CARPATHIAN BRIGADE MAGYAR LABDARÚGÓ VÁLOGATOTT SZURKOLÓI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "CARPATHIAN BRIGADE MAGYAR LABDARÚGÓ VÁLOGATOTT SZURKOLÓI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY"

Átírás

1 CARPATHIAN BRIGADE MAGYAR LABDARÚGÓ VÁLOGATOTT SZURKOLÓI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY A Carpathian Brigade Szurkolói Egyesület i Közgyűlésén elfogadott Alapszabálya

2 Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a Carpathian Brigade Szurkolói Egyesületet, mely a szurkolók összefogása érdekében jött létre, polgári pártoktól független szervezetként. A Carpathian Brigade Szurkolói Egyesület i közgyűlése az alábbi alapszabályt fogadta el. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) Az Egyesület önkéntes, nyílt demokratikus, önkormányzati elven alapuló társadalmi szervezet, amely működését az évi II. tv., valamint az Egyesület Alapszabálya fejti ki. (2) Az Egyesület jogi személy, amely önálló ügyintézői és képviseleti szervekkel és önálló költségvetéssel rendelkezik. (3) Az Egyesület politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független. Pártoknak anyagi támogatást nem nyújt és azoktól támogatást nem fogad el. 2. (1) Az Egyesület neve: Carpathian Brigade Magyar Labdarúgó Válogatott Szurkolói Egyesület (2) Az Egyesület rövidített nevei: Carpathian Brigade; CB; CBMLVSzE (3) Az Egyesület székhelye: 3000 Hatvan, Mártírok útja 1/1. (4) Az Egyesület működési területe: Magyar Köztársaság területe (5) Az Egyesület jelképe: Piros színű, deréktól felfelé látszó emberi alak, fején sapka és szemüveg, két karja feltartva, kezében sálat fogva. A sálon a szöveg: MAGYARORSZÁG. Az emberi alakot zöld színű babérkoszorú veszi körül.

3 II. EGYESÜLET CÉLJAI, FELADATAI 3. (1) Az Egyesület céljai: a) a magyar labdarúgó válogatott szurkolóinak összefogása, b) a szurkolás feltételeinek javítása, a szurkolás egységesebbé tétele, c) a szurkolók idegenbeli mérkőzésekre történő utaztatása, az utazás megszervezése, d) a szurkolók számára tömegsport jellegű rendezvények szervezése, e) a szurkolók részére egyéb szabadidős tevékenységek (ankétok, közönségtalálkozók, élménybeszámolók) szervezése, f) a szurkolók és a vezetők, játékosok közötti kapcsolat elmélyítése, g) a szurkolók színvonalasabb tájékoztatása, h) internetes honlap működtetése, i) kapcsolattartás hazai és külföldi szurkolói klubokkal, j) a magyar labdarúgó válogatott támogatása. (2) Az Egyesület céljának megvalósítása érdekében együttműködik minden állami, társadalmi és gazdálkodási szervezettel, más egyesülettel és szövetséggel, amelyek segítik az Egyesület működését és céljainak megvalósítását. (3) Az Egyesület céljai megvalósításához szükséges anyagi feltételek megteremtése érdekében a jogszabály előírásai szerint gazdasági, vállalkozási tevékenységet folytathat, gazdasági társaságot és alapítványt hozhat létre, ilyenbe beléphet. (1) Az Egyesület célkitűzéseit és feladatait tevékenységén keresztül valósítja meg. 4. (2) A célok megvalósítása érdekében tett tevékenységek: a) az Egyesület tagjainak érdekvédelme, b) szurkolói utánpótlás biztosítása, c) a kisebb szurkolói csoportosulások egységesítése, d) az ankétok, találkozók időpontjának előzetes meghatározása, e) a magyar labdarúgó válogatott mérkőzéseit és az Egyesület rendezvényeit bemutató kiadványok, CD-k, DVD-k kiadása. III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA, TAGSÁGI VISZONY 5. (1) Az Egyesület tagjai a teljes körű (továbbiakban: tagok), a pártoló és a tiszteletbeli tagok.

4 (1) Teljes körű tag kortól, nemtől függetlenül minden olyan természetes személy: 6. a) akit az Elnökség az Egyesület tagjai sorába felvesz, b) a Carpathian Brigade Alapszabályát elfogadja, c) a Carpathian Brigade célkitűzéseivel egyetért, d) legalább egy éves Pártoló Tagsággal rendelkezik, e) belépési nyilatkozatot tesz, azt kézjegyével ellátja, f) két meglévő tag ajánlását a belépéshez megszerzi, g) 18. életévét be nem töltött természetes személy esetén törvényes képviselő hozzájárulását megszerzi. (2) Az Egyesület tagjainak jogai: a) a Carpathian Brigade Közgyűlésén részt venni és szavazati jogot gyakorolni, javaslatokat, indítványokat tenni, b) betekinteni a működés során keletkezett iratokba, c) szóban és írásban kérést, kérdést intézni a Carpathian Brigade Elnökéhez, Elnökségéhez, a Közgyűléshez és a Carpathian Brigade bármely tisztségviselőjéhez, amire az érintett köteles 15 napon belül válaszolni, d) jogosult az Elnökség által meghatározott kedvezményekre az Egyesület által kibocsátott ajándéktárgyak, utazások áraiból, e) a tagsági viszonyát indokolás nélkül, írásban bejelentve megszüntetni. A tagsági jogviszony a bejelentés napján megszűnik. A kilépést az Elnökségnek kell bejelenteni. f) A tagok egyharmada írásban ok és cél megjelölésével rendkívüli Közgyűlés és rendkívüli Elnökség összehívását kezdeményezheti. (3) Az Egyesület tagjainak kötelezettségei: a) közreműködni a Carpathian Brigade célkitűzéseinek megvalósításában, megtartani az Alapszabály rendelkezéseit, b) teljesíteni a Közgyűlésen elfogadott kötelezettségeket, c) befizetni a Közgyűlés által meghatározott tagdíjat. A tagdíj befizetési kötelezettség elmulasztása esetén a tag a Közgyűlés szavazati jogát az Elnökség felfüggeszti, amíg a tag a tartozását nem rendezi. A felfüggesztés ideje alatt a tag nem jogosult az Egyesület kedvezményeire, d) felelősséget vállalni tetteiért, amennyiben azok nem az Egyesület tisztségviselőinek felszólítására cselekszi, illetve nem az Egyesület céljaival, az Egyesület meghatározott tevékenységével egyenértékű, és annak veszélybe sodrásának következményeként követi el. (4) Az Elnökség kizárja az Egyesület tagjai közül: a) azt a tagot, aki két egymást követő tagdíjfizetési kötelezettségét elmulasztja. A tagdíj megfizetésének elmulasztása csak abban az esetben eredményezheti a tag kizárását, ha a kötelezettség elmulasztása a tagnak felróható, azaz saját hibájából nem fizette meg a tagdíjat, b) azt a tagot, akit a bíróság jogerős és végrehajtandó szabadságvesztés büntetésre ítélt és a közügyektől eltiltott, c) azt a tagot, aki a tagsági viszonyából származó kötelezettségeit felszólítás ellenére nem teljesíti, vagy nem megfelelő magatartásával a csapat és az Egyesület hírét

5 negatív irányba befolyásolja, d) amennyiben a tagot az Elnökség kizárja, úgy a kizárt tag 15 napon belül az Egyesület Közgyűléséhez fellebbezéssel élhet, e) a kizárásra ítélt tag belépését ajánló két tagot a kizárás okától függően szintén kizárhatja az Elnökség, mint a tagért felelős személyek. f) a tagsági viszony megszűnése nem mentesíti a tagot a tagsága idején keletkezett és tagsága időtartamára vonatkozó kötelezettségek teljesítése alól. 7. (1) Az Egyesület pártoló tagjaira vonatkozó rendelkezéseit az Egyesület augusztus 10-i Közgyűlésén elfogadott Pártoló Tagság és Baráti Kör Szabályzata tartalmazza. (2) Az Egyesület tiszteletbeli tagja az a természetes személy, aki tevékenységével a magyar labdarúgó válogatott, vagy az Egyesület hírnevét öregbíti, és a tiszteletbeli tag címet az Egyesület Közgyűlése részére adományozza. (3) A Carpathian Brigade pártoló és tiszteletbeli tagjait tanácskozási jog illeti meg a Közgyűlésein. (1) Az Egyesület tagjairól, pártoló és tiszteletbeli tagjairól nyilvántartást vezet. (2) Megszűnik a tagsági viszony: a) kilépéssel, b) a természetes személy halálával, c) kizárással, d) törléssel, e) a tag szervezet megszűnésével. 8. (1) Az Egyesület szervei: a) Közgyűlés b) Elnökség c) Ellenőrző Bizottság IV. AZ EGYESÜLET SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE (1) Az Egyesület legfőbb döntéshozó szerve a Közgyűlés, melyen valamennyi tag egy szavazattal rendelkezik.

6 (2) A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: a) a Carpathian Brigade Alapszabályának elfogadása és módosítása, b) az Elnök, az Elnökségi tagok, és az Ellenőrző Bizottság megválasztása, c) az Elnökség és az Ellenőrző Bizottság beszámolójának elfogadása, d) a Carpathian Brigade éves költségvetésének elfogadása, e) a tagdíj mértékének megállapítása, f) az Elnök, az Elnökségi tagok, és az Ellenőrző Bizottság visszahívása, g) a Carpathian Brigade feloszlásának, más társadalmi szervezetekkel történő egyesülésének, szétválásának elfogadásáról szóló döntés, h) a g) pontban meghatározott esetben az egyesületi vagyonról való rendelkezés, i) döntés a tiszteletbeli tag elfogadásáról, j) minden, amit a hatályos jogszabályok a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal. (3) A Közgyűlés fő szabályként, határozatait ideértve az Elnök, az elnökségi tagok és az Ellenőrző Bizottság visszahívását is nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. (4) A jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok kétharmados szótöbbsége szükséges: a) az Alapszabály elfogadásához, módosításához, b) az Egyesület feloszlásához, más Egyesülettel történő egyesülés kimondásához. (5) Szavazategyenlőség esetén az érintett napirendre vonatkozóan meg kell ismételni a szavazást. Ha a megismételt szavazás sem vezet eredményre, akkor a kérdést le kell venni a napirendről. (6) Az Elnök, illetve Alelnök megválasztása titkos szavazással történik, melyen: a) a megválasztottnak azt a személyt kell tekinteni, aki az érvényes szavazatok több mint felét megszerezte, b) amennyiben a jelöltek közül valaki nem kapja meg az érvényes szavazatok több mint felét, abban az esetben a tisztségre jelölt két legtöbb szavazatot szerzett személy között újabb szavazást kell tartani, c) a megismételt szavazás győztese a legtöbb szavazatot kapott személy lesz. (7) Az egyéb tisztségviselőket nyílt szavazással választja meg a Közgyűlés. (8) A Közgyűlésen a döntések meghozatalában nem vehet részt olyan személy, aki, vagy akinek a Ptk b) pontjában előírt közeli hozzátartozója: a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, b) bármilyen más előnyben részesül, illetve egyébként a a döntéssel érintett jogügyletben érdekelt, ide nem értve az Egyesület céljai szerinti, bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás. (9) A Közgyűlést évente legalább egyszer össze kell hívni. A Közgyűlést a hely, az időpont és a napirendi pontok közlésével kell összehívni. (10) A tagnyilvántartásban szereplő tagok részére írásban meghívót kell küldeni, legalább 15 nappal a Közgyűlés időpontja előtt. A közgyűlési meghívóban közölni kell az időpontot, amelyben a megismételt Közgyűlést meg kell tartani, ha az eredeti időpontban megtartott Közgyűlés nem határozatképes.

7 (11) A megismételt Közgyűlés a meghívóban közölt napirendi pontok körében a jelenlévők számára tekintet nélkül határozatképes. (12) A Közgyűlést össze kell hívni 45 napon belül: a) ha a tagok egyharmada cél és ok megjelölésével írásban kéri ezt, b) ha az Elnökség rendkívüli Közgyűlés összehívását tartja szükségesnek, c) ha a törvényességi felügyeleti szerv vagy a bíróság a Közgyűlés összehívását elrendeli. (13) A Közgyűlés összehívása az Elnök feladata. (14) A Közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazati joggal rendelkező tagok 50%-a, plusz egy fő jelen van. A határozatképtelenség miatt elhalasztott Közgyűlést 30 napon belül ismételten össze kell hívni, ezt a tényt azonban az eredeti Közgyűlés meghívójában közölni kell. (15) A megismételt Közgyűlésre egyebekben (jegyzőkönyv-vezetés, szavazás, stb.) az általános szabályok vonatkoznak. (16) A Közgyűlést az Elnök vezeti. Az Elnök a Közgyűlés levezetésével mást is megbízhat. (17) A Közgyűlésről jegyzőkönyv készül, amelyet az Elnök és két a Közgyűlés által megválasztott tag hitelesít. (18) A Közgyűlés ülései nyilvánosak. A tagok szótöbbséggel hozott határozattal a nyilvánosságot kizárhatják, ha valamely egyesületi tag jogos magánérdekének védelme vagy közérdek ezt szükségessé teszi. (19) Az Elnök a Közgyűlésre tanácskozási joggal meghívhatja állami, társadalmi, gazdasági szervezetek és magánszemélyek képviselőit. 11. (1) Az Elnökség a Közgyűlés két ülése között kizárólagos hatásköröket kivéve gyakorolja a Közgyűlés hatáskörét, irányítja az Egyesület működését, mely öt tagot számlál: a) Elnök b) Alelnök c) Titkár d) további Elnökségi tagok. (2) A Közgyűlés Somogyi József Ádámot Elnöknek, Toró Norbertet Alelnöknek, Várai Tamást Titkárnak választotta. (3) Cseri Balázs Csabát és Hegedűs Albertet Elnökségi tagnak választotta meg a Közgyűlés. (4) Az Elnökség tevékenységéről az éves Közgyűlésen köteles beszámolni. (5) Az Elnökség tagjai az Egyesület vezető beosztású tisztségviselői.

8 (6) Az Elnökség feladata és hatásköre: a) tagsági viszony keletkezésével és megszüntetésével kapcsolatos eljárás, b) a Közgyűlés összehívásával, működésével kapcsolatos előkészítő és a Közgyűlés munkáját elősegítő szervező tevékenység, c) az Egyesület gazdasági tevékenységével kapcsolatos döntés előkészítő munka, az éves programok, költségvetés megvitatása, és elfogadása, d) az Egyesület Szervezeti és Működési Szabályzatának megvitatása és elfogadása, e) az Elnök éves beszámolójának elfogadása, f) személyzeti munka irányítása, g) az Egyesület tagjának kizárásával kapcsolatos eljárás, h) minden olyan eljárás, amely a hatályos jogszabályok szerint nem tartozik a Közgyűlés hatáskörébe, és amelyeket az Elnökség hatáskörébe von. (7) Az Elnökséget a Közgyűlés választja nyílt szavazással, 1 éves időtartamra, (8) Az Elnökség tagjává az a nagykorú természetes személy választható, aki megválasztásakor a Carpathian Brigade tagja, és nincs a megválasztását kizáró jogszabályi ok. (9) Az Elnökség negyedévente legalább egy ülést tart, amiről jegyzőkönyvet kell vezetni, amely tartalmazza a meghozott határozatokat, a szavazati arányokat. A jegyzőkönyvet a Jegyzőkönyv-vezető és elnökségi tag, mint hitelesítő írja alá. (10) Az Elnökséget az Elnök, írásban hívja össze. (11) Szabályszerűnek az összehívás akkor minősül, ha a tagok az ülésről legalább 10 nappal az ülés időpontját megelőzően írásban értesülnek, és az ülés tárgysorozatáról leírást kapnak. (12) Az Elnökség üléseire annak tárgykörére figyelemmel további tagok hívhatók meg. (13) Az Elnökség határozatképes, ha azon legalább az Elnökségi tagok fele (3 elnökségi tag) jelen van. (14) Az Elnökség határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az Elnök szava dönt. (15) Az Elnökségi tag bármelyik szavazati joggal rendelkező tag javaslatára visszahívható, ha tevékenysége közérdeket sért, vagy tevékenysége ellentétes az Egyesület Alapszabályával, illetve tisztségéből eredő kötelezettségét vétkesen megszegi. (16) A visszahívásra történő javaslatot a Közgyűlés 30 napon belül köteles megtárgyalni és az ügyben határozatot hozni. (17) A Közgyűlés határozata a tudomásra jutástól számított 30 napon belül bíróság előtt megtámadható. 12. (1) Amennyiben az éves bevétel az ötmillió forintot meghaladja, a Közgyűlés gondoskodik az Alapszabály módosításáról, és az évi CLVI. törvényben megjelölt Ellenőrző Bizottság létrehozásáról.

9 13. (1) Az olyan feladatok ellátására, amelyek speciális szakértelmet igényelnek, vagy amelyek rendkívüli jellegüknél fogva a Carpathian Brigade Szurkolói Egyesület szervei mellett további szervezeti formát is szükségessé tesznek, az Elnökség további bizottságokat hozhat létre. (2) Az Egyesületben állandó és eseti bizottságok működhetnek. V. AZ EGYESÜLET TISZTSÉGVISELŐI, KÉPVISELŐI (1) Az Egyesület Elnökét a Közgyűlés választja, titkos szavazással, 1 éves időtartamra. (2) Az Elnök feladata és hatásköre: 14. a) az Egyesület tevékenységének irányítása, b) a közgyűlés összehívása, határozatainak ellenjegyzése, c) döntés és intézkedés az Elnökség ülései közötti időszakban az Elnökség hatáskörébe tartozó kérdésekben, d) a Közgyűlés és az Elnökség által hozott határozatok és állásfoglalások végrehajtásának irányítása és ellenőrzése, e) kapcsolattartás más társadalmi és érdek-képviseleti szervekkel, f) irányítja az Elnökség munkáját, g) vezeti az Elnökség üléseit, h) intézkedik és dönt a hatáskörébe utalt ügyekben, i) összehívja az Elnökség üléseit, j) képviseli az Egyesületet, k) irányítja az Egyesület gazdálkodását, l) utalványozási jogot gyakorol, m) éves beszámoló tervezetének készítése, és jóváhagyás céljából a Közgyűlés elé terjesztése, n) az Egyesület közgyűlésének és az Elnökség határozatairól olyan nyilvántartás vezetése, amelyből a vezető szerv döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya és személye megállapítható, o) minden olyan feladat ellátása, amelyet a jogszabály az Elnök hatáskörébe utal. 15. (1) Az Elnököt távollétében az Alelnök helyettesíti. Helyettesítés esetén az Alelnök teljes joggal képviseli az Egyesületet, és gyakorolja az Elnök jogait. (2) Az Alelnököt a Közgyűlés választja, titkos szavazással, 1 éves időtartamra. 16. (1) A Titkárt a Közgyűlés választja, nyílt szavazással, 1 éves időtartamra.

10 (2) A Titkár feladatai és hatáskörei: a) az egyesület pénzállományának kezelése, b) a számlák kezelése és nyilvántartása, c) a pénztárkönyv vezetése, d) mindennemű visszaélési lehetőség gyanúja esetén az elnök értesítése, e) a számlák hitelességének ellenőrzése. VI. AZ EGYESÜLET VAGYONA ÉS GAZDÁLKODÁSA 17. (1) Az Egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik, amelyet az Elnökség fogad el. Az Egyesület gazdálkodásáról az Elnökség jelentést készít, amelyet elfogadás céljából a Közgyűlés elé terjeszt. (2) Az Egyesület működéséhez szükséges bevételeket az alábbiak jelentik: a) tagsági díjak, amelyet az Elnökség állapít meg, b) magán és jogi személyek támogatásai, c) az Egyesület gazdasági, vállalkozási tevékenységéből eredő bevétel, d) rendezvény bevétel, e) egyéb bevételek. (3) A Carpathian Brigade éve költségvetését a Közgyűlés minden évben az első Közgyűlésen köteles megállapítani. (4) Az Egyesület bevételeivel önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel. Az egyesület tagjai az Egyesület tartozásaiért a befizetett tagdíjakon túlmenően saját vagyonukkal nem felelnek. (5) Az Egyesület gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az Alapszabályban meghatározott tevékenységére fordítja. (6) Az Egyesület vállalkozási tevékenységéből származó bevételének megállapítását a társadalmi szervezetek gazdálkodási tevékenységéről szóló hatályos jogszabályok (114/1992. (VII.23.) Korm. rendelet) alapján végzi. (7) Az Egyesületi tag által fizetett tagdíj mértéke évi Ft, melyet a tag köteles négy egyenlő részletben, minden negyedév elején rendezni. (8) Az Egyesület pártoló tagja által fizetett tagdíj mértéke - amennyiben az Elnökség a taggal másképp nem állapodott meg minimum évi Ft, melyet a pártoló tag köteles négy egyenlő részletben, minden negyedév elején rendezni. (9) Az Egyesület a pénzeszközeit számlán vezeti. (10) Az Egyesület bankszámla feletti rendelkezésre az Elnök és a Titkár együttesen jogosult, valamelyikük akadályoztatása esetén az Egyesület Alelnöke ír alá.

11 (1) Az Egyesület megszűnik: VII. AZ EGYESÜLET MEGSZŰNÉSE 18. a) ha a Közgyűlés az Egyesület feloszlását kimondja, b) ha feloszlatják, c) ha más szervezettel egyesül, d) ha az Egyesület szétválik, e) ha megszűnését megállapítják. (2) Az Egyesület megszűnése esetén vagyonáról a Közgyűlés rendelkezik, felszámolóként az Egyesület volt ügyintéző szerve, az Elnökség jár el. VIII. VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 19. (1) Jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény, az egyesülési jogról szóló évi II. törvény, valamint a társadalmi szervezetekre vonatkozó, mindenkor hatályos egyéb jogszabályok, másrészt a később meghozandó közgyűlési határozatok az irányadók. (2) Amennyiben a jelen Alapszabály bármely rendelkezése érvénytelen vagy hatálytalan lenne, az nem érinti a szerződés egyéb rendelkezéseinek érvényességét és hatályosságát. (3) Az Egyesület Alapszabályát illetve annak módosítását a i Közgyűlés fogadta el. Kelt: Budapest, Somogyi József Ádám Egyesület Elnöke

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók létrehozták a Vagyonépítő Klubot. A Vagyonépítő Klub 2008. március 29 -i Klubgyűlése az alábbi alapszabályt fogadta el. I. A Klub adatai 1 A Klub neve:

Részletesebben

Az Egyesület adatai II. Az Egyesület célja. Az iskolai emlékek és hagyományok ápolása, továbbfejlesztése

Az Egyesület adatai II. Az Egyesület célja. Az iskolai emlékek és hagyományok ápolása, továbbfejlesztése Frankelos és Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Baráti Kör ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a Frankelos

Részletesebben

NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE

NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE HUNGARIAN EDUCATIONAL RESEARCH ASSOCIATION (HERA) * ALAPSZABÁLY BUDAPEST, 2010 EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény

Részletesebben

MAGYAR LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁSI SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

MAGYAR LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁSI SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA MAGYAR LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁSI SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a Magyar Létesítménygazdálkodási Szövetséget.

Részletesebben

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az alapítók ezen okirattal kinyilvánítják, hogy az 1989. évi II. törvény és a 2000. évi CXLV. törvény alapján, határozatlan időre jogi személynek minősülő

Részletesebben

Orvosi és Egészségügyi Vállalkozások Országos Szövetsége EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

Orvosi és Egészségügyi Vállalkozások Országos Szövetsége EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Orvosi és Egészségügyi Vállalkozások Országos Szövetsége EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján létrehozták az Orvosi és Egészségügyi Vállalkozások

Részletesebben

Alapszabályzat. 2008. március

Alapszabályzat. 2008. március Alapszabályzat 2008. március Alapszabályzat I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Kreatív Kenese Egyesület 2. Az Egyesület székhelye: 8174 Balatonkenese, Soós hegyi u. 2. 3. Az Egyesület levelezési

Részletesebben

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A szervezet neve: Nyírségi Háziorvosok Egyesülete A szervezet székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szent István út 59. A szervezet működési

Részletesebben

Módosított és egységes szerkezetbe foglalt EGYESÜLETI ALAPSZABÁLY

Módosított és egységes szerkezetbe foglalt EGYESÜLETI ALAPSZABÁLY Módosított és egységes szerkezetbe foglalt EGYESÜLETI ALAPSZABÁLY Az egyesület tagjai a Kreateam Egyesület alapszabályát, a 2012. szeptembert 1-i Közgyűlésükön fogadták el kimondva többek között az egyesület

Részletesebben

VOX VOLUPTATIS KÓRUS 1073 Budapest, Barcsay u. 5. Madách Imre Gimnázium 06 (1) Ikt. sz. /2010. ALAPSZABÁLYZAT

VOX VOLUPTATIS KÓRUS 1073 Budapest, Barcsay u. 5. Madách Imre Gimnázium 06 (1) Ikt. sz. /2010. ALAPSZABÁLYZAT VOX VOLUPTATIS KÓRUS 1073 Budapest, Barcsay u. 5. Madách Imre Gimnázium 06 (1) 322-2081 Ikt. sz. /2010. ALAPSZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉK Módosítások.3 1. Az egyesület adatai... 3 2. Az Egyesület célja és

Részletesebben

LENDÜLETBEN AZ IFJÚSÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

LENDÜLETBEN AZ IFJÚSÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA LENDÜLETBEN AZ IFJÚSÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a Lendületben az Ifjúság Egyesületet. A Lendületben

Részletesebben

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között.

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között. 1. oldal, összesen: 11 Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: 2./ Az Egyesület székhelye: 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány

Részletesebben

EGYETEMI KATOLIKUS GIMNÁZIUM ÖREGDIÁK EGYESÜLET

EGYETEMI KATOLIKUS GIMNÁZIUM ÖREGDIÁK EGYESÜLET EGYETEMI KATOLIKUS GIMNÁZIUM ÖREGDIÁK EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapító tagok az Egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták az Egyetemi Katolikus Gimnázium

Részletesebben

A PALOZNAKI POLGÁRŐR EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A PALOZNAKI POLGÁRŐR EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A PALOZNAKI POLGÁRŐR EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1 Alulírott alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a Paloznaki Polgárőr Egyesületet. A Paloznaki Polgárőr

Részletesebben

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA I. A társadalmi szervezet neve: 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖRE A társadalmi szervezet székhelye: Magyar Honvédség Baranya Megyei Hadkiegészítő

Részletesebben

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület ALAPSZABÁLYA Csobánka, 2012 március 23 2 I) Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Csobánkai Polgárőr Egyesület 2. Székhelye: 2014 Csobánka, Fő út 1. (Csobánka Község

Részletesebben

ORSZÁGOS NYUGDÍJ EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y

ORSZÁGOS NYUGDÍJ EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y ORSZÁGOS NYUGDÍJ EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y - módosításokkal egységes szerkezetben - Budapest, 2014. március 12. Az ORSZÁGOS NYUGDÍJ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alapítók a 2010. március 31. napján megtartott

Részletesebben

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések.

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések. TISZTA LAP Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY ( a módosítással egységes szerkezetben ) I. Általános rendelkezések. 1. (1) Az Egyesület neve: Tiszta lap Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai. II. Az Egyesület célja és feladatai

ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai. II. Az Egyesület célja és feladatai BARBONCÁS BÁBOKKAL NEMCSAK A GYERMEKEKÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a BARBONCÁS Bábokkal

Részletesebben

Adyligeti Rendészeti Szakközépiskola Sportegyesület Alapszabálya

Adyligeti Rendészeti Szakközépiskola Sportegyesület Alapszabálya Adyligeti Rendészeti Szakközépiskola Sportegyesület Alapszabálya Az Adyligeti Rendészeti Szakközépiskola Sportegyesület közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, a Sportról szóló 2004.

Részletesebben

A RÁKOSMENTE KERÉKPÁROS SPORT ÉS SZABADIDŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A RÁKOSMENTE KERÉKPÁROS SPORT ÉS SZABADIDŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A RÁKOSMENTE KERÉKPÁROS SPORT ÉS SZABADIDŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A Rákosmente Kerékpáros Sport és Szabadidő Egyesület (továbbiakban: Egyesület) alakuló Közgyűlése az Egyesülési jogról szóló 1989. évi

Részletesebben

Egyesületi Alapszabály. I. Általános Rendelkezések. 3. Az Egyesület működési területe kiterjed a Magyar Köztársaság egész területére.

Egyesületi Alapszabály. I. Általános Rendelkezések. 3. Az Egyesület működési területe kiterjed a Magyar Köztársaság egész területére. Egyesületi Alapszabály A Törökbálinti Kamarakórus Egyesület alakuló Közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi

Részletesebben

VILÁGJÁRÓ VADÁSZOK KLUBJA (egyesület) ALAPSZABÁLYA 2011.

VILÁGJÁRÓ VADÁSZOK KLUBJA (egyesület) ALAPSZABÁLYA 2011. VILÁGJÁRÓ VADÁSZOK KLUBJA (egyesület) ALAPSZABÁLYA 2011. 1 A Világjáró Vadászok Klubja A L A P S Z A B Á L Y A A Világjáró Vadászok Klubjaalapító tagjai a 2011. március 26.napján megtartott alakuló közgyűlésen

Részletesebben

AZ ASZÓDI FUTBALL CLUB ALAPSZABÁLYA

AZ ASZÓDI FUTBALL CLUB ALAPSZABÁLYA AZ ASZÓDI FUTBALL CLUB ALAPSZABÁLYA I. Az Aszód FC adatai 1. Megnevezése: Aszódi Futball Club 2. Rövidítve: Aszód FC 3. Székhelye: 2170 Aszód, Futballpálya, 010 hrsz. 4. Alapítási éve: 1991. 5. Címere:

Részletesebben

FPV Egyesület alapszabálya

FPV Egyesület alapszabálya FPV Egyesület alapszabálya Az FPV Egyesület a modellezés azon ágával foglalkozik, ahol modell irányítása az élő videó kép alapján történik és támogat minden olyan modellező tevékenységet, mely az irányításhoz

Részletesebben

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY ALAPSZABÁLY 1 1. Általános rendelkezések: A sportegyesület neve: Rábatamási Sportkör Székhelye: 9322 Rábatamási, Rákóczi u. 1. Színe: Sárga-fekete Működési területe: Győr-Moson-Sopron megye A sportegyesület

Részletesebben

PERSPEKTIVART EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

PERSPEKTIVART EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA PERSPEKTIVART EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók a 2011.évi CLXXV. törvény alapján létrehozták a Perspektivart Egyesületet. A Perspektivart Egyesület közgyűlése az alábbi alapszabályt fogadta el.

Részletesebben

FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA

FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA 2 I. Általános rendelkezések (1) A Klub, Klub neve: Fűzfői Ipartelep Klub (a továbbiakban: Klub). (2) A Klub székhelye: Balatonfűzfő, Munkás tér 2. (3) A Klub önkormányzati

Részletesebben

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés)

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) I. fejezet Általános rendelkezések 1.) A társadalmi szervezet neve: MAGYAR

Részletesebben

Alapszabály. (Módosítva: június 22.)

Alapszabály. (Módosítva: június 22.) Alapszabály (Módosítva: 2007. június 22.) 1. Az egyesület neve: Okkal-Más-Okkal Ifjúsági Egyesület 2. Az egyesület székhelye: Hajdúnánás, Kazinczy u. 19. sz. 3. Az egyesület címe: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság

Részletesebben

ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Alapszabály

ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Alapszabály ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1.1. Az Egyesület neve: ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Rövid neve: Értem Egyesület 1.2. Az

Részletesebben

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY A 2000. január 29.-án megtartott alapító taggyűlésen és 2000. június 21-én tartott taggyűlésen elfogadott, egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések ALAPSZABÁLY I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Veszprémi Múzeumegylet 2. Az egyesület székhelye: 8200 Veszprém, Erzsébet sétány 1. 3. Az egyesület működési területe: Veszprém megye.

Részletesebben

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19.

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19. A Szent Gellért Diákszövetség - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA 1 2015. december 19. 1. Általános rendelkezések: 1.1. Az egyesület neve: Szent Gellért Diákszövetség 1.2. Az egyesület

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET 1. Az egyesület neve: Országos Humánmenedzsment Egyesület (a továbbiakban: Egyesület). 2. Az Egyesület országos

Részletesebben

Duna Charta Egyesület. Alapszabálya

Duna Charta Egyesület. Alapszabálya A Duna Charta Egyesület Módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya A Duna Charta Egyesület (bírósági lajstromszáma: Pk.60830/2002) 2009. évi rendes Közgyűlésén 2009. január 21-én és a közhasznú

Részletesebben

Egyesületi alapszabály

Egyesületi alapszabály EASZ-01 - Egyesület adatai 1. Kötelező rendelkezések az általános rendelkezések körében 1.1. az egyesület neve Nemzeti Ifjúsági Tanács Egyesület 1.2. az egyesület székhelye Irányítószám Község, város Közterület

Részletesebben

VITAL LIFE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

VITAL LIFE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA VITAL LIFE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A VITAL LIFE Egyesület alapító tagjai az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény

Részletesebben

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve: Háros Rádióklub Egyesület Székhelye: 1222 Budapest, Háros u. 70 sz. Működése kiterjed az ország egész területére. Kiadásait tagdíjakból, valamint

Részletesebben

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye:

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye: Alapító okirat 1. Az egyesület neve, székhelye: 1.1. Az egyesület neve: Villanypára Egyesület Az egyesület rövidített neve: VAPER 1.2. Székhelye: 6766 Dóc, Petőfi u. 9. 1.3. Az egyesület emblémája: 1.4

Részletesebben

MAGYAR INGATLAN TANÁCS MAGYAR INGATLAN SZAKMAI SZERVEZETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA. Budapest, 2005. április 1.

MAGYAR INGATLAN TANÁCS MAGYAR INGATLAN SZAKMAI SZERVEZETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA. Budapest, 2005. április 1. MAGYAR INGATLAN TANÁCS MAGYAR INGATLAN SZAKMAI SZERVEZETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA Budapest, 2005. április 1. Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvényben (a továbbiakban:

Részletesebben

Egyesület Alapszabálya

Egyesület Alapszabálya Egyesület Alapszabálya Az Adonyi Evezõs és Vízisport Egyesület alakuló közgyûlésén alapszabályát a következõkben állapítja meg: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az Egyesület neve: Adonyi Evezõs és Vízisport Egyesület

Részletesebben

A PALOZNAKI CIVIL EGYESÜLET 2007. május 17.-közgyűlésen elfogadott változtatásokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA

A PALOZNAKI CIVIL EGYESÜLET 2007. május 17.-közgyűlésen elfogadott változtatásokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA A PALOZNAKI CIVIL EGYESÜLET 2007. május 17.-közgyűlésen elfogadott változtatásokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA Alulírott alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény ( Etv)

Részletesebben

Orosházi Kolbászklub Hagyományőrző Egyesület ALAPSZABÁLYA

Orosházi Kolbászklub Hagyományőrző Egyesület ALAPSZABÁLYA Orosházi Kolbászklub Hagyományőrző Egyesület ALAPSZABÁLYA Orosháza, 2012. május 10. 1 Az Orosházi Kolbászklub Hagyományőrző Egyesület a 2012. május 10. napján tartott ismételt alakuló közgyűlésén az alapszabályát

Részletesebben

A CEGLÉDÉRT FÜGGETLEN EGYESÜLET V. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya

A CEGLÉDÉRT FÜGGETLEN EGYESÜLET V. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya A CEGLÉDÉRT FÜGGETLEN EGYESÜLET V. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya (A módosítás szövege vastag és dőlt betűszedéssel kerül feltüntetésre) 1./ Az egyesület neve: Ceglédért Független

Részletesebben

Kerekasztal a Részvételi Demokráciáért Egyesület (KARD) A l a p s z a b á l y a. I. Az Egyesület adatai

Kerekasztal a Részvételi Demokráciáért Egyesület (KARD) A l a p s z a b á l y a. I. Az Egyesület adatai Kerekasztal a Részvételi Demokráciáért Egyesület (KARD) A l a p s z a b á l y a I. Az Egyesület adatai 1. A Szervezet neve: Kerekasztal a Részvételi Demokráciáért Egyesület Nevének rövidítése: KARD Székhelye:

Részletesebben

BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA

BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA A BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA 1 BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.) A Club neve:.. Baranyai Camping Club ( a továbbiakban :.-Club ) 2.) A Club székhelye : Pécs,- 7621.Pécs,-Búza

Részletesebben

MAGYAR PÓNI KLUB SZÖVETSÉG

MAGYAR PÓNI KLUB SZÖVETSÉG MAGYAR PÓNI KLUB SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a MAGYAR PÓNI KLUB SZÖVETSÉGET. A MAGYAR PÓNI KLUB SZÖVETSÉG

Részletesebben

GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA melyet a Gyömrő 2000 Kör tagjai a 2010. május 14. napján megtartott közgyűlésen az alábbiak szerint fogadtak el. 1. AZ EGYESÜLET ELNEVEZÉSE: Gyömrő 2000

Részletesebben

A TÓTKOMLÓSI ROZMÁS SZENIOR ÚSZÓ KLUB EGYESÜLET június 26. napján kelt Alapszabály Módosítással Egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA

A TÓTKOMLÓSI ROZMÁS SZENIOR ÚSZÓ KLUB EGYESÜLET június 26. napján kelt Alapszabály Módosítással Egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA A TÓTKOMLÓSI ROZMÁS SZENIOR ÚSZÓ KLUB EGYESÜLET 2006. június 26. napján kelt Alapszabály Módosítással Egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Tótkomlósi

Részletesebben

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesület alapító tagjai a 2006. JANUÁR 19.-én megtartott alakuló taggyűlésén a szabadidő kultúrált eltöltése, valamint a darts sport gyakorlása, fejlesztése és

Részletesebben

CSEPELI SZALON KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

CSEPELI SZALON KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET CSEPELI SZALON KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET Alulírott Alapítók közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság 1959. évi IV. törvény ide vonatkozó rendelkezései

Részletesebben

A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001.

A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001. A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001. 1. Általános rendelkezések 1.1. Az egyesület neve: Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület 1.2. Székhelye: 5600 Békéscsaba, Kazinczy

Részletesebben

Mátraalmásért Egyesület Alapszabálya

Mátraalmásért Egyesület Alapszabálya Mátraalmásért Egyesület Alapszabálya I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Mátraalmásért Egyesület 2. Az egyesület székhelye: 3154 Szuha-Mátraalmás, Bem u. 1. 3. Az Egyesület önkormányzati elven

Részletesebben

Újpalota Sportegyesület. Alapszabály

Újpalota Sportegyesület. Alapszabály Újpalota Sportegyesület Alapszabály Az Újpalota Sportegyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi

Részletesebben

Magyar Fizikushallgatók Egyesülete Megismételt Közgyűlés Budapest, 2016

Magyar Fizikushallgatók Egyesülete Megismételt Közgyűlés Budapest, 2016 Magyar Fizikushallgatók Egyesülete Megismételt Közgyűlés Budapest, 2016 Időpont: 2016. április 20. 20:15 Helyszín: Budapest Mellékletek: Jelenléti ív Alapszabály Az elnök a határozatképesség vizsgálata

Részletesebben

A GABONATERMESZTŐK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA. 2005. április 27.

A GABONATERMESZTŐK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA. 2005. április 27. A GABONATERMESZTŐK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA 2005. április 27. 1. A Szövetség adatai Neve: GABONATERMESZTŐK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE Rövidített elnevezése: GOSZ Székhelye: 1054 Budapest, Akadémia u.

Részletesebben

EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A

EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A 1. Az Egyesület neve: Egyesek Ifjúsági Egyesület 2. Székhelye: 1137 Budapest, Radnóti Miklós utca 4-6. I. 14. 3. Alapításának ideje: 2000.április.1. 4.

Részletesebben

SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG CIVIL SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE. Alapszabály

SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG CIVIL SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE. Alapszabály SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG CIVIL SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE Alapszabály A Sopron-Fertőd Kistérség Civil Szervezetek Szövetsége alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a

Részletesebben

ESZME Európai Szülők Magyarországi Egyesülete. Alapszabálya

ESZME Európai Szülők Magyarországi Egyesülete. Alapszabálya ESZME Európai Szülők Magyarországi Egyesülete Alapszabálya Az Európai Szülők Magyarországi Egyesülete alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság

Részletesebben

MAGYAR NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK EGYESÜLETE. Hungarian Educational Research Association HERA ALAPSZABÁLY

MAGYAR NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK EGYESÜLETE. Hungarian Educational Research Association HERA ALAPSZABÁLY MAGYAR NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK EGYESÜLETE Hungarian Educational Research Association HERA ALAPSZABÁLY Budapest, 2012. 1 EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az Egyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló

Részletesebben

A LOVAS JÖVŐJÉÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A LOVAS JÖVŐJÉÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A LOVAS JÖVŐJÉÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján a mai nappal, létrehozták a Lovas Jövőjéért Egyesületet. A Lovas Jövőjéért

Részletesebben

Hemokromatózisos Betegek Egyesülete Alapszabálya (módosításokkal egységes szerkezetben)

Hemokromatózisos Betegek Egyesülete Alapszabálya (módosításokkal egységes szerkezetben) Hemokromatózisos Betegek Egyesülete Alapszabálya (módosításokkal egységes szerkezetben) A Hemokromatózisos Betegek Egyesülete az Egyesület alapszabályát módosításokkal egységes szerkezetben foglalva a

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.)

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) ALAPSZABÁLY (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) Az Egyesület neve: Az Egyesület székhelye: Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület 2890 Tata, Váralja

Részletesebben

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata TAGOZATI ALAPSZABÁLY A Mérnöki Vállalkozások Tagozata, mint az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) társadalmi szervezet keretében megalakuló Tagozatot, az Alapítók az Alkotmány, a Polgári

Részletesebben

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. November 01-től érvényes 1 A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 1. I. Általános rész a.) Az Ifjúsági Klub, az Alapszabály

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. A társadalmi szervezet neve, székhelye és célja

ALAPSZABÁLY. A társadalmi szervezet neve, székhelye és célja ALAPSZABÁLY melyet a tagok az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény rendelkezései alapján 1994. szeptember 30. napján elfogadtak, majd többször módosítottak, legutoljára 2013. február 16. napján,

Részletesebben

A PTE ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KARÁNAK BARÁTI TÁRSASÁGA ALAPSZABÁLY. I. fejezet A PTE Állam- és Jogtudományi Kar Baráti Társaságának célia.

A PTE ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KARÁNAK BARÁTI TÁRSASÁGA ALAPSZABÁLY. I. fejezet A PTE Állam- és Jogtudományi Kar Baráti Társaságának célia. A PTE ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KARÁNAK BARÁTI TÁRSASÁGA ALAPSZABÁLY I. fejezet A PTE Állam- és Jogtudományi Kar Baráti Társaságának célia Preambulum A PTE Állam- és Jogtudományi Kara (a továbbiakban. ÁJK)

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. Általános rendelkezések

ALAPSZABÁLY. I. Általános rendelkezések 1 ALAPSZABÁLY AZ ÁTMENETI GONDOZÁST ELLÁTÓK ORSZÁGOS ÉRDEKVÉDELMI SZÖVETSÉGE 2004. október 10-én megtartott Közgyűlésén alapszabályát a következőkben állapította meg: I. Általános rendelkezések 1.1. A

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében ALAPSZABÁLY Az egyesület neve: Állatvédő Egyesület Székhelye: a mindenkori elnök címe I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében a.) A közhasznú szervezetekről

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y A L A P S Z A B Á L Y amelyben a Banki Adósok Érdekvédelmi Szervezete alakuló közgyűlésén megjelentek a Ptk. egyesületekre vonatkozó szabályai, valamint az 1989. évi II. tv. alapján egyesületet hoznak

Részletesebben

Alapszabály. (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege)

Alapszabály. (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege) Alapszabály (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege) (A módosítások dőlt betűvel szedve.) I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: Edelényi Hegyek Közössége 1 2./ Az Egyesület

Részletesebben

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA 1. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület (a továbbiakban: egyesület). 2. Székhelye: 3422

Részletesebben

DUNASZEG SE ALAPSZABÁLYA

DUNASZEG SE ALAPSZABÁLYA DUNASZEG SE ALAPSZABÁLYA Kelt, Dunaszeg, 2011. július 8. 1 Alapszabály Az egyesület az alapszabályát a 2011. július 8. napján tartott közgyűlésen hozott határozatok alapján, az alábbiak szerint módosítja

Részletesebben

SZIGETMONOSTOR ÍJÁSZ KÖR

SZIGETMONOSTOR ÍJÁSZ KÖR SZIGETMONOSTOR ÍJÁSZ KÖR Alapszabály - tervezet I. Általános rendelkezések A szakkör neve: SZIGETMONOSTORI ÍJÁSZ KÖR A szakkör rövidített neve: SZÍK A szakkör székhelye: Szigetmonostor Faluház 2015 Szigetmonostor,

Részletesebben

A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Jóváhagyta: 1 ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések 1. A sportegyesület neve: Jeet Kune Do / Kali Nagykanizsa Sportegyesület 2. Székhelye:

Részletesebben

TAGOZATI ALAPSZABÁLY

TAGOZATI ALAPSZABÁLY TAGOZATI ALAPSZABÁLY A Magasépítési Tagozat, mint az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) egyesületi formában működő civil szervezet keretében megalakuló Tagozatot, az Alapítók az Alkotmány,

Részletesebben

A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya. I. Általános rendelkezések

A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya. I. Általános rendelkezések A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: JAM Kórus Közhasznú Egyesület (a továbbiakban: Egyesület) 2. Az Egyesület rövidített neve: JAM Kórus Egyesület

Részletesebben

AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1. A szervezet neve Etyeki Polgárőrség Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi Egyesület. 2. A szervezet székhelye:

Részletesebben

Alapszabálya. I. Általános rendelkezések

Alapszabálya. I. Általános rendelkezések Gödi Városfejlesztő és Szépítő Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1./ Az egyesület neve: Gödi Városfejlesztő és Szépítő Egyesület 2./ Az egyesület székhelye: 2131 Göd, Pázmány Péter u. 24.

Részletesebben

Magyar Közjegyzőhelyettesek és Közjegyzőjelöltek Egyesülete. Alapszabálya. (egységes szerkezetbe foglalt)

Magyar Közjegyzőhelyettesek és Közjegyzőjelöltek Egyesülete. Alapszabálya. (egységes szerkezetbe foglalt) 1 Magyar Közjegyzőhelyettesek és Közjegyzőjelöltek Egyesülete Alapszabálya (egységes szerkezetbe foglalt) 2 Magyar Közjegyzőhelyettesek és Közjegyzőjelöltek Egyesülete - Alapszabály Mi, alulírott közjegyzőhelyettesek,

Részletesebben

FÜGGETLEN VÁROSI SZÖVETSÉG - MAGYAR EGYESÜLET -

FÜGGETLEN VÁROSI SZÖVETSÉG - MAGYAR EGYESÜLET - EGYESÜLETI ALAPSZABÁLY FÜGGETLEN VÁROSI SZÖVETSÉG - MAGYAR EGYESÜLET - S Z E G E D Szent-Györgyi Albert u. 2. Egységes szerkezetbe foglalva: 2006. július 6. ALAPSZABÁLY A Független Városi Szövetség Magyar

Részletesebben

Zalaszentgróti Művelődési És Sportegyesület Alapszabálya

Zalaszentgróti Művelődési És Sportegyesület Alapszabálya Zalaszentgróti Művelődési És Sportegyesület Alapszabálya ALAPSZABÁLY amely létrejött az Egyesülési jogról szóló 1989. évi II. 12 törvény (1) bekezdése alapján I. Egyesület adatai 1. Az egyesület neve:

Részletesebben

A Jánossomorjai Sportegyesület Alapszabálya

A Jánossomorjai Sportegyesület Alapszabálya A Jánossomorjai Sportegyesület Alapszabálya 1./ A sportegyesület neve: Jánossomorjai Sportegyesület /rövidítve: JSE/ I. Székhelye: Jánossomorja Ibolya u. 1. Színe: Kék-fehér Zászlaja: Kék-fehér Alapításának

Részletesebben

(1) Az Egyesület neve: Magyar Szolárium Üzemeltető Egyesület. (4) Az Egyesület működési területe kiterjed a Magyar Köztársaság egész területére.

(1) Az Egyesület neve: Magyar Szolárium Üzemeltető Egyesület. (4) Az Egyesület működési területe kiterjed a Magyar Köztársaság egész területére. s Magyar Szolárium Üzemeltető Egyesület Alapszabály A Magyar Szolárium Üzemeltető Egyesület alakuló Közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről

Részletesebben

I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI II. AZ EGYESÜLET CÉLJA III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA

I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI II. AZ EGYESÜLET CÉLJA III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA ALAPSZABÁLY I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI 1. Megnevezése: Veszprémi Utánpótlás Kosárlabda Egyesület Székhelye: 8200 Veszprém, Füredi utca 12. 2. Működési területe: működése kiterjed az ország egész területére.

Részletesebben

ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN A MÓDOSÍTÁSOKKAL

ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN A MÓDOSÍTÁSOKKAL ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN A MÓDOSÍTÁSOKKAL (A MÓDOSÍTÁSOK A TAGOK 2014/3., 2014/4., 2014/6. ÉS 2014/7.SZÁMÚ HATÁROZATAIN ALAPULNAK. A MÓDOSÍTÁSOKAT DŐLT BETŰS SZEDÉS JELZI.) Franciaországi Ösztöndíjasok

Részletesebben

* *

* * KIR Intézménytörzs Intézményi tanács ügyrend bejelentése Beküldendő: Oktatási Hivatal KIR 9001 Győr, Pf. 646 *140069147* 140069147 Intézmény adatai OM azonosító: 035292 Név: Kanizsay Dorottya Egészségügyi

Részletesebben

A Kerge Zerge Természetjáró és Kulturális Egyesület Alapszabálya

A Kerge Zerge Természetjáró és Kulturális Egyesület Alapszabálya A Kerge Zerge Természetjáró és Kulturális Egyesület Alapszabálya melyet az alulírott tagok az 1989. évi II. tv. 1.. szerint fogadtak el az alulírott helyen és időben.. 1. Az Egyesület adatai: (1) Az egyesület

Részletesebben

A Budapest VI. Kerületi Erkel Ferenc Általános Iskola Intézményi Tanácsának ügyrendje

A Budapest VI. Kerületi Erkel Ferenc Általános Iskola Intézményi Tanácsának ügyrendje Budapest VI. Kerületi Erkel Ferenc Általános Iskola 1068 Budapest, Felső erdősor u. 20. A Budapest VI. Kerületi Erkel Ferenc Általános Iskola Intézményi Tanácsának ügyrendje Készítette: a Budapest VI.

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei LOVASSPORT SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLY. Nyíregyháza, 2013. 02. 06.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei LOVASSPORT SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLY. Nyíregyháza, 2013. 02. 06. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei LOVASSPORT SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLY Nyíregyháza, 2013. 02. 06. 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Lovassport Szövetség (továbbiakban: Szövetség) - a

Részletesebben

HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE

HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE A L A P S Z A B Á L Y 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 Az egyesület neve, székhelye, működése 1.1.1 Az egyesület neve: Hajóipari Vállalkozók Egylete 1.1.2 Az egyesület székhelye:

Részletesebben

Békatutaj Szabadidősport Egyesület ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Békatutaj Szabadidősport Egyesület ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Békatutaj Szabadidősport Egyesület ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Békatutaj Szabadidősport Egyesület (továbbiakban: egyesület) az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján működő,

Részletesebben

Alapszabály. (2) Az Egyesület székhelye: 9700 Szombathely, Bolyai u 11. NymE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

Alapszabály. (2) Az Egyesület székhelye: 9700 Szombathely, Bolyai u 11. NymE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Alapszabály A Bolyais Szülők Egyesülete alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 61-64. -ai

Részletesebben

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről1 Az Országgyűlés a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek hazai hagyományainak megőrzése, társadalmi szerepük növelése, közhasznú működésük és

Részletesebben

A ETYEKI FUTÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA

A ETYEKI FUTÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA A ETYEKI FUTÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA 1. Az Egyesület neve: Etyeki Futók Egyesülete Az Egyesület jogi személy. 2. Az Egyesület székhelye: 2091 Etyek, Magyar utca 50. 3. Az Egyesület célja: Az Etyeken

Részletesebben

Bull & Mastiff Sportkutyás Klub Egyesület Alapszabálya (Dőlt betűs módosításokkal, egységes szerkezetben.)

Bull & Mastiff Sportkutyás Klub Egyesület Alapszabálya (Dőlt betűs módosításokkal, egységes szerkezetben.) Bull & Mastiff Sportkutyás Klub Egyesület Alapszabálya (Dőlt betűs módosításokkal, egységes szerkezetben.) Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése szerint elhatározták

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Az Ócsa Városi Sportegyesület alakuló közgyűlésén a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV törvény (Ptk.), az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, továbbá a közhasznú szervezetekről szóló

Részletesebben

A DIRTY DANCERS COMPANY SPORTTÁNC EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A DIRTY DANCERS COMPANY SPORTTÁNC EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A DIRTY DANCERS COMPANY SPORTTÁNC EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA amelyet az Egyesület 2013. január 28. napján tartott közgyűlésén elfogadott tartalommal hozott létre az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról,

Részletesebben