A Magyar Tolkien Társaság Kulturális Egyesület Alapszabálya

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Magyar Tolkien Társaság Kulturális Egyesület Alapszabálya"

Átírás

1 1 A Magyar Tolkien Társaság Kulturális Egyesület Alapszabálya A Magyar Tolkien Társaság Kulturális Egyesület alakuló közgyűlésén az k az Egyesület alapszabályát a következőkben állapítják meg: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az Egyesület teljes neve: Magyar Tolkien Társaság Kulturális Egyesület Az Egyesület rövidített neve: Magyar Tolkien Társaság Az Egyesület jogi személy. Székhelye: 1073 Budapest Városligeti fasor 3. 1.em. 3. Működése kiterjed az ország egész területére. Kiadásait tagdíjakból, valamint természetes- és jogi személyek adományaiból fedezi AZ EGYESÜLET MŰKÖDÉSI CÉLJA A Magyar Tolkien Társaság Kulturális Egyesület olyan társadalmi szervezet, melynek célja J.R.R. Tolkien ( ) műveinek magyarországi megismertetése, terjesztése; az ezen szövegekkel tudományos és nem tudományos formában való foglalkozás szervezése, koordinálása; azok tudományos és nem tudományos köztudatba bevitele. A Társaság az ezen szövegekhez kapcsolódóan létrejött irodalmi, nyelvészeti, képzőművészeti eredmények és alkotások szélesebb körű megismertetését is céljának tekinti, illetőleg igyekszik ezen területeken maga is alkotó és eredményes munkát végezni. E célok megvalósítása érdekében tájékozódik a Magyarországon és külföldön született eredméynekrõl, és kapcsolatot tart fenn a hasonló jellegű külföldi szervezetekkel, intézményekkel, valamint az irodalmi örökséget kezelő jogi és magánszemélyekkel. A Társaság ezen felül aktív oktatási és ismeretterjesztő céljai megvalósítása végett előadásokat, szemináriumokat, vitaesteket, felolvasásokat, kötetlen összejöveteleket szervez, melyeken eredményeit nyilvánosságra hozza. A tagok és nem tagok tájékoztatása és kapcsolattartása, a munka koordinálása érdekében elsősorban az Internetet veszi igénybe; a későbbiekben lehetőség szerint nyomtatott kiadványokat (hírlevél, időszakos folyóirat) is megjelentet. A célok megvalósítását és e tevékenyésgek elvégzését nyereség- és vagyonszerzési cél nélküli tevékenység folytatásával, nyilvános társadalmi szervezetként, közhasznú kulturális Egyesület formájában végzi. EGYESÜLETI TAGSÁG KELETKEZÉSE, MEGSZŰNÉSE

2 2 3. Az Egyesület tagja lehet minden olyan természetes személy, aki az alapszabály rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek elfogadja, az alapszabályt aláírja és kötelezettséget vállal az Egyesületi célok megvalósítása érdekében történő közreműködésre és a tagdíj megfizetésére. Jogi személy vagy bejegyzett szervezet abban az esetben lehet az egyesület tagja, ha a tagság azt a rendes összejövetelén elfogadja és rendes többséggel megszavazza. Az Egyesületi tagság megszűnik a tag kilépésével, kizárással vagy a tag halálával. 4. A kilépési szándékot írásban kell közölni az Egyesület valamelyik tisztségviselőjével A közgyűlés szótöbbséggel meghozott határozattal kizárhatja az Egyesületnek azt a tagját, aki az alapszabály rendelkezései ellen súlyosan vét. A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 7. Az Egyesület minden tagja azonos szavazati joggal rendelkezik, és részt vehet az Egyesület működését érintő minden kérdésről rendelkezni jogosult közgyűlés döntéshozatalában. A szavazati jogát minden tag személyesen vagy törvényes képviselője útján gyakorolhatja. Tisztségviselőül bármelyik tag megválasztható 8. Az Egyesület tagja köteles a közgyűlési határozattal meghatározott mértékű tagdíjat megfi- továbbá köteles tevékenyen közreműködni az Egyesületi célok megvalósítása érdeké- zetni, ben, a közgyűlés által meghatározott konkrét programok végrehajtása során. AZ EGYESÜLET SZERVEI: KÖZGYŰLÉS, ELNÖKSÉG, VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐK ÉS A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG

3 3 9. Az Egyesület legfőbb szerve a közgyűlés. A közgyűlés a tagok felének jelenléte, illetve kép- esetében határozatképes. A közgyűlést általában az Elnökség hívja össze. A közgyű- viselete lésre minden tagot a napirend közlésével meg kell hívni úgy, hogy a meghívók elküldése és a közgyűlés napja között legalább 15 nap időköz legyen. Évente legalább egyszer rendes közgyűlést kell tartani, és rendkívüli közgyűlést kell tartani, ha a tagok egyharmada azt igényli, vagy a tisztségviselők bármelyike azt szükségesnek tartja. A közgyűlés ülései általában nyilvánosak, azokon bárki részt vehet. Zárt ülés elrendelését kér- az, aki az adott ügyben személyesen érintett és a nyilvános tárgyalás a személyéhez heti fűződő jogát sértené. A közgyűlés határozatát egyszerű többséggel, nyílt szavazással hozza. A közgyűlés a tisztségviselőket (vezetőket) titkos szavazással választja meg. Kizárólag a közgyűlés hatáskörébe tartozik a tisztségviselők megválasztása, az alapszabály módosítása, és az Egyesület feloszlásának kimondása, továbbá a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása (ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést) és ezzel egyidejűleg jelentést készít az évi CLVI. törvény 19. alapján. Az alapszabály módosításához és az Egyesület feloszlásának kimondásához a tagok összessége kétharmadának szavazata (minősített többség) szükséges. Ha a közgyűlés nem volt határozatképes, az emiatt megismételt közgyűlés az eredeti napi- szereplő ügyekben a jelenlévők számától függetlenül határozatképes. A megismételt rendben közgyűlést az eredeti - határozatképtelenség miatt elmaradt - közgyűlés időpontját követően 15 napon belüli időpontra kell összehívni, amely időpont az eredeti közgyűlés meghívójában is megjelölendő. A határozathozatalban nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk b) pont), élettársa és a határozat alapján a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül vagy b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. A b) pont esetében nem minősül előnynek az Egyesület cél szerinti juttatásai keretében a bár- által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az Egyesület által ki tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás. AZ ELNÖKSÉG 10. A közgyűlés minimum 5, maximum 8 főből álló Elnökséget választ. Az Elnökség tagjai kö- van az ugyancsak a közgyűlés által megválasztott elnök, elnökhelyettes és zött titkár.

4 4 A közgyűlés mind az Elnökség tagjait, mind a tisztségviselőket (képviselőket) 3 évre választja. Az alakuló közgyűlés az Elnökség tagjai közül Blahota Attilát elnöknek, Nagy Gergelyt elnökhelyettesnek, Szöllősi Liviát titkárnak, Királyházi Csabát elnökségi tagnak Kmilcsik Ágnest elnökségi tagnak Kostyál Zsigmond elnökségi tagnak Sándor Annát elnökségi tagnak megválasztotta. Az elnökségi tagok személyes adatai a tisztségviselők nyilatkozatában szere- pelnek. Két közgyűlés közötti időben az Elnökség dönt minden olyan kérdésben, amely nem tartozik kizárólag a közgyűlés hatáskörébe. Döntéseiről, intézkedéseiről a következő közgyűlésen az Elnökség köteles beszámolni. Az Elnökség jogosult az Egyesületet terhelő kötelezettségek és illető jogok vállalásáról dön- teni - a Felügyelő Bizottság tájékoztatása és beszámolási kötelezettség mellett. Az Elnökség minimum négy tag jelenléte esetén határozatképes. Az Elnökség szükséghez ké- pest - de évente legalább négyszer - tart ülést, melyet az Elnök hív össze. Az Elnökség ülésére minden tagot a napirend közlésével kell meghívni úgy, hogy a meghívók elküldése és az ülés napja között legalább 15 nap időköznek kell lennie. Az Elnökség ülései általában nyilvánosak, azokon bárki részt vehet illetve bármely döntésben érdekelt egyéb személyt, szervetet az ülésre lehetőség szerint külön is meg kell hívni. Az Elnökség határozatát egyszerű többséggel, nyílt szavazással hozza, kivéve azokat az eseteket, ahol jogszabály minősített többséget ír elő. A határozathozatalban nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk b) pont), élettársa és a határozat alapján a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül vagy b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként ér- dekelt. A b) pont esetében nem minősül előnynek az Egyesület cél szerinti juttatásai keretében a bár- ki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az Egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás. Az Elnök köteles az Elnökség által hozott döntések nyilvántartását naprakészen vezetni, mely nyilvántartásból megállapítható a döntés tartalma, időpontja és hatálya, a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha szükséges, akkor a személyük is). Az Elnökség ügyrendjét maga határozza meg. Az Elnökség döntéseire a jelen alapszabályban rögzített közlés, nyilvánosságrahozatal módja, iratokba való betekintés rendje szabályait értelemszerűen kell alkalmazni.

5 5 11. A Közgyűlés és az Elnökség minden lényeges döntését jegyzőkönyvben köteles rögzíteni. A jegyzőkönyvet az Elnökség jelenlévő tagjai, közgyűlés esetén a levezető elnök és a közgyűlés által erre kijelölt két hitelesítő tag írják alá. A közgyűlés levezető elnöke a közgyűlés által hozott határozatokat köteles haladéktalanul bejegyezni a határozatok könyvébe. A bejegyzést, a jegyzőkönyvet hitelesítő egyik tag hitele- A határozat csak ezt követően válik síti. jogérvényessé. Az Elnökség elnöke köteles a közgyűlés és az Elnökség által hozott döntések nyilvántartását naprakészen vezetni, mely nyilvántartásból megállapítható a döntés tartalma, időpontja és hatálya, a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha szükséges, akkor a személyük is). Az Elnökség elnöke köteles a közgyűlés és az Elnökség által hozott olyan határozatokat, amelyek bármely tagra vonatkozóan jogokat és kötelezettségeket állapít meg, illetve harmadik személyt (beleértve a hatóságokat is) érinthet, a döntés meghozatalától számított 5 napon belül írásban, ajánlott tértivényes postai küldeményként feladva az érintettnek is megküldeni. Ha a kézbesítés a hatályos jogszabályok szerint nem tekinthető kézbesítettnek, úgy köteles ennek tudomásrájutásától számított 10 napon belül közleményként valamely országos sajtó útján is nyilvánosságra hozni. Az Egyesület iratait, számviteli bizonylatait az elnök és a titkár kezeli Az Elnökség jogosult akár a tagok közül, akár kívülálló személyt pénztárosi teendők ellátásával megbízni. A pénztáros részére díjazás állapítható meg. A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG 14. Az alapszabály úgy rendelkezik, hogy a társaságnál kéttagú Felügyelő Bizottság működik. Az első Felügyelő Bizottság megbízatása három évre szól, tagjai: Név: Kiss Zoltán Lakcím: 9700 Szombathely Felsőőr u. 20. szig.sz.: AN Név: Peller Henriett Lakcím: 6500 Baja Oltványi Imre u. 8. II. em 9 szig.sz.: AE

6 6 A Felügyelő Bizottsági taggá megválasztott személy az új tisztsége elfogadásától számított tizenöt napon belül azokat a gazdasági társaságokat, amelyeknél már Felügyelő Bizottsági tag, írásban tájékoztatni köteles. A Felügyelő Bizottság tevékenységét a hatályos jogszabályok szerint végzi, ügyrendjét maga állapítja meg. A Felügyelő Bizottság feladat- és hatásköre különösen: Összehívja az Egyesület legfőbb szervének rendkívüli ülését, és javaslatot tesz annak napirendjére, ha megítélése szerint a tisztségviselők (vezetés) tevékenysége jogszabályba, az alapszabályba, illetve a legfőbb szervének határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti az Egyesület vagy a tagok érdekeit. Köteles megvizsgálni a legfőbb szerv ülésének napirendjén szereplő valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely a legfőbb szerv kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik. Írásbeli jelentést készít a számvitelről szóló évi XVIII. törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról a legfőbb szerv részére. Ellenőrzi a társadalmi szervezet működését és gazdálkodását. Ellenőrzi a vagyonmérleg-tervezeteket és a vagyonleltár-tervezeteket. Jelentést kérhet a vezető tisztségviselőktől, illetve tájékoztatást vagy felvilágosítást az Egyesület munkavállalóitól. Megvizsgálhatja ill., betekinthet az Egyesület könyveibe és irataiba. A Felügyelő Bizottság köteles az intézkedésre jogosult vezetőszervet tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy a) az Egyesület működése során olyan jogszabálysértés vagy az Egyesület érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezetőszerv döntését teszi szükségessé; b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel. Ha a Felügyelő Bizottság indítványára - annak megtételétől számított harminc napon belül - nem hívták össze közgyűlést, a határidő eredménytelen eltelte esetén erre a Felügyelő Bizott- is jogosult. ság Haladéktalanul értesíteni köteles a törvényességi felügyeletet ellátó szervet, ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg. A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSE 15. A Felügyelő Bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. A Felügyelő Bizottság tagját e minőségében az Egyesület tagjai nem utasíthatják. A Felügyelő Bizottság egyebekben az ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet a közgyűlés hagy jóvá.

7 7 Tanácskozási joggal részt vesznek a legfőbb szervek ülésein. Ha a Felügyelő Bizottság tagjainak száma az alapszabályban meghatározott létszám alá csöka Felügyelő Bizottság rendelte- ken, vagy nincs aki az ülését összehívja, az Egyesület elnöke tésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles összehívni a legfőbb szervet. A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGRA VONATKOZÓ EGYÉB SZABÁLYOK 16. Az Egyesület alapításakor a vezető tisztségviselőket és a Felügyelő Bizottság tagjait az k az alapszabályban jelölik ki. Ezt követően az Egyesület vezető tisztségviselőit, Felügyelő Bizottságának tagjait az Egyesület legfőbb szerve választja meg. Az Egyesület közgyűlésén nem lehet meghatalmazott a Felügyelő Bizottság tagja. Megszűnik a tisztségviselői megbízás: A vezető tisztségviselők az Egyesület vezetését az ilyen tisztséget betöltő személyektől elvár- ellátni. ható fokozott gondossággal, az Egyesület érdekeinek elsődlegessége alapján kötelesek A jogszabályok, az alapszabály, illetve a legfőbb szerv által hozott határozatok, kötelezettsé- geik vétkes megszegésével az Egyesületnek okozott károkért a polgári jog szabályai szerint felelnek. a) a megbízás időtartamának lejártával, b) visszahívással, c) törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkeztével, d) lemondással, e) elhalálozással. A vezető tisztségviselő tisztségéről bármikor lemondhat, azonban ha az Egyesület működőképessége ezt megkívánja, a lemondás csak annak bejelentésétől számított hatvanadik napon válik hatályossá, kivéve, ha a legfőbb szerv az új vezető tisztségviselő megválasztásáról már ezt megelőzően gondoskodott. A lemondás hatályossá válásáig a vezető tisztségviselő a halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében köteles részt venni. A vezető tisztségviselő jogviszonyára - ha a vezető tisztséget nem munkaviszony keretében látja el - a Ptk. megbízási szerződésre vonatkozó szabályai (Ptk ) az irányadóak. ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI SZABÁLYOK 17. Nem lehet a Felügyelő Bizottság elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki a) az Egyesület legfőbb szervének tisztségviselője,

8 8 b) a társadalmi szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irá- egyéb jogviszonyban áll, nyuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló ha jogszabály másképp nem rendelkezik, c) a társadalmi szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szerved) az a)-c) pontban meghatározott személyek zet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást -, illetve hozzátartozója. A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más hasonló szervezetnél is betölt. Az Egyesület vezető tisztségviselője és közeli hozzátartozója ugyanannál a szervezetnél a Felügyelő Bizottság tagjává nem választható meg. (Ptk b) pont) AZ EGYESÜLET KÉPVISELETE 18. Az Egyesület képviseletére az Egyesület elnöke, az elnökhelyettes és a titkár jogosultak olymódon, hogy az Egyesületre lényeges kötelezettségeket létesítő jogviszonyt, melyről a közb) az elnök akadályoztatása esetén az elnökhelyettes és a titkár közösen tehetnek gyűlés vagy az elnökség előzetesen határozatot hoz, a) az elnök önállóan tehet, A lényeges kötelezettségek vállalását be kell jegyezni a Határozatok Könyvébe és egyidejűleg tájékoztatni kell a Felügyelő Bizottságot is. A képviselők rendelkeznek az Egyesület bankszámlája felett is, az Egyesület szigorú szám- nyomtatványai és a készpénz kezelési belső szabályzata adású szerint. A közgyűlés által 3 évre megválasztott képviselők nevei és adatai: Elnök: Blahota Attila Sz.ig.sz.:AU-VII Cím: 3915 Tarcal Móricz Zs. U.10 A.n.:Gyurián Julianna Elnökhelyettes: Nagy Gergely Sz.ig.sz.:AE Cím: 6722 Szeged Úrhajós u. 11/a, X. em. 28. A.n.: Fazekas Mária Judit Titkár: Szöllősi Lívia Sz.ig.sz.: AN

9 Cím: 8000 Székesfehérvár Virág Benedek u. 4. A.n.: Szalay Anna 9 Elnökségi tag: Királyházi Csaba Sz.ig.sz.: AU-VII Cím: 3915 Tarcal Móricz Zs. U.10 A.n.: Gyurián Julianna Elnökségi tag: Kmilcsik Ágnes Sz.ig.sz.: BA Cím: 1192 Budapest Kós Károly tér 7. I. em. 21. A.n.: Horváth Erzsébet Elnökségi tag: Kostyál Zsigmond Sz.ig.sz.: AU-VII Cím: 2112 Veresegyház Hattyu u. 10 A.n.: Németi Julianna Elnökségi tag: Sándor Anna Sz.ig.sz.: AP Cím: 9090 Pannonhalma Várkerület 2. A.n.: Treuer Mária MŰKÖDÉSI NYILATKOZATOK 19. Az Egyesület az alábbi cél szerinti tevékenységeket végzi (1997. évi CLVI. törvény 26. c) és a TEÁOR 98 szerint): Fő tevékenység: Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés Társadalmi szolgáltatások igazgatása Felnőtt- és egyéb oktatás Máshova nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység Könyvtári, levéltári tevékenység Múzeumi tevékenység, kulturális örökség védelme 20. Az Egyesület rögzíti, hogy a törvényben és jelen alapszabályban rögzített tevékenységet foly- továbbá biztosítja, hogy tagjai részesülhetnek a szolgáltatásaiból. tat, Az Egyesület vállalja:

10 10 célja szerinti előadások, vitafórumok és konferenciák szervezését, az általa szervezett szakmai képzéseknek - a jogszabályok feltételei szerinti - tanúsítvá- kiállítását, nyok, bizonyítványok a céljának megfelelő szakmai kiadványok önköltséges áron való elékészítését az érdekelkat. A meghirdetett feladatok, és egyéb tájékoztatók prospektusai - az Egyesület székhelyén - tek részére. Az Egyesület kedvezményesen biztosítja a képzéshez szükséges tananyagokat, segédanyagobárki részére rendelkezésre állnak. Az Egyesület évente dönt a céljai között felsorolt feladatok végrehajtásához felhasználható pénzeszközök mértékéről, felosztásuk módjáról, egyéb támogatás nyújtásáról. Az egyesület tagdija havonta és személyenként Ft. azaz egyezer forint. Az önnálló jövedelemmel nem rendelkezők a mindenkori tagdíjból 50% kedvezményt kapnak. Rendkívüli esetekben az Elnökség tagdíjmentességet is megszavazhat. A tagdíjmentességet, valamelyik tisztségviselőhöz benyujtott kérelemben írásban kell igényelni. A tagdíjat a tagok az egyesület bankszámlájára kötelesek befizetni. Az Egyesület vagyona az alakuláskor az k által befizetett összeg. 21. Az Egyesület vállalkozási tevékenységet csak az Alapszabályban megjelölt céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet. 22. Az Egyesület működéséről a külön jogszabályok előírásai szerinti üzleti könyveket kell kötelezően vezetni és azokat az üzletév végén le kell zárni. Az üzletév végével a képviselők az Egyesület gazdálkodásáról a közgyűlés számára mérleget, a gazdálkodásról vagyonkimutatást készítenek. Az Egyesület köteles a cél szerinti tevékenységéből, illetve vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten nyilvántartani, egyebekben a reá irányadó könyvvezetési szabályokat kell alkalmazni. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik annak eldöntése, hogy a keletkezett pénzügyi eredményt, illetve annak mely részét hogyan használja fel figyelemmel arra, hogy az Egyesü- tevékenységéből származó pénzügyi eredmény a tagok között nem osztható fel, az csak let a jelen alapszabályban rögzített tevékenységre vagy annak bővítésére, fejlesztésére fordítható. 23. Az Egyesület politikai tevékenységet nem folytat, szervezete politikai pártoktól független, és politikai pártoknak sem anyagi, sem személyes támogatást nem nyújt, és nem fogad el. Vá- kampányukban és semmilyen más tevékenységükben nem vesz lasztási részt. 24.

11 11 Az Egyesület jelen szerződés szerinti tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait, az általa végzett szolgáltatás igénybevételének módját, fontos határozatait és elért eredményeit részben a Színes Mai Lap országos napilapban, illetve az interneten saját és a szervezethez tartozó egyéb honlapokon hozza nyilvánosságra. 25. Az Egyesület működésével, szolgáltatásai igénybevételének módjával, beszámolói közlésével kapcsolatosan a nyilvánosságot biztosítja egyrészt a jogszabályokban meghatározott módon (közzétételi kötelezettség), másrészt az alapszabályban szabályozott irat-betekintési és felvilágosítás-adási jog rögzítésével. Ha e szabályokkal sem valósulna meg a nyilvánosság biztosítása, akkor az Egyesület vállalja, hogy a jogszabályban rögzített körben országos sajtó útján megjelentett közleményben teszi közzé a lényegesen fontos közlendő adatokat. Mivel az évente kötelező tevékenységi jelentést nem kell semmilyen ellenőrzést vagy fel- ügyeletet gyakorló szervnek megküldeni, vagy ott letétbe helyezni, az Egyesület biztosítja annak bárki általi hozzáférhetőségét (betekintést és saját költségre másolat készítését). A tevékenységről szóló éves jelentésnek tartalmaznia kell: a) a számviteli beszámolót; b) a költségvetési támogatás felhasználását; c) a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást; d) a cél szerinti juttatások kimutatását; e) a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önf) a szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások összegét a jogalap kormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét; megjelölésével; g) a tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót. 26. Az Egyesület elnöke köteles gondoskodni a szervezet működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintésről, illetve köteles azokról felvilágosítást adni. Az iratokba való betekintés iránti igényt (kérelmet) írásban kell az Elnök részére megküldeni. Az Elnök köteles bármely jogszabály által felhatalmazott szerv vagy személy által kért iratbe- tekintést haladéktalanul; egyéb esetekben az iratbetekintést kérővel történt megállapodás szerinti határidőben, illetve jogszabály vagy hatósági határozat által előírt határidőben teljesíteni. Az Elnök köteles az iratbetekintésről külön nyilvántartást vezetni, melyből megállapítható a kérelmező neve, a kért irat megnevezése, a kérelem és teljesítésének ideje. VEGYES RENDELKEZÉSEK

12 A Magyar Tolkien Társaság Kulturális Egyesület a székhely szerint illetékes Bíróság bírósági nyilvántartásba vételével jött létre. 28. Magyar Tolkien TársaságKultúrális Egyesűlet jogi képviseletét meghatalmazott ügyvéd látja el, aki a közgyűlési határozattal módosítandó Alapszabályt egységes szerkezetben elkészíti és a bejegyzésről gondoskodik. A megbízott jogi képviselő feladata a kötelező közlemények közzététele is. 29. AZ EGYESÜLETHEZ CSATLAKOZÓ ALAPÍTÓK NYILATKOZATAI MAGÁNSZEMÉLY CSATLAKOZÓ NYILATKOZATA Mint csatlakozó magánszemély a Magyar Tolkien Társaság Kultúrális Egyesület Alapító okiratát megismerve, annak szándékaival és kitűzött céljaival egyetértek. Erre tekintettel az Egyesülethez rendes tagként csatlakozom és tagként való felvételemet kérem. Vállalom, hogy az Egyesület munkájában aktívan részt veszek. Tudomásul veszem, hogy a közgyűlésen egy (1) szazattal vehetek részt. Vállalom, hogy a Közgyűlés által jóváhagyott mindenkori, a magánszemélyekre érvényes tagdíjat, az Egyesületnek határidőre megfizetem. A CSATLAKOZÁS ELJÁRÁSI SZABÁLYAI A Magyar Tolkien Társaság Kulturális Egyesülethez a megalakuláskor csatlakozók az Egye- Alapszabályát a záró oldalon írják alá és a csatlakozási díjat az Egyesület bankszámlájá- sület ra vagy az egyesület házipénztárába fizetik be. Ezzel automatikusan a tagi nyilvántartásba kerülnek. A Magyar Tolkien Társaság Kulturális Egyesülethez a megalakulást követően csatlakozó- az Egyesület tagfelvételi kérelem alapján veszi fel a tagi kat nyilvántartásba. A CSATLAKOZÓ MAGÁNSZEMÉLYEK ALÁÍRÁSA

13 13 A jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben az egyesülési jogról szóló évi II. törvény, a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. törvény, az évi IV. törvény (Ptk.) valamint az egyesületekre vonatkozó egyéb, hatályos jogszabályokban foglaltak, másrészt a később meghozandó közgyűlési határozatok az irányadóak. Kelt Szeged elnök elnökhelyettes titkár FB FB

14 14 Az okirat elkészítésében közreműködött és ellenjegyezte: ügyvéd Az okirat 14 oldalból áll és 5 eredeti példányban készült.

98. Határőr Sport Club

98. Határőr Sport Club 98. Határőr Sport Club Közhasznú Egyesület 9700 Szombathely Söptei út külső 98. Határőr Sport Club A 98. Határőr Sport Club Közhasznú Egyesület A A 98. Határőr Sport Club Közhasznú Egyesület (a továbbiakban:

Részletesebben

ELSŐ MAGYAR KÉMÉNYSZÖVETSÉG KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

ELSŐ MAGYAR KÉMÉNYSZÖVETSÉG KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ELSŐ MAGYAR KÉMÉNYSZÖVETSÉG KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (2.számú módosítás, ahol a módosítások vastag álló betűvel írtak) Az Egyesület a törvény alapján önkéntesen létrehozott önkormányzattal rendelkező

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai. II. Az Egyesület célja és feladatai

ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai. II. Az Egyesület célja és feladatai BARBONCÁS BÁBOKKAL NEMCSAK A GYERMEKEKÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a BARBONCÁS Bábokkal

Részletesebben

BALATONFENYVESI TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. 1. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

BALATONFENYVESI TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. 1. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK BALATONFENYVESI TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A közgyűlése az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. Törvény (Civiltv.)

Részletesebben

MAGYAR TESTNEVELÉSI EGYETEM SPORTEGYESÜLET (kiemelkedően közhasznú egyesület) ALAPSZABÁLYA

MAGYAR TESTNEVELÉSI EGYETEM SPORTEGYESÜLET (kiemelkedően közhasznú egyesület) ALAPSZABÁLYA MAGYAR TESTNEVELÉSI EGYETEM SPORTEGYESÜLET (kiemelkedően közhasznú egyesület) ALAPSZABÁLYA 2 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A sportegyesület hagyományos elnevezése: Magyar Testnevelési Egyetem Sportegyesülete

Részletesebben

ÁRPÁD-HÁZI SZENT ERZSÉBET TÖRTÉNELMI TÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA (a módosításokkal egységes szerkezetben)

ÁRPÁD-HÁZI SZENT ERZSÉBET TÖRTÉNELMI TÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA (a módosításokkal egységes szerkezetben) ÁRPÁD-HÁZI SZENT ERZSÉBET TÖRTÉNELMI TÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA (a módosításokkal egységes szerkezetben) I. Általános rendelkezések 1./ Egyesület neve: Árpád-házi Szent Erzsébet Történelmi Társaság 2./ Székhelye:

Részletesebben

Egyesület. Jelen alapszabályt a vastag dőlt betűvel kiemelt módosításokkal az Egyesület 2015. január hó 24. napján megtartott közgyűlése fogadta el.

Egyesület. Jelen alapszabályt a vastag dőlt betűvel kiemelt módosításokkal az Egyesület 2015. január hó 24. napján megtartott közgyűlése fogadta el. MAGYAR KOMMUNIKÁCIÓTUDOMÁNYI TÁRSASÁG Egyesület ALAPSZABÁLYA a módosításokkal egységes szerkezetben Jelen alapszabályt a vastag dőlt betűvel kiemelt módosításokkal az Egyesület 2015. január hó 24. napján

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Rákellenes Egyesület alapszabálya

Komárom-Esztergom Megyei Rákellenes Egyesület alapszabálya Komárom-Esztergom Megyei Rákellenes Egyesület alapszabálya Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Komárom-Esztergom Megyei Rákellenes Egyesület (2) Az Egyesület rövidített elnevezése: KORE (3) Az

Részletesebben

- Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység

- Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Új Világ Közhasznú Egyesület 2. Az egyesület székhelye: 5650 Mezőberény, Kereki utca 60. 3. Cél, közhasznú tevékenységek 3.1.Cél: Hátrányos

Részletesebben

BOTAFOGO Szabadidő-, Sport és Kulturális Szolgáltató Egyesület. ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben

BOTAFOGO Szabadidő-, Sport és Kulturális Szolgáltató Egyesület. ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben BOTAFOGO Szabadidő-, Sport és Kulturális Szolgáltató Egyesület ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben Elfogadva a 2015. március 27-i Közgyűlésen. (A 2010-es Alapszabályhoz képest a változtatások dőlt betűvel

Részletesebben

A Bács-Kiskun Megyei Művészeti Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

A Bács-Kiskun Megyei Művészeti Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság A Bács-Kiskun Megyei Művészeti Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 229/2011. (XII.16.) Kgy. sz. határozatával és Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

AZ INSPI-RÁCIÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

AZ INSPI-RÁCIÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ INSPI-RÁCIÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1) A Szervezet elnevezése: Inspi-Ráció Egyesület 2) A Szervezet rövidítése: Inspi-Ráció Egyesület 3) A szervezet alapítási éve: 2002 4)

Részletesebben

A Megújuló Energia Ipari Társaság Egyesület Alapszabálya

A Megújuló Energia Ipari Társaság Egyesület Alapszabálya A Megújuló Energia Ipari Társaság Egyesület Alapszabálya A Megújuló Energia Ipari Társaság Egyesület - a továbbiakban: MEIT vagy Egyesület - a Magyar Köztársaság Alkotmányában rögzített egyesülési jog

Részletesebben

[egyesület neve] Egyesület Alapszabálya

[egyesület neve] Egyesület Alapszabálya [1959. évi IV. törvény 61-64. ; 2011. évi CLXXV. törvény 1-30. ; 2011. évi CLXXXI. törvény] Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L YA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A L A P S Z A B Á L YA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Wadrózsa Pedagógiai Műhely Közhasznú Egyesület A L A P S Z A B Á L YA EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1 A Wadrózsa Pedagógiai Műhely Közhasznú Egyesület ezen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt létesítő

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület jogállása, székhelye

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület jogállása, székhelye ALAPSZABÁLY I. Az Egyesület jogállása, székhelye 1) Az Egyesület neve: Magyar Elektromobilitás Szövetség Az Egyesület angol neve: Hungarian Electromobility Association Az Egyesület rövidített neve: Elektromobilitás

Részletesebben

Magyar Útügyi Társaság ALAPSZABÁLYA

Magyar Útügyi Társaság ALAPSZABÁLYA Magyar Útügyi Társaság ALAPSZABÁLYA (a módosításokkal egységes szerkezetben) 2010. C:\Users\Rendszergazda\Desktop\MAÚT\MAÚTalszabályegységes2010május.doc 2 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK (1) A társaság neve:

Részletesebben

REJTVÉNYFEJTŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY

REJTVÉNYFEJTŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY REJTVÉNYFEJTŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY Tartalomjegyzék 1. Az Egyesület neve, székhelye és jogállása... 3 2. Az Egyesület célja és tevékenysége... 3 3. Az Egyesület tagjai... 5 4. Tagsági jogok

Részletesebben

A Tordas Sportegyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben -

A Tordas Sportegyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben - 1 A Tordas Sportegyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben - Az alapítók az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló

Részletesebben

Életcél Fiataloknak. Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA

Életcél Fiataloknak. Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az Életcél Fiataloknak Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA 2 Alapító okirat Az Alapítvány alapítói az Alapítvány alapító okiratát az alábbiak szerint fogadták el: I. Általános rendelkezések 1./ Az Alapítvány

Részletesebben

Egészség és Egység a Természettel Egyesület Alapszabálya (a 2011. évi CLXXV. Tv. szerint átdolgozva, egységes szerkezetben)

Egészség és Egység a Természettel Egyesület Alapszabálya (a 2011. évi CLXXV. Tv. szerint átdolgozva, egységes szerkezetben) Egészség és Egység a Természettel Egyesület Alapszabálya (a 2011. évi CLXXV. Tv. szerint átdolgozva, egységes szerkezetben) I. Általános rendelkezések (1.) Az Egészség és Egység a Természettel Egyesület

Részletesebben

Foedus Orientalis Kulturális Egyesület 3898 Abaújvár, Váralja út 15. Alapszabálya

Foedus Orientalis Kulturális Egyesület 3898 Abaújvár, Váralja út 15. Alapszabálya 1 Foedus Orientalis Kulturális Egyesület 3898 Abaújvár, Váralja út 15. ************************************************* Alapszabálya ************************************************* Abaújvár 2014. 2

Részletesebben

- egységes szerkezetbe foglalva - 2014. május 19. napján

- egységes szerkezetbe foglalva - 2014. május 19. napján VEZÉR HALLGATÓI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA - egységes szerkezetbe foglalva - 2014. május 19. napján I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Vezér Hallgatói Egyesület" alakuló közgyűlésén alapszabályát a 2014. március

Részletesebben

BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1 A BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET alapszabályának módosítása egységes szerkezetben Alulírottak ezúton nyilatkozunk,

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y A Kossuth Lajos Nemzetőr Egyesület Közhasznú Társadalmi Szervezet a közrend és közbiztonság védelme, a bűnmegelőzés segítése és az abban való aktív részvétel, a katasztrófa-elhárítás, az önkéntes tűzoltás,

Részletesebben

Alapítványt. I. Általános rendelkezések. 1.1 Az alapító neve: Informatikai és Technológiai Innovációs Park Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Alapítványt. I. Általános rendelkezések. 1.1 Az alapító neve: Informatikai és Technológiai Innovációs Park Zártkörűen Működő Részvénytársaság INFOPARK ALAPÍTVÁNY (a 2001. február 8-i, 2003. június 25-i, a 2004. február 5-i, 2004. december 16-i, 2006. augusztus 1-i, 2007. november 15-i, 2008. augusztus 7-i., 2010. november 11-i alapítói határozattal

Részletesebben

Országos Scleroderma Közhasznú Egyesület

Országos Scleroderma Közhasznú Egyesület Országos Scleroderma Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA Az Alapszabályt módosították, és a tagok 2013. május 10. napján egységes szerkezetbe foglalták. Országos Scleroderma Közhasznú Egyesület Alapszabálya

Részletesebben

A Német Általános Iskola és Gimnázium Barátainak és Támogatóinak Egyesülete Alapszabálya

A Német Általános Iskola és Gimnázium Barátainak és Támogatóinak Egyesülete Alapszabálya A Német Általános Iskola és Gimnázium Barátainak és Támogatóinak Egyesülete Alapszabálya I. Általános rendelkezések: 1. A Német Általános Iskola és Gimnázium Barátainak és Támogatóinak Egyesülete az egyesülési

Részletesebben

Állatorvosok az állatvédelemért Alapítvány

Állatorvosok az állatvédelemért Alapítvány 1 Állatorvosok az állatvédelemért Alapítvány Alapító Okirata ALAPÍTVA: Budapest, 2008. december 09. 2 I. Általános rendelkezések ALAPÍTÓ OKIRAT 1. Az Alapítvány elnevezése: Állatorvosok az állatvédelemért

Részletesebben

A MÓRICZ JÁNOS KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A MÓRICZ JÁNOS KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A MÓRICZ JÁNOS KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A Móricz János Kulturális Egyesület alapító tagjai a 2011. október 22. napján megtartott alakuló közgyűlésen az Egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény,

Részletesebben