Magyar Repülőorvosi Vizsgálók Egyesülete

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Magyar Repülőorvosi Vizsgálók Egyesülete"

Átírás

1 Magyar Repülőorvosi Vizsgálók Egyesülete ALAPSZABÁLYA a december 12. napi módosításokkal egységes szerkezetben I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Magyar Repülőorvosi Vizsgálók Egyesülete Az egyesület neve angolul: Hungarian Association of Aeromedical Examiners Rövidítése: HA-AME 2. 1) Az egyesület működési területe: A Magyar Köztársaság 2) Az egyesület székhelye: 8617 Kőrőshegy, Petőfi utca ) Az egyesület alapítási éve: ) Az egyesület bélyegzője köriratban: az Egyesület neve magyarul, angolul és a rövidítése továbbá a Magyar Köztársaság felirat. 3. 1) Az Egyesület jogi személy 2) Az Egyesület a repülőorvostannal és az azzal, kapcsolatos tevékenységgel foglalkozó tagok önkéntes társulásán alapul, és alapvető feladatának tekinti elősegíteni és koordinálni szakterületének vizsgáló eljárásait és a tudományos munkát, továbbá fejleszteni a hazai és nemzetközi kapcsolatokat. II. AZ EGYESÜLET CÉLJA ÉS TEVÉKENYSÉGE 4. AZ EGYESÜLET CÉLJA 1) A hazai repülőorvosi vizsgálatok fejlesztése, 2) A repülőorvosi vizsgálók szakmai színvonalának fejlesztése, 3) Az utasok biztonságos repülését szolgáló repülőorvosi ismeretek széleskörű terjesztése, 4) Az emberi tényezőkkel kapcsolatos ismeretek terjesztése pilóták és légiforgalmi irányítók körében, 5) Őrködjön tagjai erkölcsi tekintélye felett és érvényesítse erkölcsi és anyagi érdekeiket a közérdekkel összhangban, 1

2 6) Szakterületének hazai és külföldi eredményeit ismertetni és elősegíteni azok gyakorlati felhasználását. 5. AZ EGYESÜLET CÉLJAI MEGVALÓSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN 1) Tagjai és vendégei számára rendszeresen előadásokat, referáló- és vitaüléseket, ankétokat, szimpóziumokat, vándorgyűléseket, nagygyűléseket, hazai és nemzetközi konferenciákat és kongresszusokat rendezhet, 2) Szakmai folyóiratot és könyvet adhat ki, 3) Figyelemmel kíséri a szakterületét érintő oktatási kérdéseket, javaslattal és bírálattal segíti az aktuális feladatok megoldását, támogatja a magas szintű képzést és továbbképzést, 4) Javaslatokat és ajánlásokat dolgoz ki a vizsgáló módszerek és terápiás elvek vonatkozásában, 5) Feladatainak megoldása érdekében pályázatokat hirdethet, jutalmakat tűzhez ki, emlékérmeket és díjakat alapíthat, 6) Szükség szerint bevonja munkájában mindazokat a szakembereket, akik az Egyesület célkitűzéseit elő tudják mozdítani, 7) Tudományos kiállításokat rendezhet, 8) Általában előmozdítja tagjai szakmai érvényesülését, munkafeltételeinek javítását, 9) Kapcsolatot létesít és együttműködik más nemzeti és nemzetközi szervezetekkel, társaságokkal, szakmai kollégiumokkal. A hatályos rendelkezések betartásával csatlakozhat hazai és nemzetközi tudományos szervezetek szövetségéhez, ezeknek tagsági díjat fizethet, azonos területen működő külföldi társaságokkal két- vagy többoldalú együttműködési megállapodást köthet, továbbá segíti, irányítja, összehangolja és ellenőrzi tagjai ezzel kapcsolatos tevékenységét, 10) Anyagi lehetőségeihez mérten támogatja tagjai külföldi kongresszusokon, szakmai rendezvényeken való részvételét. III. AZ EGYESÜLET TAGJAI 6. 1) Az Egyesület tagjai: a) rendes tagok b) tiszteletbeli tagok c) pártoló tagok 2) Rendes tag lehet az a magyar, vagy Magyarországon letelepedett, illetőleg magyarországi tartózkodási engedéllyel rendelkező nem magyar állampolgár, aki kötelezi magát arra, hogy tevékenységét az Egyesület 2

3 alapszabályában foglalt elvek szerint folytatja, felvételét belépési nyilatkozatban kéri, és akit az Egyesület elnöksége tagjai közé felvesz. a) A rendes tag joga: Az Egyesült közgyűlésén tanácskozási, indítványozási és szavazati joggal részt vehet. Tisztségviselőt választhat és tisztségre választható, amennyiben a közügyek gyakorlásától nincs eltiltva. Részt vesz az Egyesület szervezeti, szakmai és tudományos életében valamint minden egyéb tevékenységében. Kiskorú tag csak életkorának megfelelő tisztségre választható b.) A rendes tag kötelezettsége: Az Egyesület alapszabályában foglaltaknak megfelelően tevékenykedjen, tegyen eleget az ott leírt kötelezettségeknek és az Egyesület tevékenységével kapcsolatos önként vállalt feladatait maradéktalanul és a legjobb tudása szerint, hajtsa végre. Az Egyesület döntéseinek és határozatainak tegyen eleget. Nemzetközi szervezetben, külföldi társaságban, egyesületben fennálló tagsága, vagy tisztségviselése esetén a vezetőség tudtával a meghatározott elveknek megfelelően járjon el. Az Egyesület megállapított tagdíját minden év március 31-ig befizesse. 3) Tiszteletbeli tag Tiszteletbeli tag lehet az a magyar vagy külföldi állampolgár, aki a szakmában kiemelkedő munkásságot fejt ki, és akit az Egyesület vezetősége megválaszt. A tiszteletbeli tagok jogaikat személyesen gyakorolják, a tiszteletbeli tagokat egyenlő jogok illetik meg. a) A tiszteletbeli tag joga Az Egyesült közgyűlésén tanácskozási, indítványozási és szavazati joggal részt vehet. Részt vegyen a társaság által rendezett kongresszusokon, konferenciákon és egyéb rendezvényeken. b) A tiszteletbeli tag kötelessége: Az Egyesület alapszabályában megfogalmazott elvek szerint tevékenykedjen. 4) Pártoló tag Pártoló tag lehet olyan magyar vagy külföldi természetes vagy jogi személy, aki az Egyesület céljának megvalósítása érdekében az Egyesület működéséhez anyagi, szakmai, erkölcsi vagy egyéb támogatást nyújt. A pártoló tagságot az elnökség javaslatára a vezetőség hagyja jóvá. A 3

4 természetes személy pártoló tag jogát személyesen, a jogi személy pedig képviselője útján gyakorolja. a) A pártoló tag joga: Az Egyesület közgyűlésén tanácskozási és indítványozási joggal részt venni. b) A pártoló tag kötelezettsége: Az Egyesülettel szemben önként vállalt kötelezettségének teljesítése. 7. (1) A rendes tag tagsági viszonya megszűnik: a) A tag halálával b) Az Egyesület megszűnésével c) Kilépéssel A tag kilépési szándékát az elnöknek vagy a titkárnak írásban tartozik bejelenteni. Tagsági viszonya a nyilatkozat kézhezvételével szűnik meg. d) A tag tagsági viszonyát az elnökség törlési határozattal megszűnteti, amennyiben a tag a tagdíjfizetési kötelezettségének 6 hónapon keresztül nem tesz eleget, és a tartozását az elnök írásbeli felszólítása ellenére sem egyenlíti ki, a felszólítás kézhezvételét követő 15 napon belül. A felszólító levelet tértivevényes küldeményként kell postázni. A felszólításnak tartalmazni kell, hogy amennyiben a tartozás rendezése a 15 napos határidőben nem történik meg, úgy az a törlés jogkövetkezményét vonja maga után. A törlési határozatnak melyet az elnökség az egyesület pénzügyi nyilvántartása alapján hoz meg tartalmaznia kell a jogorvoslati lehetőségre vonatkozó tájékoztatást. Az elnökség törlési határozata ellen a tag 15 napon belül fellebbezést nyújthat be a közgyűléshez. A fellebbezést a közgyűléshez kell címezni, de az elnökségnél kell benyújtani. A fellebbezés beérkezését követően az elnökség 8 napon belül köteles intézkedni a közgyűlés összehívása iránt. A közgyűlés a fellebbezés tárgyában annak beérkezésétől számított 30 napon belül határoz. A tag törlését a közgyűlés csak akkor mellőzheti, ha az érintett tag postai feladóvevénnyel, bevételi pénztárbizonylattal, banki igazolással, vagy a pénztáros által kiállított átvételi elismervénnyel igazolja, hogy tagdíjfizetési kötelezettségének határidőben eleget tett. A tagsági viszony a törlési határozat meghozatala napján szűnik meg. e) Kizárással Ki kell zárni a rendes tagok sorából azt a személyt, akit bűncselekmény elkövetéséért jogerősen végrehajtandó szabadságvesztésre ítéltek. Ki kell zárni mindazokat, akik az alapszabály rendelkezéseit nem tartják meg (tagdíjfizetés elmulasztásának esetét kivéve, ami törlést von maga után), az Egyesülettel szemben fennálló kötelezettségeinek nem tesznek eleget, továbbá, akik az egyesületi tagságra az által váltak érdemtelenné, hogy társadalmi helyzetükhöz méltatlan vagy súlyosan etikátlan magatartást tanúsítottak. A tag kizárásáról az elnökség javaslata alapján a közgyűlés határoz. 4

5 A kizárás tárgyában az elnökség határoz. A kizárási eljárás lefolytatására az etikai bizottság által lefolytatott vizsgálatot követően, az etikai bizottság írásbeli jelentése alapján kerülhet sor. Az elnökség a jelentés kézhezvételét követő 15 napon belül ülést tart, mely ülésre az érintett tagot írásban meghívja, oly módon, hogy az érintett a meghívót legkésőbb az ülést megelőző 8. napon kézhezvegye. Figyelmeztetni kell az érintettet arra, hogy távolmaradása az ülés megtartását nem akadályozza, továbbá, hogy amennyiben az ülésen nem jelenik meg, vagy védekezését nem terjeszti elő, úgy az elnökség a határozatát a rendelkezésre álló iratok alapján fogja meghozni. Amennyiben az érintett fentiek szerinti szabályos értesítése nem történt meg, úgy az ülést nem lehet megtartani, új ülést kell tartani 15 napon belül, óly módon, hogy az érintett fentiek szerinti szabályos értesítése megtörténhessen. Ha az ülés megtartható, az ülésen az elnök ismerteti az etikai biztottság jelentését, majd szót ad az érintettnek. Ezt követően az elnökség határozatot hoz. A határozathozatal során az érintett az ülésen nem vehet részt. A határozatot az ülés megtartása napján meg kell hozni. A meghozott határozatot szóban is közölni kell az érintettel, azzal, hogy az írásbeli közlés tértivevényes levélben fog megtörténni, a jogorvoslati lehetőséggel az írásbeli közlést követően lehet élni. A határozatot ezt követően 5 napon belül írásba kell foglalni, és tértivevényes levélben kell közölni az érintettel. A határozatnak tartalmaznia kel, hogy a tagsági viszony a kizáró határozat meghozatala napján szűnik meg, további tartalmazni kell a jogorvoslati lehetőségre vonatkozó tájékoztatást. A kizárást kimondó határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a közgyűléshez fellebbezést lehet benyújtani. A fellebbezést a közgyűléshez kell címezni, de az elnökségnél kell benyújtani. A fellebbezés beérkezése esetén az elnökség 8 napon belül gondoskodik a közgyűlés összehívásáról. A fellebbezés tárgyában a közgyűlés a fellebbezés beérkezésétől számított 30 napon belül határoz. A közgyűlés döntését az iratok alapján hozza meg. (2) A tiszteletbeli tag tagsági viszonya megszűnik: a) A tag halálával b) Az Egyesület megszűnésével c) A tiszteletbeli tag részéről történő lemondással A tiszteletbeli tagságról való lemondást az elnöknek vagy a titkárnak írásban kell bejelenteni. A tagsági viszony a nyilatkozat kézhezvételétől szűnik meg. d) Kizárással A tiszteletbeli tag kizárására a rendes tag kizárására vonatkozó szabályok irányadóak. (3) A pártoló tag tagsági viszonya megszűnik: Természetes személy pártoló tag esetén: a) A tag halálával b) A társaság megszűnésével c) A tag felmondásával 5

6 A természetes személy pártoló tag tagságának felmondását az egyesület elnökének vagy titkárának kell bejelenteni. A tagsági viszony a nyilatkozat kézhezvételét követő hónap utolsó napján szűnik meg. d) Kizárással A pártoló tag természetes személy kizárására a rendes tag kizárására vonatkozó szabályok irányadóak. Jogi személy pártoló tag esetén a) A jogi személy jogutód nélküli megszűnésével b) Az Egyesület megszűnésével c) Felmondással A jogi személy pártoló tag tagságának felmondására a természetes személy pártoló tag felmondásának szabályai az irányadóak. d) Kizárással Ki kell zárni a jogi személyt a pártoló tagok közül, ha az Egyesülettel szemben fennálló önként vállalt kötelezettségét nem teljesíti. A kizárásra a rendes tag kizárására vonatkozó szabályok irányadóak. IV. AZ EGYESÜLET SZERVEI 8. Az Egyesület szervei: 1) Közgyűlés 2) Elnökség Az Egyesület állandó bizottságai: 1) Számvizsgáló bizottság 2) Etikai bizottság 9. Az Egyesület legfőbb testületi szerve a Közgyűlés, amely a tagok összességéből alakul, és amely minden, az Egyesületet érintő kérdésben döntési hatáskörrel rendelkezik. 10. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: a) Az Egyesület alapszabályának megállapítása b) Az Egyesület megszüntetése illetőleg más társasággal való egyesülés kimondására szóló döntés; mindkét esetben a közgyűlés 2/3-os többséggel hozott határozatára van szükség. c) Döntés mindazokban az ügyekben, amelyeket az alapszabály a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal. d) Az Egyesület elmúlt időszakában végzett munkáról szóló beszámoló megvitatása és a következő időszak legfontosabb feladatainak meghatározása. 6

7 e) Az Egyesület éves költségvetésének és zárszámadásának jóváhagyása. f) Az elnökség tagjainak (egyben vezető tisztségviselőinek), az egyesület elnökének megválasztása, a tisztségviselők, azaz a számvizsgáló bizottság és az etikai bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása. A számvizsgáló és az etikai bizottság elnökeit a bizottsági tagok maguk választják meg. g.) Döntés összeférhetetlenségi kérdésekben. h.) Döntés a törlési határozat és a kizárást kimondó elnökségi határozatok elleni fellebbezés tárgyában. 11. Az Egyesület választott szervei a közgyűlésnek felelősséggel és beszámolási kötelezettséggel tartoznak. 12. (1) A közgyűlést évente kell összehívni. A közgyűlést az elnökség hívja össze. (2) Az elnökség rendkívüli közgyűlést szükség szerint bárikor összehívhat. Össze kell hívni a közgyűlést akkor is, ha azt a tagok legalább 33%-a írásban kéri az ok és a cél megjelölésével. (3) Össze kell hívni a közgyűlést a bíróság határozatára. (4) A közgyűlés helyét, idejét, valamint a tárgysorozatot a rendkívüli közgyűlés esetét kivéve az elnökség állapítja meg, és azt a titkár legalább 15 nappal a kitűzött időpont előtt írásban közli a tagokkal. 13. (1) A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a tagok legalább 50 %-a + 1 fő van jelen. (2) A közgyűlés határozatait általában nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza meg. A közgyűlés bármikor elhatározhatja a titkos szavazást. (3) Az elnökség tagjait és elnökét (vezető tisztségviselők), bizottságok tagjait (tisztségviselők) titkos szavazással választja a közgyűlés. (4) Személyi kérdésekben a közgyűlés titkos szavazással hozza meg döntéseit. (5) Az alapszabály módosításához, tag kizárásához, az Egyesület feloszlásának kimondásához a közgyűlésen megjelent szavazásra jogosult tagok 66%-a + 1 fő egyetértő szavazata szükséges. 7

8 V. AZ EGYESÜLET ELNÖKSÉGE 14. (1) A közgyűlés hatáskörét két közgyűlés közötti időszakban a kizárólagos hatáskörök kivételével, az elnökség gyakorolja. (2) Az elnökség tagjainak létszáma 3 fő. Az elnökség elnök, titkár, pénztáros tisztségviselőkből áll. (3) Az Egyesület elnökségét (elnökét és tisztségviselőit) a közgyűlés titkos szavazással választja 3 naptári évre. Tagjai korlátozás nélkül választhatók újra. (4) Az Egyesület elnökségét választó közgyűlést megelőző utolsó ülésén 3 tagú jelölő bizottságot választ. A jelölő bizottság elkészíti a javasolt új elnökség névsorát, melyet eljuttatnak a titkárnak. A titkár a névsort az elnökséget választó közgyűlést megelőzően legalább 30 nappal megküldi az Egyesület tagjainak. Az elnökség tagjait a közgyűlés választja meg, következő vezető tisztségekre : Elnök, Titkár Pénztáros. 15. Az elnökség határozatot hozhat a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdések kivételével az Egyesület egészét érintő bármelyik ügyben. Kizárólagos hatáskörébe tartoznak az alábbiak: (1) vezeti az Egyesület munkáját, (2) a közgyűlés határozatai alapján elkészíti az Egyesület, munkatervét és ellenőrzi annak végrehajtását, (3) irányítja az Egyesület gazdálkodását, e tárgyban elkészíti és előterjeszti az Egyesület éves költségvetését és zárszámadását, (4) előkészíti a közgyűlést, (5) megvitatja a közgyűlési előterjesztéseket, (6) gondoskodik a közgyűlés határozatainak végrehajtásáról, (7) állást foglal az Egyesület emlékérmeinek és díjainak odaítélésében, (8) jóváhagyja az Egyesület ügyrendjét, (9) speciális egyesületi feladatok ellátására ad hoc bizottságot alakíthat, (10) dönt az új tagok felvételéről (11) dönt a tag kizárásáról (12) dönt a tag törléséről 16. Az elnökség ülését szükség szerint, de évente legalább egyszer össze kell hívni. Az elnökségi ülés akkor határozatképes, ha azon legalább 2 tag jelen van. Az elnökség határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén 8

9 az elnök szavazat dönt. Az elnökség ülése nyilvános az Egyesület tagjai számára. A döntéshozatalban nem vehet részt az a tag, akinek személyét a döntés érinti. VI. SZÁMVIZSGÁLÓ BIZTOTSÁG A Számvizsgáló Bizottság a közgyűlés által három évre választott három tagból áll. A Számvizsgáló Bizottság elnökét saját soraiból választja. A Bizottság kizárólag a közgyűlésnek van alárendelve, és csak ennek tartozik felelősséggel. 2. A Számvizsgáló Bizottság feladata az Egyesület alapszabály szerinti működésének és pénzgazdálkodásának ellenőrzése. A Bizottság megállapításairól tájékoztatja az egyesület vezető szervét és beszámol a közgyűlésnek. VII. ETIKAI BIZOTTSÁG Az Etikai Bizottság a közgyűlés által három évre választott három tagból áll. Az Etikai Bizottság elnökét saját soraiból választja. 2. Az Etikai Bizottság feladata annak vizsgálata, hogy a tisztségviselők által elvállalt tisztség összeférhetetlenségi szabályba vagy az alapszabályba nem ütközik-e. Ha összeférhetetlenséget észlel, írásban haladéktalanul értesíti az elnökséget a szükséges intézkedések megtétele végett. 3. Az etikai bizottság feladata továbbá a tagok vonatkozásában felmerülő kizárási ok előzetes vizsgálata. Ha bármely tag tudomást szerez a másik tag vonatkozásában felmerülő kizárási okról, úgy azt köteles az etikai bizottság felé bejelenteni, a tudomás szerzést követő 30 napon belül. Amennyiben valamely taggal kapcsolatban kizárási ok fennállásának lehetősége merül fel, az etikai bizottság az esetet a tudomására jutástól számított 15 napon belül megvizsgálja. A vizsgálat eredményét írásban haladéktalanul közli az elnökséggel. Nem lehet vizsgálatot folytatni, ha a tudomásszerzéstől számítottan 3 hónap eltelt, vagy a kizárási ok keletkezesétől számított 1 év eltelt. 4. Az etikai bizottság vizsgálatainak eredményéről 15 napon belül írásbeli jelentést készít amelyet a döntésthozó szervek elé terjeszt. 9

10 VIII. AZ EGYESÜLET PÉNZKEZELÉSE Az egyesület bankszámlája felett aláírása joggal az elnök és a pénztáros együttesen rendelkezik. 2. Az elnök gyakorolja az utalványozás jogát. Akadályoztatás esetén e jogát a titkárra ruházhatja át. 3. A pénztáros kezeli a pénztárat, gondoskodik a bevételek és kiadások teljesítéséről, a pénzkészlet előírás szerinti elhelyezéséről és vezeti a naplófőkönyvet. 4. A közgyűlésnek beszámolási kötelezettséggel tartozik. IX. AZ EGYESÜLET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK HATÁSKÖRE Az egyesület vezető tisztségviselői : elnök, titkár, pénztáros. 20. Az elnök hatásköre: 1. Képviseli az egyesületet 2. Vezeti a közgyűlést, és az elnökség tanácskozásait 3. Gyakorolja az utalványozás jogát a 19. (2) szakasznak megfelelően 4. Az elnököt akadályoztatás esetén a titkár helyettesíti 21. A titkár hatásköre: 1. A titkár az egyesület operatív munkáját vezeti, a vezető testületek határozatainak megfelelően 2. Előkészíti a vezető szervek üléseit, és gondoskodik a határozatok végrehajtásáról. 22. A pénztáros hatásköre : 1. A pénztáros kezeli a pénztárat, gondoskodik a bevételek és kiadások teljesítéséről, a pénzkészlet előírás szerinti elhelyezéséről és vezeti a naplófőkönyvet. 2. Az egyesület bankszámlája felett aláírása joggal az elnök és a pénztáros együttesen rendelkezik. X. AZ EGYESÜLET GAZDÁLKODÁSA Az egyesült vagyona elsősorban a tagok által fizetett tagdíjakból, felajánlásokból, hozzájárulásokból és az egyesület tevékenységéből képződik. 10

11 A tagdíj összegét a közgyűlés határozza meg. A tagok a tagdíjat minden folyó év március 31-ig postautalványon vagy a pénztárosnak kézpénzben kötelesek megfizetni. 2. Az egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok kötelezettsége csupán a tagdíj fizetésére terjed ki, a tagok a társaság tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek. 3. Az egyesület költségvetését az elnökség készíti elő és terjeszti a közgyűlés elé. 4. Az egyesület gazdálkodó tevékenységét a mindenkori hatályos jogszabályok, és rendelkezések szerint végzi. XI. AZ EGYESÜLET TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELETE 24. Az egyesület törvényességi felügyeletét az ügyészség gyakorolja. XII. AZ EGYESÜLET MEGSZŰNÉSE 25. Az egyesület feloszlása, feloszlatása megszűnésének megállapításával, illetve más egyesüléssel való egyesüléssel, a bírósági nyilvántartásból történő törléssel szűnik meg. A jelen alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., az évi II.tv., valamint a pénzügyi és számviteli jogszabályok vonatkozó rendelkezései irányadóak. Budapest, december 12. A módosításokat és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályt az egyesület közgyűlése a december 12. napi ülésén fogadta el. Ellenjegyzem : Pavlek Ügyvédi Iroda Dr.Pavlek Tünde ügyvéd (8600 Siófok, Fő u ,II/6.) Dr. Hardicsay Gábor elnök 11

A MAGYAR SEBÉSZ TÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR SEBÉSZ TÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA A MAGYAR SEBÉSZ TÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1. A társaság neve: Magyar Sebész Társaság (a továbbiakban: MST) Angolul: Hungarian Surgical Society 2. 1) Az MST működési területe: Magyar

Részletesebben

Magyar Anatómus Társaság

Magyar Anatómus Társaság Magyar Anatómus Társaság alapszabálya. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A társaság a./ neve : Magyar Anatómus Társaság (MAT) b./ székhelye : Budapest c./ működési területe: Magyarország d./ pecsétje:

Részletesebben

V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG

V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI A Társaság tagjai lehetnek: rendes tagok, tiszteletbeli tagok, pártoló tagok, ifjúsági tagok. 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG 2. SZAKASZ A

Részletesebben

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület ALAPSZABÁLYA Csobánka, 2012 március 23 2 I) Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Csobánkai Polgárőr Egyesület 2. Székhelye: 2014 Csobánka, Fő út 1. (Csobánka Község

Részletesebben

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY ALAPSZABÁLY 1 1. Általános rendelkezések: A sportegyesület neve: Rábatamási Sportkör Székhelye: 9322 Rábatamási, Rákóczi u. 1. Színe: Sárga-fekete Működési területe: Győr-Moson-Sopron megye A sportegyesület

Részletesebben

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések.

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések. TISZTA LAP Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY ( a módosítással egységes szerkezetben ) I. Általános rendelkezések. 1. (1) Az Egyesület neve: Tiszta lap Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület

Részletesebben

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés)

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) I. fejezet Általános rendelkezések 1.) A társadalmi szervezet neve: MAGYAR

Részletesebben

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az alapítók ezen okirattal kinyilvánítják, hogy az 1989. évi II. törvény és a 2000. évi CXLV. törvény alapján, határozatlan időre jogi személynek minősülő

Részletesebben

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA I. A társadalmi szervezet neve: 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖRE A társadalmi szervezet székhelye: Magyar Honvédség Baranya Megyei Hadkiegészítő

Részletesebben

Az Egyesületbe felvételüket kérhetik mindazok a természetes és jogi személyek, akik ill. amelyek az Egyesület célkitűzéseit elfogadják.

Az Egyesületbe felvételüket kérhetik mindazok a természetes és jogi személyek, akik ill. amelyek az Egyesület célkitűzéseit elfogadják. MHE tagsági adatok frissítése Kérjük, az alábbi űrlapon frissítse tagsági adatait annak érdekében, hogy könnyebben el tudjuk érni Önt! Frissítem a tagsági adataim Az alapszabályunk III. fejezete: Az Egyesület

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések ALAPSZABÁLY I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Veszprémi Múzeumegylet 2. Az egyesület székhelye: 8200 Veszprém, Erzsébet sétány 1. 3. Az egyesület működési területe: Veszprém megye.

Részletesebben

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A szervezet neve: Nyírségi Háziorvosok Egyesülete A szervezet székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szent István út 59. A szervezet működési

Részletesebben

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók létrehozták a Vagyonépítő Klubot. A Vagyonépítő Klub 2008. március 29 -i Klubgyűlése az alábbi alapszabályt fogadta el. I. A Klub adatai 1 A Klub neve:

Részletesebben

A MAGYAR TRANSZPLANTÁCIÓS TÁRSASÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR TRANSZPLANTÁCIÓS TÁRSASÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1 A MAGYAR TRANSZPLANTÁCIÓS TÁRSASÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA / Egységes szerkezetben a 2016. -i módosításokkal./ T T 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A T neve: T T (röviden MTT) (angolul: Hungarian Transplant

Részletesebben

A Magyar Thrombosis és Haemostasis Társaság Alapszabálya

A Magyar Thrombosis és Haemostasis Társaság Alapszabálya A Magyar Thrombosis és Haemostasis Társaság Alapszabálya Oldalszám: 1 / 19 Tartalom Általános rendelkezések... 4 1..... 4 2..... 4 3..... 4 A Társaság célja és tevékenysége... 5 4..... 5 5..... 5 6.....

Részletesebben

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között.

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között. 1. oldal, összesen: 11 Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: 2./ Az Egyesület székhelye: 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET 1. Az egyesület neve: Országos Humánmenedzsment Egyesület (a továbbiakban: Egyesület). 2. Az Egyesület országos

Részletesebben

Alapszabályzat. 2008. március

Alapszabályzat. 2008. március Alapszabályzat 2008. március Alapszabályzat I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Kreatív Kenese Egyesület 2. Az Egyesület székhelye: 8174 Balatonkenese, Soós hegyi u. 2. 3. Az Egyesület levelezési

Részletesebben

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesület alapító tagjai a 2006. JANUÁR 19.-én megtartott alakuló taggyűlésén a szabadidő kultúrált eltöltése, valamint a darts sport gyakorlása, fejlesztése és

Részletesebben

ÚJPESTI VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET. Alapszabály

ÚJPESTI VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET. Alapszabály ÚJPESTI VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET Alapszabály I. Az egyesület neve, székhelye, bélyegzője 1. a. Az egyesület neve: ÚJPESTI VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET b. Az egyesület székhelye: 1047 Budapest IV., Attila utca 150. c.

Részletesebben

Újpalota Sportegyesület. Alapszabály

Újpalota Sportegyesület. Alapszabály Újpalota Sportegyesület Alapszabály Az Újpalota Sportegyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi

Részletesebben

NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE

NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE HUNGARIAN EDUCATIONAL RESEARCH ASSOCIATION (HERA) * ALAPSZABÁLY BUDAPEST, 2010 EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény

Részletesebben

A RÁKOSMENTE KERÉKPÁROS SPORT ÉS SZABADIDŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A RÁKOSMENTE KERÉKPÁROS SPORT ÉS SZABADIDŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A RÁKOSMENTE KERÉKPÁROS SPORT ÉS SZABADIDŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A Rákosmente Kerékpáros Sport és Szabadidő Egyesület (továbbiakban: Egyesület) alakuló Közgyűlése az Egyesülési jogról szóló 1989. évi

Részletesebben

A ETYEKI FUTÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA

A ETYEKI FUTÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA A ETYEKI FUTÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA 1. Az Egyesület neve: Etyeki Futók Egyesülete Az Egyesület jogi személy. 2. Az Egyesület székhelye: 2091 Etyek, Magyar utca 50. 3. Az Egyesület célja: Az Etyeken

Részletesebben

Tanárok Európai Egyesülete

Tanárok Európai Egyesülete Tanárok Európai Egyesülete A Tanárok Európai Egyesületének Alapszabálya, amely készült az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. tv., valamint annak módosításai alapján. I. AZ EGYESÜLET NEVE ÉS CÉLJA Az

Részletesebben

A Kerge Zerge Természetjáró és Kulturális Egyesület Alapszabálya

A Kerge Zerge Természetjáró és Kulturális Egyesület Alapszabálya A Kerge Zerge Természetjáró és Kulturális Egyesület Alapszabálya melyet az alulírott tagok az 1989. évi II. tv. 1.. szerint fogadtak el az alulírott helyen és időben.. 1. Az Egyesület adatai: (1) Az egyesület

Részletesebben

ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Alapszabály

ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Alapszabály ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1.1. Az Egyesület neve: ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Rövid neve: Értem Egyesület 1.2. Az

Részletesebben

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata TAGOZATI ALAPSZABÁLY A Mérnöki Vállalkozások Tagozata, mint az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) társadalmi szervezet keretében megalakuló Tagozatot, az Alapítók az Alkotmány, a Polgári

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete

Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete MAGYAR ELEKTROTECHNIKAI EGYESÜLET 1075 Budapest, Madách Imre út 5. III. emelet Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Verzió: 1 Készítette: Készítette: Sebestény

Részletesebben

I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI II. AZ EGYESÜLET CÉLJA III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA

I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI II. AZ EGYESÜLET CÉLJA III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA ALAPSZABÁLY I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI 1. Megnevezése: Veszprémi Utánpótlás Kosárlabda Egyesület Székhelye: 8200 Veszprém, Füredi utca 12. 2. Működési területe: működése kiterjed az ország egész területére.

Részletesebben

Az Egyesület adatai II. Az Egyesület célja. Az iskolai emlékek és hagyományok ápolása, továbbfejlesztése

Az Egyesület adatai II. Az Egyesület célja. Az iskolai emlékek és hagyományok ápolása, továbbfejlesztése Frankelos és Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Baráti Kör ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a Frankelos

Részletesebben

ESZME Európai Szülők Magyarországi Egyesülete. Alapszabálya

ESZME Európai Szülők Magyarországi Egyesülete. Alapszabálya ESZME Európai Szülők Magyarországi Egyesülete Alapszabálya Az Európai Szülők Magyarországi Egyesülete alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság

Részletesebben

AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1. A szervezet neve Etyeki Polgárőrség Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi Egyesület. 2. A szervezet székhelye:

Részletesebben

A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Jóváhagyta: 1 ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések 1. A sportegyesület neve: Jeet Kune Do / Kali Nagykanizsa Sportegyesület 2. Székhelye:

Részletesebben

MAGYAR INGATLAN TANÁCS MAGYAR INGATLAN SZAKMAI SZERVEZETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA. Budapest, 2005. április 1.

MAGYAR INGATLAN TANÁCS MAGYAR INGATLAN SZAKMAI SZERVEZETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA. Budapest, 2005. április 1. MAGYAR INGATLAN TANÁCS MAGYAR INGATLAN SZAKMAI SZERVEZETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA Budapest, 2005. április 1. Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvényben (a továbbiakban:

Részletesebben

A MAGYAR BELGYÓGYÁSZ TÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR BELGYÓGYÁSZ TÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA A MAGYAR BELGYÓGYÁSZ TÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.) A társaság a) neve: Magyar Belgyógyász Társaság (továbbiakban Társaság) - angolul: Hungarian Society of Internal Medicine, - németül:

Részletesebben

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje I. A Számvizsgáló Bizottság és tagjai 1. Az IPA Magyar Szekció (a továbbiakban: Magyar Szekció) Számvizsgáló Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság)

Részletesebben

HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE

HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE A L A P S Z A B Á L Y 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 Az egyesület neve, székhelye, működése 1.1.1 Az egyesület neve: Hajóipari Vállalkozók Egylete 1.1.2 Az egyesület székhelye:

Részletesebben

Hemokromatózisos Betegek Egyesülete Alapszabálya (módosításokkal egységes szerkezetben)

Hemokromatózisos Betegek Egyesülete Alapszabálya (módosításokkal egységes szerkezetben) Hemokromatózisos Betegek Egyesülete Alapszabálya (módosításokkal egységes szerkezetben) A Hemokromatózisos Betegek Egyesülete az Egyesület alapszabályát módosításokkal egységes szerkezetben foglalva a

Részletesebben

A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001.

A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001. A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001. 1. Általános rendelkezések 1.1. Az egyesület neve: Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület 1.2. Székhelye: 5600 Békéscsaba, Kazinczy

Részletesebben

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY A 2000. január 29.-án megtartott alapító taggyűlésen és 2000. június 21-én tartott taggyűlésen elfogadott, egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG CIVIL SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE. Alapszabály

SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG CIVIL SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE. Alapszabály SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG CIVIL SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE Alapszabály A Sopron-Fertőd Kistérség Civil Szervezetek Szövetsége alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a

Részletesebben

A Magyar Regionális Tudományi Társaság alapszabálya

A Magyar Regionális Tudományi Társaság alapszabálya A Magyar Regionális Tudományi Társaság alapszabálya A 2011. november 24-i közgyűlésen módosított szöveg vastag betűvel jelölve 1. Általános rendelkezések 1.1. Az Egyesület neve: Magyar Regionális Tudományi

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. 4. A tagság keletkezése, a tagok jogai és kötelezettségei, a tagság megszűnése

ALAPSZABÁLY. 4. A tagság keletkezése, a tagok jogai és kötelezettségei, a tagság megszűnése ALAPSZABÁLY 1. Az egyesület neve Pozsonyi Piknik Egyesület 2. Az egyesület célja Az egyesület célja: 2.1. Az Egyesület célja a magyar kultúra megismerése és megismertetése, a hagyományok és az anyanyelv

Részletesebben

GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA melyet a Gyömrő 2000 Kör tagjai a 2010. május 14. napján megtartott közgyűlésen az alábbiak szerint fogadtak el. 1. AZ EGYESÜLET ELNEVEZÉSE: Gyömrő 2000

Részletesebben

MAGYAR LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁSI SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

MAGYAR LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁSI SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA MAGYAR LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁSI SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a Magyar Létesítménygazdálkodási Szövetséget.

Részletesebben

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye:

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye: Alapító okirat 1. Az egyesület neve, székhelye: 1.1. Az egyesület neve: Villanypára Egyesület Az egyesület rövidített neve: VAPER 1.2. Székhelye: 6766 Dóc, Petőfi u. 9. 1.3. Az egyesület emblémája: 1.4

Részletesebben

A NAGY LAJOS GIMNÁZIUM ÖREGDIÁK EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A NAGY LAJOS GIMNÁZIUM ÖREGDIÁK EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A NAGY LAJOS GIMNÁZIUM ÖREGDIÁK EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A szombathelyi Nagy Lajos Gimnázium Öregdiák Egyesület az 1912-ben alapított Szombathelyi M. Kir. Állami Főreáliskola (később Faludi Ferenc Gimnázium)

Részletesebben

FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA

FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA 2 I. Általános rendelkezések (1) A Klub, Klub neve: Fűzfői Ipartelep Klub (a továbbiakban: Klub). (2) A Klub székhelye: Balatonfűzfő, Munkás tér 2. (3) A Klub önkormányzati

Részletesebben

Duna Charta Egyesület. Alapszabálya

Duna Charta Egyesület. Alapszabálya A Duna Charta Egyesület Módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya A Duna Charta Egyesület (bírósági lajstromszáma: Pk.60830/2002) 2009. évi rendes Közgyűlésén 2009. január 21-én és a közhasznú

Részletesebben

ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN A MÓDOSÍTÁSOKKAL

ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN A MÓDOSÍTÁSOKKAL ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN A MÓDOSÍTÁSOKKAL (A MÓDOSÍTÁSOK A TAGOK 2014/3., 2014/4., 2014/6. ÉS 2014/7.SZÁMÚ HATÁROZATAIN ALAPULNAK. A MÓDOSÍTÁSOKAT DŐLT BETŰS SZEDÉS JELZI.) Franciaországi Ösztöndíjasok

Részletesebben

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19.

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19. A Szent Gellért Diákszövetség - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA 1 2015. december 19. 1. Általános rendelkezések: 1.1. Az egyesület neve: Szent Gellért Diákszövetség 1.2. Az egyesület

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.)

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) ALAPSZABÁLY (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) Az Egyesület neve: Az Egyesület székhelye: Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület 2890 Tata, Váralja

Részletesebben

Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben

Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben Általános rendelkezések: A Tiszaújvárosban működő társasházak, lakásszövetkezetek képviselői

Részletesebben

Egyesületi alapszabály

Egyesületi alapszabály EASZ-01 - Egyesület adatai 1. Kötelező rendelkezések az általános rendelkezések körében 1.1. az egyesület neve Nemzeti Ifjúsági Tanács Egyesület 1.2. az egyesület székhelye Irányítószám Község, város Közterület

Részletesebben

SZIGETMONOSTOR ÍJÁSZ KÖR

SZIGETMONOSTOR ÍJÁSZ KÖR SZIGETMONOSTOR ÍJÁSZ KÖR Alapszabály - tervezet I. Általános rendelkezések A szakkör neve: SZIGETMONOSTORI ÍJÁSZ KÖR A szakkör rövidített neve: SZÍK A szakkör székhelye: Szigetmonostor Faluház 2015 Szigetmonostor,

Részletesebben

Mátraalmásért Egyesület Alapszabálya

Mátraalmásért Egyesület Alapszabálya Mátraalmásért Egyesület Alapszabálya I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Mátraalmásért Egyesület 2. Az egyesület székhelye: 3154 Szuha-Mátraalmás, Bem u. 1. 3. Az Egyesület önkormányzati elven

Részletesebben

DUNASZEG SE ALAPSZABÁLYA

DUNASZEG SE ALAPSZABÁLYA DUNASZEG SE ALAPSZABÁLYA Kelt, Dunaszeg, 2011. július 8. 1 Alapszabály Az egyesület az alapszabályát a 2011. július 8. napján tartott közgyűlésen hozott határozatok alapján, az alábbiak szerint módosítja

Részletesebben

Orvosi és Egészségügyi Vállalkozások Országos Szövetsége EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

Orvosi és Egészségügyi Vállalkozások Országos Szövetsége EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Orvosi és Egészségügyi Vállalkozások Országos Szövetsége EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján létrehozták az Orvosi és Egészségügyi Vállalkozások

Részletesebben

ALAPSZABÁLY (minta-tervezet, javasolt szövegezéssel) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPSZABÁLY (minta-tervezet, javasolt szövegezéssel) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPSZABÁLY (minta-tervezet, javasolt szövegezéssel) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 Az egyesület neve: 1.2. Az egyesület székhelye: 1.3. Az egyesület jogi személy, amely a nyilvántartásba vétellel jön

Részletesebben

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA 1. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület (a továbbiakban: egyesület). 2. Székhelye: 3422

Részletesebben

Hernádszentandrási Sport Egyesület

Hernádszentandrási Sport Egyesület Hernádszentandrási Sport Egyesület Alapszabálya 1. Általános rendelkezések 1.1. Az egyesület neve: Hernádszentandrási Sport Egyesület Rövidítése: HSE Színe: fekete-fehér Alapításának éve: 2006 Székhelye:

Részletesebben

Bull & Mastiff Sportkutyás Klub Egyesület Alapszabálya (Dőlt betűs módosításokkal, egységes szerkezetben.)

Bull & Mastiff Sportkutyás Klub Egyesület Alapszabálya (Dőlt betűs módosításokkal, egységes szerkezetben.) Bull & Mastiff Sportkutyás Klub Egyesület Alapszabálya (Dőlt betűs módosításokkal, egységes szerkezetben.) Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése szerint elhatározták

Részletesebben

A Poznan Sport, Kulturális és Faluszépítő Egyesület Alapszabálya

A Poznan Sport, Kulturális és Faluszépítő Egyesület Alapszabálya A Poznan Sport, Kulturális és Faluszépítő Egyesület Alapszabálya 2011. Az Egyesület 2011. november 5-én megtartott taggyűlése által módosított és elfogadott. - 2. oldal - Alapszabály A Poznan Sport, Kulturális

Részletesebben

NK. TEKE SE SPORTEGYESÜLET

NK. TEKE SE SPORTEGYESÜLET - 1 - NK. TEKE SE SPORTEGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 2005. október 3. - 2-1. A sportegyesület neve: NK. TEKE SE ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések

Részletesebben

A MAGYAR GASZTROENTEROLÓGIAI TÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR GASZTROENTEROLÓGIAI TÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA A MAGYAR GASZTROENTEROLÓGIAI TÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA Budapest, 2009. június 14. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. 1] A társaság a. neve magyarul: MAGYAR GASZTROENTEROLÓGIAI TÁRSASÁG (MGT), b. angolul: HUNGARIAN

Részletesebben

- 1 - 1. A Pelikán Sportegyesület, ( a továbbiakban egyesület) a Szolnokon ~evékenykedo

- 1 - 1. A Pelikán Sportegyesület, ( a továbbiakban egyesület) a Szolnokon ~evékenykedo A PELIKÁN SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA - 1-1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Pelikán Sportegyesület, ( a továbbiakban egyesület) a Szolnokon ~evékenykedo természetes személyek által kialakított közösségeknek,

Részletesebben

BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA

BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA A BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA 1 BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.) A Club neve:.. Baranyai Camping Club ( a továbbiakban :.-Club ) 2.) A Club székhelye : Pécs,- 7621.Pécs,-Búza

Részletesebben

A DUNAÚJVÁROSI VITORLÁS SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A DUNAÚJVÁROSI VITORLÁS SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A DUNAÚJVÁROSI VITORLÁS SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Dunaújváros, 2006. 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. Sportegyesület neve: Dunaújvárosi Vitorlás Sport Egyesület Rövidített neve: DVSE 1.2. Sportegyesület

Részletesebben

A PTE ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KARÁNAK BARÁTI TÁRSASÁGA ALAPSZABÁLY. I. fejezet A PTE Állam- és Jogtudományi Kar Baráti Társaságának célia.

A PTE ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KARÁNAK BARÁTI TÁRSASÁGA ALAPSZABÁLY. I. fejezet A PTE Állam- és Jogtudományi Kar Baráti Társaságának célia. A PTE ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KARÁNAK BARÁTI TÁRSASÁGA ALAPSZABÁLY I. fejezet A PTE Állam- és Jogtudományi Kar Baráti Társaságának célia Preambulum A PTE Állam- és Jogtudományi Kara (a továbbiakban. ÁJK)

Részletesebben

A MAGYAR BETEGBIZTONSÁGI TÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR BETEGBIZTONSÁGI TÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA 2010 A MAGYAR BETEGBIZTONSÁGI TÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A társaság neve magyarul: Magyar Betegbiztonsági Társaság angolul: Hungarian Society for Patient Safety németül: Ungarische

Részletesebben

A Fodor József Iskolaegészségügyi Társaság Alapszabálya

A Fodor József Iskolaegészségügyi Társaság Alapszabálya A Fodor József Iskolaegészségügyi Társaság Alapszabálya 1. A Társaság neve és székhelye (1) A Társaság neve: Fodor József Iskolaegészségügyi Társaság (továbbiakban Társaság) Fodor József Society of School

Részletesebben

Alapszabály. (Módosítva: június 22.)

Alapszabály. (Módosítva: június 22.) Alapszabály (Módosítva: 2007. június 22.) 1. Az egyesület neve: Okkal-Más-Okkal Ifjúsági Egyesület 2. Az egyesület székhelye: Hajdúnánás, Kazinczy u. 19. sz. 3. Az egyesület címe: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság

Részletesebben

A 40-es Cirkáló Osztály Osztályszövetségének Szervezeti és Működési Szabályzata 1.. 2.. 3.. Az Osztályszövetség célja: 4.. Az Osztályszövetség tagja:

A 40-es Cirkáló Osztály Osztályszövetségének Szervezeti és Működési Szabályzata 1.. 2.. 3.. Az Osztályszövetség célja: 4.. Az Osztályszövetség tagja: A 40-es Cirkáló Osztály Osztályszövetségének Szervezeti és Működési Szabályzata 1.. Az Osztályszövetség arra törekszik, hogy a magyar 40-es hajóflotta önálló versenyosztályként az MVSZ-szel együttműködve,

Részletesebben

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve: Háros Rádióklub Egyesület Székhelye: 1222 Budapest, Háros u. 70 sz. Működése kiterjed az ország egész területére. Kiadásait tagdíjakból, valamint

Részletesebben

A MAGYAR PATOLÓGUSOK TÁRSASÁGÁNAK ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A Magyar Patológusok Társasága működési területe a Magyar Köztársaság

A MAGYAR PATOLÓGUSOK TÁRSASÁGÁNAK ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A Magyar Patológusok Társasága működési területe a Magyar Köztársaság A MAGYAR PATOLÓGUSOK TÁRSASÁGÁNAK ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Társaság neve: Angol nyelven: Német nyelven: Magyar Patológusok Társasága Hungarian Society of Pathology Ungarische Gesellschaft

Részletesebben

Green Business Szövetség - Tagdíjrendszer

Green Business Szövetség - Tagdíjrendszer Green Business Szövetség - Tagdíjrendszer A Szövetség tagja lehet bárki, aki a Green Business Szövetség filozófiáját elfogadja és e gondolat a tevékenységében tükröződik. Tagjaink között szívesen látjuk

Részletesebben

Helyiérték Gondolkodók és Alkotók Regionális Egyesülete Alapszabály (Módosítva 2008. szept. 13.)

Helyiérték Gondolkodók és Alkotók Regionális Egyesülete Alapszabály (Módosítva 2008. szept. 13.) Helyiérték Gondolkodók és Alkotók Regionális Egyesülete (Módosítva 2008. szept. 13.) I Az Egyesület neve: Az Egyesület neve: Helyiérték Gondolkodók és Alkotók Regionális Egyesülete Az Egyesület rövidített

Részletesebben

Adyligeti Rendészeti Szakközépiskola Sportegyesület Alapszabálya

Adyligeti Rendészeti Szakközépiskola Sportegyesület Alapszabálya Adyligeti Rendészeti Szakközépiskola Sportegyesület Alapszabálya Az Adyligeti Rendészeti Szakközépiskola Sportegyesület közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, a Sportról szóló 2004.

Részletesebben

A CEGLÉDÉRT FÜGGETLEN EGYESÜLET V. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya

A CEGLÉDÉRT FÜGGETLEN EGYESÜLET V. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya A CEGLÉDÉRT FÜGGETLEN EGYESÜLET V. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya (A módosítás szövege vastag és dőlt betűszedéssel kerül feltüntetésre) 1./ Az egyesület neve: Ceglédért Független

Részletesebben

EGYETEMI KATOLIKUS GIMNÁZIUM ÖREGDIÁK EGYESÜLET

EGYETEMI KATOLIKUS GIMNÁZIUM ÖREGDIÁK EGYESÜLET EGYETEMI KATOLIKUS GIMNÁZIUM ÖREGDIÁK EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapító tagok az Egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták az Egyetemi Katolikus Gimnázium

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

AZ UNIVERSITAS SPORT CLUB SZEGED ALAPSZABÁLYA

AZ UNIVERSITAS SPORT CLUB SZEGED ALAPSZABÁLYA AZ UNIVERSITAS SPORT CLUB SZEGED ALAPSZABÁLYA Készült az egyesület 2006. 11. 29-én megtartott közgyűlésén elfogadott módosításokkal. Az egyesület neve: I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. Az Universitas

Részletesebben

VOX VOLUPTATIS KÓRUS 1073 Budapest, Barcsay u. 5. Madách Imre Gimnázium 06 (1) Ikt. sz. /2010. ALAPSZABÁLYZAT

VOX VOLUPTATIS KÓRUS 1073 Budapest, Barcsay u. 5. Madách Imre Gimnázium 06 (1) Ikt. sz. /2010. ALAPSZABÁLYZAT VOX VOLUPTATIS KÓRUS 1073 Budapest, Barcsay u. 5. Madách Imre Gimnázium 06 (1) 322-2081 Ikt. sz. /2010. ALAPSZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉK Módosítások.3 1. Az egyesület adatai... 3 2. Az Egyesület célja és

Részletesebben

MARCALI VÁROSI FUTBALL CLUB ALAPSZABÁLYA

MARCALI VÁROSI FUTBALL CLUB ALAPSZABÁLYA MARCALI VÁROSI FUTBALL CLUB ALAPSZABÁLYA Ezt az alapszabályt az alakuló taggyűlési jegyzőkönyvben írt alapító tagok az 1989. évi II. törvény alapján fogadták el. A tagok az alapszabályt az alulírt helyen

Részletesebben

(1) Az Egyesület neve: Magyar Szolárium Üzemeltető Egyesület. (4) Az Egyesület működési területe kiterjed a Magyar Köztársaság egész területére.

(1) Az Egyesület neve: Magyar Szolárium Üzemeltető Egyesület. (4) Az Egyesület működési területe kiterjed a Magyar Köztársaság egész területére. s Magyar Szolárium Üzemeltető Egyesület Alapszabály A Magyar Szolárium Üzemeltető Egyesület alakuló Közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről

Részletesebben

Magyar Törpesün Tenyésztők és Tartók Egyesülete (MTTE) Alapszabály

Magyar Törpesün Tenyésztők és Tartók Egyesülete (MTTE) Alapszabály Magyar Törpesün Tenyésztők és Tartók Egyesülete (MTTE) Alapszabály 1 I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: MAGYAR TÖRPESÜN TENYÉSZTŐK ÉS TARTÓK EGYESÜLETE 2./ Az egyesület rövid neve:

Részletesebben

Egyesület Alapszabálya

Egyesület Alapszabálya Egyesület Alapszabálya Harmadik számú módosítás A Ford Klub Magyarország Egyesület alakuló közgyűlésén alapszabályát a következőkben állapítja meg: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Ford Klub

Részletesebben

A Jánossomorjai Sportegyesület Alapszabálya

A Jánossomorjai Sportegyesület Alapszabálya A Jánossomorjai Sportegyesület Alapszabálya 1./ A sportegyesület neve: Jánossomorjai Sportegyesület /rövidítve: JSE/ I. Székhelye: Jánossomorja Ibolya u. 1. Színe: Kék-fehér Zászlaja: Kék-fehér Alapításának

Részletesebben

ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB ALAPSZABÁLYA. Módosításokkal együtt egységes szerkezetben, amit az egyesület közgyűlése 2014. május 09. én elfogadott.

ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB ALAPSZABÁLYA. Módosításokkal együtt egységes szerkezetben, amit az egyesület közgyűlése 2014. május 09. én elfogadott. ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB ALAPSZABÁLYA Módosításokkal együtt egységes szerkezetben, amit az egyesület közgyűlése 2014. május 09. én elfogadott. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB KÖZGYŰLÉS

Részletesebben

ARRABO SZABADIDŐSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

ARRABO SZABADIDŐSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ARRABO SZABADIDŐSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA l. Az egyesület neve: ARRABO Szabadidősport Egyesület. Rövidítve: ARRABO Sz. E. 2. Székhelye: Szombathely, Malom u. 8. 3. Működési területe országos. 4. Színei:

Részletesebben

SZÍNHÁZ ÉS MŰVÉSZETPÁRTOLÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

SZÍNHÁZ ÉS MŰVÉSZETPÁRTOLÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA SZÍNHÁZ ÉS MŰVÉSZETPÁRTOLÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Egységes szerkezetben Budapest, 2010. január 20. 1 Színház- és Művészetpártoló Egyesület ALAPSZABÁLY Amelyet az egyesületalapító tagjai az 1999. március

Részletesebben

ALAPSZABÁLY BOLGÁR KULTURÁLIS FÓRUM

ALAPSZABÁLY BOLGÁR KULTURÁLIS FÓRUM 1 ALAPSZABÁLY BOLGÁR KULTURÁLIS FÓRUM 1. Általános rendelkezések 1.1 1 Az egyesület neve: Bolgár Kulturális Fórum. 1.2 Az egyesület székhelye: 1112 Budapest, Cirmos u. 1-3., B lépcsőház, VIII. em. 47.

Részletesebben

2.4. Kapcsolatfelvétel és együttműködés megteremtése: - civil szervezetekkel, egyesületekkel, állampolgári kezdeményezésekkel; - az állami szervekkel

2.4. Kapcsolatfelvétel és együttműködés megteremtése: - civil szervezetekkel, egyesületekkel, állampolgári kezdeményezésekkel; - az állami szervekkel ZALÁÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A szervezet neve: ZALÁÉRT EGYESÜLET 2. A szervezet idegen nyelvű elnevezése: Association for Zala Country 3. Az egyesület székhelye:

Részletesebben

ORSZÁGOS NYUGDÍJ EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y

ORSZÁGOS NYUGDÍJ EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y ORSZÁGOS NYUGDÍJ EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y - módosításokkal egységes szerkezetben - Budapest, 2014. március 12. Az ORSZÁGOS NYUGDÍJ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alapítók a 2010. március 31. napján megtartott

Részletesebben

A MAGYAR TRANSZPLANTÁCIÓS TÁRSASÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR TRANSZPLANTÁCIÓS TÁRSASÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1 A MAGYAR TRANSZPLANTÁCIÓS TÁRSASÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA / Egységes szerkezetben a 2016. február.-i módosításokkal / M T T 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A T neve: M (röviden MTT) (angolul: Hungarian

Részletesebben

A Magyar Ultisok Országos Egyesülete Alapszabálya

A Magyar Ultisok Országos Egyesülete Alapszabálya A Magyar Ultisok Országos Egyesülete Alapszabálya 1.Általános rendelkezések 1.1.Alapítás A jelen alapszabály (továbbiakban: Alapszabály) 1. sz. mellékletében megjelölt személyek az egyesülési jogról szóló

Részletesebben

Magyar Anyagtudományi Egyesület Alapszabály módosítás az ajánlott módosítás döntött szöveggel szerepel a tervezetben ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Magyar Anyagtudományi Egyesület Alapszabály módosítás az ajánlott módosítás döntött szöveggel szerepel a tervezetben ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Magyar Anyagtudományi Egyesület Alapszabály módosítás az ajánlott módosítás döntött szöveggel szerepel a tervezetben 1./ Az Egyesület neve: Magyar Anyagtudományi Egyesület (Rövidítve: MAE) Angol nyelvű

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y A L A P S Z A B Á L Y amelyben a Banki Adósok Érdekvédelmi Szervezete alakuló közgyűlésén megjelentek a Ptk. egyesületekre vonatkozó szabályai, valamint az 1989. évi II. tv. alapján egyesületet hoznak

Részletesebben

Könnyűszerkezetes Házépítők Egyesülete Alapszabálya

Könnyűszerkezetes Házépítők Egyesülete Alapszabálya Könnyűszerkezetes Házépítők Egyesülete Alapszabálya Egységes szerkezetbe foglalva a Csongrád Megyei Bíróság Pk.60.107/2008/2. számú végzése alapján történt módosításokkal azzal, hogy a módosításra került

Részletesebben