jegyzőkönyv tartalmazza az ülés helyét és idejét, a jelenlévő tagok, meghívott személyek és a jegyzőkönyvvezető személyét, a napirendet, a hozzászólásokat, az érdemi határozatokat és azok hatályát. A jegyzőkönyvet úgy kell vezetni, hogy abból érdemi döntést támogatók és ellenzők számaránya megállapítható legyen. A felügyelő bizottság bármely tagja jogosult jegyzőkönyvbe foglaltatni neve feltüntetése mellett a döntésre leadott szavazatát. A jegyzőkönyvet a felügyelő bizottság ülésén a résztvevő tagok aláírják. A felügyelő bizottság akkor határozatképes, ha ülésén legalább 2 tag jelen van. 8

9 A felügyelő bizottság határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. 7. Szakosztályok A szakosztály élén a szakosztály gyűlésén megválasztott titkár áll. A szakosztály segíti a tenyésztést, szervezi az adott fajtával kapcsolatos szakismeretek terjesztését. 8. Az egyesület jogi személyisége és vagyona Az egyesület bevétele tagdíjakból, belépési és nevezési díjakból, valamint egyéb adományból áll. A vezetőség és tagság felelősséggel tartozik azokért az esetleges károkért, amelyet felelőtlen magatartásukkal okoznak az egyesületnek vagy vezetőségnek. Az egyesület bankszámlája felett az elnök és a pénztárosa együttesen jogosult rendelkezni. 9. Vegyes és záró rendelkezések Jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv, az évi II. törvény, valamint a mindenkor hatályos egyéb jogszabályok irányadóak. Jelen Alapszabályt a Bull & Mastiff Sportkutyás Klub Egyesület közgyűlése az 5/2011.(IV.09.) számú határozatával, április 09-én fogadta el. Mélykút, április 09. Skropkó Barnabás elnök 9

FPV Egyesület alapszabálya

FPV Egyesület alapszabálya FPV Egyesület alapszabálya Az FPV Egyesület a modellezés azon ágával foglalkozik, ahol modell irányítása az élő videó kép alapján történik és támogat minden olyan modellező tevékenységet, mely az irányításhoz

Részletesebben

CSEPELI SZALON KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

CSEPELI SZALON KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET CSEPELI SZALON KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET Alulírott Alapítók közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság 1959. évi IV. törvény ide vonatkozó rendelkezései

Részletesebben

A Tata és Környéke Turisztikai Egyesület Alapszabálya

A Tata és Környéke Turisztikai Egyesület Alapszabálya Tata és Környéke Turisztikai Egyesület 2890 Tata, Ady E. út 9. telefon: +36-34/586-045 e-mail: tata@tourinform.hu ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

A Magyar Orvosok Sportegyesületének

A Magyar Orvosok Sportegyesületének A Magyar Orvosok Sportegyesületének alapszabálya 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az Egyesület neve: Magyar Orvosok Sportegyesülete Székhelye: 1068 Budapest, Szondi u. 100. sz. Működése kiterjed az ország egész

Részletesebben

BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1 A BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET alapszabályának módosítása egységes szerkezetben Alulírottak ezúton nyilatkozunk,

Részletesebben

A PALOZNAKI CIVIL EGYESÜLET 2007. május 17.-közgyűlésen elfogadott változtatásokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA

A PALOZNAKI CIVIL EGYESÜLET 2007. május 17.-közgyűlésen elfogadott változtatásokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA A PALOZNAKI CIVIL EGYESÜLET 2007. május 17.-közgyűlésen elfogadott változtatásokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA Alulírott alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény ( Etv)

Részletesebben

MAGYAR LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁSI SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

MAGYAR LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁSI SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA MAGYAR LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁSI SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a Magyar Létesítménygazdálkodási Szövetséget.

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai. II. Az Egyesület célja és feladatai

ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai. II. Az Egyesület célja és feladatai BARBONCÁS BÁBOKKAL NEMCSAK A GYERMEKEKÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a BARBONCÁS Bábokkal

Részletesebben

A LOVAS JÖVŐJÉÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A LOVAS JÖVŐJÉÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A LOVAS JÖVŐJÉÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján a mai nappal, létrehozták a Lovas Jövőjéért Egyesületet. A Lovas Jövőjéért

Részletesebben

Napfény Egyesület Az élhetőbb életért ALAPSZABÁLYA

Napfény Egyesület Az élhetőbb életért ALAPSZABÁLYA Napfény Egyesület Az élhetőbb életért ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény

Részletesebben

Alapszabály I. AZ EGYESÜLET ADATAI

Alapszabály I. AZ EGYESÜLET ADATAI Magyar Szomato-pszichoterápiás Egyesület Alapszabály A Magyar Szomato-pszichoterápiás Egyesület 2008. február 27-én alakult és a Fővárosi Bíróság 12886. sorszám alatt a társadalmi szervezetek nyilvántartásába

Részletesebben

A Magyar Netgombász Közhasznú Egyesület szervezeti és működési szabályzata II. AZ EGYESÜLET JOGÁLLÁSA ÉS TAGSÁGA

A Magyar Netgombász Közhasznú Egyesület szervezeti és működési szabályzata II. AZ EGYESÜLET JOGÁLLÁSA ÉS TAGSÁGA A Magyar Netgombász Közhasznú Egyesület szervezeti és működési szabályzata I. ÁLTALÁNOS RÉSZ Az Egyesület neve: Magyar NetGombász Közhasznú Egyesület Az Egyesület székhelye: 1142 Budapest, Dorozsmai u.

Részletesebben

EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (közhasznú )

EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (közhasznú ) EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (közhasznú ) I. AZ EGYESÜLET ADATAI 1. Az Egyesület teljes neve:..... Az Egyesület rövidített neve:.. Az Egyesület idegen nyelvű elnevezése:... 2. Az Egyesület székhelye:.. 3. Az

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Egységes szerkezetbe foglalása. Az Egyesület címere:

ALAPSZABÁLY. Egységes szerkezetbe foglalása. Az Egyesület címere: Nytsz.: 1/2014 1 EGED FUTÓ KLUB ALAPSZABÁLY Egységes szerkezetbe foglalása Az Eged Futó Klub a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint

Részletesebben

MAGYAR NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK EGYESÜLETE. Hungarian Educational Research Association HERA ALAPSZABÁLY

MAGYAR NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK EGYESÜLETE. Hungarian Educational Research Association HERA ALAPSZABÁLY MAGYAR NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK EGYESÜLETE Hungarian Educational Research Association HERA ALAPSZABÁLY Budapest, 2012. 1 EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az Egyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló

Részletesebben

Magyar Felkészülők Egyesülete ALAPSZABÁLYA

Magyar Felkészülők Egyesülete ALAPSZABÁLYA Magyar Felkészülők Egyesülete ALAPSZABÁLYA Alulírottak elhatároztuk, hogy az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV.

Részletesebben

A TORDAS SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A TORDAS SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A TORDAS SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Székhelye: 2463 Tordas Szabadság utca 87. I. Általános Rendelkezések 1 A TORDAS SPORTEGYESÜLET (a továbbiakban: Sportegyesület) az egyesülési jogról valamint a civil

Részletesebben

ALAPSZABÁLY (egységes szerkezetben)

ALAPSZABÁLY (egységes szerkezetben) ALAPSZABÁLY (egységes szerkezetben) Általános rész 1.1. Az egyesület neve: Az egyesület neve: Magyarországi Agrárvállalkozók Egyesülete Az egyesület rövidített elnevezése: MAGRE 1.2. Az egyesület székhelye:

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y A L A P S Z A B Á L Y 1. Az egyesület neve (1) Az egyesület neve: Harley Tulajdonosok Klubja Dél- Magyarország Chapter Az egyesület rövidített neve: H.O.G. Dél- Magyarország Chapter Az egyesület neve angolul:

Részletesebben

Gyáli úti Puskás Tivadar Almamáter Egyesület

Gyáli úti Puskás Tivadar Almamáter Egyesület Gyáli úti Puskás Tivadar Almamáter Egyesület székhelye: 1097 Budapest, Gyáli út 22. ALAPSZABÁLYA Elfogadva egységes szerkezetbe foglalva, 2009. 08. 24.-én Hatályos 2009. 08. 24.-től. EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

Részletesebben

Logikusak(k) Oktatási, Kulturális és Sport Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA. (módosításokkal egységes szerkezetben)

Logikusak(k) Oktatási, Kulturális és Sport Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA. (módosításokkal egységes szerkezetben) Logikusak(k) Oktatási, Kulturális és Sport Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA (módosításokkal egységes szerkezetben) 2009 2 A Logikusak(k) Kulturális és Sport Egyesület Tagjai az Egyesülési jogról szóló

Részletesebben

Civil Élet Egyesület, a tudatos fogyasztói szokások kialakításáért

Civil Élet Egyesület, a tudatos fogyasztói szokások kialakításáért Civil Élet Egyesület, a tudatos fogyasztói szokások kialakításáért Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése szerint elhatározták a Civil Élet Egyesület létrehozását.

Részletesebben

Egységes Szerkezetbe foglalt Alapszabályzat. 1956-os MAGYAR SZABADSÁGHARCOSOK VILÁGSZÖVETSÉGE EGYESÜLET 2013.

Egységes Szerkezetbe foglalt Alapszabályzat. 1956-os MAGYAR SZABADSÁGHARCOSOK VILÁGSZÖVETSÉGE EGYESÜLET 2013. 1956-os MAGYAR SZABADSÁGHARCOSOK VILÁGSZÖVETSÉGE EGYESÜLET 2013. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. fejezet Általános rendelkezések. 2 II. fejezet Az 1956-os Magyar Szabadságharcos Világszövetség Egyesület céljai..

Részletesebben

A Magyarországi Uszkárbarátok Társasága ALAPSZABÁLYA

A Magyarországi Uszkárbarátok Társasága ALAPSZABÁLYA A Magyarországi Uszkárbarátok Társasága egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az Egyesület adatai 1. (1) Az Egyesület neve: Magyarországi Uszkárbarátok Társasága.

Részletesebben

A Fehérvár és Környéke Horgászegyesület ALAPSZABÁLYA

A Fehérvár és Környéke Horgászegyesület ALAPSZABÁLYA A Fehérvár és Környéke Horgászegyesület ALAPSZABÁLYA 1.. 1. Az egyesület neve: Fehérvár és Környéke Horgászegyesület 2. Rövidített név: FKHE 3. Székhelye: 8000 Székesfehérvár, Budai út 92. 4. Levelezési

Részletesebben

Belső Ellenőrök Magyarországi Közhasznú Szervezete Alapszabálya 1 I. Általános rendelkezések l. (1) A társadalmi szervezet neve: Belső Ellenőrök Magyarországi Közhasznú Szervezete (a továbbiakban: Egyesület)

Részletesebben

Bendiák Kyokushinkai Közhasznú Karate Sportclub Alapszabálya

Bendiák Kyokushinkai Közhasznú Karate Sportclub Alapszabálya Bendiák Kyokushinkai Közhasznú Karate Sportclub Alapszabálya az 1989.évi II. tv valamint az 1997. évi CLVI. tv szabályai alapján a változásokkal egységes szerkezetben 10/1 Bendiák Kyokushinkai Közhasznú

Részletesebben

A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya. I. Általános rendelkezések

A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya. I. Általános rendelkezések A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: JAM Kórus Közhasznú Egyesület (a továbbiakban: Egyesület) 2. Az Egyesület rövidített neve: JAM Kórus Egyesület

Részletesebben

EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az alapszabály mellékletét képező tagjegyzéket aláírók, mint alapító tagok, jelen alapszabály elfogadásával megalakítják a következő egyesületet és elfogadják annak alapszabályát,

Részletesebben

Kerekasztal a Részvételi Demokráciáért Egyesület (KARD) A l a p s z a b á l y a. I. Az Egyesület adatai

Kerekasztal a Részvételi Demokráciáért Egyesület (KARD) A l a p s z a b á l y a. I. Az Egyesület adatai Kerekasztal a Részvételi Demokráciáért Egyesület (KARD) A l a p s z a b á l y a I. Az Egyesület adatai 1. A Szervezet neve: Kerekasztal a Részvételi Demokráciáért Egyesület Nevének rövidítése: KARD Székhelye:

Részletesebben