PRO PSYCHOLOGIA A PSZICHOLÓGIA TUDOMÁNYÁNAK MŰVELÉSÉT ELŐSEGÍTŐ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PRO PSYCHOLOGIA A PSZICHOLÓGIA TUDOMÁNYÁNAK MŰVELÉSÉT ELŐSEGÍTŐ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA"

Átírás

1 PRO PSYCHOLOGIA A PSZICHOLÓGIA TUDOMÁNYÁNAK MŰVELÉSÉT ELŐSEGÍTŐ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

2 ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben (2012. szeptember) Dr. Barkóczi Ilona és Dr. Szilágyi Klára alapítók a fiatal pszichológus szakemberek támogatása, a pszichológiai szakmai rendezvények szervezése, rendezése, e rendezvényeken való részvétel, pszichológiai kiadványok, könyvek, folyóiratok szerkesztése, kiadása, terjesztése támogatásához az alábbi ALAPITVÁNYT teszik a Polgári Törvénykönyv 74/ A-74/F -aival összhangban. 1.. Az Alapító Dr. Barkóczi Ilona szül. hely, idő: Budapest, anyja neve: Vankovits Ilona lakcíme: 1045 Budapest, Anonymus u. 43. Dr. Szilágyi Klára szül. hely, idő: Budapest, anyja neve: Kónya Klára címe: 1035 Budapest, Váradi u Az Alapítvány neve PRO PSYCHOLOGIA a Pszichológia Tudományának Művelését Elősegítő ALAPÍTVÁNY Budapest, Izabella u Az Alapítvány székhelye

3 4.. Az Alapítvány célja Az Alapítvány célja: Az Alapítvány célja a pszichológia szakos hallgatók és a fiatal pszichológus szakemberek támogatása, támogatás nyújtása a pszichológiai szakmai rendezvények szervezéséhez, rendezéséhez, támogatás nyújtása e rendezvényeken való részvételhez, pszichológiai kiadványok, könyvek, folyóiratok szerkesztéséhez, kiadásához, terjesztéséhez támogatás nyújtása. Pszichológia szakos hallgatók és a fiatal pszichológus szakemberek bevonásával projektek kidolgozása, kutatatás és kutatásfejlesztés. Az Alapítvány tudományos és gyakorlati tevékenységével is hozzájárul a lelki és mentális zavarokkal küzdők jobb ellátásához, hatékonyabb kezeléséhez. Az alapítvány támogatja továbbá a pszichológus képzőhelyeket, segíti az ott folyó oktatói, gyakorlati és tudományos kutatómunkát.. Az alapítványi célok megvalósítására a kuratórium rendszeresen pályázatokat ír ki. A pályázatokat a kuratórium Magyar Pszichológiai Társaság Hírlevél című lapjában meghirdeti. A pályamunkákat a kuratórium saját ügyrendje szerint elbírálja és a pályázat nyerteseinek a pénzdíjakat folyósítja. 5.. Az alapítványi tőke és az Alapítvány vagyona Az Alapítók az alapítványi cél elérése érdekében az Alapítvány tételekor Ft-ot bocsátottak induló alapítványi vagyonként az Alapítvány rendelkezésére. Az Alapítvány vagyonát képezik továbbá az Alapítvány számlájára befolyó pénzbeli befizetések, az Alapítvány céljait elősegítő ingó- és ingatlan juttatások, valamint ezek hozama. Az Alapítvány vagyona az Alapítvány céljaira használható fel. 5/A.. Az Alapítvány tevékenysége Az Alapítvány céljai elérése, a pszichológiai kutatások gyakorlati hátterének megalapozottsága érdekében, tevékenységeibe lehetőség szerint önkénteseket is bevonva tevékenységével aktívan hozzájárul a mentális és viselkedési problémákkal, érzelmi zavarokkal küzdők hatékonyabb kezeléséhez, orvosi, pszichológiai, illetve tanácsadó segítséget, esetenként egészségügyi, valamint

4 járó-beteg szakellátást, illetve szociális ellátást is biztosít vagy támogat e körben. Az Alapítvány a pszichológia területén tudományos kutatásokat folytat, illetve támogat és e tudományterület fejlesztésére törekszik, ennek keretében oktatásokat, képzéseket szervez, hazai és nemzetközi konferenciákat szervez, szakkiadványokat ad ki, s támogatja más szervezetek vagy intézmények, elsődlegesen a pszichológus képzőhelyek hasonló törekvéseit. Az Alapítvány fontosnak tartja a pszichológiai kutatások eredményeinek gyakorlatban történő alkalmazását, s erre törekszik szakértői és tanácsadói tevékenysége keretében is. 6.. Az Alapítvány jellege Az Alapítvány határozatlan idejű és nyitott, ahhoz belföldi és külföldi természetes és jogi személyek szabadon csatlakozhatnak, ha az alapítványi célok eléréséhez vagyoni hozzájárulást teljesítenek és az Alapító Okirat rendelkezéseit elfogadják. Az Alapítvány politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független, azoktól támogatást nem kap és azoknak anyagi támogatást nem nyújt; országgyűlési képviselőjelöltet nem állított, és nem támogatott, illetve a jövőben sem fog. A csatlakozási szándékot írásban kell bejelenteni, melynek elfogadásáról a Kuratórium dönt. Csatlakozni lehet készpénznek az Alapítvány bankszámlájára történő befizetéssel is, amely egyben az Alapító Okirat rendelkezéseinek elfogadását jelenti. Ha a pénz beérkezésétől számított 15 banki napon belül a Kuratórium nem nyilatkozik a csatlakozást elfogadottnak kell tekinteni. 7.. Az alapítványi vagyon felhasználásának módja Az alapítványi vagyonnal a Kuratórium rendelkezik. A Kuratórium dönt a vagyon felhasználásának módjáról. A Kuratórium az alapítványi célokra a teljes vagyont felhasználhatja. Az alapítványi vagyon felhasználásának jogcíme különösen célirányos feladatok, versenyek, versenyzési lehetőségek biztosításának finanszírozása, az ezekkel kapcsolatos költségek fedezete, propaganda tevékenység, az Alapítvány működési költségeinek finanszírozása és az alapítványi célok érdekében bármiféle ésszerű tevékenység anyagi

5 támogatása. A támogatás odaítélése kérelemre történik. Az Alapítvány vagyonát a Kuratórium megfelelően gyümölcsözteti, azt kamatozó betétbe helyezheti, azzal az Alapítvány céljait szolgáló vállalkozásokban vehet részt. Az Alapítvány céljait alapvetően az Alapítvány vagyonának kamatából, továbbá az Alapítvány számlájára befolyó pénzbeli befizetésekből, pályázatokból, az Alapítvány céljait elősegítő ingó- és ingatlan juttatásokból, valamint ezek hozamából kell megvalósítani, de kivételesen teljesíthető támogatás az Alapítvány vagyonából is úgy, hogy az ,- Ft alá nem csökkenhet. Az Alapítvány vállalkozói tevékenységet csak céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez, valamint gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt kizárólag az alapító okiratában meghatározott célokra fordítja. Az Alapítvány befektetési tevékenységet nem végez. 8.. Az Alapítvány szervezete és működése, a Kuratórium és a titkár Az Alapítvány kezelő szerve a három tagú Kuratórium. A Kuratórium elnökét és tagjait az Alapító kéri fel és bízza meg határozatlan időre. A Kuratórium tagjai tevékenységüket ingyenesen látják el, csupán a tevékenység ellátásával kapcsolatos költségtérítés illeti meg őket. A Kuratórium működését titkár segítheti, akit a Kuratórium jelölhet ki, s aki e tisztségét az Alapítványnál megbízási vagy munkaviszonyban láthatja el. A titkár fölött a munkáltatói, illetve megbízói jogokat a Kuratórium gyakorolja. A Kuratórium elnöke egyes ügyek vitelére a Kuratórium más tagja vagy a titkár részére meghatalmazást adhat. A Kuratórium üléseit szükség szerint tartja, évente azonban legalább egy alkalommal köteles ülést tartani. Az ülést össze kell hívni, ha a Kuratórium bármely tagja írásban az ok megjelölésével kéri, vagy ha azt a törvényességet felügyelő szerv kezdeményezi. A Kuratórium üléseit az elnök hívja össze, aki a napirendet tartalmazó meghívót az ülés kitűzött időpontja előtt 5 munkanappal kézbesíti a Kuratórium tagjainak A Kuratórium ülései nyilvánosak. A Kuratórium akkor határozatképes, ha azon a Kuratórium elnöke és még egy kuratóriumi tag megjelent. Határozatképtelenség esetén a Kuratórium elnöke nyomban intézkedni köteles az ülés újabb időpontjának kitűzésére, és ha a meghívók a Kuratórium tagjai számára már kézbesítést nyertek, az újabb ülést már a következő napra ki lehet tűzni Az újabb ülés időpontját a Kuratórium elnöke nyomban nyilvánosan kihirdeti és gondoskodik az újabb időpontnak a tagok részére történő kézbesítéséről.

6 A Kuratórium döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza. A Kuratórium elnöke éves beszámolójának jóváhagyásához egyhangú határozat szükséges A Kuratórium minden tagja egy szavazattal rendelkezik. Az ülésekről, a szavazásról és a határozatokról az elnök jegyzőkönyvet készít, amelyet az elnök és a Kuratórium minden tagja aláír. Az elnök a kuratórium döntéseiről folyamatos nyilvántartást vezet (határozatok könyve), melyből a döntés tartalma, időpont ja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya és személye megállapítható. A határozatokat, azok meghozatalát követően, haladéktalanul be kell vezetni a határozatok könyvébe. A Kuratórium működési rendjét maga jogosult meghatározni az Alapító Okiratban előírtakon túlmenően A Kuratórium feladatai különösen: A Kuratórium működési elvei - biztosítani az Alapító Okirat céljainak megvalósítását, - meghatározni az Alapítvány gazdálkodásának rendjét, - az alapítványi vagyon hasznosítása és hatékony működtetése, - dönteni az alapítványhoz csatlakozók felajánlásai elfogadásáról, - gondoskodni az adminisztratív, pénzügyi feladatok ellátásáról, - évente beszámolni munkájáról az Alapítónak és a Alapítványhoz csatlakozóknak, - gondoskodni a közhasznúsági nyilvántartásba vételhez szükséges dokumentáció vezetéséről, kötelezettségek teljesítéséről. A kuratóriumi határozatokat az elnök 8 napon belül írásban közli az érdekeltekkel. A Kuratórium elnöke a Kuratórium tevékenységéről minden naptári évet követő január 31-ig beszámolót készít a Kuratóriumnak írásban. A jóváhagyás módja a következő: a Kuratórium 30 napon belül megtartott rendes ülésen dönt a beszámoló elfogadásáról. A beszámoló jóváhagyásához egyhangú döntés szükséges 9.. Az Alapítvány kezelése és képviselete Az Alapítvány kezelője a Kuratórium. Az Alapítvány jogi személy, képviseletére a Kuratórium elnöke önállóan

7 jogosult. Az Alapítvány bankszámlája feletti önálló rendelkezés joga a Kuratórium elnökét illeti meg. A Kuratórium: A Kuratórium elnöke: - Dr. Dúll Andrea Magdolna szül. hely, idő: Debrecen, anyja neve: Grenczner Magdolna Mária lakcíme: 1142 Budapest, Ungvár u. 48/c. szem. ig. sz DA A Kuratórium tagjai - Dr. Kökönyei Gyöngyi 21. születési hely, idő: Székesfehérvár, anyja neve: Nagy Julianna lakcíme: 1135, Budapest, Szent László út 15. 3/14. szem. ig. sz.: EA - Gaál Nóra Éva szül. hely, idő: Nagykanizsa, anyja neve Preszmajer Éva lakcíme: 1067 Budapest, Szondi u szem. ig. sz MA 10.. Az Alapítvány határozatlan időre jön létre, és a nyilvántartásból való törléssel szűnik meg. Megszűnése esetén az alapítványi vagyon (a fennálló fizetési kötelezettségek teljesítése után) a Magyar Pszichológiai Társaságra száll. 11..

8 Az Alapítvány a Fővárosi Bíróságnak a nyilvántartásba vételét elrendelő határozatával jön létre. Az Alapító Okiratba nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv 74/A-74/F -nak rendelkezéseit kell alkalmazni. Budapest október 25. Dr. Barkóczi Ilona alapító Dr. Szilágyi Klára alapító Ellenjegyző Dr. Dúll Andrea a kuratórium elnöke

ALAPÍTÓ OKIRAT. (Egységes szerkezetben a 2014. május 22. napi 1. számú módosítással)

ALAPÍTÓ OKIRAT. (Egységes szerkezetben a 2014. május 22. napi 1. számú módosítással) ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetben a 2014. május 22. napi 1. számú módosítással) Alulírott Pósa Lajos (szem. ig. szám: 814422JA, születési hely: Budapest, születési idő: 1947. 12. 09.), alapítvány létrehozását

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPÍTÓ OKIRAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPÍTÓ OKIRAT Szálka Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 8. (1), (4) és (5) bekezdéseiben meghatározott kötelezően ellátandó közfeladatokról,

Részletesebben

Állatorvosok az állatvédelemért Alapítvány

Állatorvosok az állatvédelemért Alapítvány 1 Állatorvosok az állatvédelemért Alapítvány Alapító Okirata ALAPÍTVA: Budapest, 2008. december 09. 2 I. Általános rendelkezések ALAPÍTÓ OKIRAT 1. Az Alapítvány elnevezése: Állatorvosok az állatvédelemért

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPRENDELKEZÉSEK. Dávidné Németh Margit (an.: Nemes Etelka) HU- 8800 Nagykanizsa, Zemplén Győző u. 5./A. VII../44.

ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPRENDELKEZÉSEK. Dávidné Németh Margit (an.: Nemes Etelka) HU- 8800 Nagykanizsa, Zemplén Győző u. 5./A. VII../44. ALAPÍTÓ OKIRAT A jelen Alapító Okirat 1. pontjában megnevezett Alapító a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A-74/F -ai, valamint a Közhasznú szervezetekről szóló

Részletesebben

A Tolna Megyei Természetvédelmi Alapítvány. többször módosított. Alapító Okirata. a módosításokkal egységes szerkezetben.

A Tolna Megyei Természetvédelmi Alapítvány. többször módosított. Alapító Okirata. a módosításokkal egységes szerkezetben. A Tolna Megyei Természetvédelmi Alapítvány többször módosított Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben B e v e z e t ő A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület környezet- és természetvédelemmel

Részletesebben

(A jelen Alapító Okirat 2011. február 8.-án elfogadott változásait vastag dőlt szedés jelzi)

(A jelen Alapító Okirat 2011. február 8.-án elfogadott változásait vastag dőlt szedés jelzi) ALAPÍTÓ OKIRAT Változásokkal egységes szerkezetbe foglalt változat Budapest 2011. február 8. (A jelen 2011. február 8.-án elfogadott változásait vastag dőlt szedés jelzi) KUKA Környezetvédelmi és Újrafelhasználó

Részletesebben

Jobb Veled A Világ Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA

Jobb Veled A Világ Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA Jobb Veled A Világ Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA Készítette és ellenjegyezte: dr. Horváth Anikó ügyvéd Készült: Budapest, 2012. március 12. 2 Jobb Veled A Világ Alapítvány Alapító Okirata I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN A Budapesti Olimpia gondolatát népszerűsítő BOM egyesület a Polgári Törvénykönyv Harmadik Rész XXII. fejezete alapján a magyar sport támogatása céljából

Részletesebben

NAGYÍTÓ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA. (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege) 2012-01-11.

NAGYÍTÓ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA. (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege) 2012-01-11. NAGYÍTÓ Középiskolások Iskolán Kívüli Képzése ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege) 2012-01-11. 2 Alapító Okirat Alulírott Dr. Ravaszné Zsolnai Anikó, 6725 Szeged,

Részletesebben

Hajrá Peti! Alapítvány a Baleseti Oxigénhiányos Gyerekek Gyógyulásáért ALAPÍTÓ OKIRATA

Hajrá Peti! Alapítvány a Baleseti Oxigénhiányos Gyerekek Gyógyulásáért ALAPÍTÓ OKIRATA Hajrá Peti! Alapítvány a Baleseti Oxigénhiányos Gyerekek Gyógyulásáért ALAPÍTÓ OKIRATA ALAPÍTÓ OKIRAT Alulírott Takács Attila (4220 Hajdúböszörmény, Városkert u. 21.) a baleset során oxigénhiányos állapot

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATA. 1. Az Alapítvány alapadatai. 2. Az Alapítvány célja A MEGÚJULÓ MAGYARORSZÁGÉRT ALAPÍTVÁNY

ALAPÍTÓ OKIRATA. 1. Az Alapítvány alapadatai. 2. Az Alapítvány célja A MEGÚJULÓ MAGYARORSZÁGÉRT ALAPÍTVÁNY A MEGÚJULÓ MAGYARORSZÁGÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A Párbeszéd Magyarországért Párt, mint Alapító, a pártok Alaptörvényben meghatározott társadalmi rendeltetésével és a vonatkozó törvényekkel így különösen

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 2./ Az Alapítvány székhelye: 1139 Budapest, Kartács u. 17/b.

ALAPÍTÓ OKIRAT. 2./ Az Alapítvány székhelye: 1139 Budapest, Kartács u. 17/b. ALAPÍTÓ OKIRAT A CSODÁK CSODÁJA ALAPÍTVÁNY létrehozásáról, amelyet a II./1. pontban írt alapító az 1959. évi IV. tv. (Polgári Törvénykönyv - a továbbiakban: Ptk.) és az 1997. évi CLVI. tv. (A közhasznú

Részletesebben

LÁRIFÁRI ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN. Preambulum

LÁRIFÁRI ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN. Preambulum LÁRIFÁRI ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN Preambulum Alulírott Alapító a 2013. évi V. tv. (Ptk.) 3:378. -3:404. -ai, valamint a 2011. évi CXXV. tv alapján az alábbi Alapítvány

Részletesebben

Alapító Okirat 2012.

Alapító Okirat 2012. Kékes Kutató-Mentő Alapítvány Alapító Okirat 2012. ALAPÍTÓ OKIRAT Alapító Okirat 2 amely abból a célból készült, hogy az 1. pontban megjelölt Alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény

Részletesebben

ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA Az Észak-magyarországi Vadgazdálkodásért ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA ALAPÍTÓ OKIRAT Az Észak-magyarországi Vadgazdálkodásért Alapítvány létrehozásáról Alulírott jogi személyiségű alapítók: A Vadászok és

Részletesebben

Adultus Alapítvány módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata.

Adultus Alapítvány módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata. Adultus Alapítvány módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1 Az Alapítvány neve, székhelye, jogi személyisége, közhasznú szervezeti jellege és közhasznú jogállása...

Részletesebben

A BÍRÓ KÁROLY ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

A BÍRÓ KÁROLY ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A BÍRÓ KÁROLY ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA módosított, egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata Preambulum Alulírott Alapítók 1989. január2-án létrehozták a Bíró Károly Alapítványt, amelyet a Fővárosi

Részletesebben

EGYÜTT EGYMÁSÉRT ALAPÍTVÁNY A HATÉKONYABB OKTATÁSÉRT

EGYÜTT EGYMÁSÉRT ALAPÍTVÁNY A HATÉKONYABB OKTATÁSÉRT EGYÜTT EGYMÁSÉRT ALAPÍTVÁNY A HATÉKONYABB OKTATÁSÉRT ALAPÍTÓ OKIRATA Módosításokkal egységes szerkezetben /A módosítások vastag dőlt betűvel a szövegben/ ALAPÍTÓ OKIRAT Buczi Miklós (szül: Kemecse, 1964.08.30.,

Részletesebben

A Szóra Késztető Alapítvány - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt - ALAPÍTÓ OKIRATA

A Szóra Késztető Alapítvány - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt - ALAPÍTÓ OKIRATA A Szóra Késztető Alapítvány - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt - ALAPÍTÓ OKIRATA Alulírott Gazda Yvonne (anyja neve: Kósa Ilona, születési hely és idő: Marosvásárhely 1952.05.12., lakcím: 1115

Részletesebben

ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA. (közhasznú alapítvány)

ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA. (közhasznú alapítvány) ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (közhasznú alapítvány) Alulírott Alapító, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. alapján az alábbi alapítvány létrehozását határoztam el. 1. a) Az Alapító neve:...

Részletesebben

Korán és Eredményesen a Daganat Ellen Alapítvány

Korán és Eredményesen a Daganat Ellen Alapítvány Korán és Eredményesen a Daganat Ellen Alapítvány Székhelye:1122 Budapest, Ráthy György utca 7-9. Tel.:06-1/224-8600 Kezelő szervének tagjai: Elnöke: Ügyvezető elnöke: Tagjai: Dr. Bratianu Dan László Petrovicsné

Részletesebben

KORSZERŰ KERESKEDELEMÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA. (egységes szerkezetbe foglalva) Preambulum

KORSZERŰ KERESKEDELEMÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA. (egységes szerkezetbe foglalva) Preambulum - 1 - KORSZERŰ KERESKEDELEMÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Preambulum Alulírott Alapítók a Ptk. 74/A 74/E -ai, valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint

Részletesebben

Együtt a jövőnkért 95 ALAPÍTVÁNY

Együtt a jövőnkért 95 ALAPÍTVÁNY Együtt a jövőnkért 95 ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT Az alapító okirat megfeleltetése a közhasznú jogálláshoz, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT 2 AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI ÉS CÉLJA 1 AZ ALAPÍTÓ ADATAI 2.1 AZ ALAPÍTVÁNY NEVE: 2.2 AZ ALAPÍTVÁNY SZÉKHELYE: 2.3 AZ ALAPÍTVÁNY JOGÁLLÁSA:

ALAPÍTÓ OKIRAT 2 AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI ÉS CÉLJA 1 AZ ALAPÍTÓ ADATAI 2.1 AZ ALAPÍTVÁNY NEVE: 2.2 AZ ALAPÍTVÁNY SZÉKHELYE: 2.3 AZ ALAPÍTVÁNY JOGÁLLÁSA: ALAPÍTÓ OKIRAT A jelen Alapító Okirat I. pontjában megnevezett Alapító a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A-74/F -ai, valamint a Közhasznú szervezetekről szóló

Részletesebben

Magyar Bohócok a Betegekért Alapítvány Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító okirata

Magyar Bohócok a Betegekért Alapítvány Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító okirata Magyar Bohócok a Betegekért Alapítvány Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító okirata Az alapító a Magyar Köztársaság Polgári törvénykönyvéről szóló 2013. évi V. törvény valamint az egyesülési

Részletesebben

A "Közalkalmazottak és Köztisztviselők Egymásért" Alapítvány MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA.

A Közalkalmazottak és Köztisztviselők Egymásért Alapítvány MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA. A "Közalkalmazottak és Köztisztviselők Egymásért" Alapítvány MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA Preambulum Az alapítók attól a céltól vezérelve, hogy elsősorban a Magyar Köztisztviselők,

Részletesebben

- egységes szerkezetbe foglalva - 2014. május 19. napján

- egységes szerkezetbe foglalva - 2014. május 19. napján VEZÉR HALLGATÓI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA - egységes szerkezetbe foglalva - 2014. május 19. napján I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Vezér Hallgatói Egyesület" alakuló közgyűlésén alapszabályát a 2014. március

Részletesebben

Alapító okirat. I. Az alapítvány és alapítója. 1.2. Az alapítvány székhelye: 3155 Mátramindszent, Vasút út 10.

Alapító okirat. I. Az alapítvány és alapítója. 1.2. Az alapítvány székhelye: 3155 Mátramindszent, Vasút út 10. Alapító okirat Alulírott alapítványtevő /Alapító/ az általa határozatlan időre létesített Alapítványt az alábbiak szerint módosítja és foglalja egységes szerkezetbe: I. Az alapítvány és alapítója 1.1.

Részletesebben

Alapítványt. I. Általános rendelkezések. 1.1 Az alapító neve: Informatikai és Technológiai Innovációs Park Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Alapítványt. I. Általános rendelkezések. 1.1 Az alapító neve: Informatikai és Technológiai Innovációs Park Zártkörűen Működő Részvénytársaság INFOPARK ALAPÍTVÁNY (a 2001. február 8-i, 2003. június 25-i, a 2004. február 5-i, 2004. december 16-i, 2006. augusztus 1-i, 2007. november 15-i, 2008. augusztus 7-i., 2010. november 11-i alapítói határozattal

Részletesebben

A BAJAI SZÍNHÁZÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A BAJAI SZÍNHÁZÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN A BAJAI SZÍNHÁZÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN Székhely: 6500 Baja, Szent Imre tér 5. ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA Alulírott alapítók a továbbiakban: Alapítók tartós közérdekű

Részletesebben