Veteránjármű Egyesület Pécs Alapszabálya

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Veteránjármű Egyesület Pécs Alapszabálya"

Átírás

1 Veteránjármű Egyesület Pécs Alapszabálya A Veteránjármű Egyesület Pécs június 19.napján tartott közgyűlésén módosított alapszabályát a következőkben állapítja meg: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az Egyesület neve: Veteránjármű Egyesület Pécs Székhelye: Pécs, Eszék u.2. Telephelye: Pécs, Eszék u.2. Működése kiterjed az ország egész területére. Kiadásait tagdíjakból, valamint természetes- és jogi személyek adományaiból fedezi. 1. AZ EGYESÜLET CÉLJA Az egyesület önkormányzati elven működő szakmai érdekvédelmi és érdekképviseleti társadalmi szervezet. Az Egyesület jogi személy Az Egyesület célja: A veteránautózás és motorozás iránti érdeklődés felkeltése, valamint azok számának növelése, akik ezt szervezett körülmények között kívánják végezni Az Egyesület elsősorban Pécs város és környéke veteránjármű tulajdonosait szeretné összefogni, azonban tagja lehet a jelen alapszabályt elfogadó, az egyesület céljai érdekében tevékenyen résztvevő más személy is Az Egyesület célja, hogy segítse a szabadidő kellemes, hasznos eltöltését, sportra, barátkozásra, szakmai tapasztalatcserére és művelődésre egyaránt alkalmat adó sportversenyeket szervezzen, illetőleg más egyesületek által szervezett sportversenyeken való részvételt elősegítse és anyagilag támogassa Muzeális járművek és alkatrészeinek felkutatása, gyűjtése, restaurálása, megóvása és bemutatása Szponzorok, támogatók felkutatása 1.

2 EGYESÜLETI TAGSÁG KELETKEZÉSE, MEGSZŰNÉSE Az Egyesület tagja minden olyan természetes személy, aki az alapszabály rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek elfogadja, az alapszabályt aláírja és kötelezettséget vállal az egyesületi célok megvalósítása érdekében történő közreműködésre és a tagdíj megfizetésére. Jogi személy tag esetén az egyesületben képviseletére a jogi személy képviselője jogosult. 3.2.Az egyesület tiszteletbeli tagja lehet az a magyar és külföldi magán- vagy jogi személy, aki adományaival, szakmai tevékenységével, vagy az egyesület külföldi kapcsolatainak létesítésével az egyesület céljainak megvalósítását, az egyesület munkáját segíti, támogatja, de abban tagként nem kíván részt venni. A tiszteletbeli tagságról, illetőleg annak megszűnéséről a vezetőség javaslata alapján a taggyűlés dönt. 3.3.Az egyesületi tagsági viszony belépési nyilatkozattal jön klétre. A belépési nyilatkozat tudomásul vételéről, a tagsági viszony megszűnéséről a vezetőség határoz. Határozata ellen a taggyűléshez lehet fordulni. Az egyesületi tagság megszűnik a tag halálával, kilépésével vagy kizárással. Jogi személy tagsági viszonyatovábbá megszűnik annak jogutód nélküli megszűnésével. A kilépést írásban kell közölni az egyesület valamelyik tisztségviselőjével. A közgyűlés titkos, minősített szótöbbséggel meghozott határozattal kizárhatja az egyesületnek azt a tagját, aki az alapszabály rendelkezései ellen súlyosan vét A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI 7. Az egyesület minden tagja azonos szavazati joggal rendelkezik és részt vehet az egyesület működését érintő minden kérdésről rendelkezni jogosult közgyűlés döntéshozatalában. A szavazati jogát minden tag személyesen gyakorolhatja. Tisztségviselőül minden tag megválsztható. Kiskorú tagot csak teljes cselekvőképességet nem igénylő, életkori sajátosságainak megfelelő tisztségekre lehet megválasztani. A tag részt vehet az egyesület tevékenységében és rendezvényein. Köteles eleget tenni az alapszabály felsorolt egyéb kötelességeinek. Az egyesület tagja köteles a közgyűlési határozattal meghatározott mértékű tagdíjat megfizetni, továbbá köteles tevékenyen közreműködni az egyesületi célok megvalósítása érdekében: a közgyűlés által meghatározottkonkrét programokvégrehajtása érdekében

3 Az Egyesület tiszteletbeli tagjai jogosultak részt venni az Egyesület közgyűlésén, ott felszólalhatnak. A tiszteletbeli tag a közgyűlés napirendi pontjára javaslatot nem tehet, szavazati joga nincs, vezető tisztségviselőt nem választhat és tisztségviselővé nem választható. A tiszteletbeli tag az Egyesület gazdálkodásába és a határozatok nyilvántartásába betekinthet, az Egyesülettevékenységében és rendezvényein részt vehet. A tiszteletbeli tag tagdíj fizetésére nem köteles, köteles azonban közreműködni az egyesületi célok megvalósításában. A tiszteletbeli tagság megszűnik: a kilépés írásbeli bejelentésével. A tiszteletbeli tag halálával. AZ EGYESÜLET SZERVEI: KÖZGYŰLÉSI ÉS TISZTSÉGVISELŐK Az Egyesület legfőbb szerve a közgyűlés. A közgyűlés a tagok összessége, amely az Egyesületet érintő minden kérdésben dönthet. A közgyűlést az Elnökség hívja össze. A közgyűlésre minden tagot a napirend közlésével kell meghívni úgy, hogy a meghívók elküldése és a közgyűlés napja között legalább tizenöt nap időköznek kell lennie. A maghívóban az elnökség szó alatt, azt az egyesület elnöke írja alá és látja el kézjegyével. A napirendet folyamatos számozással, és annak előadójának megjelölésével kell közölni. A meghívónak tartalmaznia kell, hogy amennyiben az első közgyűlés nem határozatképes, úgy azt 15 napon belül ismét össze kell hívni és az eredeti napirend tekintetében a jelenlevő tagok létszámától függetlenül az határozatképesnek minősül. Évente egyszer rendes közgyűlést kell tartani, és rendkívüli közgyűlést kell tartani, ha a tagok kétharmada azt az ok és cél megjelölésével írásban indítványozza, vagy a tisztségviselők bármelyike azt szükségesnek tartja. Ha az elnökség a kérelemnek 8 napon belül nem tesz eleget, az egyesület tagjai maguk is jogosultak az összehívásra. A közgyűlés határozatképes, ha a tagok 50% + 1 fő fele jelen van A közgyűlés eltérő rendelkezés hiányában határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza, szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. A közgyűlés a tisztségviselőket titkos szavazással választja meg. Kizárólag a közgyűlés hatáskörébe tartozik a tisztségviselők, ügyintéző és képviselő szervek megválasztása és éves beszámolójának elfogadása, az alapszabály jóváhagyása és módosítása, az évi költségvetés és a tagdíj megállapítása és az Egyesület más Egyesülettel való egyesülésének, illetőleg feloszlásának a kimondása. Az alapszabály módosításához, tag kizárásához és az Egyesület feloszlásának (egyesülés, megszűnés) kimondásához a tagok összessége kétharmadának szavazata (minősített többség) szükséges. A napirend kérdéseiben kötelező külön elnökségi határozatot hozni. A közgyűlés napirendjére kerülő kérdéseket az elnökség készíti elő és tesz javaslatot arra vonatkozó döntésre. A közgyűlésről egyidejűleg jegyzőkönyvet kell felvenni és azt, az ott választott jegyzőkönyvvezető és az egyesületi elnök, valamint két hitelesítő írja alá. 3.

4 Az egyesület képviselő szervei. Az egyesület operatív szerve, a közgyűlés ülései között ellátja az egyesület irányítását, a közgyűlés és az alapszabály rendelkezései szerint. Két közgyűlés közötti időben az elnökség dönt minden olyan kérdésben, amely nem tartozik kizárólag a közgyűlés hatáskörébe. Döntéseiről, intézkedéseiről a következő közgyűlésen az elnökség köteles beszámolni. Az egyesület képviseletét a közgyűlés által választott 5 főből álló elnökség látja el. Az elnökség tagjai az ugyancsak közgyűlés által megválasztott elnök, elnökhelyettes, a pénztáros és két titkár. A közgyűlés az egyesület elnökét egy éves időtartamra, a többi tisztségviselőt 5 évi időtartamra választja. Az elnökség jogosult az egyesületet terhelő kötelezettségek (szerződések) és illető jogok vállalásáról a közgyűlés ill. tagok felé beszámolási és tájékoztatási kötelezettség mellett dönteni. Az elnökség minimum négy tag jelenléte esetén határozatképes. Az elnökség szükséghez képest de lagalább évente négyszer tart gyűlést, melyet az elnök rövid úton, távbeszélőn hív össze. Az elnökség űlésére minden tagot a napirend közlésével kell meghívni úgy, hogy a meghívók elküldése és az űlés napja között legalább 8 nap időköznek kell lennie. Bármely az elnökség döntésében érdekelt egyéb személyt, szervet az űlésre lehetőség szerint külön is meg kell hívni. Az elnökség űlései nyilvánosak. Az elnökség ügyrendjét maga határozza meg. Döntéseit egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazáson hozza, kivéve azokat az eseteket, ahol jogszabály minősített többséget ír elő, szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. Levezetője az egyesület elnöke. A döntések nyílvánosságra hozatalának módja: hírdetőtábla. A közgyűlés levezető elnök a közgyűlés által hozott határozatokat köteles haladéktalanul bejegyezni a határozatok könyvébe, a bejegyzést a jegyzőkönyvet hitelesítő egyik tag hitelesíti. A határozat csak ezt követően válik érvényessé. Az elnök köteles mind a közgyűlés, mind az elnökség által hozott döntések nyilvántartását naprakészen vezetni. A nyilvántartásból a döntést támogatók és az ellenzők számaránya, személye is megállapítható kell legyen. A nyilvántartás, az egyesület pénzügyi helyzetére vonatkozó, valamint a tagok működés során keletkezett iratokba való betekintésre bárki jogosult a tagok közül. Az iratokba történő betekintés helye: Pécs, Magaslati u.t 22/a Az elnök jogai és kötelességei: a közgyűlést bármikor összehívhatja a tagság pénzéből a kezelőket elszámoltatja a kiadások számláit ellenőrzi megbízólevél kiadása pénzügyek intézéséhez harmadik személyekkel való szerződések megkötése 4.

5 - a tagság észrevételeit mindenkor figyelembe kell venni, a közgyűlés határozatainak megfelelően kell az intézkedéseket megtennie - a tagságtól, illetve harmadik személytől bármely címen befolyt összeg kezelését, illetve felhasználását ellenőriznie kell, - az Egyesület tevékenysége során keletkezett dokumentációk ellenőrzése - szervezi az Egyesület céljainak megvalósítását. - Az éves beszámolót a közgyűlés elé terjeszti - Az éves költségvetést a közgyűlés elé terjeszti Az elnökhelyettes jogai és kötelességei: - Az elnök akadályoztatása esetén teljes hatáskörben helyettesíti az elnököt, - Az elnök három napot meghaladó akadályoztatása esetén azonban a teljes hatáskörű helyettesítéshez a Közgyűlés hozzájárulása is szükséges A pénztáros jogai és kötelességei: - Az Egyesület pénzállományának kezelése, - A számlák kezelése és nyilvántartása - A pénztárkönyv vezetése, - Mindennemű visszaélési lehetőség gyanúja esetén az elnök értesítése, - A számlák hitelességének ellenőrzése A titkárok feladat és hatáskörei: Az 1. titkár köteles az Egyesület működése során hozott határozatokról nyilvántartást vezetni. Az iratokba való betekintést lehetővé kell tennie. A 2. titkár köteles ellenőrizni a határozatok nyilvántartásának helyességét és pontosságát. Az Egyesület iratait, bevételi és kiadási bizonylatait a titkár kezeli, a tagdíjakat beszedi ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG A közgyűlés és a vezetőség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk.685. b) élettársa a határozat alapján: a.) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül b.) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. 5.

6 AZ EGYESÜLET KÉPVISELETE Az egyesület képviseletére az elnök jogosult. Képviseleti joga önálló. Bankszámla felett rendelkezni a mindenkori pénztárossal együtt az elnök jogosult. 13. AZ EGYESÜLET VAGYONA, GAZDÁLKODÁSA A tagok által befizetett tagdíjak, valamint minden, a közös célt szolgáló befizetés az egyesület vagyonát képezi. Az egyesület vagyona oszthatatlan. Az egyesületi tagság bármilyen módon történő megszűnése esetén a tagot az egyesület vagyonából semmilyen térítés nem illeti meg. Az egyesület a tagok által befizetett tagdíjakból a tagok önként vállalt egyéb juttatásaiból, illetőleg a külső támogatók által juttatott összegekkel gazdálkodik. Az egyesület, gazdálkodása során nyereségre nem törekszik. Az egyesület tevékenysége során, - a jogszabályok és az alapszabály keretei között céljainak megvalósítása, működési feltételeinek biztosítása végett, kiegészítő jelleggel reklámtevékenységet is folytathat, különös tekintettel közszerepléseire, rendezvényeire. A tagsági díjakat az egyesület elsősorban -fenntartási, -ügyviteli költségek, valamint az egyesületet terhelő járadékok és adók megfizetésére használja fel. Az egyesület vezetősége az egyesület vagyonát a célja szerinti tevékenységek költségeinek fedezésére fordíthatja, így különösen a veterán- és egyéb jármű-rendezvények, csererendezvények szervezésére, járműtörténeti célú kiadványok szerkesztésére és kiadására, az egyesületet képviselő és annak emblémáját, zászlaját, egyéb jelképét viselő tagok találkozón való részvételéhez felszerelésének és költségeinek -üzemanyag, - nevezési díj nyagi fedezésére. Kifizetések csak bizonylat ellenében, a számviteli előírásoknak megfelelően történhetnek Az egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik. Az egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok -a tagdíj megfizetésén túl- az egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek. Az egyesület megszűnése esetén vagyonáról a közgyűlés rendelkezik. Ha a vagyon hovafordításáról nem rendelkeznek, továbbá ha az egyesület feloszlatással szűnik meg vagy a bíróság ennek megszűnését állapítja meg, vagyona a hitelezők kielégítése után állami tulajdonba kerül, és azt közérdekű célra kell fordítani. Az egyesület megszűnésekor a meglévő egyesületi vagyont először az esetleges köztartozások fedezetére kell fordítani, majd a taggyűlés megszűnéskori döntésének megfelelően kell felosztani Az egyesület működéséről a külön jogszabályok előírásai szerinti üzleti könyveket kell vezetni és azokat az üzletév végén le kell zárni. Az üzletév végével az egyesület elnöke az egyesület gazdálkodásáról a közgyűlés számára mérleget, a gazdálkodás eredményéről vagyonkimutatást készít. 6.

7 14.4. Az egyesület céljának megvalósítása érdekében támogatókat keres, az elfogadott támogatást a lehető leghatékonyabban és legrövidebb időn belül az elérni kívánt cél támogatására, elősegítésére fordítja, az esetleges maradvány összegeket hasonló célok támogatására fordítja, rendezvényeket tart, melyek bevételeit a rendezvény céljában megharározott körben használja fel. MEGSZŰNÉS Az egyesület megszűnik feloszlatással, más társadalmi szervezettel való egyesüléssel, feloszlatással, illetőleg megszűnésének megállapításával. 15. VEGYES RENDELKEZÉSEK 15. Az egyesület a bírósági nyilvántartásba vétellel jön létre. 17. Az egyesület politikai tevékenységet nem folytat, politikai pártoktól független, azoktól támogatást nem fogad el és pártokat a maga részéről semmilyen formában nem támogat, továbbá országgyűlési képviselőjelöltet nem állított és nem támogatott a választásokon és a továbbiakban sem fog. 18. A jelen okirat nem szabályozott kérdésekre egyrészt a Ptk. rendelkezései és az egyesülésekről szóló évi II.tv. Rendelkezései, másrészt a később meghozandó közgyűlési határozatok az irányadók. Ezt a módosított alapszabályt az egyesület június 19. napján összehívott közgyűlésen fogadta el. Kelt: Pécsett, június 19. napján 7.

VeteránOT.Pécs Egyesület Módosított Alapszabálya

VeteránOT.Pécs Egyesület Módosított Alapszabálya VeteránOT.Pécs Egyesület Módosított Alapszabálya A VeteránOT.Pécs Egyesület 2013. január 19. napján (szombaton) tartott alakuló közgyűlésén hozott alapszabályt a következők alapján állapította meg: 1.

Részletesebben

Alapszabály. Általános rendelkezések 1.

Alapszabály. Általános rendelkezések 1. Alapszabály Általános rendelkezések 1. 1. 1. Az Egyesület neve: " 1. 2. Székhelye: 1051 Budapest, Dorottya u. 8. 1. 3. Kiadásait tagdíjakból, valamint természetes- és jogi személyek adományaiból fedezi.

Részletesebben

BOTAFOGO Szabadidő-, Sport és Kulturális Szolgáltató Egyesület. ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben

BOTAFOGO Szabadidő-, Sport és Kulturális Szolgáltató Egyesület. ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben BOTAFOGO Szabadidő-, Sport és Kulturális Szolgáltató Egyesület ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben Elfogadva a 2015. március 27-i Közgyűlésen. (A 2010-es Alapszabályhoz képest a változtatások dőlt betűvel

Részletesebben

Sportegyesület Alapszabálya ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Sportegyesület Alapszabálya ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Sportegyesület Alapszabálya ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. Az Sportegyesület neve: Phoenix Fireball Sport Sportegyesület. 1. Az Sportegyesület elnevezésében a Főnix madár a győzelmet és az arra való törekvést

Részletesebben

Foedus Orientalis Kulturális Egyesület 3898 Abaújvár, Váralja út 15. Alapszabálya

Foedus Orientalis Kulturális Egyesület 3898 Abaújvár, Váralja út 15. Alapszabálya 1 Foedus Orientalis Kulturális Egyesület 3898 Abaújvár, Váralja út 15. ************************************************* Alapszabálya ************************************************* Abaújvár 2014. 2

Részletesebben

Nők Civilben Egyesület. Alapszabálya. Általános rendelkezések. Az Egyesület célja

Nők Civilben Egyesület. Alapszabálya. Általános rendelkezések. Az Egyesület célja Nők Civilben Egyesület Alapszabálya Általános rendelkezések Az Egyesület neve: Nők Civilben Egyesület Székhelye: Pásztó, Régi vásártér út. 26. 1. 2. Az Egyesület célja Az Egyesület önkormányzati elven

Részletesebben

A CASABLANCA TáncSport Egyesület ALAPSZABÁLYA. A Sportegyesület székhelye: 1025 Budapest, Csalán u. 10-12.

A CASABLANCA TáncSport Egyesület ALAPSZABÁLYA. A Sportegyesület székhelye: 1025 Budapest, Csalán u. 10-12. A CASABLANCA TáncSport Egyesület ALAPSZABÁLYA A Sportegyesület székhelye: 1025 Budapest, Csalán u. 10-12. Alapszabály A Casablanca TáncSport Egyesület közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II.

Részletesebben

(Egységes szerkezetbe foglalt szöveg, érvényes 2014. március 27-től)

(Egységes szerkezetbe foglalt szöveg, érvényes 2014. március 27-től) A BORSOD ABAÚJ ZEMPLÉN MEGYEI NÉPMŰVELŐK EGYESÜLETE A L A P S Z A B Á L Y A Alapítva: 2004. március 3. (Egységes szerkezetbe foglalt szöveg, érvényes 2014. március 27-től) BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI NÉPMŰVELŐK

Részletesebben

Pázmándi Állatvédő Kutyabarátok Egyesülete

Pázmándi Állatvédő Kutyabarátok Egyesülete A Pázmándi Állatvédő Kutyabarátok Egyesülete PÁKE ALAPSZABÁLYA A Pázmándi Állatvédő Kutyabarátok Egyesülete (PÁKE) alapító tagjai, a 2011. szeptember 12. napján megtartott alakuló közgyűlésen, az egyesülési

Részletesebben

Egyesület Alapszabálya. /egységes szerkezetbe foglalva a 2008. március 31-én kelt Alapszabállyal/

Egyesület Alapszabálya. /egységes szerkezetbe foglalva a 2008. március 31-én kelt Alapszabállyal/ Egyesület Alapszabálya /egységes szerkezetbe foglalva a 2008. március 31-én kelt Alapszabállyal/ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az Egyesület neve: Energetikai Szakkollégium Egyesület (továbbiakban: Egyesület)

Részletesebben

2013. ROZSDAMARÓK VETERÁNJÁRMŰ EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY

2013. ROZSDAMARÓK VETERÁNJÁRMŰ EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY ROZSDAMARÓK VETERÁNJÁRMŰ EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY 2013. 1 1. cikk: Általános rendelkezések 1.1. Az Egyesület a. neve: Rozsdamarók Veteránjármű Egyesülete (továbbiakban: Egyesület) b. rövidített neve: RVE

Részletesebben

- egységes szerkezetbe foglalva - 2014. május 19. napján

- egységes szerkezetbe foglalva - 2014. május 19. napján VEZÉR HALLGATÓI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA - egységes szerkezetbe foglalva - 2014. május 19. napján I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Vezér Hallgatói Egyesület" alakuló közgyűlésén alapszabályát a 2014. március

Részletesebben

Felsőtárkányi Sziklaforrás Közhasznú Egyesület. Alapszabálya

Felsőtárkányi Sziklaforrás Közhasznú Egyesület. Alapszabálya Felsőtárkányi Sziklaforrás Közhasznú Egyesület Alapszabálya Egységes szerkezetbe foglaltan 2013. március 28. napján történt módosításokkal. Alapítva: 2007. december 07. 2 ALAPSZABÁLY A FELSŐTÁRKÁNYI SZIKLAFORRÁS

Részletesebben

Csabdi Sportegyesület ALAPSZABÁLYA

Csabdi Sportegyesület ALAPSZABÁLYA Csabdi Sportegyesület ALAPSZABÁLYA A Csabdi Sportegyesület tagjai a 2011. október 14. napján megtartott közgyűlésen az egyesület át -a közgyűlésen elfogadott módosításokkal - az alábbi tartalommal egyhangúlag

Részletesebben

ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN. (A 2010. nov. 19-én kelt változások dőlt betűvel szedve.) ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN. (A 2010. nov. 19-én kelt változások dőlt betűvel szedve.) ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN (A 2010. nov. 19-én kelt változások dőlt betűvel szedve.) ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve: Kodolányi János Kulturális és Környezetvédő Közhasznú Egyesület

Részletesebben

TÁTI ÖRDÖGLOVAS BETYÁROK LOVASSPORT ÉS HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET. Székhelye: 2534 Tát, Fő út 19. ALAPSZABÁLYA

TÁTI ÖRDÖGLOVAS BETYÁROK LOVASSPORT ÉS HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET. Székhelye: 2534 Tát, Fő út 19. ALAPSZABÁLYA TÁTI ÖRDÖGLOVAS BETYÁROK LOVASSPORT ÉS HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET Székhelye: 2534 Tát, Fő út 19. ALAPSZABÁLYA A TÁTI ÖRDÖGLOVAS BETYÁROK LOVASSPORT ÉS HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók

Részletesebben

Kaposmérői Dobogó Egyesület

Kaposmérői Dobogó Egyesület Kaposmérői Dobogó Egyesület ALAPSZABÁLYA A Kaposmérői Dobogó Egyesület (továbbiakban: Egyesület) Közgyűlése az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Részletesebben

Veszprém Megyei Nevelőszülők Közhasznú Egyesülete Alapszabály

Veszprém Megyei Nevelőszülők Közhasznú Egyesülete Alapszabály 1 Veszprém Megyei Nevelőszülők Közhasznú Egyesülete Alapszabály A Veszprém Megyei Nevelőszülők Közhasznú Egyesülete alakuló közgyűlésén alapszabályát a következőkben állapította meg: I. Általános rendelkezések

Részletesebben

Kardoskúti Faluszépítő és Turisztikai Egyesület Alapszabálya (Egységes szerkezetben)

Kardoskúti Faluszépítő és Turisztikai Egyesület Alapszabálya (Egységes szerkezetben) Kardoskúti Faluszépítő és Turisztikai Egyesület Alapszabálya (Egységes szerkezetben) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve: Kardoskúti Faluszépítő és Turisztikai Egyesület Az Egyesület rövidített

Részletesebben

SZEBB HOLNAPÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

SZEBB HOLNAPÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA SZEBB HOLNAPÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A Szebb Holnapért Közhasznú Egyesület 2003. október 20-án megtartott alakuló közgyűlésén majd az alapszabály módosításait követően az egyesület alapszabályát

Részletesebben

A Magyar Orvosok Sportegyesületének

A Magyar Orvosok Sportegyesületének A Magyar Orvosok Sportegyesületének alapszabálya 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az Egyesület neve: Magyar Orvosok Sportegyesülete Székhelye: 1068 Budapest, Szondi u. 100. sz. Működése kiterjed az ország egész

Részletesebben

Foedus Orientalis Kulturális Egyesület 3898 Abaújvár, Váralja út 15. Alapszabálya

Foedus Orientalis Kulturális Egyesület 3898 Abaújvár, Váralja út 15. Alapszabálya 1 Foedus Orientalis Kulturális Egyesület 3898 Abaújvár, Váralja út 15. ************************************************* Alapszabálya ************************************************* Abaújvár 2014. 2

Részletesebben

A CserKészen a Sportra Sportegyesület Alapszabálya

A CserKészen a Sportra Sportegyesület Alapszabálya A CserKészen a Sportra Sportegyesület Alapszabálya 1. számú módosítással egységes szerkezetbe foglaltan 1 Alulírottak elhatároztuk, hogy az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil

Részletesebben

A VOX VALLIS FEJLESZTÉSI TÁRSASÁG KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A VOX VALLIS FEJLESZTÉSI TÁRSASÁG KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A VOX VALLIS FEJLESZTÉSI TÁRSASÁG KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A Völgy Hangja Fejlesztési Társaság Közhasznú Egyesület (továbbiakban: Egyesület) közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II.

Részletesebben

ELSŐ MAGYAR KÉMÉNYSZÖVETSÉG KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

ELSŐ MAGYAR KÉMÉNYSZÖVETSÉG KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ELSŐ MAGYAR KÉMÉNYSZÖVETSÉG KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (2.számú módosítás, ahol a módosítások vastag álló betűvel írtak) Az Egyesület a törvény alapján önkéntesen létrehozott önkormányzattal rendelkező

Részletesebben

A KARCAGI BIRKAFŐZŐK EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA (egységes szerkezetben)

A KARCAGI BIRKAFŐZŐK EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA (egységes szerkezetben) A KARCAGI BIRKAFŐZŐK EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA (egységes szerkezetben) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Karcagi Birkafőzők Egyesülete 2. Az egyesület székhelye: 5300 Karcag, Rimaszombathy

Részletesebben

EGYESÜLETI ALAPSZABÁLY /Egységes szerkezetbe foglalt, hatályosított szöveg/

EGYESÜLETI ALAPSZABÁLY /Egységes szerkezetbe foglalt, hatályosított szöveg/ EGYESÜLETI ALAPSZABÁLY /Egységes szerkezetbe foglalt, hatályosított szöveg/ I. Általános rendelkezések Az egyesületre vonatkozó adatok Neve: Székhelye: Működési területe: KÁBEL NÉLKÜL Internetes Egyesület

Részletesebben

Alapszabály Jelen Alapszabály a Munkaközösség az európai kultúráért egyesület 2007. június 18-án tartott alakuló közgyűlésén elfogadott egységes szerkezetbe foglalt szövege. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.

Részletesebben

Magyarországi Pincefalvak Vidékfejlesztési Szövetsége

Magyarországi Pincefalvak Vidékfejlesztési Szövetsége Magyarországi Pincefalvak Vidékfejlesztési Szövetsége A Magyarországi Pincefalvak Vidékfejlesztési Szövetsége, mint önkéntességi elven működő területi szervezet, alakuló közgyűlése az egyesülési jogról,

Részletesebben

98. Határőr Sport Club

98. Határőr Sport Club 98. Határőr Sport Club Közhasznú Egyesület 9700 Szombathely Söptei út külső 98. Határőr Sport Club A 98. Határőr Sport Club Közhasznú Egyesület A A 98. Határőr Sport Club Közhasznú Egyesület (a továbbiakban:

Részletesebben