KRISZTINA EGYESÜLET EGYSÉGES SZERKEZETŰ MÓDOSÍTOTT ALAPSZABÁLYA Az egyesület székhelye: 1124 Budapest, Szendi u. 7. fsz. 1.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KRISZTINA EGYESÜLET EGYSÉGES SZERKEZETŰ MÓDOSÍTOTT ALAPSZABÁLYA. 1.2. Az egyesület székhelye: 1124 Budapest, Szendi u. 7. fsz. 1."

Átírás

1 KRISZTINA EGYESÜLET EGYSÉGES SZERKEZETŰ MÓDOSÍTOTT ALAPSZABÁLYA mely a szeptember 30. napján megtartott alakuló taggyűlésen került elfogadásra, és módosításra a január 6. napján megtartott taggyűlésen. 1. Kötelező rendelkezések az általános rendelkezések körében: 1.1. Az egyesület neve: Krisztina Egyesület 1.2. Az egyesület székhelye: 1124 Budapest, Szendi u. 7. fsz Az egyesület célja: Az egyesület a következő célok megvalósítása mellett köteleződött el: - A magyar nők megerősítése női hivatásukban, - A XXI. században realizálható női szerepek feltárása, - A női identitás megvalósításának elősegítése a mindennapokban, - A nők képzése testi, lelki és szellemi szinten, - A nők egymás iránti szolidaritásának erősítése, - A nők megerősítése a család intézményének és közösségének megszilárdítása érdekében, - Az emberi élet tiszteletének gyakorlása, - Keresztény életszemlélet megvallása, - Nemzeti elköteleződés kinyilvánítása Az egyesület alapcél szerinti tevékenysége, melyet az egyesület non-profit formában végez: - életmódtáborok megszervezése; tudatos életvezetésre nevelés; - tréningek szervezése, lebonyolítása; - családi életre nevelés, felkészítés, jegyes oktatás, párterápia; - előadások, klubfoglalkozások, tréningek tartása, kapcsolatépítés, alternatív konfliktuskezelés (mediáció) a sikeres és boldog életre nevelés témában; - önismeret-fejlesztés, stresszkezelés (pl. relaxációs technika); - egészségfejlesztés és- tanácsadás, egészségnevelés, betegségmegelőzés tréning, képzés, rehabilitációs terápia; - természetjárás, kirándulások szervezése, természetvédelem, turisztikai látnivalók megtekintése; - különböző mozgáskultúrák megismertetése; - kézműves foglalkozások újrahasznosítható hulladékból, ill. természetes anyagból. 1

2 Az egyesület gazdasági-vállalkozási tevékenységet is végezhet, de csak kiegészítő jelleggel, az alapcél szerinti tevékenységet nem veszélyeztetve Az egyesület hatóköre: országos. 2. A létesítő okirat kötelező rendelkezései az egyesület tagjai vonatkozásában: 2.1. Az egyesület rendes tagjává olyan személy (természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet) válhat, aki/amely nyilatkozik a belépési szándékról, elfogadja az egyesület célját (céljait), az alapszabály alapján az egyesület tagjait terhelő kötelezettségek teljesítését vállalja és akit a taggyűlés taggá választ. 3. Az alapszabály nem kötelező rendelkezései az egyesület tagjai vonatkozásában: 3.1. Az egyesület tiszteletbeli tagjává olyan személy válhat, aki/amely az egyesület célja szerinti területen vagy ahhoz kapcsolódó területen folytat tevékenységet, a taggyűlés az egyesületi célok előmozdítása érdekében végzett tevékenységéért tiszteletbeli taggá választ, és a tiszteletbeli tagságot elfogadja Az egyesület pártoló tagjává olyan személy válhat, aki/amely az egyesület pártoló tagja kíván lenni, az egyesület tevékenységét időszakosan vagy rendszeresen támogatni kívánja és akit a taggyűlés pártoló taggá választ. 4. Az alapszabály kötelező rendelkezései a tagsági viszony megszűnése körében: 4.1. A tagság megszűnik, ha a tag a tagságról lemond A lemondásról írásban, igazolható módon kell nyilatkozni A lemondásról szóló nyilatkozatot az elnöknek kell megküldeni A tagsági viszony a lemondásról szóló nyilatkozat megtétele napján szűnik meg A tagság megszűnik, ha a tagot a taggyűlés az egyesületből kizárja A tagot az egyesületből ki lehet zárni, ha az alapszabály rendelkezéseit megsérti vagy az egyesület érdekeit sértő magatartást tanúsít A tagot az egyesületből kizárni csak a taggyűlés által elfogadott határozatban (belső szabályzatban) meghatározott eljárás lefolytatását követően lehet. Az eljárás megindításáról a tagot értesíteni kell a megindítást követő három napon belül, tájékoztatva arról az okról, mely a kizárás alapjául szolgál, felhívva a figyelmét 2

3 arra, hogy 8 napon belül adja elő álláspontját a kizárásával kapcsolatban. A 8 nap elteltével össze kell hívni a taggyűlést, melyen ismertetésre kerül a kizárásra irányuló indítvány és a kizárás alatt álló tag álláspontja. A kizárás körében lefolytatott vitát követően a taggyűlés egyszerű szótöbbséggel hozza meg határozatát a kizárásról, melyet az elnök hoz az eljárás alatt álló tag tudomására. A határozat ellen a tag annak kézbesítését követő 30 napon belül keresetet indíthat A tagot a tagnyilvántartásból az egyesület tagjai közül törölni kell halála esetén a tag egyesületi tagságának megszűnése esetén 4.4. A tag (3.1.) a tagnyilvántartásból az egyesület tagjai közül tagdíjhátralék miatt akkor törölhető, ha az elnök írásban, a törlés jogkövetkezményére történő figyelmeztetéssel, igazolható módon felhívta a tagot a tagdíjhátralék megfizetésére és a fizetési határidő eredménytelenül telt el A törlést elrendelő határozatot közölni kell a taggal Ha a tagdíj meg nem fizetése miatt a tagot az egyesület tagjai közül törlik, tagsága az egyesületben megszűnik A tagságról való lemondás a tagot tagsági jogviszonya alapján terhelő, tagsága során felmerült tagdíjfizetési kötelezettség teljesítése alól nem mentesíti. 5. Az alapszabály rendelkezései a tag jogai tekintetében: 5.1. A rendes tag jogai: a taggyűlésen részt vehet, a taggyűlésen szavazhat, ha a törvényben foglalt feltételeknek eleget tesz, az egyesület bármely tisztségére választható, a taggyűlésen napirendjére, napirendi pontjára javaslatot tehet, kezdeményezheti tiszteletbeli tag felvételét, jogosult igénybe venni az egyesületnek a tagok részére biztosított szolgáltatásait Szükség szerint kötelező rendelkezés a tiszteletbeli és a pártoló tag tekintetében: A tiszteletbeli és a pártoló tag az egyesület szerveibe nem választható A tiszteletbeli és a pártoló tag az egyesületi szervek döntéshozatalában csak tanácskozási joggal vehet részt. 6. Az alapszabály kötelező rendelkezései a tagok kötelezettségei tekintetében: 6.1. Az egyesület rendes tagja köteles tagdíjat fizetni Az egyesület rendes tagja köteles betartani az alapszabály rendelkezéseit Az egyesület rendes tagja köteles betartani a taggyűlés határozatait. 3

4 6.4. Az egyesület rendes tagja köteles betartani az elnök határozatait Az egyesület rendes tagja nem veszélyeztetheti az egyesület céljának megvalósítását Az egyesület pártoló tagjának hozzájárulása önkéntes. 7. Az alapszabálynak az egyesület szervezetével kapcsolatos kötelező rendelkezései: 7.1. Az egyesület legfőbb szerve tekintetében Az egyesület legfőbb szervének megnevezése: taggyűlés A taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: döntés az alapszabály elfogadásáról: döntés az alapszabály módosításáról, döntés az egyesület más egyesülettel való egyesüléséről vagy feloszlásának kimondásáról, döntés az elnök megválasztásáról és visszahívásáról, döntés az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló évi CLXXV. törvényben meghatározott beszámoló elfogadásáról, döntés a tagdíj összegének és esedékességének megállapításáról, döntés az elnök beszámolójának elfogadásáról, az egyesület éves költségvetésének megállapítása és elfogadása, döntés felügyelő bizottság létrehozásáról, felügyelő bizottsági tagok kinevezéséről, A taggyűlés összehívása: évente legalább egyszer össze kell hívni az elnök köteles a taggyűlés összehívásáról gondoskodni a meghívónak a taggyűlés kezdő napját 15 nappal megelőzően kell a tagokhoz megérkeznie igazolható módon biztosítani kell, hogy a meghívó kiküldését megelőzően az egyesület tagjai a taggyűlés napirendi pontjára javaslatot tehessenek a pont alapján történő javaslattételre legalább 5 napot kell biztosítani írásban kell összehívni postai úton vagy a tag által erre a célra megadott címre a napirend közlésével kell összehívni a taggyűlést össze kell hívni, ha azt az egyesület tagjainak legalább egytizede az ok és a cél megjelölésével kéri, illetve ha a bíróság elrendeli. 4

5 8. Az alapszabály kötelező rendelkezései a taggyűlés határozatképessége, döntési rendje tekintetében: 8.1. A taggyűlés akkor határozatképes, ha azon a szavazati joggal rendelkező tagok több mint fele részt vesz A taggyűlés döntéseit a jelenlévő szavazati joggal rendelkező tagok szótöbbségével, nyílt szavazással hozza A taggyűlés a 8.2. ponttól eltérően titkosan, írásbeli szavazással dönt az elnök megválasztásáról tag egyesületből való kizárásáról Az elnököt csak akkor lehet visszahívni, ha az új elnököt megnevezik, a két kérdésről egyszerre kell határozni A taggyűlés jegyzőkönyvvezetőt és a jegyzőkönyvet hitelesítő két tagot megválasztja A taggyűlés határozatait a határozatok tárában kell nyilvántartani. 9. Az alapszabály nem kötelező rendelkezései a taggyűlés határozatképessége, döntési rendje tekintetében: 9.1. A taggyűlés a határozatát a 9.2. ponttól eltérően meghatározott szavazati arány szerint hozza az alábbi esetekben: az alapszabály módosításához az összes szavazati joggal rendelkező tag több mint fele a tag kizárásához az összes szavazati joggal rendelkező tag kétharmada az egyesület feloszlásának elhatározásához az összes szavazati joggal rendelkező tag kétharmada az elnök megválasztásához és visszahívásához az összes szavazati joggal rendelkező tag kétharmada az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló évi CLXXV. törvényben meghatározott beszámoló elfogadásához az összes szavazati joggal rendelkező tag több mint fele az elnök éves beszámolójának elfogadásához az összes szavazati joggal rendelkező tag több mint fele 9.2. A taggyűlés a tagok 20%-ának indítványára írásban, titkosan szavaz A taggyűlés a jelenlévő tagokból szavazatszámláló bizottságot választhat A taggyűlés a jelenlévő tagokból levezető elnököt választ. 5

6 10. Az alapszabály kötelező rendelkezései a megismételt taggyűlés tekintetében: Ha a taggyűlés nem határozatképes, megismételt taggyűlést kell tartani A megismételt taggyűlésen kizárólag az eredeti meghívóban rögzített napirendi pontok tárgyalhatóak meg A megismételt taggyűlés a résztvevők számától függetlenül határozatképes, ha a távolmaradás jogkövetkezményeit és a megismételt taggyűlés időpontját és helyét az eredeti meghívó tartalmazza Megismételt taggyűlést az eredeti taggyűlési meghívóban az eredeti taggyűlés napjára kell összehívni Megismételt taggyűlés a tag kizárásáról, egyesület más egyesülettel való egyesüléséről vagy feloszlásáról csak akkor határozhat, ha azon a szavazati joggal rendelkező tagok több mint fele részt vesz. 11. Az alapszabály kötelező rendelkezései az egyesület ügyintéző és képviseleti szervezete tekintetében: Ügyintéző és képviseleti szerv megnevezése: elnök Az elnök 5 évre választható Elnökké az választható, aki a törvényben előírt feltételeket teljesíti, és nem esik kizáró ok alá Az elnöki tisztség megszűnik a tisztségről való lemondással, a lemondást írásban, igazolható módon kell közölni a Felügyelő Bizottsággal visszahívással, ha az alapszabályban, illetve az egyesületekre vonatkozó jogszabályban előírt kötelezettségeit megszegi, vagy vele szemben az elnöki tisztség viselését ellehetetlenítő, kizáró ok bekövetkezik határozott időre választott elnök esetén a határozott idő lejártával, az elnök halálával. 12. Az alapszabály kötelező rendelkezései az elnök tekintetében: Az elnök feladatai: a taggyűlést bármikor összehívja a kiadások számláit ellenőrzi megbízólevelet ad ki intézkedéseit a taggyűlés döntésének megfelelően kell megtennie, döntés hiányában pedig az egyesület érdekeivel összhangban 6

7 kezeli az egyesület pénzeszközeit, ennek keretében utalványozási jogkört gyakorol vezeti a pénztárkönyvet kezeli az egyesület iratait, bevételi és kiadási bizonylatait vezeti az egyesület tagnyilvántartását vezeti a határozatok tárát. 13. Az alapszabály kötelező rendelkezései a határozathozatal rendje tekintetében: Az egyesület taggyűléséről és a Felügyelő Bizottság üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni A jegyzőkönyvet taggyűlés esetén a levezető elnök és az egyesület két erre kijelölt tagja írja alá A taggyűlés a döntéseit határozatba foglalja. Az elnök a döntéseit határozat formájában hozza meg A határozatokat a határozatok tárában kell nyilván tartani A taggyűlés az egyesületből való kizárásra irányuló eljárás szabályait tartalmazó belső szabályzatot határozatban fogadja el. 14. Az alapszabály kötelező rendelkezései az egyesület képviselete tekintetében: Az egyesületet az elnök önállóan képviseli. 15. Felügyelő Bizottság Az Egyesület működésének ellenőrzését a 3 (három) tagból álló Felügyelő Bizottság végzi A Felügyelő Bizottság tagjait a taggyűlés öt (5) éves időtartamra választja az egyesület rendes tagjai közül A Felügyelő Bizottság elnökét évente a Felügyelő Bizottság tagjai maguk közül választják Nem lehet a Felügyelő Bizottság elnöke vagy tagja: (a) az Elnök, illetve a taggyűlés tisztséget betöltő tagjai, 7

8 (b) aki az Egyesülettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik, (c) aki az Egyesület cél szerinti juttatásából részesül, kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, illetve (d) az a)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója A Felügyelő Bizottság évente legalább egy alkalommal ülésezik A Felügyelő Bizottság ülését bármely felügyelő bizottsági tag összehívhatja írásban a javasolt napirend közlésével A Felügyelő Bizottság határozatképes, ha valamennyi tag jelen van; határozatát a tagok egyszerű szótöbbségével, nyílt szavazással hozza Ha a Felügyelő Bizottság ülése nem volt határozatképes, akkor azt 15 napon belül azonos napirenddel újra össze kell hívni A Felügyelő Bizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyv elkészítése a Felügyelő Bizottság elnöke által kijelölt személy (jegyzőkönyvvezető) feladata. A jegyzőkönyvet a Felügyelő Bizottság elnöke valamint a jegyzőkönyvvezető írja alá. A Felügyelő Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg A Felügyelő Bizottság ellenőrzi az Egyesület működését és gazdálkodását Az Elnöktől jelentést kérhet, az Egyesület könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja Köteles megvizsgálni a taggyűlés ülésein szereplő valamennyi, az Alapítvány gazdálkodásával kapcsolatos minden előterjesztést és jelentést Köteles a taggyűlést tájékoztatni, és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy: az Egyesület működése során olyan jogszabálysértés vagy az Egyesület érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése a taggyűlés döntését teszi szükségessé; az Elnök felelősségét megalapozó tény merült fel A taggyűlést a Felügyelő Bizottság indítványára az indítvány megtételétől számított 30 (harminc) napon belül az Elnöknek össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a taggyűlés összehívására a Felügyelő Bizottság bármely tagja jogosult Ha a taggyűlés a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a Felügyelő Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi ellenőrzést ellátó szervet. 8

9 16. Az alapszabály kötelező rendelkezései a tagdíj vonatkozásában: A tagdíjat a fizetési számlára utalással vagy készpénzben átadva az egyesület elnökének kell megfizetni. 17. Az alapszabály kötelező rendelkezései az egyesület vagyona, gazdálkodása körében: Az egyesület tagdíjának mértékét a taggyűlés határozza meg Az egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik Az egyesület egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló évi CLXXV. törvényben meghatározott beszámolóját az elnök készíti el, s azt a taggyűlés fogadja el Az egyesület célja megvalósítása érdekében nonprofit tevékenységet, kiegészítő jelleggel gazdasági-vállalkozási tevékenységet végezhet. 18. Az alapszabály egyéb kötelező rendelkezése: Az alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló évi CLXXV. törvény rendelkezései irányadók. 19. A létesítő okirat egyéb - az alapítók döntése szerint - választható rendelkezése: Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Az alapszabály elfogadásra került: Budapest, január 6.. Hernádyné Szemere Rita elnök Lakcím: 1124 Budapest, Szendi u. 7. fsz. 2a. Előttünk, mint tanúk előtt: név: Dr. Seidl-Péch Olívia név: Magó Kinga Ágnes cím: 1124 Budapest, Tornalja u. 13. cím:.1124 Budapest, Kiss J. altb. u. 84. aláírás:... aláírás:... 9

A Tordas Sportegyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben -

A Tordas Sportegyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben - 1 A Tordas Sportegyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben - Az alapítók az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló

Részletesebben

ZÖLD SOROMPÓ KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KULTURÁLIS EGYESÜLET. Alapszabály

ZÖLD SOROMPÓ KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KULTURÁLIS EGYESÜLET. Alapszabály ZÖLD SOROMPÓ KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KULTURÁLIS EGYESÜLET Alapszabály A ZÖLD SOROMPÓ Környezetvédelmi és Kulturális Egyesület közgyűlése a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az egyesülési

Részletesebben

AZ ABAÚJRAKEZDÉS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

AZ ABAÚJRAKEZDÉS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ ABAÚJRAKEZDÉS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA módosításokkal egységes szerkezetben Az alapítók az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület jogállása, székhelye

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület jogállása, székhelye ALAPSZABÁLY I. Az Egyesület jogállása, székhelye 1) Az Egyesület neve: Magyar Elektromobilitás Szövetség Az Egyesület angol neve: Hungarian Electromobility Association Az Egyesület rövidített neve: Elektromobilitás

Részletesebben

- Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység

- Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Új Világ Közhasznú Egyesület 2. Az egyesület székhelye: 5650 Mezőberény, Kereki utca 60. 3. Cél, közhasznú tevékenységek 3.1.Cél: Hátrányos

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L YA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A L A P S Z A B Á L YA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Wadrózsa Pedagógiai Műhely Közhasznú Egyesület A L A P S Z A B Á L YA EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1 A Wadrózsa Pedagógiai Műhely Közhasznú Egyesület ezen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt létesítő

Részletesebben

A MEGYER TÖRZS DÉLI GYEPÜVÉDŐI LOVAS HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A MEGYER TÖRZS DÉLI GYEPÜVÉDŐI LOVAS HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A MEGYER TÖRZS DÉLI GYEPÜVÉDŐI LOVAS HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (Egységes szerkezetbe foglalva) 2015. február 12. A Megyer Törzs Déli Gyepüvédői Lovas Hagyományőrző Egyesület közgyűlése, az egyesülési

Részletesebben

Egyesület. Jelen alapszabályt a vastag dőlt betűvel kiemelt módosításokkal az Egyesület 2015. január hó 24. napján megtartott közgyűlése fogadta el.

Egyesület. Jelen alapszabályt a vastag dőlt betűvel kiemelt módosításokkal az Egyesület 2015. január hó 24. napján megtartott közgyűlése fogadta el. MAGYAR KOMMUNIKÁCIÓTUDOMÁNYI TÁRSASÁG Egyesület ALAPSZABÁLYA a módosításokkal egységes szerkezetben Jelen alapszabályt a vastag dőlt betűvel kiemelt módosításokkal az Egyesület 2015. január hó 24. napján

Részletesebben

REJTVÉNYFEJTŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY

REJTVÉNYFEJTŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY REJTVÉNYFEJTŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY Tartalomjegyzék 1. Az Egyesület neve, székhelye és jogállása... 3 2. Az Egyesület célja és tevékenysége... 3 3. Az Egyesület tagjai... 5 4. Tagsági jogok

Részletesebben

BALATONFENYVESI TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. 1. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

BALATONFENYVESI TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. 1. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK BALATONFENYVESI TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A közgyűlése az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. Törvény (Civiltv.)

Részletesebben

Egyesület változásbejegyzése iránti kérelem

Egyesület változásbejegyzése iránti kérelem Egyesület változásbejegyzése iránti kérelem A - A beküldő és a szervezet adatai Törvényszék: Ügyszám:. P k. Beküldő adatai: Elektronikus beküldés esetén a Beküldő az a személy, akinek az ügyfélkapuján

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Rákellenes Egyesület alapszabálya

Komárom-Esztergom Megyei Rákellenes Egyesület alapszabálya Komárom-Esztergom Megyei Rákellenes Egyesület alapszabálya Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Komárom-Esztergom Megyei Rákellenes Egyesület (2) Az Egyesület rövidített elnevezése: KORE (3) Az

Részletesebben

AZ AMNESTY INTERNATIONAL MAGYARORSZÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

AZ AMNESTY INTERNATIONAL MAGYARORSZÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ AMNESTY INTERNATIONAL MAGYARORSZÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. AZ EGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE 1. Az egyesület neve: Amnesty International Magyarország. 2. Az egyesület rövidített neve: AI Magyarország.

Részletesebben

MOBIL ÉS INTERNETES KOMMUNIKÁCIÓ AZ X GENERÁCIÓNAK EGYESÜLET

MOBIL ÉS INTERNETES KOMMUNIKÁCIÓ AZ X GENERÁCIÓNAK EGYESÜLET MOBIL ÉS INTERNETES KOMMUNIKÁCIÓ AZ X GENERÁCIÓNAK EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (a változásokkal egységes szerkezetben) Budapest, 2014. április 7. ALAPSZABÁLY A Mobil És Internetes Kommunikáció az X Generációnak

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai. II. Az Egyesület célja és feladatai

ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai. II. Az Egyesület célja és feladatai BARBONCÁS BÁBOKKAL NEMCSAK A GYERMEKEKÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a BARBONCÁS Bábokkal

Részletesebben

ÓZDI KERÉKPÁROS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (módosított, egységes szerkezetben)

ÓZDI KERÉKPÁROS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (módosított, egységes szerkezetben) ÓZDI KERÉKPÁROS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (módosított, egységes szerkezetben) 1. Általános rendelkezések: A szervezet neve: Ózdi Kerékpáros Egyesület, rövidítve ÓKE Az ÓKE székhelye: 3600 Ózd, Gömöri út 55.

Részletesebben

ELSŐ MAGYAR KÉMÉNYSZÖVETSÉG KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

ELSŐ MAGYAR KÉMÉNYSZÖVETSÉG KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ELSŐ MAGYAR KÉMÉNYSZÖVETSÉG KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (2.számú módosítás, ahol a módosítások vastag álló betűvel írtak) Az Egyesület a törvény alapján önkéntesen létrehozott önkormányzattal rendelkező

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések A BUDAPESTI FARKASOK AMERIKAI FUTBALL KÖZHASZNÚ EGYESÜLET módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya A Budapesti Farkasok Amerikai Futball Közhasznú Egyesület (a továbbiakban: Egyesület)

Részletesebben

1. Az Egyesület neve, székhelye, működési területe és elektronikus levélcíme (Ptk. 3:5. a) és b) pontja alapján)

1. Az Egyesület neve, székhelye, működési területe és elektronikus levélcíme (Ptk. 3:5. a) és b) pontja alapján) Nagyvállalatok Logisztikai Vezetőinek Klubja Közhasznú Egyesület módosítása egységes szerkezetben A Nagyvállalatok Logisztikai Vezetőinek Klubja Közhasznú Egyesület a 2014. május. napján hozott xxx /2014.

Részletesebben

Világ Királynője Engesztelő Mozgalom Alapszabálya módosításokkal egységes szerkezetben

Világ Királynője Engesztelő Mozgalom Alapszabálya módosításokkal egységes szerkezetben Világ Királynője Engesztelő Mozgalom Alapszabálya módosításokkal egységes szerkezetben mely Alapszabályt a Taggyűlésen megjelent tagok az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek

Részletesebben

JÁSZJÁKÓHALMA KÖZSÉG ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA KÉSZÜLT: JÁSZJÁKÓHALMA FŐ ÚT 27. 2009. MÁJUS 17.

JÁSZJÁKÓHALMA KÖZSÉG ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA KÉSZÜLT: JÁSZJÁKÓHALMA FŐ ÚT 27. 2009. MÁJUS 17. JÁSZJÁKÓHALMA KÖZSÉG ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA KÉSZÜLT: JÁSZJÁKÓHALMA FŐ ÚT 27. 2009. MÁJUS 17. Jászjákóhalma Község Önkéntes Tűzoltó Egyesület 5121 JÁSZJÁKÓHALMA Fő út 27 ALAPSZABÁLY

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt) Utolsó módosítás 2014. április 25.

ALAPSZABÁLYA (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt) Utolsó módosítás 2014. április 25. - 1 - A MAGYAR RELAXÁCIÓS ÉS SZIMBÓLUMTERÁPIÁS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt) Utolsó módosítás 2014. április 25. a módosítások kurzívval - 2 - ALAPSZABÁLY a Polgári

Részletesebben

LÁTÁSSÉRÜLTEK SZABADIDŐS SPORTEGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA

LÁTÁSSÉRÜLTEK SZABADIDŐS SPORTEGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA LÁTÁSSÉRÜLTEK SZABADIDŐS SPORTEGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1. Látássérültek Szabadidős Sportegyesülete (LÁSS) A Látássérültek Szabadidős Sportegyesülete (a továbbiakban: Egyesület)

Részletesebben

A Német Általános Iskola és Gimnázium Barátainak és Támogatóinak Egyesülete Alapszabálya

A Német Általános Iskola és Gimnázium Barátainak és Támogatóinak Egyesülete Alapszabálya A Német Általános Iskola és Gimnázium Barátainak és Támogatóinak Egyesülete Alapszabálya I. Általános rendelkezések: 1. A Német Általános Iskola és Gimnázium Barátainak és Támogatóinak Egyesülete az egyesülési

Részletesebben

98. Határőr Sport Club

98. Határőr Sport Club 98. Határőr Sport Club Közhasznú Egyesület 9700 Szombathely Söptei út külső 98. Határőr Sport Club A 98. Határőr Sport Club Közhasznú Egyesület A A 98. Határőr Sport Club Közhasznú Egyesület (a továbbiakban:

Részletesebben

Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület

Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület (módosított, egységes szerkezetbe foglalt) Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület

Részletesebben

Napfény Egyesület Az élhetőbb életért ALAPSZABÁLYA

Napfény Egyesület Az élhetőbb életért ALAPSZABÁLYA Napfény Egyesület Az élhetőbb életért ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA 1

AZ EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA 1 AZ EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA 1 2013 1 Az Alapszabály szövegében a módosításokat és kiegészítéseket vastagon szedett dőlt betűtípussal jelzeteljük 2 I. Általános Rendelkezések

Részletesebben

TERCIA FOGLALKOZTATÁSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

TERCIA FOGLALKOZTATÁSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY TERCIA FOGLALKOZTATÁSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY A TERCIA FOGLALKOZTATÁSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesület elvi alapja: Az egyesület olyan társadalmi szervezet, amely saját értékei alapján, önkéntesen szerveződik,

Részletesebben

- egységes szerkezetbe foglalva - 2014. május 19. napján

- egységes szerkezetbe foglalva - 2014. május 19. napján VEZÉR HALLGATÓI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA - egységes szerkezetbe foglalva - 2014. május 19. napján I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Vezér Hallgatói Egyesület" alakuló közgyűlésén alapszabályát a 2014. március

Részletesebben