Magyar Anatómus Társaság

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Magyar Anatómus Társaság"

Átírás

1 Magyar Anatómus Társaság alapszabálya. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A társaság a./ neve : Magyar Anatómus Társaság (MAT) b./ székhelye : Budapest c./ működési területe: Magyarország d./ pecsétje: köralakú, Magyar Anatómus Társaság felirattal. Angol nyelven: Hungarian Anatomical Society e./ logója, változó színekben: (1) A Társaság jogi személy. 2. II. A TÁRSASÁG CÉLJA ÉS TEVÉKENYSÉGE 3. (1) A Társaság célja: a makroszkópos és mikroszkópos morfológia, a fejlődéstan, hisztokémia és határterületi tudományok fejlesztése, a tagok tudományos ismeretének bővítése és a tudományág etikájának ápolása. A Társaság feladata, hogy a tudományág szemléletét és módszertanát terjessze, a tudományág hazai és külföldi eredményeit ismertesse, elősegítse azok gyakorlati felhasználását. Szakmai folyóiratokban segítse a magyar kutatási eredmények széles körű megismertetését. A Társaság céljai elérésének érdekében vezető szervei útján: 4. a./ tagjai és vendégei számára előadásokat, referáló- és vitaüléseket, valamint kongresszusokat rendez; b./ szakfolyóiratokat adhat ki, javaslataival és bírálataival segíti az orvostudományi és biológiai könyvkiadást; c./ figyelemmel kíséri a szakterületét érintő oktatási kérdéseket, javaslatokkal és bírálatokkal segíti azok megoldását;

2 2 d./ szakterületét érintő kérdésekben véleményt nyilvánít; e./ feladatai megoldása érdekében pályázatokat hirdethet, jutalmakat tűzhet ki, emlékérmeket és díjakat alapíthat; f./ tudományos kiállításokat rendezhet. III. A TÁRSASÁG TAGJAI 5. (1) A Társaság tagjai lehetnek: a./ rendes tagok c./ pártoló tagok b./ tiszteletbeli tagok d./ ifjúsági tagok (2) Rendes tag lehet a Társaság tudományágának az egyetemet vagy főiskolát végzett művelője vagy gyakorlati alkalmazója, aki kötelezi magát a Társaság alapszabályának megtartására és felvételét belépési nyilatkozatban kéri, és a Társaság a tagjai sorába felveszi. A tagfelvételi kérelmet a vezetőség hagyja jóvá. (3) Tiszteletbeli tag lehet az a magyar vagy külföldi állampolgár, aki a Társaság tudományágának valamelyikében kiemelkedő értékű munkásságot fejt ki és kiemelkedő eredményeket ért el. A tiszteletbeli tagot a Társaság vezetőségének ajánlására a közgyűlés választja. (4) Pártoló tagok olyan természetes vagy jogi személyek, akik, illetve amelyek a Társaság tudományágának hazánkban való előbbre vitele céljából csatlakozni kívánnak, és akiket a vezetőség pártoló tagként felvesz, és akik a pártoló tagsági díjat fizetik.. Amennyiben a pártoló tag jogi személy, a Társaság munkájában képviselője útján vesz részt. (5) Ifjúsági tag lehet az a magyar, vagy külföldi állampolgárságú, hazai egyetemet vagy főiskolát látogató hallgató, vagy PhD hallgató, aki a Társaság tudományága iránt érdeklődést tanúsít; akit a szakágból tanúsított kiemelkedő tanulmányi eredményei alapján a tudományágat művelő oktatója vagy témavezetője felvételre javasol. Az ifjúsági tagok jogait és kötelezettségeit a Társaság belső szabályzatban határozza meg. A szabályozás arra irányul, hogy az ifjúsági tagok számára kedvezmények biztosításával teszi lehetővé a Társaság működésében való tevékeny részvételt. 6. (1) A Társaság tagjai jogaikat személyesen, jogi személy a képviselője útján gyakorolja.

3 3 (2) A tiszteletbeli, pártoló és ifjúsági tagokat a rendes tagokkal egyenlő jogok illetik meg. A Társaság közgyűlésein minden tag részt vehet, tanácskozási, indítványozási és szavazati joga van, bármely tisztségre megválasztható. (3) A Társaság tagjait megilleti mindaz a kedvezmény, amit a Társaság biztosít. IV. A TÁRSASÁG 7. a/ több szakmai ágat érintő kérdésekben együttműködik a társegyesületekkel; b/ külföldi orvostudományi szervezetekkel és egyesületekkel kapcsolatot vehet fel és tarthat fenn; c/ érdekvédelmi kérdésekben eljár. 8. A Társaság tagjai kötelesek az alapszabály rendelkezéseit, valamint a közgyűlés határozatait megtartani és a Társaság célkitűzéseit előmozdítani. Kötelesek a megállapított tagdíjat rendszeresen megfizetni, a tárgyévet megelőző év december 31-ig. (1) A tagság megszűnik: a./ kilépés, b./ kizárás, c./ elhalálozás folytán. (2) A tag kilépési szándékát az elnöknek vagy a főtitkárnak írásban tartozik bejelenteni. 9. (3) Ki kell zárni a tagok sorából azokat, akiket bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen végrehajtható szabadságvesztésre ítéltek. Ki lehet zárni a tagok sorából azokat, akik az alapszabály rendelkezéseit nem tartják meg, ill. akik évi tagdíjukat, nekik felróható okból, nem fizették be, és tartozásukat felszólítás után sem rendezték. (4) A tag kizárásáról, illetőleg kilépési kérelem esetén, törléséről a vezetőség határoz. V. A TÁRSASÁG VEZETŐ SZERVEI 10. A Társaság vezető szervei: a közgyűlés a vezetőség a vezetőség elnöksége.

4 4 KÖZGYŰLÉS (1) A Társaság legfőbb szerve a közgyűlés, a tagok összességéből alakul. (2) A közgyűlés hatásköre: a./ megállapítja, ill. módosítja a Társaság alapszabályát; 11. b./ megvitatja a Társaság elmúlt időszakban végzett munkájáról szóló beszámolókat és meghatározza a következő időszak legfontosabb feladatait; c./ megtárgyalja a Társaság évi költségvetését és zárszámadását; d./ megválasztja a vezetőség tagjait, a Társaság elnökét és a pénztáros ellenőrét; e./ dönt mindazokban az ügyekben, melyeket a jogszabály és az alapszabály a hatáskörébe utal. (3) A Társaság választott szervei a közgyűlésnek felelősséggel tartoznak. 12. (1) A közgyűlés rendes vagy rendkívüli. A rendes közgyűlést 2 évenként, vezetőségválasztással egybekötött rendes közgyűlést pedig 4 évenként kell tartani. (2) A vezetőség rendkívüli közgyűlést szükség esetén bármikor összehívhat. A tagok egyharmadának írásbeli előterjesztésére 30 napon belül a rendkívüli közgyűlést össze kell hívni. (1) Határozatképes a közgyűlés, ha azon a tagoknak legalább fele jelen van. 13. (2) Ha a szabályszerűen összehívott közgyűlést határozatképtelensége miatt el kell halasztani, a 30 napon belül ugyanezen napirenddel összehívott közgyűlés a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes. (3) A közgyűlés határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. A VEZETŐSÉG 14. (1) a./ A Társaság vezetősége (továbbiakban vezetőség) képviselő, ügyintéző szerv. Tagja büntetlen előéletű magyar állampolgár lehet.

5 5 b./ A vezetőségnek hivatalból tagjai a Debreceni Egyetem Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet Pécsi Tudományegyetem Anatómiai Intézet Semmelweis Egyetem Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet Semmelweis Egyetem Humánmorfológiai és Fejlődésbiológiai Intézet Szegedi Tudományegyetem Anatómiai Intézet Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar Anatómiai és Szövettani Tanszék igazgatói. c./ A vezetőségnek tagja az előző elnök. d./ A Társaság elnökét és a vezetőség további öt tagját a közgyűlés a Társaság tagjai sorából titkos szavazással választja 4 évre. e./ A választott tagok, kivéve az elnököt, egyszer újra választhatók. (2) A vezetőség, az alapszabály módosítás esetét kivéve, két közgyűlés között a közgyűlés hatáskörét gyakorolja, továbbá a./ vezeti a Társaság munkáját; b./ a közgyűlés határozatai alapján elkészíti a Társaság munkatervét, ellenőrzi annak végrehajtását; c./ elkészíti a Társaság évi költségvetését és zárszámadását; d./ előkészíti a közgyűlést; e / gondoskodik a közgyűlés határozatainak végrehajtásáról; f./ jóváhagyja a Társaság ügyrendjét; g./ megválasztja tagjai közül a Társaság főtitkárát és pénztárosát.

6 6 (3) A vezetőségi ülés akkor határozatképes, ha azon legalább a tagok fele jelen van. A vezetőség határozatát egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. (4) A Vezetőség a Társaság ügyeit elektronikus levelezés útján is intézheti. (5) Két vezetőségi ülés között a Társaság vezetését az elnök és a főtitkár együttesen látja el. Munkájukról a vezetőségnek számolnak be. 15. (1) Az elnök hatásköre: a./ képviseli a Társaságot; b./ vezeti a közgyűlést és a vezetőség üléseit. (2) Az elnököt akadályoztatása esetén a főtitkár helyettesíti. 16. (1) A főtitkár a Társaság operatív munkáját vezeti. (2) A főtitkár gondoskodik a közgyűlés és a vezetőség határozatainak végrehajtásáról. VI A TÁRSASÁG PÉNZTÁROSA ÉS ELLENŐRE 17. (1) A pénztáros kezeli a pénztárat, gondoskodik a bevételek és kiadások teljesítéséről, a pénzkészlet előírás szerinti elhelyezéséről, vezeti a pénztárkönyvet. (2) Az ellenőr a pénztáros működését ellenőrzi. A VAGYONKEZELÉS ELLENŐRZÉSE 18. A vagyonkezelés ellenőrzésének jogkörét a Társaságot bejegyző bíróság gyakorolja. A TÁRSASÁG ÜGYRENDJE 19.

7

2. A TÁRSASÁG JELLEGE

2. A TÁRSASÁG JELLEGE MAGYAR RADIOLÓGUSOK TÁRSASÁGA ALAPSZABÁLYA (egységes szerkezetben a 2015... napján kelt változásokkal, amelyek jelen alapszabályban dőlt betűvel szerepelnek) 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK (Ptk. 61. ) 1.1.

Részletesebben

Magyar Artériás Stiffness Társaság. Alapszabálya (2014.05.26.)

Magyar Artériás Stiffness Társaság. Alapszabálya (2014.05.26.) Magyar Artériás Stiffness Társaság Alapszabálya (2014.05.26.) Jelen társaság alapítói a hatályos jogszabályoknak megfelelően társadalmi szervezetet hoznak létre, amelynek Alapszabálya a benne meghatározott

Részletesebben

BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1 A BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET alapszabályának módosítása egységes szerkezetben Alulírottak ezúton nyilatkozunk,

Részletesebben

DEBRECEN VÁROSI LÖVÉSZ EGYLET ALAPSZABÁLY Elfogadta a Debrecen Városi Lövész Egylet közgyűlése Érvényes: 2006. május 27-től

DEBRECEN VÁROSI LÖVÉSZ EGYLET ALAPSZABÁLY Elfogadta a Debrecen Városi Lövész Egylet közgyűlése Érvényes: 2006. május 27-től DEBRECEN VÁROSI LÖVÉSZ EGYLET ALAPSZABÁLY Elfogadta a Debrecen Városi Lövész Egylet közgyűlése Érvényes: 2006. május 27-től BEVEZETŐ A Debrecen Városi Lövész Egylet tagjai megállapítják, hogy az Egyesület

Részletesebben

Zsámbék Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület Módosított Alapszabálya

Zsámbék Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület Módosított Alapszabálya Zsámbék Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület Módosított Alapszabálya Készült: 2010.02.26. ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület az állampolgárok önkéntes egyesülésén alapuló

Részletesebben

ÓZDI KERÉKPÁROS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (módosított, egységes szerkezetben)

ÓZDI KERÉKPÁROS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (módosított, egységes szerkezetben) ÓZDI KERÉKPÁROS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (módosított, egységes szerkezetben) 1. Általános rendelkezések: A szervezet neve: Ózdi Kerékpáros Egyesület, rövidítve ÓKE Az ÓKE székhelye: 3600 Ózd, Gömöri út 55.

Részletesebben

KERESKEDŐK ÉS VENDÉGLÁTÓK VAS MEGYEI ÉRDEKVÉDELMI SZERVEZETE ( KISOSZ ) ALAPSZABÁLYA ( a módosításokkal egységes szerkezetben ) I.

KERESKEDŐK ÉS VENDÉGLÁTÓK VAS MEGYEI ÉRDEKVÉDELMI SZERVEZETE ( KISOSZ ) ALAPSZABÁLYA ( a módosításokkal egységes szerkezetben ) I. KERESKEDŐK ÉS VENDÉGLÁTÓK VAS MEGYEI ÉRDEKVÉDELMI SZERVEZETE ( KISOSZ ) ALAPSZABÁLYA ( a módosításokkal egységes szerkezetben ) I. l./ Az egyesület célja: az egyesületbe tömörült kereskedelmi, vendéglátói

Részletesebben

TERCIA FOGLALKOZTATÁSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

TERCIA FOGLALKOZTATÁSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY TERCIA FOGLALKOZTATÁSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY A TERCIA FOGLALKOZTATÁSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesület elvi alapja: Az egyesület olyan társadalmi szervezet, amely saját értékei alapján, önkéntesen szerveződik,

Részletesebben

Schönherzes Villamosmérnökök és Informatikusok Egyesülete. ALAPSZABÁLY -változással egységes szerkezetben- Budapest, 2013. március 21.

Schönherzes Villamosmérnökök és Informatikusok Egyesülete. ALAPSZABÁLY -változással egységes szerkezetben- Budapest, 2013. március 21. Schönherzes Villamosmérnökök és Informatikusok Egyesülete ALAPSZABÁLY -változással egységes szerkezetben- Budapest, 2013. március 21. ALAPSZABÁLY -változásokkal egységes szerkezetben- A Fővárosi Törvényszék

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Rákellenes Egyesület alapszabálya

Komárom-Esztergom Megyei Rákellenes Egyesület alapszabálya Komárom-Esztergom Megyei Rákellenes Egyesület alapszabálya Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Komárom-Esztergom Megyei Rákellenes Egyesület (2) Az Egyesület rövidített elnevezése: KORE (3) Az

Részletesebben

- elfogadva a 2010. október 25-i közgyűlésen - I. fejezet Általános rendelkezések

- elfogadva a 2010. október 25-i közgyűlésen - I. fejezet Általános rendelkezések Az Árpád Gimnáziumért Közhasznú Egyesület Alapszabálya (I. sz. módosítás) - elfogadva a 2010. október 25-i közgyűlésen - I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: Árpád Gimnáziumért Közhasznú

Részletesebben

A Magyar VHL (Von Hippel-Lindau) Társaság ALAPSZABÁLYA

A Magyar VHL (Von Hippel-Lindau) Társaság ALAPSZABÁLYA A Magyar VHL (Von Hippel-Lindau) Társaság ALAPSZABÁLYA Bevezető A von Hippel-Lindau szindróma olyan örökletes rendellenesség, amelynek oka a hármas kromoszóma rövid karján lévő hiba. Jellemzője, hogy bizonyos

Részletesebben

Civil Élet Egyesület, a tudatos fogyasztói szokások kialakításáért

Civil Élet Egyesület, a tudatos fogyasztói szokások kialakításáért Civil Élet Egyesület, a tudatos fogyasztói szokások kialakításáért Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése szerint elhatározták a Civil Élet Egyesület létrehozását.

Részletesebben

A HEGYRE FEL! TERMÉSZETJÁRÓ EGYESÜLET RÖVIDEN 'HFTE' ALAPSZABÁLYA

A HEGYRE FEL! TERMÉSZETJÁRÓ EGYESÜLET RÖVIDEN 'HFTE' ALAPSZABÁLYA A HEGYRE FEL! TERMÉSZETJÁRÓ EGYESÜLET RÖVIDEN 'HFTE' ALAPSZABÁLYA Preambulum: Jelen Alapító okirat az Egyesület 2013. 05. 24. napján megtartott közgyűlésen elfogadott, a 2013. 06. 30. és 2014.02.28. megtartott

Részletesebben

Alapszabály. (2) Az Egyesület székhelye: 9700 Szombathely, Bolyai u 11. NymE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

Alapszabály. (2) Az Egyesület székhelye: 9700 Szombathely, Bolyai u 11. NymE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Alapszabály A Bolyais Szülők Egyesülete alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 61-64. -ai

Részletesebben

A MEGYER TÖRZS DÉLI GYEPÜVÉDŐI LOVAS HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A MEGYER TÖRZS DÉLI GYEPÜVÉDŐI LOVAS HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A MEGYER TÖRZS DÉLI GYEPÜVÉDŐI LOVAS HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (Egységes szerkezetbe foglalva) 2015. február 12. A Megyer Törzs Déli Gyepüvédői Lovas Hagyományőrző Egyesület közgyűlése, az egyesülési

Részletesebben

A Civilek a Palotanegyedért Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Civilek a Palotanegyedért Egyesület ALAPSZABÁLYA A Civilek a Palotanegyedért Egyesület ALAPSZABÁLYA Az egyesülési jogról szóló, 1989. évi II. törvény alapján, az alapítók a 2008. május 13.-án megtartott taggyűlésen Egyesületet hoztak létre az alábbiak

Részletesebben

BUDAI AKROBATIKUS SPORT EGYESÜLET alapszabálya

BUDAI AKROBATIKUS SPORT EGYESÜLET alapszabálya 1 BUDAI AKROBATIKUS SPORT EGYESÜLET alapszabálya A Budai Akrobatikus Sport Egyesület alakuló Közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság 2004. évi I. törvénye

Részletesebben

Logikusak(k) Oktatási, Kulturális és Sport Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA. (módosításokkal egységes szerkezetben)

Logikusak(k) Oktatási, Kulturális és Sport Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA. (módosításokkal egységes szerkezetben) Logikusak(k) Oktatási, Kulturális és Sport Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA (módosításokkal egységes szerkezetben) 2009 2 A Logikusak(k) Kulturális és Sport Egyesület Tagjai az Egyesülési jogról szóló

Részletesebben

MEGOLDÁSKÖZPONTÚ (SOLUTION FOCUS) MEGKÖZELÍTÉSSEL DOLGOZÓ COACHOK, FEJLESZTŐK ÉS SZERVEZETEK EGYESÜLETE. ALAPÍTÓ OKIRATA Egységes szerkezetbe foglalva

MEGOLDÁSKÖZPONTÚ (SOLUTION FOCUS) MEGKÖZELÍTÉSSEL DOLGOZÓ COACHOK, FEJLESZTŐK ÉS SZERVEZETEK EGYESÜLETE. ALAPÍTÓ OKIRATA Egységes szerkezetbe foglalva MEGOLDÁSKÖZPONTÚ (SOLUTION FOCUS) MEGKÖZELÍTÉSSEL DOLGOZÓ COACHOK, FEJLESZTŐK ÉS SZERVEZETEK EGYESÜLETE ALAPÍTÓ OKIRATA Egységes szerkezetbe foglalva A MEGOLDÁSKÖZPONTÚ (SOLUTION FOCUS) MEGKÖZELÍTÉSSEL

Részletesebben

Tanárok Európai Egyesülete

Tanárok Európai Egyesülete Tanárok Európai Egyesülete A Tanárok Európai Egyesületének Alapszabálya, amely készült az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. tv., valamint annak módosításai alapján. I. AZ EGYESÜLET NEVE ÉS CÉLJA Az

Részletesebben

Műegyetemi Természet- és Sporttudományi Egyesület

Műegyetemi Természet- és Sporttudományi Egyesület 1 Műegyetemi Természet- és Sporttudományi Egyesület 1111 Budapest, Bertalan Lajos utca 24. ALAPSZABÁLY 2014. május 26. 2 ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Műegyetemi Természet-

Részletesebben

A Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület alapszabálya

A Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület alapszabálya A Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület 2. Az Egyesület rövidített neve: Marvel Team

Részletesebben

VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1 VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1.1. A szervezet neve VADVIRÁG EGYESÜLET 1.2. Székhelye: 7621 Pécs, Szent István tér 17 Civil Közösségek Háza 1.3. Működési területe: Magyarország, különös tekintettel

Részletesebben

Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete (MaVan) ALAPSZABÁLY

Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete (MaVan) ALAPSZABÁLY Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete (MaVan) ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek

Részletesebben

A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya. I. Általános rendelkezések

A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya. I. Általános rendelkezések A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: JAM Kórus Közhasznú Egyesület (a továbbiakban: Egyesület) 2. Az Egyesület rövidített neve: JAM Kórus Egyesület

Részletesebben

A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 2014 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A Magyar Kézilabda Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) a Magyarországon működő, a kézilabda sportágban sporttevékenységet

Részletesebben

Az Északbalatoni Ebmentő Egyesület Alapszabálya (A 2014. august 29-i és 2014...-i 1 módosításokkal egységes szerkezetben ) I.

Az Északbalatoni Ebmentő Egyesület Alapszabálya (A 2014. august 29-i és 2014...-i 1 módosításokkal egységes szerkezetben ) I. Az Északbalatoni Ebmentő Egyesület Alapszabálya (A 2014. august 29-i és 2014....-i 1 módosításokkal egységes szerkezetben ) 1. Az egyesület neve, székhelye, jogállása I. Általános rész (1) Az egyesület

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai. II. Az Egyesület célja és feladatai

ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai. II. Az Egyesület célja és feladatai BARBONCÁS BÁBOKKAL NEMCSAK A GYERMEKEKÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a BARBONCÁS Bábokkal

Részletesebben

Bevezető rendelkezések. HÖOK céljai, tagsága

Bevezető rendelkezések. HÖOK céljai, tagsága ALAPSZABÁLY A Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 62. (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következő Alapszabályt alkotja:

Részletesebben