A SZÉLEESÁVKÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPITÓ OKIRATA. a szeptember 15-én kelt módosításokkal egységes szerkezetben

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A SZÉLEESÁVKÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPITÓ OKIRATA. a 2012. szeptember 15-én kelt módosításokkal egységes szerkezetben"

Átírás

1 A SZÉLEESÁVKÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPITÓ OKIRATA a szeptember 15-én kelt módosításokkal egységes szerkezetben mellyel, az alapító Zsitnyányi Erika (anyja neve: Csillag Mária, szül. hely és idı: Budapest, , állandó lakcím: 1039 Budapest, Jendrassik György u. 4. I/2., szem.ig.szám: DA) a Ptk 74/A. par. és az évi CLVI tv. Rendelkezései alapján az alábbi feltételek mellett alapítvány alapító okiratát a következıképpen rendeli: 1 Az alapítvány neve: SZÉLESSÁV KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY 2 Az alapítvány székhelye: 1137 Budapest, Pozsonyi út 9. I. 1. Az alapítvány telephelye: Szeged. Csaba u 13. III/12. 3 Az alapítvány jogállása: az alapítvány az évi CLVI. tv. 2. (1) bek. b./ pontja szerinti közhasznú alapítvány, mely jogi személy. Az alapítvány határozatlan idıre alakul. Az alapítvány nyitott, ahhoz minden természetes vagy jogi személy, vagy szervezet csatlakozhat, aki az alapítvány céljaival egyetért. Az alapítvány önálló jogi személy, saját nevében jogokat szerezhet, és kötelezettségeket vállalhat, pert indíthat és perelhetı, önállóan gazdálkodik, és a célja megvalósításához szükséges saját vagyonnal rendelkezik. 4 Az alapítvány céljai: a) - Az információs társadalomba csatlakozni kívánó egyének, szervezetek és társaságok tájékoztatása az internetes technológia lehetıségekrıl, kiemelten a szélessávú technológiák tekintetében. b.) - Az internetezés népszerősítése az alapítvány rendelkezésére álló minden lehetséges eszközzel, az informatikai felhasználók legszélesebb körő problémáihoz segítség nyújtása. c) Állami, vagy önkormányzati feladatkörbe tartozó hatósági-, vagy közszolgáltatásoknak a digitális technika vívmányai útján történı támogatása, a közösség és a felhasználók tájékoztatása, és felkészítése; a felhasználók szemléletformálása. 5 Az alapítvány közhasznú tevékenységei: Az 1997.évi CLVI tv ban felsorolt közhasznú tevékenységek közül: a.) Tudományos tevékenység, kutatás. b.) Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. c.) Hátrányos helyzető csoportok társadalmi esélyegyenlıségének elısegítése, d.) Internetes kultúra fejlesztése. e.) Szerepvállalás a hatósági és közszolgáltatások (energiagazdálkodás, környezetvédelem,

2 oktatás, közlekedés, közlekedésbiztonság, kommunális szolgáltatás és egészségügyi ellátások) nyújtásához és igénybevételéhez a 4/c pontban foglaltak szerint. 6 Az alapítvány induló vagyona: Az induló vagyon ,- Ft, azaz Százötvenezer Forint készpénz, melyet az alapító a megalakulástól számított 30 napon belül az alapítvány számlavezetı pénzintézetében számlanyitás mellett befizetett. 7 Az alapítvány tevékenysége megkezdésének napja: Az alapítvány mőködését a bírósági nyilvántartásba vételét elrendelı végzés jogerıre emelkedésének napján kezdte meg. 8 Az alapítvány szervezet: Az alapítvány vagyonának kezelésére az alapító három fıs Kuratóriumot hoz létre, mely Kuratórium az alapítványi célok megvalósításáról köteles gondoskodni. A kuratóriumi tagság megszőnése esetén az alapító köteles újabb tagot vagy tagokat kinevezni. A kuratórium tagjai: Vasváriné dr. Menyhárt Éva a Kuratórium Elnöke született: Budapest, október 9. an.: Császár Margit lakcím: 1222 Budapest, Hajnal u. 13. Bölcskei Imre a Kuratórium tagja született: Budapest, augusztus 29.,; an.: Stéger Ilona; lakcím: 1114 Budapest, Bartók Béla u. 33. fe. 2. Tóth Attila a Kuratórium tagja született: Budapest 1966.szeptember.10., an.: Fábián Éva, lakcím: 1133 Budapest, Pannónia u. 62/A. VIII. 38/a. A Kuratórium tagjai a jelen alapító okirat mellékletét képezı nyilatkozatuk szerint a kuratóriumi tagságot elfogadták. A kuratóriumi tagok feladatukat társadalmi megbízatásban látják el. A kuratóriumi tagság megszőnik: a.) a tag halálával

3 b.) lemondásával c.) visszahívással Az alapító a kuratóriumi tagokat visszahívhatja amennyiben tevékenységük veszélyezteti az alapítvány céljainak megvalósulását. Az alapítvány képviselete: Az alapítványt Vasváriné dr. Menyhárt Éva a Kuratórium elnöke önállóan képviseli. Akadályoztatás esetén az elnököt írásbeli megbízás alapján Bölcskei Imre, Tóth Attila kuratóriumi tagok helyettesíthetik. A bankszámla feletti rendelkezéshez az elnök, azaz Vasváriné dr. Menyhárt Éva aláírása szükséges. 10 A Kuratórium mőködése: Az alapítvány legfıbb szerve a kuratórium, mely minden ügyben jogosult dönteni. A Kuratórium határozatképes, ha az ülésen minden tag jelen van. A határozathozatalban részt vevık összeférhetetlenségére a jelen alapító okirat 13. pontja tartalmaz rendelkezést. A Kuratórium döntéseit szótöbbséggel hozza, minden tagnak egy szavazata van. A Kuratórium szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülést tart, melyben köteles a Kuratórium gazdálkodásáról szóló éves beszámolót megtárgyalni és elfogadni, továbbá köteles ugyanezen ülésein a közhasznúsági jelentést elkészíteni. Az éves beszámolóval kapcsolatos ülést olyan idıpontban köteles a Kuratórium megtartani, hogy az alapítvány e beszámolási kötelezettségének az adózási jogszabályokban elıírt határidıben eleget tudjon tenni. A Kuratórium ülései nyilvánosak, melyre a Kuratórium tagjait, a napirendet is tartalmazó ajánlott levélben megküldendı meghívóval kell meghívni, mely meghívót a Kuratórium elnöke írja alá. A meghívót kézhezvétele és a kitőzött ülés között legalább 15 napos határidınek el kell telnie. Ha a kuratórium nem határozatképes, vagy összehívása nem szabályszerő, az Elnök az eredeti idıponttól számított 8 napon belül újat tőz ki. Rendkívül indokolt esetben az ülés rövidebb határidın belül is összehívható, különösen fontos és sürgıs esetben a tagok szavazataikat írásban és telefaxon is leadhatják, mely szavazás eredményérıl azonban a Kuratórium elnöke a tagokat írásban köteles értesíteni. A Kuratórium ülésérıl jegyzıkönyvet kell felvenni, melybıl megállapíthatónak kell lenni a kuratóriumi döntés tartalmának, hatályának valamint annak, hogy személy szerint ki szavazott a döntés mellett és ellen. A Kuratórium köteles gondoskodni olyan nyilvántartás vezetésérıl (Határozatok Tára), amelybıl a Kuratórium döntésének tartalma, idıpontja és hatálya, illetve a döntés támogatók és ellenzık számaránya (ha lehetséges személye) megállapítható, s mindezt idıpont és sorszám megjelölésével. A Kuratórium elnöke a Kuratórium döntéseit-amennyiben meghatározott személyre vonatkoznak az érintettel a határozat meghozatalát követı 8 napon belül írásban ajánlott levélben köteles közölni. Az Alapítvány mőködésével kapcsolatos iratok nyilvánosak, betekintést a kuratórium elnökétıl kell kérni.

4 A közhasznú szervezet mőködésérıl, szolgáltatásai igénybevételének módjáról, beszámolói közlésének nyilvánosságáról úgy gondoskodik, hogy a Ksztv 7. (3) bekezdés d) pontjában foglalt dokumentumokat és a döntéseit az alapítvány internetes honlapján hozza nyilvánosságra. A Kuratórium az általa szervezett programokat, rendezvényeket a helyi sajtó útján (napilap, hetilap) is közzéteszi. Az alapítvány mőködése során keletkezett iratok megırzésérıl a Kuratórium elnöke az alapítvány székhelyén gondoskodik. Az iratokba bárki betekinthet, az erre vonatkozó igény írásbeli bejelentkezésétıl számított 15 napon belül, mely betekintési igényt a Kuratórium elnökéhez kell eljuttatni. 11 Az alapítvány gazdálkodása: Az alapítvány bevételei az induló vagyonból, a csatlakozó jogi és magánszemélyek felajánlásaiból, befizetéseibıl, vállalkozói tevékenységébıl és egyéb forrásokból, pl. pályázatokból képzıdnek. Az alapítvány kiadásai, költségei az alapítványi célok megvalósítása érdekében felmerült közvetlen és közvetett költségek, a vállalkozási tevékenység költségei és egyéb közvetett költségek. Az alapítványi vagyon felhasználásáról a felhasználásért felelıs Kuratórium dönt. Az alapítvány a céljai eléréséhez szükséges forrásokat pályázatok útján is gyarapíthatja. Az alapítvány mőködése során keletkezett szellemi termékek és szolgáltatások értékesítésébıl származó bevétel az alapítvány vagyonát gyarapítja. Az alapítvány a gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt az alapító okiratában meghatározott tevékenységére kell fordítania. Az alapítvány az államháztartás alrendszereitıl a normatív támogatás kivételével csak írásbeli szerzıdés alapján részesülhet támogatásban. A szerzıdésben meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját. Az igénybe vehetı támogatási lehetıségeket, azok mértékét és feltételeit a sajtó útján nyilvánosságra kell hozni. Az alapítvány által nyújtott cél szerinti juttatások bárki által megismerhetık. Az alapítvány a felelıs személyt, a támogatót, valamint e személyek hozzátartozóját - a bárki által megkötés nélkül igénybe vehetı szolgáltatások, illetve az alapítvány által a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítı okiratának megfelelı juttatások kivételével cél szerinti juttatásban nem részesítheti. Az alapítvány bármely, cél szerinti juttatását - a létesítı okiratban meghatározott szabályok szerint pályázathoz kötheti. Ebben az esetben a pályázat nem tartalmazhat olyan feltételeket, amelyekbıl - az eset összes körülmények mérlegelésével - megállapítható, hogy a pályázatnak elıre meghatározott nyertese van (színlelt pályázat). Színlelt pályázat a cél szerinti juttatás alapján nem szolgálhat. Az alapítvány váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítı értékpapírt nem bocsáthat ki. Az alapítvány vállalkozásának fejlesztéséhez közhasznú tevékenységét veszélyeztetı mértékő hitelt nem vehet fel. Az államháztartás alrendszereitıl kapott támogatást hitel fedezetéül, illetve hitel törlesztésére nem használhatja fel. A befektetési tevékenységet folytató alapítványnak befektetési szabályokat kell készítenie, amelyet a Kuratórium fogad el. 12 A közhasznúsággal kapcsolatos szabályok: a.) Az alapítvány tagsággal nem rendelkezik, közhasznú szolgáltatásaiból bárki részesülhet. b.) Vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. c.) Gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapító okiratban meghatározott tevékenységre fordítja. d.) Közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak

5 anyagi támogatást nem nyújt. 13 Összeférhetetlenségi szabályok: Az alapítvány határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján. a.) kötelezettség vagy felelısség alól mentesül, vagy b.) bármilyen más elınyben részesül, illetve a megkötendı jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minısül elınynek az alapítvány cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehetı nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az alapítvány által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítı okiratnak megfelelı cél szerinti juttatás. Nem lehet a felügyelı szerv elnöke, vagy tagja illetve könyvvizsgálója az a személy, aki a.) a Kuratórium elnöke, vagy tagja b.) az alapítvánnyal a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejezésére irányuló munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha a jogszabály másképp nem rendelkezik, c.) az alapítvány cél szerinti juttatásából részesül kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehetı nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által, tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítı okiratnak megfelelı cél szerinti juttatást, illetve: az a-c. Pontokban meghatározott személyek hozzátartozója. Az alapítvány megszőntét követı két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezetı tisztségviselıje az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be annak megszőntét megelızı két évben legalább egy évig - vezetı tisztséget, amely az adózás rendjérıl szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. A vezetı tisztségviselı, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet elızetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejőleg más alapítványnál is betölt. 14 Az alapítvány mőködésének és beszámolóinak nyilvánossága: Az alapítvány köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejőleg közhasznú jelentést készíteni. A közhasznúsági jelentés elfogadása a kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik. A közhasznúsági jelentés tartalmazza: a.) a számviteli beszámolót, b.) a költségvetési támogatás felhasználást, a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást, d.) a cél szerinti juttatások kimutatását e.) a központi költségvetési szervtıl, az elkülönített állami pénzalapból, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitıl kapott támogatás mértékét, f.) az alapítvány vezetı tisztségviselıinek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét, g.) az alapítvány tevékenységérıl szóló rövid tartalmi beszámolót. Az alapítvány éves közhasznúsági jelentésébe bárki betekinthet, illetıleg abból saját költségére másolatot készíthet. A dokumentumok nyilvánosságára a jelen okirat 10. pontjában rögzítettek az irányadóak. Az a.) pontban foglalt rendelkezés az éves beszámoló készítésének kötelezettségére, letétbe

6 helyezésére és közzétételére vonatkozó számviteli szabályok alkalmazását nem érinti. Az alapítvány közhasznú jogállásának megszőnésekor köteles esedékes köztartozásai rendezni, illetıleg közszolgáltatás ellátására irányuló szerzıdésbıl eredı kötelezettségit idıarányosan teljesíteni. Az alapítvány szolgáltatásainak igénybe vétele. Az alapítvány rendezvényein a meghirdetett feltételek szerint bárki egyenlı elbírálás szerint vehet részt. Az alapítványtól a rászoruló személyek támogatását igényelhetnek, indokolt kérelem vagy pályázat alapján, amelynek elbírálásáról a Kuratórium dönt. A alapítvány felügyelete: Az alapítvány feletti adóellenırzést az alapítvány székhelye szerint illetékes adóhatóság, a költségvetési támogatás felhasználásának ellenırzését az Állami Számvevıszék, a törvényességi felügyeletet pedig a közhasznú mőködés tekintetében a reá irányadó szabályok szerint az ügyészség látja el. 15 Záró rendelkezések: Amennyiben az alapítvány mőködéséhez szükséges minimális anyagi feltételek sem állnak rendelkezésre úgy az alapítvány megszőnik, ebben az esetben azonban az alapítvány maradék vagyona a Kuratórium döntése szerinti célra fordítható, mely nem lehet más, mint egy hasonló célú alapítvány támogatása. Az ezen alapító okiratban nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk. és az évi CLVI tv. rendelkezései az irányadóak. Zsitnyányi Erika alapító, igazolom, hogy az alapítói okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapítói okirat módosítások alapján hatályos tartalmának, Az alapító okiratban a módosításokat, változásokat a vastag betővel szedett rész tartalmazza. Budapest, szeptember 15. Zsitnyányi Erika alapító

Az alapítvány céljához és feladatához hozzátartozik fenti célok érdekében a helyi, országos és nemzetközi kapcsolatrendszer kialakítása.

Az alapítvány céljához és feladatához hozzátartozik fenti célok érdekében a helyi, országos és nemzetközi kapcsolatrendszer kialakítása. ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA PREAMBULUM Alulírott Alapító a Ptk. 74/A-F. -ai, valamint a közhasznú szervezetekrıl szóló 1997. évi CLVI. törvény alapján az alábbi Alapítvány létrehozását határoztam el. 1)

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 2./ Az Alapítvány székhelye: 1139 Budapest, Kartács u. 17/b.

ALAPÍTÓ OKIRAT. 2./ Az Alapítvány székhelye: 1139 Budapest, Kartács u. 17/b. ALAPÍTÓ OKIRAT A CSODÁK CSODÁJA ALAPÍTVÁNY létrehozásáról, amelyet a II./1. pontban írt alapító az 1959. évi IV. tv. (Polgári Törvénykönyv - a továbbiakban: Ptk.) és az 1997. évi CLVI. tv. (A közhasznú

Részletesebben

Adultus Alapítvány módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata.

Adultus Alapítvány módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata. Adultus Alapítvány módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1 Az Alapítvány neve, székhelye, jogi személyisége, közhasznú szervezeti jellege és közhasznú jogállása...

Részletesebben

Györkönyi Pincehegyért Egyesület ALAPSZABÁLYA

Györkönyi Pincehegyért Egyesület ALAPSZABÁLYA Györkönyi Pincehegyért Egyesület ALAPSZABÁLYA 1 I. Általános rendelkezés 1. Az egyesület neve: Györkönyi Pincehegyért Egyesület 2. Az egyesület székhelye: 7045 Györköny, Fı u. 494. 3. Az egyesület önkormányzati

Részletesebben

(A jelen Alapító Okirat 2011. február 8.-án elfogadott változásait vastag dőlt szedés jelzi)

(A jelen Alapító Okirat 2011. február 8.-án elfogadott változásait vastag dőlt szedés jelzi) ALAPÍTÓ OKIRAT Változásokkal egységes szerkezetbe foglalt változat Budapest 2011. február 8. (A jelen 2011. február 8.-án elfogadott változásait vastag dőlt szedés jelzi) KUKA Környezetvédelmi és Újrafelhasználó

Részletesebben

Az Arany János Diákszövetség Egyesület. Alapszabálya. Preambulum. 450. ünnepi tanévében

Az Arany János Diákszövetség Egyesület. Alapszabálya. Preambulum. 450. ünnepi tanévében Az Arany János Diákszövetség Egyesület Alapszabálya Preambulum A nagykırösi Arany János Református Gimnázium és Diákotthon az intézet fennállásának 450. ünnepi tanévében az öregdiákok mindig hőséges és

Részletesebben

Castrum Noster Lovagrend. Kulturális Közhasznú Egyesület. módosított, egységes szerkezető. Alapszabálya

Castrum Noster Lovagrend. Kulturális Közhasznú Egyesület. módosított, egységes szerkezető. Alapszabálya Castrum Noster Lovagrend Kulturális Közhasznú Egyesület módosított, egységes szerkezető Alapszabálya A Castrum Noster Lovagrend Kulturális Közhasznú Egyesület alapszabályát a következıkben állapítja meg:

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA. a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveget 2010. február 22. napján fogadta el a Közgyőlés. I. fejezet

ALAPSZABÁLYA. a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveget 2010. február 22. napján fogadta el a Közgyőlés. I. fejezet MEZİHEGYESI ÁLLATVÉDİK EGYESÜLETÉNEK MeÁVE ALAPSZABÁLYA a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveget 2010. február 22. napján fogadta el a Közgyőlés I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1./ Az

Részletesebben

- elfogadva a 2010. október 25-i közgyűlésen - I. fejezet Általános rendelkezések

- elfogadva a 2010. október 25-i közgyűlésen - I. fejezet Általános rendelkezések Az Árpád Gimnáziumért Közhasznú Egyesület Alapszabálya (I. sz. módosítás) - elfogadva a 2010. október 25-i közgyűlésen - I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: Árpád Gimnáziumért Közhasznú

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. (módosításokkal egységes szerkezetben, legutolsó módosítás dőlt, vastagított betűkkel szedve) 2014. január

ALAPÍTÓ OKIRAT. (módosításokkal egységes szerkezetben, legutolsó módosítás dőlt, vastagított betűkkel szedve) 2014. január ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben, legutolsó módosítás dőlt, vastagított betűkkel szedve) 2014. január Tőrincsi Csaba a mai napon közérdekű alapítványt hoz létre az alábbiak szerint:

Részletesebben

A Culturelle Közhasznú Alapítvány Alapító Okirata módosításokkal, egységes szerkezetben

A Culturelle Közhasznú Alapítvány Alapító Okirata módosításokkal, egységes szerkezetben 1 A Culturelle Közhasznú Alapítvány Alapító Okirata módosításokkal, egységes szerkezetben Napjaink rohamosan fejlődő világában kiemelten nagy szerep jut a kulturális célokért munkálkodó szervezeteknek.

Részletesebben

A Dávid Kisemberek Társasága. angolul David Little People Society ALAPSZABÁLYA. Bevezetı ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.

A Dávid Kisemberek Társasága. angolul David Little People Society ALAPSZABÁLYA. Bevezetı ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Dávid Kisemberek Társasága angolul David Little People Society ALAPSZABÁLYA Bevezetı ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. 1. Az Egyesület neve: Dávid Kisemberek Társasága 2. Az Egyesület neve angolul: David Little

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Ezerarcú Multikulti Közhasznú Egyesület. Egységes szerkezetben a 2010. július 30-i rendkívüli közgyűlésen elfogadott módosításokkal 1

ALAPSZABÁLY. Ezerarcú Multikulti Közhasznú Egyesület. Egységes szerkezetben a 2010. július 30-i rendkívüli közgyűlésen elfogadott módosításokkal 1 ALAPSZABÁLY Ezerarcú Multikulti Közhasznú Egyesület Egységes szerkezetben a 2010. július 30-i rendkívüli közgyűlésen elfogadott módosításokkal 1 Az Ezerarcú Multikulti Közhaszú Egyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

Alapszabály. (2) Az Egyesület székhelye: 9700 Szombathely, Bolyai u 11. NymE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

Alapszabály. (2) Az Egyesület székhelye: 9700 Szombathely, Bolyai u 11. NymE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Alapszabály A Bolyais Szülők Egyesülete alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 61-64. -ai

Részletesebben

- egységes szerkezetbe foglalva - 2014. május 19. napján

- egységes szerkezetbe foglalva - 2014. május 19. napján VEZÉR HALLGATÓI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA - egységes szerkezetbe foglalva - 2014. május 19. napján I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Vezér Hallgatói Egyesület" alakuló közgyűlésén alapszabályát a 2014. március

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai. II. Az Egyesület célja és feladatai

ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai. II. Az Egyesület célja és feladatai BARBONCÁS BÁBOKKAL NEMCSAK A GYERMEKEKÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a BARBONCÁS Bábokkal

Részletesebben

BUDAI AKROBATIKUS SPORT EGYESÜLET alapszabálya

BUDAI AKROBATIKUS SPORT EGYESÜLET alapszabálya 1 BUDAI AKROBATIKUS SPORT EGYESÜLET alapszabálya A Budai Akrobatikus Sport Egyesület alakuló Közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság 2004. évi I. törvénye

Részletesebben

Egészség és Egység a Természettel Egyesület Alapszabálya (a 2011. évi CLXXV. Tv. szerint átdolgozva, egységes szerkezetben)

Egészség és Egység a Természettel Egyesület Alapszabálya (a 2011. évi CLXXV. Tv. szerint átdolgozva, egységes szerkezetben) Egészség és Egység a Természettel Egyesület Alapszabálya (a 2011. évi CLXXV. Tv. szerint átdolgozva, egységes szerkezetben) I. Általános rendelkezések (1.) Az Egészség és Egység a Természettel Egyesület

Részletesebben

Muzsikáló Kőbánya Egyesület Alapszabálya. elfogadva a 2011. április 05. napján tartott alakuló közgyűlésen. I. Általános rendelkezések

Muzsikáló Kőbánya Egyesület Alapszabálya. elfogadva a 2011. április 05. napján tartott alakuló közgyűlésen. I. Általános rendelkezések Muzsikáló Kőbánya Egyesület Alapszabálya elfogadva a 2011. április 05. napján tartott alakuló közgyűlésen I. Általános rendelkezések 1. A szervezet neve: Muzsikáló Kőbánya Egyesület 2. A szervezet székhelye:

Részletesebben

1.) Alapítók: Dobos Istvánné 2119 Pécel, Szőlőhegy u. 13

1.) Alapítók: Dobos Istvánné 2119 Pécel, Szőlőhegy u. 13 ./,. Ráday Pál Alapítvány alapító okirata módosító rendelkezésekkel egységes szerkezetbe foglalt okirata, mely módosítást a vastag betűs szövegrész tartalmazza me ly abból a célból készült, hogy az I.)

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Rákellenes Egyesület alapszabálya

Komárom-Esztergom Megyei Rákellenes Egyesület alapszabálya Komárom-Esztergom Megyei Rákellenes Egyesület alapszabálya Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Komárom-Esztergom Megyei Rákellenes Egyesület (2) Az Egyesület rövidített elnevezése: KORE (3) Az

Részletesebben

AUTIZMUS ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (módosítás, egységes szerkezetben) 2014.

AUTIZMUS ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (módosítás, egységes szerkezetben) 2014. AUTIZMUS ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (módosítás, egységes szerkezetben) 2014. Bevezető: A jelen okiratot aláíró Alapító az autistáknak és családjaiknak az okirat céljaiba meghatározott módon való közvetett

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L YA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A L A P S Z A B Á L YA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Wadrózsa Pedagógiai Műhely Közhasznú Egyesület A L A P S Z A B Á L YA EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1 A Wadrózsa Pedagógiai Műhely Közhasznú Egyesület ezen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt létesítő

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Tehetséges Paksi Fiatalokért Alapítvány létrehozására. Alulírottak a címben szereplő névvel alapítványt hoznak létre:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Tehetséges Paksi Fiatalokért Alapítvány létrehozására. Alulírottak a címben szereplő névvel alapítványt hoznak létre: ALAPÍTÓ OKIRAT A Tehetséges Paksi Fiatalokért Alapítvány létrehozására. Alulírottak a címben szereplő névvel alapítványt hoznak létre: 1. Paksi Atomerőmű Részvénytársaság 2. Paks Város Önkormányzata Az

Részletesebben

Budapest, 2014. június

Budapest, 2014. június Alapszabály Budapest, 2014. június I. Általános rendelkezések... 3 II. Az Egyesület célja és feladatai...3 III. Az Egyesület tevékenységei...4 IV. A tagsági viszony... 5 V. A tagok...6 VI. Az Egyesület

Részletesebben

BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1 A BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET alapszabályának módosítása egységes szerkezetben Alulírottak ezúton nyilatkozunk,

Részletesebben

K I V O N A T. a kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjérıl szóló 12/2004. (IV. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról

K I V O N A T. a kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjérıl szóló 12/2004. (IV. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról K I V O N A T Tata Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. június 29-én megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl 22/2011.(VII.5.) ÖR. a kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjérıl szóló 12/2004.

Részletesebben

Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület

Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület (módosított, egységes szerkezetbe foglalt) Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület

Részletesebben

1. Az Egyesület neve, székhelye, működési területe és elektronikus levélcíme (Ptk. 3:5. a) és b) pontja alapján)

1. Az Egyesület neve, székhelye, működési területe és elektronikus levélcíme (Ptk. 3:5. a) és b) pontja alapján) Nagyvállalatok Logisztikai Vezetőinek Klubja Közhasznú Egyesület módosítása egységes szerkezetben A Nagyvállalatok Logisztikai Vezetőinek Klubja Közhasznú Egyesület a 2014. május. napján hozott xxx /2014.

Részletesebben

VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1 VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1.1. A szervezet neve VADVIRÁG EGYESÜLET 1.2. Székhelye: 7621 Pécs, Szent István tér 17 Civil Közösségek Háza 1.3. Működési területe: Magyarország, különös tekintettel

Részletesebben