VASVÁR VÁROSÉRT KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VASVÁR VÁROSÉRT KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA"

Átírás

1 VASVÁR VÁROSÉRT KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA /egységes szerkezetben Vasvár Város Önkormányzata Képviselı-testülete 31/2003./II.27/ és 10/2004./I.29./ számú határozatainak módosításaival/ Vasvár Város Önkormányzata Képviselı-testülete a 176/1998./VIII.27./ számú határozata alapján Bognár Károly alpolgármester Vasvár, Alkotmány u. 27. szám alatti lakos képviseletével ,-Ft alaptıkével Vasvár Városért Közalapítványt hoz létre. I. A KÖZALAPÍTVÁNY ADATAI 1./ Az alapítvány neve: Vasvár Városért Közalapítvány Székhelye: Vasvár, Alkotmány u. 1. Jogállása: Jogi személy, a közhasznú szervezetekrıl szóló évi CLVI. Tv ai alapján kiemelkedıen közhasznú szervezet. Idıtartama: A közalapítvány határozatlan idıtartamra jön létre. 2./ Az alapítvány célja: Vasvár város környezetének védelme, szépítése, a nevelési- és oktatási, közmővelıdési, kulturális, mővészeti és sport területek fejlesztése, támogatása, a polgárok közérzetének javítása. Ezen megfogalmazott cél megvalósítása érdekében az alapítvány olyan közfeladatokat lát el, amelyeket a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított évi LXV. Tv. 8.. /1/ bekezdése önkormányzati feladatként fogalmaz meg a helyi közszolgáltatások körében, így: - az épített és a természeti környezet védelme, - az alapfokú nevelésrıl, oktatásról, a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokról való gondoskodás, - a közmővelıdési, mővészeti tevékenység, sport támogatása, - az egészséges életmód közösségi feltételeinek elısegítése. A fentiekben meghatározott közalapítványi cél, illetve tevékenység megfelel a közhasznú szervezetekrıl szóló évi CLVI. Tv. /továbbiakban: Kszt./ 26. -ának C/1, 1

2 C/4, C/5, C/9, C/10 és C/14. pontjában foglalt egészségmegırzésre, nevelésre és oktatásra, kultúrára, környezetvédelemre, gyermek- és ifjúságvédelemre, valamint sport tevékenységre irányuló közhasznú tevékenységnek. A közalapítvány céljának megvalósítása során közremőködik a jelzett közfeladatok ellátásában, tevékenységét a kiemelten közhasznú szervezet követelményeinek megfelelıen végzi. 3./ Az alapítvány jellege: A közalapítvány nyitott, ahhoz bármely hazai vagy külföldi természetes személy vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkezı szervezet felajánlással, pénzbeli vagy természetbeni juttatással, vagyonrendeléssel csatlakozhat, ha a közalapítvány céljait és az alapító okiratban foglaltakat elfogadja. A csatlakozás elfogadásáról vagy visszautasításáról a kuratórium dönt. A felajánlást, juttatást a kuratórium visszautasítja, ha annak elfogadása a közalapítvány céljait sérti, veszélyezteti vagy a közalapítvány mőködését hátrányosan érinti. A csatlakozók a csatlakozással nem válnak alapítókká. A közalapítvány tevékenységeit, szolgáltatásait tekintve nyitott, nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen közhasznú szolgáltatásaiból. 4./ Az alapítvány vagyona, anyagi forrásai: a) A közalapítvány alapításkori vagyona ,-Ft. Az alapító vállalja, hogy a közalapítvány céljára rendelt pénzösszeget jelen alapító okirat aláírásától számított 15 napon belül a Vasvári OTP Bank RT-nél nyitott számú folyószámlára befizeti. Ezen folyószámla biztosítja a közalapítványi bevételek fogadását és a kifizetések teljesítését. b) A közalapítvány bevételi forrásai: - A központi költségvetésbıl és egyéb forrásból kapott összeg, - A támogatói befizetések, - Adományok, - A csatlakozók befizetései, illetıleg egyéb vagyoni hozzájárulásai. 2

3 II. A KÖZALAPÍTVÁNYI VAGYON FELHASZNÁLÁSA 1./ Az alapítvány vagyona: A vagyon alapvetı rendeltetése a közalapítványi célok megvalósításának folyamatos és hatékony szolgálata. 2./ Az alapítványi célok elérése érdekében felhasználható: - A közalapítvány teljes induló vagyona és annak hozadékai, - A csatlakozásból származó felajánlások, adományok, támogatói befizetések és egyéb forrásból kapott összegek, valamint azok hozadékai, - A közalapítvány vállalkozási tevékenységbıl származó eredménye. 3./ Az alapítvány vagyonából kell gondoskodni: - A közalapítványi célok megvalósulásával kapcsolatos kiadások, költségek fedezésérıl. - A közalapítvány mőködtetésével kapcsolatban felmerülı költségek fedezésérıl, ideértve a közalapítvány kezelıje, felügyelı szerve tisztségviselıjének az e tisztség ellátásával kapcsolatban felmerülı szükséges és indokolt, igazolt költségeit. - A közalapítvány köteles pályázatot kiírni, ha az általa nyújtott cél szerinti juttatás az évi egymillió forintot meghaladja, kiéve, ha törvény vagy kormányrendelet a közalapítvány közfeladatára tekintettel más eljárási rendet állapít meg. Nem tartoznak e kötelezettség körébe a nyugellátás jellegő ellátások és a természetes személyek részére nem ösztöndíj jelleggel nyújtott olyan természetbeli ellátások, amelyek értéke nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének tízszeresét. 4./ A közalapítvány vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljai megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet. Az ennek során elért eredményt nem osztja fel, azt kizárólag az alapító okiratban megjelölt célokra fordítja. 3

4 III. A KÖZALAPÍTVÁNY SZERVEZETE ÉS MŐKÖDÉSE 1./ A kuratórium: a) A közalapítvány vagyonának kezelıje, legfıbb döntéshozó, ügydöntı szerve a kuratórium. b) A kuratórium létszáma 7 fı, amely az alapító 1 fı képviselıjébıl, 6 fı köztiszteletben álló magánszemélybıl áll. A kuratórium elnökét és tagjait az alapító kéri fel és választja meg határozatlan idıre. A kuratórium elnöke: SZABÓ LÁSZLÓ Vasvár, Alkotmány u.8. A kuratórium tagjai: UNGER JÓZSEF Vasvár, Bendefy L.u.6. TÓTH GÁBOR Vasvár, Szentmihályfalvi u. 24. BOGNÁR KÁROLY Vasvár, Alkotmány u. 27. HORVÁTH LÁSZLÓ Vasvár, Alkotmány u. 45. AMBRUS LÁSZLÓ Vasvár, Mártírok útja 27. GICZI GYİZİ Vasvár, Bendefy L.u.17. c) A kuratóriumi tagság megszőnik: - a közalapítvány megszőnésével, - lemondással, - a kuratóriumi tag halálával, - visszahívással. d) Összeférhetetlenségi szabályok: A közalapítvány tisztségviselıire alkalmazni kell a Kszt aiban foglaltakat. A kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek a közeli hozzátartozója /Ptk b./ pont/, élettársa a határozat alapján kötelezettség vagy felelısség alól mentesül, a megkötendı ügyletben egyébként érdekelt, illetve bármilyen más elınyben részesül. e) A közalapítvány képviselete: A közalapítvány képviselıje a kuratórium elnöke. Az alapítvány bakszámlája feletti rendelkezéshez az elnök és egy kuratóriumi tag, vagy két kuratóriumi tag együttes aláírása szükséges. Az alapítás idıpontjában a bankszámla felett rendelkezési joggal rendelkezı személyek: SZABÓ ZOLTÁN Vasvár, Alkotmány u elnök UNGER JÓZSEF Vasvár, Bendefy L.u.6. - tag BOGNÁR KÁROLY Vasvár, Alkotmány u tag 4

5 f) A kuratórium mőködésének módja: A kuratórium az alapítvánnyal kapcsolatos minden kérdésben dönt. Biztosítja az alapítványnak az alapító okiratban meghatározottak szerinti mőködését, gondoskodik a vagyon közalapítványi célnak megfelelı felhasználásáról, a közalapítvány számára pénzforrások felkutatásáról, szerzésérıl. A kuratórium dönt a közalapítvány éves beszámolójának jóváhagyásáról és a közhasznúsági jelentés elfogadásáról is. A kuratórium a közalapítvány céljának elérése és szolgáltatásai igénybevétele érdekében, mindenkori költségvetési lehetısége ismeretében pályázat útján anyagi támogatást nyújthat. A támogatás odaítélésekor meg kell határozni a kedvezményezett elszámolási kötelezettségét, a támogatás felhasználásának rendjét, a közalapítvány ellenırzési jogát. A kuratórium elnökének feladata, hogy egyszemélyben képviselje a kuratóriumot. Az elnök munkájának segítésére a kuratórium titkárt választhat. A kuratórium ülését szükség szerint, de legalább évente egyszer tartja. A kuratórium ülését az elnök annak tartós akadályoztatása esetén az elnök felhatalmazottja hívja össze írásban, a napirend megjelölésével. A meghívót a kuratórium tagjainak olyan idıpontban kell megküldeni, hogy az ülés tervezett idıpontja elıtt egy héttel kézhez kapják. A meghívóhoz csatolni kell az esetleges írásbeli elıterjesztéseket. Sürgıs szükség esetén az ok megjelölésével az elnök rendkívüli kuratóriumi ülést telefonon is összehívhat. Határozatképesség: A kuratórium ülései nyilvánosak, döntéseit egyszerő szótöbbséggel hozza, szavazategyenlıség esetén az elnök szavazata dönt. A kuratórium határozatképes, ha tagjainak legalább a fele jelen van. Az ülésre meg kell hívni: - a kuratórium tagjait, - a felügyelı bizottság elnökét, tagjait, - az elnök által esetenként megjelölt személyeket. A kuratórium üléseirıl jegyzıkönyvet, határozatairól nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartás tartalmazza a határozat számát, idıpontját és tartalmát, továbbá egyhangú határozat esetén ennek tényét, szótöbbséggel hozott határozat 5

6 esetén a határozat mellett, illetve ellene szavazó /tartózkodó/ kuratóriumi tag nevét is rögzíteni kell. A jegyzıkönyvek elkészítésérıl, a határozatok nyilvántartásáról a kuratórium elnöke gondoskodik. A kuratórium elnöke a kuratórium határozatait a határozathozataltól számított 30 napon belül a Vasvári Újságban közzé teszi. Ezt a szabályt kell alkalmazni a közalapítvány mőködésének és beszámolói közlésének nyilvánosságára is. A kuratórium elnöke a kuratórium határozatait az érintettekkel a döntést követı 5 munkanapon belül írásban, ajánlott postai küldeményben vagy az átvétel írásos igazolásával, közvetlen átadással kézbesíti. A kuratórium elnöke gondoskodik a kuratóriumi döntések végrehajtásáról. Biztosítja azt is, hogy a mőködés során keletkezett iratokba elıre egyeztetett helyen és idıpontban érdekeltségének igazolása mellett bárki betekinthessen. Az éves közhasznúsági jelentésre ez a szabály azzal az eltéréssel irányadó, hogy annak megtekintéséhez az érdekeltség igazolására nincs szükség, továbbá arról bárki másolatot is igényelhet az ezzel kapcsolatos költségek megtérítése mellett. g) Beszámolás a közalapítvány mőködésérıl: A kuratórium köteles évente beszámolni mőködésérıl az alapítónak, köteles továbbá tevékenysége és gazdálkodása legfontosabb adatait a fenti f./ pontban megfogalmazott módon a Vasvári Újságban nyilvánosságra hozni. 2./ A felügyelı bizottság: a) A felügyelı bizottság évente minimálisan egyszer beszámoltatja és ellenırzi a közalapítvány mőködését és gazdálkodását. Ennek során a vezetı tisztségviselıktıl jelentést, a közalapítvány munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a közalapítvány könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja. b) A felügyelı bizottság három tagból áll. A felügyelı bizottság elnökét és tagjait az alapító kéri fel és választja meg határozatlan idıre. A felügyelı bizottság elnöke: Catomió Jánosné Vasvár, Dr. Tretter L.u.l/B.I/5. A felügyelı bizottság tagjai: Kovás Árpádné Vasvár, Petıfi u. 10/B. és Fixl László Vasvár, Vasvári P. u. 1/B. 6

7 c) A felügyelı bizottság ügyrendjét maga állapítja meg. d) A bizottság tagjai a kuratórium ülésén tanácskozási joggal részt vehetnek. A bizottság köteles a kuratóriumot tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy a közalapítvány mőködése során olyan jogszabálysértés vagy egyébként a közalapítvány érdekeit súlyosan sértı esemény ideértve a közalapítvány Kszt. szerinti vezetı tisztségviselıinek felelısségét megalapozó tényeket is történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése a kuratórium döntését teszi szükségessé. Ha a kuratórium összehívására a bizottság indítványának megtételétıl számított 30 napon belül nem kerül sor, arra a bizottság is jogosult. Ha a kuratórium a törvényes mőködés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet. e) A bizottság tagjainak összeférhetetlenségére, a bizottsági tagsági viszony megszőnésére, a bizottság határozathozatala módjára egyebekben megfelelıen irányadók a kuratórium tagjaira, illetve határozathozatala módjára vonatkozó szabályok. IV. VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK A közalapítvány a bírósági nyilvántartásba vétellel jön létre, tevékenységét ettıl az idıponttól kezdi meg. A közalapítvány közvetlen politikai tevékenységet /Kszt d./ pont/ nem folytat, szervezete pártoktól független, és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. A közalapítvány megszőnése esetén vagyonát a Vasvári Gyermekekért Alapítvány támogatására kell fordítani. Jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései, valamint a közalapítványok tevékenységére vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadók. V a s v á r, szeptember 1. V. NÉMETH ZSOLT polgármester 7

MAZSIHISZ Szeretetkórházért Közhasznú Alapítvány alapító okirata

MAZSIHISZ Szeretetkórházért Közhasznú Alapítvány alapító okirata MAZSIHISZ Szeretetkórházért Közhasznú Alapítvány alapító okirata Alapító okirat, melynek alapján Flór Ferenc alapító, a Zsidó Szeretetkórház támogatására jogi személyiséggel rendelkezı közhasznú alapítvány

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg (A módosítás dılt betővel szedett szövegrész)

A L A P Í T Ó O K I R A T módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg (A módosítás dılt betővel szedett szövegrész) A L A P Í T Ó O K I R A T módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg (A módosítás dılt betővel szedett szövegrész) Tóth Lajos alapító a múzeumügy melletti egész életét végig kísérı elkötelezettsége,

Részletesebben

Alapító Okirat (egységes szerkezetben)

Alapító Okirat (egységes szerkezetben) Alapító Okirat (egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése (6720 Szeged, Széchenyi tér 11.) és dr. Kóczy Klára (6725 Szeged, Alföldi u. 32. ii/8.) a Polgári Törvénykönyvről

Részletesebben

A SZÉLEESÁVKÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPITÓ OKIRATA. a 2012. szeptember 15-én kelt módosításokkal egységes szerkezetben

A SZÉLEESÁVKÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPITÓ OKIRATA. a 2012. szeptember 15-én kelt módosításokkal egységes szerkezetben A SZÉLEESÁVKÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPITÓ OKIRATA a 2012. szeptember 15-én kelt módosításokkal egységes szerkezetben mellyel, az alapító Zsitnyányi Erika (anyja neve: Csillag Mária, szül. hely és idı: Budapest,

Részletesebben

Györkönyi Pincehegyért Egyesület ALAPSZABÁLYA

Györkönyi Pincehegyért Egyesület ALAPSZABÁLYA Györkönyi Pincehegyért Egyesület ALAPSZABÁLYA 1 I. Általános rendelkezés 1. Az egyesület neve: Györkönyi Pincehegyért Egyesület 2. Az egyesület székhelye: 7045 Györköny, Fı u. 494. 3. Az egyesület önkormányzati

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPÍTÓ OKIRAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPÍTÓ OKIRAT Szálka Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 8. (1), (4) és (5) bekezdéseiben meghatározott kötelezően ellátandó közfeladatokról,

Részletesebben

A BAJAI SZÍNHÁZÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A BAJAI SZÍNHÁZÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN A BAJAI SZÍNHÁZÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN Székhely: 6500 Baja, Szent Imre tér 5. ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA Alulírott alapítók a továbbiakban: Alapítók tartós közérdekű

Részletesebben

Az alapítvány céljához és feladatához hozzátartozik fenti célok érdekében a helyi, országos és nemzetközi kapcsolatrendszer kialakítása.

Az alapítvány céljához és feladatához hozzátartozik fenti célok érdekében a helyi, országos és nemzetközi kapcsolatrendszer kialakítása. ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA PREAMBULUM Alulírott Alapító a Ptk. 74/A-F. -ai, valamint a közhasznú szervezetekrıl szóló 1997. évi CLVI. törvény alapján az alábbi Alapítvány létrehozását határoztam el. 1)

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA. a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveget 2010. február 22. napján fogadta el a Közgyőlés. I. fejezet

ALAPSZABÁLYA. a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveget 2010. február 22. napján fogadta el a Közgyőlés. I. fejezet MEZİHEGYESI ÁLLATVÉDİK EGYESÜLETÉNEK MeÁVE ALAPSZABÁLYA a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveget 2010. február 22. napján fogadta el a Közgyőlés I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1./ Az

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A Közalapítvány neve: Dorogi Kommunális Közalapítvány. 2. A Közalapítvány székhelye: 2510 Dorog, Bécsi út 71.

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A Közalapítvány neve: Dorogi Kommunális Közalapítvány. 2. A Közalapítvány székhelye: 2510 Dorog, Bécsi út 71. 1 ALAPÍTÓ OKIRAT 1. A Közalapítvány neve: Dorogi Kommunális Közalapítvány 2. A Közalapítvány székhelye: 2510 Dorog, Bécsi út 71. 2/A. A közalapítvány alapítója: Dorog Város Önkormányzata (2510 Dorog, Bécsi

Részletesebben

Állatorvosok az állatvédelemért Alapítvány

Állatorvosok az állatvédelemért Alapítvány 1 Állatorvosok az állatvédelemért Alapítvány Alapító Okirata ALAPÍTVA: Budapest, 2008. december 09. 2 I. Általános rendelkezések ALAPÍTÓ OKIRAT 1. Az Alapítvány elnevezése: Állatorvosok az állatvédelemért

Részletesebben

Az Arany János Diákszövetség Egyesület. Alapszabálya. Preambulum. 450. ünnepi tanévében

Az Arany János Diákszövetség Egyesület. Alapszabálya. Preambulum. 450. ünnepi tanévében Az Arany János Diákszövetség Egyesület Alapszabálya Preambulum A nagykırösi Arany János Református Gimnázium és Diákotthon az intézet fennállásának 450. ünnepi tanévében az öregdiákok mindig hőséges és

Részletesebben

A Magyar Kézilabda Utánpótlásért. Alapítvány. Alapító okirata (módosításokkal egységes szerkezetben)

A Magyar Kézilabda Utánpótlásért. Alapítvány. Alapító okirata (módosításokkal egységes szerkezetben) A Magyar Kézilabda Utánpótlásért Alapítvány Alapító okirata (módosításokkal egységes szerkezetben) 2013. Az alapító okiratot a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalta és ellenjegyezte: 2 A L A P Í

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben A Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma, mint alapító az 1989. október 4- én a Magyar Népköztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya

Részletesebben

A Kárpát-medence Jövőjéért. Alapítvány. Alapító Okirata

A Kárpát-medence Jövőjéért. Alapítvány. Alapító Okirata A Kárpát-medence Jövőjéért Alapítvány Alapító Okirata Készítette: Dr. Kelecsényi Beáta Ügyvédi Iroda 1136 Budapest, Hollán E. u. 28. fszt. 2. Tel./Fax: 349-3743, 0630-243-8855 Email: kelecsenyi.beata@chello.hu

Részletesebben

Alapító okirat. I. Az alapítvány és alapítója. 1.2. Az alapítvány székhelye: 3155 Mátramindszent, Vasút út 10.

Alapító okirat. I. Az alapítvány és alapítója. 1.2. Az alapítvány székhelye: 3155 Mátramindszent, Vasút út 10. Alapító okirat Alulírott alapítványtevő /Alapító/ az általa határozatlan időre létesített Alapítványt az alábbiak szerint módosítja és foglalja egységes szerkezetbe: I. Az alapítvány és alapítója 1.1.

Részletesebben

Alapítványt. I. Általános rendelkezések. 1.1 Az alapító neve: Informatikai és Technológiai Innovációs Park Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Alapítványt. I. Általános rendelkezések. 1.1 Az alapító neve: Informatikai és Technológiai Innovációs Park Zártkörűen Működő Részvénytársaság INFOPARK ALAPÍTVÁNY (a 2001. február 8-i, 2003. június 25-i, a 2004. február 5-i, 2004. december 16-i, 2006. augusztus 1-i, 2007. november 15-i, 2008. augusztus 7-i., 2010. november 11-i alapítói határozattal

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Tehetséges Paksi Fiatalokért Alapítvány létrehozására. Alulírottak a címben szereplő névvel alapítványt hoznak létre:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Tehetséges Paksi Fiatalokért Alapítvány létrehozására. Alulírottak a címben szereplő névvel alapítványt hoznak létre: ALAPÍTÓ OKIRAT A Tehetséges Paksi Fiatalokért Alapítvány létrehozására. Alulírottak a címben szereplő névvel alapítványt hoznak létre: 1. Paksi Atomerőmű Részvénytársaság 2. Paks Város Önkormányzata Az

Részletesebben

A TEMPUS KÖZALAPÍTVÁNY módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA

A TEMPUS KÖZALAPÍTVÁNY módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA A TEMPUS KÖZALAPÍTVÁNY módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA A Magyar Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: alapító) a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény [az alapításkor

Részletesebben

I. A KURATÓRIUM TAGJAINAK ADATAI II. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI. 2./ Az alapítvány székhely: 4400 Nyíregyháza Fazekas János tér 23 3/29.

I. A KURATÓRIUM TAGJAINAK ADATAI II. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI. 2./ Az alapítvány székhely: 4400 Nyíregyháza Fazekas János tér 23 3/29. A GÖRÖGTŰZ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA I. A KURATÓRIUM TAGJAINAK ADATAI (Személyes jogokra, való hivatkozásra, a kuratórium tagjainak személyes adatait nem áll módunkban közölni.) II. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L YA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A L A P S Z A B Á L YA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Wadrózsa Pedagógiai Műhely Közhasznú Egyesület A L A P S Z A B Á L YA EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1 A Wadrózsa Pedagógiai Műhely Közhasznú Egyesület ezen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt létesítő

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN A Budapesti Olimpia gondolatát népszerűsítő BOM egyesület a Polgári Törvénykönyv Harmadik Rész XXII. fejezete alapján a magyar sport támogatása céljából

Részletesebben

Castrum Noster Lovagrend. Kulturális Közhasznú Egyesület. módosított, egységes szerkezető. Alapszabálya

Castrum Noster Lovagrend. Kulturális Közhasznú Egyesület. módosított, egységes szerkezető. Alapszabálya Castrum Noster Lovagrend Kulturális Közhasznú Egyesület módosított, egységes szerkezető Alapszabálya A Castrum Noster Lovagrend Kulturális Közhasznú Egyesület alapszabályát a következıkben állapítja meg:

Részletesebben

Bankszámlaszám: 11600006-00000000-50160116

Bankszámlaszám: 11600006-00000000-50160116 A Segíts!" Önkéntesek a Gyulai Kórház Gyermek Osztályáért Alapítvány Alapító Okirata Adószám: 18221479-1-24 Bankszámlaszám: 11600006-00000000-50160116 2 Alapító Okirat, amelyben az 1./ alapító a Polgári

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A 2014. április hó 7. napjáig történt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg.

ALAPÍTÓ OKIRAT. A 2014. április hó 7. napjáig történt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg. ALAPÍTÓ OKIRAT A 2014. április hó 7. napjáig történt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg. mely abból a célból készült, hogy az 1. pontban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyvről (továbbiakban:

Részletesebben

PALÓC MENTŐALAPÍTVÁNY

PALÓC MENTŐALAPÍTVÁNY PALÓC MENTŐALAPÍTVÁNY Alulírottak Tamási Gyula Lajos /an.n.koós Rozália, 3102. Salgótarján, Erkel u. 2/b szám alatti lakos/ Dr. Ferkó Attila György /an.n. Pribisán Zsuzsanna, 3100. Salgótarján, Pécskő

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1.2. Székhelye: 6044. Kecskemét-Hetényegyháza, Belsőnyír 202.

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1.2. Székhelye: 6044. Kecskemét-Hetényegyháza, Belsőnyír 202. ALAPÍTÓ OKIRAT a VACKOR VÁR ALAPÍTVÁNYRÓL, (a továbbiakban: Alapítvány) amelynek alaprendelkezéseit, szervezeti és működési rendjét a jelen okirat 2. pontjában megjelölt Alapító a Polgári Törvénykönyvről

Részletesebben

Hajrá Peti! Alapítvány a Baleseti Oxigénhiányos Gyerekek Gyógyulásáért ALAPÍTÓ OKIRATA

Hajrá Peti! Alapítvány a Baleseti Oxigénhiányos Gyerekek Gyógyulásáért ALAPÍTÓ OKIRATA Hajrá Peti! Alapítvány a Baleseti Oxigénhiányos Gyerekek Gyógyulásáért ALAPÍTÓ OKIRATA ALAPÍTÓ OKIRAT Alulírott Takács Attila (4220 Hajdúböszörmény, Városkert u. 21.) a baleset során oxigénhiányos állapot

Részletesebben

IDŐSEINKÉRT ALAPÍTVÁNY

IDŐSEINKÉRT ALAPÍTVÁNY 1 IDŐSEINKÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT Jászapáti, 2012. december 14. 2 Időseinkért Alapítvány alapító okirata változásokkal egységes szerkezetben melyben a Fehér Akác Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Idősek

Részletesebben

ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA Az Észak-magyarországi Vadgazdálkodásért ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA ALAPÍTÓ OKIRAT Az Észak-magyarországi Vadgazdálkodásért Alapítvány létrehozásáról Alulírott jogi személyiségű alapítók: A Vadászok és

Részletesebben