A Magyar Thrombosis és Haemostasis Társaság Alapszabálya

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Magyar Thrombosis és Haemostasis Társaság Alapszabálya"

Átírás

1 A Magyar Thrombosis és Haemostasis Társaság Alapszabálya Oldalszám: 1 / 19

2 Tartalom Általános rendelkezések A Társaság célja és tevékenysége A társaság tagjai, jogaik és kötelezettségek A Társaság vezető szervei és állandó Bizottságai Közgyűlés Vezetőség Oldalszám: 2 / 19

3 Ellenőrző Bizottság Vezető tisztségviselők A társaság gazdálkodása A Társaság Törvényességi Felügyelete A Társaság Hatósági Ellenőrzése A Társaság megszüntetése Hatálybalépés Oldalszám: 3 / 19

4 I. Általános rendelkezések A társaság neve: Magyar Thrombosis és Haemostasis Társaság Angolul: Hungarian Society on Thrombosis and Haemostasis 3.. 1) A társaság működési területe: Magyarország 2) A társaság székhelye: 4032, Debrecen, Nagyerdei krt ) A társaság alapítási éve: ) A társaság jogi személy 2) A társaságnak területi szervezetei és szekciói is lehetnek. Ezek nem önálló jogi személyek, tevékenységüket a társaság felügyeli és irányítja. 3) A társaság a trombózis és hemosztázis experimentális és klinikai ágazataival foglalkozó tagok önkéntes társulásán alapul, a tudományos és szakmai munkát, a továbbképzést, érdekfeltáró és érdekvédelmi tevékenységet, a hazai és nemzetközi szakmai kapcsolatok fejlesztését segíti elő. 4) A társaság tagja lehet hazai és nemzetközi egyesületeknek, szövetségeknek. Tagság létesítéséről, megszüntetetéséről a vezetőség dönt. Oldalszám: 4 / 19

5 II. A Társaság célja és tevékenysége A társaság célja: 1) Elősegíteni a tagok tudományos és szakmai tevékenységét az orvostudomány, különösen a trombózis és hemosztázis különböző területein. 2) A társaság elősegíti a tagok szakmai képzettségének emelését, alkotó munkájuk kibontakozását. 3) A társaság saját szakterületén előmozdítja az országos szintű társadalmi,etikai tudományos és oktatási feladatok megoldását. 4) A társaság további célja a közérdekkel összhangban, érvényesíteni a tagok erkölcsi és anyagi érdekeit. A társaság céljainak megvalósítása érdekében: 1) Tagjai vagy más személy kezdeményezésére, szükség esetén a tagokkal történt egyeztetés után javaslattevő, véleményező tevékenységet folytat, a szakterületét általánosan és alapvetően érintő döntések, tervek,fejlesztések, jogszabályok, állásfoglalások kidolgozásában, módosításában. 2) Döntéseit, javaslatait megküldi az illetékes szervekhez, szükség szerint intézkedéseket kezdeményez. 3) A saját szakterületét érintő kérdésekről lehetőség szerint tájékoztatja a tagokat. 4) A saját szakterületén közreműködik az oktatás és a tudománypolitikával kapcsolatos feladatok meghatározásában, megoldásában. 5) Összehangolja a tagok tevékenységét, területi szervezetei, szekcióinak működését. 6) Előmozdítja a tagok tudományos és szakmai érvényesülését, alkotó munkájuk feltételeinek javítását, társadalmi megbecsülését. Ezért: a) pályázatokat ír ki b) személyi javaslatokat tesz kitüntetések adományozására c) emlékérmeket, díjakat alapít és adományoz d) önállóan, vagy más jogi, vagy természetes személyekkel közösen alapítványokat létesít. Oldalszám: 5 / 19

6 6.. 7) Kapcsolatot létesít, együtt működik más nemzeti és nemzetközi szervezetekkel, társaságokkal, egyesületekkel, szövetségekkel. Segíti, irányítja, összehangolja, ellenőrzi a tagok és szekciók ilyen irányú tevékenységét. 8) A mindenkori érvényes jogszabályok figyelembevételével részt vesz nemzeti, nemzetközi tudományos szakmai szervezetek munkájában, megbízottjain keresztül képviselteti magát. Tudományos tapasztalatcserét, szakmai továbbképzést szolgáló nemzetközi részvételű kongresszusokat, konferenciákat szervez. 9) A tudományos tapasztalatcsere, szakmai továbbképzés megvalósítása érdekében, hazai kongresszusokat, konferenciákat, egyéb rendezvényeket szervez. Közreműködik területi szervezete, szekciói rendezvényszervező tevékenységében, összehangolja azokat. 10) Az anyagi lehetőségei szerint, önállóan vagy más szervezetek, jogi vagy magán személyek segítségével mindent megtesz, a tagok,külföldi kongresszusokon, szakmai rendezvényeken való részvételének előmozdítására. 11) Az érvényes jogszabályoknak megfelelően lapokat szerkeszt és ad ki. 12) A társasági célok megvalósítása érdekében alapítványt, alapítványokat alapíthat. A társaság működésének, a feladatok ellátásának feltételeit a területei szervezetek, szekciók és a tagok segítését a velük rendszeres kapcsolattartást a társaság biztosítja. Oldalszám: 6 / 19

7 7.. III. A társaság tagjai, jogaik és kötelezettségek 1) A társaság tagjai lehetnek: a) rendes tagok b) tiszteletbeli tagok c) pártoló tagok d) ifjúsági tagok 2) Rendes tag lehet az a nagykorú magyar, Magyarországon letelepedett, magyarországi tartózkodási engedéllyel rendelkező nem magyar állampolgár, aki egyetemet vagy főiskolát végzet, vagy szakmai közép, vagy felsőfokú végzettséggel rendelkezik és a társaság tudományágának gyakorlati alkalmazója, továbbá aki kötelezi magát arra, hogy tevékenységét a társaság alapszabályában foglalt elvek szerint folytatja, felvételét belépési nyilatkozatban kéri, és akit a társaság vezetősége a tagok sorába felvesz. A társaság rendes tagjai jogaikat személyesen gyakorolják. A rendes tagokat egyenlő jogok illetik meg. A rendes tag joga: a) A társaság közgyűlésén tanácskozási, indítványozási és szavazati joggal részt vegyen. b) Tisztségre választható, ha nincs eltiltva a közügyek gyakorlásától. c) Részt vegyen a társaság szervezeti, szakmai és tudományos életében, állásfoglalások, határozatok kialakításában és végrehajtásában, a társaság egyéb tevékenységében. d) Részt vegyen a társaság által rendezett kongresszusokon, konferenciákon, egyéb szakmaitudományos rendezvényeken előadást tartson, szellemi alkotását bemutassa, véleményét elmondja. e) A társaság vezetőszerve által meghatározott feltételek szerint igénybe vegye a társaság szolgáltatatásait, anyagi eszközeit, felszereléseit, berendezéseit: - a nemzetközi szervezetekben vagy más nemzeti társaságokban létesített tagsághoz, tisztségviseléshez, az e szervezetekkel, társaságokkal, egyesületekkel való kapcsolattartáshoz - a külföldi tudományos konferenciákra, kongresszusokra, szakmai tanulmányutakra való kiküldetéshez - kezdeményezései, javaslatai megvalósításához Oldalszám: 7 / 19

8 - egyéb, a társaság működését segítő, a tudományág fejlődését szolgáló tevékenységhez, a szolgáltatás jellegétől függően ingyenesen, kedvezményesen vagy térítés ellenében f ) a társaság tisztségviselői útján tájékoztatást nyerjen a társaság bármely területén folyó munkáról és eredményről,azon szervezeteknek, szövetségeknek munkájáról, határozatairól, állásfoglalásairól,amelynek a társaság a tagja g) javaslatot tegyen a társaságvezető testületeinek a kiemelkedő munkát végző tagok társasági emlékéremmel való kitüntetésére, jutalmazására, állami kitüntetésre való felterjesztésre h) meghatározott feladatok elvégzésére a társasággal, alapítvánnyal meghatározott vagy határozatlan idejű munkaviszonyt, vagy a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt ( megbízást )létesítsen i) a társaság testületeinek és tisztségviselőinek hibás döntései, határozatai, állásfoglalásai ellen szavát felemelje, a törvénysértő határozatot a tudomása jutásától számított 30 napon belül a megfelelő fórumokon megtámadja. A rendes tag kötelezettségei: a) A társaság alapszabályának megfelelően tevékenykedjen, az alapszabályban meghatározott kötelességeinek eleget tegyen. b) A társaság területeinek határozatait végrehajtsa. c) A társasági tevékenységgel kapcsolatos önként vállalt feladatait maradéktalanul, legjobb tudása szerint végrehajtsa. d) A társaság vezető testületeinek kérésére a társasági tevékenységéről beszámoljon. e) Amennyiben a trombózis és hemosztázis különböző területeivel foglalkozó hazai, vagy nemzetközi szervezetekben tagságot létesít, továbbá tisztségviselő lesz, erről a vezetőséget hagyományos vagy elektronikus levél útján a tagsági viszony létesítését avgy megválasztását követő 8 napon belül tájékoztatni tartozik. Az említett szervezetekben a társaság képviselete kizárólag a vezetőség engedélyével lehetséges. Az erre vonatkozó engedélyt előzetesen írásban köteles a tag megkérni a társaság vezetőségétől. f) A tudomány mindenkori állása szerint, a reális lehetőségek mérlegelésével a szakmai kérdések vonatkozásában véleményt alkosson. g) A társaság és alapítványok anyagi alapjainak gyarapításában a társág vezetősége által meghatározott módon, mértékben közreműködjön. h) A részére megállapított tagdíjat minden év március 31-ig befizesse. Oldalszám: 8 / 19

9 3) Tiszteletbeli tag lehet az a nagykorú magyar vagy külföldi állampolgár, aki a szakmai élet különböző területein szerzett széleskörű tapasztalatait a társaság munkájában hasznosítani tudja. A tiszteletbeli tagot a társaság vezetőségének előterjesztése alapján a közgyűlés választja. A tiszteletbeli tagok jogaikat személyesen gyakorolják. A tiszteletbeli tagokat egyenlő jogok illetik meg. A tiszteletbeli tag joga: a) a társaság közgyűlésén tanácskozási és indítványozási joggal részt vegyen b) részt vegyen a társaság által rendezett kongresszusokon,konferenciákon vitákon és más szakmai-tudományos rendezvényeken, ezeken előadást tartson, vagy egyéb szellemi alkotását bemutassa. A tiszteletbeli tag kötelezettsége: a) a társaság alapszabályában megfogalmazott elvek szerint tevékenykedjen b) társasági tevékenységgel kapcsolatos. Önként vállalt feladatait maradéktalanul, legjobb tudása szerint végrehajtsa. 4) Pártoló tagok lehetnek olyan nagykorú magyar,vagy külföldi állampolgárágú természetes személyek, akik a társaság működéséhez anyagi, szakmai, elvi, erkölcsi, vagy egyéb támogatást tudnak nyújtani. A pártoló tagságot az elnökség javaslatára a vezetőség hagyja jóvá. A természetes személy pártoló tagok jogaikat személyesen, a jogi személy pártoló tagok képviselőjük által gyakorolják. A pártoló tag joga a) A társaság közgyűlésén tanácskozási és indítványozási joggal részt vegyen, b) meghatározza, az általa nyújtott egyszeri vagy rendszeres támogatást a társaság számára milyen célból adja, c) a társaság titkára folyamatosan tájékoztassa a társaság azon területein folyó munkáról és tevékenységről, amelynek elősegítéséhez a támogatást nyújtja, a pártoló tagdíjat fizeti. A pártoló tag kötelessége, hogy a társasággal szemben vállalt kötelezettségeit maradéktalanul teljesítse. 5) Ifjúsági tagok lehetnek egyetemek és főiskolák hallgatói, akik a trombózis hemosztázis tárgyú kutatásokban aktívan bekapcsolódnak. Az ifjúsági tag választására két társasági tag ajánlásával a közgyűlésen kerül sor. Az ifjúsági tagot tagdíj kedvezmény illeti meg, jogaik és kötelezettségeik megegyeznek a rendes tagokéval. Oldalszám: 9 / 19

10 8. 1) A rendes tag tagsági viszony megszűnik: a) A tag halálával b) A társaság megszűnésével c) Kilépéssel A tag kilépési szándékát írásban tartozik bejelenteni a titkárnak. A tagsági viszony a nyilatkozat kézhezvételével megszűnik. A tagsági viszony megszűnéséről a társaság rendes tag felvételére feljogosított szervét (vezetőség) tájékoztatni kell. d) Kizárással 2) A tiszteletbeli tag tagsági viszonya megszűnik: a) a tag halálával b) a társaság megszűnésével c) a tiszteletbeli tag részéről lemondással A tiszteletbeli tagságról történő lemondást a tag a titkárnak írásban tartozik bejelenteni. A tagsági viszony a nyilatkozat kézbevételével megszűnik. A tagsági viszony megszűnéséről a közgyűlést tájékoztatni kell. d) kizárással 3) A pártoló tag tagsági viszonya megszűnik a) a természetes személy halálával, vagy a jogi személy megszűnésével b) a társaság megszűnésével c) a pártolói tagsági viszonynak a természetes, vagy jogi személy pártoló tag részéről történő felmondásával. A pártoló tag a tagságának felmondását a társaság titkárának tartozik bejelenteni. A tagsági viszony a nyilatkozat kézhezvételét követő hónap utolsó napján szűnik meg. A tagsági viszony megszűnéséről a vezetőséget tájékoztatni kell. d) kizárással 4) Az ifjúsági tag tagsági viszony megszűnik: a) A tag halálával b) egyetemi vagy főiskolai tanulmányok befejeztével c) A társaság megszűnésével d) Kilépéssel Oldalszám: 10 / 19

11 A tag kilépési szándékát írásban tartozik bejelenteni a titkárnak. A tagsági viszony a nyilatkozat kézhezvételével megszűnik. A tagsági viszony megszűnéséről a társaság ifjúsági tag felvételére feljogosított szervét (vezetőség) tájékoztatni kell. 9. e) Kizárással 1-4. pontoknál ki kell zárni azt a tagot, aki: - a társasággal szemben fennálló kötelezettségeinek önhibájából nem tesz eleget - méltatlan magatartás tanúsítása miatt, a társasági tagságra érdemtelenné vált - akit bűncselekmény elkövetéséért jogerősen elítélték. A tagok kizárásáról a felvételre jogosult szerv dönt. IV. A Társaság vezető szervei és állandó Bizottságai A társaság vezetőszervei 1) Közgyűlés 2) Vezetőség A társaság állandó bizottsága: Ellenőrző Bizottság 10. V. Közgyűlés A társaság legfőbb testületi vezető szerve a közgyűlés, amely minden, társaságot érintő kérdésben döntési hatáskörrel rendelkezik. Oldalszám: 11 / 19

12 11. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe az alábbiak tartoznak: 1) Megállapítja, illetve módosítja a társaság alapszabályát. 2) Megszűnteti a társaságot, ha a feloszlást, vagy a más társasággal való egyesülést a közgyűlés kétharmados többséggel megszavazza 3) Dönt mindazokban az ügyekben, amelyeket az alapszabály kizárólagos hatáskörbe utal, valamint azokban, amelyekben a döntés jogát magának tartja fenn 4) A vezetőség a megbízottak beszámolója alapján megvitatja a társaság munkáját, meghatározza legfontosabb feladatait, dönt az általa választott testületek, tisztségviselő felmentésének kérdésében 5) Megállapítja a rendes tagok által a társaságnak fizetendő tagdíjat azzal, hogy az ifjúsági tagdíj mértéke a rendes tag éves tagdíjának 50 %-a. 6) Megválasztja két évre: a) a 7 tagú vezetőséget b) a vezetőség tagjai közül egy elnököt, egy titkárt, egy pénztárost, és a nem vezetőségi tagok közül az ellenőrző bizottság elnökét ős tagjait. A társaság vezetőségének egyik tagjául az elmúlt ciklus volt elnökét kell választani. A vezetőség elnöke maximum két ciklusra választható. A közgyűlés indokolt esetben az általa megválasztott bármely testületet, bizottságot, tisztségviselőt visszahívhatja. 7) A tisztújító közgyűlést megelőző évben megválasztja a jelölő bizottságot. 8) Elfogadja a társaság éves munkatervét. 9) Megválasztja a tiszteletbeli és ifjúsági tagokat, illetve dönt ezek kizárásáról. Oldalszám: 12 / 19

13 12. A társaság választott szervei a közgyűlésnek felelőséggel, beszámolási kötelezettséggel tartoznak ) A közgyűlést szükség szerint, de legalább évente egyszer össze kell hívni, akkor is, ha azt a bíróság elrendeli, vagy a tagok egyharmada ok és cél megjelölésével igényli. 2) A közgyűlést a vezetőség hívja össze. 3) A közgyűlésről jegyzőkönyv készül, amelyet aláírásával az ellenőrző bizottság elnöke és a társaság elnöke hitelesít. 4) A közgyűlés helyét, idejét, a javasolt tárgysorozatot a vezetőség állapítja meg, titkár a tagokat a kitűzött időpont előtt legalább 15 nappal írásban értesíti. 14. Határozatképes a közgyűlés, ha azon a szavazásra jogosultak 50% jelen van. A szavazás rendje: 1) -A közgyűlés határozatait általában nyílt szavazással, egyszerű többséggel hozza. -A közgyűlés bármely tag javaslatára elrendelheti a titkos szavazást. -A tisztségviselőket, vezető szerveket és állandó bizottságokat a közgyűlés jelölés alapján, titkos szavazással választja. -A közgyűlés a személyre vonatkozó más határozatokat is titkos szavazás útján hozza. 2) Az alapszabály módosításhoz, tag kizáráshoz, társaság más társasággal történő egyesülésének, feloszlásának, más szövetségekhez, szervezetekhez való csatlakozásához, ezekről történő kiválásának kimondáshoz a szavazásra jogosultak 2/3-nak egyetértő szavazata szükséges. Ha a szabályszerűen összehívott közgyűlés nem határozat képes,más időpontban, de legkésőbb 30 napon belül ugyanezen tárgysorozattal összehívott közgyűlés a megjelentek számára határozott képes. Oldalszám: 13 / 19

14 16. A közgyűlés nyilvános. A közgyűlés elnöke a közérdek, vagy valamely társasági tag jogos magánérdekének védelme céljából elrendelheti a nyilvánosság kizárását. 17. VI. Vezetőség 18. Két közgyűlés közötti időszakban, a társág ügyeiben a vezetőség jár el. 19. A vezetőség a vezető tisztségviselőkből -elnök, titkár, pénztáros- továbbá 3 vezetőségi tagból és az elmúlt időszak elnökéből, összesen 7 tagból áll. Aktív pályafutásukat befejező tagokat, akik figyelemre méltó tevékenységet fejtettek ki a társaság és a szakma érdekében, a vezetőség tiszteletbeli taggá választhatja. A vezetőség kizárólagos hatáskörébe tartoznak az alábbiak: Határozatot hozhat,- a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdések kivételével- a társaság egészét érintő bármely kérdésben. Intézkedik és állást foglal a hatáskörébe utalt ügyekben. Figyelemmel kíséri a társaság alapszabályszerű működését és munkáját, a társaság tisztségviselőinek tevékenységét. Végrehajtja a közgyűlés határozatait, gondoskodik azok végrehajtásáról. Megvitatja, jóváhagyja a közgyűlési előterjesztéseket. Irányítja a társaság gazdálkodását, meghatározza az éves költségvetést. Állást foglal a társasági emlékérmek, díjak alapításában, odaítélésében. Különleges társasági feladatok és elvi jelentőségű kérdések megoldása céljából bizottságokat hozhat létre. Megvitatja az országos jelentőségű tudományos koncepciókat, fejlesztési elképzeléseket, kialakítja a társaság szakterületével kapcsolatos javaslatait. Oldalszám: 14 / 19

15 20. Megfelelő fórumokon javaslatot tesz a kitüntetések adományozására. Dönt társasági lap, folyóirat kiadásáról, vagy megszüntetéséről. Jóváhagyja a társság utaztatási tervét. Megválasztja azokat a küldötteket, akik részt vesznek olyan szervezetek és szövetségek közgyűlésein, amelyeknek a társaság tagja. Megválasztja azokat a tisztségviselőket, akik a társaságot a trombózis és hemosztázis területeivel foglalkozó hazai, vagy nemzetközi szervezetekben képviselik. Vezetőségi tagság bármely okból történő megszűnése esetén a testület, következő ülésén a póttagok közül rendes tagot választ. Személyre javaslatot a vezetőség által kijelölt háromtagú, ad hoc bizottság tesz. Irányítja a társaság nemzetközi tevékenységét. Dönt a rendes és pártoló tagok felvételéről és kizárásáról. 21. A vezetőség szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal tart ülést. Az ülés összehívásáról a társaság elnöke gondoskodik. A meghívót és a napirenden szereplő előterjesztéseket legalább 15 nappal a kitűzött időpont előtt a vezetőség tagjai részére meg kell küldeni. - A vezetőség ülésére a vezetőség tiszteletbeli tagjait mindig, a napirendben érdekelt tagottagokat, más érdekelt szervek, szervezetek képviselőit esetenként tanácskozási joggal meg lehet hívni. - A vezetőség üléséről jegyzőkönyv készül, amelyet aláírásával az ellenőrző bizottság elnöke és a társaság elnöke hitelesít A vezetőség határozatképes, ha az ülésen a szavazati joggal rendelkezőknek legalább a fele jelen van. - A vezetőség határozatait általában nyílt szavazással, egyszerű többséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök szava dönt. A vezetőség bármely tagjának javaslatára vezetőség elhatározhatja a titkos szavazást. Rendkívüli vezetőségi ülést ok és cél megjelölésével legalább két vezetőségi tag együttes kérése esetén össze kell hívni. A rendkívüli vezetőségi ülést az indítványozástól számított 30 napon belül meg kell tartani. Oldalszám: 15 / 19

16 A rendes vezetőségi ülésre vonatkozó szabályokat a rendkívüli vezetőségi ülésre is alkalmazni kell, azzal az eltéréssel, hogy a meghívót és a napirenden szereplő előterjesztéseket csak 7 nappal a kitűzött időpont előtt kell megküldeni vezetőség tagjainak. 23. VII. Ellenőrző Bizottság 1) Az ellenőrző bizottság a közgyűlés által választott elnökből és két tagból (a továbbiakban tagok), valamint egy póttagból áll. Kizárólag a közgyűlésnek van alárendelve, csak a közgyűlésnek tartozik felelősséggel. 2) A bizottság tagja vezetőségi tag nem lehet. 3) A bizottság működési szabályzata szerint működik, ellenőrzésének tárgya, a társaság egész tevékenysége. Figyelemmel kíséri a társaság alapszabály szerinti működését, a rendelkezésre álló eszközöknek az alapszabályban meghatározott célokra történő felhasználását, ellenőrzi a társaság pénzügyi gazdálkodását, az ügyvitelre, ügyintézésre, a nyilvántartásokra vonatkozó előírások betartását. 4) A bizottság a megállapításairól tájékoztatja a társaság vezetőségét és beszámol a közgyűlésnek. 5) A bizottság az ellátandó feladatokhoz, szükség szerint, szaktanácsadókat, eseti szakértőket vagy társasági tagokat is bevonhat. 6) A bizottság elnökét intézkedési jog nem illeti meg, de megállapításai nyomán intézkedésre felkért tisztségviselő, tag, alkalmazott, azokra nyolc napon belül válaszolni köteles. 7) A bizottság szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülésezik. Határozatképes, ha az ülésen az elnök és egy tag jelen van. Amennyiben nem határozatképes, más időpontban, de legkésőbb harminc napon belül ismételten össze kell hívni. Az ismételten összehívott ülés a megjelentek számára tekintete nélkül határozott képes. 8) A bizottság határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök szava dönt. Az ülésekről emlékeztető készül, amelyet az elnök vagy a megbízott helyettese ír alá. Az emlékeztetőt a titkár az ülést követő harminc napon belül megkapja. Oldalszám: 16 / 19

17 VIII. Vezető tisztségviselők 24. 1) A társaság elnökének hatásköre. a) Képviseli a társaságot a hatóságok és más állami, társadalmi szervek, a nemzetközi szervezetek előtt. b) Vezeti a közgyűlést, a vezetőség tanácskozásait. c) Dönt és /vagy intézkedik a vezetőség hatáskörébe tartozó, de halaszthatatlan döntést és/ vagy intézkedést igénylő ügyekben, a titkárral egyetértésben, kivéve a vezetőség kizárólagos hatásköreit érintő kérdéseket. Egyetértés hiányában, az ügyben a vezetőség dönt. Az elnök, döntéseiért felelőséggel tartozik, és azokról a vezetőség legközelebbi ülésén beszámolni köteles. d) Őrködik a hatályos jogszabályok, a társaságra vonatkozó rendelkezések,a társaság alapszabályának szigorú betartása felett. e) Ellenőrzi a tisztségviselők működését. f) Ellenőrzi a vezető szervek határozatainak végrehajtását. 2) Az elnököt akadályoztatása esetén a titkár helyettesíti. Ha a tikár is akadályoztatva van, a vezetőségtől megbízott tag jár el. 3) A titkár hatásköre: a) A társaság vezető szervének ülései között a testületek határozatainak megfelelően folyamatosan intézi a társaság ügyeit. b) A 24. ( 1 ) bekezdés c) pontjában meghatározott ügyekben az elnökkel egyetértésben dönt/vagy intézkedik. Egyetértés hiányában az adott ügyben a vezetőség dönt. c) Előkészíti a vezetőség üléseit, biztosítja működését és gondoskodik a határozatok végrehajtásáról. d) Tájékoztatja a tagokat a társaság munkájáról. 4) A pénztáros a társaság pénzkezelési szabályzatában foglaltak szerint kezeli a pénztárat, gondoskodik a bevételek és kiadások teljesítéséről, a pénzkészlet előírás szerinti elhelyezéséről, vezeti a naplófőkönyvet. 5) Az ellenőrző bizottság elnöke pénzkezelési szabályzatban meghatározott módon és időközönként ellenőrzi a pénztáros működését. 6) A társaságot a hatóságok és más belföldi, külföldi szervezetek előtt az elnök, akadályoztatása esetén a titkár, illetve megbízottjuk képviseli. Oldalszám: 17 / 19

18 IX. A társaság gazdálkodása 25. 1) A társaság vagyona elsősorban a tagok által befizetett díjakból jogi személyek és magánszemélyek felajánlásaiból hozzájárulásiból képződik. 2) A társaság tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok-a tagdíj fizetésén túl-a társaság tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek. 3) A társaság költségvetését a vezetőség terjeszti a tagság elé. 4) Az éves költségvetési tervben jóváhagyott összegeknek rendeltetésszerű és a mindenkori pénzügyi előírásoknak megfelelő felhasználásért a vezetőség felelős. 5) A társaság gazdálkodó tevékenységét a Minisztertanács által meghatározott rendelkezések szerint végzi. X. A Társaság Törvényességi Felügyelete 26. A társaság működése felett az ügyészség a reá irányadó szabályok szerint törvényességi felügyelete gyakorol. Oldalszám: 18 / 19

19 XI. A Társaság Hatósági Ellenőrzése Ha a társaság olyan tevékenységet végez, amelyet jogszabály feltételekhez köt, vagy egyébként szabályoz, a tevékenység felett a tevékenység szerinti hatáskörrel rendelkező állami szerv a hatósági ellenőrzésre vonatkozó szabályok szerint jár el. XII. A Társaság megszüntetése 29. A társaság megszűnik feloszlással, és más társasággal/egyesülettel, való egyesüléssel, megszűnésének megállapításával. XIII. Hatálybalépés Jelen alapszabályt a társaság közgyűlése elfogadta, Április 3-án szeptember 12. napján módosította. Oldalszám: 19 / 19

V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG

V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI A Társaság tagjai lehetnek: rendes tagok, tiszteletbeli tagok, pártoló tagok, ifjúsági tagok. 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG 2. SZAKASZ A

Részletesebben

Magyar Anatómus Társaság

Magyar Anatómus Társaság Magyar Anatómus Társaság alapszabálya. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A társaság a./ neve : Magyar Anatómus Társaság (MAT) b./ székhelye : Budapest c./ működési területe: Magyarország d./ pecsétje:

Részletesebben

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés)

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) I. fejezet Általános rendelkezések 1.) A társadalmi szervezet neve: MAGYAR

Részletesebben

A MAGYAR BELGYÓGYÁSZ TÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR BELGYÓGYÁSZ TÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA A MAGYAR BELGYÓGYÁSZ TÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.) A társaság a) neve: Magyar Belgyógyász Társaság (továbbiakban Társaság) - angolul: Hungarian Society of Internal Medicine, - németül:

Részletesebben

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések.

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések. TISZTA LAP Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY ( a módosítással egységes szerkezetben ) I. Általános rendelkezések. 1. (1) Az Egyesület neve: Tiszta lap Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET 1. Az egyesület neve: Országos Humánmenedzsment Egyesület (a továbbiakban: Egyesület). 2. Az Egyesület országos

Részletesebben

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY ALAPSZABÁLY 1 1. Általános rendelkezések: A sportegyesület neve: Rábatamási Sportkör Székhelye: 9322 Rábatamási, Rákóczi u. 1. Színe: Sárga-fekete Működési területe: Győr-Moson-Sopron megye A sportegyesület

Részletesebben

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA I. A társadalmi szervezet neve: 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖRE A társadalmi szervezet székhelye: Magyar Honvédség Baranya Megyei Hadkiegészítő

Részletesebben

Magyar Repülőorvosi Vizsgálók Egyesülete

Magyar Repülőorvosi Vizsgálók Egyesülete Magyar Repülőorvosi Vizsgálók Egyesülete ALAPSZABÁLYA a 2006. december 12. napi módosításokkal egységes szerkezetben I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Magyar Repülőorvosi Vizsgálók Egyesülete

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések ALAPSZABÁLY I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Veszprémi Múzeumegylet 2. Az egyesület székhelye: 8200 Veszprém, Erzsébet sétány 1. 3. Az egyesület működési területe: Veszprém megye.

Részletesebben

A MAGYAR BETEGBIZTONSÁGI TÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR BETEGBIZTONSÁGI TÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA 2010 A MAGYAR BETEGBIZTONSÁGI TÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A társaság neve magyarul: Magyar Betegbiztonsági Társaság angolul: Hungarian Society for Patient Safety németül: Ungarische

Részletesebben

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók létrehozták a Vagyonépítő Klubot. A Vagyonépítő Klub 2008. március 29 -i Klubgyűlése az alábbi alapszabályt fogadta el. I. A Klub adatai 1 A Klub neve:

Részletesebben

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A szervezet neve: Nyírségi Háziorvosok Egyesülete A szervezet székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szent István út 59. A szervezet működési

Részletesebben

Alapszabályzat. 2008. március

Alapszabályzat. 2008. március Alapszabályzat 2008. március Alapszabályzat I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Kreatív Kenese Egyesület 2. Az Egyesület székhelye: 8174 Balatonkenese, Soós hegyi u. 2. 3. Az Egyesület levelezési

Részletesebben

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 I. A Magyar Vámügyi Szövetség (továbbiakban: Szövetség) adatai Elnevezése: Magyar: Angol: Német: Francia: Magyar Vámügyi Szövetség Hungarian

Részletesebben

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az alapítók ezen okirattal kinyilvánítják, hogy az 1989. évi II. törvény és a 2000. évi CXLV. törvény alapján, határozatlan időre jogi személynek minősülő

Részletesebben

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület ALAPSZABÁLYA Csobánka, 2012 március 23 2 I) Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Csobánkai Polgárőr Egyesület 2. Székhelye: 2014 Csobánka, Fő út 1. (Csobánka Község

Részletesebben

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata TAGOZATI ALAPSZABÁLY A Mérnöki Vállalkozások Tagozata, mint az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) társadalmi szervezet keretében megalakuló Tagozatot, az Alapítók az Alkotmány, a Polgári

Részletesebben

A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Jóváhagyta: 1 ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések 1. A sportegyesület neve: Jeet Kune Do / Kali Nagykanizsa Sportegyesület 2. Székhelye:

Részletesebben

HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE

HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE A L A P S Z A B Á L Y 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 Az egyesület neve, székhelye, működése 1.1.1 Az egyesület neve: Hajóipari Vállalkozók Egylete 1.1.2 Az egyesület székhelye:

Részletesebben

A MAGYAR NEUROSZONOLÓGIAI TÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR NEUROSZONOLÓGIAI TÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA A MAGYAR NEUROSZONOLÓGIAI TÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1.0. A szervezet magyar neve: MAGYAR NEUROSZONOLÓGIAI TÁRSASÁG A szervezet angol elnevezése: HUNGARIAN SOCIETY OF NEUROSONOLOGY

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete

Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete MAGYAR ELEKTROTECHNIKAI EGYESÜLET 1075 Budapest, Madách Imre út 5. III. emelet Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Verzió: 1 Készítette: Készítette: Sebestény

Részletesebben

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között.

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között. 1. oldal, összesen: 11 Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: 2./ Az Egyesület székhelye: 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány

Részletesebben

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY A 2000. január 29.-án megtartott alapító taggyűlésen és 2000. június 21-én tartott taggyűlésen elfogadott, egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

A PTE ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KARÁNAK BARÁTI TÁRSASÁGA ALAPSZABÁLY. I. fejezet A PTE Állam- és Jogtudományi Kar Baráti Társaságának célia.

A PTE ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KARÁNAK BARÁTI TÁRSASÁGA ALAPSZABÁLY. I. fejezet A PTE Állam- és Jogtudományi Kar Baráti Társaságának célia. A PTE ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KARÁNAK BARÁTI TÁRSASÁGA ALAPSZABÁLY I. fejezet A PTE Állam- és Jogtudományi Kar Baráti Társaságának célia Preambulum A PTE Állam- és Jogtudományi Kara (a továbbiakban. ÁJK)

Részletesebben

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA 1. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület (a továbbiakban: egyesület). 2. Székhelye: 3422

Részletesebben

A 40-es Cirkáló Osztály Osztályszövetségének Szervezeti és Működési Szabályzata 1.. 2.. 3.. Az Osztályszövetség célja: 4.. Az Osztályszövetség tagja:

A 40-es Cirkáló Osztály Osztályszövetségének Szervezeti és Működési Szabályzata 1.. 2.. 3.. Az Osztályszövetség célja: 4.. Az Osztályszövetség tagja: A 40-es Cirkáló Osztály Osztályszövetségének Szervezeti és Működési Szabályzata 1.. Az Osztályszövetség arra törekszik, hogy a magyar 40-es hajóflotta önálló versenyosztályként az MVSZ-szel együttműködve,

Részletesebben

MAGYAR LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁSI SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

MAGYAR LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁSI SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA MAGYAR LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁSI SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a Magyar Létesítménygazdálkodási Szövetséget.

Részletesebben

A Fodor József Iskolaegészségügyi Társaság Alapszabálya

A Fodor József Iskolaegészségügyi Társaság Alapszabálya A Fodor József Iskolaegészségügyi Társaság Alapszabálya 1. A Társaság neve és székhelye (1) A Társaság neve: Fodor József Iskolaegészségügyi Társaság (továbbiakban Társaság) Fodor József Society of School

Részletesebben

A RÁKOSMENTE KERÉKPÁROS SPORT ÉS SZABADIDŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A RÁKOSMENTE KERÉKPÁROS SPORT ÉS SZABADIDŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A RÁKOSMENTE KERÉKPÁROS SPORT ÉS SZABADIDŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A Rákosmente Kerékpáros Sport és Szabadidő Egyesület (továbbiakban: Egyesület) alakuló Közgyűlése az Egyesülési jogról szóló 1989. évi

Részletesebben

AZ UNIVERSITAS SPORT CLUB SZEGED ALAPSZABÁLYA

AZ UNIVERSITAS SPORT CLUB SZEGED ALAPSZABÁLYA AZ UNIVERSITAS SPORT CLUB SZEGED ALAPSZABÁLYA Készült az egyesület 2006. 11. 29-én megtartott közgyűlésén elfogadott módosításokkal. Az egyesület neve: I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. Az Universitas

Részletesebben

- 1 - 1. A Pelikán Sportegyesület, ( a továbbiakban egyesület) a Szolnokon ~evékenykedo

- 1 - 1. A Pelikán Sportegyesület, ( a továbbiakban egyesület) a Szolnokon ~evékenykedo A PELIKÁN SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA - 1-1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Pelikán Sportegyesület, ( a továbbiakban egyesület) a Szolnokon ~evékenykedo természetes személyek által kialakított közösségeknek,

Részletesebben

A Magyar Regionális Tudományi Társaság alapszabálya

A Magyar Regionális Tudományi Társaság alapszabálya A Magyar Regionális Tudományi Társaság alapszabálya A 2011. november 24-i közgyűlésen módosított szöveg vastag betűvel jelölve 1. Általános rendelkezések 1.1. Az Egyesület neve: Magyar Regionális Tudományi

Részletesebben

Orvosi és Egészségügyi Vállalkozások Országos Szövetsége EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

Orvosi és Egészségügyi Vállalkozások Országos Szövetsége EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Orvosi és Egészségügyi Vállalkozások Országos Szövetsége EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján létrehozták az Orvosi és Egészségügyi Vállalkozások

Részletesebben

Hegyhát ifjúságáért Egyesület. Alapszabálya. 2012. szeptember 12.

Hegyhát ifjúságáért Egyesület. Alapszabálya. 2012. szeptember 12. Hegyhát ifjúságáért Egyesület Alapszabálya ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések: 1. A szervezet neve: Hegyhát Ifjúságáért Egyesület /a továbbiakban Egyesület/ Rövid neve: HI Egyesület Székhelye: 7370

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.)

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) ALAPSZABÁLY (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) Az Egyesület neve: Az Egyesület székhelye: Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület 2890 Tata, Váralja

Részletesebben

A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001.

A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001. A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001. 1. Általános rendelkezések 1.1. Az egyesület neve: Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület 1.2. Székhelye: 5600 Békéscsaba, Kazinczy

Részletesebben

A NAGY LAJOS GIMNÁZIUM ÖREGDIÁK EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A NAGY LAJOS GIMNÁZIUM ÖREGDIÁK EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A NAGY LAJOS GIMNÁZIUM ÖREGDIÁK EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A szombathelyi Nagy Lajos Gimnázium Öregdiák Egyesület az 1912-ben alapított Szombathelyi M. Kir. Állami Főreáliskola (később Faludi Ferenc Gimnázium)

Részletesebben

NK. TEKE SE SPORTEGYESÜLET

NK. TEKE SE SPORTEGYESÜLET - 1 - NK. TEKE SE SPORTEGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 2005. október 3. - 2-1. A sportegyesület neve: NK. TEKE SE ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések

Részletesebben

I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI II. AZ EGYESÜLET CÉLJA III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA

I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI II. AZ EGYESÜLET CÉLJA III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA ALAPSZABÁLY I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI 1. Megnevezése: Veszprémi Utánpótlás Kosárlabda Egyesület Székhelye: 8200 Veszprém, Füredi utca 12. 2. Működési területe: működése kiterjed az ország egész területére.

Részletesebben

NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE

NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE HUNGARIAN EDUCATIONAL RESEARCH ASSOCIATION (HERA) * ALAPSZABÁLY BUDAPEST, 2010 EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény

Részletesebben

Módosított és egységes szerkezetbe foglalt EGYESÜLETI ALAPSZABÁLY

Módosított és egységes szerkezetbe foglalt EGYESÜLETI ALAPSZABÁLY Módosított és egységes szerkezetbe foglalt EGYESÜLETI ALAPSZABÁLY Az egyesület tagjai a Kreateam Egyesület alapszabályát, a 2012. szeptembert 1-i Közgyűlésükön fogadták el kimondva többek között az egyesület

Részletesebben

ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN A MÓDOSÍTÁSOKKAL

ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN A MÓDOSÍTÁSOKKAL ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN A MÓDOSÍTÁSOKKAL (A MÓDOSÍTÁSOK A TAGOK 2014/3., 2014/4., 2014/6. ÉS 2014/7.SZÁMÚ HATÁROZATAIN ALAPULNAK. A MÓDOSÍTÁSOKAT DŐLT BETŰS SZEDÉS JELZI.) Franciaországi Ösztöndíjasok

Részletesebben

ARRABO SZABADIDŐSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

ARRABO SZABADIDŐSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ARRABO SZABADIDŐSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA l. Az egyesület neve: ARRABO Szabadidősport Egyesület. Rövidítve: ARRABO Sz. E. 2. Székhelye: Szombathely, Malom u. 8. 3. Működési területe országos. 4. Színei:

Részletesebben

FÜGGETLEN VÁROSI SZÖVETSÉG - MAGYAR EGYESÜLET -

FÜGGETLEN VÁROSI SZÖVETSÉG - MAGYAR EGYESÜLET - EGYESÜLETI ALAPSZABÁLY FÜGGETLEN VÁROSI SZÖVETSÉG - MAGYAR EGYESÜLET - S Z E G E D Szent-Györgyi Albert u. 2. Egységes szerkezetbe foglalva: 2006. július 6. ALAPSZABÁLY A Független Városi Szövetség Magyar

Részletesebben

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve: Háros Rádióklub Egyesület Székhelye: 1222 Budapest, Háros u. 70 sz. Működése kiterjed az ország egész területére. Kiadásait tagdíjakból, valamint

Részletesebben

DUNASZEG SE ALAPSZABÁLYA

DUNASZEG SE ALAPSZABÁLYA DUNASZEG SE ALAPSZABÁLYA Kelt, Dunaszeg, 2011. július 8. 1 Alapszabály Az egyesület az alapszabályát a 2011. július 8. napján tartott közgyűlésen hozott határozatok alapján, az alábbiak szerint módosítja

Részletesebben

VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE

VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE (VIMÉSZ) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tatabánya, 2012. október 29. VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE (VIMÉSZ)

Részletesebben

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola 8000 Székesfehérvár, Koppány u. 2/a. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010. NOVEMBER 1 Általános rendelkezések Az Iskola Szülői Szervezete

Részletesebben

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesület alapító tagjai a 2006. JANUÁR 19.-én megtartott alakuló taggyűlésén a szabadidő kultúrált eltöltése, valamint a darts sport gyakorlása, fejlesztése és

Részletesebben

Sissi Svédországi Magyar ők Szövetségének ALAPSZABÁLYA

Sissi Svédországi Magyar ők Szövetségének ALAPSZABÁLYA Sissi Svédországi Magyar ők Szövetségének ALAPSZABÁLYA 1. év A Sissi Svédországi Magyar Nők Szövetsége a Svédországban élő magyar anyanyelvü és a Szövetség alapszabályával egyetértő nők, pártpolitikailag

Részletesebben

A Tudományos és Innovációs Dolgozók Szakszervezete Választási Szabályzata

A Tudományos és Innovációs Dolgozók Szakszervezete Választási Szabályzata A Tudományos és Innovációs Dolgozók Szakszervezete Választási Szabályzata A szabályozási dokumentum alkalmazási területe: kiterjed a TUDOSZ minden szervezeti egységére, tisztségviselőjére, tagjára és munkatársára.

Részletesebben

AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1. A szervezet neve Etyeki Polgárőrség Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi Egyesület. 2. A szervezet székhelye:

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI FÁJDALOM TÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA

A MAGYARORSZÁGI FÁJDALOM TÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA A MAGYARORSZÁGI FÁJDALOM TÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.@ Az egyesület neve magyarul MAGYARORSZÁGI FÁJDALOM TÁRSASÁG Az egyesület neve angolul HUNGARIAN PAIN SOCIETY 2.@ 1/ Az egyesület

Részletesebben

Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben

Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben Általános rendelkezések: A Tiszaújvárosban működő társasházak, lakásszövetkezetek képviselői

Részletesebben

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje I. A Számvizsgáló Bizottság és tagjai 1. Az IPA Magyar Szekció (a továbbiakban: Magyar Szekció) Számvizsgáló Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság)

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. Általános rendelkezések. 1.) A Társaság neve: Magyar Tervezôgrafikusok és Tipográfusok Társasága

ALAPSZABÁLY. I. Általános rendelkezések. 1.) A Társaság neve: Magyar Tervezôgrafikusok és Tipográfusok Társasága ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések 1.) A Társaság neve: Magyar Tervezôgrafikusok és Tipográfusok Társasága A Társaság rövidített neve: MATT 2.) A Társaság székhelye: 1012 Budapest, Attila út 105. III.

Részletesebben

Helyiérték Gondolkodók és Alkotók Regionális Egyesülete Alapszabály (Módosítva 2008. szept. 13.)

Helyiérték Gondolkodók és Alkotók Regionális Egyesülete Alapszabály (Módosítva 2008. szept. 13.) Helyiérték Gondolkodók és Alkotók Regionális Egyesülete (Módosítva 2008. szept. 13.) I Az Egyesület neve: Az Egyesület neve: Helyiérték Gondolkodók és Alkotók Regionális Egyesülete Az Egyesület rövidített

Részletesebben

A Somogy Megyei Népművészeti Egyesület Alapszabálya

A Somogy Megyei Népművészeti Egyesület Alapszabálya A Somogy Megyei Népművészeti Egyesület Alapszabálya I. Név Somogy Megyei Népművészeti Egyesület 7400 Kaposvár Egyenesi u. 83. Alapítási éve: 1997. Az egyesület bélyegzője: köralakban, Somogy Megyei Népművészeti

Részletesebben

Tanárok Európai Egyesülete

Tanárok Európai Egyesülete Tanárok Európai Egyesülete A Tanárok Európai Egyesületének Alapszabálya, amely készült az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. tv., valamint annak módosításai alapján. I. AZ EGYESÜLET NEVE ÉS CÉLJA Az

Részletesebben

SZIGETMONOSTOR ÍJÁSZ KÖR

SZIGETMONOSTOR ÍJÁSZ KÖR SZIGETMONOSTOR ÍJÁSZ KÖR Alapszabály - tervezet I. Általános rendelkezések A szakkör neve: SZIGETMONOSTORI ÍJÁSZ KÖR A szakkör rövidített neve: SZÍK A szakkör székhelye: Szigetmonostor Faluház 2015 Szigetmonostor,

Részletesebben

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21.

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21. Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2001. június 21. 2 TARTALOMJEGYZÉK I./ Szervezeti felépítés 1./ Közgyűlés 2./ Elnökség 3./ Munkaszervezet:

Részletesebben

A ETYEKI FUTÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA

A ETYEKI FUTÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA A ETYEKI FUTÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA 1. Az Egyesület neve: Etyeki Futók Egyesülete Az Egyesület jogi személy. 2. Az Egyesület székhelye: 2091 Etyek, Magyar utca 50. 3. Az Egyesület célja: Az Etyeken

Részletesebben

MEE VILLAMOS HÁLÓZAT TERVEZŐ SZERELŐ ÉS ÜZEMELTETŐ SZAKOSZTÁLY

MEE VILLAMOS HÁLÓZAT TERVEZŐ SZERELŐ ÉS ÜZEMELTETŐ SZAKOSZTÁLY A MEE VILLAMOS HÁLÓZAT TERVEZŐ SZERELŐ ÉS ÜZEMELTETŐ SZAKOSZTÁLY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1/10 TARTALOM 1. Általános rendelkezések... 3 2. A Villamos Hálózat Tervező, Szerelő és Üzemeltető Szakosztály

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. 4. A tagság keletkezése, a tagok jogai és kötelezettségei, a tagság megszűnése

ALAPSZABÁLY. 4. A tagság keletkezése, a tagok jogai és kötelezettségei, a tagság megszűnése ALAPSZABÁLY 1. Az egyesület neve Pozsonyi Piknik Egyesület 2. Az egyesület célja Az egyesület célja: 2.1. Az Egyesület célja a magyar kultúra megismerése és megismertetése, a hagyományok és az anyanyelv

Részletesebben

Általános Rendelkezések. Célok. Feladatok

Általános Rendelkezések. Célok. Feladatok Gyermek Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd ALAPSZABÁLYA Általános Rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Gyermek Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd 2. Az egyesület rövidített neve: GY.K.S.E. Szekszárd 3.

Részletesebben

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye:

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye: Alapító okirat 1. Az egyesület neve, székhelye: 1.1. Az egyesület neve: Villanypára Egyesület Az egyesület rövidített neve: VAPER 1.2. Székhelye: 6766 Dóc, Petőfi u. 9. 1.3. Az egyesület emblémája: 1.4

Részletesebben

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Emlősvédelmi Szakosztály

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Emlősvédelmi Szakosztály Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Emlősvédelmi Szakosztály Budapest, 1121 Költő u. 21. Szervezeti és Működési Szabályzat 1. A szakosztály megnevezése, jelképe: A szakosztály magyar neve: Magyar

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. 1 1. Általános rendelkezések: A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) rendelkezéseit a tervező-és

Részletesebben

A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium

A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium 1138 Budapest, Váci út 107. Felnőttképzési szervezete A SZAKMAI TANÁCSADÓ TESTÜLET MŰKÖDÉSI RENDJE Összeállította: Tajti Zsuzsanna Elfogadta

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

A MAGYAR ÉLETTANI TÁRSASÁG /MÉT/ ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A MAGYAR ÉLETTANI TÁRSASÁG /MÉT/ ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A MAGYAR ÉLETTANI TÁRSASÁG /MÉT/ ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK /1/ A társaság /a/ neve: Magyar Élettani Társaság / MÉT/ angolul: Hungarian Physiological Society franciául: Société Hongroise de Physiologie

Részletesebben

Preambulum. 1.. Általános rendelkezések

Preambulum. 1.. Általános rendelkezések Preambulum A Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola Hallgatói Önkormányzata a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, valamint a Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzatának figyelembevételével

Részletesebben

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03.

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2001. május 03. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza

Részletesebben

A MAGYAR GASZTROENTEROLÓGIAI TÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR GASZTROENTEROLÓGIAI TÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA A MAGYAR GASZTROENTEROLÓGIAI TÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA Budapest, 2009. június 14. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. 1] A társaság a. neve magyarul: MAGYAR GASZTROENTEROLÓGIAI TÁRSASÁG (MGT), b. angolul: HUNGARIAN

Részletesebben

A Budapest VI. Kerületi Erkel Ferenc Általános Iskola Intézményi Tanácsának ügyrendje

A Budapest VI. Kerületi Erkel Ferenc Általános Iskola Intézményi Tanácsának ügyrendje Budapest VI. Kerületi Erkel Ferenc Általános Iskola 1068 Budapest, Felső erdősor u. 20. A Budapest VI. Kerületi Erkel Ferenc Általános Iskola Intézményi Tanácsának ügyrendje Készítette: a Budapest VI.

Részletesebben

Magyar Közjegyzőhelyettesek és Közjegyzőjelöltek Egyesülete. Alapszabálya. (egységes szerkezetbe foglalt)

Magyar Közjegyzőhelyettesek és Közjegyzőjelöltek Egyesülete. Alapszabálya. (egységes szerkezetbe foglalt) 1 Magyar Közjegyzőhelyettesek és Közjegyzőjelöltek Egyesülete Alapszabálya (egységes szerkezetbe foglalt) 2 Magyar Közjegyzőhelyettesek és Közjegyzőjelöltek Egyesülete - Alapszabály Mi, alulírott közjegyzőhelyettesek,

Részletesebben

A Jánossomorjai Sportegyesület Alapszabálya

A Jánossomorjai Sportegyesület Alapszabálya A Jánossomorjai Sportegyesület Alapszabálya 1./ A sportegyesület neve: Jánossomorjai Sportegyesület /rövidítve: JSE/ I. Székhelye: Jánossomorja Ibolya u. 1. Színe: Kék-fehér Zászlaja: Kék-fehér Alapításának

Részletesebben

A Magyar Diabetes Társaság ALAPSZABÁLYA (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva)

A Magyar Diabetes Társaság ALAPSZABÁLYA (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) A Magyar Diabetes Társaság ALAPSZABÁLYA (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. 1.1. A Társaság neve: MAGYAR DIABETES TÁRSASÁG A Társaság neve angolul: Hungarian Diabetes

Részletesebben

LŐRINCI VÁROS SPORT CLUB SPORTEGYESÜLET LVSC ALAPSZABÁLY

LŐRINCI VÁROS SPORT CLUB SPORTEGYESÜLET LVSC ALAPSZABÁLY LŐRINCI VÁROS SPORT CLUB SPORTEGYESÜLET LVSC ALAPSZABÁLY 1. Általános rendelkezések 1.1. Az egyesület neve: Lőrinci Város Sport Club Sportegyesület Rövidített neve: LVSC 1.2. Az egyesület székhelye: 3024

Részletesebben

A Poznan Sport, Kulturális és Faluszépítő Egyesület Alapszabálya

A Poznan Sport, Kulturális és Faluszépítő Egyesület Alapszabálya A Poznan Sport, Kulturális és Faluszépítő Egyesület Alapszabálya 2011. Az Egyesület 2011. november 5-én megtartott taggyűlése által módosított és elfogadott. - 2. oldal - Alapszabály A Poznan Sport, Kulturális

Részletesebben

A Kerge Zerge Természetjáró és Kulturális Egyesület Alapszabálya

A Kerge Zerge Természetjáró és Kulturális Egyesület Alapszabálya A Kerge Zerge Természetjáró és Kulturális Egyesület Alapszabálya melyet az alulírott tagok az 1989. évi II. tv. 1.. szerint fogadtak el az alulírott helyen és időben.. 1. Az Egyesület adatai: (1) Az egyesület

Részletesebben

Egyesület Alapszabálya

Egyesület Alapszabálya Egyesület Alapszabálya Harmadik számú módosítás A Ford Klub Magyarország Egyesület alakuló közgyűlésén alapszabályát a következőkben állapítja meg: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Ford Klub

Részletesebben

A MAGYAR FÜRDŐSZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Általános alapelvek

A MAGYAR FÜRDŐSZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Általános alapelvek A MAGYAR FÜRDŐSZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Általános alapelvek A Magyar Fürdőszövetség (a továbbiakban: Egyesület) olyan önálló, független szakmai társadalmi szervezet, amely az érdekképviseleti,

Részletesebben

A Magyarországi Rendezvényszervezők és -szolgáltatók Szövetsége alapszabálya

A Magyarországi Rendezvényszervezők és -szolgáltatók Szövetsége alapszabálya A Magyarországi Rendezvényszervezők és -szolgáltatók Szövetsége alapszabálya 1. A Szövetség neve A Magyarországi Rendezvényszervezők é s s z o l g á l t a t ó k Szövetsége, továbbiakban Szövetség a Magyarországon

Részletesebben

OLCOTE HOCKEY CLUB. H 2337 Délegyháza Fácán utca 8. Honlap: www.olcotehc.hu ; Email: olcote@hockey.hu ; Tel.: +36-20-311-64-46

OLCOTE HOCKEY CLUB. H 2337 Délegyháza Fácán utca 8. Honlap: www.olcotehc.hu ; Email: olcote@hockey.hu ; Tel.: +36-20-311-64-46 OLCOTE HOCKEY CLUB H 2337 Délegyháza Fácán utca 8. Honlap: www.olcotehc.hu ; Email: olcote@hockey.hu ; Tel.: +36-20-311-64-46 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. október 31. 1 I. Általános rész 1.

Részletesebben

BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA

BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA A BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA 1 BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.) A Club neve:.. Baranyai Camping Club ( a továbbiakban :.-Club ) 2.) A Club székhelye : Pécs,- 7621.Pécs,-Búza

Részletesebben

Egyesületi alapszabály

Egyesületi alapszabály EASZ-01 - Egyesület adatai 1. Kötelező rendelkezések az általános rendelkezések körében 1.1. az egyesület neve Nemzeti Ifjúsági Tanács Egyesület 1.2. az egyesület székhelye Irányítószám Község, város Közterület

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT ÚJ ALAPSZABÁLY

MÓDOSÍTOTT ÚJ ALAPSZABÁLY MÓDOSÍTOTT ÚJ ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Baráti Kör neve és székhelye (1) A Baráti Kör neve: A Veszprémi Lovassy és volt piarista Gimnázium öregdiákjainak Baráti Köre. (2) A Baráti Kör

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Komárom Városi Sportegyesület 2922 Komárom, Stadion út 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2009. április 24. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza az egyesület szerveinek,

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében ALAPSZABÁLY Az egyesület neve: Állatvédő Egyesület Székhelye: a mindenkori elnök címe I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében a.) A közhasznú szervezetekről

Részletesebben

Az Összevont Cirkáló Zárt Hajóosztály Alapszabálya

Az Összevont Cirkáló Zárt Hajóosztály Alapszabálya Az Összevont Cirkáló Zárt Hajóosztály Alapszabálya 2014. június 14. Az Összevont Cirkáló Zárt Hajóosztály, mint a MVSZ szervezeti egysége és annak Elnöksége által jóváhagyott határozata alapján öntevékeny

Részletesebben

A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabálya

A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabálya A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabálya A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabályát célkitűzéseinek megfelelően, az egyesület működésének biztosítása, a tagok jogai és kötelezettségei

Részletesebben

Adyligeti Rendészeti Szakközépiskola Sportegyesület Alapszabálya

Adyligeti Rendészeti Szakközépiskola Sportegyesület Alapszabálya Adyligeti Rendészeti Szakközépiskola Sportegyesület Alapszabálya Az Adyligeti Rendészeti Szakközépiskola Sportegyesület közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, a Sportról szóló 2004.

Részletesebben

- a versenyeztetéssel kapcsolatos költségek fedezését, - a rendszeres kapcsolattartást a körzet és a megyei diáksport szervezeteivel.

- a versenyeztetéssel kapcsolatos költségek fedezését, - a rendszeres kapcsolattartást a körzet és a megyei diáksport szervezeteivel. A Türr István Gazdasági Szakközépiskola sport életének pezsdítését elısegítı társadalmi szervezetet hozott létre 2007. március 8. napján. Az egyesület célja, hogy az oktató-nevelı munkával összhangban

Részletesebben

MAGYAR INGATLAN TANÁCS MAGYAR INGATLAN SZAKMAI SZERVEZETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA. Budapest, 2005. április 1.

MAGYAR INGATLAN TANÁCS MAGYAR INGATLAN SZAKMAI SZERVEZETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA. Budapest, 2005. április 1. MAGYAR INGATLAN TANÁCS MAGYAR INGATLAN SZAKMAI SZERVEZETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA Budapest, 2005. április 1. Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvényben (a továbbiakban:

Részletesebben

AZ I. ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ I. ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ I. ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Együttműködési megállapodás 1.sz.melléklet Együttműködési megállapodás mely létrejött az I. István Szakképző Iskola nevelőtestülete

Részletesebben

Hernádszentandrási Sport Egyesület

Hernádszentandrási Sport Egyesület Hernádszentandrási Sport Egyesület Alapszabálya 1. Általános rendelkezések 1.1. Az egyesület neve: Hernádszentandrási Sport Egyesület Rövidítése: HSE Színe: fekete-fehér Alapításának éve: 2006 Székhelye:

Részletesebben

AZ ÉRD VÁROSI RÁDIÓKLUB SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

AZ ÉRD VÁROSI RÁDIÓKLUB SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ ÉRD VÁROSI RÁDIÓKLUB SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA -1- I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A szervezet neve: ÉRD Városi Rádióklub Sport Egyesület (továbbiakban civil egyesület) 2. Az egyesület a Magyar Honvédelmi

Részletesebben

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. November 01-től érvényes 1 A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 1. I. Általános rész a.) Az Ifjúsági Klub, az Alapszabály

Részletesebben