Alapító Okirat. 3. Az alapítvány székhelye: Sopron, Fı tér Az alapítvány számlakezelıje: az OTP Soproni Fiókja Sopron, Várkerület 96.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Alapító Okirat. 3. Az alapítvány székhelye: Sopron, Fı tér 1. 4. Az alapítvány számlakezelıje: az OTP Soproni Fiókja Sopron, Várkerület 96."

Átírás

1 Alapító Okirat A 91/2011. (IV. 28.) Kgy. határozat melléklete 1. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata a gyermekek és fiatalok szünidei foglalkoztatása, üdültetése, turisztikájának fejlesztése, a hátrányos helyzetőekkel való foglalkoztatás, valamint beilleszkedésének segítése érdekében " Sopron Városi Gyermek-és Ifjúsági Alapítvány" megnevezéső alapítványt hoz létre, mely kiemelkedıen közhasznú szervezet 2. Az alapítvány célja: A gyermekek és fiatalok szabadidı eltöltései feltételeinek javítása, az ifjúsági turizmus ösztönzése, az önálló jövedelemmel nem rendelkezı fiatalok egyéni és közösségi aktivitásának támogatása. Célja a gyermekek és fiatalok érdekében cselekvı együttmőködés szolgálata, a cselekvési lehetıségek feltételeinek bıvítése. Az alapítvány hozzájárul a társadalom gyermek- és ifjúsági ismeretének, az ifjúság önismeretének fejlıdéséhez. Az alapítvány politikamentes társadalmi közösségi kezdeményezés, céljai és feladatai érdekében kész együttmőködni minden olyan szervezettel, közösséggel, személlyel, amely/aki a közös célok elérésén munkálkodik. Az alapítvány nyitott, így valamennyi magyar és külföldi állampolgár, jogi személy, valamint bármilyen magyarországi és külföldi közösség a célok megvalósításához sokoldalúan kapcsolódhat, ha a jelen alapítvány rendelés céljaival egyetért, és azt anyagilag és bármilyen más eszközzel támogatni kívánja, ideértve a személyes társadalmi munkát is. 2/A. Az alapítvány tevékenysége: az évi CLVI törvény 26. c./ pont 10., 11. alpontjaiban foglalt gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, hátrányos helyzető csoportok társadalmi esélyegyenlıségének elısegítése. Az alapítvány politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, és országgyőlési képviselıt, megyei, fıvárosi önkormányzati választáson jelöltet nem állít. Az alapítvány elısegíti Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának az évi LXV. törvény 8. (1) bekezdésében meghatározott gyermek és ifjúsági feladatokról való gondoskodás feladata ellátását. 3. Az alapítvány székhelye: Sopron, Fı tér Az alapítvány számlakezelıje: az OTP Soproni Fiókja Sopron, Várkerület Az alapítvány induló tıkéje: a Soproni Városi Tanács által rendelkezésre bocsátott ,-Ft alaptıke, valamint a kormány által átadott és a Nemzeti Gyermek-és Ifjúsági Alapítvány javára bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalommal terhelt a Sopron Városi Gyermek-és Ifjúsági Alapítvány tulajdonában álló, a soproni tulajdoni lapon 0727/2. hrsz. alatt nyilvántartott Sopron-Brennbergbánya területén lévı Gyermek-és Ifjúsági Tábor. Az alapítvány mőködése nyilvános, munkáját a város közvéleményének ellenırzésével, a társadalmi támogatók kezdeményezéseinek figyelembevételével végzi.

2 Az alapítvány jogi személy, feladatai megvalósításában önálló. Az alapítvány mőködése során, célja megvalósítása érdekében: - gazdálkodik vagyonával, - együttmőködik országos és helyi hasonló célú alapítványokkal, - kapcsolatot tart az önkormányzati szervvel, illetve más hasonló célú intézményekkel, - támaszkodik a gyermek-és ifjúsági intézményekre. 6. Az alapítvány mőködése: a) Az alapítvány szervei: Az alapítvány legfıbb döntéshozó, illetve képviselı szerve a Kuratórium. A Kuratórium feladata az alapítvány céljára rendelt vagyon leghatékonyabb mőködtetése, így kötelessége mindent megtenni annak érdekében, hogy az alapítvány vagyonát a jogszabályoknak és a törvényes gazdasági lehetıségeknek megfelelıen gyarapítsa. Az összes jövedelem csak az alapítvány céljai által meghatározott körben és módon használhatók fel. Ennek megfelelıen döntési joga van a rendelkezésre bocsátott vagyon felhasználásának meghatározásában, az alapítvány szervezeti- és mőködési szabályzatát érintıen. Ezeket a döntéseket 2/3-os többséggel hozza. A Kuratórium szükség szerint, de legalább 4 havonta ülésezik. A Kuratórium ülését össze kell hívni, ha azt a tagok 1/5-e az ok és cél megjelölésével írásban kezdeményezi. Össze kell hívni a kuratórium ülését akkor is, ha azt a törvényességi felügyeletet ellátó szerv szükségesnek tartja. A Kuratórium ülését a Kuratórium elnöke, vagy akadályoztatása esetén a titkár hívja össze. Az írásos, napirendet tartalmazó meghívót úgy kell elküldeni, hogy azt a meghívottak az ülés elıtt legalább 8 nappal kézhez vegyék. Az ülések napirendjérıl a Kuratórium egyszerő szótöbbséggel dönt. A Kuratórium akkor határozatképes, ha a tagok fele jelen van. A Kuratórium határozatainak meghozatalában nem vehet részt az, aki vagy akinek közeli hozzátartozója /Ptk b) pont /, élettársa ( a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján a) kötelezettség vagy felelısség alól mentesül, vagy b) bármilyen más elınyben részesül, illetve a megkötendı jogügyletekben egyébként érdekelt. Nem minısül elınynek az alapítvány cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehetı nem pénzbeli szolgáltatás. A Kuratórium döntéseit határozati formában hozza. Határozatait az egy tag egy szavazat elve alapján nyílt szavazással, egyszerő szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlıség esetén az elnök szavazata dönt. A Kuratórium zárt ülést tart az alapítvány vagyonával való rendelkezés és az általa kiírt pályázat tárgyalásakor. A Kuratórium egyszerő szótöbbséggel, a döntésre elıterjesztett határozatot, 2/3-os szavazattöbbséget igénylı körbe utalhatja. A 2/3-os döntéshozatal esetén a tartózkodás távollétnek minısül.

3 Az alapítvány mőködésével kapcsolatos iratokba betekinthetnek a Kuratórium elnöke, tagjai, az alapító, az érintettek és külön jogszabályi felhatalmazás alapján az arra jogosultak. A Kuratórium határozatairól az elnök tájékoztatja a jelenlévıket. A Kuratórium üléseirıl jegyzıkönyvet kell készíteni, amelynek tartalmaznia kell a Kuratórium döntésének tartalmát, idıpontját, hatályát, valamint a döntés szavazati számarányát. A jegyzıkönyvet lezárás után az elnök aláírásával hitelesíti. A jegyzıkönyvhöz csatolni kell a meghívót, a jelenléti ívet és a tárgyalt írásos elıterjesztést. A jegyzıkönyvet meg kell küldeni az Kuratórium elnökének, tagjainak, és a döntés által érintett személyeknek, szervezeteknek. A kuratórium döntéseit a Határozatok Tárában kell nyilvántartani. A Határozatok Tárának vezetésérıl a kuratórium által elfogadott szabályzatban kell rendelkezni. Nem lehet vezetı tisztségviselı, aki nem az alapítvány kezelıje, illetıleg kezelı szervének és felügyelı szervének elnöke és tagja. A Kuratórium tagjainak legalább 1/5-e által írásbeli elıterjesztés alapján az alapítvány bármely választott tisztségviselıjével és a Kuratórium tagjával szemben elıterjesztett bizalmatlansági indítványt soron kívül köteles tárgyalni. Ebben az esetben a döntés meghozatalához a Kuratórium összlétszámához viszonyított 2/3-os többség szükséges. A Sopron Városi Gyermek és Ifjúsági Alapítvány képviseletét az alapítvány elnöke látja el harmadik személyekkel szemben a kuratórium döntését képviseli és érvényes jognyilatkozatot tehet. A Kuratórium azon tagja, aki három egymást követı, szabályszerően összehívott kuratóriumi ülésen bármilyen oknál fogva nem vesz részt, automatikusan kizártnak tekintendı. Pótlásáról az alapító köteles gondoskodni. A Kuratórium tagjait költségtérítés illeti meg. Az alapítvány vagyonkezelı, kereskedelmi és vendéglátóipari, valamint ifjúsági és turisztikai szervezetet mőködtethet. A szervezetvezetık kinevezésérıl, annak meghosszabbításáról, és a fentiekkel összefüggı kérdésekben a Kuratórium dönt. Az alapítványnak átadott ingatlannal kapcsolatos jogok átruházása és a központi állami költségvetésbıl biztosított pénzeszközök felhasználása tekintetében az alapítvány elnökének vétó joga van. Szavazategyenlıség esetén az elnök szavazata dönt. Az alapító okiratban foglalt célok megvalósításáról 9 fıs Kuratórium gondoskodik, amelyet az Önkormányzat mint alapító kér fel és bíz meg négy évre az alábbiak szerint: b/ A Kuratórium elnöke: Pluzsik Tamás (9400 Sopron, Szent György u. 13.) A kuratórium titkára: Dr. Varga Mária (9400 Sopron, Béke út 11.) Tagok: Gálos Istvánné (9400 Sopron, Paur Iván u. 4.) Dr. Nyitrai István (9400 Sopron, Rózsa u. 17.) Mágel Ágost (9400 Sopron, Villa sor 26.) Bır Attila (9400 Sopron, Turista u. 2.)

4 Edıcs István (9400 Sopron, Felsıbüki Nagy Pál u. 66.) Barilichné Tóth Rita (9400 Sopron, Temetı u. 4.) Varga Zoltán Gusztáv (9400 Sopron, Gensel Ádám u. 10.) 7. Az alapítvány gazdálkodása: az alapítványi vagyon felhasználásáról az alapító okirat rendelkezései, továbbá az alapítványhoz csatlakozók által meghatározott és a Kuratórium által elfogadott feltételek keretei között a Kuratórium dönt. Az alapítvány a gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt a jelen alapító okiratba foglalt tevékenységére kell fordítania. Az alapítók a Kuratóriumot felhatalmazzák, hogy az alapítvány vagyonával vállalkozzon, és az abból származó jövedelemmel a közhasznú célok kiteljesedését szolgálja. Az alapítvány vállalkozási tevékenysége közhasznú céljait, azok megvalósítását nem veszélyezteti. Az alapítvány céljainak elérése érdekében, az alapítvány céljaira rendelt vagyonból pályázat útján nyújtható: a/ Alapítványi díj létesítése és odaítélése azon gyermekekért, fiatalokért végzett értékes munkák elismerésére, amelyek az alapítványi cél elérése érdekében jelentıs szellemi, elméleti vagy gyakorlati eredményt hozhatnak. b/ Alapítványi anyagi juttatás bármely olyan megoldás, szervezet vagy tevékenységi finanszírozásra, amely az alapítvány céljai eléréséhez értékes vagy széles körben hasznosítható eredménnyel jár. A Kuratórium feladata gondoskodni a pályázati kiírásokról. Köteles azokat a lehetı legszélesebb körben nyilvánosságra hozni, és a pályázatra beérkezı anyagokat elbírálni. Az alapító 30 napon belül az alapítvány rendelkezésére bocsátja, illetve adományozza az alábbi vagyont: - Gyermek és Ifjúsági Tábor és Üdülı Sopron- Brennbergbánya ingatlant a hozzátartozó ingóságokkal együtt a Nemzeti Gyermek-és Ifjúsági Alapítvánnyal kötött megállapodás alapján. Az alapítvány az államháztartás alrendszereitıl - a normatív támogatás kivételével - csak írásba foglalt szerzıdés alapján részesülhet támogatásban. A szerzıdésnek tartalmaznia kell a támogatással való elszámolás feltételeit és módját. Az igényelhetı támogatási lehetıségeket, azok mértékét és feltételeit a helyi sajtó útján kell nyilvánosságra hozni. Az alapítvány által nyújtott cél szerinti juttatások bárki által megismerhetık. Az alapítvány kuratóriuma tevékenységérıl szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal köteles tájékoztatni az alapítványtevıt. A tájékoztatás lehet általános, a tömegkommunikáció eszközei útján is, de egyéni kérdésfelvetésre illetve javaslatra egyedi, névre szóló tájékoztatást kell nyújtani. A Kuratórium az alapítvány tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait helyi sajtó útján is nyilvánosságra hozza. Az alapítvány éves beszámolójának jóváhagyásával egyidejőleg az alapítvány titkára közhasznúsági jelentést készít, amelyet a kuratórium fogad el.

5 Az Alapítvány ellenırzési rendszere: Az alapítványnál, annak szervezeti egységérıl az ellenırzés kötelezı formái mőködnek a) külsı ellenırzés: - törvényességi felügyeleti (ügyészségi) ellenırzés - hatósági (pénzügyi, gazdasági) ellenırzés b) belsı ellenırzés: - a kuratórium ellenırzı tevékenysége - az önkormányzat (mint alapító) ellenırzı tevékenysége Az ellenırzésnek vizsgálni kell a következıket: - az Alapító Okiratban foglalt célok érdekében és az ott rögzített elveknek megfelelıen mőködik-e az Alapítvány, illetve annak szervezete, - a rendelkezésre álló vagyon és pénzforrás összhangban van-e az elıbbiekben említett célokkal és elvekkel, - a számviteli és egyéb nyilvántartások folyamatos vezetése szabályszerő-e, - a tevékenységet az általános érvényő, illetve az alapítványokra vonatkozó gazdálkodási, pénzügyi és számviteli szabályok betartásával végzik-e. A Kuratórium elnöke és az általa felkért személy elsısorban a pénzügyek, pénzkezelés vonatkozásában ellenırzik az azzal megbízott személyek tevékenységét. Súlyos szabálytalanság észlelése esetén joguk van a Kuratórium rendkívüli ülését kezdeményezni. Az alapítvány titkára minden szinten felelıs az általa irányított terület teljes körő ellenırzésének megszervezéséért és annak folyamatos, hatékony mőködéséért, továbbá az ellenırzés tapasztalatainak hasznosításáért. Az ellenırzéshez minden alkalmazott köteles az azt végzı szerv és személy részére minden tájékoztatást megadni, a dokumentációs anyagokba betekintést, továbbá az ellenırzés zavartalan elvégzéséhez egyéb feltételeket biztosítani. Az alapítvány mőködésének és gazdálkodásának ellenırzését a felügyelı szerv végzi. A felügyelı szerv tagjainak névsorát az alapító okirat melléklete tartalmazza. A felügyelı szerv mőködése során a vezetı tisztségviselıktıl jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá az alapítvány könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja. A felügyelı szerv tagja az alapítvány vezetı szervének ülésén tanácskozási joggal részt vehet, illetve részt vesz, ha jogszabály vagy az alapító okirat így rendelkezik. A felügyelı szerv köteles az intézkedésre jogosult vezetı szervet tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy a) a szervezet mőködése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként súlyosan sértı esemény ( mulasztás ) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezetı szerv döntését teszi szükségessé, b) a vezetı tisztségviselık felelısségét megalapozó tény merült fel.

6 Az intézkedésre jogosult vezetı szervet a felügyelı szerv indítványára - annak megtételétıl számított harminc napon belül - össze kell hívni. E határidı eredménytelen eltelte esetén a vezetı szerv összehívására a felügyelı szerv is jogosult. Ha az arra jogosult szerv a törvényes mőködés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelı szerv köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet. A felügyelı szerv ügyrendjét maga állapítja meg. Nem lehet a felügyelı szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki a) a Kuratórium elnöke vagy tagja, b) az alapítvánnyal a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másként nem rendelkezik, c) az alapítvány cél szerinti juttatásából részesül-kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehetı nem pénzbeli szolgáltatásokat, illetve d) az a)-c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója. 8. Az alapítvány idıtartama: az alapítvány határozatlan idıre alakul, megszőnése esetén az alapítvány vagyonát gyermek-és ifjúsági célokra kell felhasználni a PTK 74/E. alapján. 9. Záró rendelkezések: a jelen okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv alapítványról, valamint a közhasznú szervezetekrıl szóló évi CLVI. törvény rendelkezései az irányadók. Sopron, május 1. Dr. Fodor Tamás polgármester

VASVÁR VÁROSÉRT KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

VASVÁR VÁROSÉRT KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA VASVÁR VÁROSÉRT KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA /egységes szerkezetben Vasvár Város Önkormányzata Képviselı-testülete 31/2003./II.27/ és 10/2004./I.29./ számú határozatainak módosításaival/ Vasvár Város

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T (a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt)

A L A P Í T Ó O K I R A T (a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt) A L A P Í T Ó O K I R A T (a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt) az Alapító a Polgári törvénykönyvrıl szóló 1959. évi IV. törvény 74/A. -a alapján tartós közérdekő cél megvalósítására az alábbiakban

Részletesebben

AZ UWC MAGYARORSZÁGI EGYESÜLETE. Egységes szerkezetbe foglalt, módosított A L A P S Z A B Á L Y A

AZ UWC MAGYARORSZÁGI EGYESÜLETE. Egységes szerkezetbe foglalt, módosított A L A P S Z A B Á L Y A AZ UWC MAGYARORSZÁGI EGYESÜLETE Egységes szerkezetbe foglalt, módosított A L A P S Z A B Á L Y A amelyet a 2010 október 1. napján megtartott Közgyőlés hagyott jóvá, és amely az idıközben bekövetkezett

Részletesebben

4. A közalapítvány induló vagyona: az alapító általa a fenti célra rendelkezésre bocsátott 100.000,- Ft azaz egyszázezer forint. II.

4. A közalapítvány induló vagyona: az alapító általa a fenti célra rendelkezésre bocsátott 100.000,- Ft azaz egyszázezer forint. II. A jelen okirattal az 1. pontban jelölt alapító a Ptk.74/B.. alapján a közhasznú szervezetekrıl szóló 1997.évi CLVI. tv. rendelkezéseinek figyelembevételével a Tengelic Községért alapítvány Alapító okiratát

Részletesebben

KÖZALAPÍTVÁNY A HÉVIZGYÖRKI ÓVODÁS GYERMEKEKÉRT ALAPÍTÓ OKIRATA Egységes szerkezetben

KÖZALAPÍTVÁNY A HÉVIZGYÖRKI ÓVODÁS GYERMEKEKÉRT ALAPÍTÓ OKIRATA Egységes szerkezetben KÖZALAPÍTVÁNY A HÉVIZGYÖRKI ÓVODÁS GYERMEKEKÉRT ALAPÍTÓ OKIRATA Egységes szerkezetben Hévízgyörk Község Önkormányzata - figyelemmel a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. Tv. 8. (1) bekezdésében,

Részletesebben

MAZSIHISZ Szeretetkórházért Közhasznú Alapítvány alapító okirata

MAZSIHISZ Szeretetkórházért Közhasznú Alapítvány alapító okirata MAZSIHISZ Szeretetkórházért Közhasznú Alapítvány alapító okirata Alapító okirat, melynek alapján Flór Ferenc alapító, a Zsidó Szeretetkórház támogatására jogi személyiséggel rendelkezı közhasznú alapítvány

Részletesebben

Budaörsi Passió Egyesület A L A P S Z A B Á L Y

Budaörsi Passió Egyesület A L A P S Z A B Á L Y 1 Budaörsi Passió Egyesület A L A P S Z A B Á L Y Az alapító személyek az 1989. évi II. törvény alapján, néhai Bató Géza Budaörsi Passió címő szerzıi alkotását alapul véve, a mő felhasználására kötött

Részletesebben

FERENCZY JÓZSEF KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA. módosításokkal egységes szerkezetben. Preambulum

FERENCZY JÓZSEF KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA. módosításokkal egységes szerkezetben. Preambulum FERENCZY JÓZSEF KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA módosításokkal egységes szerkezetben Preambulum Alulírott Alapítók a Ptk. 74/A F. -ai, valamint a közhasznú szervezetekrıl szóló 1997. évi CLVI. törvény

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA. a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveget 2010. február 22. napján fogadta el a Közgyőlés. I. fejezet

ALAPSZABÁLYA. a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveget 2010. február 22. napján fogadta el a Közgyőlés. I. fejezet MEZİHEGYESI ÁLLATVÉDİK EGYESÜLETÉNEK MeÁVE ALAPSZABÁLYA a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveget 2010. február 22. napján fogadta el a Közgyőlés I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1./ Az

Részletesebben

A VÁROSMAJORI KATOLIKUS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Általános rendelkezések

A VÁROSMAJORI KATOLIKUS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Általános rendelkezések A VÁROSMAJORI KATOLIKUS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Városmajori Katolikus Egyesület. Röviden: VáKE. 2. Az Egyesület a Budapest-Városmajor (Jézus Szíve) Plébániához

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Vasi Hegyhát Rábamente Közhasznú Turisztikai Egyesület

ALAPSZABÁLY. Vasi Hegyhát Rábamente Közhasznú Turisztikai Egyesület ALAPSZABÁLY Vasi Hegyhát Rábamente Közhasznú Turisztikai Egyesület 1 Alapszabály a módosításokkal egységes szerkezetben Az egyesület tagjai a megtartott alakuló közgyőlésen az egyesülési jogról szóló 1989.

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 73/2006. (III. 29.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 73/2006. (III. 29.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 73/2006. (III. 29.) számú h a t á r o z a t a a Nyíregyházi Tudományos Alapítvány és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Közalapítvány egyesítéséről A

Részletesebben

GÁBOR DÉNES FİISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

GÁBOR DÉNES FİISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA GÁBOR DÉNES FİISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA I. A Fıiskola létrehozásának célja, jogi személyiség Az információs társadalom építése iránti elkötelezettség által vezérelve, korszerő ismeretek létrehozása és közvetítése

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg (A módosítás dılt betővel szedett szövegrész)

A L A P Í T Ó O K I R A T módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg (A módosítás dılt betővel szedett szövegrész) A L A P Í T Ó O K I R A T módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg (A módosítás dılt betővel szedett szövegrész) Tóth Lajos alapító a múzeumügy melletti egész életét végig kísérı elkötelezettsége,

Részletesebben

Az Arany János Diákszövetség Egyesület. Alapszabálya. Preambulum. 450. ünnepi tanévében

Az Arany János Diákszövetség Egyesület. Alapszabálya. Preambulum. 450. ünnepi tanévében Az Arany János Diákszövetség Egyesület Alapszabálya Preambulum A nagykırösi Arany János Református Gimnázium és Diákotthon az intézet fennállásának 450. ünnepi tanévében az öregdiákok mindig hőséges és

Részletesebben

A SZÉLEESÁVKÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPITÓ OKIRATA. a 2012. szeptember 15-én kelt módosításokkal egységes szerkezetben

A SZÉLEESÁVKÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPITÓ OKIRATA. a 2012. szeptember 15-én kelt módosításokkal egységes szerkezetben A SZÉLEESÁVKÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPITÓ OKIRATA a 2012. szeptember 15-én kelt módosításokkal egységes szerkezetben mellyel, az alapító Zsitnyányi Erika (anyja neve: Csillag Mária, szül. hely és idı: Budapest,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPÍTÓ OKIRAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPÍTÓ OKIRAT Szálka Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 8. (1), (4) és (5) bekezdéseiben meghatározott kötelezően ellátandó közfeladatokról,

Részletesebben

Aranydió Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA. (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg)

Aranydió Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA. (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) Aranydió Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) Farkas Klára 5126 Jászfényfalu, Madách Imre u. 32. szám alatti lakos nyitott a l a p í t v á n y létrehozását határozza

Részletesebben

Györkönyi Pincehegyért Egyesület ALAPSZABÁLYA

Györkönyi Pincehegyért Egyesület ALAPSZABÁLYA Györkönyi Pincehegyért Egyesület ALAPSZABÁLYA 1 I. Általános rendelkezés 1. Az egyesület neve: Györkönyi Pincehegyért Egyesület 2. Az egyesület székhelye: 7045 Györköny, Fı u. 494. 3. Az egyesület önkormányzati

Részletesebben

A MAGYAR VÉDJEGY EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A (A módosításokkal egységes szerkezetben)

A MAGYAR VÉDJEGY EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A (A módosításokkal egységes szerkezetben) A MAGYAR VÉDJEGY EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A (A módosításokkal egységes szerkezetben) A Magyar Védjegy Egyesület célja a tagságában megtestesülı szellemi tıke aktivizálásával hozzájárulni a magyar

Részletesebben

Tésa Barátainak Társasága Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA

Tésa Barátainak Társasága Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA Tésa Barátainak Társasága Közhasznú Egyesület módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt (módosítások dıltbetővel szedve) ALAPSZABÁLYA 2011. október 1. 2 1. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve:

Részletesebben

SÁSD KUL TÚRÁJÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA

SÁSD KUL TÚRÁJÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA SÁSD KUL TÚRÁJÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint Alapító ezen Alapító Okirattal, a Magyar Köztársaság Polgári

Részletesebben

I. Az egyesületrıl általában: Szigetvári Várbaráti Kör

I. Az egyesületrıl általában: Szigetvári Várbaráti Kör I. Az egyesületrıl általában: l. Az egyesület hivatalos neve: 2/a. Az egyesület célja: / Szigetvári Várbaráti Kör, a továbbiakban: Kör / Szigetvári Várbaráti Kör A Közhasznú Szervezetrıl szóló 1997. évi

Részletesebben

Alapító Okirat (egységes szerkezetben)

Alapító Okirat (egységes szerkezetben) Alapító Okirat (egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése (6720 Szeged, Széchenyi tér 11.) és dr. Kóczy Klára (6725 Szeged, Alföldi u. 32. ii/8.) a Polgári Törvénykönyvről

Részletesebben

Alapító Okirat. 1 Az Alapítvány neve, székhelye

Alapító Okirat. 1 Az Alapítvány neve, székhelye A Magyar Nemzeti Szívalapítvány alapító okiratának az alapítás által bekövetkezett módosításokkal, kiegészítésekkel és a jogi szabályozás aktualitásaiból eredő változásokkal egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

3 Az Egyesület tagjai

3 Az Egyesület tagjai Alapszabály Preambulum 1 Általános rendelkezések A jelen alapszabályt elfogadó tagok a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. tv.), az egyesülési jogról szóló törvény (1989. évi II. tv.), a társadalmi szervezetek

Részletesebben

SMAFC TÁJFUTÓSPORTJÁÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

SMAFC TÁJFUTÓSPORTJÁÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY SMAFC TÁJFUTÓSPORTJÁÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA - EGYSÉGES SZERKEZETBEN A 2012. JÚLIUS 9. NAPJÁN ELFOGADOTT MÓDOSÍTÁSOKKAL - 1 ALAPÍTÓ OKIRAT Az 1991. április 08-án kelt alapító okirat alapján

Részletesebben

ALAPÍTVÁNYI ALAPÍTÓ OKIRAT (A 2011.augusztus 22.-i módosításokkal egységes szerkezetben)

ALAPÍTVÁNYI ALAPÍTÓ OKIRAT (A 2011.augusztus 22.-i módosításokkal egységes szerkezetben) ALAPÍTVÁNYI ALAPÍTÓ OKIRAT (A 2011.augusztus 22.-i módosításokkal egységes szerkezetben) A jelen okiratban az Alapító arra vállal kötelezettséget, hogy a felhasználási cél megjelölésével önálló vagyont

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT I. AZ ALAPÍTÓ ADATAI II. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI ÉS CÉLJA

ALAPÍTÓ OKIRAT I. AZ ALAPÍTÓ ADATAI II. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI ÉS CÉLJA ALAPÍTÓ OKIRAT A jelen Alapító Okirat I. pontjában megnevezett Alapító a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérıl szóló 1959. évi IV. törvény 74/A-74/F -ai, valamint a Közhasznú szervezetekrıl szóló

Részletesebben

FARKAS JÁNOS. SZERTELEN KÉK Alapítvány. Alapító Okirata

FARKAS JÁNOS. SZERTELEN KÉK Alapítvány. Alapító Okirata FARKAS JÁNOS A SZERTELEN KÉK Alapítvány Alapító Okirata 1 FARKAS JÁNOS (2315. Szigethalom, Táncsis M. u. 16) közérdekű és közhasznú célra az alábbi ALAPÍTVÁNY tételét határozza el: Az alapítvány neve és

Részletesebben