A MONORI BORÚT EGYESÜLET - ALAPSZABÁLYA - I. fejezet Általános rendelkezések

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A MONORI BORÚT EGYESÜLET - ALAPSZABÁLYA - I. fejezet Általános rendelkezések"

Átírás

1 1 A MONORI BORÚT EGYESÜLET - ALAPSZABÁLYA - I. fejezet Általános rendelkezések 1. (1) A MONORI BORÚT EGYESÜLET (a továbbiakban: Egyesület) az egyesülési jogról szóló évi II. törvény alapján létrehozott, demokratikus önkormányzattal rendelkezı, jogi személyiséggel rendelkezı egyesület. (2) Az Egyesület vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez (1997. évi CLVI. törvény 4. (1) bekezdés b./ pontja). (3) Az Egyesület a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítı okiratában meghatározott tevékenységére fordítja. 2. (1) Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Az Egyesület pártoktól támogatást nem fogad el, országgyőlési,- valamint megyei,- fıvárosi,- önkormányzati jelöltet a választásokon nem állít és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Az Egyesület csak olyan tevékenységet folytat, amely nem ellentétes az alkotmánnyal, nem ütközik a jogszabályok elıírásaival, és nem jár mások jogainak és szabadságának megsértésével. (2) Az Egyesület jogi személy. Az Egyesület - közgyőlésének jóváhagyásával - tagja lehet társadalmi szervezetek szövetségnek, más egyesületnek. (2) Az egyesület mőködési területe: a Monor környéki borvidék, és bortermıhely besorolású területei. (1) Az Egyesület neve: MONORI BORÚT EGYESÜLET (2) Az Egyesület székhelye: 2200 Monor, Kossuth Lajos utca (3) Az Egyesület telephelye: 2200 Monor, zártkert 9455 hrsz. 3. II. fejezet Az Egyesület célja, feladatai 4. (1) Az Egyesület az évi CLVI. törvény 26. c./ pontjának 6. alpontjában meghatározott kulturális örökség megóvása" közhasznú tevékenységet végezi.

2 2 (2) Célja, hogy mőködésével elısegítse a Monor környéki borvidék kulturális és történelmi örökségének megóvását, kultúrájának, hagyományainak megırzését és továbbvitelét, valamint a térség idegenforgalmának bıvítését és a Monori körzet térségének fejlesztését. (3) A fenti célkitőzések megvalósítása céljából az Egyesület feladatát képezi a). A Monor környéki Borút kialakítása, sajátos és egységes arculatának megteremtése. b.) A borhoz kapcsolódó idegenforgalmi szolgáltatások fejlesztése. c.) A borturizmus infrastruktúrájának kialakítása a környezetvédelmi szempontok figyelembe vételével. d.) A Monor környéki borvidék hírnevének öregbítése. e.) Kapcsolat kiépítése a nemzeti és nemzetközi bor utakkal. f.) Programcsomagok kialakítása a kulturális, történelmi, hagyományırzı programok és más turisztikai termékek bevonásával. g.) Közös marketing feladatok ellátása. a helyi borokkal és más idegenforgalmi szolgáltatásokkal kapcsolatban. h.) Képzési lehetıségek, tanulmányutak szervezése. i.) Tanácsadás. j.) Minısítési rendszer alkalmazása az egységes minıség biztosítás érdekében. k.) Segítség nyújtás pályázatok elıkészítéséhez a tagoknak, pályázatok benyújtása. az egyesület nevében. l.) A tagok érdekvédelme. m.) Csatlakozás más szakmai szövetségekhez, egyesületekhez. n.) Folyamatos tájékoztatás. o.) Kapcsolattartás és együttmőködés a térségben mőködı térség és vidékfejlesztı szervezetekkel. (4) Az Egyesület céljai megvalósítása érdekében közhasznú szolgáltatásait nem csupán tagjai részére nyújtja, hanem valamennyi természetes és jogi személy és más szervezet részére is lehetıvé teszi szolgáltatásainak igénybe vételét. (5) Az Egyesület az évi LXV. törvény 8. (1) bekezdése értelmében kötelezı önkormányzati feladatot lát el; így ellátja az épített és a természeti környezet védelmét, továbbá közremőködik a köztisztaság és a településtisztaság biztosításában. Erre tekintettel az alapítvány közhasznú tevékenységet folytat, vállalja Monor Város Strázsa - Hegyi Kilátójának és környezetének gondozását.

3 3 (6) Az Alapítvány alapító okirata szerinti tevékenységének és gazdálkodásának adatait a "Monori Strázsa" címő helyi lapban és egy országos napilapban közzéteszi, nyilvánosságra hozza. III. fejezet A tagsági viszony 5. (1) Az egyesület tagja lehet valamennyi 18 évesnél idısebb magyar és külföldi természetes személy, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkezı gazdaság társaság, akik az egyesület céljaival egyetértenek és tevékenységét támogatni kívánják. (2) Az Egyesület a.) Rendes tagja lehet az a bel-és külföldi természetes, valamint jogi személy, társadalmi szervezet és gazdasági társaság, vállalkozó - és vállalkozás, aki vagy akik elfogadják az Egyesület céljait és a kötelezettségeket teljesítését vállalják. b.) Tiszteletbeli tagja lehet az Egyesület közgyőlése által választott azon magánszemélyek, akik az Egyesület, vagy a Magyar szılészet borászat ügyének különleges, kiemelkedı szolgálatot tettek. c.) Pártoló tagja lehetnek azok a bel-, és külföldi természetes, valamint jogi személyek, társadalmi szervezetek és gazdasági társaságok, akik a rendes tagsággal járó kötelezettségeket nem vállalják, de valamilyen módon rendszeresen támogatják, segítik az Egyesület tevékenységét. (3) Az Egyesület alapítóit az alapszabály "I." számú melléklete tartalmazza. 1. cím A tagsági viszony keletkezése és megszőnése 6. (1) Az egyesületbe való be-és kilépés önkéntes. A tagsági viszony a tagfelvétellel jön létre. (2) A tagok felvételérıl az egyesület elnöksége dönt. Az elnökség köteles a felvételrıl a belépési nyilatkozat keltét követı elnökségi ülésen dönteni, és errıl a kérelmezıt írásban értesíteni. (3) A felvételt megtagadó határozat ellen az egyesület közgyőléséhez lehet jogorvoslatért folyamodni, amelyet a következı közgyőlés köteles megtárgyalni. (4) Az elnökség köteles az egyesület tagjairól folyamatos nyilvántartást vezetni. (5) A tagsági viszony megszőnik kilépéssel, törléssel, kizárással, a tag halálával illetve jogutód nélküli megszőnéssel. (6) Az egyesületbıl való kilépést az egyesület elnöksége részére írásban kell bejelenteni. A kilépés a tagot nem mentesíti a tagsága idején keletkezett kötelezettségek alól, megszőnik azonban a tagságból eredı jogok nem illetik.

4 4 (7) Törléssel szőnik meg a tagság halál esetén. A törlésrıl az elnökség gondoskodik. (8) A tagsági viszony megszőnése esetén befizetett tagdíj, adomány és más jellegő juttatás nem követelhetı vissza, az egyesület felé a volt tag a rábízott egyesületi vagyonnal a polgári jog szabályai szerint tartozik elszámolni. Az egyesület a volt tag által adott adomány és más jellegő anyagi juttatás felhasználásáról a tagsági viszony megszőnését követıen is számadással tartozik, és annak valódiságát a volt tag ellenırizheti. (9) A közgyőlés minısített többségi határozattal, a jelenlévı, szavazati joggal rendelkezı tagok legalább háromnegyedes szavazattöbbségével az Egyesületbıl kizárhatja azt a tagot, aki valamely, az egyesületi tagságból eredı kötelezettségét ismételten vagy súlyosan, az Egyesület céljait jelentısen veszélyeztetve megszegi, így különösen: ha az egy évnél régebben lejárt esedékességő tagdíjat írásbeli felszólításra sem fizette be, illetıleg ha az Egyesület céljával, szellemiségével vagy az Alapszabállyal össze nem egyeztethetı magatartást tanúsít. 2. cím Az Egyesület tagjának jogai 7. (1) Az Egyesület tagja részt vehet a közgyőlésen szavazati és tanácskozási joggal, felszólalhat, javaslatokat és indítványokat tehet, véleményt nyilváníthat az egyesület, a vezetıség és a tisztségviselık tevékenységérıl. Az Egyesület tagja - amennyiben jogszabály a tisztség betöltéséhez többletkövetelményt nem állapít meg - az Egyesületben szabályozott valamennyi tisztségre szabadon megválasztható. (2) Az Egyesület tagja észt vehet az Egyesület rendezvényein, az Egyesület által szervezett rendezvényeken, elıadásokon, klub- és egyesületi napokon. (3) Az Egyesület közgyőlésén minden tagot egy szavazati jog illet meg, melyet személyesen vagy akadályoztatása esetén írásban meghatalmazott személy útján gyakorolhat. (4) Az Egyesület tagja az Egyesület bármely szervének határozatát annak közlésétıl számított 30 napon belül a bíróság elıtt megtámadhatja, amennyiben az törvénysértı, vagy reá nézve sérelmes. (5) Az Egyesület tagjának joga van az egyesület szolgáltatásait megfelelı feltételek mellet igénybe venni. 3. cím A tag kötelezettségei 8. (1) Az Egyesület tagja köteles az alapszabályt és az Egyesület határozatait betartani, az azokban foglalt kötelezettségeket végrehajtani. (2) A tag köteles megóvni és gyarapítani az egyesület eszközeit, szolgálni az érdekeit; köteles megırizni az Egyesület tekintélyét, megbecsülését.

5 5 (3) Az Egyesület tagja rendszeresen köteles tagdíjat fizetni. (4) Az Egyesület tagja köteles tevékenyen részt venni az egyesület célkitőzéseinek megvalósításában, feladatainak végrehajtásában, köteles ellátni a vezetıségtıl kapott feladatokat. IV. Az egyesület szervei (1) Az egyesület szervei: a közgyőlés, az elnökség, a felügyelı bizottság cím A Közgyőlés 10. (1) Az egyesület közgyőlése az egyesület legfıbb szerve, mely a tagok összességébıl álló. A közgyőlést szükség szerint, de évente legalább egyszer össze kell hívni. Az egyesület közgyőlését össze kell hívni akkor is, ha a tagok 1/3-a, az ok és cél megjelölésével azt kívánja vagy a bíróság az összehívását elérendeli, illetve a törvényességi felügyeletet ellátó szerv azt indítványozza. (2) A közgyőlést az elnökség hívja össze. A meghívón fel kell tüntetni a megtárgyalásra javasolt napirendi pontokat, valamint a határozatképtelenség miatt az eredeti napirendi pontokkal megismételt közgyőlés idıpontját. (3) A meghívót a közgyőlés tervezett idıpontja elıtt legalább nyolc nappal a tagok részére meg kell küldeni. A részvételre jogosult egyéb személyeket és szerveket a közgyőlés helyérıl és idejérıl ugyancsak értesíteni kell. (4) A közgyőlés akkor határozatképes, ha azon a tagok több mint a fele jelen van. Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyőlést egy órán belüli idıpontra kell összehívni. (5) A megismételt közgyőlés - az eredeti, meghívóban közölt napirend vonatkozásában - megjelentek számától függetlenül határozatképes; erre a tagokat a meghívóban figyelmeztetni kell. 11. (1) A közgyőlésen minden meghívott tag egy szavazati joggal rendelkezik. (2) A közgyőlés határozatit nyílt szavazással, egyszerő szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlıség esetén az elnök szavazata dönt. (3) A közgyőlés titkos szavazással hoz határozatot, ha a közgyőlés jelenlévı tagjainak legalább 1/3-a indítványozza azt. (4) Az Egyesület közgyőlésén jelenlévı tagok kétharmadának szavazata szükséges: a.) az alapszabály megállapításához és módosításához;

6 6 b.) az egyesület feloszlatásának, más egyesülettel történı egyesülésének, illetve megszőnésének elhatározásához; c.) az egyesület elnökének, elnökségének és felügyelı bizottságának megválasztásához, visszahívásához, felmentéséhez; (5) A közgyőlés határozatait az érintettekkel írásban a határozat meghozatalától számított 8 napon belül a titkár közli ajánlott levélben tértivevénnyel. A titkár köteles gondoskodni arról, hogy a közgyőlési és elnökségi döntések nyilvánosságra hozatala megvalósuljon, így különösen az Egyesület székhelyén a határozatokat kifüggeszti és az Egyesület honlapján azokat mindenki számára elérhetıen közzéteszi. A határozatokból az érintettek és a nyilvánosság számára az Egyesület székhelyén hivatali idıben és térítés ellenében a titkár bárki számára köteles másolatot adni. (6) A titkár köteles mind a közgyőlési, mind az elnökségi döntésekrıl olyan folyamatos számozású írásbeli vagy azzal egyenértékően reprodukálható elektronikus nyilvántartást vezetni, amelybıl bármikor megállapítható a közgyőlés vagy az elnökség által meghozott döntés tartalma, a döntés meghozatalának idıpontja, továbbá a döntést ellenzık, valamint az azt támogatók számaránya. A titkár köteles gondoskodni róla, hogy a nyilvántartás bármilyen körülmények között reprodukálható legyen; annak tartalmáért, illetve tartalmának hitelességéért a titkár tartozik felelısséggel. 12. (1) A közgyőlésrıl jegyzıkönyvet kell készíteni. A jegyzıkönyvnek tartalmaznia kell a közgyőlésen elhangzott lényeges észrevételeket és javaslatokat, valamint a hozott határozatokat. A jegyzıkönyvet a közgyőlés elnöke és a jegyzıkönyv vezetıje írja alá, valamint két, a közgyőlés elején megválasztott személy hitelesíti. (2) A közgyőlés ülései nyilvánosak, azon bárki hallgatóként - tanácskozási és szavazati jog gyakorlása nélkül - részt vehet. Az ülések nyilvánosságának biztosítása érdekében az ülésre szóló meghívót az elnök az egyesület székhelyén lévı hirdetıtáblára az ülést megelızı nyolc nappal kifüggeszti. 13. (1) A közgyőlés dönthet minden, az egyesület szervezetére és mőködésére vonatkozó kérdésben, amelyet az elnökség a közgyőlés elé terjeszt. (2) A közgyőlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: a.) az alapszabály elfogadása és módosítása, b.) az elnök, az elnökség, a felügyelı bizottság megválasztása; c.) a titkár tiszteletdíjának vagy bérének megállapítása; d.) az egyesület éves munkatervének, költségvetésének és beszámolójának elfogadása, e.) mindazok a kérdések, amelyeket jogszabály vagy az alapszabály a közgyőlés hatáskörébe utal; f.) a tagdíj mértékének meghatározása;

7 7 g.) a tagfelvétel elutasítása elleni kérelem elbírálása. (3) A közgyőlés napirendjét az elnökség állapítja meg és terjeszti a közgyőlés elé. A közgyőlésen kötelezıen tárgyalni kell a.) az egyesület tevékenységérı szóló beszámolót, annak jóváhagyását; b.) az egyesület évi költségvetésének megállapítását; c.) az egyesület éves mérlegének elfogadását; d.) a felügyelı bizottság beszámolóját; e.) a tagfelvétel elutasítása elleni kérelem elbírálását; f.) mindazon kérdéseket, amelyeket jogszabály vagy az alapszabály a közgyőlés hatáskörébe utal. (4) Az éves beszámolót az Egyesület közgyőlése a meghívóval közölt napirend alapján a jelenlévık egyszerő szótöbbségével, nyílt szavazással dönt. Az éves beszámolóról szóló döntés elıtt a közgyőlés köteles meghallgatni a felügyelı bizottság véleményét, melyet a felügyelı bizottság elnöke a közgyőlés éves beszámolóról történı szavazása és határozat hozatala elıtt köteles megtartani. 14. (1) Az Egyesület rendkívüli közgyőlést tarthat, amennyiben a.) azt az Elnökség többségi határozatával elrendeli; b.) ha az egyesület tagjainak egyharmada az ok és a cél megjelölésével írásban kéri; c.) ha a felügyelı bizottság javasolja; d.) ha a törvényességi felügyeletet gyakorló szerv azt elrendeli; e.) egyéb, az alapszabályban meghatározott esetekben; f.) ha az elnökség létszáma három fıre csökken. (2) A rendkívüli közgyőlést az erre okot adó körülmény bekövetkezésétıl számított egy hónapon belül kell összehívni. A rendkívüli közgyőlésre a rendes közgyőlésre vonatkozó szabályok az irányadók. (3) A közgyőlés minısített többségi határozattal, a jelenlévı, szavazati joggal rendelkezı tagok legalább háromnegyedes szavazattöbbségével az Egyesület azon tisztségviselıjét felmentheti, aki valamely, az egyesületi tagságból és a tisztségviselés természetébıl eredı kötelezettségét ismételten vagy súlyosan, az Egyesület céljait jelentısen veszélyeztetve megszegi, így különösen: ha az egy évnél régebben lejárt esedékességő tagdíjat írásbeli felszólításra sem fizette be, illetıleg ha az Egyesület céljával, szellemiségével vagy az Alapszabállyal össze nem egyeztethetı magatartást tanúsít.

8 8 2. cím A tisztségviselık megválasztása 15. (1) A közgyőlés választja az Egyesület elnökét, alelnökét, titkárát és az elnökség tagjait, továbbá a felügyelı bizottság elnökét, tagjait. A tisztségviselıket a közgyőlés két év idıtartamra választja. (2) A tisztségviselık megválasztása nyílt szavazással történik, kivéve, ha a titkos szavazást a jelenlévı tagok egyharmada indítványozza. (3) Az egyesület tisztségviselıjévé csak természetes személy tag választható meg. 3. cím Az elnökség 16. (1) Az elnökség az egyesület általános hatáskörő, választott képviseleti szerve. Az elnökség az alapszabály és a közgyőlés határozatainak megfelelıen intézi a hatáskörébe tartozó feladatokat, szervezi az egyesület tevékenységét és gazdálkodását. (2) Az elnökség öt fıbıl áll. Az elnökség tagjai az elnök, az alelnök, a titkár és két elnökségi tag. Az elnökség megbízatása 2 évre szól. (3) Az elnökség határozatának meghozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk b.) pont), élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján a./ kötelezettség vagy felelısség alól mentesül, vagy b./ bármilyen más elınyben részesül, illetve a megkötendı jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minısül elınynek az Egyesület cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehetı nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítı okiratnak megfelelı cél szerinti juttatás. (4) Az egyesület elnöksége üléseit szükség szerint, de legalább évente két alakalommal tartja. Az elnökségi üléseket az elnök hívja össze, legalább hét nappal az elnökségi ülés elıtt. Az elnökség üléseit az egyesület elnöke vezeti. Az elnökség határozatképes, ha azon az elnökség tagjainak több mint a fele jelen van. Az elnökség határozatait nyílt szavazással, egyszerő szótöbbséggel hozza. (5) Az elnökség határozatait az érintettekkel írásban a határozat meghozatalától számított 8 napon belül a titkár közli ajánlott levélben tértivevénnyel. A titkár köteles gondoskodni arról, hogy a közgyőlési és elnökségi döntések nyilvánosságra hozatala megvalósuljon, így különösen az Egyesület székhelyén a határozatokat kifüggeszti és az Egyesület honlapján azokat mindenki számára elérhetıen közzéteszi. A határozatokból az érintettek és a nyilvánosság számára az Egyesület székhelyén hivatali idıben és térítés ellenében a titkár bárki számára köteles másolatot

9 9 adni. (6) Az elnökség tagjai az egyesület tisztségviselıi. (7) Az Egyesület elnökségben fennálló tagság megszőnik, ha a.) a megválasztott személy tagsági viszonya megszőnik; b.) lemondással; c.) felmentéssel; e.) a mandátum lejártával; g.) halálesettel. (8) Az elnökségi ülés nyilvános. (1) Az elnökség: a.) az egyesület tevékenységének irányítása a közgyőlés határozataiban foglaltak szerint; b.) a közgyőlés elıkészítése, összehívása; 17. c.) az egyesület ügyeinek intézésében operatív tevékenységet végzı egyesületi tikár kinevezése; d.) döntés minden olyan ügyben, amelyet az alapszabály nem utal más szerv kizárólagos hatáskörébe; e.) döntés a tagfelvételrıl; f.) pályázatok benyújtásáról; g.) szükség szerint munkabizottságok létrehozása, ezek tevékenységének felügyelete; (2) Rendkívüli elnökségi ülést kell összehívni, ha azt az elnökségi tagok egyharmada az ok és a cél megjelölésével azt kéri. (3) Az elnökség üléseire tanácskozási joggal meg kell hívni a felügyelı bizottság elnökét. (4) Az elnökségi ülést az elnök hívja össze. Az ülés helyérıl, idıpontjáról és a napirendjérıl - az elıterjesztés megküldésével - legalább egy héttel korábban értesíteni kell az elnökség tagjait és a meghívottakat. (5) A határozatképtelenség miatt elhalasztott elnökségi ülést nyolc napon belül ismét össze kell hívni. 4. cím A felügyelı bizottság

10 (1) Az egyesület mőködését és gazdálkodását három tagú felügyelı bizottság ellenırzi. A felügyelı bizottság az ellenırzés során az elnökségtıl és annak tagjaitól jelentést kérhet, az egyesület könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja. (2) A felügyelı bizottság elnöke az elnökség ülésein tanácskozási joggal részt vesz. (3) A felügyelı bizottság ügyrendjét maga állapítja meg. (4) A felügyelı bizottságot az egyesület elnöke minden elnökségi ülésrıl - a napirend közlésével - hét nappal korábban értesíti. A felügyelı bizottság által javasolt napirendi pontot az ülés naprendjére tőzi. 19. (1) A felügyelı bizottság határozatának meghozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk b.) pont), élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján a./ kötelezettség vagy felelısség alól mentesül, vagy b./ bármilyen más elınyben részesül, illetve a megkötendı jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minısül elınynek az Egyesület cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehetı nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítı okiratnak megfelelı cél szerinti juttatás. 20. (1) Az egyesület felügyelı bizottsága üléseit szükség szerint, de legalább évente két alakalommal tartja. A felügyelı bizottsági üléseket az elnök hívja össze, legalább hét nappal az felügyelı bizottsági ülés elıtt. A felügyelı bizottság üléseit a felügyelı bizottság elnöke vezeti. A felügyelı bizottság határozatképes, ha azon tagjainak több mint a fele jelen van. A felügyelı bizottság határozatait nyílt szavazással, egyszerő szótöbbséggel hozza. (2) A felügyelı bizottság határozatait az érintettekkel írásban a határozat meghozatalától számított 8 napon belül a titkár közli ajánlott levélben tértivevénnyel. A titkár köteles gondoskodni arról, hogy a felügyelı bizottsági döntések nyilvánosságra hozatala megvalósuljon, így különösen az Egyesület székhelyén a határozatokat kifüggeszti és az Egyesület honlapján azokat mindenki számára elérhetıen közzéteszi. A határozatokból az érintettek és a nyilvánosság számára az Egyesület székhelyén hivatali idıben és térítés ellenében a titkár bárki számára köteles másolatot adni. V. Az egyesület tisztségviselıi 20.

11 11 (1) Az egyesület tisztségviselıi: az Egyesület elnöke, alelnöke, titkára és az elnökség tagjai. Tisztségviselı továbbá a felügyelı bizottság elnöke, tagjait. A tisztségviselıket a közgyőlés két év idıtartamra választja. (2) Az egyesület legfıbb tisztségviselıje az egyesület elnöke. Az elnök az elnökség közremőködésével irányítja és felügyeli az egyesület tevékenységét. Az elnök feladatait társadalmi megbízatásként látja el, költségtérítésre jogosult. (1) Az elnök feladata és hatásköre: a.) az elnökség üléseinek összehívása, 1.cím Az elnök 21. b.) a közgyőlés és az elnökség üléseinek vezetése, az egyesület képviselete, c.) az alapszabály és egyéb szabályzatok, valamint a közgyőlési és elnökségi határozatok végrehajtásának felügyelete, c.) aláírási és utalványozási jogkör gyakorlása, d.) döntési jogkör gyakorlása mindazokban az ügyekben, amelyek nem tartoznak a közgyőlés, az elnökség, illetıleg az egyesület egyéb szervének kizárólagos hatáskörébe, e.) mindazoknak a feladatoknak az ellátása, amelyeket a jogszabály, az alapszabály, illetıleg a közgyőlés vagy az elnökség a hatáskörébe utal. (2) Az egyesület elnökének akadályoztatása esetén az elnöki teendıket és az elnöki jogkört az alelnök gyakorolja. 2.cím Az alelnök 22. (1) A közgyőlés alelnököt választ. Az alelnök, az elnök bármilyen okú és idıtartamú akadályoztatása esetén teljes feladatkörben helyettesíti az elnököt. 3. cím A titkár 23. (1) Az egyesület ügyintézıje az egyesület titkára, akit a közgyőlés választ. (2) A titkár az elnökségi ülések közötti idıszakban az elnökség határozatainak megfelelıen

12 12 szervezi az egyesület tevékenységét, gondoskodik a határozatok végrehajtásáról. (3) Az egyesület titkára vagy az egyesület alkalmazottja, vagy azzal megbízási jogviszonyban álló személy. Az egyesület titkárával szemben az egyesületi tagság nem követelmény. (4) A titkár az elnök megbízásából képviseli az egyesületet - szakmai ügyek kivételével - és megbízása alapján utalványozási jogkört gyakorol. (5) A titkár intézi az egyesület ügyeit, levelezését, gondoskodik az egyesülethez érkezı iratok, levelek elintézésérıl és a vezetıséggel ismerteti azokat; vezeti az egyesületi ülések jegyzıkönyveit és kezeli az egyesület irattárát és bélyegzıjét. VI. Az egyesület nyilvánossága 24. (1) Az elnök az egyesület támogatóit rendszeresen tájékoztatja az adományozott vagyon felhasználásáról. (2) Az elnökség külön nyilvántartást vezet a közgyőlés és az elnökség határozatairól. A határozatokba az egyesület székhelyén bárki betekinthet. (3) A titkár köteles mind a közgyőlési, mind az elnökségi döntésekrıl olyan folyamatos számozású írásbeli vagy azzal egyenértékően reprodukálható elektronikus nyilvántartást vezetni, amelybıl bármikor megállapítható a közgyőlés vagy az elnökség által meghozott döntés tartalma, a döntés meghozatalának idıpontja, továbbá a döntést ellenzık, valamint az azt támogatók számaránya. A titkár köteles gondoskodni róla, hogy a nyilvántartás bármilyen körülmények között reprodukálható legyen; annak tartalmáért, illetve tartalmának hitelességéért a titkár tartozik felelısséggel. (4) Tekintettel arra, hogy az Egyesület közhasznú szervezetként mőködik, a közhasznú tevékenysége során szolgáltatásait, mely az évi CLVI. törvény 26. c. pontjának 6. alpontjában meghatározott "kulturális örökség megóvása" - közhasznú feladatot jelenti, bárki megkötés nélkül az egyesület székhelyén kifüggesztett, valamint az Egyesület honlapján közzétett nyitvatartási rendben bármikor megkötés nélkül igénybe veheti. (5) Az Egyesület közhasznúsági beszámolóját közzéteszi az Egyesület honlapján, kifüggeszti az Egyesület székhelyén, továbbá a Monori Strázsa-újságban is megjelenteti. Az Egyesület közhasznú mőködésével kapcsolatosan keletkezett valamennyi irata, jegyzıkönyve és okmánya, továbbá a közhasznú mőködésével kapcsolatosan keletkezı mindennemő adat nyilvános; - ezen okiratokból bárki számára térítés ellenében a titkár másolatot ad az Egyesület székhelyén, egyben a közhasznú mőködéssel kapcsolatos tevékenységrıl, adatokról felvilágosítást ad. VII. Az egyesület gazdálkodása

13 (1) Az egyesület bevételei: a.) a tagdíj; b.) a nem tag személyek és szervezetek anyagi támogatásai, c.) állami támogatások; d.) rendezvények szervezésébıl származó bevételek, reklám bevételek; e.) kiegészítı tevékenységként folytatott vállalkozások gazdasági eredménye; f.) a pályázatokon elnyert összegek. (2) Az egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik. (3) Az egyesület bevételeivel önállóan gazdálkodik, tartozásaiért a saját vagyonával felel. Az egyesület tagjai az egyesület tartozásaiért - a befizetett tagdíjon túlmenıen - a saját vagyonukkal nem felelnek. (4) Az egyesület közhasznú tevékenységét nem veszélyeztetı módon és mértékben céljai elérésének elısegítésére gazdasági tevékenységet folytathat. A gazdasági tevékenységét csak oly formában végezheti, hogy az egyesület számára korlátlan felelısséggel ne járjon. (5) A tagdíj mértékérıl évenként a közgyőlés dönt. (6) A közhasznú szervezet mőködése, szolgáltatásai igénybevételének módja, beszámolói nyilvánosak, azok megtekinthetıek a 2200 Monor, Kossuth Lajos utca szám alatt, az egyesület székhelyén, hivatali idıben bármikor. A közhasznú szervezet nyilvános irataiból bárki térítés ellenében másolatot igényelhet. VIII. Az egyesület megszőnése 26. (1) Az egyesület megszőnik: a.) feloszlásának a közgyőlés által történt kimondásával, b.) más egyesülettel vagy társadalmi szervezettel való egyesülésével;

14 14 c.) feloszlatásával; d.) megszőnésének megállapításával. (2) Az egyesület vagyonáról a feloszlató közgyőlés dönt. IX. Záró rendelkezések 27. (1) Az egyesület vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. A gazdálkodás során elért eredményt a jelen alapszabályban meghatározott közhasznú célok megvalósítására fordítja. (2) Az egyesület alapító tagjai az alapszabálynak a bíróság felé történı benyújtásával egyidejőleg kérik az egyesület közhasznú szervezetként való nyilvántartásba vételét. (3) Az egyesület mőködését, szervezetét, feladatait érintı, az alapszabályban nem részletezett kérdésekben a módosított évi II. törvényben foglaltak az irányadók. (4) Az Egyesület alapító tagjai elhatározzák, hogy az Egyesület alapításával és létrehozásával kapcsolatos költségek fedezésére a tagok egyszeri Ft összegő lapítói hozzájárulást kötelesek befizetni az Egyesület nyilvántartásba vételérıl szóló végzés jogerıre emelkedését követı nyolc napon belül az Egyesület bankszámlájára. (5) Az Egyesület alapítói elhatározzák, hogy az Egyesület évi rendes tagdíja: Ft, melyet a közgyőlésen meghozott határozattal az egyesület tagsága módosíthat. Monor, március 23. Jelen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályt a Monori Borút Egyesület közgyőlése a 2/2009. november 4. napján kelt határozatával fogadta el ifj. Szabó István Gyula elnök Kaltenecker Andrea jegyzıkönyvvezetı Kugel György jegyzıkönyv hitelesítı Megyeri Szabolcs jegyzıkönyv hitelesítı

15 15 Ellenjegyzem: Monoron, november 4. napján:

Cégbírósági nyilvántartási szám: /1999. Alapszabály. Az egyesület megjelölése

Cégbírósági nyilvántartási szám: /1999. Alapszabály. Az egyesület megjelölése Cégbírósági nyilvántartási szám: 1. 482/1999 Alapszabály I. Az egyesület megjelölése (1) Az egyesület elnevezése: Zalai Borút Egyesület (2) Az egyesület székhelye: 8790 Zalaszentgrót, Bocskai u. 1. (3)

Részletesebben

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA 1. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület (a továbbiakban: egyesület). 2. Székhelye: 3422

Részletesebben

- a versenyeztetéssel kapcsolatos költségek fedezését, - a rendszeres kapcsolattartást a körzet és a megyei diáksport szervezeteivel.

- a versenyeztetéssel kapcsolatos költségek fedezését, - a rendszeres kapcsolattartást a körzet és a megyei diáksport szervezeteivel. A Türr István Gazdasági Szakközépiskola sport életének pezsdítését elısegítı társadalmi szervezetet hozott létre 2007. március 8. napján. Az egyesület célja, hogy az oktató-nevelı munkával összhangban

Részletesebben

A Dél-alföldi Ifjúsági Szövetség Alapszabálya

A Dél-alföldi Ifjúsági Szövetség Alapszabálya A Dél-alföldi Ifjúsági Szövetség Alapszabálya I. Fejezet I. Általános rendelkezések 1) A szövetség neve: Dél-alföldi Ifjúsági Szövetség (DALI SZ) 2) A szövetség tevékenységét a Magyar Köztársaság területén

Részletesebben

Az egyesület alapszabályának adattartalma

Az egyesület alapszabályának adattartalma 41. melléklet a 11/2012. (II. 29.) KIM rendelethez Az egyesület alapszabályának adattartalma 1. Kötelezı rendelkezések az általános rendelkezések körében: 1.1. az egyesület neve 1.2. az egyesület székhelye

Részletesebben

Györkönyi Pincehegyért Egyesület ALAPSZABÁLYA

Györkönyi Pincehegyért Egyesület ALAPSZABÁLYA Györkönyi Pincehegyért Egyesület ALAPSZABÁLYA 1 I. Általános rendelkezés 1. Az egyesület neve: Györkönyi Pincehegyért Egyesület 2. Az egyesület székhelye: 7045 Györköny, Fı u. 494. 3. Az egyesület önkormányzati

Részletesebben

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Íjász Egyesület Tab 2. Az Egyesület székhelye: Mővelıdési Központ 8660 Tab Kossuth Lajos u.86. 3. Az Egyesület tevékenységét a Magyar

Részletesebben

Hajdú-Bihar Megyei Asztalitenisz Szövetség

Hajdú-Bihar Megyei Asztalitenisz Szövetség Hajdú-Bihar Megyei Asztalitenisz Szövetség BELSİ SZABÁLYZATA 2000. szeptember hó 18. A 2008. október 15. - i változásokkal egységes szerkezetbe foglalat szöveg. 1 BELSİ SZABÁLYZAT A HAJDÚ-BIHAR MEGYEI

Részletesebben

Tésa Barátainak Társasága Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA

Tésa Barátainak Társasága Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA Tésa Barátainak Társasága Közhasznú Egyesület módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt (módosítások dıltbetővel szedve) ALAPSZABÁLYA 2011. október 1. 2 1. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve:

Részletesebben

DEBRECENI NÉMET KULTURÁLIS FÓRUM. Módosított Alapszabály

DEBRECENI NÉMET KULTURÁLIS FÓRUM. Módosított Alapszabály DEBRECENI NÉMET KULTURÁLIS FÓRUM Módosított Alapszabály A Debreceni Német Kulturális Fórum közgyőlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetıleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérıl

Részletesebben

A Budapesti Tarokk Egyesület Alapszabálya

A Budapesti Tarokk Egyesület Alapszabálya A Budapesti Tarokk Egyesület Alapszabálya I.fejezet: Általános rendelkezések 1. Alapítás Az alapítók az egyesülési jogról szóló 1989.évi II.tv alapján, jelen alapszabályban meghatározott célra egyesület

Részletesebben

AZ ÉRD VÁROSI RÁDIÓKLUB SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

AZ ÉRD VÁROSI RÁDIÓKLUB SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ ÉRD VÁROSI RÁDIÓKLUB SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA -1- I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A szervezet neve: ÉRD Városi Rádióklub Sport Egyesület (továbbiakban civil egyesület) 2. Az egyesület a Magyar Honvédelmi

Részletesebben

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az alapítók ezen okirattal kinyilvánítják, hogy az 1989. évi II. törvény és a 2000. évi CXLV. törvény alapján, határozatlan időre jogi személynek minősülő

Részletesebben

(4) Bélyegzıje: kör alakú, Országos Diákszínjátszó Egyesület felirattal. (6) Az Egyesület mőködése kiterjed a Magyar Köztársaság egész területére.

(4) Bélyegzıje: kör alakú, Országos Diákszínjátszó Egyesület felirattal. (6) Az Egyesület mőködése kiterjed a Magyar Köztársaság egész területére. ORSZÁGOS DIÁKSZÍNJÁTSZÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A Fıvárosi Bíróság által a 6. Pk. 60658. számú végzéssel 500. sorszámmal nyilvántartásba vett Országos Diákszínjátszó Egyesület tagsága a közhasznú szervezetekrıl

Részletesebben

ZALA MEGYEI CROHN-COLITIS BETEGEK. Közhasznú Egyesülete

ZALA MEGYEI CROHN-COLITIS BETEGEK. Közhasznú Egyesülete ZALA MEGYEI CROHN-COLITIS BETEGEK Közhasznú Egyesülete Alapszabálya Módosításokkal egységes szerkezetben A Zala Megyei Crohn-Colitis Betegek Közhasznú Egyesülete alakuló közgyőlése az egyesülési jogról

Részletesebben

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között.

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között. 1. oldal, összesen: 11 Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: 2./ Az Egyesület székhelye: 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány

Részletesebben

A Gyerekesély Közhasznú Egyesület alapszabálya. 1. A szervezet neve: Gyerekesély Egyesület - Chances for Children Association

A Gyerekesély Közhasznú Egyesület alapszabálya. 1. A szervezet neve: Gyerekesély Egyesület - Chances for Children Association A Gyerekesély Közhasznú Egyesület alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. A szervezet neve: Gyerekesély Egyesület - Chances for Children Association 2. A szervezet nevének rövidítése: GYERE (CCA) 3.

Részletesebben

Duna Charta Egyesület. Alapszabálya

Duna Charta Egyesület. Alapszabálya A Duna Charta Egyesület Módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya A Duna Charta Egyesület (bírósági lajstromszáma: Pk.60830/2002) 2009. évi rendes Közgyűlésén 2009. január 21-én és a közhasznú

Részletesebben

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések.

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések. TISZTA LAP Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY ( a módosítással egységes szerkezetben ) I. Általános rendelkezések. 1. (1) Az Egyesület neve: Tiszta lap Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület

Részletesebben

MISINA Néptáncegyüttes Egyesület

MISINA Néptáncegyüttes Egyesület A MISINA Néptáncegyüttes Egyesület módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya Az Egyesület nyilvántartási száma: Baranya Megyei Bíróság 2405. Készítette: dr. Juhász Gábor ügyvéd JUHÁSZ Ügyvédi

Részletesebben

ALAPSZABÁLY A Módosításokkal egységes szerkezetben. 1. Általános rendelkezések

ALAPSZABÁLY A Módosításokkal egységes szerkezetben. 1. Általános rendelkezések ALAPSZABÁLY A Módosításokkal egységes szerkezetben 1. Általános rendelkezések (1) A Franciaországi Ösztöndíjasok Egyesülete (a továbbiakban: Egyesület) nonprofit jogi személy. Alapítói az Alapszabály 1.

Részletesebben

Budaörsi Passió Egyesület A L A P S Z A B Á L Y

Budaörsi Passió Egyesület A L A P S Z A B Á L Y 1 Budaörsi Passió Egyesület A L A P S Z A B Á L Y Az alapító személyek az 1989. évi II. törvény alapján, néhai Bató Géza Budaörsi Passió címő szerzıi alkotását alapul véve, a mő felhasználására kötött

Részletesebben

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A szervezet neve: Nyírségi Háziorvosok Egyesülete A szervezet székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szent István út 59. A szervezet működési

Részletesebben

Az Egyesület neve, székhelye és jogállása

Az Egyesület neve, székhelye és jogállása Common Purpose Magyarország Egyesület ALAPSZABÁLY A Common Purpose Magyarország Egyesület 2009. május 27-én megtartott 2009. évi közgyőlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetıleg a

Részletesebben

AZ UWC MAGYARORSZÁGI EGYESÜLETE. Egységes szerkezetbe foglalt, módosított A L A P S Z A B Á L Y A

AZ UWC MAGYARORSZÁGI EGYESÜLETE. Egységes szerkezetbe foglalt, módosított A L A P S Z A B Á L Y A AZ UWC MAGYARORSZÁGI EGYESÜLETE Egységes szerkezetbe foglalt, módosított A L A P S Z A B Á L Y A amelyet a 2010 október 1. napján megtartott Közgyőlés hagyott jóvá, és amely az idıközben bekövetkezett

Részletesebben

Szarvasgomba-termesztık Országos Egyesülete. Alapszabály

Szarvasgomba-termesztık Országos Egyesülete. Alapszabály Szarvasgomba-termesztık Országos Egyesülete Alapszabály A Szarvasgomba-termesztık Országos Egyesülete alakuló közgyőlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetıleg a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Badacsonytomaji Szörfklub Sportegyesület

Badacsonytomaji Szörfklub Sportegyesület Badacsonytomaji Szörfklub Sportegyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések: A szervezet neve: Badacsonytomaji Szörfklub Sportegyesület A szervezet rövidített neve: Badacsonytomaji Szörfklub S.E.

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y A

A L A P S Z A B Á L Y A Budapesti Darts Szövetség A L A P S Z A B Á L Y A 1. Az egyesület neve: Budapesti Darts Szövetség (továbbiakban: Szövetség) A Szövetség Budapest területén mőködı darts egyesületek területi Szövetsége.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT-OT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT-OT Szeged Megyei Jogú Város Idısügyi Tanácsa (továbbiakban: IT) figyelemmel a létrehozása óta eltelt idı tapasztalataira, a korábbi és 2003-ban elfogadott Szervezeti és Mőködési Szabályzatát visszavonja és

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.)

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) ALAPSZABÁLY (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) Az Egyesület neve: Az Egyesület székhelye: Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület 2890 Tata, Váralja

Részletesebben

CSEPREG VÁROS FÚVÓSZENEKARA EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

CSEPREG VÁROS FÚVÓSZENEKARA EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA CSEPREG VÁROS FÚVÓSZENEKARA EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Általános rendelkezések I. (1) Az egyesület fıbb adatai: Neve: Csepreg Város Fúvószenekara Székhelye: Csepreg Címe: 9735 Csepreg, Széchenyi tér 31. Pecsétje:

Részletesebben

Makó Város Önkormányzati Képviselı-testülete Városfejlesztési, Városüzemelési, Környezetvédelmi és Lakásügyi Bizottságának Ügyrendje

Makó Város Önkormányzati Képviselı-testülete Városfejlesztési, Városüzemelési, Környezetvédelmi és Lakásügyi Bizottságának Ügyrendje Makó Város Önkormányzati Képviselı-testülete Városfejlesztési, Városüzemelési, Környezetvédelmi és Lakásügyi Bizottságának Ügyrendje Makó Város Önkormányzati Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY

EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY 1 BÁNYAVÁLLALKOZÓK MŐSZAKI EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY 2008. 2 A Bányavállalkozók Mőszaki Egyesülete alakuló közgyőlésén az egyesület alapszabályát a következıkben állapítja meg: I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. fejezet. Általános rendelkezések

ALAPSZABÁLY. I. fejezet. Általános rendelkezések ALAPSZABÁLY A Magyar Alagútépítı Egyesület 1994. február 9-ei alakuló közgyőlésén elfogadott alapszabályának - az 1998. január 14-én, a 2004. december 09-én, a 2005. január 13-án, a 2009. december 8-án,

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében ALAPSZABÁLY Az egyesület neve: Állatvédő Egyesület Székhelye: a mindenkori elnök címe I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében a.) A közhasznú szervezetekről

Részletesebben

TREFORTOS ÖREGDIÁK EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

TREFORTOS ÖREGDIÁK EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA TREFORTOS ÖREGDIÁK EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény ( Etv. ) 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a Trefortos Öregdiák Egyesületet (a továbbiakban:

Részletesebben

Alapszabály. megırzésében, a természet megismerésében és megóvásában, elhatározták. kazincbarcikai hegyikerékpáros és szabadidısport egyesület

Alapszabály. megırzésében, a természet megismerésében és megóvásában, elhatározták. kazincbarcikai hegyikerékpáros és szabadidısport egyesület kazincbarcikai hegyikerékpáros és szabadidısport sport egyesület Alapszabály A sportegyesület alapítói a természet és a kerékpározás szeretetének közös hitén alapulva, a sport és a szabadidı szervezett

Részletesebben

Alapszabály. (Módosítva: június 22.)

Alapszabály. (Módosítva: június 22.) Alapszabály (Módosítva: 2007. június 22.) 1. Az egyesület neve: Okkal-Más-Okkal Ifjúsági Egyesület 2. Az egyesület székhelye: Hajdúnánás, Kazinczy u. 19. sz. 3. Az egyesület címe: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság

Részletesebben

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről1 Az Országgyűlés a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek hazai hagyományainak megőrzése, társadalmi szerepük növelése, közhasznú működésük és

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. Az Alapítvány elnevezése és székhelye. 2. Az Alapítvány célja

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. Az Alapítvány elnevezése és székhelye. 2. Az Alapítvány célja ALAPÍTÓ OKIRAT, melyben Rátz Gabriella, 4400 Nyíregyháza, Lehel u. 14/B. szám alatti lakos - a továbbiakban: Alapító - Alapítvány létrehozását határozta el a Polgári Törvénykönyvrıl szóló 1959. évi IV.

Részletesebben

NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE

NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE HUNGARIAN EDUCATIONAL RESEARCH ASSOCIATION (HERA) * ALAPSZABÁLY BUDAPEST, 2010 EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény

Részletesebben

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók létrehozták a Vagyonépítő Klubot. A Vagyonépítő Klub 2008. március 29 -i Klubgyűlése az alábbi alapszabályt fogadta el. I. A Klub adatai 1 A Klub neve:

Részletesebben

Leányvári Német Nemzetiségi Kulturális Közhasznú Egyesület alapszabálya ALAPSZABÁLY

Leányvári Német Nemzetiségi Kulturális Közhasznú Egyesület alapszabálya ALAPSZABÁLY ALAPSZABÁLY A Leányvári Német Nemzetiségi Kulturális Közhasznú Egyesület alakuló közgyőlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetıleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérıl szóló

Részletesebben

Alapszabályzat. 2008. március

Alapszabályzat. 2008. március Alapszabályzat 2008. március Alapszabályzat I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Kreatív Kenese Egyesület 2. Az Egyesület székhelye: 8174 Balatonkenese, Soós hegyi u. 2. 3. Az Egyesület levelezési

Részletesebben

Az ALPOKALJA ZÖLDEK KIEMELKEDİEN KÖZHASZNÚ EGYESÜLET módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA

Az ALPOKALJA ZÖLDEK KIEMELKEDİEN KÖZHASZNÚ EGYESÜLET módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA Az ALPOKALJA ZÖLDEK KIEMELKEDİEN KÖZHASZNÚ EGYESÜLET módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA I.1.Álltalános rendelkezések: Az egyesület neve: Alpokalja Zöldek Kiemelkedıen Közhasznú Egyesület

Részletesebben

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. November 01-től érvényes 1 A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 1. I. Általános rész a.) Az Ifjúsági Klub, az Alapszabály

Részletesebben

Aranydió Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA. (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg)

Aranydió Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA. (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) Aranydió Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) Farkas Klára 5126 Jászfényfalu, Madách Imre u. 32. szám alatti lakos nyitott a l a p í t v á n y létrehozását határozza

Részletesebben

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye:

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye: Alapító okirat 1. Az egyesület neve, székhelye: 1.1. Az egyesület neve: Villanypára Egyesület Az egyesület rövidített neve: VAPER 1.2. Székhelye: 6766 Dóc, Petőfi u. 9. 1.3. Az egyesület emblémája: 1.4

Részletesebben

ALAPSZABÁLY I. AZ EGYESÜLET ADATAI, ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Az Egyesület neve: Koraszülöttekért Közhasznú Egyesület, rövidített neve: KORE

ALAPSZABÁLY I. AZ EGYESÜLET ADATAI, ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Az Egyesület neve: Koraszülöttekért Közhasznú Egyesület, rövidített neve: KORE ALAPSZABÁLY A Koraszülöttekért Közhasznú Egyesület (a továbbiakban: Egyesület ) 2011. november 27- én alulírott helyen megismételt alakuló közgyőlést tartott. Az alakuló közgyőlés az egyesülési jogról

Részletesebben

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY ALAPSZABÁLY 1 1. Általános rendelkezések: A sportegyesület neve: Rábatamási Sportkör Székhelye: 9322 Rábatamási, Rákóczi u. 1. Színe: Sárga-fekete Működési területe: Győr-Moson-Sopron megye A sportegyesület

Részletesebben

Alapító Okirat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata a közbiztonság fenntartása érdekében alapítványt hoz létre, mely kiemelten közhasznú szervezet.

Alapító Okirat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata a közbiztonság fenntartása érdekében alapítványt hoz létre, mely kiemelten közhasznú szervezet. Alapító Okirat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata a közbiztonság fenntartása érdekében alapítványt hoz létre, mely kiemelten közhasznú szervezet. I. Az alapítvány neve: Alapítvány a közbiztonságért

Részletesebben

Egyesületi alapszabály

Egyesületi alapszabály EASZ-01 - Egyesület adatai 1. Kötelező rendelkezések az általános rendelkezések körében 1.1. az egyesület neve Nemzeti Ifjúsági Tanács Egyesület 1.2. az egyesület székhelye Irányítószám Község, város Közterület

Részletesebben

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület ALAPSZABÁLYA Csobánka, 2012 március 23 2 I) Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Csobánkai Polgárőr Egyesület 2. Székhelye: 2014 Csobánka, Fő út 1. (Csobánka Község

Részletesebben

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Jane Goodall Rügyek és Gyökerek Természet- és Környezetvédelmi Egyesület rövid név: Jane Goodall Rügyek és Gyökerek Egyesület 2. Az egyesület

Részletesebben

EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A

EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A 1. Az Egyesület neve: Egyesek Ifjúsági Egyesület 2. Székhelye: 1137 Budapest, Radnóti Miklós utca 4-6. I. 14. 3. Alapításának ideje: 2000.április.1. 4.

Részletesebben

A TÓTKOMLÓSI ROZMÁS SZENIOR ÚSZÓ KLUB EGYESÜLET június 26. napján kelt Alapszabály Módosítással Egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA

A TÓTKOMLÓSI ROZMÁS SZENIOR ÚSZÓ KLUB EGYESÜLET június 26. napján kelt Alapszabály Módosítással Egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA A TÓTKOMLÓSI ROZMÁS SZENIOR ÚSZÓ KLUB EGYESÜLET 2006. június 26. napján kelt Alapszabály Módosítással Egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Tótkomlósi

Részletesebben

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA I. A társadalmi szervezet neve: 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖRE A társadalmi szervezet székhelye: Magyar Honvédség Baranya Megyei Hadkiegészítő

Részletesebben

BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA

BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA A BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA 1 BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.) A Club neve:.. Baranyai Camping Club ( a továbbiakban :.-Club ) 2.) A Club székhelye : Pécs,- 7621.Pécs,-Búza

Részletesebben

ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Alapszabály

ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Alapszabály ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1.1. Az Egyesület neve: ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Rövid neve: Értem Egyesület 1.2. Az

Részletesebben

Fiatal Gazdák Közép-Dunántúli Szövetsége Alapszabály

Fiatal Gazdák Közép-Dunántúli Szövetsége Alapszabály Fiatal Gazdák Közép-Dunántúli Szövetsége Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Fiatal Gazdák Közép-Dunántúli Szövetsége Az egyesület rövid neve: Fiatal Gazdák Közép-Dunántúl

Részletesebben

Castrum Noster Lovagrend. Kulturális Közhasznú Egyesület. módosított, egységes szerkezető. Alapszabálya

Castrum Noster Lovagrend. Kulturális Közhasznú Egyesület. módosított, egységes szerkezető. Alapszabálya Castrum Noster Lovagrend Kulturális Közhasznú Egyesület módosított, egységes szerkezető Alapszabálya A Castrum Noster Lovagrend Kulturális Közhasznú Egyesület alapszabályát a következıkben állapítja meg:

Részletesebben

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés)

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) I. fejezet Általános rendelkezések 1.) A társadalmi szervezet neve: MAGYAR

Részletesebben

A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001.

A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001. A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001. 1. Általános rendelkezések 1.1. Az egyesület neve: Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület 1.2. Székhelye: 5600 Békéscsaba, Kazinczy

Részletesebben

Debrecen és Hortobágy Turizmusáért Egyesület

Debrecen és Hortobágy Turizmusáért Egyesület Debrecen és Hortobágy Turizmusáért Egyesület ALAPSZABÁLY A 2009. augusztus 06. naptól hatályos változásokkal egységes szerkezetbe foglalva Debrecen, 2009. október 20. Készítette és ellenjegyezte: DEBRECEN

Részletesebben

Újpalota Sportegyesület. Alapszabály

Újpalota Sportegyesület. Alapszabály Újpalota Sportegyesület Alapszabály Az Újpalota Sportegyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi

Részletesebben

A ETYEKI FUTÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA

A ETYEKI FUTÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA A ETYEKI FUTÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA 1. Az Egyesület neve: Etyeki Futók Egyesülete Az Egyesület jogi személy. 2. Az Egyesület székhelye: 2091 Etyek, Magyar utca 50. 3. Az Egyesület célja: Az Etyeken

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET 1. Az egyesület neve: Országos Humánmenedzsment Egyesület (a továbbiakban: Egyesület). 2. Az Egyesület országos

Részletesebben

Hajdú-Bihar Megyei Asztalitenisz Szövetség ALAPSZABÁLYA

Hajdú-Bihar Megyei Asztalitenisz Szövetség ALAPSZABÁLYA Hajdú-Bihar Megyei Asztalitenisz Szövetség ALAPSZABÁLYA 2000. május hó 09. A 2010. október 14. - i változásokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg. 1 ALAPSZABÁLY amely létrejött az egyesülési jogról

Részletesebben

FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA

FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA 2 I. Általános rendelkezések (1) A Klub, Klub neve: Fűzfői Ipartelep Klub (a továbbiakban: Klub). (2) A Klub székhelye: Balatonfűzfő, Munkás tér 2. (3) A Klub önkormányzati

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y ALAPSZABÁLY Alulírottak elhatároztuk, hogy az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdésében, a közhasznú szervezetekrıl szóló 1997. évi CLVI törvényben foglalt követelményeknek, valamint

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések ALAPSZABÁLY I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Veszprémi Múzeumegylet 2. Az egyesület székhelye: 8200 Veszprém, Erzsébet sétány 1. 3. Az egyesület működési területe: Veszprém megye.

Részletesebben

Az Egyesület adatai II. Az Egyesület célja. Az iskolai emlékek és hagyományok ápolása, továbbfejlesztése

Az Egyesület adatai II. Az Egyesület célja. Az iskolai emlékek és hagyományok ápolása, továbbfejlesztése Frankelos és Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Baráti Kör ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a Frankelos

Részletesebben

ARSENAL SZURKOLÓI KLUB ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZEKEZETBEN

ARSENAL SZURKOLÓI KLUB ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZEKEZETBEN ARSENAL SZURKOLÓI KLUB ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZEKEZETBEN Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták az Arsenal Szurkolói Klubbot, melyet

Részletesebben

Magyar Természetjáró Egyesület Alapszabály

Magyar Természetjáró Egyesület Alapszabály 1. Általános rendelkezések Magyar Természetjáró Egyesület Alapszabály 1. Az Egyesület neve: Magyar Természetjáró Egyesület (továbbiakban: Egyesület). 2. Az Egyesület rövidített neve: MATE 3. Az Egyesület

Részletesebben

A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Jóváhagyta: 1 ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések 1. A sportegyesület neve: Jeet Kune Do / Kali Nagykanizsa Sportegyesület 2. Székhelye:

Részletesebben

ALAPSZABÁLY III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA

ALAPSZABÁLY III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA SALGÓTARJÁNI FORGÁCS FÉNY EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I AZ EGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE ÉS JOGÁLLÁSA 1.) Az Egyesület neve: Forgács - Fény Egyesület 2.) Székhelye: 3100 Salgótarján, Forgách Antal út 1. 3.) Levelezési

Részletesebben

az egészségügyi szakmai vizsgaelnöki pályázatok Bíráló Bizottságának ügyrendjérıl

az egészségügyi szakmai vizsgaelnöki pályázatok Bíráló Bizottságának ügyrendjérıl A Nemzeti Erıforrás Minisztérium közleménye az egészségügyi szakmai vizsgaelnöki pályázatok Bíráló Bizottságának ügyrendjérıl hatályos: 2012.04.06 - Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalról

Részletesebben

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesület alapító tagjai a 2006. JANUÁR 19.-én megtartott alakuló taggyűlésén a szabadidő kultúrált eltöltése, valamint a darts sport gyakorlása, fejlesztése és

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében A Közhasznú Alapítvány alapítója a Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet általános jogutódjaként az Ajkai Szakképző Iskola és Kollégium a közhasznú jogállás megszerzése érdekében

Részletesebben

Mátraalmásért Egyesület Alapszabálya

Mátraalmásért Egyesület Alapszabálya Mátraalmásért Egyesület Alapszabálya I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Mátraalmásért Egyesület 2. Az egyesület székhelye: 3154 Szuha-Mátraalmás, Bem u. 1. 3. Az Egyesület önkormányzati elven

Részletesebben

Kecskeméti Zenészegylet Módosított Alapszabálya

Kecskeméti Zenészegylet Módosított Alapszabálya Kecskeméti Zenészegylet Módosított Alapszabálya A zene megváltoztatja az embereket, teszi szebbé és elviselhetıbbé a világot. A zene hit és akarat, erı és gyengédség, tisztaság és szépség, igazság és megvalósulás,

Részletesebben

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19.

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19. A Szent Gellért Diákszövetség - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA 1 2015. december 19. 1. Általános rendelkezések: 1.1. Az egyesület neve: Szent Gellért Diákszövetség 1.2. Az egyesület

Részletesebben

A KÖRMENDI DÓZSA MTE A L A P S Z A B Á L Y A

A KÖRMENDI DÓZSA MTE A L A P S Z A B Á L Y A A KÖRMENDI DÓZSA MTE A L A P S Z A B Á L Y A I. Általános rendelkezések II. Az egyesület célja és feladatai III. Az egyesület tagsága IV. A tagok jogai és kötelezettségei V. Az egyesület szervezete VI.

Részletesebben

Alapszabály. (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege)

Alapszabály. (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege) Alapszabály (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege) (A módosítások dőlt betűvel szedve.) I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: Edelényi Hegyek Közössége 1 2./ Az Egyesület

Részletesebben

A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA Jóváhagyta: a 2005. április 8-i közgyűlés Egységes szerkezetbe foglalt alapszabály I. Általános rendelkezések: A Szövetség neve: Motoros Könnyűrepülő Szövetség

Részletesebben

Szekszárdi Nagycsaládosok Egyesülete. Alapszabály

Szekszárdi Nagycsaládosok Egyesülete. Alapszabály 1 I) Általános rendelkezések II) III) Szekszárdi Nagycsaládosok Egyesülete Alapszabály 1) A nagycsaládosság életforma: lényege az élet, a jövıbe vetett hit igenlése. Egyfajta optimizmus, amelynek tartalma

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. május 22-ei testületi ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. május 22-ei testületi ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Alelnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. május 22-ei testületi ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat által alapított alapítványok

Részletesebben

Alapszabály. (2) Az Egyesület székhelye: 9700 Szombathely, Bolyai u 11. NymE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

Alapszabály. (2) Az Egyesület székhelye: 9700 Szombathely, Bolyai u 11. NymE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Alapszabály A Bolyais Szülők Egyesülete alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 61-64. -ai

Részletesebben

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve: Háros Rádióklub Egyesület Székhelye: 1222 Budapest, Háros u. 70 sz. Működése kiterjed az ország egész területére. Kiadásait tagdíjakból, valamint

Részletesebben

MAGYAR LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁSI SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

MAGYAR LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁSI SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA MAGYAR LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁSI SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a Magyar Létesítménygazdálkodási Szövetséget.

Részletesebben

VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE

VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE 2009. I. Általános rendelkezések A kuratórium az alapítvány vagyonának kezelője, általános ügydöntő, ügyvivő szerve. Kezeli az

Részletesebben

Angyali Szolgálat Alapítvány. Alapító Okirata

Angyali Szolgálat Alapítvány. Alapító Okirata Angyali Szolgálat Alapítvány Alapító Okirata tanítások átadása így hozzájárulva egy békésebb, szeretetteljesebb és boldogabb társadalmi élet kialakulásához. II.-6. Az alapítvány munkájában résztvev k

Részletesebben

mint Alapító, létrehozta a Nyomdász Támasz Alapítványt, melyet a Fővárosi Bíróság 1189. szám alatt vett nyilvántartásba.

mint Alapító, létrehozta a Nyomdász Támasz Alapítványt, melyet a Fővárosi Bíróság 1189. szám alatt vett nyilvántartásba. A L A P Í T Ó O K I R A T /a 2010. április 10.illetve május 27. napján elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/ A Nyomdaipari Dolgozók Szakszervezete /NYDSZ/ /1068 Budapest, Benczúr utca 37./,

Részletesebben

JOBB KOR POLGÁRI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

JOBB KOR POLGÁRI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA JOBB KOR POLGÁRI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 2007. május 4. 1/11. oldal Alapító tagok 2007. március 17. napján az 1989. évi II. tv és az 1997. évi CLVI. Tv rendelkezéseinek megfelelıen létrehozták a Jobb Kor

Részletesebben

SCHNEIDER ELECTRIC S Z A K S Z E R V E Z E T ALAPSZABÁLYA

SCHNEIDER ELECTRIC S Z A K S Z E R V E Z E T ALAPSZABÁLYA SCHNEIDER ELECTRIC S Z A K S Z E R V E Z E T ALAPSZABÁLYA I. Általános meghatározások A szakszervezet neve: Rövidített neve: SCHNEIDER ELECTRIC Szakszervezet Székhelye: SCHNEIDER ELECTRIC Szakszervezet

Részletesebben

FIATAL ÉS KEZDİ VÁLLALKOZÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA. (a 2006. szeptember 24-én elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben)

FIATAL ÉS KEZDİ VÁLLALKOZÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA. (a 2006. szeptember 24-én elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben) FIATAL ÉS KEZDİ VÁLLALKOZÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA (a 2006. szeptember 24-én elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben) 1 A Fiatal és Kezdı Vállalkozók Egyesületének 2006. augusztus 1-jei alakuló

Részletesebben

A Peca-Kunyhó Horgász Egyesület ALAPSZABÁLYA. Az Egyesület neve, célja és feladatai

A Peca-Kunyhó Horgász Egyesület ALAPSZABÁLYA. Az Egyesület neve, célja és feladatai A Peca-Kunyhó Horgász Egyesület ALAPSZABÁLYA - a 2008. október 30.-i dılt betővel szedetett módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan - Az Egyesület neve, célja és feladatai 1. (1) Az Egyesület neve:

Részletesebben

SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG CIVIL SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE. Alapszabály

SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG CIVIL SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE. Alapszabály SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG CIVIL SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE Alapszabály A Sopron-Fertőd Kistérség Civil Szervezetek Szövetsége alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a

Részletesebben

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE 2015. március 24. A MOL Magyar Olaj- és

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. A társadalmi szervezet neve, székhelye és célja

ALAPSZABÁLY. A társadalmi szervezet neve, székhelye és célja ALAPSZABÁLY melyet a tagok az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény rendelkezései alapján 1994. szeptember 30. napján elfogadtak, majd többször módosítottak, legutoljára 2013. február 16. napján,

Részletesebben