ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE"

Átírás

1 Nyt. szám: / számú példány NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE NAGYOROSZI 2012.

2 1. BEVEZETŐ (1) A Nyugállományú Légvédelmi Tüzérek Bajtársi Egyesülete Ellenőrző Bizottság Ügyrendjének célja, hogy a tagok részletesen megismerjék a bizottság Alapszabályban előírt felügyelete és ellenőrzése tevékenységét. 2. AZ ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG SZERVEZETE (1) Az Ellenőrző Bizottság az Egyesület általános felügyelő szerve. (2) Az Ellenőrző Bizottság az Egyesület Közgyűlése által választott 3 (három) tagú általános hatáskörű bizottság, mely a saját munkarendje alapján működik. (3) Az Ellenőrző Bizottság elnökét, 2 tagját nyílt szavazással a Közgyűlés választja 4 évi időtartamra, egyszerű szótöbbséggel. (4) A munkarendet a bizottság módosíthatja. 3. AZ ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG FELADATA (1) Az Egyesület működésének minden részletére kiterjedő felügyelete és ellenőrzése. (2) Az Ellenőrző Bizottság ellenőrzi az Egyesület Alapszabály szerinti működését, a Közgyűlési és elnökségi határozatok végrehajtását, az Egyesület költségvetés szerinti gazdálkodását. (3) Az Ellenőrző Bizottság testületként jár el. A tevékenysége során észlelt szabálytalanságokról, hiányosságokról a megállapításait, javaslatait a Közgyűléssel köteles közölni. (4) Az Ellenőrző Bizottság tevékenységéről írásban és szóban szükség szerint, de évente legalább egyszer (Éves Beszámoló Közgyűlésen) írásban is jelentést tesz a Közgyűlésnek. (5) A vizsgálatok során feltárt hiányosságok megszüntetésére javaslatot tesz az Egyesület elnökségének; a végrehajtást ellenőrzi, eredménytelenség esetén jogosult a Közgyűlést összehívni. (6) Az Ellenőrző Bizottság köteles az intézkedésre jogosult az Egyesület elnökségét tájékoztatni, és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy az Egyesület működése során olyan jogszabálysértés vagy az Egyesület érdekeit egyébként sértő esemény vagy mulasztás történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése szükségessé teszi; az elnökségi tagok felelősségét megalapozó tény merült fel. (7) Az intézkedésre jogosult Egyesület Elnöksége az Ellenőrző Bizottság indítványára - annak megtételétől számított tizenöt napon belül - össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a Közgyűlés összehívására az Ellenőrző Bizottsága is jogosult. Nyugállományú Légvédelmi Tüzérek Bajtársi Egyesülete Oldal 2 / 6

3 4. AZ ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSE (1) Az Ellenőrző Bizottság saját munkaterve szerint ülésezik, de negyedévenként legalább egyszer ülést tart. Munkájáról és megállapításairól kizárólag a Közgyűlésnek tartozik felelősséggel. (2) Ellenőrző Bizottság ülését az elnök, az ülés előtt legalább 8 nappal a napirend megjelölésével hívja össze írásban. Abban az esetben, ha az Ellenőrző Bizottság minden tagja jelen van, és az ülés megtartása ellen senki sem tiltakozik, akkor az Ellenőrző Bizottság ülése megtartható a 8 napos határidő és a napirend előzetes közlése nélkül is. Indokolt, sürgős esetben az elnök rendkívüli ülést is összehívhat 8 napnál rövidebb határidővel, bármely kommunikációs eszközön. (telefon, fax, e- mail). Határozatképtelenség esetén az üléstől számított 5 napon belül az újabb ülést megtartani nem lehet. Kivétel ez alól a rendkívüli ülés. Az ülés összehívását az ok és a cél megjelölésével a Bizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől. Az üléseket az elnök vezeti, a napirendi pontokat előterjeszti, de a Bizottság bármely tagja javasolhat új napirendi pontot. Ha bármely tag kéri, úgy a határozathozatal előtt az elnök titkos szavazást rendelhet el. (3) Az Ellenőrző Bizottság ülései határozatképesek, ha azon, a tagok közül legalább ketten jelen vannak. (4) Az Ellenőrző Bizottság minden döntését egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén az Elnök szavazata dönt. (5) Az Ellenőrző Bizottság üléseiről Jegyzőkönyv készül, amelyet jelenlévő bizottsági tagok aláírásukkal hitelesítenek. A Jegyzőkönyvben rögzíteni kell: az ülés helyét, idejét, napirendjét, résztvevőit; a napirendi pontonkénti vita lényegét, a hozott határozatok pontos szövegét; az írásos dokumentumokat, avagy azok hiteles másolatait a jegyzőkönyvhöz kell csatolni, és azokat bizalmasan kell kezelni; a jegyzőkönyvet az elnök felkérésére, bármely tag vezetheti. (6) Az Ellenőrző Bizottság a döntéseit, állásfoglalásait határozati formában hozza. A határozatokat évenként arab számmal, folyamatos számozással kell ellátni. A határozat tartalmától függően - szükség esetén - fel kell tüntetni a teljesítési határidőt és a végrehajtásért felelős személy nevét. (7) A Határozatok - az érintettek részére történő - eljuttatásáról az Ellenőrző Bizottság elnöke gondoskodik. (8) Az Ellenőrző Bizottság elnök gondoskodik a Bizottság működésével kapcsolatos adminisztrációról. Nyugállományú Légvédelmi Tüzérek Bajtársi Egyesülete Oldal 3 / 6

4 (9) Az Ellenőrző Bizottság ellenőrző, vizsgálati tapasztalatairól, megállapításairól Vizsgálati jegyzőkönyvet" készít, melyet valamennyi résztvevőnek alá kell írni. A Vizsgálati jegyzőkönyvet az Ellenőrző Bizottság soros ülése jegyzőkönyvéhez kell csatolni, arra a megfelelő napirend keretében utalni kell. helye. (10) Az Ellenőrző Bizottság tagjai személyben kötelesek eljárni, képviseletnek nincs (11) Az Ellenőrző Bizottság tagját e minőségben az Egyesület tagjai, az Elnökség nem utasíthatja. (12) Az Ellenőrző Bizottság feladatait eseti vizsgálatok útján látja el. Az Ellenőrző Bizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között. (13) Az ellenőrzések megkezdéséről az Ellenőrző Bizottság elnöke tájékoztatni köteles az Egyesület elnökét. Az ellenőrzés során az Ellenőrző Bizottság a hatályos jogszabályok, illetve az Egyesület belső szabályai szerint jár el. (14) Az Ellenőrző Bizottság a tevékenysége során bármely ügyben, írásban (szóban) tájékoztatást kérhet az Egyesület elnökségétől, az a tájékoztatáskérésre 15 napon belül, vagy elnökségi ülésen szóban, vagy írásban kötelesek válaszolni. (15) Az Ellenőrző Bizottság vizsgálatot egy adott témában a tagság egyharmada kezdeményezheti a Bizottsághoz intézett beadványában. Amennyiben a Bizottsághoz vizsgálati kérelem érkezik, a Bizottság elnöke a bizottság tagjait köteles összehívni, azon a beadványt ismerteti és a tagok szótöbbséggel döntenek a beadvány sorsáról. A beadványt előterjesztő tagok képviselőjét az Ellenőrző Bizottság elnöke a vizsgálattal kapcsolatos döntésről 30 napon belül köteles tájékoztatni. (16) A vizsgálatot az Ellenőrző Bizottság elnök vezetésével végzi, az Ellenőrző Bizottság 2 (kettő) tagja is végezhet vizsgálatot az Ellenőrző Bizottság elnök meghatalmazásával. (17) Az Ellenőrző Bizottság feladatai ellátásához - a szakértelmet meghaladó speciális kérdésekben - az Egyesület költségén szakértőt vehet igénybe. (18) A Bizottság munkájának indokolt és számlával igazolt költségeit az Egyesület költségvetéséből kell fedezni. (19) Az Egyesület Elnökségi ülésein az Ellenőrző Bizottság elnöke (vagy megbízottja) tanácskozási joggal jogosult részt venni. (20) Harmadik személyekkel szemben az Ellenőrző Bizottságot az elnök egy személyben jogosult képviselni. (21) Az Ellenőrző Bizottság elnöke és tagjai az egyesület más vezető szerveiben tisztséget nem tölthet be. Nyugállományú Légvédelmi Tüzérek Bajtársi Egyesülete Oldal 4 / 6

5 (22) Az Ellenőrző Bizottság tag tisztségéről bármikor lemondhat, azonban, ha az Egyesület működőképessége ezt megkívánja, a lemondás csak annak bejelentésétől számított harmincadik napon válik hatályossá, kivéve, ha a Közgyűlés az új Ellenőrző Bizottság tag választásáról már ezt megelőzően gondoskodott. A lemondás hatályossá válásáig az Ellenőrző Bizottság tag a halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében köteles részt venni (23) Új tag választása esetén annak megbízatása az eredetileg megválasztott bizottság működésének idejére szól. (24) A bizottsági tagság megszűnik: a tag halálával; Közgyűlés általi visszahívással; lemondással; tagsági jogviszony megszűnésével; a határozott időtartam lejártával; fegyelmi határozat jogerőre emelkedésével; valamint az Egyesület megszűnésével. (25) Az Ellenőrző Bizottság tagjainak száma az Alapszabályban meghatározott létszám alá csökken, vagy nincs, aki az ülését összehívja, az Egyesület elnöke az Ellenőrző Bizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles összehívni az Egyesület legfőbb szervét. (26) Az Ellenőrző Bizottság tagjai az Egyesület ügyeiről szerzett értesüléseiket - tisztségük megszűnését követően is - bizalmasan kell kezelniük. Felelősek annak biztosításáért, hogy illetéktelen személyek ne férhessenek hozzá az általuk kért és részükre kiadott iratokhoz és adatokhoz. 5. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK (1) Jelen ügyrendet az Ellenőrző Bizottság március 05. napján megtartott ülésén 1/2012 (03.05.) számú Ellenőrző Bizottsági Határozat határozatával elfogadta. (Csordás István) Ellenőrző Bizottság elnöke Nyugállományú Légvédelmi Tüzérek Bajtársi Egyesülete Oldal 5 / 6

6 (2) Az Ellenőrző Bizottság Ügyrendjét az Egyesület Elnökség 33/2012. (V. 24.) számú határozatával jóváhagyta. (3) Az Ellenőrző Bizottság Ügyrendjét az Egyesület Szervezési és Működési Szabályzat mellékleteként kell kezelni. (4) Az Ügyrend aktualizálásáról az Ellenőrző Bizottság elnöke köteles gondoskodni. (Csallóközi József) elnök Nyugállományú Légvédelmi Tüzérek Bajtársi Egyesülete Oldal 6 / 6

A DIÁKHITEL KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FELÜGYELŐBIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE

A DIÁKHITEL KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FELÜGYELŐBIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE A DIÁKHITEL KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FELÜGYELŐBIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE 2015. 1. A Felügyelőbizottság általános jogállása, és a működésére vonatkozó általános szabályok A Felügyelőbizottság

Részletesebben

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Hatályos: 2010. október 26. napjától AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Felügyelő Bizottságának Ügyrendje a módosításokkal egységes szerkezetben

A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Felügyelő Bizottságának Ügyrendje a módosításokkal egységes szerkezetben A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Felügyelő Bizottságának Ügyrendje a módosításokkal egységes szerkezetben 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Rákellenes Egyesület alapszabálya

Komárom-Esztergom Megyei Rákellenes Egyesület alapszabálya Komárom-Esztergom Megyei Rákellenes Egyesület alapszabálya Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Komárom-Esztergom Megyei Rákellenes Egyesület (2) Az Egyesület rövidített elnevezése: KORE (3) Az

Részletesebben

98. Határőr Sport Club

98. Határőr Sport Club 98. Határőr Sport Club Közhasznú Egyesület 9700 Szombathely Söptei út külső 98. Határőr Sport Club A 98. Határőr Sport Club Közhasznú Egyesület A A 98. Határőr Sport Club Közhasznú Egyesület (a továbbiakban:

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L YA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A L A P S Z A B Á L YA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Wadrózsa Pedagógiai Műhely Közhasznú Egyesület A L A P S Z A B Á L YA EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1 A Wadrózsa Pedagógiai Műhely Közhasznú Egyesület ezen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt létesítő

Részletesebben

ÁRPÁD-HÁZI SZENT ERZSÉBET TÖRTÉNELMI TÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA (a módosításokkal egységes szerkezetben)

ÁRPÁD-HÁZI SZENT ERZSÉBET TÖRTÉNELMI TÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA (a módosításokkal egységes szerkezetben) ÁRPÁD-HÁZI SZENT ERZSÉBET TÖRTÉNELMI TÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA (a módosításokkal egységes szerkezetben) I. Általános rendelkezések 1./ Egyesület neve: Árpád-házi Szent Erzsébet Történelmi Társaság 2./ Székhelye:

Részletesebben

- Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység

- Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Új Világ Közhasznú Egyesület 2. Az egyesület székhelye: 5650 Mezőberény, Kereki utca 60. 3. Cél, közhasznú tevékenységek 3.1.Cél: Hátrányos

Részletesebben

AZ INSPI-RÁCIÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

AZ INSPI-RÁCIÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ INSPI-RÁCIÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1) A Szervezet elnevezése: Inspi-Ráció Egyesület 2) A Szervezet rövidítése: Inspi-Ráció Egyesület 3) A szervezet alapítási éve: 2002 4)

Részletesebben

A MEGYER TÖRZS DÉLI GYEPÜVÉDŐI LOVAS HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A MEGYER TÖRZS DÉLI GYEPÜVÉDŐI LOVAS HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A MEGYER TÖRZS DÉLI GYEPÜVÉDŐI LOVAS HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (Egységes szerkezetbe foglalva) 2015. február 12. A Megyer Törzs Déli Gyepüvédői Lovas Hagyományőrző Egyesület közgyűlése, az egyesülési

Részletesebben

REJTVÉNYFEJTŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY

REJTVÉNYFEJTŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY REJTVÉNYFEJTŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY Tartalomjegyzék 1. Az Egyesület neve, székhelye és jogállása... 3 2. Az Egyesület célja és tevékenysége... 3 3. Az Egyesület tagjai... 5 4. Tagsági jogok

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv jelenléti ívén szereplő 10 szavazásra jogosult egyesületi tag és 1 vendég

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv jelenléti ívén szereplő 10 szavazásra jogosult egyesületi tag és 1 vendég JEGYZŐKÖNYV amely készült 2011. június 25. 10 óra 30 perces kezdettel a Wikimédia Magyarország Egyesület megismételt közgyűlésén, a 1035 Budapest, Raktár utca 1. szám alatt. Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv

Részletesebben

BALATONFENYVESI TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. 1. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

BALATONFENYVESI TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. 1. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK BALATONFENYVESI TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A közgyűlése az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. Törvény (Civiltv.)

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI AMERIKAI STAFFORDSHIRE TERRIER EGYESÜLET

A MAGYARORSZÁGI AMERIKAI STAFFORDSHIRE TERRIER EGYESÜLET A MAGYARORSZÁGI AMERIKAI STAFFORDSHIRE TERRIER EGYESÜLET Szervezeti és Működési Szabályzata 2015. A MAGYARORSZÁGI AMERIKAI STAFFORDSHIRE TERRIER EGYESÜLET Magyarországi Amerikai Staffordshire Terrier Egyesület

Részletesebben

Egyesület. Jelen alapszabályt a vastag dőlt betűvel kiemelt módosításokkal az Egyesület 2015. január hó 24. napján megtartott közgyűlése fogadta el.

Egyesület. Jelen alapszabályt a vastag dőlt betűvel kiemelt módosításokkal az Egyesület 2015. január hó 24. napján megtartott közgyűlése fogadta el. MAGYAR KOMMUNIKÁCIÓTUDOMÁNYI TÁRSASÁG Egyesület ALAPSZABÁLYA a módosításokkal egységes szerkezetben Jelen alapszabályt a vastag dőlt betűvel kiemelt módosításokkal az Egyesület 2015. január hó 24. napján

Részletesebben

A Megújuló Energia Ipari Társaság Egyesület Alapszabálya

A Megújuló Energia Ipari Társaság Egyesület Alapszabálya A Megújuló Energia Ipari Társaság Egyesület Alapszabálya A Megújuló Energia Ipari Társaság Egyesület - a továbbiakban: MEIT vagy Egyesület - a Magyar Köztársaság Alkotmányában rögzített egyesülési jog

Részletesebben

BÉKÉSCSABA VAGYONKEZELŐ ZRT. FELÜGYELŐBIZOTTSÁGA 5600 Békéscsaba, Irányi u. 4-6.

BÉKÉSCSABA VAGYONKEZELŐ ZRT. FELÜGYELŐBIZOTTSÁGA 5600 Békéscsaba, Irányi u. 4-6. BÉKÉSCSABA VAGYONKEZELŐ ZRT. FELÜGYELŐBIZOTTSÁGA 5600 Békéscsaba, Irányi u. 4-6. Ikt. sz.: 3/2015. Mell.: 1 db Ügyrend Véleményező: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje

Részletesebben

BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1 A BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET alapszabályának módosítása egységes szerkezetben Alulírottak ezúton nyilatkozunk,

Részletesebben

DEBRECEN HATÁROK NÉLKÜL

DEBRECEN HATÁROK NÉLKÜL 1 DEBRECEN HATÁROK NÉLKÜL KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint Alapító, a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 74/G. (1) és (2) bekezdése, a kulturális

Részletesebben

Napfény Egyesület Az élhetőbb életért ALAPSZABÁLYA

Napfény Egyesület Az élhetőbb életért ALAPSZABÁLYA Napfény Egyesület Az élhetőbb életért ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény

Részletesebben

Alapító okirat. I. Az alapítvány és alapítója. 1.2. Az alapítvány székhelye: 3155 Mátramindszent, Vasút út 10.

Alapító okirat. I. Az alapítvány és alapítója. 1.2. Az alapítvány székhelye: 3155 Mátramindszent, Vasút út 10. Alapító okirat Alulírott alapítványtevő /Alapító/ az általa határozatlan időre létesített Alapítványt az alábbiak szerint módosítja és foglalja egységes szerkezetbe: I. Az alapítvány és alapítója 1.1.

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések A BUDAPESTI FARKASOK AMERIKAI FUTBALL KÖZHASZNÚ EGYESÜLET módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya A Budapesti Farkasok Amerikai Futball Közhasznú Egyesület (a továbbiakban: Egyesület)

Részletesebben

MAGYAR TESTNEVELÉSI EGYETEM SPORTEGYESÜLET (kiemelkedően közhasznú egyesület) ALAPSZABÁLYA

MAGYAR TESTNEVELÉSI EGYETEM SPORTEGYESÜLET (kiemelkedően közhasznú egyesület) ALAPSZABÁLYA MAGYAR TESTNEVELÉSI EGYETEM SPORTEGYESÜLET (kiemelkedően közhasznú egyesület) ALAPSZABÁLYA 2 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A sportegyesület hagyományos elnevezése: Magyar Testnevelési Egyetem Sportegyesülete

Részletesebben

A MAG ÁNVÁLLA LK OZÓ K NEMZETI FUVAROZÓ IPA RTESTÜ LETE Ni T Hu ngar y ALAPSZAB ÁLYA

A MAG ÁNVÁLLA LK OZÓ K NEMZETI FUVAROZÓ IPA RTESTÜ LETE Ni T Hu ngar y ALAPSZAB ÁLYA A MAGÁNVÁLLALKOZÓK NEMZETI FUVAROZÓ IPARTESTÜLETE ALAPSZABÁLYA 1. Az Ipartestület neve: MAGÁNVÁLLALKOZÓK NEMZETI FUVAROZÓ IPARTESTÜLETE (NiT Hungary) Az Ipartestület neve angolul: FEDERATION OF NATIONAL

Részletesebben

[egyesület neve] Egyesület Alapszabálya

[egyesület neve] Egyesület Alapszabálya [1959. évi IV. törvény 61-64. ; 2011. évi CLXXV. törvény 1-30. ; 2011. évi CLXXXI. törvény] Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló

Részletesebben

EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1

EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1 EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1 (MINTA) Alulírott személyek az alább feltüntetett helyen és napon gyűlést tartottak a.. EGYESÜLET elnevezésű civil szervezet létrehozása tárgyában, és egyező akaratnyilatkozattal

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai. II. Az Egyesület célja és feladatai

ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai. II. Az Egyesület célja és feladatai BARBONCÁS BÁBOKKAL NEMCSAK A GYERMEKEKÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a BARBONCÁS Bábokkal

Részletesebben

CSÖMÖRI KÖZBIZTONSÁGI BŰNMEGELŐZŐ POLGÁRŐR ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ( EGYSÉGES SZERKEZETBEN )

CSÖMÖRI KÖZBIZTONSÁGI BŰNMEGELŐZŐ POLGÁRŐR ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ( EGYSÉGES SZERKEZETBEN ) CSÖMÖRI KÖZBIZTONSÁGI BŰNMEGELŐZŐ POLGÁRŐR ÉS ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ( EGYSÉGES SZERKEZETBEN ) 1 1. ( 1 )A szervezet hivatalos teljes neve: Csömöri Közbiztonsági Bűnmegelőző Polgárőr és

Részletesebben

DIGITÁLIS NEMZEDÉKÉRT EGYESÜLET. Egerben, 2014. április 4-én megtartott Közgyűlésen 7/2014. (VI. 4.) számú közgyűlési határozattal megalkotott

DIGITÁLIS NEMZEDÉKÉRT EGYESÜLET. Egerben, 2014. április 4-én megtartott Közgyűlésen 7/2014. (VI. 4.) számú közgyűlési határozattal megalkotott DIGITÁLIS NEMZEDÉKÉRT EGYESÜLET Egerben, 2014. április 4-én megtartott Közgyűlésen 7/2014. (VI. 4.) számú közgyűlési határozattal megalkotott ALAPSZABÁLY amely a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi

Részletesebben

AZ AMNESTY INTERNATIONAL MAGYARORSZÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

AZ AMNESTY INTERNATIONAL MAGYARORSZÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ AMNESTY INTERNATIONAL MAGYARORSZÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. AZ EGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE 1. Az egyesület neve: Amnesty International Magyarország. 2. Az egyesület rövidített neve: AI Magyarország.

Részletesebben