Szolnoki Metszőkör Egyesület Alapszabálya

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szolnoki Metszőkör Egyesület Alapszabálya"

Átírás

1 Szolnoki Metszőkör Egyesület Alapszabálya Általános rendelkezések A Szolnoki Metszőkör Egyesület célja a. Műhely biztosítása a gyermekek, felnőttek számára, különös tekintettel a magasnyomó technikákra. b. Alkotásaival részt vesz a megye képzőművészeti életében, segít felmutatni a képzőművészeti tevékenység értékeit. c. Segít elterjeszteni a sokszorosító grafikai technikákat. d. Közösséggé szervezi az ifjabb, idősebb képzőművészeket. e. Az iskola közoktatási feladatot lát el az évi CLVI. Törvény V. fejezetének 26.. c. pontban megjelölt: "nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés" terén. Az Egyesületünk által működtetett iskola és óvoda nem zárja ki, hogy tagságán kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásból. 2. Az egyesület neve: Szolnoki Metszőkör Egyesület 3. Az egyesület székhelye: Mátyás Király Úti Általános Iskola, Szolnok, Mátyás király út Az egyesület pecsétje: Szolnoki Metszőkör, mint szöveg, 3 cm átmérőjű körben elhelyezve, középen linómetsző vésőt tartó kézzel. 2. Az egyesület feladatai 1. a. Az egyesület az bekezdésében meghatározott cél érdekében segíti, szervezi tagjainak képzőművészeti, és alkalmazott grafikai tevékenységét. b. Műhelyt, anyagokat, eszközöket, programot biztosít tagjai számára. c. Gazdálkodói tevékenységével megteremti a munka anyagi feltételeit. d. Közművelődési feladatok ellátásra vállalkozik. Kiállításokat, játszóházakat szervez. e. Művészeti iskolát tart fent Az egyesület céljait és feladatait elsősorban az alábbi eszközökkel valósítja meg: a. Vizuális képzőművészeti kutató tevékenység. b. Értékesítési hálózat megszervezése, a műhelyben készült alkotások forgalmazása. c. Kiadói tevékenység. d. Gazdasági társulásokban való részvétel, főleg a tagok grafikai tevékenysége alapján. e. Kapcsolatok kialakítása más képzőművész körökkel, közös akciók szervezése. f. Társadalmi erőforrások felkutatása Az egyesület tagja a. rendes b. tiszteletbeli c. pártoló tag lehet. 2. Az egyesület rendes tagja lehet minden magyar állampolgár, és minden külföldi állampolgár, aki Magyarországon letelepedési, vagy tartózkodási engedéllyel bír, rendszeresen részt vesz a műhely munkájában, belépési szándékát kifejezi, és belépése ellen az egyesület tagjai nem emelnek kifogást. Vita esetén a közgyűlés titkos szavazással, szótöbbséggel dönt. A közgyűlés ezt a jogát átruházhatja az elnökségre, de az elnökségi döntés ellen a közgyűlés előtt fellebbezés alkalmazható. 3. Az egyesület tiszteletbeli tagja lehet az a természetes személy, aki az egyesület céljaival megegyező kiemelkedő tevékenységet végez, az egyesületet segíti, a jelölést elfogadja. A tiszteletbeli tagságról a közgyűlés határoz. 1

2 4. Az egyesület pártoló tagja lehet az a természetes vagy jogi személy, aki munkájával, szellemi javaival vagy anyagi eszközeivel az egyesület tevékenységét támogatja, és vállalja a pártoló tagsággal járó kötelezettségek teljesítését. 5. A tagok jogai és kötelezettségei 1. A rendes tagok jogai a. Az egyesület bármely tisztségére megválasztható. b. Részt vesz az egyesület közgyűlésének munkájába. c. Részt vehet az egyesület rendezvényein, a műhely munkájában, kiállításokon, pályázatokon. 2. A rendes tag kötelezettségei a. Aktívan működjék közre az egyesület célkitűzéseinek megvalósításában. b. Tartsa meg az alapszabály előírásait. c. rendszeresen fizesse a tagdíjat. 3. A tiszteletbeli tag jogai: a. Tanácskozási joggal részt vehet az egyesület gyűlésein. b. Javaslatokat, indítványokat tehet az egyesület szerveihez. c. Részt vehet az egyesület rendezvényein, a műhelymunkában és a kiállításokon. 4. A pártoló tag jogai: a. Tanácskozási joggal részt vehet az egyesület gyűlésein. b. Javaslatokat, indítványokat tehet. c. Részt vehet az egyesület rendezvényein. d. A jogi személy pártoló tagot illető jogokat a vele kötött szerződés tartalmazza. 5. A pártoló tag kötelezettségei: a. Segítse elő az egyesület célkitűzéseinek megvalósítását. b. Rendszeresen fizesse a tagdíjat. c. A jogi személy pártoló tag egyéb kötelezettségeit a vele kötött szerződés tartalmazza. A tagság megszűnése Az egyesület tagjai írásbeli bejelentéssel bármikor kiléphetnek. 2. Azt a tagot, aki nem felel meg a bekezdésében előírtaknak, éves tagdíj hátralékát írásbeli felszólítás után sem rendezni, az elnökség a tagok sorából törli. 3. A törlést kimondó határozat ellen bírósági úton lehet jogorvoslatot keresni. 7. Az egyesület szervezete és a működés alapvető elvei, szabályai 1. Az egyesület vezető szervei és szervezetei felépítése: a. Közgyűlés b. Elnökség vagy Választmány c. Ellenőrző Bizottság 2. Választott testületek működésére vonatkozó közös szabályok: a. A vezető testület akkor határozatképes, ha ülésein tagjainak több mint fele jelen van. Ha a szabályszerűen összehívott ülés nem határozatképes, a testület elnöke azonos tárgykörrel 30 napon belüli időpontra új ülést hívhat össze, amely a megjelentek számától függetlenül határozatképes. b. A vezető testületek határozataikat egyszerű szótöbbséggel hozzák. Az Alapszabályban meghatározott kérdésekben az érvényes határozathoz kétharmados szótöbbség szükséges. c. A szavazás általában nyílt, ha azonban a testület tagjainak egyharmada erre irányuló kérést terjeszt elő, titkos szavazást kell elrendelni. 2

3 d. Az ügyintézőt és a képviseleti szerveket három évenként kell megválasztani. Az elnököt és a helyettesét két alkalommal lehet egyszerű szótöbbséggel újraválasztani, a további alkalmakkor kétharmados szótöbbség szükséges. A vezető testületek bizottságai 8. a. Az elnökség mellett működik: az ellenőrző bizottság meghatározott feladatokra további bizottságokat alakíthat az elnökség. A közgyűlés Az egyesület legfőbb szerve a közgyűlés. A közgyűlést a rendes tagok összessége alkotja. 2. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: a. Az Alapszabály megállapítása és módosítása, kiegészítése, b. Az elnökség és az ellenőrző bizottság megválasztása, beszámoltatása, c. más egyesülettel való egyesülés elhatározása, d. a feloszlás kimondása és ilyen esetekben döntés az Egyesület vagyonának hovafordításáról, e. döntés mindazon ügyekben, amelyet az elnökség, vagy valamelyik tag a közgyűlés elé terjeszt A közgyűlést évente egyszer kell összehívni. Összehívásáról az elnökség gondoskodik, legalább egy hónappal korábban a napirend megküldésével. Ezen kívül az elnökség bármikor összehívhatja, az ellenőrző bizottság javaslatára pedig köteles összehívni. 2. A közgyűlésen jelenlevőket egy szavazati jog illeti meg. 3. A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvvezetőt az ülés elnöke jelöli ki. A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető és a közgyűlés által megválasztott két hitelesítő írja alá. Az elnökség A közgyűlés öttagú elnökséget választ. Az egyesület létszámának növekedése esetén az elnökség bővíthető, tagjainak a száma azonban nem haladhatja meg a kilencet. 2. Az elnökség a közgyűlések között az egyesület vezető testülete. 3. Az elnökség saját munkarendjének alárendelten ülésezik, az üléseket az elnök hívja össze. Kötelezően össze kell hívja az elnökséget bármely tag, valamint az ellenőrző bizottság bármely tagjának írásbeli javaslatára. 4. Az elnökség: a. rendszeresen ellenőrzi a közgyűlés határozatainak végrehajtását, az egyesület alapszabályszerű működését, különös tekintettel a gazdálkodás alapszabályszerű folytatására, b. dönt a tiszteletbeli tag cím adományozásáról, c. időszerű kérdésekben is döntést hoz, amennyiben ezek a közgyűlés jogkörébe tartoznak, a következő közgyűlésen jóváhagyást kell kérniük. d. Az elnökség bizalmatlansági indítvánnyal bármikor visszahívható. Bizalmatlansági indítványt tehet az ellenőrző bizottság, vagy a tagság egyharmada. A bizalmatlansági indítvány automatikusan felfüggeszti az elnökség működését, a nyolc napon belül összehívandó közgyűlés időpontjáig az ellenőrző bizottság veszi át az ügyek intézését. Az ellenőrző bizottság ez alatt a nyolc nap alatt csak a közgyűlés előkészítésére irányuló 3

4 tevékenységet folytathat. A bizalmatlansági indítvány feletti döntésre alapján kerülhet sor. a 7. bekezdései A közgyűlések között az egyesület legfőbb vezető szerve a választott elnökség. 2. Az elnökség tagjai: a. elnök b. elnökhelyettes c. elnökségi tagok 3. Az egyesület elnökét a közgyűlés személy szerinti szavazással választja meg. 4. Az elnökség: a. Gondoskodik a közgyűlés határozatainak végrehajtásáról b. két közgyűlés közötti időben az egyesület munkáját irányítja. c. összehívja és előkészíti a közgyűlést d. dönt a tagok felvételéről. e. kidolgozza, és az egyesület nevében megköti a szerződéseket. f. elkészíti az éves költségvetést és zárszámadást. g. az egyesület létszámának növekedése esetén titkárt, pénztárost választ, alkalmaz, felette a munkáltatói jogokat gyakorolja. 13. Az ellenőrző bizottság 1. A közgyűlés 3-5 tagú ellenőrző bizottságot választ, mely első ülésén megválasztja elnökét. 2. A bizottság figyelemmel kíséri, ellenőrzi az egyesület alapszabály szerinti működését, az egyesület pénzügyi gazdálkodását. 3. Tevékenységéről jelentést tesz a közgyűlésnek. 14. Az elnök és elnökhelyettes 1. A közgyűlések között folyamatosan intézik az egyesület ügyeit. 2. Utalványozási, aláírási joggal rendelkeznek. 3. Vezetik az elnökség, a közgyűlés üléseit. 4. Irányítják, ellátják az ügyvitel teendőit, kezelik az egyesület iratait. Utóbbi teendőket, az egyesület létszámának növekedése esetén a titkár, pénztáros jogkörébe utalhatják. 15. Az egyesület gazdálkodása 1. Az egyesület vagyoni, pénzügyi forrásai: a. tagdíjak b. pártoló tagdíjak c. állami, társadalmi szervezetektől származó juttatások. d. az egyesület haszonhajtó tevékenységéből származó bevételek. (Grafikai tervezés, kivitelezés, alkalmazott és önálló grafikai alkotások árusítása, játszóházak, kiállítások szervezése, könyvek kiadása, terjesztése.) 2. A képzőművészeti tevékenység eszközei jórészt a tagok tulajdonát képező eszközök. nagy értékű, vagy nagy anyagi hasznot hajtó gépek esetén az egyesület bérleti díjat fizethet, ennek összege azonban nem haladhatja meg a hivatalosan megállapított amortizáció mértékét. 3. A tagok kilépéskor magukkal viszik a tulajdonukat képező eszközöket. 4. Az egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel, a tagok saját vagyonukkal nem felelnek az egyesület tartozásaiért. 5. Saját eszközök felajánlhatók az egyesület számára, ebben az esetben a vagyoni felelősség ezekre is kiterjed. A felajánlott eszközöket kilépéskor vissza lehet igényelni. 16. Vegyes rendelkezések 1. Az egyesület megszűnik ha: a. feloszlását a közgyűlés kétharmados szótöbbséggel kimondja 4

5 b. más egyesülettel egyesül c. tagjai száma 10 fő alá csökken d. egy éven át nem fejt ki működést. (2. ) 2. megszűnése esetén vagyonáról a közgyűlés rendelkezik. 3. Ha a vagyonáról a közgyűlés nem rendelkezik, az a Széchenyi lakótelepi Közművelődési Iroda, vagy ennek megszűnése esetén a jogutódnak tekinthető városi közművelődési intézmény birtokába kerül. 4. A Szolnoki Metszőkör a Széchenyi krt.-i általános iskolában évek óta működő képzőművész kör tevékenységét folytatja egyesületi keretek között. A kör tulajdonában lévő alkotások az egyesület tulajdonába kerülnek. 5. Az egyesület szellemében is a képzőművész kör tevékenységét folytatja, gazdálkodási tevékenysége nem lehet ellentétes a bekezdés a. pontjával. Az anyagi eszközök előteremtésének mindig a műhelymunka fejlesztésére kell irányulnia, a tagok részesedése a megtermelt haszonból nem haladhatja meg a tiszta haszon egyharmadát. (Nem tekinthető részesedésnek az utazások, táborozások költségeinek fedezése.) 6. Az egyesület elnöksége, alkalmazottai részére nem fizethető prémium, jutalom. 7. Az egyesület tagjai a műhelyben készült munkáikat nem kötelesek felajánlani a gazdálkodó tevékenység céljaira, ezek a fel nem ajánlott munkák azonban nem vehetnek részt az egyesület értékesítési akcióiban. 8. Az egyéb kérdésekben az egyesület gazdálkodási szabályzata dönt. 9. Az alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben az Egyesületi törvény rendelkezései szerint kell eljárni. 1. sz. kiegészítés A metszőkör Egyesület közgyűlése alapszabályát a mai napon a következő ponttal egészíti ki: 10. Az egyesület pártoktól független, azoktól támogatást nem fogadhat el. 11. Az egyesület országgyűlési képviselőt nem állíthat és nem is támogathat. Szolnok, szeptember 03. Szávai István Elnök 2. sz. módosítás A Metszőkör Egyesület közgyűlése a mai napon, Szolnok város vezető ügyésze óvása miatt módosította a pontját. (Régi szöveg: "A kizáró határozat ellen a közgyűléshez lehet fellebbezni.) 5

Nagycsaládosok Solymári Egyesülete

Nagycsaládosok Solymári Egyesülete Nagycsaládosok Solymári Egyesülete Módosított Alapszabály A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény rendelkezéseinek az Egyesület Alapszabályában való rögzítésével I. Általános rendelkezések

Részletesebben

Gyermekeinkért Nagycsaládosok Egyesülete

Gyermekeinkért Nagycsaládosok Egyesülete Gyermekeinkért Nagycsaládosok Egyesülete Alapszabály A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény rendelkezéseinek az Egyesület Alapszabályban való rögzítésével. I. Általános rendelkezések

Részletesebben

A BIATORBÁGYI NAGYCSALÁDOSOK EGYESÜLETÉNEK EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA

A BIATORBÁGYI NAGYCSALÁDOSOK EGYESÜLETÉNEK EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA A BIATORBÁGYI NAGYCSALÁDOSOK EGYESÜLETÉNEK EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA Biatorbágy, 2012. március 21. 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK (1) A Biatorbágyi Nagycsaládosok Egyesületének (továbbiakban

Részletesebben

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között.

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között. 1. oldal, összesen: 11 Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: 2./ Az Egyesület székhelye: 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány

Részletesebben

MAGYAR GÁZIPARI VÁLLALKOZÓK EGYESÜLETE

MAGYAR GÁZIPARI VÁLLALKOZÓK EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY egységes szerkezetbe foglalva, az 1998. november 25-i közgyűlésen valamint a 2006. május 23-i közgyűlésen elfogadott módosításokkal. Az alapszabályban kiemelten szereplő részek tartalmazzák

Részletesebben

Szövetsége (továbbiakban: Egyesület) Pécs ISopianae Örökség Kht. 7624 Pécs, Esze Tamás u. 5. Magyar Köztársaság területe

Szövetsége (továbbiakban: Egyesület) Pécs ISopianae Örökség Kht. 7624 Pécs, Esze Tamás u. 5. Magyar Köztársaság területe 2006 1 Általános rendelkezések Az egyesület neve: Magyarországi Történeti Városok Szövetsége (továbbiakban: Egyesület) Az egyesület székhelye: Az alapítás éve: 2006 és Térségek Pécs ISopianae Örökség Kht

Részletesebben

A Táplálékallergiás Gyermekeket Táboroztató Egyesület. Alapszabálya ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A Táplálékallergiás Gyermekeket Táboroztató Egyesület. Alapszabálya ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Táplálékallergiás Gyermekeket Táboroztató Egyesület Alapszabálya A Táplálékallergiás Gyermekeket Táboroztató Egyesület nevű egyesület az alakuló közgyűlésén alapszabályát a következőkben állapítja meg:

Részletesebben

A Magyar Williams Szindróma Társaság Alapszabálya 2014.

A Magyar Williams Szindróma Társaság Alapszabálya 2014. A Magyar Williams Szindróma Társaság Alapszabálya 2014. A Magyar Williams Szindróma Társaság közgyűlése az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Részletesebben

A PALOZNAKI CIVIL EGYESÜLET 2007. május 17.-közgyűlésen elfogadott változtatásokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA

A PALOZNAKI CIVIL EGYESÜLET 2007. május 17.-közgyűlésen elfogadott változtatásokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA A PALOZNAKI CIVIL EGYESÜLET 2007. május 17.-közgyűlésen elfogadott változtatásokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA Alulírott alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény ( Etv)

Részletesebben

A Cri Du Chat Baráti Társaság Alapszabálya

A Cri Du Chat Baráti Társaság Alapszabálya A Cri Du Chat Baráti Társaság Alapszabálya 1. Név, székhely 1. Az Egyesület neve: Cri Du Chat Baráti Társaság (a továbbiakban: az Egyesület). 2. Angolul: Hungarian Cri Du Chat Syndrome Support Society

Részletesebben

Orvosi és Egészségügyi Vállalkozások Országos Szövetsége EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

Orvosi és Egészségügyi Vállalkozások Országos Szövetsége EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Orvosi és Egészségügyi Vállalkozások Országos Szövetsége EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján létrehozták az Orvosi és Egészségügyi Vállalkozások

Részletesebben

A LOVAS JÖVŐJÉÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A LOVAS JÖVŐJÉÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A LOVAS JÖVŐJÉÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján a mai nappal, létrehozták a Lovas Jövőjéért Egyesületet. A Lovas Jövőjéért

Részletesebben

A Magyar Orvosok Sportegyesületének

A Magyar Orvosok Sportegyesületének A Magyar Orvosok Sportegyesületének alapszabálya 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az Egyesület neve: Magyar Orvosok Sportegyesülete Székhelye: 1068 Budapest, Szondi u. 100. sz. Működése kiterjed az ország egész

Részletesebben

Belső Ellenőrök Magyarországi Közhasznú Szervezete Alapszabálya 1 I. Általános rendelkezések l. (1) A társadalmi szervezet neve: Belső Ellenőrök Magyarországi Közhasznú Szervezete (a továbbiakban: Egyesület)

Részletesebben

PÁPAI NAGYCSALÁDOSOK EGYESÜLETÉNEK EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA

PÁPAI NAGYCSALÁDOSOK EGYESÜLETÉNEK EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA PÁPAI NAGYCSALÁDOSOK EGYESÜLETÉNEK EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA Az Egyesület neve: Pápai Nagycsaládosok Egyesülete (PÁNKE) Az Egyesület székhelye: 8500 Pápa, Ribizli u. 49/1. (21049/1. hrsz.)

Részletesebben

ALAPSZABÁLY (egységes szerkezetben)

ALAPSZABÁLY (egységes szerkezetben) ALAPSZABÁLY (egységes szerkezetben) Általános rész 1.1. Az egyesület neve: Az egyesület neve: Magyarországi Agrárvállalkozók Egyesülete Az egyesület rövidített elnevezése: MAGRE 1.2. Az egyesület székhelye:

Részletesebben

EGYESÜLETI ALAPSZABÁLY /Egységes szerkezetbe foglalt, hatályosított szöveg/

EGYESÜLETI ALAPSZABÁLY /Egységes szerkezetbe foglalt, hatályosított szöveg/ EGYESÜLETI ALAPSZABÁLY /Egységes szerkezetbe foglalt, hatályosított szöveg/ I. Általános rendelkezések Az egyesületre vonatkozó adatok Neve: Székhelye: Működési területe: KÁBEL NÉLKÜL Internetes Egyesület

Részletesebben

BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1 A BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET alapszabályának módosítása egységes szerkezetben Alulírottak ezúton nyilatkozunk,

Részletesebben

Nagycsaládosok Országos Egyesülete Alapszabály

Nagycsaládosok Országos Egyesülete Alapszabály Nagycsaládosok Országos Egyesülete Alapszabály (A 2014. november 29-én elfogadott módosításokkal egységes szerkezetű szövegben a változásokat vastagított betűk jelzikaláhúzás és eltérő szín, a törölt részeket

Részletesebben

Alapszabály. I. fejezet

Alapszabály. I. fejezet Alapszabály I. fejezet 1.. Az Egyesület neve: Nagycsaládosok Ecsegfalvai Egyesülete 2.. Az Egyesület székhelye: 5515, Ecsegfalva, Ady u. 5. 1. Az Egyesület tevékenysége kiterjed a tagsági viszonnyal rendelkező,

Részletesebben

ZALAEGERSZEGEN VÉGZETT KÖZGAZDÁSZOK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

ZALAEGERSZEGEN VÉGZETT KÖZGAZDÁSZOK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ZALAEGERSZEGEN VÉGZETT KÖZGAZDÁSZOK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesület a Pénzügyi és Számviteli Főiskola Zalaegerszegi Intézete, valamint a BGF PSZF Zalaegerszegi Intézete, mint jogelődök és

Részletesebben

CSODASZARVAS TÁJPARK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

CSODASZARVAS TÁJPARK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY CSODASZARVAS TÁJPARK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szervezet neve: Csodaszarvas Tájpark Közhasznú Egyesület Alapítás ideje: 2011. november hó 12. Módosított alapszabály kelte:

Részletesebben

Magyar Felkészülők Egyesülete ALAPSZABÁLYA

Magyar Felkészülők Egyesülete ALAPSZABÁLYA Magyar Felkészülők Egyesülete ALAPSZABÁLYA Alulírottak elhatároztuk, hogy az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV.

Részletesebben

- elfogadva a 2010. október 25-i közgyűlésen - I. fejezet Általános rendelkezések

- elfogadva a 2010. október 25-i közgyűlésen - I. fejezet Általános rendelkezések Az Árpád Gimnáziumért Közhasznú Egyesület Alapszabálya (I. sz. módosítás) - elfogadva a 2010. október 25-i közgyűlésen - I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: Árpád Gimnáziumért Közhasznú

Részletesebben

Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetsége ALAPSZABÁLYA. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. I. Általános rendelkezések

Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetsége ALAPSZABÁLYA. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. I. Általános rendelkezések Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetségének ALAPSZABÁLYA módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve és székhelye: Az egyesület neve:

Részletesebben

A BÜKKI FIATALOK TERMÉSZETJÁRÓ EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE. Preambulum:

A BÜKKI FIATALOK TERMÉSZETJÁRÓ EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE. Preambulum: A BÜKKI FIATALOK TERMÉSZETJÁRÓ EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE Preambulum: Jelen Alapító okirat az Egyesület 2009. július 10. napján, a 2010. március hó 19. napján és 2010.

Részletesebben

MAGYAR NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK EGYESÜLETE. Hungarian Educational Research Association HERA ALAPSZABÁLY

MAGYAR NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK EGYESÜLETE. Hungarian Educational Research Association HERA ALAPSZABÁLY MAGYAR NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK EGYESÜLETE Hungarian Educational Research Association HERA ALAPSZABÁLY Budapest, 2012. 1 EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az Egyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló

Részletesebben

Az Enyingi Városi Sportegyesület. Alapszabálya

Az Enyingi Városi Sportegyesület. Alapszabálya Az Enyingi Városi Sportegyesület Alapszabálya 2 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPSZABÁLY Az Enyingi Városi Sportegyesület az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján önállóan működő társadalmi

Részletesebben

EGYESÜLETI ALAPSZABÁLY

EGYESÜLETI ALAPSZABÁLY EGYESÜLETI ALAPSZABÁLY Alulírott Alapítók az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényben foglalt követelmények

Részletesebben

SZEGEDI ÚSZÓ EGYLET ALAPSZABÁLYA

SZEGEDI ÚSZÓ EGYLET ALAPSZABÁLYA SZEGEDI ÚSZÓ EGYLET ALAPSZABÁLYA a módosításokkal egységes szerkezetben (2009. szeptember 30.) Bevezetés Szegedi Úszó Egylet alapvetően sporttevékenység folytatására az egyesülési jogról szóló 1989. évi

Részletesebben