A Kerge Zerge Természetjáró és Kulturális Egyesület Alapszabálya

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Kerge Zerge Természetjáró és Kulturális Egyesület Alapszabálya"

Átírás

1 A Kerge Zerge Természetjáró és Kulturális Egyesület Alapszabálya melyet az alulírott tagok az évi II. tv. 1.. szerint fogadtak el az alulírott helyen és időben.. 1. Az Egyesület adatai: (1) Az egyesület neve: Kerge Zerge Természetjáró és Kulturális Egyesület; hivatalos rövidítése: Kerge Zerge Egyesület. (2) Az egyesület székhelye: 1145 Budapest, Bácskai utca 51/b. I/3. (3) Az egyesület hivatalos emblémája: 2. Az Egyesület célja (1) Az Egyesület célja: a) Magyarország természeti és kulturális értékeinek megismerése, megismertetése és megőrzése. (2) Az Egyesület az előző pontban meghatározott célok megvalósítása érdekében a) csoportos kirándulásokat, táborokat szervez az ország valamelyik tájegységére, annak természeti értékeinek és kultúrájának megismerésének céljából. (3) Az Egyesület minden rendezvénye nyilvános, azokon bárki részt vehet. A szolgáltatásokból való részesedéshez és a rendezvényeken való részvételhez szükséges információt nyilvánosságra kell hozni. (4) Az Egyesület politikamentes szervezet, politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független, azoktól támogatást nem kap. (5) Az Egyesület elzárkózik a faji és vallási megkülönböztetéstől, és az erre irányuló gondolatokat elítéli. 3. Az Egyesület gazdálkodása (1) Az egyesület vagyona tagdíjakból, magán- és jogi személyek, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok felajánlásaiból, pályázatokon nyert pénzekből áll össze. A felajánlások elfogadásáról az elnökség dönt.

2 (2) A tagsági díj évente minimum 1200 Ft, azaz egyezerkettőszáz forint. Az éves tagdíjat a tárgyévet megelőző év december 31-ig kell befizetni. 4. Az Egyesület tagsága (1) Az egyesület tagja lehet minden magyar és külföldi állampolgár, ha 18. évét betöltötte, Magyarországon érvényes tartózkodási engedéllyel bír, az egyesület céljait magáénak vallja, és vállalja a tagsággal járó kötelezettségeket, így a tagdíj megfizetését. (2) A tagsági viszony úgy jön létre, hogy a leendő tag a szándéknyilatkozat mellett két egyesületi tag ajánlásával bír, illetve befizeti az éves tagdíjat, Ft-ot, azaz egyezerkettőszáz forintot és az egyszeri regisztrációs díjat, 200 Ft-ot, azaz kettőszáz forintot. (3) A tagság feltétele, hogy a tag évente megújítsa azt a közgyűlésen, minimum az éves tagdíj megfizetésével. (4) A tagdíj be nem fizetése esetén a tagot fel kell szólítani írásban, hogy ha a felszólítást követő 30 napon belül nem egyenlíti ki tartozását, tagsági viszonya megszűnik. (5) A tagsági viszony megszűnik: a) a tag önkéntes kilépésével, ha ezt írásban bejelenti, b) a tag kizárásával az elnökség által, ha a tag a tagdíjat felszólítás ellenére nem fizeti be a 3. (2) pontja által meghatározott határidőig, az egyesület céljaival ellentétes magatartást tanúsít, az egyesület hírnevét csorbítja, általános, nem tagdíjfizetési problémával kapcsolatos kizárásra vonatkozó rendelkezések: Két tagnak kell írásban javaslatot tenni a kizárandó tag személyéről az elnökségnek. A javaslatnak tartalmaznia kell a kizárás okát. A kizárás eljárásának megindításáról az elnöknek kötelessége írásban értesíteni a kizárandó tagot. A javaslat kézhezvételéttől számított 8 napon belül az elnöknek össze kell hívnia az elnökségi ülést. Az elnökség egyszerű többséggel dönt a tag kizárásáról. A kizárás jogorvoslatának a fóruma a közgyűlés. Az elnökség kizárási határozata ellen bármelyik tag az ezt kimondó határozatot követő 30 napon belül írásban fellebbezhet. Ebben az esetben az elnök köteles összehívni a rendkívüli közgyűlést, amely szavaz a kizárás ügyéről. További jogorvoslatnak helye az illetékes Bíróság előtt van. c) a tag halálával. (6) A kizárt tag újrafelvételéhez az elnökség hozzájárulása szükséges. (7) A tagsági jogviszony nem örökölhető! A tagok jogai és kötelezettségei 5. Az Egyesület tagja jogosult: (1) részt venni az Egyesület rendezvényein, (2) az egyesület céljai- és feladatkörébe tartozó kérdések megvitatását kezdeményezni, ezekkel kapcsolatos javaslatokat tenni; (3) arra, hogy választó és választható legyen az elnökségbe,

3 (4) szavazati joggal részt venni a közgyűlésen. 6. Az Egyesület tagja köteles: (1) legjobb tudása szerint elősegíteni az egyesület céljainak megvalósulását, (2) a vállalt tagdíjat a 3. (2) pontja által meghatározott módon befizetni. Az Egyesület szervezete és működése 7. A Közgyűlés (1) Az Egyesület vezető szervei a közgyűlés és az elnökség. Az egyesület legfőbb szerve a közgyűlés, részvételre minden tag jogosult. (2) A közgyűlés jogosult: a) nyílt szavazással megválasztani az elnökség tagjait, 2/3-os többséggel, b) az elnökséget, illetve egyes tagjait felmenteni (2/3-os többséggel), illetve azok lemondását tudomásul venni, c) az egyesület céljai- és feladatkörébe tartozó tevékenységeket elhatározni és azt végezni, d) az alapszabályt megállapítani és azt módosítani, 2/3-os többséggel, e) a féléves költségvetést és programtervezetet meghatározni, egyszerű többséggel, f) az elnökség féléves beszámolóját elfogadni, g) dönteni más társadalmi szervezetekkel történő együttműködésről, azzal való egyesülésről, az egyesület feloszlásáról. 8. Az Elnökség (1) Az elnökségben öt poszt létezik, amelyeket minimum 3, maximum 5 különböző tag tölthet be. Egy tag maximum 2 posztot vállalhat. Az elnökségben betölthető posztok a következők: a) elnök, b) elnökhelyettes, c) gazdasági felelős, d) programszervező, e) külső kapcsolatokért felelős elnökségi tag. (2) Az elnök feladatai: a) közgyűlés legalább félévenkénti összehívása, levezetése, b) köteles akkor is összehívni a közgyűlést, ha ezt a tagok legalább egyharmada a cél megjelölésével írásban kéri, c) koordinálja az elnökség munkáját, d) felelős az Egyesület működéséért, e) projektek vezetése. (3) Az elnökhelyettes feladatai: a) az elnök akadályoztatása esetén az elnök feladatainak átvétele, b) jegyzőkönyv vezetése a közgyűlésen és az elnökségi ülésen. (4) A gazdasági felelős feladatai: a) könyvelés, b) féléves költségvetés összeállítása, c) a nem tagok számára az egyesület rendezvényeinek részvételi

4 költségének kiszámítása, d) kapcsolattartás az APEH, KSH, TB és a Fővárosi Önkormányzat intézményeivel, e) programok költségvetésének összeállítása, f) a pénztár kezelése, g) a még nem könyvelt számlák őrzése, h) bármikor elszámoltatható az Elnökség által. (5) A programszervező feladatai: a) a féléves programterv elkészítése, b) felelőse az évközbeni programoknak, c) beszámolási és tájékoztatási kötelezettség a programokról. (6) A külső kapcsolatokért felelős elnökségi tag feladatai: a) külső kapcsolattartás, b) felkutatja és figyelemmel kíséri a pályázati lehetőségeket, c) média, d) reklám, hirdetések, e) pályázatok koordinálása. (7) Elnökségi tagság feltétele: a) a jelöltséghez legalább két tag jelölése szükséges, b) a tagjelöltnek a jelölést követően be kell számolnia a tisztséget érintő terveiről a közgyűlésnek. (8) Az egyesület bankszámlája felett az elnök, az elnökhelyettes és a gazdasági felelős önállóan rendelkezhet, ehhez szükséges a gazdasági felelős írásbeli tájékoztatása és hozzájárulása. (9) Az egyesület tevékenységét a közgyűlések közötti időszakban az elnökség, mint az egyesület képviseleti szerve irányítja. Tevékenységéről a tagokat és a közgyűlést rendszeresen tájékoztatja, jelentősebb kérdésekben a közgyűlés állásfoglalását kéri. (10) Az elnökség az ügyrendjét maga határozza meg. (11) Az elnökség ülésein csak az elnökség tagjai rendelkeznek szavazati joggal, a többi tag tanácskozási joggal vehet részt. (12) Ha egy elnökségi tag lemond, rendkívüli közgyűlést kell összehívni. (13) Az egyesületet valamennyi elnökségi tag önállóan képviseli. (14) Az elnökség tagjai tisztségükbe újraválaszthatók. (15) Az elnökségi tagság megszűnése: a) a megbízás lejár, b) lemondással, c) visszahívással: Elnökségi tagot a közgyűlés hívhat vissza, ha a jelenlévők 2/3-a egyetért a visszahívással. A visszahívás jogorvoslatának a fóruma a közgyűlés. Az elnökségi tag a kizárás ellen az ezt kimondó határozatot követő 30 napon belül írásban fellebbezhet. Ebben az esetben az elnök köteles összehívni a rendkívüli közgyűlést. d) tagság megszűnésével. (16) Az elnökség mondja ki a tag felvételét és kizárását.

5 (17) Az elnökségi tagok mandátumai egy évre, illetve a soron következő tisztújító közgyűlésig érvényesek. 9. Határozathozatal (1) A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a tagok legalább 50%-a +1 fő jelen van. A határozatokat (a 7. (2)-es pontjában szabályozotakkon kívül) egyszerű többséggel és nyílt szavazással hozza. A közgyűlésen szavazategyenlőség esetén az elnök szava dönt. (2) Határozatképtelenség esetén az elnök 8 napon belül köteles új közgyűlést azonos napirenddel összehívni, amely a jelenlévő tagok létszámától függetlenül határozatképes, és a tagokat erről már az eredeti meghívóban tájékoztatja. (3) Az elnökség akkor határozatképes, ha azon az elnökségi tagok legalább 50%-a +1 fő jelen van. Határozatait szótöbbséggel és nyílt szavazással hozza, szavazategyenlőség esetén az elnök szava dönt. 10. Záró rendelkezések (1) Az itt nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv i, az évi II. tv. (az egyesülési jogról) és a társadalmi szervezetek gazdálkodásáról szóló egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadóak. Budapest, április Záradék A fent írtakat Budapest, április 15-én megtartott közgyűlésen a jelenlévő tagok elfogadták. Keményfi Imre Pálszabó Krisztián Szász Viktória Törley Gábor Pál János Pálszabóné dr. Battonyai Boglárka

Nyugat-Dunántúli Biokultúra Egyesület. ALAPSZABÁLYA módosításokkal egységes szerkezetben I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Az egyesület neve, székhelye

Nyugat-Dunántúli Biokultúra Egyesület. ALAPSZABÁLYA módosításokkal egységes szerkezetben I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Az egyesület neve, székhelye Nyugat-Dunántúli Biokultúra Egyesület ALAPSZABÁLYA módosításokkal egységes szerkezetben I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve, székhelye Az egyesület neve: NYUGAT-DUNÁNTÚLI BIOKULTÚRA EGYESÜLET

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg)

ALAPSZABÁLY. (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) ALAPSZABÁLY (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 1. Az Egyesület neve: AOPA Hungary, Magyar Repülőgéptulajdonosok és Pilóták Szövetsége Közhasznú Egyesület, a továbbiakban Egyesület.

Részletesebben

Vásárhelyi Természetvédelmi Egyesület Alapszabálya

Vásárhelyi Természetvédelmi Egyesület Alapszabálya TARTALOMJEGYZÉK: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 AZ EGYESÜLET CÉLJA 2 AZ EGYESÜLET KÖZGYŰLÉSE 5 AZ EGYESÜLET ELNÖKSÉGE 7 AZ EGYESÜLET ELNÖKE 8 AZ EGYESÜLET TITKÁRA 9 A KÉPVISELET MÓDJA 9 PÁLYÁZATOK 9 AZ EGYESÜLET

Részletesebben

Magyarországi Pincefalvak Vidékfejlesztési Szövetsége

Magyarországi Pincefalvak Vidékfejlesztési Szövetsége Magyarországi Pincefalvak Vidékfejlesztési Szövetsége A Magyarországi Pincefalvak Vidékfejlesztési Szövetsége, mint önkéntességi elven működő területi szervezet, alakuló közgyűlése az egyesülési jogról,

Részletesebben

Szövetsége (továbbiakban: Egyesület) Pécs ISopianae Örökség Kht. 7624 Pécs, Esze Tamás u. 5. Magyar Köztársaság területe

Szövetsége (továbbiakban: Egyesület) Pécs ISopianae Örökség Kht. 7624 Pécs, Esze Tamás u. 5. Magyar Köztársaság területe 2006 1 Általános rendelkezések Az egyesület neve: Magyarországi Történeti Városok Szövetsége (továbbiakban: Egyesület) Az egyesület székhelye: Az alapítás éve: 2006 és Térségek Pécs ISopianae Örökség Kht

Részletesebben

Muzsikáló Kőbánya Egyesület Alapszabálya. elfogadva a 2011. április 05. napján tartott alakuló közgyűlésen. I. Általános rendelkezések

Muzsikáló Kőbánya Egyesület Alapszabálya. elfogadva a 2011. április 05. napján tartott alakuló közgyűlésen. I. Általános rendelkezések Muzsikáló Kőbánya Egyesület Alapszabálya elfogadva a 2011. április 05. napján tartott alakuló közgyűlésen I. Általános rendelkezések 1. A szervezet neve: Muzsikáló Kőbánya Egyesület 2. A szervezet székhelye:

Részletesebben

Nyelvvizsgáztatók és Nyelvtudásmérési Szakértők Országos Egyesülete Alapszabály

Nyelvvizsgáztatók és Nyelvtudásmérési Szakértők Országos Egyesülete Alapszabály Nyelvvizsgáztatók és Nyelvtudásmérési Szakértők Országos Egyesülete Alapszabály I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület elnevezése: Nyelvvizsgáztatók és Nyelvtudásmérési Szakértők Országos Egyesülete

Részletesebben

Orvosi és Egészségügyi Vállalkozások Országos Szövetsége EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

Orvosi és Egészségügyi Vállalkozások Országos Szövetsége EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Orvosi és Egészségügyi Vállalkozások Országos Szövetsége EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján létrehozták az Orvosi és Egészségügyi Vállalkozások

Részletesebben

MAGYAR LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁSI SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

MAGYAR LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁSI SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA MAGYAR LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁSI SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a Magyar Létesítménygazdálkodási Szövetséget.

Részletesebben

Hegyhát ifjúságáért Egyesület. Alapszabálya. 2012. szeptember 12.

Hegyhát ifjúságáért Egyesület. Alapszabálya. 2012. szeptember 12. Hegyhát ifjúságáért Egyesület Alapszabálya ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések: 1. A szervezet neve: Hegyhát Ifjúságáért Egyesület /a továbbiakban Egyesület/ Rövid neve: HI Egyesület Székhelye: 7370

Részletesebben

VITAL LIFE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

VITAL LIFE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA VITAL LIFE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A VITAL LIFE Egyesület alapító tagjai az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény

Részletesebben

A KARCAGI BIRKAFŐZŐK EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA (egységes szerkezetben)

A KARCAGI BIRKAFŐZŐK EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA (egységes szerkezetben) A KARCAGI BIRKAFŐZŐK EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA (egységes szerkezetben) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Karcagi Birkafőzők Egyesülete 2. Az egyesület székhelye: 5300 Karcag, Rimaszombathy

Részletesebben

Tanárok Európai Egyesülete

Tanárok Európai Egyesülete Tanárok Európai Egyesülete A Tanárok Európai Egyesületének Alapszabálya, amely készült az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. tv., valamint annak módosításai alapján. I. AZ EGYESÜLET NEVE ÉS CÉLJA Az

Részletesebben

Gyáli úti Puskás Tivadar Almamáter Egyesület

Gyáli úti Puskás Tivadar Almamáter Egyesület Gyáli úti Puskás Tivadar Almamáter Egyesület székhelye: 1097 Budapest, Gyáli út 22. ALAPSZABÁLYA Elfogadva egységes szerkezetbe foglalva, 2009. 08. 24.-én Hatályos 2009. 08. 24.-től. EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

Részletesebben

EGYESÜLETI ALAPSZABÁLY

EGYESÜLETI ALAPSZABÁLY EGYESÜLETI ALAPSZABÁLY 1 ALAPSZABÁLY I. Az Egyesület létrehozása A csatolt alakuló közgyűlés jegyzőkönyvmellékletét képező íven felsoroltak az 1989. évi II. tv. Az egyesülésről, valamint a 2004. évi I

Részletesebben

MAGYAR NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK EGYESÜLETE. Hungarian Educational Research Association HERA ALAPSZABÁLY

MAGYAR NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK EGYESÜLETE. Hungarian Educational Research Association HERA ALAPSZABÁLY MAGYAR NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK EGYESÜLETE Hungarian Educational Research Association HERA ALAPSZABÁLY Budapest, 2012. 1 EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az Egyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló

Részletesebben

- egységes szerkezetbe foglalva - 2014. május 19. napján

- egységes szerkezetbe foglalva - 2014. május 19. napján VEZÉR HALLGATÓI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA - egységes szerkezetbe foglalva - 2014. május 19. napján I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Vezér Hallgatói Egyesület" alakuló közgyűlésén alapszabályát a 2014. március

Részletesebben

Civil Élet Egyesület, a tudatos fogyasztói szokások kialakításáért

Civil Élet Egyesület, a tudatos fogyasztói szokások kialakításáért Civil Élet Egyesület, a tudatos fogyasztói szokások kialakításáért Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése szerint elhatározták a Civil Élet Egyesület létrehozását.

Részletesebben

Ékszer Egyesület. Alapszabály

Ékszer Egyesület. Alapszabály Ékszer Egyesület Alapszabály Az Ékszer Egyesület közgyûlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetõleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérõl szóló 1959. évi IV. törvény, a közhasznú

Részletesebben

MARCALI AZ OTTHONUNK EGYESÜLET

MARCALI AZ OTTHONUNK EGYESÜLET MARCALI AZ OTTHONUNK EGYESÜLET módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA Marcali, 2012. október 15. MARCALI AZ OTTHONUNK EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Előzmény Ezt az alapszabályt a korábban mellékelt

Részletesebben

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY A 2000. január 29.-án megtartott alapító taggyűlésen és 2000. június 21-én tartott taggyűlésen elfogadott, egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

ÜRÖMI MÉSZÖLY FOCISULI SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. elnök

ÜRÖMI MÉSZÖLY FOCISULI SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. elnök AZ ÜRÖMI MÉSZÖLY FOCISULI SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Budapest, 2010. február 15. Mészöly Géza elnök 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) Az Ürömi Mészöly Focisuli Sportegyesület (a továbbiakban: Egyesület)

Részletesebben

BÉKÉSCSABAI KERESZTYÉN IFJÚSÁGI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

BÉKÉSCSABAI KERESZTYÉN IFJÚSÁGI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY BÉKÉSCSABAI KERESZTYÉN IFJÚSÁGI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY A Békéscsabai Keresztyén Ifjúsági Egyesület 2009. március 21. napján megtartott közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg

Részletesebben

Kaposmérői Dobogó Egyesület

Kaposmérői Dobogó Egyesület Kaposmérői Dobogó Egyesület ALAPSZABÁLYA A Kaposmérői Dobogó Egyesület (továbbiakban: Egyesület) Közgyűlése az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Részletesebben

SíTV Sportegyesület ALAPSZABÁLY

SíTV Sportegyesület ALAPSZABÁLY SíTV Sportegyesület ALAPSZABÁLY 1. Általános rendelkezések Az egyesület neve: SíTV Sportegyesület Az egyesület székhelye: 2094, Nagykovácsi Kossuth utca 91. A SíTV Sportegyesület (továbbiakban: Egyesület)

Részletesebben

Európai TPM Intézet ALAPSZABÁLYA 2008.

Európai TPM Intézet ALAPSZABÁLYA 2008. Európai TPM Intézet ALAPSZABÁLYA 2008. Elfogadta a 2008. április 25. napján tartott alakuló közgyűlés 1 ALAPSZABÁLY Az Európai TPM Intézet elnevezésű egyesület (továbbiakban: Egyesület) alakuló közgyűlése

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Thai Masszőrök Magyarországi Egyesülete önkormányzattal és nyilvántartott tagsággal rendelkező közhasznú társadalmi szervezet, amelynek működését, az egyesülési

Részletesebben

A MAGYAR TDM SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA. (1) A Szövetség neve: Magyar TDM Szövetség (a továbbiakban: Szövetség)

A MAGYAR TDM SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA. (1) A Szövetség neve: Magyar TDM Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) Magyar TDM Szövetség A MAGYAR TDM SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Név, székhely és működési terület (1) A Szövetség neve: Magyar TDM Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) A Szövetség

Részletesebben

A HATÁRON ÁTNYÚLÓ KEZDEMÉNYEZÉSEK KÖZÉP-EURÓPAI SEGÍTŐ SZOLGÁLATA ALAPSZABÁLYA. - a módosításokkal egységes szerkezetben - Preambulum

A HATÁRON ÁTNYÚLÓ KEZDEMÉNYEZÉSEK KÖZÉP-EURÓPAI SEGÍTŐ SZOLGÁLATA ALAPSZABÁLYA. - a módosításokkal egységes szerkezetben - Preambulum A HATÁRON ÁTNYÚLÓ KEZDEMÉNYEZÉSEK KÖZÉP-EURÓPAI SEGÍTŐ SZOLGÁLATA ALAPSZABÁLYA - a módosításokkal egységes szerkezetben - Preambulum Alapító tagok, élve a Magyar Köztársaság Alkotmányában alapvető jogként

Részletesebben

Nagycsaládosok Solymári Egyesülete

Nagycsaládosok Solymári Egyesülete Nagycsaládosok Solymári Egyesülete Módosított Alapszabály A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény rendelkezéseinek az Egyesület Alapszabályában való rögzítésével I. Általános rendelkezések

Részletesebben