Budaörsi Passió Egyesület A L A P S Z A B Á L Y

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Budaörsi Passió Egyesület A L A P S Z A B Á L Y"

Átírás

1 1 Budaörsi Passió Egyesület A L A P S Z A B Á L Y Az alapító személyek az évi II. törvény alapján, néhai Bató Géza Budaörsi Passió címő szerzıi alkotását alapul véve, a mő felhasználására kötött hatályos felhasználási szerzıdés rendelkezéseit betartva, a hagyományok tisztelete, a mai Budaörsiek és a jövı nemzedékei hitének megmentése, megerısítése és annak szervezett keretekben -többek között a passió játszás formájában- való megélése és kinyilvánítása céljából egyesületet hoznak létre I. Az Egyesület hivatalos megnevezése: Magyarul: Budaörsi Passió Egyesület. Németül: Budaörser Passion Verein Általános rendelkezések II. Az Egyesület célja: 1. A Budaörsi Passió szabadtéri színjátékra írt szerzıi alkotás (a továbbiakban Budaörsi Passió) rendszeres elıadása hagyományának méltó megújítása és gyakorlása. 2. Az elıadás német és magyar nyelvő szövegkönyve szerzıi alkotási védelmének elısegítése. 3. A szövegkönyv egyesületen kívüli méltó felhasználásához segítség, másfelıl kontroll biztosítása. 4. Az elıadások helyének (Budaörsi Kıhegy) az egyesület számára történı kizárólagos biztosítása az ingatlanok tulajdonosaival (Budaörsi Római Katolikus Egyházközség, Wendler Ferenc Szőz Mária Alapítvány, Budaörs Város Önkormányzat) kötött megállapodás és -ha szükséges- egyéb technikai, jogi eszközökkel. 5. Együttmőködés külön megállapodásokban szövegezett módon a Csíksomlyói (Románia), Margitbányai (Ausztria) és az Auermacheri (Németország) Passió jogosult képviselıivel. 6. Együttmőködés kialakítása az Európa Passióval és az Ausztriai Passió Színjátszók Szövetségével és annak helyi szervezeteivel. 7. A Budaörsi Passió profanizálásának kizárása. 8. Az elıadások szervezıivel, rendezıivel, szereplıivel és közremőködıivel együtt az evangéliumi elvárások érvényesítése. 9. Karácsonyi misztérium-játékok szervezése és elıadása a budaörsi templomokban és a Kıhegyen. 10. Az elıadások eszmei, személyi, pénzügyi alapjainak biztosítása. Ezen célok megvalósításáért kifejtett közhasznú tevékenységek az évi CLVI. tv. 26., c, pontja szerint:

2 2 5. kulturális tevékenység, 6. kulturális örökség megóvása, 13. a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység, 19. euroatlanti integráció elısegítése. A közhasznú szolgáltatásokból a tagokon kívül -a mőködési szabályzatban meghatározott feltételek szerint- más is részesülhet. Az egyesület vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. A gazdálkodás során elért eredményt nem osztja fel, azt az alapszabályban meghatározott tevékenységekre fordítja. Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, a szervezet pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. III. Az Egyesület adatai: 1. Az Egyesület székhelye: 2040 Budaörs, Budapesti u Az Egyesület mőködési területe: Magyarország 3. Az Egyesület hivatalos pecsétje ovális alakú, szövege: Budaörsi Passió Egyesület, Budaörser Passion Verein, középen a Budaörsi Passió jelképével, a Krisztius fejjel és kereszttel, Az alapítás éve: IV. Az Egyesület tagsága: Az egyesületet természetes személyek, illetve jogi személyek alkotják, akik az egyesület alapszabályát elfogadják. V. A tagsági viszony: 1. A tagfelvételrıl a jelölt kérésére a határozatképes elnökség dönt egyszerő szótöbbséggel. Elutasítás esetén a közgyőléshez lehet fordulni 30 napon belül. A fellebbezésrıl egyszerő szótöbbséggel a közgyőlés dönt. 2. Az Egyesület tagjairól nyilvántartást vezet és a tagokat tagsági igazolvánnyal látja el. 3. A tagsági viszony megszőnik: - a tag önkéntes kilépésével, amit írásban lehet bejelenteni a vezetıségnek, vagy szóban a közgyőlésnek, - a tag halálával vagy felszámolásával, - kizárással. A tagot az egyesületbıl az Elnökség akkor zárhatja ki, ha egy évet meghaladó tagdíjhátraléka van, vagy magatartásával egyesület alapszabályában meghatározott célok elérését veszélyzeteti. A tagot a kilátásba helyezett kizárásról az ok megnevezése mellett írásban értesíteni kell. Lehetıséget kell biztosítani számára, hogy véleményét a elnökségnek elıadhassa és csak ezt követheti az elnökség kizáró határozata. 4. A kizárási határozat ellen a tag a határozat kézhezvételétıl számított 30 napon belül a közgyőléshez fellebbezést terjeszthet elı. A közgyőlés a soron következı ülésén köteles a tag és az elnökség indokait meghallgatni, és döntést hozni. A tag a Közgyőlés döntése ellen a bírósághoz fordulhat jogorvoslatért a kizárásról hozott döntés közlésétıl számított 30 napon belül.

3 3 VI. A tagok jogai és kötelességei: 1. A tagok jogosultak: - közremőködni a feladatok meghatározásában, végrehajtásában és a megvalósulás ellenırzésében, - részt venni az Egyesület rendezvényein, - az Egyesület mőködésére, gazdálkodására vonatkozó javaslattal, bejelentéssel fordulni a közgyőléshez, az elnökséghez, az elnökhöz, - elsıbbséggel igénybe venni az Egyesület létesítményeit, szolgáltatásait, - az egyesület életében aktív és passzív szavazati joggal élni, - a tag az Egyesület vagy annak bármely szervének törvénysértı határozata ellen, a tudomásszerzéstıl számított 30 napon belül jogorvoslatért a bírósághoz fordulhat. 2. A tagok kötelesek: - az alapszabály rendelkezéseit, az egyesületi határozatokat maradéktalanul betartani, - részt vállalni az Egyesület életében és együttmőködni az alapszabállyal összhangban levı feladatok végrehajtásában, - befizetni az Egyesület közgyőlése által meghatározott tagdíjat. VII. Az Egyesület szervei és mőködése. Az Egyesület szervei a következık: - Közgyőlés, - Elnökség, - Felügyelı Bizottság 1. A közgyőlés: Az Egyesület legfıbb szerve a tagok összességébıl álló közgyőlés. a, A közgyőlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: - az alapszabály elfogadása és módosítása, - nyílt szavazással, egyszerő többséggel az alábbi tisztségviselık választása: elnök, titkár, gazdasági vezetı, további négy elnökségi tag. - az elnökség beszámoltatása, - a tagdíj mértékének meghatározása, - az éves költségvetés jóváhagyása, - a közhasznú szervezet éves beszámolójának jóváhagyása nyílt szavazással 2/3-os többséggel, - a közhasznúsági jelentés elfogadása nyílt szavazással 2/3-os többséggel, - döntés alapítvány vagy, gazdasági társaság létrehozásáról, illetve ezekbe való belépésrıl, - határozathozatal más társadalmi szervezettel történı egyesülésrıl vagy az Egyesület feloszlatásáról titkos szavazással, 2/3-os szótöbbséggel, - az éves cselekvési program elfogadása, - a szervezeti és mőködési szabályzat elfogadása és módosítása, - a saját ügyrend meghatározása (levezetı elnök, napirend, szavazás rendje, stb). b, A közgyőlés összehívása és határozatképessége: A közgyőlést évente legalább egyszer össze kell hívni. A közgyőlést az elnökség hívja össze. A közgyőlésre az Egyesület tagjait a javasolt napirend feltüntetésével írásban kell meghívni. A meghívónak tartalmaznia kell a határozatképtelennek bizonyuló közgyőlés megismétlésének pontos idıpontját is. A meghívót a közgyőlés napja elıtt legalább 15 nappal kézbesíteni kell. A közgyőlést össze kell hívni, ha a tagság legalább 1/3-a az ok és a cél megjelölésével kéri. A határozatképes közgyőlés a határozatait nyílt szavazással 2/3-os többséggel hozza. A közgyőlés határozatképes, ha az Egyesület tagjainak több mint a fele jelen van.

4 4 Határozatképtelenség esetén az újból összehívott közgyőlés az eredeti napirenden szereplı ügyekben a közgyőlés határozatait egyszerő szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza, kivéve, ha jogszabály, vagy a jelen alapszabály másként rendelkezik. A közgyőlésrıl jegyzıkönyvet kell felvenni. 2. Az elnökség: Az Egyesület vezetı szerve az elnökség. Az elnökség tagjai az elnök, a titkár, a gazdasági vezetı és a további négy elnökségi tag. a, Az elnökség feladatai, hatásköre: - a közgyőlés elıkészítése, összehívása, - az Egyesület tevékenységének szervezése, - gazdálkodás az éves költségvetésben részére megállapított kereteken belül, - kapcsolattartás más társadalmi szervezetekkel, - döntés tagfelvételrıl és kizárásról, - a szervezeti és mőködési szabályzat kidolgozása, - a tisztségviselık beszámoltatása, - a tisztújításhoz három tagú jelölıbizottság megválasztása. Az elnökség félévente legalább egyszer ülésezik. Az elnökséget az elnök, annak akadályoztatása esetén a titkár hívja össze. A javasolt napirendet tartalmazó meghívót az ülés elıtt legalább 8 nappal kell kézbesíteni. Az elnökség határozatképes, ha a tagjainak több mint a fele jelen van. Az elnökség határozatait nyílt szavazással, egyszerő szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlıség esetén az indítvány elutasítottnak tekintendı. Határozatképtelenség esetén az emiatt nyolc napon túl, de 30 napon belül összehívott elnökség az eredeti napirenden szereplı ügyekben, az elnökségi határozatokat egyszerő szótöbbséggel nyílt szavazással hozza. Szavazategyenlıség esetén az elnök szavazata dönt. Az elnökség üléseirıl jegyzıkönyvet kell készíteni. 3. Az elnökségi tagok feladatai: Az elnökség kollektív vezetési szerv, tagjai együttesen viselik a felelısséget az Egyesület mőködéséért. Az elnök hívja össze és vezeti az elnökségi ülést, valamint gondoskodik a határozatok végrehajtásáról. Ellátja az Egyesület képviseletét. Az elnökségnek és a közgyőlésnek tartozik felelısséggel. A titkár felelıs a levelezésért, a jegyzıkönyvek elkészítéséért, a nyilvánossággal való kapcsolatok ápolásáért, amennyiben ezekkel a feladatokkal az elnökség mást tagot nem bíz meg. A titkár az elnökségnek és a közgyőlésnek tartozik felelısséggel. A gazdasági vezetı felelıs az Egyesület gazdálkodásának szabályosságáért. Elkészíti a költségvetési tervezetet és az éves beszámolót, melyek az elnökség jóváhagyásával terjeszthetık a közgyőlés elé. A gazdasági vezetı az elnökségnek és a közgyőlésnek tartozik felelısséggel. A további elnökségi tagok a közgyőlés és az elnökség által rájuk ruházott feladatokat látják el, részt vesznek az elnökségi döntésekben. (1) A közgyőlés és a vezetı szerv határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója [Ptk b) pont], élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján a) kötelezettség vagy felelısség alól mentesül, vagy b) bármilyen más elınyben részesül, illetve a megkötendı jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minısül elınynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehetı nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítı okiratnak megfelelı cél szerinti juttatás. (2) Nem lehet a felügyelı szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki a) a vezetı szerv elnöke vagy tagja,

5 5 b) a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik, c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehetı nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítı okiratnak megfelelı cél szerinti juttatást -, illetve d) az a)-c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója. Ha a közhasznú szervezet éves bevétele meghaladja az ötmillió forintot, a vezetı szervtıl elkülönült felügyelı szerv létrehozása akkor is kötelezı, ha ilyen kötelezettség más jogszabálynál fogva egyébként nem áll fenn. A felügyelı szerv ügyrendjét maga állapítja meg. A közhasznú szervezet megszőntét követı két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezetı tisztségviselıje az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be, annak megszőntét megelızı két évben legalább egy évig vezetı tisztséget, amely az adózás rendjérıl szóló törvény szerint köztartozását nem egyenlítette ki. A vezetı tisztségviselı, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett, közhasznú szervezetet elızetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejőleg más közhasznú szervezetnél is betölt. A közhasznú szervezet az évi CLVI. tv. 7. (3) bekezdésében elıírt nyilvánossági szabályokat az alábbiak szerint teljesíti: a) Olyan nyilvántartást vezet, amelybıl a vezetı szerv döntésének tartalma, idıpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzık számaránya (ha lehetséges személye) megállapítható. A nyilvántartásba betekintést az egyesület székhelyén, az elnök ad. b) A vezetı szerv döntéseit az érintettekkel ajánlott levélben tudatja, a nyilvánosságot a határozat székhelyen történı kifüggesztés útján tájékoztatja. c) A közhasznú szervezet mőködésével kapcsolatosan keletkezett iratokba az egyesület székhelyén, az elnök enged betekintést. d) A közhasznú szervezet mőködésérıl, szolgáltatásai igénybevételének módjáról, beszámolói közlésének nyilvánosságáról a Helyi Téma címő Budaörsön megjelenı hetilapban történı megjelentetéssel gondoskodik. A közhasznú szervezet köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejőleg közhasznúsági jelentést készíteni. A közhasznúsági jelentés elfogadása a legfıbb szerv kizárólagos hatáskörébe tartozik. A közhasznú szervezet éves beszámolóját és a közhasznúsági jelentést az elnök és a gazdasági vezetı készíti el. A közgyőlés és az elnökség ülései nyilvánosak. A Felügyelı Bizottság a. Az Egyesület Taggyőlése három tagú Felügyelı Bizottságot (a továbbiakban: Bizottság) választ. A Bizottság tagjaira az Elnökség tesz javaslatot. b. A Bizottság tagjai maguk közül bizottsági Elnököt választanak.

6 6 c. A Bizottság ellenırzi az Egyesület mőködését és gazdálkodását. Ennek során a vezetı tisztségviselıktıl jelentést, az Egyesület tagjaitól tájékoztatást kérhet, továbbá az Egyesület könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja. d. A Bizottság tagja az Elnökség ülésén tanácskozási joggal részt vehet. e. A Bizottság munkarendjét maga határozza meg, de legalább évente két alkalommal ülésezik. f. A Bizottság köteles az Elnökséget tájékoztatni és elnökségi ülés összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy Az Egyesület mőködése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként súlyosan sértı esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az Elnökség döntését teszi szükségessé. A vezetı tisztségviselık felelısségét megalapozó tény merült fel. g. Az Elnökséget a Bizottság indítványára, annak megtételétıl számított harminc napon belül, össze kell hívni. E határidı eredménytelen eltelte esetén az Elnökség összehívására a Bizottság is jogosult. h. Ha az Elnökség a törvényes mőködés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet. i. Nem lehet a felügyelı szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki a.) a vezetı szerv elnöke vagy tagja, b.) a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik, c.) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehetı nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítı okiratnak megfelelı cél szerinti juttatást -, illetve d.) az a)-c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója. j. A Bizottság üléseinek összehívására, rendjére, határozathozatalának módjára, valamint a határozatok nyilvántartására vonatkozó szabályok megegyeznek a Közgyőlésre vonatkozó szabályokkal. VIII. Megszőnés. Az Egyesület megszőnik, ha: - a feloszlást a határozatképes közgyőlés 2/3 -os, titkos szavazással kimondja, - más szervezettel való egyesülést a közgyőlés 2/3 -os többséggel, titkos szavazással elhatároz, - a bíróság feloszlatja, vagy megszőnését megállapítja, - a tagok száma 10 fı alá csökken. A közgyőlés megszőnésre vonatkozó határozatát elnökségi indítványra hozhatja.

7 7 IX. Az egyesület vagyona. 1. Készpénzvagyon: - A tagok által fizetett tagdíjak. - Támogatások, vagy ajándékozás címén juttatott pénzösszeg. - Rendezvényekbıl, kiadványokból származó bevétel. - Pályázat útján nyert összegek. - Alapítványi támogatás. - Egyéb bevételek. 2. A Egyesület pénzkövetelései (kintlévıségek). 3. Egyéb vagyon: - Leltárban nyilvántartott berendezések, felszerelések, könyvek, képek, stb. - Anyagszámadásban nyilvántartott nyomtatványok, kiadványok. - Ingatlanok. Az Egyesület vagyonával, önállóan, a pénzügyi jogszabályoknak megfelelıen köteles gazdálkodni. Az Egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. Az Egyesület tagjai az Egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek. Megszőnése esetén a Egyesület vagyonáról a Közgyőlés dönt. X. Záró rendelkezés. Az Egyesületet a Budaörsön december 4. napján tartott alakuló közgyőlés jegyzıkönyve szerint, annak mellékletében felsorolt alapító tagok hozták létre. Az Egyesület a bírósági nyilvántartásba vétellel jogi személy. Az alapszabályban nem rendezett kérdésekben az egyesülési jogról szóló évi II. tv. -t, valamint a Polgári Törvénykönyvet kell irányadónak tekinteni. Budaörs, 2007.december 4. Budaörs, december 4. Ritter Imre elnök Kovács Veronika jegyzıkönyvvezetı Tanúk: név: lakcím:......

I. Az egyesületrıl általában: Szigetvári Várbaráti Kör

I. Az egyesületrıl általában: Szigetvári Várbaráti Kör I. Az egyesületrıl általában: l. Az egyesület hivatalos neve: 2/a. Az egyesület célja: / Szigetvári Várbaráti Kör, a továbbiakban: Kör / Szigetvári Várbaráti Kör A Közhasznú Szervezetrıl szóló 1997. évi

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA. a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveget 2010. február 22. napján fogadta el a Közgyőlés. I. fejezet

ALAPSZABÁLYA. a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveget 2010. február 22. napján fogadta el a Közgyőlés. I. fejezet MEZİHEGYESI ÁLLATVÉDİK EGYESÜLETÉNEK MeÁVE ALAPSZABÁLYA a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveget 2010. február 22. napján fogadta el a Közgyőlés I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1./ Az

Részletesebben

Györkönyi Pincehegyért Egyesület ALAPSZABÁLYA

Györkönyi Pincehegyért Egyesület ALAPSZABÁLYA Györkönyi Pincehegyért Egyesület ALAPSZABÁLYA 1 I. Általános rendelkezés 1. Az egyesület neve: Györkönyi Pincehegyért Egyesület 2. Az egyesület székhelye: 7045 Györköny, Fı u. 494. 3. Az egyesület önkormányzati

Részletesebben

Az Arany János Diákszövetség Egyesület. Alapszabálya. Preambulum. 450. ünnepi tanévében

Az Arany János Diákszövetség Egyesület. Alapszabálya. Preambulum. 450. ünnepi tanévében Az Arany János Diákszövetség Egyesület Alapszabálya Preambulum A nagykırösi Arany János Református Gimnázium és Diákotthon az intézet fennállásának 450. ünnepi tanévében az öregdiákok mindig hőséges és

Részletesebben

1.) Tiszteleti tagok jogainak kiterjesztése 9 (2) (3), 11/A (6), 11/C. (4), 12. (2), (8), 13 (1)

1.) Tiszteleti tagok jogainak kiterjesztése 9 (2) (3), 11/A (6), 11/C. (4), 12. (2), (8), 13 (1) Fıvárosi Bíróság Társadalmi Szervezetek és Alapítványok Kezelıirodája: 1055 Budapest, Markó u 27, I em 70 Tel: +361-354-6812, +361-354-6735, +361-354-6429 Ügyfélfogadás: H K Cs P : 8:15 11:00 Sz: 8:15

Részletesebben

4. A közalapítvány induló vagyona: az alapító általa a fenti célra rendelkezésre bocsátott 100.000,- Ft azaz egyszázezer forint. II.

4. A közalapítvány induló vagyona: az alapító általa a fenti célra rendelkezésre bocsátott 100.000,- Ft azaz egyszázezer forint. II. A jelen okirattal az 1. pontban jelölt alapító a Ptk.74/B.. alapján a közhasznú szervezetekrıl szóló 1997.évi CLVI. tv. rendelkezéseinek figyelembevételével a Tengelic Községért alapítvány Alapító okiratát

Részletesebben

Castrum Noster Lovagrend. Kulturális Közhasznú Egyesület. módosított, egységes szerkezető. Alapszabálya

Castrum Noster Lovagrend. Kulturális Közhasznú Egyesület. módosított, egységes szerkezető. Alapszabálya Castrum Noster Lovagrend Kulturális Közhasznú Egyesület módosított, egységes szerkezető Alapszabálya A Castrum Noster Lovagrend Kulturális Közhasznú Egyesület alapszabályát a következıkben állapítja meg:

Részletesebben

MAZSIHISZ Szeretetkórházért Közhasznú Alapítvány alapító okirata

MAZSIHISZ Szeretetkórházért Közhasznú Alapítvány alapító okirata MAZSIHISZ Szeretetkórházért Közhasznú Alapítvány alapító okirata Alapító okirat, melynek alapján Flór Ferenc alapító, a Zsidó Szeretetkórház támogatására jogi személyiséggel rendelkezı közhasznú alapítvány

Részletesebben

- Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység

- Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Új Világ Közhasznú Egyesület 2. Az egyesület székhelye: 5650 Mezőberény, Kereki utca 60. 3. Cél, közhasznú tevékenységek 3.1.Cél: Hátrányos

Részletesebben

FERENCZY JÓZSEF KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA. módosításokkal egységes szerkezetben. Preambulum

FERENCZY JÓZSEF KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA. módosításokkal egységes szerkezetben. Preambulum FERENCZY JÓZSEF KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA módosításokkal egységes szerkezetben Preambulum Alulírott Alapítók a Ptk. 74/A F. -ai, valamint a közhasznú szervezetekrıl szóló 1997. évi CLVI. törvény

Részletesebben

Kép-Szín-Tér Fotómővészeti Mőhely Közhasznú Egyesület. Alapszabály. 1. Az Egyesület neve, székhelye és jogállása

Kép-Szín-Tér Fotómővészeti Mőhely Közhasznú Egyesület. Alapszabály. 1. Az Egyesület neve, székhelye és jogállása 1 Kép-Szín-Tér Fotómővészeti Mőhely Közhasznú Egyesület Alapszabály A Kép-Szín-Tér Fotómővészeti Mőhely Közhasznú Egyesület közgyûlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetõleg a Magyar

Részletesebben

A SZÉLEESÁVKÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPITÓ OKIRATA. a 2012. szeptember 15-én kelt módosításokkal egységes szerkezetben

A SZÉLEESÁVKÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPITÓ OKIRATA. a 2012. szeptember 15-én kelt módosításokkal egységes szerkezetben A SZÉLEESÁVKÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPITÓ OKIRATA a 2012. szeptember 15-én kelt módosításokkal egységes szerkezetben mellyel, az alapító Zsitnyányi Erika (anyja neve: Csillag Mária, szül. hely és idı: Budapest,

Részletesebben

AZ INSPI-RÁCIÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

AZ INSPI-RÁCIÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ INSPI-RÁCIÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1) A Szervezet elnevezése: Inspi-Ráció Egyesület 2) A Szervezet rövidítése: Inspi-Ráció Egyesület 3) A szervezet alapítási éve: 2002 4)

Részletesebben

A MAGYAR MŐUGRÓ SZAKSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR MŐUGRÓ SZAKSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MAGYAR MŐUGRÓ SZAKSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 1. (1) A Magyar Mőugró Szakszövetség (a továbbiakban: Szakszövetség) a Nemzetközi Úszó Szövetség (FINA) alapszabályában és a sportról szóló 2004. évi I. Törvényben

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L YA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A L A P S Z A B Á L YA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Wadrózsa Pedagógiai Műhely Közhasznú Egyesület A L A P S Z A B Á L YA EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1 A Wadrózsa Pedagógiai Műhely Közhasznú Egyesület ezen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt létesítő

Részletesebben

A Dávid Kisemberek Társasága. angolul David Little People Society ALAPSZABÁLYA. Bevezetı ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.

A Dávid Kisemberek Társasága. angolul David Little People Society ALAPSZABÁLYA. Bevezetı ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Dávid Kisemberek Társasága angolul David Little People Society ALAPSZABÁLYA Bevezetı ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. 1. Az Egyesület neve: Dávid Kisemberek Társasága 2. Az Egyesület neve angolul: David Little

Részletesebben

A Német Általános Iskola és Gimnázium Barátainak és Támogatóinak Egyesülete Alapszabálya

A Német Általános Iskola és Gimnázium Barátainak és Támogatóinak Egyesülete Alapszabálya A Német Általános Iskola és Gimnázium Barátainak és Támogatóinak Egyesülete Alapszabálya I. Általános rendelkezések: 1. A Német Általános Iskola és Gimnázium Barátainak és Támogatóinak Egyesülete az egyesülési

Részletesebben

VASVÁR VÁROSÉRT KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

VASVÁR VÁROSÉRT KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA VASVÁR VÁROSÉRT KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA /egységes szerkezetben Vasvár Város Önkormányzata Képviselı-testülete 31/2003./II.27/ és 10/2004./I.29./ számú határozatainak módosításaival/ Vasvár Város

Részletesebben

BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1 A BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET alapszabályának módosítása egységes szerkezetben Alulírottak ezúton nyilatkozunk,

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg (A módosítás dılt betővel szedett szövegrész)

A L A P Í T Ó O K I R A T módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg (A módosítás dılt betővel szedett szövegrész) A L A P Í T Ó O K I R A T módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg (A módosítás dılt betővel szedett szövegrész) Tóth Lajos alapító a múzeumügy melletti egész életét végig kísérı elkötelezettsége,

Részletesebben

98. Határőr Sport Club

98. Határőr Sport Club 98. Határőr Sport Club Közhasznú Egyesület 9700 Szombathely Söptei út külső 98. Határőr Sport Club A 98. Határőr Sport Club Közhasznú Egyesület A A 98. Határőr Sport Club Közhasznú Egyesület (a továbbiakban:

Részletesebben

TERCIA FOGLALKOZTATÁSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

TERCIA FOGLALKOZTATÁSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY TERCIA FOGLALKOZTATÁSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY A TERCIA FOGLALKOZTATÁSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesület elvi alapja: Az egyesület olyan társadalmi szervezet, amely saját értékei alapján, önkéntesen szerveződik,

Részletesebben

A Megújuló Energia Ipari Társaság Egyesület Alapszabálya

A Megújuló Energia Ipari Társaság Egyesület Alapszabálya A Megújuló Energia Ipari Társaság Egyesület Alapszabálya A Megújuló Energia Ipari Társaság Egyesület - a továbbiakban: MEIT vagy Egyesület - a Magyar Köztársaság Alkotmányában rögzített egyesülési jog

Részletesebben

Az alapítvány céljához és feladatához hozzátartozik fenti célok érdekében a helyi, országos és nemzetközi kapcsolatrendszer kialakítása.

Az alapítvány céljához és feladatához hozzátartozik fenti célok érdekében a helyi, országos és nemzetközi kapcsolatrendszer kialakítása. ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA PREAMBULUM Alulírott Alapító a Ptk. 74/A-F. -ai, valamint a közhasznú szervezetekrıl szóló 1997. évi CLVI. törvény alapján az alábbi Alapítvány létrehozását határoztam el. 1)

Részletesebben

Alapszabály. (2) Az Egyesület székhelye: 9700 Szombathely, Bolyai u 11. NymE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

Alapszabály. (2) Az Egyesület székhelye: 9700 Szombathely, Bolyai u 11. NymE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Alapszabály A Bolyais Szülők Egyesülete alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 61-64. -ai

Részletesebben

ELSŐ MAGYAR KÉMÉNYSZÖVETSÉG KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

ELSŐ MAGYAR KÉMÉNYSZÖVETSÉG KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ELSŐ MAGYAR KÉMÉNYSZÖVETSÉG KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (2.számú módosítás, ahol a módosítások vastag álló betűvel írtak) Az Egyesület a törvény alapján önkéntesen létrehozott önkormányzattal rendelkező

Részletesebben

A MEGYER TÖRZS DÉLI GYEPÜVÉDŐI LOVAS HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A MEGYER TÖRZS DÉLI GYEPÜVÉDŐI LOVAS HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A MEGYER TÖRZS DÉLI GYEPÜVÉDŐI LOVAS HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (Egységes szerkezetbe foglalva) 2015. február 12. A Megyer Törzs Déli Gyepüvédői Lovas Hagyományőrző Egyesület közgyűlése, az egyesülési

Részletesebben

Aranydió Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA. (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg)

Aranydió Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA. (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) Aranydió Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) Farkas Klára 5126 Jászfényfalu, Madách Imre u. 32. szám alatti lakos nyitott a l a p í t v á n y létrehozását határozza

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai. II. Az Egyesület célja és feladatai

ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai. II. Az Egyesület célja és feladatai BARBONCÁS BÁBOKKAL NEMCSAK A GYERMEKEKÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a BARBONCÁS Bábokkal

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata mint alapító (a továbbiakban: Alapító) a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A. -a alapján jogi személyiséggel rendelkező,

Részletesebben