Magyar Repülőorvosi Vizsgálók Egyesülete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Magyar Repülőorvosi Vizsgálók Egyesülete"

Átírás

1 Magyar Repülőorvosi Vizsgálók Egyesülete ALAPSZABÁLYA a december 12. napi módosításokkal egységes szerkezetben I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Magyar Repülőorvosi Vizsgálók Egyesülete Az egyesület neve angolul: Hungarian Association of Aeromedical Examiners Rövidítése: HA-AME 2. 1) Az egyesület működési területe: A Magyar Köztársaság 2) Az egyesület székhelye: 8617 Kőrőshegy, Petőfi utca ) Az egyesület alapítási éve: ) Az egyesület bélyegzője köriratban: az Egyesület neve magyarul, angolul és a rövidítése továbbá a Magyar Köztársaság felirat. 3. 1) Az Egyesület jogi személy 2) Az Egyesület a repülőorvostannal és az azzal, kapcsolatos tevékenységgel foglalkozó tagok önkéntes társulásán alapul, és alapvető feladatának tekinti elősegíteni és koordinálni szakterületének vizsgáló eljárásait és a tudományos munkát, továbbá fejleszteni a hazai és nemzetközi kapcsolatokat. II. AZ EGYESÜLET CÉLJA ÉS TEVÉKENYSÉGE 4. AZ EGYESÜLET CÉLJA 1) A hazai repülőorvosi vizsgálatok fejlesztése, 2) A repülőorvosi vizsgálók szakmai színvonalának fejlesztése, 3) Az utasok biztonságos repülését szolgáló repülőorvosi ismeretek széleskörű terjesztése, 4) Az emberi tényezőkkel kapcsolatos ismeretek terjesztése pilóták és légiforgalmi irányítók körében, 5) Őrködjön tagjai erkölcsi tekintélye felett és érvényesítse erkölcsi és anyagi érdekeiket a közérdekkel összhangban, 1

2 6) Szakterületének hazai és külföldi eredményeit ismertetni és elősegíteni azok gyakorlati felhasználását. 5. AZ EGYESÜLET CÉLJAI MEGVALÓSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN 1) Tagjai és vendégei számára rendszeresen előadásokat, referáló- és vitaüléseket, ankétokat, szimpóziumokat, vándorgyűléseket, nagygyűléseket, hazai és nemzetközi konferenciákat és kongresszusokat rendezhet, 2) Szakmai folyóiratot és könyvet adhat ki, 3) Figyelemmel kíséri a szakterületét érintő oktatási kérdéseket, javaslattal és bírálattal segíti az aktuális feladatok megoldását, támogatja a magas szintű képzést és továbbképzést, 4) Javaslatokat és ajánlásokat dolgoz ki a vizsgáló módszerek és terápiás elvek vonatkozásában, 5) Feladatainak megoldása érdekében pályázatokat hirdethet, jutalmakat tűzhez ki, emlékérmeket és díjakat alapíthat, 6) Szükség szerint bevonja munkájában mindazokat a szakembereket, akik az Egyesület célkitűzéseit elő tudják mozdítani, 7) Tudományos kiállításokat rendezhet, 8) Általában előmozdítja tagjai szakmai érvényesülését, munkafeltételeinek javítását, 9) Kapcsolatot létesít és együttműködik más nemzeti és nemzetközi szervezetekkel, társaságokkal, szakmai kollégiumokkal. A hatályos rendelkezések betartásával csatlakozhat hazai és nemzetközi tudományos szervezetek szövetségéhez, ezeknek tagsági díjat fizethet, azonos területen működő külföldi társaságokkal két- vagy többoldalú együttműködési megállapodást köthet, továbbá segíti, irányítja, összehangolja és ellenőrzi tagjai ezzel kapcsolatos tevékenységét, 10) Anyagi lehetőségeihez mérten támogatja tagjai külföldi kongresszusokon, szakmai rendezvényeken való részvételét. III. AZ EGYESÜLET TAGJAI 6. 1) Az Egyesület tagjai: a) rendes tagok b) tiszteletbeli tagok c) pártoló tagok 2) Rendes tag lehet az a magyar, vagy Magyarországon letelepedett, illetőleg magyarországi tartózkodási engedéllyel rendelkező nem magyar állampolgár, aki kötelezi magát arra, hogy tevékenységét az Egyesület 2

3 alapszabályában foglalt elvek szerint folytatja, felvételét belépési nyilatkozatban kéri, és akit az Egyesület elnöksége tagjai közé felvesz. a) A rendes tag joga: Az Egyesült közgyűlésén tanácskozási, indítványozási és szavazati joggal részt vehet. Tisztségviselőt választhat és tisztségre választható, amennyiben a közügyek gyakorlásától nincs eltiltva. Részt vesz az Egyesület szervezeti, szakmai és tudományos életében valamint minden egyéb tevékenységében. Kiskorú tag csak életkorának megfelelő tisztségre választható b.) A rendes tag kötelezettsége: Az Egyesület alapszabályában foglaltaknak megfelelően tevékenykedjen, tegyen eleget az ott leírt kötelezettségeknek és az Egyesület tevékenységével kapcsolatos önként vállalt feladatait maradéktalanul és a legjobb tudása szerint, hajtsa végre. Az Egyesület döntéseinek és határozatainak tegyen eleget. Nemzetközi szervezetben, külföldi társaságban, egyesületben fennálló tagsága, vagy tisztségviselése esetén a vezetőség tudtával a meghatározott elveknek megfelelően járjon el. Az Egyesület megállapított tagdíját minden év március 31-ig befizesse. 3) Tiszteletbeli tag Tiszteletbeli tag lehet az a magyar vagy külföldi állampolgár, aki a szakmában kiemelkedő munkásságot fejt ki, és akit az Egyesület vezetősége megválaszt. A tiszteletbeli tagok jogaikat személyesen gyakorolják, a tiszteletbeli tagokat egyenlő jogok illetik meg. a) A tiszteletbeli tag joga Az Egyesült közgyűlésén tanácskozási, indítványozási és szavazati joggal részt vehet. Részt vegyen a társaság által rendezett kongresszusokon, konferenciákon és egyéb rendezvényeken. b) A tiszteletbeli tag kötelessége: Az Egyesület alapszabályában megfogalmazott elvek szerint tevékenykedjen. 4) Pártoló tag Pártoló tag lehet olyan magyar vagy külföldi természetes vagy jogi személy, aki az Egyesület céljának megvalósítása érdekében az Egyesület működéséhez anyagi, szakmai, erkölcsi vagy egyéb támogatást nyújt. A pártoló tagságot az elnökség javaslatára a vezetőség hagyja jóvá. A 3

4 természetes személy pártoló tag jogát személyesen, a jogi személy pedig képviselője útján gyakorolja. a) A pártoló tag joga: Az Egyesület közgyűlésén tanácskozási és indítványozási joggal részt venni. b) A pártoló tag kötelezettsége: Az Egyesülettel szemben önként vállalt kötelezettségének teljesítése. 7. (1) A rendes tag tagsági viszonya megszűnik: a) A tag halálával b) Az Egyesület megszűnésével c) Kilépéssel A tag kilépési szándékát az elnöknek vagy a titkárnak írásban tartozik bejelenteni. Tagsági viszonya a nyilatkozat kézhezvételével szűnik meg. d) A tag tagsági viszonyát az elnökség törlési határozattal megszűnteti, amennyiben a tag a tagdíjfizetési kötelezettségének 6 hónapon keresztül nem tesz eleget, és a tartozását az elnök írásbeli felszólítása ellenére sem egyenlíti ki, a felszólítás kézhezvételét követő 15 napon belül. A felszólító levelet tértivevényes küldeményként kell postázni. A felszólításnak tartalmazni kell, hogy amennyiben a tartozás rendezése a 15 napos határidőben nem történik meg, úgy az a törlés jogkövetkezményét vonja maga után. A törlési határozatnak melyet az elnökség az egyesület pénzügyi nyilvántartása alapján hoz meg tartalmaznia kell a jogorvoslati lehetőségre vonatkozó tájékoztatást. Az elnökség törlési határozata ellen a tag 15 napon belül fellebbezést nyújthat be a közgyűléshez. A fellebbezést a közgyűléshez kell címezni, de az elnökségnél kell benyújtani. A fellebbezés beérkezését követően az elnökség 8 napon belül köteles intézkedni a közgyűlés összehívása iránt. A közgyűlés a fellebbezés tárgyában annak beérkezésétől számított 30 napon belül határoz. A tag törlését a közgyűlés csak akkor mellőzheti, ha az érintett tag postai feladóvevénnyel, bevételi pénztárbizonylattal, banki igazolással, vagy a pénztáros által kiállított átvételi elismervénnyel igazolja, hogy tagdíjfizetési kötelezettségének határidőben eleget tett. A tagsági viszony a törlési határozat meghozatala napján szűnik meg. e) Kizárással Ki kell zárni a rendes tagok sorából azt a személyt, akit bűncselekmény elkövetéséért jogerősen végrehajtandó szabadságvesztésre ítéltek. Ki kell zárni mindazokat, akik az alapszabály rendelkezéseit nem tartják meg (tagdíjfizetés elmulasztásának esetét kivéve, ami törlést von maga után), az Egyesülettel szemben fennálló kötelezettségeinek nem tesznek eleget, továbbá, akik az egyesületi tagságra az által váltak érdemtelenné, hogy társadalmi helyzetükhöz méltatlan vagy súlyosan etikátlan magatartást tanúsítottak. A tag kizárásáról az elnökség javaslata alapján a közgyűlés határoz. 4

5 A kizárás tárgyában az elnökség határoz. A kizárási eljárás lefolytatására az etikai bizottság által lefolytatott vizsgálatot követően, az etikai bizottság írásbeli jelentése alapján kerülhet sor. Az elnökség a jelentés kézhezvételét követő 15 napon belül ülést tart, mely ülésre az érintett tagot írásban meghívja, oly módon, hogy az érintett a meghívót legkésőbb az ülést megelőző 8. napon kézhezvegye. Figyelmeztetni kell az érintettet arra, hogy távolmaradása az ülés megtartását nem akadályozza, továbbá, hogy amennyiben az ülésen nem jelenik meg, vagy védekezését nem terjeszti elő, úgy az elnökség a határozatát a rendelkezésre álló iratok alapján fogja meghozni. Amennyiben az érintett fentiek szerinti szabályos értesítése nem történt meg, úgy az ülést nem lehet megtartani, új ülést kell tartani 15 napon belül, óly módon, hogy az érintett fentiek szerinti szabályos értesítése megtörténhessen. Ha az ülés megtartható, az ülésen az elnök ismerteti az etikai biztottság jelentését, majd szót ad az érintettnek. Ezt követően az elnökség határozatot hoz. A határozathozatal során az érintett az ülésen nem vehet részt. A határozatot az ülés megtartása napján meg kell hozni. A meghozott határozatot szóban is közölni kell az érintettel, azzal, hogy az írásbeli közlés tértivevényes levélben fog megtörténni, a jogorvoslati lehetőséggel az írásbeli közlést követően lehet élni. A határozatot ezt követően 5 napon belül írásba kell foglalni, és tértivevényes levélben kell közölni az érintettel. A határozatnak tartalmaznia kel, hogy a tagsági viszony a kizáró határozat meghozatala napján szűnik meg, további tartalmazni kell a jogorvoslati lehetőségre vonatkozó tájékoztatást. A kizárást kimondó határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a közgyűléshez fellebbezést lehet benyújtani. A fellebbezést a közgyűléshez kell címezni, de az elnökségnél kell benyújtani. A fellebbezés beérkezése esetén az elnökség 8 napon belül gondoskodik a közgyűlés összehívásáról. A fellebbezés tárgyában a közgyűlés a fellebbezés beérkezésétől számított 30 napon belül határoz. A közgyűlés döntését az iratok alapján hozza meg. (2) A tiszteletbeli tag tagsági viszonya megszűnik: a) A tag halálával b) Az Egyesület megszűnésével c) A tiszteletbeli tag részéről történő lemondással A tiszteletbeli tagságról való lemondást az elnöknek vagy a titkárnak írásban kell bejelenteni. A tagsági viszony a nyilatkozat kézhezvételétől szűnik meg. d) Kizárással A tiszteletbeli tag kizárására a rendes tag kizárására vonatkozó szabályok irányadóak. (3) A pártoló tag tagsági viszonya megszűnik: Természetes személy pártoló tag esetén: a) A tag halálával b) A társaság megszűnésével c) A tag felmondásával 5

6 A természetes személy pártoló tag tagságának felmondását az egyesület elnökének vagy titkárának kell bejelenteni. A tagsági viszony a nyilatkozat kézhezvételét követő hónap utolsó napján szűnik meg. d) Kizárással A pártoló tag természetes személy kizárására a rendes tag kizárására vonatkozó szabályok irányadóak. Jogi személy pártoló tag esetén a) A jogi személy jogutód nélküli megszűnésével b) Az Egyesület megszűnésével c) Felmondással A jogi személy pártoló tag tagságának felmondására a természetes személy pártoló tag felmondásának szabályai az irányadóak. d) Kizárással Ki kell zárni a jogi személyt a pártoló tagok közül, ha az Egyesülettel szemben fennálló önként vállalt kötelezettségét nem teljesíti. A kizárásra a rendes tag kizárására vonatkozó szabályok irányadóak. IV. AZ EGYESÜLET SZERVEI 8. Az Egyesület szervei: 1) Közgyűlés 2) Elnökség Az Egyesület állandó bizottságai: 1) Számvizsgáló bizottság 2) Etikai bizottság 9. Az Egyesület legfőbb testületi szerve a Közgyűlés, amely a tagok összességéből alakul, és amely minden, az Egyesületet érintő kérdésben döntési hatáskörrel rendelkezik. 10. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: a) Az Egyesület alapszabályának megállapítása b) Az Egyesület megszüntetése illetőleg más társasággal való egyesülés kimondására szóló döntés; mindkét esetben a közgyűlés 2/3-os többséggel hozott határozatára van szükség. c) Döntés mindazokban az ügyekben, amelyeket az alapszabály a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal. d) Az Egyesület elmúlt időszakában végzett munkáról szóló beszámoló megvitatása és a következő időszak legfontosabb feladatainak meghatározása. 6

7 e) Az Egyesület éves költségvetésének és zárszámadásának jóváhagyása. f) Az elnökség tagjainak (egyben vezető tisztségviselőinek), az egyesület elnökének megválasztása, a tisztségviselők, azaz a számvizsgáló bizottság és az etikai bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása. A számvizsgáló és az etikai bizottság elnökeit a bizottsági tagok maguk választják meg. g.) Döntés összeférhetetlenségi kérdésekben. h.) Döntés a törlési határozat és a kizárást kimondó elnökségi határozatok elleni fellebbezés tárgyában. 11. Az Egyesület választott szervei a közgyűlésnek felelősséggel és beszámolási kötelezettséggel tartoznak. 12. (1) A közgyűlést évente kell összehívni. A közgyűlést az elnökség hívja össze. (2) Az elnökség rendkívüli közgyűlést szükség szerint bárikor összehívhat. Össze kell hívni a közgyűlést akkor is, ha azt a tagok legalább 33%-a írásban kéri az ok és a cél megjelölésével. (3) Össze kell hívni a közgyűlést a bíróság határozatára. (4) A közgyűlés helyét, idejét, valamint a tárgysorozatot a rendkívüli közgyűlés esetét kivéve az elnökség állapítja meg, és azt a titkár legalább 15 nappal a kitűzött időpont előtt írásban közli a tagokkal. 13. (1) A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a tagok legalább 50 %-a + 1 fő van jelen. (2) A közgyűlés határozatait általában nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza meg. A közgyűlés bármikor elhatározhatja a titkos szavazást. (3) Az elnökség tagjait és elnökét (vezető tisztségviselők), bizottságok tagjait (tisztségviselők) titkos szavazással választja a közgyűlés. (4) Személyi kérdésekben a közgyűlés titkos szavazással hozza meg döntéseit. (5) Az alapszabály módosításához, tag kizárásához, az Egyesület feloszlásának kimondásához a közgyűlésen megjelent szavazásra jogosult tagok 66%-a + 1 fő egyetértő szavazata szükséges. 7

8 V. AZ EGYESÜLET ELNÖKSÉGE 14. (1) A közgyűlés hatáskörét két közgyűlés közötti időszakban a kizárólagos hatáskörök kivételével, az elnökség gyakorolja. (2) Az elnökség tagjainak létszáma 3 fő. Az elnökség elnök, titkár, pénztáros tisztségviselőkből áll. (3) Az Egyesület elnökségét (elnökét és tisztségviselőit) a közgyűlés titkos szavazással választja 3 naptári évre. Tagjai korlátozás nélkül választhatók újra. (4) Az Egyesület elnökségét választó közgyűlést megelőző utolsó ülésén 3 tagú jelölő bizottságot választ. A jelölő bizottság elkészíti a javasolt új elnökség névsorát, melyet eljuttatnak a titkárnak. A titkár a névsort az elnökséget választó közgyűlést megelőzően legalább 30 nappal megküldi az Egyesület tagjainak. Az elnökség tagjait a közgyűlés választja meg, következő vezető tisztségekre : Elnök, Titkár Pénztáros. 15. Az elnökség határozatot hozhat a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdések kivételével az Egyesület egészét érintő bármelyik ügyben. Kizárólagos hatáskörébe tartoznak az alábbiak: (1) vezeti az Egyesület munkáját, (2) a közgyűlés határozatai alapján elkészíti az Egyesület, munkatervét és ellenőrzi annak végrehajtását, (3) irányítja az Egyesület gazdálkodását, e tárgyban elkészíti és előterjeszti az Egyesület éves költségvetését és zárszámadását, (4) előkészíti a közgyűlést, (5) megvitatja a közgyűlési előterjesztéseket, (6) gondoskodik a közgyűlés határozatainak végrehajtásáról, (7) állást foglal az Egyesület emlékérmeinek és díjainak odaítélésében, (8) jóváhagyja az Egyesület ügyrendjét, (9) speciális egyesületi feladatok ellátására ad hoc bizottságot alakíthat, (10) dönt az új tagok felvételéről (11) dönt a tag kizárásáról (12) dönt a tag törléséről 16. Az elnökség ülését szükség szerint, de évente legalább egyszer össze kell hívni. Az elnökségi ülés akkor határozatképes, ha azon legalább 2 tag jelen van. Az elnökség határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén 8

9 az elnök szavazat dönt. Az elnökség ülése nyilvános az Egyesület tagjai számára. A döntéshozatalban nem vehet részt az a tag, akinek személyét a döntés érinti. VI. SZÁMVIZSGÁLÓ BIZTOTSÁG A Számvizsgáló Bizottság a közgyűlés által három évre választott három tagból áll. A Számvizsgáló Bizottság elnökét saját soraiból választja. A Bizottság kizárólag a közgyűlésnek van alárendelve, és csak ennek tartozik felelősséggel. 2. A Számvizsgáló Bizottság feladata az Egyesület alapszabály szerinti működésének és pénzgazdálkodásának ellenőrzése. A Bizottság megállapításairól tájékoztatja az egyesület vezető szervét és beszámol a közgyűlésnek. VII. ETIKAI BIZOTTSÁG Az Etikai Bizottság a közgyűlés által három évre választott három tagból áll. Az Etikai Bizottság elnökét saját soraiból választja. 2. Az Etikai Bizottság feladata annak vizsgálata, hogy a tisztségviselők által elvállalt tisztség összeférhetetlenségi szabályba vagy az alapszabályba nem ütközik-e. Ha összeférhetetlenséget észlel, írásban haladéktalanul értesíti az elnökséget a szükséges intézkedések megtétele végett. 3. Az etikai bizottság feladata továbbá a tagok vonatkozásában felmerülő kizárási ok előzetes vizsgálata. Ha bármely tag tudomást szerez a másik tag vonatkozásában felmerülő kizárási okról, úgy azt köteles az etikai bizottság felé bejelenteni, a tudomás szerzést követő 30 napon belül. Amennyiben valamely taggal kapcsolatban kizárási ok fennállásának lehetősége merül fel, az etikai bizottság az esetet a tudomására jutástól számított 15 napon belül megvizsgálja. A vizsgálat eredményét írásban haladéktalanul közli az elnökséggel. Nem lehet vizsgálatot folytatni, ha a tudomásszerzéstől számítottan 3 hónap eltelt, vagy a kizárási ok keletkezesétől számított 1 év eltelt. 4. Az etikai bizottság vizsgálatainak eredményéről 15 napon belül írásbeli jelentést készít amelyet a döntésthozó szervek elé terjeszt. 9

10 VIII. AZ EGYESÜLET PÉNZKEZELÉSE Az egyesület bankszámlája felett aláírása joggal az elnök és a pénztáros együttesen rendelkezik. 2. Az elnök gyakorolja az utalványozás jogát. Akadályoztatás esetén e jogát a titkárra ruházhatja át. 3. A pénztáros kezeli a pénztárat, gondoskodik a bevételek és kiadások teljesítéséről, a pénzkészlet előírás szerinti elhelyezéséről és vezeti a naplófőkönyvet. 4. A közgyűlésnek beszámolási kötelezettséggel tartozik. IX. AZ EGYESÜLET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK HATÁSKÖRE Az egyesület vezető tisztségviselői : elnök, titkár, pénztáros. 20. Az elnök hatásköre: 1. Képviseli az egyesületet 2. Vezeti a közgyűlést, és az elnökség tanácskozásait 3. Gyakorolja az utalványozás jogát a 19. (2) szakasznak megfelelően 4. Az elnököt akadályoztatás esetén a titkár helyettesíti 21. A titkár hatásköre: 1. A titkár az egyesület operatív munkáját vezeti, a vezető testületek határozatainak megfelelően 2. Előkészíti a vezető szervek üléseit, és gondoskodik a határozatok végrehajtásáról. 22. A pénztáros hatásköre : 1. A pénztáros kezeli a pénztárat, gondoskodik a bevételek és kiadások teljesítéséről, a pénzkészlet előírás szerinti elhelyezéséről és vezeti a naplófőkönyvet. 2. Az egyesület bankszámlája felett aláírása joggal az elnök és a pénztáros együttesen rendelkezik. X. AZ EGYESÜLET GAZDÁLKODÁSA Az egyesült vagyona elsősorban a tagok által fizetett tagdíjakból, felajánlásokból, hozzájárulásokból és az egyesület tevékenységéből képződik. 10

11 A tagdíj összegét a közgyűlés határozza meg. A tagok a tagdíjat minden folyó év március 31-ig postautalványon vagy a pénztárosnak kézpénzben kötelesek megfizetni. 2. Az egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok kötelezettsége csupán a tagdíj fizetésére terjed ki, a tagok a társaság tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek. 3. Az egyesület költségvetését az elnökség készíti elő és terjeszti a közgyűlés elé. 4. Az egyesület gazdálkodó tevékenységét a mindenkori hatályos jogszabályok, és rendelkezések szerint végzi. XI. AZ EGYESÜLET TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELETE 24. Az egyesület törvényességi felügyeletét az ügyészség gyakorolja. XII. AZ EGYESÜLET MEGSZŰNÉSE 25. Az egyesület feloszlása, feloszlatása megszűnésének megállapításával, illetve más egyesüléssel való egyesüléssel, a bírósági nyilvántartásból történő törléssel szűnik meg. A jelen alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., az évi II.tv., valamint a pénzügyi és számviteli jogszabályok vonatkozó rendelkezései irányadóak. Budapest, december 12. A módosításokat és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályt az egyesület közgyűlése a december 12. napi ülésén fogadta el. Ellenjegyzem : Pavlek Ügyvédi Iroda Dr.Pavlek Tünde ügyvéd (8600 Siófok, Fő u ,II/6.) Dr. Hardicsay Gábor elnök 11

A Magyar Thrombosis és Haemostasis Társaság Alapszabálya

A Magyar Thrombosis és Haemostasis Társaság Alapszabálya A Magyar Thrombosis és Haemostasis Társaság Alapszabálya Oldalszám: 1 / 19 Tartalom Általános rendelkezések... 4 1..... 4 2..... 4 3..... 4 A Társaság célja és tevékenysége... 5 4..... 5 5..... 5 6.....

Részletesebben

A MAGYAR BELGYÓGYÁSZ TÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR BELGYÓGYÁSZ TÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA A MAGYAR BELGYÓGYÁSZ TÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.) A társaság a) neve: Magyar Belgyógyász Társaság (továbbiakban Társaság) - angolul: Hungarian Society of Internal Medicine, - németül:

Részletesebben

Magyar Artériás Stiffness Társaság. Alapszabálya (2014.05.26.)

Magyar Artériás Stiffness Társaság. Alapszabálya (2014.05.26.) Magyar Artériás Stiffness Társaság Alapszabálya (2014.05.26.) Jelen társaság alapítói a hatályos jogszabályoknak megfelelően társadalmi szervezetet hoznak létre, amelynek Alapszabálya a benne meghatározott

Részletesebben

Magyar Anatómus Társaság

Magyar Anatómus Társaság Magyar Anatómus Társaság alapszabálya. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A társaság a./ neve : Magyar Anatómus Társaság (MAT) b./ székhelye : Budapest c./ működési területe: Magyarország d./ pecsétje:

Részletesebben

A MAGYAR GASZTROENTEROLÓGIAI TÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR GASZTROENTEROLÓGIAI TÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA A MAGYAR GASZTROENTEROLÓGIAI TÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA Budapest, 2009. június 14. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. 1] A társaság a. neve magyarul: MAGYAR GASZTROENTEROLÓGIAI TÁRSASÁG (MGT), b. angolul: HUNGARIAN

Részletesebben

Egyesület. Jelen alapszabályt a vastag dőlt betűvel kiemelt módosításokkal az Egyesület 2015. január hó 24. napján megtartott közgyűlése fogadta el.

Egyesület. Jelen alapszabályt a vastag dőlt betűvel kiemelt módosításokkal az Egyesület 2015. január hó 24. napján megtartott közgyűlése fogadta el. MAGYAR KOMMUNIKÁCIÓTUDOMÁNYI TÁRSASÁG Egyesület ALAPSZABÁLYA a módosításokkal egységes szerkezetben Jelen alapszabályt a vastag dőlt betűvel kiemelt módosításokkal az Egyesület 2015. január hó 24. napján

Részletesebben

A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya. I. Általános rendelkezések

A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya. I. Általános rendelkezések A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: JAM Kórus Közhasznú Egyesület (a továbbiakban: Egyesület) 2. Az Egyesület rövidített neve: JAM Kórus Egyesület

Részletesebben

A MAGYAR ÉLETTANI TÁRSASÁG /MÉT/ ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A MAGYAR ÉLETTANI TÁRSASÁG /MÉT/ ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A MAGYAR ÉLETTANI TÁRSASÁG /MÉT/ ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK /1/ A társaság /a/ neve: Magyar Élettani Társaság / MÉT/ angolul: Hungarian Physiological Society franciául: Société Hongroise de Physiologie

Részletesebben

2. A TÁRSASÁG JELLEGE

2. A TÁRSASÁG JELLEGE MAGYAR RADIOLÓGUSOK TÁRSASÁGA ALAPSZABÁLYA (egységes szerkezetben a 2015... napján kelt változásokkal, amelyek jelen alapszabályban dőlt betűvel szerepelnek) 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK (Ptk. 61. ) 1.1.

Részletesebben

A MAGYAR KÍSÉRLETES ÉS KLINIKAI FARMAKOLÓGIAI TÁRSASÁG MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA BUDAPEST 2014.

A MAGYAR KÍSÉRLETES ÉS KLINIKAI FARMAKOLÓGIAI TÁRSASÁG MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA BUDAPEST 2014. A MAGYAR KÍSÉRLETES ÉS KLINIKAI FARMAKOLÓGIAI TÁRSASÁG MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA BUDAPEST 2014. A MAGYAR KÍSÉRLETES ÉS KLINIKAI FARMAKOLÓGIAI TÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA I. 1.

Részletesebben

Logikusak(k) Oktatási, Kulturális és Sport Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA. (módosításokkal egységes szerkezetben)

Logikusak(k) Oktatási, Kulturális és Sport Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA. (módosításokkal egységes szerkezetben) Logikusak(k) Oktatási, Kulturális és Sport Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA (módosításokkal egységes szerkezetben) 2009 2 A Logikusak(k) Kulturális és Sport Egyesület Tagjai az Egyesülési jogról szóló

Részletesebben

MAGYAR GÁZIPARI VÁLLALKOZÓK EGYESÜLETE

MAGYAR GÁZIPARI VÁLLALKOZÓK EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY egységes szerkezetbe foglalva, az 1998. november 25-i közgyűlésen valamint a 2006. május 23-i közgyűlésen elfogadott módosításokkal. Az alapszabályban kiemelten szereplő részek tartalmazzák

Részletesebben

CSODASZARVAS TÁJPARK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

CSODASZARVAS TÁJPARK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY CSODASZARVAS TÁJPARK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szervezet neve: Csodaszarvas Tájpark Közhasznú Egyesület Alapítás ideje: 2011. november hó 12. Módosított alapszabály kelte:

Részletesebben

MAGYAR TESTNEVELÉSI EGYETEM SPORTEGYESÜLET (kiemelkedően közhasznú egyesület) ALAPSZABÁLYA

MAGYAR TESTNEVELÉSI EGYETEM SPORTEGYESÜLET (kiemelkedően közhasznú egyesület) ALAPSZABÁLYA MAGYAR TESTNEVELÉSI EGYETEM SPORTEGYESÜLET (kiemelkedően közhasznú egyesület) ALAPSZABÁLYA 2 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A sportegyesület hagyományos elnevezése: Magyar Testnevelési Egyetem Sportegyesülete

Részletesebben

A Magyar Regionális Tudományi Társaság alapszabálya

A Magyar Regionális Tudományi Társaság alapszabálya A Magyar Regionális Tudományi Társaság alapszabálya A 2011. november 24-i közgyűlésen módosított szöveg vastag betűvel jelölve 1. Általános rendelkezések 1.1. Az Egyesület neve: Magyar Regionális Tudományi

Részletesebben

A HEGYRE FEL! TERMÉSZETJÁRÓ EGYESÜLET RÖVIDEN 'HFTE' ALAPSZABÁLYA

A HEGYRE FEL! TERMÉSZETJÁRÓ EGYESÜLET RÖVIDEN 'HFTE' ALAPSZABÁLYA A HEGYRE FEL! TERMÉSZETJÁRÓ EGYESÜLET RÖVIDEN 'HFTE' ALAPSZABÁLYA Preambulum: Jelen Alapító okirat az Egyesület 2013. 05. 24. napján megtartott közgyűlésen elfogadott, a 2013. 06. 30. és 2014.02.28. megtartott

Részletesebben

ARTIS Egyesület a Művészetekért ALAPSZABÁLYA. I. rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ARTIS Egyesület a Művészetekért ALAPSZABÁLYA. I. rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ARTIS Egyesület a Művészetekért ALAPSZABÁLYA I. rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: ARTIS Egyesület a Művészetekért 2. Az egyesület rövid neve: ARTEM 3. Az egyesület székhelye: Magyarország,

Részletesebben

Orvosi és Egészségügyi Vállalkozások Országos Szövetsége EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

Orvosi és Egészségügyi Vállalkozások Országos Szövetsége EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Orvosi és Egészségügyi Vállalkozások Országos Szövetsége EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján létrehozták az Orvosi és Egészségügyi Vállalkozások

Részletesebben

FOUNDING DECREE. (In Hungarian)

FOUNDING DECREE. (In Hungarian) FOUNDING DECREE (In Hungarian) 1 A Pannon Növény - Biotechnológiai Egyesület (székhelye: 2462 Martonvásár, Brunszvik u. 2, nyilvántartásba vevő bíróság: Székesfehérvári Törvényszék, nyilvántartási szám:

Részletesebben

MAGYAR DIETETIKUSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA

MAGYAR DIETETIKUSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA MAGYAR DIETETIKUSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA 2 1.) ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A szövetség (a továbbiakban: Szövetség) megnevezései: 1.1.1 A szövetség teljes neve: Magyar Dietetikusok Országos

Részletesebben

A Magyar Növényvédelmi Társaság alapító okirata

A Magyar Növényvédelmi Társaság alapító okirata A Magyar Növényvédelmi Társaság alapító okirata I. ÁLTALÁNOS MEGÁLLAPÍTÁSOK l./ A Társaság neve: Magyar Növényvédelmi Társaság. Angolul: Hungarian Plant Protection Society 2./ A Társaság alapításának éve:

Részletesebben

A MÓRICZ JÁNOS KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A MÓRICZ JÁNOS KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A MÓRICZ JÁNOS KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A Móricz János Kulturális Egyesület alapító tagjai a 2011. október 22. napján megtartott alakuló közgyűlésen az Egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény,

Részletesebben

Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület

Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület (módosított, egységes szerkezetbe foglalt) Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület

Részletesebben

MEGOLDÁSKÖZPONTÚ (SOLUTION FOCUS) MEGKÖZELÍTÉSSEL DOLGOZÓ COACHOK, FEJLESZTŐK ÉS SZERVEZETEK EGYESÜLETE. ALAPÍTÓ OKIRATA Egységes szerkezetbe foglalva

MEGOLDÁSKÖZPONTÚ (SOLUTION FOCUS) MEGKÖZELÍTÉSSEL DOLGOZÓ COACHOK, FEJLESZTŐK ÉS SZERVEZETEK EGYESÜLETE. ALAPÍTÓ OKIRATA Egységes szerkezetbe foglalva MEGOLDÁSKÖZPONTÚ (SOLUTION FOCUS) MEGKÖZELÍTÉSSEL DOLGOZÓ COACHOK, FEJLESZTŐK ÉS SZERVEZETEK EGYESÜLETE ALAPÍTÓ OKIRATA Egységes szerkezetbe foglalva A MEGOLDÁSKÖZPONTÚ (SOLUTION FOCUS) MEGKÖZELÍTÉSSEL

Részletesebben

Muzsikáló Kőbánya Egyesület Alapszabálya. elfogadva a 2011. április 05. napján tartott alakuló közgyűlésen. I. Általános rendelkezések

Muzsikáló Kőbánya Egyesület Alapszabálya. elfogadva a 2011. április 05. napján tartott alakuló közgyűlésen. I. Általános rendelkezések Muzsikáló Kőbánya Egyesület Alapszabálya elfogadva a 2011. április 05. napján tartott alakuló közgyűlésen I. Általános rendelkezések 1. A szervezet neve: Muzsikáló Kőbánya Egyesület 2. A szervezet székhelye:

Részletesebben

DIGITÁLIS NEMZEDÉKÉRT EGYESÜLET. Egerben, 2014. április 4-én megtartott Közgyűlésen 7/2014. (VI. 4.) számú közgyűlési határozattal megalkotott

DIGITÁLIS NEMZEDÉKÉRT EGYESÜLET. Egerben, 2014. április 4-én megtartott Közgyűlésen 7/2014. (VI. 4.) számú közgyűlési határozattal megalkotott DIGITÁLIS NEMZEDÉKÉRT EGYESÜLET Egerben, 2014. április 4-én megtartott Közgyűlésen 7/2014. (VI. 4.) számú közgyűlési határozattal megalkotott ALAPSZABÁLY amely a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi

Részletesebben

JÁSZJÁKÓHALMA KÖZSÉG ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA KÉSZÜLT: JÁSZJÁKÓHALMA FŐ ÚT 27. 2009. MÁJUS 17.

JÁSZJÁKÓHALMA KÖZSÉG ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA KÉSZÜLT: JÁSZJÁKÓHALMA FŐ ÚT 27. 2009. MÁJUS 17. JÁSZJÁKÓHALMA KÖZSÉG ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA KÉSZÜLT: JÁSZJÁKÓHALMA FŐ ÚT 27. 2009. MÁJUS 17. Jászjákóhalma Község Önkéntes Tűzoltó Egyesület 5121 JÁSZJÁKÓHALMA Fő út 27 ALAPSZABÁLY

Részletesebben

A Magyar Asztronautikai Társaság Alapszabálya

A Magyar Asztronautikai Társaság Alapszabálya A Magyar Asztronautikai Társaság Alapszabálya (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. Általános rendelkezések 1. A Magyar Asztronautikai Társaság (továbbiakban:

Részletesebben

A Magyar Edzők Társaságának alapszabálya

A Magyar Edzők Társaságának alapszabálya I. Általános szabályok A Magyar Edzők Társaságának alapszabálya 1. A társaság neve: Magyar Edzők Társasága (rövidítve: MET). 2. A társaság működési területe: Magyarország 3. A társaság székhelye: 1146

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Rákellenes Egyesület alapszabálya

Komárom-Esztergom Megyei Rákellenes Egyesület alapszabálya Komárom-Esztergom Megyei Rákellenes Egyesület alapszabálya Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Komárom-Esztergom Megyei Rákellenes Egyesület (2) Az Egyesület rövidített elnevezése: KORE (3) Az

Részletesebben