A Magyar Thrombosis és Haemostasis Társaság Alapszabálya

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Magyar Thrombosis és Haemostasis Társaság Alapszabálya"

Átírás

1 A Magyar Thrombosis és Haemostasis Társaság Alapszabálya Oldalszám: 1 / 19

2 Tartalom Általános rendelkezések A Társaság célja és tevékenysége A társaság tagjai, jogaik és kötelezettségek A Társaság vezető szervei és állandó Bizottságai Közgyűlés Vezetőség Oldalszám: 2 / 19

3 Ellenőrző Bizottság Vezető tisztségviselők A társaság gazdálkodása A Társaság Törvényességi Felügyelete A Társaság Hatósági Ellenőrzése A Társaság megszüntetése Hatálybalépés Oldalszám: 3 / 19

4 I. Általános rendelkezések A társaság neve: Magyar Thrombosis és Haemostasis Társaság Angolul: Hungarian Society on Thrombosis and Haemostasis 3.. 1) A társaság működési területe: Magyarország 2) A társaság székhelye: 4032, Debrecen, Nagyerdei krt ) A társaság alapítási éve: ) A társaság jogi személy 2) A társaságnak területi szervezetei és szekciói is lehetnek. Ezek nem önálló jogi személyek, tevékenységüket a társaság felügyeli és irányítja. 3) A társaság a trombózis és hemosztázis experimentális és klinikai ágazataival foglalkozó tagok önkéntes társulásán alapul, a tudományos és szakmai munkát, a továbbképzést, érdekfeltáró és érdekvédelmi tevékenységet, a hazai és nemzetközi szakmai kapcsolatok fejlesztését segíti elő. 4) A társaság tagja lehet hazai és nemzetközi egyesületeknek, szövetségeknek. Tagság létesítéséről, megszüntetetéséről a vezetőség dönt. Oldalszám: 4 / 19

5 II. A Társaság célja és tevékenysége A társaság célja: 1) Elősegíteni a tagok tudományos és szakmai tevékenységét az orvostudomány, különösen a trombózis és hemosztázis különböző területein. 2) A társaság elősegíti a tagok szakmai képzettségének emelését, alkotó munkájuk kibontakozását. 3) A társaság saját szakterületén előmozdítja az országos szintű társadalmi,etikai tudományos és oktatási feladatok megoldását. 4) A társaság további célja a közérdekkel összhangban, érvényesíteni a tagok erkölcsi és anyagi érdekeit. A társaság céljainak megvalósítása érdekében: 1) Tagjai vagy más személy kezdeményezésére, szükség esetén a tagokkal történt egyeztetés után javaslattevő, véleményező tevékenységet folytat, a szakterületét általánosan és alapvetően érintő döntések, tervek,fejlesztések, jogszabályok, állásfoglalások kidolgozásában, módosításában. 2) Döntéseit, javaslatait megküldi az illetékes szervekhez, szükség szerint intézkedéseket kezdeményez. 3) A saját szakterületét érintő kérdésekről lehetőség szerint tájékoztatja a tagokat. 4) A saját szakterületén közreműködik az oktatás és a tudománypolitikával kapcsolatos feladatok meghatározásában, megoldásában. 5) Összehangolja a tagok tevékenységét, területi szervezetei, szekcióinak működését. 6) Előmozdítja a tagok tudományos és szakmai érvényesülését, alkotó munkájuk feltételeinek javítását, társadalmi megbecsülését. Ezért: a) pályázatokat ír ki b) személyi javaslatokat tesz kitüntetések adományozására c) emlékérmeket, díjakat alapít és adományoz d) önállóan, vagy más jogi, vagy természetes személyekkel közösen alapítványokat létesít. Oldalszám: 5 / 19

6 6.. 7) Kapcsolatot létesít, együtt működik más nemzeti és nemzetközi szervezetekkel, társaságokkal, egyesületekkel, szövetségekkel. Segíti, irányítja, összehangolja, ellenőrzi a tagok és szekciók ilyen irányú tevékenységét. 8) A mindenkori érvényes jogszabályok figyelembevételével részt vesz nemzeti, nemzetközi tudományos szakmai szervezetek munkájában, megbízottjain keresztül képviselteti magát. Tudományos tapasztalatcserét, szakmai továbbképzést szolgáló nemzetközi részvételű kongresszusokat, konferenciákat szervez. 9) A tudományos tapasztalatcsere, szakmai továbbképzés megvalósítása érdekében, hazai kongresszusokat, konferenciákat, egyéb rendezvényeket szervez. Közreműködik területi szervezete, szekciói rendezvényszervező tevékenységében, összehangolja azokat. 10) Az anyagi lehetőségei szerint, önállóan vagy más szervezetek, jogi vagy magán személyek segítségével mindent megtesz, a tagok,külföldi kongresszusokon, szakmai rendezvényeken való részvételének előmozdítására. 11) Az érvényes jogszabályoknak megfelelően lapokat szerkeszt és ad ki. 12) A társasági célok megvalósítása érdekében alapítványt, alapítványokat alapíthat. A társaság működésének, a feladatok ellátásának feltételeit a területei szervezetek, szekciók és a tagok segítését a velük rendszeres kapcsolattartást a társaság biztosítja. Oldalszám: 6 / 19

7 7.. III. A társaság tagjai, jogaik és kötelezettségek 1) A társaság tagjai lehetnek: a) rendes tagok b) tiszteletbeli tagok c) pártoló tagok d) ifjúsági tagok 2) Rendes tag lehet az a nagykorú magyar, Magyarországon letelepedett, magyarországi tartózkodási engedéllyel rendelkező nem magyar állampolgár, aki egyetemet vagy főiskolát végzet, vagy szakmai közép, vagy felsőfokú végzettséggel rendelkezik és a társaság tudományágának gyakorlati alkalmazója, továbbá aki kötelezi magát arra, hogy tevékenységét a társaság alapszabályában foglalt elvek szerint folytatja, felvételét belépési nyilatkozatban kéri, és akit a társaság vezetősége a tagok sorába felvesz. A társaság rendes tagjai jogaikat személyesen gyakorolják. A rendes tagokat egyenlő jogok illetik meg. A rendes tag joga: a) A társaság közgyűlésén tanácskozási, indítványozási és szavazati joggal részt vegyen. b) Tisztségre választható, ha nincs eltiltva a közügyek gyakorlásától. c) Részt vegyen a társaság szervezeti, szakmai és tudományos életében, állásfoglalások, határozatok kialakításában és végrehajtásában, a társaság egyéb tevékenységében. d) Részt vegyen a társaság által rendezett kongresszusokon, konferenciákon, egyéb szakmaitudományos rendezvényeken előadást tartson, szellemi alkotását bemutassa, véleményét elmondja. e) A társaság vezetőszerve által meghatározott feltételek szerint igénybe vegye a társaság szolgáltatatásait, anyagi eszközeit, felszereléseit, berendezéseit: - a nemzetközi szervezetekben vagy más nemzeti társaságokban létesített tagsághoz, tisztségviseléshez, az e szervezetekkel, társaságokkal, egyesületekkel való kapcsolattartáshoz - a külföldi tudományos konferenciákra, kongresszusokra, szakmai tanulmányutakra való kiküldetéshez - kezdeményezései, javaslatai megvalósításához Oldalszám: 7 / 19

8 - egyéb, a társaság működését segítő, a tudományág fejlődését szolgáló tevékenységhez, a szolgáltatás jellegétől függően ingyenesen, kedvezményesen vagy térítés ellenében f ) a társaság tisztségviselői útján tájékoztatást nyerjen a társaság bármely területén folyó munkáról és eredményről,azon szervezeteknek, szövetségeknek munkájáról, határozatairól, állásfoglalásairól,amelynek a társaság a tagja g) javaslatot tegyen a társaságvezető testületeinek a kiemelkedő munkát végző tagok társasági emlékéremmel való kitüntetésére, jutalmazására, állami kitüntetésre való felterjesztésre h) meghatározott feladatok elvégzésére a társasággal, alapítvánnyal meghatározott vagy határozatlan idejű munkaviszonyt, vagy a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt ( megbízást )létesítsen i) a társaság testületeinek és tisztségviselőinek hibás döntései, határozatai, állásfoglalásai ellen szavát felemelje, a törvénysértő határozatot a tudomása jutásától számított 30 napon belül a megfelelő fórumokon megtámadja. A rendes tag kötelezettségei: a) A társaság alapszabályának megfelelően tevékenykedjen, az alapszabályban meghatározott kötelességeinek eleget tegyen. b) A társaság területeinek határozatait végrehajtsa. c) A társasági tevékenységgel kapcsolatos önként vállalt feladatait maradéktalanul, legjobb tudása szerint végrehajtsa. d) A társaság vezető testületeinek kérésére a társasági tevékenységéről beszámoljon. e) Amennyiben a trombózis és hemosztázis különböző területeivel foglalkozó hazai, vagy nemzetközi szervezetekben tagságot létesít, továbbá tisztségviselő lesz, erről a vezetőséget hagyományos vagy elektronikus levél útján a tagsági viszony létesítését avgy megválasztását követő 8 napon belül tájékoztatni tartozik. Az említett szervezetekben a társaság képviselete kizárólag a vezetőség engedélyével lehetséges. Az erre vonatkozó engedélyt előzetesen írásban köteles a tag megkérni a társaság vezetőségétől. f) A tudomány mindenkori állása szerint, a reális lehetőségek mérlegelésével a szakmai kérdések vonatkozásában véleményt alkosson. g) A társaság és alapítványok anyagi alapjainak gyarapításában a társág vezetősége által meghatározott módon, mértékben közreműködjön. h) A részére megállapított tagdíjat minden év március 31-ig befizesse. Oldalszám: 8 / 19

9 3) Tiszteletbeli tag lehet az a nagykorú magyar vagy külföldi állampolgár, aki a szakmai élet különböző területein szerzett széleskörű tapasztalatait a társaság munkájában hasznosítani tudja. A tiszteletbeli tagot a társaság vezetőségének előterjesztése alapján a közgyűlés választja. A tiszteletbeli tagok jogaikat személyesen gyakorolják. A tiszteletbeli tagokat egyenlő jogok illetik meg. A tiszteletbeli tag joga: a) a társaság közgyűlésén tanácskozási és indítványozási joggal részt vegyen b) részt vegyen a társaság által rendezett kongresszusokon,konferenciákon vitákon és más szakmai-tudományos rendezvényeken, ezeken előadást tartson, vagy egyéb szellemi alkotását bemutassa. A tiszteletbeli tag kötelezettsége: a) a társaság alapszabályában megfogalmazott elvek szerint tevékenykedjen b) társasági tevékenységgel kapcsolatos. Önként vállalt feladatait maradéktalanul, legjobb tudása szerint végrehajtsa. 4) Pártoló tagok lehetnek olyan nagykorú magyar,vagy külföldi állampolgárágú természetes személyek, akik a társaság működéséhez anyagi, szakmai, elvi, erkölcsi, vagy egyéb támogatást tudnak nyújtani. A pártoló tagságot az elnökség javaslatára a vezetőség hagyja jóvá. A természetes személy pártoló tagok jogaikat személyesen, a jogi személy pártoló tagok képviselőjük által gyakorolják. A pártoló tag joga a) A társaság közgyűlésén tanácskozási és indítványozási joggal részt vegyen, b) meghatározza, az általa nyújtott egyszeri vagy rendszeres támogatást a társaság számára milyen célból adja, c) a társaság titkára folyamatosan tájékoztassa a társaság azon területein folyó munkáról és tevékenységről, amelynek elősegítéséhez a támogatást nyújtja, a pártoló tagdíjat fizeti. A pártoló tag kötelessége, hogy a társasággal szemben vállalt kötelezettségeit maradéktalanul teljesítse. 5) Ifjúsági tagok lehetnek egyetemek és főiskolák hallgatói, akik a trombózis hemosztázis tárgyú kutatásokban aktívan bekapcsolódnak. Az ifjúsági tag választására két társasági tag ajánlásával a közgyűlésen kerül sor. Az ifjúsági tagot tagdíj kedvezmény illeti meg, jogaik és kötelezettségeik megegyeznek a rendes tagokéval. Oldalszám: 9 / 19

10 8. 1) A rendes tag tagsági viszony megszűnik: a) A tag halálával b) A társaság megszűnésével c) Kilépéssel A tag kilépési szándékát írásban tartozik bejelenteni a titkárnak. A tagsági viszony a nyilatkozat kézhezvételével megszűnik. A tagsági viszony megszűnéséről a társaság rendes tag felvételére feljogosított szervét (vezetőség) tájékoztatni kell. d) Kizárással 2) A tiszteletbeli tag tagsági viszonya megszűnik: a) a tag halálával b) a társaság megszűnésével c) a tiszteletbeli tag részéről lemondással A tiszteletbeli tagságról történő lemondást a tag a titkárnak írásban tartozik bejelenteni. A tagsági viszony a nyilatkozat kézbevételével megszűnik. A tagsági viszony megszűnéséről a közgyűlést tájékoztatni kell. d) kizárással 3) A pártoló tag tagsági viszonya megszűnik a) a természetes személy halálával, vagy a jogi személy megszűnésével b) a társaság megszűnésével c) a pártolói tagsági viszonynak a természetes, vagy jogi személy pártoló tag részéről történő felmondásával. A pártoló tag a tagságának felmondását a társaság titkárának tartozik bejelenteni. A tagsági viszony a nyilatkozat kézhezvételét követő hónap utolsó napján szűnik meg. A tagsági viszony megszűnéséről a vezetőséget tájékoztatni kell. d) kizárással 4) Az ifjúsági tag tagsági viszony megszűnik: a) A tag halálával b) egyetemi vagy főiskolai tanulmányok befejeztével c) A társaság megszűnésével d) Kilépéssel Oldalszám: 10 / 19

11 A tag kilépési szándékát írásban tartozik bejelenteni a titkárnak. A tagsági viszony a nyilatkozat kézhezvételével megszűnik. A tagsági viszony megszűnéséről a társaság ifjúsági tag felvételére feljogosított szervét (vezetőség) tájékoztatni kell. 9. e) Kizárással 1-4. pontoknál ki kell zárni azt a tagot, aki: - a társasággal szemben fennálló kötelezettségeinek önhibájából nem tesz eleget - méltatlan magatartás tanúsítása miatt, a társasági tagságra érdemtelenné vált - akit bűncselekmény elkövetéséért jogerősen elítélték. A tagok kizárásáról a felvételre jogosult szerv dönt. IV. A Társaság vezető szervei és állandó Bizottságai A társaság vezetőszervei 1) Közgyűlés 2) Vezetőség A társaság állandó bizottsága: Ellenőrző Bizottság 10. V. Közgyűlés A társaság legfőbb testületi vezető szerve a közgyűlés, amely minden, társaságot érintő kérdésben döntési hatáskörrel rendelkezik. Oldalszám: 11 / 19

12 11. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe az alábbiak tartoznak: 1) Megállapítja, illetve módosítja a társaság alapszabályát. 2) Megszűnteti a társaságot, ha a feloszlást, vagy a más társasággal való egyesülést a közgyűlés kétharmados többséggel megszavazza 3) Dönt mindazokban az ügyekben, amelyeket az alapszabály kizárólagos hatáskörbe utal, valamint azokban, amelyekben a döntés jogát magának tartja fenn 4) A vezetőség a megbízottak beszámolója alapján megvitatja a társaság munkáját, meghatározza legfontosabb feladatait, dönt az általa választott testületek, tisztségviselő felmentésének kérdésében 5) Megállapítja a rendes tagok által a társaságnak fizetendő tagdíjat azzal, hogy az ifjúsági tagdíj mértéke a rendes tag éves tagdíjának 50 %-a. 6) Megválasztja két évre: a) a 7 tagú vezetőséget b) a vezetőség tagjai közül egy elnököt, egy titkárt, egy pénztárost, és a nem vezetőségi tagok közül az ellenőrző bizottság elnökét ős tagjait. A társaság vezetőségének egyik tagjául az elmúlt ciklus volt elnökét kell választani. A vezetőség elnöke maximum két ciklusra választható. A közgyűlés indokolt esetben az általa megválasztott bármely testületet, bizottságot, tisztségviselőt visszahívhatja. 7) A tisztújító közgyűlést megelőző évben megválasztja a jelölő bizottságot. 8) Elfogadja a társaság éves munkatervét. 9) Megválasztja a tiszteletbeli és ifjúsági tagokat, illetve dönt ezek kizárásáról. Oldalszám: 12 / 19

13 12. A társaság választott szervei a közgyűlésnek felelőséggel, beszámolási kötelezettséggel tartoznak ) A közgyűlést szükség szerint, de legalább évente egyszer össze kell hívni, akkor is, ha azt a bíróság elrendeli, vagy a tagok egyharmada ok és cél megjelölésével igényli. 2) A közgyűlést a vezetőség hívja össze. 3) A közgyűlésről jegyzőkönyv készül, amelyet aláírásával az ellenőrző bizottság elnöke és a társaság elnöke hitelesít. 4) A közgyűlés helyét, idejét, a javasolt tárgysorozatot a vezetőség állapítja meg, titkár a tagokat a kitűzött időpont előtt legalább 15 nappal írásban értesíti. 14. Határozatképes a közgyűlés, ha azon a szavazásra jogosultak 50% jelen van. A szavazás rendje: 1) -A közgyűlés határozatait általában nyílt szavazással, egyszerű többséggel hozza. -A közgyűlés bármely tag javaslatára elrendelheti a titkos szavazást. -A tisztségviselőket, vezető szerveket és állandó bizottságokat a közgyűlés jelölés alapján, titkos szavazással választja. -A közgyűlés a személyre vonatkozó más határozatokat is titkos szavazás útján hozza. 2) Az alapszabály módosításhoz, tag kizáráshoz, társaság más társasággal történő egyesülésének, feloszlásának, más szövetségekhez, szervezetekhez való csatlakozásához, ezekről történő kiválásának kimondáshoz a szavazásra jogosultak 2/3-nak egyetértő szavazata szükséges. Ha a szabályszerűen összehívott közgyűlés nem határozat képes,más időpontban, de legkésőbb 30 napon belül ugyanezen tárgysorozattal összehívott közgyűlés a megjelentek számára határozott képes. Oldalszám: 13 / 19

14 16. A közgyűlés nyilvános. A közgyűlés elnöke a közérdek, vagy valamely társasági tag jogos magánérdekének védelme céljából elrendelheti a nyilvánosság kizárását. 17. VI. Vezetőség 18. Két közgyűlés közötti időszakban, a társág ügyeiben a vezetőség jár el. 19. A vezetőség a vezető tisztségviselőkből -elnök, titkár, pénztáros- továbbá 3 vezetőségi tagból és az elmúlt időszak elnökéből, összesen 7 tagból áll. Aktív pályafutásukat befejező tagokat, akik figyelemre méltó tevékenységet fejtettek ki a társaság és a szakma érdekében, a vezetőség tiszteletbeli taggá választhatja. A vezetőség kizárólagos hatáskörébe tartoznak az alábbiak: Határozatot hozhat,- a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdések kivételével- a társaság egészét érintő bármely kérdésben. Intézkedik és állást foglal a hatáskörébe utalt ügyekben. Figyelemmel kíséri a társaság alapszabályszerű működését és munkáját, a társaság tisztségviselőinek tevékenységét. Végrehajtja a közgyűlés határozatait, gondoskodik azok végrehajtásáról. Megvitatja, jóváhagyja a közgyűlési előterjesztéseket. Irányítja a társaság gazdálkodását, meghatározza az éves költségvetést. Állást foglal a társasági emlékérmek, díjak alapításában, odaítélésében. Különleges társasági feladatok és elvi jelentőségű kérdések megoldása céljából bizottságokat hozhat létre. Megvitatja az országos jelentőségű tudományos koncepciókat, fejlesztési elképzeléseket, kialakítja a társaság szakterületével kapcsolatos javaslatait. Oldalszám: 14 / 19

15 20. Megfelelő fórumokon javaslatot tesz a kitüntetések adományozására. Dönt társasági lap, folyóirat kiadásáról, vagy megszüntetéséről. Jóváhagyja a társság utaztatási tervét. Megválasztja azokat a küldötteket, akik részt vesznek olyan szervezetek és szövetségek közgyűlésein, amelyeknek a társaság tagja. Megválasztja azokat a tisztségviselőket, akik a társaságot a trombózis és hemosztázis területeivel foglalkozó hazai, vagy nemzetközi szervezetekben képviselik. Vezetőségi tagság bármely okból történő megszűnése esetén a testület, következő ülésén a póttagok közül rendes tagot választ. Személyre javaslatot a vezetőség által kijelölt háromtagú, ad hoc bizottság tesz. Irányítja a társaság nemzetközi tevékenységét. Dönt a rendes és pártoló tagok felvételéről és kizárásáról. 21. A vezetőség szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal tart ülést. Az ülés összehívásáról a társaság elnöke gondoskodik. A meghívót és a napirenden szereplő előterjesztéseket legalább 15 nappal a kitűzött időpont előtt a vezetőség tagjai részére meg kell küldeni. - A vezetőség ülésére a vezetőség tiszteletbeli tagjait mindig, a napirendben érdekelt tagottagokat, más érdekelt szervek, szervezetek képviselőit esetenként tanácskozási joggal meg lehet hívni. - A vezetőség üléséről jegyzőkönyv készül, amelyet aláírásával az ellenőrző bizottság elnöke és a társaság elnöke hitelesít A vezetőség határozatképes, ha az ülésen a szavazati joggal rendelkezőknek legalább a fele jelen van. - A vezetőség határozatait általában nyílt szavazással, egyszerű többséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök szava dönt. A vezetőség bármely tagjának javaslatára vezetőség elhatározhatja a titkos szavazást. Rendkívüli vezetőségi ülést ok és cél megjelölésével legalább két vezetőségi tag együttes kérése esetén össze kell hívni. A rendkívüli vezetőségi ülést az indítványozástól számított 30 napon belül meg kell tartani. Oldalszám: 15 / 19

16 A rendes vezetőségi ülésre vonatkozó szabályokat a rendkívüli vezetőségi ülésre is alkalmazni kell, azzal az eltéréssel, hogy a meghívót és a napirenden szereplő előterjesztéseket csak 7 nappal a kitűzött időpont előtt kell megküldeni vezetőség tagjainak. 23. VII. Ellenőrző Bizottság 1) Az ellenőrző bizottság a közgyűlés által választott elnökből és két tagból (a továbbiakban tagok), valamint egy póttagból áll. Kizárólag a közgyűlésnek van alárendelve, csak a közgyűlésnek tartozik felelősséggel. 2) A bizottság tagja vezetőségi tag nem lehet. 3) A bizottság működési szabályzata szerint működik, ellenőrzésének tárgya, a társaság egész tevékenysége. Figyelemmel kíséri a társaság alapszabály szerinti működését, a rendelkezésre álló eszközöknek az alapszabályban meghatározott célokra történő felhasználását, ellenőrzi a társaság pénzügyi gazdálkodását, az ügyvitelre, ügyintézésre, a nyilvántartásokra vonatkozó előírások betartását. 4) A bizottság a megállapításairól tájékoztatja a társaság vezetőségét és beszámol a közgyűlésnek. 5) A bizottság az ellátandó feladatokhoz, szükség szerint, szaktanácsadókat, eseti szakértőket vagy társasági tagokat is bevonhat. 6) A bizottság elnökét intézkedési jog nem illeti meg, de megállapításai nyomán intézkedésre felkért tisztségviselő, tag, alkalmazott, azokra nyolc napon belül válaszolni köteles. 7) A bizottság szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülésezik. Határozatképes, ha az ülésen az elnök és egy tag jelen van. Amennyiben nem határozatképes, más időpontban, de legkésőbb harminc napon belül ismételten össze kell hívni. Az ismételten összehívott ülés a megjelentek számára tekintete nélkül határozott képes. 8) A bizottság határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök szava dönt. Az ülésekről emlékeztető készül, amelyet az elnök vagy a megbízott helyettese ír alá. Az emlékeztetőt a titkár az ülést követő harminc napon belül megkapja. Oldalszám: 16 / 19

17 VIII. Vezető tisztségviselők 24. 1) A társaság elnökének hatásköre. a) Képviseli a társaságot a hatóságok és más állami, társadalmi szervek, a nemzetközi szervezetek előtt. b) Vezeti a közgyűlést, a vezetőség tanácskozásait. c) Dönt és /vagy intézkedik a vezetőség hatáskörébe tartozó, de halaszthatatlan döntést és/ vagy intézkedést igénylő ügyekben, a titkárral egyetértésben, kivéve a vezetőség kizárólagos hatásköreit érintő kérdéseket. Egyetértés hiányában, az ügyben a vezetőség dönt. Az elnök, döntéseiért felelőséggel tartozik, és azokról a vezetőség legközelebbi ülésén beszámolni köteles. d) Őrködik a hatályos jogszabályok, a társaságra vonatkozó rendelkezések,a társaság alapszabályának szigorú betartása felett. e) Ellenőrzi a tisztségviselők működését. f) Ellenőrzi a vezető szervek határozatainak végrehajtását. 2) Az elnököt akadályoztatása esetén a titkár helyettesíti. Ha a tikár is akadályoztatva van, a vezetőségtől megbízott tag jár el. 3) A titkár hatásköre: a) A társaság vezető szervének ülései között a testületek határozatainak megfelelően folyamatosan intézi a társaság ügyeit. b) A 24. ( 1 ) bekezdés c) pontjában meghatározott ügyekben az elnökkel egyetértésben dönt/vagy intézkedik. Egyetértés hiányában az adott ügyben a vezetőség dönt. c) Előkészíti a vezetőség üléseit, biztosítja működését és gondoskodik a határozatok végrehajtásáról. d) Tájékoztatja a tagokat a társaság munkájáról. 4) A pénztáros a társaság pénzkezelési szabályzatában foglaltak szerint kezeli a pénztárat, gondoskodik a bevételek és kiadások teljesítéséről, a pénzkészlet előírás szerinti elhelyezéséről, vezeti a naplófőkönyvet. 5) Az ellenőrző bizottság elnöke pénzkezelési szabályzatban meghatározott módon és időközönként ellenőrzi a pénztáros működését. 6) A társaságot a hatóságok és más belföldi, külföldi szervezetek előtt az elnök, akadályoztatása esetén a titkár, illetve megbízottjuk képviseli. Oldalszám: 17 / 19

18 IX. A társaság gazdálkodása 25. 1) A társaság vagyona elsősorban a tagok által befizetett díjakból jogi személyek és magánszemélyek felajánlásaiból hozzájárulásiból képződik. 2) A társaság tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok-a tagdíj fizetésén túl-a társaság tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek. 3) A társaság költségvetését a vezetőség terjeszti a tagság elé. 4) Az éves költségvetési tervben jóváhagyott összegeknek rendeltetésszerű és a mindenkori pénzügyi előírásoknak megfelelő felhasználásért a vezetőség felelős. 5) A társaság gazdálkodó tevékenységét a Minisztertanács által meghatározott rendelkezések szerint végzi. X. A Társaság Törvényességi Felügyelete 26. A társaság működése felett az ügyészség a reá irányadó szabályok szerint törvényességi felügyelete gyakorol. Oldalszám: 18 / 19

19 XI. A Társaság Hatósági Ellenőrzése Ha a társaság olyan tevékenységet végez, amelyet jogszabály feltételekhez köt, vagy egyébként szabályoz, a tevékenység felett a tevékenység szerinti hatáskörrel rendelkező állami szerv a hatósági ellenőrzésre vonatkozó szabályok szerint jár el. XII. A Társaság megszüntetése 29. A társaság megszűnik feloszlással, és más társasággal/egyesülettel, való egyesüléssel, megszűnésének megállapításával. XIII. Hatálybalépés Jelen alapszabályt a társaság közgyűlése elfogadta, Április 3-án szeptember 12. napján módosította. Oldalszám: 19 / 19

2. A TÁRSASÁG JELLEGE

2. A TÁRSASÁG JELLEGE MAGYAR RADIOLÓGUSOK TÁRSASÁGA ALAPSZABÁLYA (egységes szerkezetben a 2015... napján kelt változásokkal, amelyek jelen alapszabályban dőlt betűvel szerepelnek) 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK (Ptk. 61. ) 1.1.

Részletesebben

Magyar Artériás Stiffness Társaság. Alapszabálya (2014.05.26.)

Magyar Artériás Stiffness Társaság. Alapszabálya (2014.05.26.) Magyar Artériás Stiffness Társaság Alapszabálya (2014.05.26.) Jelen társaság alapítói a hatályos jogszabályoknak megfelelően társadalmi szervezetet hoznak létre, amelynek Alapszabálya a benne meghatározott

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai. II. Az Egyesület célja és feladatai

ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai. II. Az Egyesület célja és feladatai BARBONCÁS BÁBOKKAL NEMCSAK A GYERMEKEKÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a BARBONCÁS Bábokkal

Részletesebben

BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1 A BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET alapszabályának módosítása egységes szerkezetben Alulírottak ezúton nyilatkozunk,

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET ALAPSZABÁLY HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET ALAPSZABÁLY Elfogadta a HTE Taggyűlése 2013. május 23.-i 2013..-i ülésén 1. paragrafus Az Egyesület neve és jogállása 1.1. Az Egyesület neve: HÍRKÖZLÉSI

Részletesebben

MAGYAR KÖRNYEZETTUDATOS ÉPÍTÉS EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY

MAGYAR KÖRNYEZETTUDATOS ÉPÍTÉS EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY MAGYAR KÖRNYEZETTUDATOS ÉPÍTÉS EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY BUDAPEST, 2014 1 A Magyar Környezettudatos Építés Egyesületének alapszabálya I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve, képviselői, alapítás

Részletesebben

A MAG ÁNVÁLLA LK OZÓ K NEMZETI FUVAROZÓ IPA RTESTÜ LETE Ni T Hu ngar y ALAPSZAB ÁLYA

A MAG ÁNVÁLLA LK OZÓ K NEMZETI FUVAROZÓ IPA RTESTÜ LETE Ni T Hu ngar y ALAPSZAB ÁLYA A MAGÁNVÁLLALKOZÓK NEMZETI FUVAROZÓ IPARTESTÜLETE ALAPSZABÁLYA 1. Az Ipartestület neve: MAGÁNVÁLLALKOZÓK NEMZETI FUVAROZÓ IPARTESTÜLETE (NiT Hungary) Az Ipartestület neve angolul: FEDERATION OF NATIONAL

Részletesebben

KERESKEDŐK ÉS VENDÉGLÁTÓK VAS MEGYEI ÉRDEKVÉDELMI SZERVEZETE ( KISOSZ ) ALAPSZABÁLYA ( a módosításokkal egységes szerkezetben ) I.

KERESKEDŐK ÉS VENDÉGLÁTÓK VAS MEGYEI ÉRDEKVÉDELMI SZERVEZETE ( KISOSZ ) ALAPSZABÁLYA ( a módosításokkal egységes szerkezetben ) I. KERESKEDŐK ÉS VENDÉGLÁTÓK VAS MEGYEI ÉRDEKVÉDELMI SZERVEZETE ( KISOSZ ) ALAPSZABÁLYA ( a módosításokkal egységes szerkezetben ) I. l./ Az egyesület célja: az egyesületbe tömörült kereskedelmi, vendéglátói

Részletesebben

FIATALOK KÉPZÉSÉT SZERVEZŐ, POLGÁRI NEVELÉSÉT TÁMOGATÓ (FIKSZ PONT) EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

FIATALOK KÉPZÉSÉT SZERVEZŐ, POLGÁRI NEVELÉSÉT TÁMOGATÓ (FIKSZ PONT) EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA FIATALOK KÉPZÉSÉT SZERVEZŐ, POLGÁRI NEVELÉSÉT TÁMOGATÓ (FIKSZ PONT) EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló

Részletesebben

CSODASZARVAS TÁJPARK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

CSODASZARVAS TÁJPARK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY CSODASZARVAS TÁJPARK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szervezet neve: Csodaszarvas Tájpark Közhasznú Egyesület Alapítás ideje: 2011. november hó 12. Módosított alapszabály kelte:

Részletesebben

Kerekharaszti Polgárőrség Bűnmegelőzési és Önvédelmi Egyesület

Kerekharaszti Polgárőrség Bűnmegelőzési és Önvédelmi Egyesület Kerekharaszti Polgárőrség Bűnmegelőzési és Önvédelmi Egyesület ALAPSZABÁLYA A Kerekharaszti Polgárőrség Bűnmegelőzési-és Önvédelmi egyesület (továbbiakban Egyesület) Kerekharaszt község közigazgatási területén

Részletesebben

TERCIA FOGLALKOZTATÁSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

TERCIA FOGLALKOZTATÁSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY TERCIA FOGLALKOZTATÁSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY A TERCIA FOGLALKOZTATÁSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesület elvi alapja: Az egyesület olyan társadalmi szervezet, amely saját értékei alapján, önkéntesen szerveződik,

Részletesebben

A Civilek a Palotanegyedért Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Civilek a Palotanegyedért Egyesület ALAPSZABÁLYA A Civilek a Palotanegyedért Egyesület ALAPSZABÁLYA Az egyesülési jogról szóló, 1989. évi II. törvény alapján, az alapítók a 2008. május 13.-án megtartott taggyűlésen Egyesületet hoztak létre az alábbiak

Részletesebben

Schönherzes Villamosmérnökök és Informatikusok Egyesülete. ALAPSZABÁLY -változással egységes szerkezetben- Budapest, 2013. március 21.

Schönherzes Villamosmérnökök és Informatikusok Egyesülete. ALAPSZABÁLY -változással egységes szerkezetben- Budapest, 2013. március 21. Schönherzes Villamosmérnökök és Informatikusok Egyesülete ALAPSZABÁLY -változással egységes szerkezetben- Budapest, 2013. március 21. ALAPSZABÁLY -változásokkal egységes szerkezetben- A Fővárosi Törvényszék

Részletesebben

Logikusak(k) Oktatási, Kulturális és Sport Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA. (módosításokkal egységes szerkezetben)

Logikusak(k) Oktatási, Kulturális és Sport Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA. (módosításokkal egységes szerkezetben) Logikusak(k) Oktatási, Kulturális és Sport Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA (módosításokkal egységes szerkezetben) 2009 2 A Logikusak(k) Kulturális és Sport Egyesület Tagjai az Egyesülési jogról szóló

Részletesebben

Zsámbék Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület Módosított Alapszabálya

Zsámbék Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület Módosított Alapszabálya Zsámbék Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület Módosított Alapszabálya Készült: 2010.02.26. ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület az állampolgárok önkéntes egyesülésén alapuló

Részletesebben

JÁSZJÁKÓHALMA KÖZSÉG ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA KÉSZÜLT: JÁSZJÁKÓHALMA FŐ ÚT 27. 2009. MÁJUS 17.

JÁSZJÁKÓHALMA KÖZSÉG ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA KÉSZÜLT: JÁSZJÁKÓHALMA FŐ ÚT 27. 2009. MÁJUS 17. JÁSZJÁKÓHALMA KÖZSÉG ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA KÉSZÜLT: JÁSZJÁKÓHALMA FŐ ÚT 27. 2009. MÁJUS 17. Jászjákóhalma Község Önkéntes Tűzoltó Egyesület 5121 JÁSZJÁKÓHALMA Fő út 27 ALAPSZABÁLY

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. A Nemzeti Pedagógus Kar Országos Küldöttgyűlése abból a felismerésből kiindulva, hogy

ALAPSZABÁLY. A Nemzeti Pedagógus Kar Országos Küldöttgyűlése abból a felismerésből kiindulva, hogy ALAPSZABÁLY A Nemzeti Pedagógus Kar Országos Küldöttgyűlése abból a felismerésből kiindulva, hogy - kiemelkedően fontos a köznevelésben foglalkoztatott pedagógusok egységes szakmai hivatásrendjének kialakításához

Részletesebben

Magyar Torna Szövetség Alapszabálya

Magyar Torna Szövetség Alapszabálya Magyar Torna Szövetség Alapszabálya 1 I. Általános rendelkezések 1. (1) A Magyar Torna Szövetség a férfi torna, női torna, a ritmikus gimnasztika, az aerobik, a mindenki tornája, a gumiasztal, az akrobatikus

Részletesebben

A l a p s z a b á l y a

A l a p s z a b á l y a A Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetségének egységes szerkezetbe foglalt új A l a p s z a b á l y a Az eredeti, a május 7 én elfogadott verzió szerint törlendő: dőlt aláhúzott, új javasolt

Részletesebben

A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya. I. Általános rendelkezések

A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya. I. Általános rendelkezések A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: JAM Kórus Közhasznú Egyesület (a továbbiakban: Egyesület) 2. Az Egyesület rövidített neve: JAM Kórus Egyesület

Részletesebben

A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 2014 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A Magyar Kézilabda Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) a Magyarországon működő, a kézilabda sportágban sporttevékenységet

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L YA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A L A P S Z A B Á L YA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Wadrózsa Pedagógiai Műhely Közhasznú Egyesület A L A P S Z A B Á L YA EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1 A Wadrózsa Pedagógiai Műhely Közhasznú Egyesület ezen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt létesítő

Részletesebben

AZ AMNESTY INTERNATIONAL MAGYARORSZÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

AZ AMNESTY INTERNATIONAL MAGYARORSZÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ AMNESTY INTERNATIONAL MAGYARORSZÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. AZ EGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE 1. Az egyesület neve: Amnesty International Magyarország. 2. Az egyesület rövidített neve: AI Magyarország.

Részletesebben

Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület

Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület (módosított, egységes szerkezetbe foglalt) Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület

Részletesebben

A MAGYAR MADÁRTANI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI EGYESÜLET

A MAGYAR MADÁRTANI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI EGYESÜLET A MAGYAR MADÁRTANI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (Módosítva: 2012. május 19.-én, a Küldöttközgyűlés határozata alapján) TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ EGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE... 3 2. AZ EGYESÜLET

Részletesebben

- egységes szerkezetbe foglalva - 2014. május 19. napján

- egységes szerkezetbe foglalva - 2014. május 19. napján VEZÉR HALLGATÓI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA - egységes szerkezetbe foglalva - 2014. május 19. napján I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Vezér Hallgatói Egyesület" alakuló közgyűlésén alapszabályát a 2014. március

Részletesebben

Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete (MaVan) ALAPSZABÁLY

Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete (MaVan) ALAPSZABÁLY Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete (MaVan) ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek

Részletesebben

A Magyar VHL (Von Hippel-Lindau) Társaság ALAPSZABÁLYA

A Magyar VHL (Von Hippel-Lindau) Társaság ALAPSZABÁLYA A Magyar VHL (Von Hippel-Lindau) Társaság ALAPSZABÁLYA Bevezető A von Hippel-Lindau szindróma olyan örökletes rendellenesség, amelynek oka a hármas kromoszóma rövid karján lévő hiba. Jellemzője, hogy bizonyos

Részletesebben

Egészség és Egység a Természettel Egyesület Alapszabálya (a 2011. évi CLXXV. Tv. szerint átdolgozva, egységes szerkezetben)

Egészség és Egység a Természettel Egyesület Alapszabálya (a 2011. évi CLXXV. Tv. szerint átdolgozva, egységes szerkezetben) Egészség és Egység a Természettel Egyesület Alapszabálya (a 2011. évi CLXXV. Tv. szerint átdolgozva, egységes szerkezetben) I. Általános rendelkezések (1.) Az Egészség és Egység a Természettel Egyesület

Részletesebben