MAGYAR GÁZIPARI VÁLLALKOZÓK EGYESÜLETE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAGYAR GÁZIPARI VÁLLALKOZÓK EGYESÜLETE"

Átírás

1 ALAPSZABÁLY egységes szerkezetbe foglalva, az november 25-i közgyűlésen valamint a május 23-i közgyűlésen elfogadott módosításokkal. Az alapszabályban kiemelten szereplő részek tartalmazzák a módosított rendelkezéseket. 1/13

2 Általános rendelkezések 1. /1/ Az Egyesület neve: Magyar Gázipari Vállalkozók Egyesülete /2/ Az Egyesület székhelye: 1027 Budapest, Fő u emelet 308 /3/ Az Egyesület működése: a Magyar Köztársaság területére terjed ki. /4/ Az Egyesület pecsétje: köralakban az Egyesület neve. /5/ Az Egyesület a gázipari termékgyártók, forgalmazók, vezetéképítők, szervizek, tervezők és mindazok önkéntes társulásán alapuló, önkormányzati elven működő szakmai érdekvédelmi és érdekképviseleti társadalmi szervezete, akik az Egyesület céljait elfogadják. /6/ Az Egyesület jogi személy. /1/ Az Egyesület céljai: 2. - az Egyesület tagjainak érdekvédelme és érdekképviselete, - az Egyesület tagjai munkájának elősegítése, - hatékonyabb szakmai együttműködés megszervezése, - a gáziparral kapcsolatos tudományos eredmények megismertetése, - a tagok szakmai ismereteinek bővítése, - összehangolás és egységes fellépés biztosítása, - a tagok részére etikai kódex kidolgozása, - a minőségbiztosítás ellenőrzésének megszervezése, - nem jogszabályi feltételekkel dolgozó vállalkozások elleni egységes fellépés megszervezése. 2/13

3 /2/ Az Egyesület, céljai megvalósítása érdekében, a következő feladatokat látja el: kezdeményezi jogszabályok megalkotását és intézkedések megtételét, e célból tervezeteket dolgoz ki, szakmai anyagokat készít, egyeztet az ipar szakmai képviselőivel, véleményt nyilvánít jogszabályok tervezeteiről, ennek érdekében bármely intézmény, szervezet vagy társaság véleményét kikérheti, vitafórumokat hívhat össze, képviseli tagjai érdekeit az állami, államigazgatási és más helyi, valamint országos hatáskörű szerveknél és azokkal rendszeres kapcsolatot tart fenn, részt vesz a munkáltatók nevében és felhatalmazásából az érdekegyeztető fórumok munkájában, e.) együttműködik a Magyar Gazdasági és Iparkamarával és más társadalmi, érdekképviseleti szervekkel, szakmai egyesületekkel, f.) g.) h.) i.) j.) k.) piacvédelmi intézkedéseket kezdeményez, részt vesz a szakma különböző ágazatai korszerű minőségbiztosítási rendszerének, oktatásának megszervezésében, ehhez szükség szerint ajánlatokat, tematikákat készít, javasol, adatbanki tevékenységet folytat, előadásokat, vita-üléseket szervez, tudományos pályázatokat hirdet, nemzetközi kapcsolatokat tart fenn külföldi szakmai szervezetekkel, kiadja az Egyesület folyóiratát és egyéb szakmai kiadói tevékenységet folytat. 3/13

4 Az Egyesület gazdálkodása 3. /1/ Az Egyesület éves költségvetési terv alapján gazdálkodik. Bevételeit a tagdíjak és az egyéb forrásokból származó pénzeszközök képezik. /2/ Az Egyesület - céljai megvalósítása, gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében, az elnökség jóváhagyásával - vállalkozási tevékenységet is folytathat. Az Egyesület tagjai 4. /1/ Az Egyesület rendes tagokból és tiszteletbeli tagokból áll. /2/ Az Egyesület rendes tagjai lehetnek a magyar gáziparban dolgozó vállalkozó jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező társas és egyéni vállalkozók, akik kötelezettséget vállalnak arra, hogy az Egyesület Alapszabályát megtartják, a tagsági díjat fizetik és akiket az Egyesület Elnöksége tagjai sorába felvesz. /3/ Tiszteletbeli tag lehet az a magyar és külföldi állampolgár, aki a gázipar területén kiemelkedő érdemeket ért el, vagy azzal összefüggésben kiemelkedő közéleti tevékenységet folytat. Tiszteletbeli tag lehet továbbá jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező társaság is. 4/13

5 A tagok jogai és kötelezettségei 5. /1/ Az Egyesület rendes tagjai jogaikat 1 képviselő útján gyakorolják. /2/ A tiszteletbeli tagok személyesen, illetve képviselőjük útján gyakorolhatják jogaikat, azzal a megkülönböztetéssel, hogy őket csak tanácskozási jog illeti meg, szavazati jog nem. /3/ Az Egyesület tagjai jogosultak: az Egyesület tevékenységében, Közgyűlésén és rendezvényein részt venni, az Egyesület rendezvényein felszólalni, javaslatokat tenni, intézkedéseket kezdeményezni, e.) f.) a szavazati joggal rendelkezők választhatnak és választhatók az Egyesület szerveibe, az Egyesület eszközeit, szolgáltatásait és a tagságot megillető kedvezményeket igénybe venni, tevékenységükhöz elméleti és gyakorlati segítséget igényelni, az Egyesülettől érdekvédelmet kérni, az Egyesület valamely szervének törvénysértő határozatát bármely tag - a tudomására jutástól számított 30 napon belül - a bíróság előtt megtámadhatja, /4/ Az Egyesület tagjai kötelesek: az Alapszabály és egyéb belső szabályzatok rendelkezéseit, a Közgyűlés, az Elnökség határozatait, intézkedéseit betartani és végrehajtani, az Egyesület célkitűzéseinek és feladatainak megvalósításában legjobb tudásuk és képességük szerint részt venni, a megállapított tagdíjat befizetni. /5/ A rendes tagok tagsági viszonya a belépési nyilatkozat elfogadásával és a tagdíj befizetésével keletkezik, az Elnökséghez való benyújtás időpontjától. /6/ A tiszteletbeli tagot az Elnökség javaslatára a Közgyűlés veszi fel az Egyesületbe. 5/13

6 Az Egyesületi Tagság megszűnése 6. /1/ A tagsági viszony: - kilépéssel, - kizárással, vagy - törléssel szűnik meg. /2/ Kilépéssel szűnik meg a tagsági viszonya annak, aki ezt a szándékát írásban bejelenti. A tagsági viszony a bejelentést követő hónap első napjától szűnik meg. /3/ Kizárás, a tag Alapszabályba, vagy belső szabályzatba ütköző magatartása miatt, valamint akkor is történhet, ha az egyesülési jog gyakorlása bűncselekményt, vagy bűncselekmény elkövetésére való felhívást valósít meg, továbbá ha mások jogaival és szabadságának sérelmével jár. A kizárás kérdésében elsőfokon az Egyesület tagfelvételre jogosult szerve jár el. A kizárás írásban, indokolással ellátva történhet. /4/ A kizárást kimondó határozat ellen az érdekelt - a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül - a Közgyűléshez címzett és a tagfelvételre jogosult szervhez benyújtott fellebbezéssel élhet. A fellebbezés elbírálásáig az érintett tag tagsági jogainak gyakorlását a tagfelvételre jogosult szerv felfüggesztheti. /5/ Törléssel szűnik meg az egyesületi tagsága, annak a természetes személynek, aki meghal. Az Elnökség törli a tagok sorából azt is, akinek felszólítás ellenére egy éves tagdíjhátraléka van. Törölni kell a tagok sorából a jogutód nélkül megszűnt tagot. - Közgyűlés - Elnökség - Tisztségviselők - Titkárság - alkalmazottak - Ellenőrző bizottság - Szekciók Az Egyesület szervezete Az Egyesület szervezeti felépítése 7. 6/13

7 Közgyűlés 8. /1/ Az Egyesület legfőbb szerve a Közgyűlés, amely a tagok összességéből alakul. /2/ A Közgyűlést szükség szerint, de legalább évenként kell összehívni. A Közgyűlést össze kell hívni akkor is, ha azt a bíróság elrendeli, illetőleg, ha a tagok egyharmada - az ok és cél megjelölésével - írásban kívánja. A Közgyűlés összehívásáról az Elnökség gondoskodik. A Közgyűlést az Elnök vagy az általa megbízott személy vezeti. /3/ A Közgyűlés határozatképes, ha azon a rendes tagok 50 %-a + 1 fő jelen, vagy szabályszerűen képviseltetve van. Amennyiben határozatképesség hiánya miatt a Közgyűlést el kell halasztani, a megismételt közgyűlés az eredeti napirendben felvett kérdésekben, a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes, ha a távolmaradás jogkövetkezményére az első közgyűlésre szóló meghívóban a tagokat figyelmeztették. /4/ Ha a közgyűlést Alapszabály módosítás, vagy más társadalmi szervvel való egyesülés; vagy feloszlás; vagy a választott ügyintéző és képviseleti szervek, illetve tisztségviselők (vagy azok egyikének) megválasztása/visszahívása tárgyában; vagy amiatt hívták össze, mert bíróság elrendelte, akkor a határozatok érvényességéhez - nyílt szavazás mellett - a megjelent tagok 50 %-a + 1 fős támogatása szükséges. /5/ A Közgyűlés nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel határoz. A Közgyűlésen megjelent tagok kétharmadának kívánságára azonban, titkos szavazást kell elrendelni. Egyenlő szavazatszám esetén az Elnök szavazata dönt. /6/ A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amely a Közgyűlés lényeges mozzanatait és a határozatokat tartalmazza. A jegyzőkönyvet az Elnök, vagy megbízásából a titkár és a jegyzőkönyvvezető írja alá és azt a Közgyűlésen résztvevő két tag aláírásával hitelesíti. /7/ Közgyűlési határozathozatalra a Közgyűlés összehívása nélkül is lehetőség van a tagok írásbeli, postai vagy telefax útján történő szavazásával. 7/13

8 /1/ A közgyűlés kizárólagos hatáskörrel: 9. e.) f.) g.) h.) i.) elfogadja vagy módosítja az Alapszabályt és egyéb belső szabályzatokat, értékeli az Egyesület éves tevékenységét, meghatározza a következő év legfontosabb feladatait, meghatározza az Egyesület éves költségvetését, elfogadja az éves mérleget, dönt más szervezetekkel történő egyesülés, szétválás, átalakulás és feloszlás kimondásáról, megválasztja az Egyesület tisztségviselőit 3 évi, az Ellenőrző Bizottságot 4 évi időtartamra, illetve dönt mindezek felmentéséről, másodfokon dönt a tagok sorából való kizárás ügyében, megállapítja a tagdíj összegét, dönt a tiszteletbeli tagok felvételéről, dönt az Egyesület megszűnése esetén vagyonának felhasználásáról. /2/ A Közgyűlés dönthet az Egyesület működését érintő bármely más kérdésben. 8/13

9 Elnökség 10. /1/ A Közgyűlések között az Egyesület legfőbb vezető, ügyintéző szerve az Elnökség. /2/ Az Elnökség a Közgyűlés által megválasztott 5 tagú testület. Az Elnökség, tagjai sorából titkos szavazással megválasztja az Egyesület Elnökét és az Elnök akadályoztatása esetére az Elnököt helyettesítő Elnökségi Tagot. /3/ Az Elnökség: összehívja a Közgyűlést, irányítja és szervezi az Egyesület folyamatos működését, gondoskodik a Közgyűlés határozatainak végrehajtásáról, kidolgozza, és az Ellenőrző Bizottság véleményének kikérése után a Közgyűlés elé terjeszti az Egyesület éves költségvetését és mérlegét, e.) dönt az Egyesület tagjainak felvételéről, valamint elsőfokon dönt a tag kizárása ügyében, f.) g.) h.) i.) j.) k.) l.) javasolja a tiszteletbeli tagság adományozását a Közgyűlésnek, javaslatot tesz az egyesületi tagdíjra, dönt minden olyan, az Egyesület működését érintő kérdésben, ami nem tartozik a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe. dönt a Titkár kinevezéséről, vagy felmentéséről, jóváhagyja a szekció vezetők személyét, jóváhagyja a szekciók éves munkatervét, beszámoltatja a szekciókat a munka végzéséről. /4/ Az Elnökség szükség szerint, de legalább negyedévente egy alkalommal ülést tart. /5/ Az Elnökség akkor határozatképes, ha az ülésen a tagok több mint fele (3 fő) jelen van. Az Elnökség határozatait nyílt szavazással, szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az Elnök szavazata dönt. Minden tagnak egy szavazata van. /6/ Az ülések összehívásáról és előkészítéséről a Titkár gondoskodik. /7/ Az ülésekről a titkár emlékeztetőt készít és az esetleges határozatokat külön nyilvántartja. 9/13

10 Tisztségviselők 11. Az Elnök hatásköre /1/ Két elnökségi ülés között az Egyesület vezetését az Elnök látja el. /2/ Az Elnök: e.) f.) képviseli az Egyesületet, vezeti a Közgyűlés és az Elnökség üléseit, az Elnökség ülése közötti időszakban intézkedik az Elnökség hatáskörébe tartozó, de halaszthatatlan intézkedést igénylő ügyekben, gondoskodik a hatályos jogszabályok, az Egyesület Alapszabályának és egyéb szabályzatainak betartásáról, figyelemmel kíséri az ügyintéző és képviselő szervek határozatainak végrehajtását, javaslatot tesz az Elnökség számára a Titkár kinevezésére/felmentésére, g.) teljes körűen gyakorolja a munkáltatói jogokat a Titkárságon dolgozó alkalmazottak esetében, de szükség esetén ezt a jogát átruházhatja. A Titkárra vonatkozóan - az f.) pont kivételével - a munkáltatói jogok gyakorlása teljes körűen valósul meg /3/ Az Elnök az Egyesület bankszámláján és házi pénztárában elhelyezett pénzösszegek felett a Titkárral együttesen jogosult rendelkezni. 4/ A Titkár: e.) f.) a Közgyűlés és az Elnökség határozatainak megfelelően folyamatosan intézi az Egyesület ügyeit, beszámol az Elnökségnek az ügyek intézéséről, kapcsolatot tart a társult szervezetekkel, felügyeli a Titkárság munkáját, munkáltatói jogokat gyakorol az Egyesület alkalmazottai felett, ha ezt a jogkört az Elnöktől megkapja, az Elnökkel együtt utalványozza az Egyesület kifizetéseit. 10/13

11 Titkárság 12. A Titkárság az Egyesület szervezeti működésével, szolgáltatásaival, gazdasági tevékenységének és ügyvitelének ellátásával foglalkozó szervezet, amely a Titkár irányításával végzi munkáját. Ellenőrző Bizottság 13. /1/ Az Ellenőrző Bizottság - amely 3 tagból áll - a megválasztását követő ülésen saját tagjai sorából megválasztja Elnökét, Elnökhelyettesét. /2/ Az Elnökség tagja nem lehet tagja az Ellenőrző Bizottságnak. /3/ Az Ellenőrző Bizottság: figyelemmel kíséri az Egyesület alapszabályszerű működését, ellenőrzi az Egyesület pénzügyi gazdálkodását, megvizsgálja az Egyesület mérlegét. a háromévente esedékes tisztújító Közgyűlésre legalább egy hónappal a választás előtt Jelölő Bizottságot kér fel. A köztes időszakokban a megüresedő elnökségi és ellenőrző bizottsági helyekre vonatkozóan személyi javaslatokat ad. /4/ Az Ellenőrző Bizottság megállapításai és javaslatai alapján az Egyesület Elnöksége köteles a megfelelő intézkedéseket megtenni, annak végrehajtását ellenőrizni, és minderről az Ellenőrző Bizottságot tájékoztatni. /5/ Az Ellenőrző Bizottság tevékenységéről jelentést tesz a Közgyűlésnek. /6/ Az Ellenőrző Bizottság az üléseit szükség szerint, de évente legalább kétszer tartja. Az Ellenőrző Bizottság összehívásáról annak Elnöke gondoskodik. /7/ Az Ellenőrző Bizottság határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az Elnök szavazata dönt. /8/ A határozatok nyilvántartása az Ellenőrző Bizottság Elnökének feladata. 11/13

12 Szekció, Munkabizottság 14. /1/ Az Egyesület szekciókat hozhat létre, amelyek az egyes szakmák speciális igényeit képviselik. /2/ A Szekció: e.) felméri azokat a problémákat, amelyek országos rendezést igényelnek, közreműködik a Közgyűlési határozatok végrehajtásában, javaslatokat, indítványokat terjeszt elő, tiszteletbeli tagságra javaslatot készít, ellátja azokat a feladatokat, amelyeket a Közgyűlés és az Elnökség részükre megfogalmaz. /3/ Az elnökség több szekciót érintő feladatok elvégzésére Munkabizottságot állíthat fel. Az Egyesület megszűnése 15. /1/ Az Egyesület megszűnik feloszlással, más társadalmi szervezettel való egyesüléssel, feloszlatással, illetőleg megszűnésének megállapításával. /2/ Az Egyesület megszűnése esetén - a hitelezők kielégítése után - vagyonáról az Elnökség döntése szerint kell rendelkezni, az Elnökség a maradó vagyont köteles közérdekű célra ajánlani, illetve felosztani. /3/ Az Egyesület megszűnik, ha a Tagok azt 2/3-os szótöbbséggel elhatározzák, vagy ha a taglétszám 10 alá csökken. /4/ Egyebekben az évi II. törvény VIII. fejezet, különösen annak 20. és 21. -ai a mérvadók. Az Egyesület képviselete 16. /1/ Az Egyesületet az Elnök, vagy az Elnök helyettesítésével megbízott elnökségi tag képviseli. /2/ Utalványozási joggal az Elnök és a Titkár együttesen rendelkeznek. 12/13

13 Záró rendelkezések 17. /1/ Az országos Egyesületnek helyi szervezeti is lehetnek, ha azok alapítása megfelel az 1989 évi II. törvényben előírtaknak, és azok a jelen Alapszabályt magukra nézve kötelezőnek ismerik el. A helyi szervezetek önálló jogi személyek lehetnek. Helyi szervezet alakítása esetén szükség szerint, értelemszerűen intézkedni kell az Alapszabály módosításáról. /2/ Az Elnökség ülésén, a jelenlévő Tagok kétharmadának javaslatára, titkos szavazás is elrendelhető. /3/ Az Egyesület szervezeteinek üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni. 18. Az Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben az Egyesülési jogról szóló 1989 évi II. törvényben foglaltak az irányadók. Az Alapszabályt az Egyesület Közgyűlése szeptember 21-i Alakuló Közgyűlésén fogadta el, rendelkezései e naptól lépnek hatályba. Budapest, Május 23. Regőczi István ügyvezető elnök sk. Ellenjegyezte: Marinné dr. Nyéki Ildikó Ügyvéd sk. 13/13