A L A P Í T Ó O K I R A T

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A L A P Í T Ó O K I R A T"

Átírás

1 A L A P Í T Ó O K I R A T A Vitéz Hadnagy Egyesület (1101 Budapest, Hungária krt ) A Zrínyi Miklós Bajtársi Egyesület (1101 Budapest, Hungária krt ) valamint a HODOSZ ZMKA alapszervezete (1101 Budapest, Hungária krt ) mint alapítók a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény 74/A. -a alapján határozatlan időre A L A P Í T V Á N Y létrehozását határozta el a következők szerint: 1./ Az alapítvány neve: Zrínyi Miklós Hadtudományi Alapítvány 2./ Az alapítvány székhelye: 1581 Budapest X. ker. Hungária krt / Az alapítvány célja: - Hozzájárulni a hadtudományi kutatómunka valamint a felsőszintű katonai vezetők graduális és posztgraduális képzése minőségi színvonalának fejlesztéséhez; - Elősegíteni a tehetséges oktatók, kutatók valamint a MH Zrínyi Miklós Katonai Akadémiai (a továbbiakban: akadémia) hallgatói munkájának támogatását, kiemelkedő eredményeik elismerését; - Hozzájárulni az akadémiának a szakmai és társadalmi nyilvánosságban való megjelenéséhez, az egyetemi szintű katonai oktatás modernizációjához. - A felnőtt képzés támogatása. 4./ Az alapítvány céljainak megvalósítása érdekében: 4.1. Az európai szintű egyetemi funkciókhoz és a nemzetközi követelményekhez való integrálódást szolgáló tudományos kutatásokat támogat és szervez. elismeréséhez Hozzájárul az akadémiai oktatók-kutatók és hallgatók kiváló teljesítményének 4.3. Az oktatás és kutatás eredményeit bemutató konferenciákat, kiadványokat finanszíroz, és biztosítja a nyilvánosságot A felnőttképzés segítése érdekében oktatási programokat támogat a nyugállományba készülő tisztek részére.

2 2 5./ Az alapítvány nyitott, ahhoz magyar és külföldi természetes személy, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet csatlakozhat pénzbeli és természetbeni adományokkal, valamint vagyonrendeléssel. A csatlakozók a csatlakozással nem válnak alapítókká. 6./ Az alapítvány céljaira rendelt induló vagyon: Az induló vagyon az alapítók által készpénzben rendelkezésre bocsátott Ft, azaz ötvenezer forint: Vitéz Hadnagy Egyesület Ft, Zrínyi Miklós Bajtársi Egyesület Ft; HODOSZ ZMKA alapszervezete Ft. Az alapítók vállalják, hogy a jelen alapító okirat aláírásától számított 15 napon belül a fenti összeg arányos részét befizetik az alapítvány javára. Külföldi felajánlás esetén az alapítvány deviza-számlát nyit. 7./ Az alapítvány vagyonának kezelése és felhasználása: 7.1. Az alapítvány induló vagyonát, továbbá a csatlakozók pénzbeli vagyonrendelését teljes egészében az alapítvány céljainak elérése érdekében kell felhasználni Az alapítványhoz a későbbiek során csatlakozók adományait, befizetéseit a kuratórium köteles az alapítvány meglévő vagyonához csatolni. Az alapítvány céljára közvetlen fel nem használható és nem hasznosítható adományokat értékesíteni kell. Az értékesítésből befolyt összeget az alapítvány vagyonaként kell kezelni Az alapítvány másodlagos jelleggel csakis olyan vállalkozó tevékenységet folytathat, amely nem veszélyezteti az alapítvány célját. A vállalkozás eredményeként létrejött nyereségnek a kuratórium által meghatározott része kizárólag az alapítvány céljára és működésére használható fel Az alapítvány vagyonát valamint a vállalkozásból származó alapítványi vagyon elkülönítetten kell nyilvántartani Ha az alapítvány részére felajánlott támogatás nem készpénz, vagy az adományozó a támogatást valamely feltételhez köti, akkor a felajánlás elfogadásáról a kuratórium dönt, és erről az adományozót értesíti Az alapítvány átmenetileg szabad készpénzvagyona a vállalkozás céljára fordított vagyont kivéve csak az állam által garantált értékpapírokba fektethető be. A vásárolt értékpapírt a kuratórium köteles őrizni Az alapítvány vagyoni helyzete és bevételei ismeretében a kuratórium évente dönt az alapítvány céljához rendelt feladatokra fordítható pénzeszközök mértékéről és felhasználásáról.

3 Az alapítvány a rendelkezésre álló pénzeszközöket pályázatok meghirdetésére, konferenciák támogatására valamint oktatók, kutatók és hallgatók kiemelkedő eredményeinek elismerésére, kiadványok támogatására kívánja felhasználni A felnőttképzés támogatásának finanszírozására befolyt összeget az Alapítvány vagyonától elkülönítetten kezeli, és teljes egészében az oktatására fordítja. A kuratórium tagjai közül ezt a tevékenységet Csomós Lajos felügyeli, és beszámolási kötelezettséggel tartozik a kuratóriumnak. 8./ Az alapítvány szervezete: 8.1. Az alapítványi vagyon kezelője és legfőbb döntést hozó szerve a kuratórium A kuratórium 5-9 tagból áll. Az alapítók a kuratórium tagjainak felkérték: Elnök: Dr. Harai Dénes ezredes Lakáscím: Budapest, Bem u. 21. III. em. 6. Titkár: Dr. Beréti László alezredes Lakáscím: Budapest, Székpatak u. 17. Tagok: Pásztor László nyá. ezredes Lakáscím: 1134 Budapest, Gidófalvy u. 25. III/4. Havas Tibor alezredes Lakáscím: 1213 Budapest, Puli sétány 7. IV: 19. Dr. Láng Péter honvédségi közalkalmazott Lakáscím: 1022 Budapest, Bogár utca 19/a. Csomós Lajos úr Lakáscím: 1102 Budapest, Harmat u. 2. II/1. Dr. Fapál László alezredes urat Lakáscím: 2381 Táborfalva, Arany János u. 91 A kuratórium további tagjait az alapítók későbbi időpontban kérik fel A kuratórium tagjait az alapítók kérik fel határozott időre legfeljebb 5 évre az alapítványhoz csatlakozó jogi személyek által javasolt személyek valamint az alapítvány céljával egyetértő köztiszteletnek örvendő személyek közül. A kuratórium tagjainak felkérése az alapításkor 3 éves időtartamra szól Ha a kuratórium bármely tagja a megbízás előtt kiválik, utódot csak a megbízási időből még fennmaradó időszakra lehet felkérni. A kuratórium ét és titkárát az alapító erre a tisztségre kéri fel.

4 Amennyiben a kuratóriumi tagság a határozott idő előtt megszűnik, az új kuratóriumi tagot az alapítók jelölik ki, a kuratórium javaslata alapján A kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik: - Az alapítvány szervezeti és működési szabályzatának megállapítása, az alapítók egyetértésével. - A kuratórium ügyrendjének megállapítása. - Döntés minden olyan ügyletről, amelynek értéke meghaladja a Ft-ot, azaz egyszázezer forintot. A Ft alatti ügyletről a kuratórium e dönt, és döntéséről tájékoztatja a kuratóriumot a következő ülésen. - Mindaz, amit az alapító okirat, vagy a szervezeti és működési szabályzat a kuratórium kizárólagos hatáskörébe utal A kuratórium működése: - A kuratórium üléseit szükség szerint, de évente legalább kétszer tartja, az ülések összehívásáról a titkár, levezetéséről az gondoskodik. - A kuratórium akkor határozatképes, ha azon tagjainak több mint fele jelen van. Határozatképtelenség esetén a kuratórium üléseit 30 napon belül ismét össze kell hívni. - Ha az alapítvány munkáltatóként is funkcionál, a munkáltatói jogokat az alapítvány alkalmazottaival szemben a kuratórium e gyakorolja. - A kuratórium határozatait általában szótöbbséggel hozza. A jelenlévők 2/3- ának szavazata szükséges az alapítvány szervezeti és működési szabályzatának és a kuratórium ügyrendje elfogadásához, valamint döntés azokról az ügyekről, amelynek értéke a Ft, azaz százezer forintot meghaladja, továbbá azokban az ügyekben, amelyet a szervezeti és működési szabályzat előír. - Szavazat-egyenlőség esetén az dönt A kuratórium tagjai a megbízatásukat társadalmi munkában látják el, az alapítvány keretében kifejtett tevékenységükért költségtérítésre jogosultak A kuratórium az alapítványt saját nevük alatt támogatókról nyilvántartás köteles vezetni. Ez a nyilvántartást az alapítók és az alapítványt támogatók számára nyilvános Az alapítvány gazdálkodásának, szervezetének és működésének részletes szabályait a kuratórium által megalkotandó szervezeti és működési szabályzat tartalmazz.

5 5 9./ Az alapítvány képviselete: 9.1. Az alapítvány képviselője a kuratórium e A bankszámla feletti rendelkezéshez az és egy érdektelen kuratórium tag együttes aláírása szükséges. A bankszámla felett rendelkezési joggal rendelkező személyek: Név: Dr. Harai Dénes ezredes Lakáscím: Budapest, Bem u. 21. III. em. 6. Név: Dr. Láng Péter honvédségi közalkalmazott Lakáscím: 1022 Budapest, Bogár utca 19/a 10./ Az alapítvány megszűnik: A Polgári Törvénykönyv 74 E-F -ában meghatározott esetekben. 11./ Az alapítvány megszűnésekor az alapítók által rendelkezésre bocsátott vagyon az alapítókra visszaszáll (a befizetés arányában), a fennmaradt vagyont más, hasonló közcélra kell fordítani. 12./ Záró rendelkezések: vétele szükséges A jelen Alapító Okirat érvényességéhez a Fővárosi Bíróság nyilvántartásba A jelen Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint az alapítványra vonatkozó mindenkor hatályos rendelkezései irányadók Az alapítók az alapítvány bejegyzésével kapcsolatos teendők ellátásával Dr. Harai Dénes alezredest bízzák meg. Budapest, március 17. Vitéz Hadnagy Egyesület, mint alapító a nevében és képviseletében eljárva: HODOSZ ZMKA Alapszervezete, mint alapító nevében is képviseletében eljárva: ZMKA Bajtársi Egyesület, mint alapító nevében és képviseletében eljárva: Dr. Hajdú István ezds. Dr. Láng Péter Dr. Szabó József alez.

KÉT KERÉKKEL AZ IFJÚSÁGÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

KÉT KERÉKKEL AZ IFJÚSÁGÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA KÉT KERÉKKEL AZ IFJÚSÁGÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (a 2007. július 9. napján kelt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) PREAMBULUM Alulírott Alapítók, attól a felismeréstől vezérelve, hogy a

Részletesebben

Hajrá Peti! Alapítvány a Baleseti Oxigénhiányos Gyerekek Gyógyulásáért ALAPÍTÓ OKIRATA

Hajrá Peti! Alapítvány a Baleseti Oxigénhiányos Gyerekek Gyógyulásáért ALAPÍTÓ OKIRATA Hajrá Peti! Alapítvány a Baleseti Oxigénhiányos Gyerekek Gyógyulásáért ALAPÍTÓ OKIRATA ALAPÍTÓ OKIRAT Alulírott Takács Attila (4220 Hajdúböszörmény, Városkert u. 21.) a baleset során oxigénhiányos állapot

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1.2. Székhelye: 6044. Kecskemét-Hetényegyháza, Belsőnyír 202.

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1.2. Székhelye: 6044. Kecskemét-Hetényegyháza, Belsőnyír 202. ALAPÍTÓ OKIRAT a VACKOR VÁR ALAPÍTVÁNYRÓL, (a továbbiakban: Alapítvány) amelynek alaprendelkezéseit, szervezeti és működési rendjét a jelen okirat 2. pontjában megjelölt Alapító a Polgári Törvénykönyvről

Részletesebben

2012. május 09-i módosítással Egységes Szerkezetbe Foglalt Szövege

2012. május 09-i módosítással Egységes Szerkezetbe Foglalt Szövege ALAPÍTÓ OKIRAT 2012. május 09-i módosítással Egységes Szerkezetbe Foglalt Szövege Alulírott Alapító az 1959. évi IV. tv. 74/A. - 74/F. szabályai alapján közérdekű célból az alábbi alapítványt (a továbbiakban

Részletesebben

A Tolna Megyei Természetvédelmi Alapítvány. többször módosított. Alapító Okirata. a módosításokkal egységes szerkezetben.

A Tolna Megyei Természetvédelmi Alapítvány. többször módosított. Alapító Okirata. a módosításokkal egységes szerkezetben. A Tolna Megyei Természetvédelmi Alapítvány többször módosított Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben B e v e z e t ő A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület környezet- és természetvédelemmel

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPÍTÓ OKIRAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPÍTÓ OKIRAT Szálka Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 8. (1), (4) és (5) bekezdéseiben meghatározott kötelezően ellátandó közfeladatokról,

Részletesebben

Bankszámlaszám: 11600006-00000000-50160116

Bankszámlaszám: 11600006-00000000-50160116 A Segíts!" Önkéntesek a Gyulai Kórház Gyermek Osztályáért Alapítvány Alapító Okirata Adószám: 18221479-1-24 Bankszámlaszám: 11600006-00000000-50160116 2 Alapító Okirat, amelyben az 1./ alapító a Polgári

Részletesebben

Jobb Veled A Világ Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA

Jobb Veled A Világ Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA Jobb Veled A Világ Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA Készítette és ellenjegyezte: dr. Horváth Anikó ügyvéd Készült: Budapest, 2012. március 12. 2 Jobb Veled A Világ Alapítvány Alapító Okirata I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT 2 AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI ÉS CÉLJA 1 AZ ALAPÍTÓ ADATAI 2.1 AZ ALAPÍTVÁNY NEVE: 2.2 AZ ALAPÍTVÁNY SZÉKHELYE: 2.3 AZ ALAPÍTVÁNY JOGÁLLÁSA:

ALAPÍTÓ OKIRAT 2 AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI ÉS CÉLJA 1 AZ ALAPÍTÓ ADATAI 2.1 AZ ALAPÍTVÁNY NEVE: 2.2 AZ ALAPÍTVÁNY SZÉKHELYE: 2.3 AZ ALAPÍTVÁNY JOGÁLLÁSA: ALAPÍTÓ OKIRAT A jelen Alapító Okirat I. pontjában megnevezett Alapító a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A-74/F -ai, valamint a Közhasznú szervezetekről szóló

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATA. 1. Az Alapítvány alapadatai. 2. Az Alapítvány célja A MEGÚJULÓ MAGYARORSZÁGÉRT ALAPÍTVÁNY

ALAPÍTÓ OKIRATA. 1. Az Alapítvány alapadatai. 2. Az Alapítvány célja A MEGÚJULÓ MAGYARORSZÁGÉRT ALAPÍTVÁNY A MEGÚJULÓ MAGYARORSZÁGÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A Párbeszéd Magyarországért Párt, mint Alapító, a pártok Alaptörvényben meghatározott társadalmi rendeltetésével és a vonatkozó törvényekkel így különösen

Részletesebben

Alapító Okirat (egységes szerkezetben)

Alapító Okirat (egységes szerkezetben) Alapító Okirat (egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése (6720 Szeged, Széchenyi tér 11.) és dr. Kóczy Klára (6725 Szeged, Alföldi u. 32. ii/8.) a Polgári Törvénykönyvről

Részletesebben

A Magyar Kézilabda Utánpótlásért. Alapítvány. Alapító okirata (módosításokkal egységes szerkezetben)

A Magyar Kézilabda Utánpótlásért. Alapítvány. Alapító okirata (módosításokkal egységes szerkezetben) A Magyar Kézilabda Utánpótlásért Alapítvány Alapító okirata (módosításokkal egységes szerkezetben) 2013. Az alapító okiratot a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalta és ellenjegyezte: 2 A L A P Í

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 2-án

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPRENDELKEZÉSEK. Dávidné Németh Margit (an.: Nemes Etelka) HU- 8800 Nagykanizsa, Zemplén Győző u. 5./A. VII../44.

ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPRENDELKEZÉSEK. Dávidné Németh Margit (an.: Nemes Etelka) HU- 8800 Nagykanizsa, Zemplén Győző u. 5./A. VII../44. ALAPÍTÓ OKIRAT A jelen Alapító Okirat 1. pontjában megnevezett Alapító a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A-74/F -ai, valamint a Közhasznú szervezetekről szóló

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT 2007. december -18-án, Az Alapítvány küldetése: I. Általános rendelkezések 1. Az Alapítvány elnevezése:

ALAPÍTÓ OKIRAT 2007. december -18-án, Az Alapítvány küldetése: I. Általános rendelkezések 1. Az Alapítvány elnevezése: ALAPÍTÓ OKIRAT amely készült 2007. december -18-án, Budapesten a Kapernaum Csoport Alapítvány elnevezésű közcélú alapítvány alapító okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalása tárgyában. Az

Részletesebben

FÉNYSUGÁR ALAPÍTVÁNY. ALAPÍTÓ OKIRATA módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

FÉNYSUGÁR ALAPÍTVÁNY. ALAPÍTÓ OKIRATA módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva A FÉNYSUGÁR ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Mely abból a célból készült, hogy az I. pontban megjelölt természetes személyek, mint alapítók, attól a felismerésétől

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Az Alapítvány tartós közérdekû céljai és az ezek megvalósítása érdekében kifejtett tevékenysége:

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Az Alapítvány tartós közérdekû céljai és az ezek megvalósítása érdekében kifejtett tevékenysége: ALAPÍTÓ OKIRAT A jelen Alapító Okirat I. pontjában megnevezett Alapító a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérõl szóló 1959. évi IV. törvény 74/A-74/F -ai, valamint a Közhasznú szervezetekrõl szóló

Részletesebben

I. A KURATÓRIUM TAGJAINAK ADATAI II. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI. 2./ Az alapítvány székhely: 4400 Nyíregyháza Fazekas János tér 23 3/29.

I. A KURATÓRIUM TAGJAINAK ADATAI II. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI. 2./ Az alapítvány székhely: 4400 Nyíregyháza Fazekas János tér 23 3/29. A GÖRÖGTŰZ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA I. A KURATÓRIUM TAGJAINAK ADATAI (Személyes jogokra, való hivatkozásra, a kuratórium tagjainak személyes adatait nem áll módunkban közölni.) II. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI

Részletesebben

Általános közzétételi lista. I. 8. Szervezeti, személyi adatok

Általános közzétételi lista. I. 8. Szervezeti, személyi adatok Általános közzétételi lista I. 8. Szervezeti, személyi adatok A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, alapító okirata, kezelő szervének tagjai: 1. ÉLETÜNKÉRT-EGYMÁSÉRT

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. (Egységes szerkezetben a 2014. május 22. napi 1. számú módosítással)

ALAPÍTÓ OKIRAT. (Egységes szerkezetben a 2014. május 22. napi 1. számú módosítással) ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetben a 2014. május 22. napi 1. számú módosítással) Alulírott Pósa Lajos (szem. ig. szám: 814422JA, születési hely: Budapest, születési idő: 1947. 12. 09.), alapítvány létrehozását

Részletesebben

A Szóra Késztető Alapítvány - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt - ALAPÍTÓ OKIRATA

A Szóra Késztető Alapítvány - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt - ALAPÍTÓ OKIRATA A Szóra Késztető Alapítvány - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt - ALAPÍTÓ OKIRATA Alulírott Gazda Yvonne (anyja neve: Kósa Ilona, születési hely és idő: Marosvásárhely 1952.05.12., lakcím: 1115

Részletesebben

(A jelen Alapító Okirat 2011. február 8.-án elfogadott változásait vastag dőlt szedés jelzi)

(A jelen Alapító Okirat 2011. február 8.-án elfogadott változásait vastag dőlt szedés jelzi) ALAPÍTÓ OKIRAT Változásokkal egységes szerkezetbe foglalt változat Budapest 2011. február 8. (A jelen 2011. február 8.-án elfogadott változásait vastag dőlt szedés jelzi) KUKA Környezetvédelmi és Újrafelhasználó

Részletesebben

PALÓC MENTŐALAPÍTVÁNY

PALÓC MENTŐALAPÍTVÁNY PALÓC MENTŐALAPÍTVÁNY Alulírottak Tamási Gyula Lajos /an.n.koós Rozália, 3102. Salgótarján, Erkel u. 2/b szám alatti lakos/ Dr. Ferkó Attila György /an.n. Pribisán Zsuzsanna, 3100. Salgótarján, Pécskő

Részletesebben

Alapítványt. I. Általános rendelkezések. 1.1 Az alapító neve: Informatikai és Technológiai Innovációs Park Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Alapítványt. I. Általános rendelkezések. 1.1 Az alapító neve: Informatikai és Technológiai Innovációs Park Zártkörűen Működő Részvénytársaság INFOPARK ALAPÍTVÁNY (a 2001. február 8-i, 2003. június 25-i, a 2004. február 5-i, 2004. december 16-i, 2006. augusztus 1-i, 2007. november 15-i, 2008. augusztus 7-i., 2010. november 11-i alapítói határozattal

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A Közalapítvány neve: Dorogi Kommunális Közalapítvány. 2. A Közalapítvány székhelye: 2510 Dorog, Bécsi út 71.

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A Közalapítvány neve: Dorogi Kommunális Közalapítvány. 2. A Közalapítvány székhelye: 2510 Dorog, Bécsi út 71. 1 ALAPÍTÓ OKIRAT 1. A Közalapítvány neve: Dorogi Kommunális Közalapítvány 2. A Közalapítvány székhelye: 2510 Dorog, Bécsi út 71. 2/A. A közalapítvány alapítója: Dorog Város Önkormányzata (2510 Dorog, Bécsi

Részletesebben

MAZSIHISZ Szeretetkórházért Közhasznú Alapítvány alapító okirata

MAZSIHISZ Szeretetkórházért Közhasznú Alapítvány alapító okirata MAZSIHISZ Szeretetkórházért Közhasznú Alapítvány alapító okirata Alapító okirat, melynek alapján Flór Ferenc alapító, a Zsidó Szeretetkórház támogatására jogi személyiséggel rendelkezı közhasznú alapítvány

Részletesebben

EGYÜTT EGYMÁSÉRT ALAPÍTVÁNY A HATÉKONYABB OKTATÁSÉRT

EGYÜTT EGYMÁSÉRT ALAPÍTVÁNY A HATÉKONYABB OKTATÁSÉRT EGYÜTT EGYMÁSÉRT ALAPÍTVÁNY A HATÉKONYABB OKTATÁSÉRT ALAPÍTÓ OKIRATA Módosításokkal egységes szerkezetben /A módosítások vastag dőlt betűvel a szövegben/ ALAPÍTÓ OKIRAT Buczi Miklós (szül: Kemecse, 1964.08.30.,

Részletesebben

Állatorvosok az állatvédelemért Alapítvány

Állatorvosok az állatvédelemért Alapítvány 1 Állatorvosok az állatvédelemért Alapítvány Alapító Okirata ALAPÍTVA: Budapest, 2008. december 09. 2 I. Általános rendelkezések ALAPÍTÓ OKIRAT 1. Az Alapítvány elnevezése: Állatorvosok az állatvédelemért

Részletesebben

ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA Az Észak-magyarországi Vadgazdálkodásért ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA ALAPÍTÓ OKIRAT Az Észak-magyarországi Vadgazdálkodásért Alapítvány létrehozásáról Alulírott jogi személyiségű alapítók: A Vadászok és

Részletesebben

Adultus Alapítvány módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata.

Adultus Alapítvány módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata. Adultus Alapítvány módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1 Az Alapítvány neve, székhelye, jogi személyisége, közhasznú szervezeti jellege és közhasznú jogállása...

Részletesebben