ALAPÍTÓ OKIRAT. Hegyhát Vidék Vagyonvédelmi Közalapítvány létrehozásához

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ALAPÍTÓ OKIRAT. Hegyhát Vidék Vagyonvédelmi Közalapítvány létrehozásához"

Átírás

1 ALAPÍTÓ OKIRAT Hegyhát Vidék Vagyonvédelmi Közalapítvány létrehozásához /Egységes szerkezetben a Vas Megyei Bíróság által Pk /1995/6. számú, Pk /1995/9. számú és Pk /1995/11. számú végzésekkel nyilvántartásba vett módosításokkal/ Alulírottak: 1./ Vasvár Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 243/1995./X.26./ számú határozata alapján Papp Lajos polgármester Vasvár, Vasúti u. 1/A. sz. alatti lakos 2./ Csehimindszent Község Önkormányzata Képviselıtestülete a 27/1995./V.25./ számú határozata alapján Fukszberger Imre polgármester Csehimindszent, Fı u. 18. sz. alatti lakos 3./ Kám Község Önkormányzata Képviselı-testülete a 37/1995./VI.09./ számú határozata alapján Baumgartner László polgármester Kám, Petıfi S. u. 6. sz. alatti lakos 4./ Olaszfa Község Önkormányzata Képviselı-testülete a 37/1995./VI.26./ számú határozata alapján Maráczy János polgármester Olaszfa, Széchenyi u. 4. sz. alatti lakos 5./ Pácsony Község Önkormányzata Képviselı-testülete a 33/1995./VI.27./ számú határozata alapján Nagy István polgármester Pácsony, Kossuth u. 90/A. sz. alatti lakos 6./ Rábahidvég Község Önkormányzata Képviselı-testülete az 55/1995./VI.20./ számú határozata alapján Pelczmann László polgármester Rábahidvég, Táncsics u. 16. sz. alatti lakos 7./ Szemenye Község Önkormányzata Képviselı-testülete a 16/1995./VI.08./ számú határozata alapján Vámos Ferenc polgármester Szemenye, Szabadság u. 3. sz. alatti lakos 8./ Telekes Község Önkormányzata Képviselı-testülete az 56/1995./VI.12./ számú határozata alapján Czövek László polgármester Telekes, Fı u. 32. sz. alatti lakos 1

2 9./ Andrásfa Község Önkormányzata Képviselı-testülete a 33/1995./VI.29./ számú határozata alapján Szabó Attila polgármester Andrásfa, Kossuth L.u.29. sz. alatti lakos összesen ,-Ft alaptıkével vagyonvédelmi közalapítványt hoz létre. I. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI a) Az alapítvány neve: Hegyhát Vidék Vagyonvédelmi Közalapítvány Székhelye: Vasvár, Alkotmány u.1. Jogállása: jogi személy Idıtartama: A közalapítvány határozatlan idıre jön létre. Mőködésének kezdete a megyei bíróságon történı bejegyzés dátuma. b) Az alapítvány célja: A közbiztonság javítása, az anyagi javak megóvása, a bőnözés elleni fellépés hatásfokának növelése. A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. Tv. 8.. /1/ bekezdésébe foglalt helyi közszolgáltatások körébe tartozó gondoskodás a közbiztonság helyi feladatairól. A Vasvári Rendırkapitányság illetékességi területén mőködı gazdálkodó szervek, intézmények és magánszemélyek tulajdonának fokozott védelme. c) Az alapítvány jellege: Az alapítvány nyílt alapítvány. Az alapítványhoz gazdálkodó szervezetek, önkormányzatok, magánszemélyek vagyonukkal, szolgáltatásukkal vagy eszközök rendelkezésre bocsátásával csatlakozhatnak. A csatlakozáskor tett jognyilatkozat, a rendelkezésre bocsátott vagyon felhasználásának megjelölése nem lehet ellentétben az alapítvány céljával. A csatlakozás és annak célmegjelölési feltételeinek elfogadásáról a kuratórium /kezelı szervezet/ dönt, és döntésérıl értesíti a csatlakozót. A csatlakozók a csatlakozással nem válnak alapítókká. d) Az alapítvány céljára rendelt vagyon: Az alapítók a közalapítvány céljára rendelt pénzösszeget a Vasvári OTP Bank Rt-nél nyitott számú folyószámlára fizették be, mely folyószámla biztosítja a nyilvántartásba vétel után a csatlakozó alapítványi vagyon elfogadását és a kifizetések teljesítését. Az alapítvány célja és fı tevékenysége tekintetében nem haszon elvő szervezet. 2

3 A kuratórium feladata ugyanakkor, hogy mindent megtegyen annak érdekében, hogy az alapítványi vagyont a törvényes gazdasági lehetıségek között megfelelıen gyarapítsa. II. AZ ALAPÍTVÁNYI VAGYON FELHASZNÁLÁSA Az alapítvány vagyonából kell gondoskodni: 1) Céljai megvalósításához szükséges eszközök beszerzésérıl, pótlásáról, karbantartásáról, üzemeltetésérıl. 2) Az alapítványi rendezvények /kiállítás, elıadás, propaganda anyag/ megszervezésérıl és lebonyolítási költségeirıl, a bonyolítók és ügyintézık költségeirıl. 3) A legkorszerőbb vagyonvédelmi ismeretek terjesztésének megszervezésérıl. A bőnmegelızési eszközök és módszerek meghonosításáról. A rendırség és a feladatai ellátásában támogató társadalmi egyesületek mőködési feltételeinek javításáról. 4) Az alapítvány céljainak elérésében kiemelkedıen mőködı személyek esetenkénti díjazásáról, költségeinek fedezésérıl. 5) Az alapítvány vállalkozási tevékenységet folytathat, ha ezzel az alapítvány célját nem veszélyezteti. 6) Az alapítók és a csatlakozók vagyoni hozzájárulása a cél érdekében felhasználható. 7) A közalapítvány köteles pályázatot kiírni, ha az általa nyújtott cél szerinti juttatás az évi egymillió forintot meghaladja, kivéve, ha törvény vagy kormányrendelet a közalapítvány közfeladatára tekintettel más eljárási rendet állapít meg. Nem tartoznak e kötelezettség körébe a nyugellátás jellegő ellátások és a természetes személyek részére nem ösztöndíj jelleggel nyújtott olyan természetbeli ellátások, amelyek értéke nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének tízszeresét. III. AZ ALAPÍTVÁNY MŐKÖDÉSE 1) Az alapítvány kezelı szervezete /kuratóriuma/ az alapítók egy fı képviselıjébıl és öt fı köztiszteletben álló magánszemélybıl áll. Tagjai: Németh László Vasvár, Petıfi S. u. 8. Kovács Árpádné Vasvár, Petıfi S. u. 10/B. 3

4 Boda Ferenc Vasvár, Március 15. tér 5. Bedics Lászlóné Vasvár, Petıfi S. u. 5. Hári Antal Gersekarát, Honvéd u. 14/a. Varga Lajos Püspökmolnári, Dózsa Gy. u ) A kuratórium üléseit szükség szerint, de legalább évente egyszer tartja. Az alapítvánnyal kapcsolatos minden kérdésben a kuratórium dönt. A kuratórium fogadja el a csatlakozók pénzeszközeinek felajánlását és dönt a felhasználásról. A kuratórium elnöke Németh László. Az elnök feladata, hogy egyszemélyben képviselje a kuratóriumot, gondoskodik a kuratórium összehívásáról, üléseinek vezetésérıl, a jegyzıkönyvek vezetésérıl és az éves beszámoló jelentés elkészítésérıl, annak alapítók elé terjesztésérıl. Az elnök munkájának segítésére a kuratórium Titkárt választhat. A kuratórium tagjai szavazataikban egyenlıek. Szavazategyenlıség esetén az elnök szavazata dönt. A kuratórium határozatképes, ha tagjainak legalább a fele jelen van. A ,-Ft-ot meghaladó csatlakozás esetén az alapítók döntenek abban, hogy a kuratórium tagságát növelik-e, de ebben az esetben az alapító okiratot is módosítani kell. A kuratórium évente köteles az alapítóknak a közalapítvány mőködésérıl beszámolni és gazdálkodásának fontosabb adatait a nyilvánosságra hozni. 3) Az alapítók a kuratórium ellenırzésére az alábbi 3 tagú kívülálló személyekbıl álló szervezetet hozza létre, mely jogosult a kuratórium jegyzıkönyveit, gazdálkodásának iratait ellenırizni, arra észrevételt tenni. Az ellenırzési szerv vizsgálati eredménye és véleményével együtt kell az éves beszámolót az alapítványhoz terjeszteni. Tagjai: 1./ Adorján Tibor Vasvár, Szentmihályfalvi u.6. 2./ Bazsó Ernı Rábahidvég, Béke u / Pusztai Antal Vasvár, Budai N.A.u.2. 4) Az alapítvány képviselıje a kuratórium elnöke. Az alapítványi vagyon utalványozására, készpénzfelvételre két személy együttes jelenléte szükséges. A bankszámla feletti rendelkezés bizonyítására közjegyzı által hitelesített aláírásbejelentıt kell becsatolni. 4

5 Elsısorban jogosultak az utalványozásra: 1./ Németh László Vasvár, Petıfi S.u.6. 2./ Bedics Lászlóné Vasvár, Petıfi S.u.5. Akadályoztatásuk esetén: 1./ Boda Ferenc Vasvár, Március 15. tér 5. 2./ Bedics Lászlóné Vasvár, Petıfi S.u.5. 5) Az alapítvány megszőnése esetén a vagyonát A Vasvári Gyermekekért Alapítvány támogatására kell fordítani. IV. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK Ezen Alapító Okirat érvényességéhez a Vas Megyei Bíróság nyilvántartásba vétele szükséges. Jelen okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk-nak az alapítványra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. Az alapítvány gazdálkodására a jelen hatályos 115/1992./VII.23./ számú rendelt rendelkezéseit kell alkalmazni. V a s v á r, október 27. PAPP LAJOS s.k. Vasvár Város Polgármestere SZABÓ ATTILA s.k. Andrásfa Község Polgármestere FUKSZBERGER IMRE s.k. Csehimindszent Község Polgármestere BAUMGARTNER LÁSZLÓ s.k. Kám Község Polgármestere MARÁCZY JÁNOS s.k. Olaszfa Község Polgármestere NAGY ISTVÁN s.k. Pácsony Község Polgármestere 5

VASVÁR VÁROSÉRT KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

VASVÁR VÁROSÉRT KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA VASVÁR VÁROSÉRT KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA /egységes szerkezetben Vasvár Város Önkormányzata Képviselı-testülete 31/2003./II.27/ és 10/2004./I.29./ számú határozatainak módosításaival/ Vasvár Város

Részletesebben

"HARMATCSEPP" SZOCIÁLIS KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA

HARMATCSEPP SZOCIÁLIS KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA "HARMATCSEPP" SZOCIÁLIS KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés (továbbiakban: alapító) a szociális gondoskodás színvonalának emelésére

Részletesebben

A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, alapító okirata, kezelı szervének tagjai

A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, alapító okirata, kezelı szervének tagjai A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, alapító okirata, kezelı szervének tagjai 1) A közalapítvány neve: GYERMEKEINK MŐVELTSÉGÉÉRT ALAPÍTVÁNY A közalapítvány székhelye:

Részletesebben

4. A közalapítvány induló vagyona: az alapító általa a fenti célra rendelkezésre bocsátott 100.000,- Ft azaz egyszázezer forint. II.

4. A közalapítvány induló vagyona: az alapító általa a fenti célra rendelkezésre bocsátott 100.000,- Ft azaz egyszázezer forint. II. A jelen okirattal az 1. pontban jelölt alapító a Ptk.74/B.. alapján a közhasznú szervezetekrıl szóló 1997.évi CLVI. tv. rendelkezéseinek figyelembevételével a Tengelic Községért alapítvány Alapító okiratát

Részletesebben

SÁSD KUL TÚRÁJÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA

SÁSD KUL TÚRÁJÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA SÁSD KUL TÚRÁJÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint Alapító ezen Alapító Okirattal, a Magyar Köztársaság Polgári

Részletesebben

Ezen Közalapítvány a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróságnál nyilvántartásba vett

Ezen Közalapítvány a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróságnál nyilvántartásba vett "Jászdózsa Községért" Közalapítvány Adószáma: 18833939-1-16 Egységes szerkezet Jászdózsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990. évi I. törvénnyel módosított 1959. évi IV. törvény 74/A -a

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE ESÉLY SZOCIÁLIS KÖZALAPÍTVÁNYA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE ESÉLY SZOCIÁLIS KÖZALAPÍTVÁNYA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE ESÉLY SZOCIÁLIS KÖZALAPÍTVÁNYA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA Jász-Nagykun-Szolnok Megye Tanácsa a megye rászoruló lakossága szociális helyzetének

Részletesebben

Az alapítvány céljához és feladatához hozzátartozik fenti célok érdekében a helyi, országos és nemzetközi kapcsolatrendszer kialakítása.

Az alapítvány céljához és feladatához hozzátartozik fenti célok érdekében a helyi, országos és nemzetközi kapcsolatrendszer kialakítása. ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA PREAMBULUM Alulírott Alapító a Ptk. 74/A-F. -ai, valamint a közhasznú szervezetekrıl szóló 1997. évi CLVI. törvény alapján az alábbi Alapítvány létrehozását határoztam el. 1)

Részletesebben

Alapító Okirat (egységes szerkezetben)

Alapító Okirat (egységes szerkezetben) Alapító Okirat (egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése (6720 Szeged, Széchenyi tér 11.) és dr. Kóczy Klára (6725 Szeged, Alföldi u. 32. ii/8.) a Polgári Törvénykönyvről

Részletesebben

Ferencvárosi Környezetvédelmi Közalapítvány

Ferencvárosi Környezetvédelmi Közalapítvány Ferencvárosi Környezetvédelmi Közalapítvány ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben a 2000. június 20-i, 2001. szeptember 1-i, 2004. december 14-i, 2005. december 6-i, 2007. szeptember 5-i, a 2009. június

Részletesebben

Fegyvernek Lakosságának Egészséges és Biztonságos Életéért Alapítvány

Fegyvernek Lakosságának Egészséges és Biztonságos Életéért Alapítvány A L A P Í T Ó O K I R A T A 2.) pontban meghatározott alapító Fegyvernek város polgárai életkörülményei, s a város társadalmi körülményei javítása, a polgárok településünkhöz kötődésének erősítése céljából

Részletesebben

Közalapítvány Szentpéterúr Község Jövőjéért ALAPITÓ OKIRATA

Közalapítvány Szentpéterúr Község Jövőjéért ALAPITÓ OKIRATA Közalapítvány Szentpéterúr Község Jövőjéért ALAPITÓ OKIRATA (Az 1997. január 23.-án, 2006. január 19.-én, 2006. február 6.-án, 2006. február 15.-én, 2006. április 19.-én, 2006. május 31.- én elfogadott

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-8/2013. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. május 14-én 13.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata mint alapító (a továbbiakban: Alapító) a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A. -a alapján jogi személyiséggel rendelkező,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT I. AZ ALAPÍTÓ ADATAI II. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI ÉS CÉLJA

ALAPÍTÓ OKIRAT I. AZ ALAPÍTÓ ADATAI II. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI ÉS CÉLJA ALAPÍTÓ OKIRAT A jelen Alapító Okirat I. pontjában megnevezett Alapító a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérıl szóló 1959. évi IV. törvény 74/A-74/F -ai, valamint a Közhasznú szervezetekrıl szóló

Részletesebben

A SZÉLEESÁVKÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPITÓ OKIRATA. a 2012. szeptember 15-én kelt módosításokkal egységes szerkezetben

A SZÉLEESÁVKÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPITÓ OKIRATA. a 2012. szeptember 15-én kelt módosításokkal egységes szerkezetben A SZÉLEESÁVKÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPITÓ OKIRATA a 2012. szeptember 15-én kelt módosításokkal egységes szerkezetben mellyel, az alapító Zsitnyányi Erika (anyja neve: Csillag Mária, szül. hely és idı: Budapest,

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T A Vitéz Hadnagy Egyesület (1101 Budapest, Hungária krt. 9-11.) A Zrínyi Miklós Bajtársi Egyesület (1101 Budapest, Hungária krt. 9-11.) valamint a HODOSZ ZMKA alapszervezete (1101

Részletesebben

(módosításokkal egységes szerkezetben) I. FEJEZET

(módosításokkal egységes szerkezetben) I. FEJEZET ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és Debrecen Városi Rendőrkapitányság közös akarattal Debrecen városban a vagyonvédelmi és bűnmegelőzési tevékenység

Részletesebben

MAGYAR TÖRTÉNELMI FILM KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

MAGYAR TÖRTÉNELMI FILM KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTERE MAGYAR TÖRTÉNELMI FILM KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A Magyar Köztársaság Kormánya 2005/1993. (HT. 5.) sz. határozatával jóváhagyott, valamint

Részletesebben

Javaslat az Ózd Közbiztonságáért Alapítvány alapító okiratának módosítására

Javaslat az Ózd Közbiztonságáért Alapítvány alapító okiratának módosítására Javaslat az Ózd Közbiztonságáért Alapítvány alapító okiratának módosítására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Jogtanácsos Ózd, 2015. február 19. Tisztelt Képviselő-testület! Az Ózd Közbiztonságáért

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg (A módosítás dılt betővel szedett szövegrész)

A L A P Í T Ó O K I R A T módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg (A módosítás dılt betővel szedett szövegrész) A L A P Í T Ó O K I R A T módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg (A módosítás dılt betővel szedett szövegrész) Tóth Lajos alapító a múzeumügy melletti egész életét végig kísérı elkötelezettsége,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT PANNONHALMI ÓVODÁT ÉS BÖLCSŐDÉT TÁMOGATÓ ALAPÍTVÁNY I. AZ ALAPÍTVÁNY NEVE, SZÉKHELYE, ALAPÍTÓI

ALAPÍTÓ OKIRAT PANNONHALMI ÓVODÁT ÉS BÖLCSŐDÉT TÁMOGATÓ ALAPÍTVÁNY I. AZ ALAPÍTVÁNY NEVE, SZÉKHELYE, ALAPÍTÓI ALAPÍTÓ OKIRAT PANNONHALMI ÓVODÁT ÉS BÖLCSŐDÉT TÁMOGATÓ ALAPÍTVÁNY Az1. pontban megjelölt alapítók elhatározzák, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A- 74F -ai, valamint a Közhasznú

Részletesebben

Javaslat az Ózd Közbiztonságáért Alapítvány alapító okiratának módosítására

Javaslat az Ózd Közbiztonságáért Alapítvány alapító okiratának módosítására Javaslat az Ózd Közbiztonságáért Alapítvány alapító okiratának módosítására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Jogtanácsos Ózd, 2014. december 19. Tisztelt Képviselő-testület! Az Ózd Közbiztonságáért

Részletesebben

Alapító Okirat. alapítványt

Alapító Okirat. alapítványt Alapító Okirat Alapító, a Polgári Törvénykönyv 74/A -a, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény alapján, közhasznú szervezetként működő, nyílt alapítványt hoz létre határozatlan

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T Püspökladány Város Önkormányzata az 1990. évi LXV. törvény 88. -ában megfogalmazott jogosultságával élve közérdekű alapítványt hozott létre a város sportfeladatai ellátásának

Részletesebben

IMJIH'-SÁM«OV V ÍPní" ^«*robakssu. Ji J:"M y2ű. 2009 JúL 06; Végzés:

IMJIH'-SÁM«OV V ÍPní ^«*robakssu. Ji J:M y2ű. 2009 JúL 06; Végzés: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság DEBRECEN Apk.61.693/2004/7, szám IMJIH'-SÁM«OV V ÍPní" ^«*robakssu Ji J:"M y2ű 2009 JúL 06; Végzés:.,,. - ' M"" *> i..h.v ::..'... : :.:'' í... ' A megyei bíróság elrendeli ^

Részletesebben

MISKOLCI SPECIÁLIS FELDERÍTŐ ÉS MENTŐCSOPORTÉRT KÖZALAPÍTVÁNY kiemelkedően közhasznú szervezet ALAPÍTÓ OKIRATA (módosításokkal egységes szerkezetben)

MISKOLCI SPECIÁLIS FELDERÍTŐ ÉS MENTŐCSOPORTÉRT KÖZALAPÍTVÁNY kiemelkedően közhasznú szervezet ALAPÍTÓ OKIRATA (módosításokkal egységes szerkezetben) 5. sz. melléklet MISKOLCI SPECIÁLIS FELDERÍTŐ ÉS MENTŐCSOPORTÉRT KÖZALAPÍTVÁNY kiemelkedően közhasznú szervezet ALAPÍTÓ OKIRATA (módosításokkal egységes szerkezetben) Miskolc Megyei jogú Város Közgyűlése,

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 73/2006. (III. 29.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 73/2006. (III. 29.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 73/2006. (III. 29.) számú h a t á r o z a t a a Nyíregyházi Tudományos Alapítvány és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Közalapítvány egyesítéséről A

Részletesebben

A célbavett elképzelések megvalósítása érdekében az alapítók a következő tartalmú alapítványt hozzák létre. II.

A célbavett elképzelések megvalósítása érdekében az alapítók a következő tartalmú alapítványt hozzák létre. II. A Baranya Megyei Bíróság Pk.60.281/1995/2.számú végzésében nyilvántartásba vette a Gyermekfalut Szervező Alapítványt" nyilvántartási száma: 878A megváltozott helyzetnek és a célok továbbgondolása és bővítése

Részletesebben

HATÁROZATOK. L. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM Ára: 690 Ft 2006. MÁRCIUS 13. TARTALOM

HATÁROZATOK. L. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM Ára: 690 Ft 2006. MÁRCIUS 13. TARTALOM L. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM Ára: 690 Ft 2006. MÁRCIUS 13. TARTALOM oldal HATÁROZATOK 3/2006. (I. 13.) ME h. Fõiskolai tanárok kinevezésérõl... 521 6/2006. (I. 19.) ME h. Fõiskolai tanár felmentésérõl... 521 1006/2006.

Részletesebben