CSEPREG VÁROS FÚVÓSZENEKARA EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "CSEPREG VÁROS FÚVÓSZENEKARA EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA"

Átírás

1 CSEPREG VÁROS FÚVÓSZENEKARA EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Általános rendelkezések I. (1) Az egyesület fıbb adatai: Neve: Csepreg Város Fúvószenekara Székhelye: Csepreg Címe: 9735 Csepreg, Széchenyi tér 31. Pecsétje: Körbélyegzı, benne Csepreg város címere, körülötte: CSEPREG VÁROS FÚVÓSZENEKARA (2) Az Egyesület önkormányzati elv alapján, alapszabály szerint mőködı társadalmi szervezet. (3) Az Egyesület az 1930-as években megalakult és 1980-ban újjáalakult Csepregi Fúvószenekar jogutódjának tekinti magát. Az Egyesület célja, tevékenysége II. (1) Összefogni Csepreg város fúvószenészeit, számukra rendszeres, közös zenélési lehetıséget biztosítani. (2) Csepreg város fúvószenei hagyományainak ápolása és továbbfejlesztése. (3) A csepregi fúvószenei nevelés segítése. (4) A fúvószenei értékek terjesztése, melyet közhasznú szolgáltatásként bárki igénybe vehet. (5) Hazai és nemzetközi fúvóstalálkozókat szervez és rendez, illetve közremőködik mások által szervezett ilyen irányú rendezvényeken, kapcsolatot tart hazai és külföldi együttesekkel. (6) E célokat közhasznú tevékenységként, e tevékenység kielégítését nyereség- és vagyonszerzési cél nélkül, közhasznú egyesület formájában végzi.

2 2 Az egyesületi tagság formái, tagsági viszony keletkezése III. (1) Az Egyesület tagja lehet minden 18. életévét betöltött magyar-, illetve magyarországi tartózkodási engedéllyel rendelkezı nem magyar állampolgár, aki a fúvószenekarokban használatos valamely hangszeren legalább középszinten játszik és ezzel azonos szintő kottaolvasási készsége van, egyúttal az Egyesület céljaival egyetért, kész azok megvalósításában részt venni és az Egyesület Alapszabályát magára nézve kötelezınek elismeri. (2) Az Egyesület ifjúsági tagja lehet az a 18. életévét be nem töltött fiatal, aki az egyesület céljaival és tevékenységével egyetért, törekszik a szakmai ismeretek mielıbbi elsajátítására és zeneiskolai tanulmányai alapján méltó arra, hogy a felnıttek között szerepeljen. A hangszeres utánpótlás képzésében kiemelkedıen fontos szerepet tölt be a Dr. Csepregi Horváth János Általános Iskola, Zeneiskola-alapfokú mővészetoktatási intézmény, Óvoda és Bölcsıde Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény. A képzésen túl az általa mőködtetett Ifjúsági Fúvószenekarban szerzik meg a növendékek a fúvószenekari közös zenéléshez szükséges gyakorlatot. Az Ifjúsági Fúvószenekar segítése, erkölcsi támogatása az egyesület kiemelkedı feladata! (3) Az Egyesület pártoló tagja lehet az a magyar és külföldi magán vagy jogi személy, aki az Egyesület célkitőzéseivel egyetért, azt anyagilag támogatja, de abban tevékeny tagként nem kíván, vagy nem tud részt venni. Az Egyesületi pártoló tagság egy naptári évre szól, amennyiben a lejárat elıtt nem hosszabbították meg, ez idı letelte után automatikusan megszőnik. (4) Az Egyesület tiszteletbeli tagja lehet: Az a személy, aki korábban tagja volt a zenekarnak, de a célkitőzések megvalósításában tevékenyen nem tud részt venni, azonban az Egyesület munkáját továbbra is támogatni kívánja. az a magyar vagy külföldi magán vagy jogi személy, aki a zenekart szakmailag, erkölcsileg, vagy anyagilag kiemelkedı módon támogatja. Az egyesület tiszteletbeli tagjának felvételérıl az egyesület tagjai közül bárki javaslatot tehet, a vezetıség jóváhagyó véleménye után a felvételrıl a közgyőlés dönt. (5) Új egyesületi tag, illetve ifjúsági tag felvételérıl a belépési nyilatkozat és a karnagy igenlı szakmai véleménye alapján az Egyesület közgyőlése dönt. A közgyőlés határozatát írásban kell közölni a kérelmezıvel, elutasítás esetén indokolással kiegészítve. (6) Az egyesületi tagság megszőnik: automatikusan: elhalálozás esetén, illetve jogi személynél annak megszőnése által kilépés útján, ha a tag e szándékát írásban közli az Egyesület felé; rendes tagság esetén törlés útján, ha a tag önhibájából írásbeli felszólítás ellenére sem tesz eleget kötelességeinek; közgyőlés által hozott kizárással, ha a tag az alapszabály rendelkezései ellen súlyosan vét, illetve bőncselekmény elkövetésével az egyesületi tagságra méltatlanná válik. (7) A tagság megszőnése esetén a már befizetett tagdíj nem igényelhetı vissza.

3 3 A tagok jogai IV. (1) Az Egyesület mőködésében, munkájában való tevékeny részvétel: az Egyesület tagja a közgyőlésen tanácskozási, javaslattételi és szavazati joggal vehet részt; részt vehet a határozatok kidolgozásában; részt vehet az Egyesület szerveinek, tisztségviselıinek megválasztásában; bármelyik tisztségre jelöltet állíthat, illetve e tisztségekre megválasztható; a közgyőlés és a vezetıség elé terjeszthet bármely kérdést, javaslatot; különvéleményét fenntarthatja, de a többségi döntés ellenében nem tevékenykedhet; az ifjúsági, a pártoló- és a tiszteletbeli tagok az Egyesület munkájában részt vehetnek, de szavazati joguk nincs és tisztségre nem választhatók; a pártoló tag meghatározhatja, hogy az általa adományozott pénzösszeget a zenekar milyen célra használhatja fel. A tagok kötelességei V. (1) Az Egyesület minden tagja köteles az alapszabályt, illetve a közgyőlés határozatait betartani és az Egyesület céljai érdekében tevékenykedni. (2) Személyes példamutatással, rendszeres próbára járással tevékenyen vegyen részt az Egyesület munkájában és közös rendezvényein. (3) Az Egyesület által elfogadott szerepléseken az általános etikai normák szerint viselkedik, hangszerjátékával elısegíti a zenekar sikerét. (4) A rábízott hangszerekért, formaruhákért, kottákért anyagi és erkölcsi felelısséggel tartozik. (5) Az Egyesület tagja köteles a közgyőlés által határozattal megállapított mértékő tagdíjat megfizetni.

4 4 Az Egyesület szervei: közgyőlés, vezetıség, tisztségviselık VI. (1) Az Egyesület legfıbb szerve a közgyőlés, mely a tagok összességébıl áll a) Hatásköre: az alapszabály elfogadása és módosítása; a vezetıség és a tisztségviselık megválasztása, a vezetıség beszámolójának elfogadása; a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása és ezzel egyidejőleg közhasznúsági jelentés készítése az évi CLVI. törvény 19. alapján; az Egyesület más szervezettel való egyesülése, szétválása, valamint megszőnésének kimondása; döntés tagsági viszonyt érintı ügyekben, illetve tagdíjak meghatározása. az egyesület költségvetésének megállapítása b) A közgyőlést szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal össze kell hívni. c) A vezetıség döntése alapján vagy a tagok 1/3-ának a napirendet is tartalmazó kezdeményezésére rendkívüli közgyőlést kell összehívni. d) A közgyőlésre illetve a vezetıségi ülésekre szóló meghívót, mely tartalmazza a napirendet is, annak idıpontja elıtt öt nappal kell a tagoknak megküldeni. Ezek kikézbesítéséért az egyesület titkára a felelıs. Az ülések nyilvánosak, azokon tanácskozási joggal bárki részt vehet. e) A Közgyőlés illetve a vezetıségi ülés határozatképes, ha a tagok 50 %-a, + 1 fı jelen van. Ha a közgyőlés nem volt határozatképes, az emiatt megismételt közgyőlés amelyet az eredetitıl számított 30 napon belül kell összehívni - az eredeti napirendben szereplı ügyekben a jelenlévık számától függetlenül határozatképes. f) A határozathozatalban nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk b) pont) élettársa, a határozat alapján kötelezettség vagy felelısség alól mentesül, vagy bármilyen más elınyben részesül, illetve a megkötendı jogügyletben egyébként érdekelt. (Nem minısül elınynek a közhasznú egyesület cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehetı nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által tagjának, a tagsági viszony alapján nyújtott, a létesítı okiratnak megfelelı cél szerinti juttatás.) g) A Közgyőlés illetve a vezetıségi ülés határozatait általában egyszerő szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza, szavazategyenlıség esetén az elnök szavazata dönt. A közgyőlés személyi kérdésekben titkos szavazást is elrendelhet, ha azt a jelenlévı választásra jogosult tagok egyharmada kéri.

5 5 h) Az alapszabály módosításához, tag kizárásához, az Egyesület elnökének megválasztásához és az Egyesület feloszlásának (egyesülés, megszőnés) kimondásához a tagok összessége kétharmadának szavazata (minısített többség) szükséges. i) A közgyőlést az Egyesület elnöke vezeti, akadályoztatása esetén a titkár, vagy az elnök által megbízott másik vezetıségi tag. j) A közgyőlésekrıl jegyzıkönyvet kell készíteni, amelynek tartalmaznia kell a közgyőlés helyét, idejét, a közgyőlésen résztvevık számát., A döntések tartalmát, idıpontját, hatályát, a döntést támogatók és ellenzık számarányát, -- ha lehetséges, személyét dokumentálni kell a jegyzıkönyvben. A jegyzıkönyvekrıl nyilvántartást kell vezetni, amely nyilvántartás vezetésérıl a titkár gondoskodik. A közgyőlési határozatokban érintetteket a döntésrıl távollétük esetén-, 15 napon belül levélben értesíteni kell. A közgyőlési határozatokat tartalmazó jegyzıkönyvekbe az elnök és a titkár jelenlétében, azokkal egyeztetett idıben bárki betekinthet, azokról - saját költségén- másolatot készíthet. Az Egyesület a közgyőlési határozatok tartalmát és hatályát ha azok személyiségi jogot nem sértenek az éves beszámolóban a helyi sajtó útján nyilvánosságra hozza. (2) Az Egyesület választott ügyintézı szerve a Vezetıség. a) A vezetıségnek 9 tagja van: az Egyesület elnöke: Szele Tamás az Egyesület karnagya: Iliás Attila az Egyesület titkára: Krukics Gábor az Egyesület pénztárosa: Kiss Melinda továbbá 5 vezetıségi tag: Csonka Balázs, Horváth Gyula, Jakatics Szilveszter, Kardos Attila, Szabó Zoltán, feladatukat a közgyőlés határozza meg. Az Egyesület elnöke, karnagya, titkára, pénztárosa között közvetlen hozzátartozói kapcsolat nem állhat fenn. b) Hatásköre: biztosítja az Egyesület mőködését, összehívja és elıkészíti a közgyőlést, szervezi a közgyőlési határozatok végrehajtását, dönt az adott év városi, hazai, külföldi szerepléseken való részvételrıl, a zenekar programjáról a karnagy ajánlásai alapján, dönt az esetleges jutalmazásokról. megvizsgálja a saját és a közgyőlés hatáskörébe tartozó fegyelmi ügyeket és javaslatot tesz a közgyőlésnek a döntésre. A vezetıség szükség szerint, de legalább évente négyszer ülésezik, a vezetıségi ülést az elnök hívja össze, illetve a vezetıségi tagok egyharmada is kezdeményezheti azt. c) A vezetıségi ülésekrıl feljegyzést/ nyilvántartást/ kell vezetni, mely tartalmazza annak idıpontját, helyét, döntései tartalmát, azok hatályát, valamint a döntések szavazati arányait. A döntésekrıl a közgyőlést és az azokban érintetteket 15 napon belül tájékoztatni kell. Ennek felelıse az egyesület titkára.

6 6 (3) Az Egyesület elnöke. Az elnököt a közgyőlés öt évre választja minısített többséggel. Az Egyesület reprezentatív vezetıje, képviseli az Egyesületet a hatóságok és harmadik személyek elıtt. Irányítja és ellenırzi a vezetıség és a tisztségviselık tevékenységét. Összehívja és elıkészíti a vezetıségi üléseket, melyeket -és a közgyőléseketvezeti, azok határozatai végrehajtásáért felelıs. Utalványozási joggal rendelkezik. Az elnököt akadályoztatása esetén a titkár vagy más-az elnök által megbízottvezetıségi tag helyettesíti. (4) Az Egyesület karnagya. A karnagyot a közgyőlés választja határozatlan idıre. Karnagynak csak a feladat elvégzéséhez szükséges szakmai végzettséggel és tapasztalattal rendelkezı személy választható meg. Az Egyesület szakmai, mővészeti vezetıje, a közgyőlés és a vezetıség határozatainak megfelelıen irányítja a zenekar munkáját. Képviseli a zenekart hazai és külföldi szakmai fórumokon. A rendes évi közgyőlésen értékeli a zenekar éves szakmai munkáját, iránymutatást ad a következı idıszakra, javaslatokat tesz az esetleges jutalmazásokra. Összeállítja a mősorok, elıadások anyagát, irányítja az új zenemővek betanulását. Javaslatot tesz hangszerek, kották, stb. beszerzésére. Akadályoztatása esetén- csak zenekari próbákra vonatkoztatva kijelöli helyettesét. (5) Az Egyesület titkára. A titkárt a közgyőlés öt évre választja. Gondoskodik az adminisztrációs feladatok ellátásáról: vezeti a közgyőlési jegyzıkönyveket, a vezetıségi ülések feljegyzéseit, nyilvántartja a zenekar hivatalos levelezéseit. Felelıs a kiértesítések végrehajtásáért. Helyettesíti az elnököt akadályoztatása esetén. Vezeti az Egyesület eseménynaplóját. (6) Az Egyesület pénztárosa. A pénztárost a közgyőlés öt évre választja. Kezeli az Egyesület pénzállományát, a mindenkori elıírásoknak megfelelıen. Kezeli és nyilvántartja a számlákat. Vezeti a pénztárkönyvet. Ellenırzi a számlák hitelességét. Elkészíti és a vezetıség elé terjeszti az éves költségvetési beszámolót. Mindennemő visszaélési lehetıség gyanúja esetén értesíti az elnököt. Az Egyesület mőködéséhez szükséges utalványozásait az elnökkel, illetve a vezetıség kijelölt tagjaival együtt végzi. Az utalványozáshoz a pénztároson kívül mindig szükséges az elnök, illetve a vezetıség egy másik kijelölt tagjának aláírása is!

7 7 (7) Egyéb vezetıségi tagokat, - amelyek száma 5 fı - a közgyőlés választja meg 5 év idıtartamra egyszerő szótöbbséggel. (8) Az Egyesület tisztségviselıi bizalmatlansági indítvány alapján visszahívhatók, felmenthetık, mely indítványban rögzíteni kell annak okát. (9) Az Egyesület mőködésével kapcsolatosan keletkezett iratokba- az egyesület elnökével vagy titkárával való elızetes egyeztetés alapján- bárki betekinthet, azokról - saját költségén másolatot készíthet. (10) A közhasznú szervezet megszőnését követı két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezetı tisztségviselıje az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be annak megszőnését megelızı két évben legalább egy évig vezetı tisztséget, amely az adózás rendjérıl szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. A vezetı tisztségviselı, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet elızetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejőleg más közhasznú szervezetnél is betölt. (11) Az Egyesület mőködésérıl, a szolgáltatás igénybevételének módjáról, az éves beszámolóról a helyi sajtóban Promenád címő havilap - kell közlést adni a nyilvánosságnak. A közlést, a közgyőlés idıpontját követı lapzártáig, de legkésıbb 30 napon belül kell megtenni. Felelıs az Egyesület elnöke. A felügyelı bizottság VII. (1) Az Egyesület felügyelı bizottsága a közgyőlésnek alárendelt, három tagból álló bizottság, mely tevékenységét a hatályos jogszabályok szerint végzi, ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet a közgyőlés hagy jóvá. A bizottság elnökét és tagjait a közgyőlés választja meg öt évre. (2) A felügyelı bizottság testületként jár el. A felügyelı bizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását - az ok és cél megjelölésével - a bizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktıl, aki a kérelem kézhezvételétıl számított nyolc napon belül köteles intézkedni a felügyelı bizottság ülésének harminc napon belüli idıpontra történı összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására. (3) A bizottság tanácskozási joggal vesz részt az Egyesület legfıbb szerveinek ülésein.

8 8 (4) Ha a felügyelı bizottság tagjainak a száma az alapszabályban meghatározott létszám alá csökken, vagy nincs, aki az ülését összehívja, az Egyesület elnöke a felügyelı bizottság rendeltetésszerő mőködésének helyreállítása érdekében köteles összehívni a legfıbb szervet. (5) A felügyelı bizottság feladat- és hatásköre különösen: Összehívni az Egyesület legfıbb szervének rendkívüli ülését, javaslatot tenni annak napirendjére, ha megítélése szerint a tisztségviselık tevékenysége jogszabályba, alapszabályba, illetve a legfıbb szerv határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti az Egyesület, illetve a tagok érdekeit. Írásbeli jelentést készít a számvitelrıl szóló törvény szerinti beszámolóról. Ellenırzi az Egyesület mőködését és gazdálkodását. Jelentést kérhet a vezetı tisztségviselıktıl, megvizsgálhatja, illetve betekinthet az Egyesület könyveibe és irataiba. Tevékenységérıl, a szerzett tapasztalatokról évente, a közgyőlés elıtt beszámolni köteles. (6) Az Egyesület vezetı tisztségviselıje és közeli hozzátartozója (Ptk b) pont) ugyanannál a szervezetnél a felügyelı bizottság tagjává nem választható meg. (7) A felügyelı bizottsági tagság megszőnik: a tag halálával; a tag lemondásával; a tag visszahívásával; az Egyesület megszőnésével; a határozott idıtartam lejártával. (8) Nem lehet a felügyelı szerv elnöke, tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki: a vezetı szerv elnöke vagy tagja. a közhasznú szervezettel megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképpen nem rendelkezik a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül, - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehetı nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági viszony alapján nyújtott, létesítı okiratnak megfelelı cél szerinti juttatást a fentebb felsorolt személyek hozzátartozója.

9 9 Az Egyesület gazdálkodása VIII. (1) Az Egyesület céljai, feladatai megvalósításához szükséges pénzeszközöket az alábbi forrásokból kívánja biztosítani: önkormányzati támogatás; gazdálkodó és társadalmi szervezetek, magánvállalkozók támogatása; tagdíjak, pártoló tagok hozzájárulásai; rendezvények bevételei; pályázati /állami- és egyéb /források; Egyesületi szolgáltatások bevételei egyéb bevételek (2) Az Egyesület vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve folytathat. Az Egyesület közhasznú szolgáltatásait a vezetıség által meghatározott ellenszolgáltatásért bárki- aki azt kéri- igénybe veheti. (3) Az Egyesület a gazdálkodás során elért eredményét nem osztja fel, céljainak megfelelı tevékenységre fordítja. (4) Az Egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik. Tartozásaiért saját vagyonával felel, de a tagok saját vagyonukkal nem felelnek. (5) Az Egyesület pénzforgalmát a vezetıség által megállapított pénzintézetnél bonyolítja. (6) A gazdálkodás legfontosabb adatait a helyi vagy országos sajtó útján nyilvánosságra hozza. (7) Az Egyesület közhasznú szolgáltatásait a vezetıség által meghatározott ellenszolgáltatásért bárki - aki azt kéri - igénybe veheti. Az Egyesület képviselete IX. Az egyesület képviseletére az elnök, a karnagy a titkár és a pénztáros jogosult oly módon, hogy az Egyesületre kötelezettségeket létesítı jogviszonyt négyük közül ketten közösen tehetnek. Az egyesület képviselıi rendelkeznek az Egyesület számlája felett is.

10 10 Közhasznúsági nyilatkozat X. (1) Az Egyesület az alábbi cél szerinti közhasznú tevékenységet végzi (1997. évi CLVI. törvény 26. c) pontja szerint: - kulturális tevékenység (TEÁOR szerint: Máshova nem sorolt, egyéb közösségi, társadalmi tevékenység) (2) az Egyesület rögzíti, hogy a törvényben és jelen alapszabályban rögzített közhasznú tevékenységet folytat, továbbá biztosítja, hogy tagjain kívül más is részesülhet a közhasznú szolgáltatásaiból. Vegyes és záró rendelkezések XI. (1) Az Egyesület politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt. (2) Az Egyesület bírósági nyilvántartásba vétellel jön létre. (3) Jelen, egységes szerkezetbe foglalt alapszabály a kihirdetése napján lép hatályba, ezzel egyidejőleg a korábbi alapszabály hatályát veszti. (4) A jelen okiratban nem szabályozott kérdésekre egyrészt az egyesülésekrıl szóló évi II. törvény és a közhasznú szervezetekrıl szóló évi CLVI. törvény, valamint a Ptk. vonatkozó rendelkezései, másrészt a késıbb meghozandó közgyőlési határozatok az irányadók. Záradék: Jelen alapszabályt az Egyesület közgyőlése február 13. napján fogadta el. Kihirdetés napja: C s e p r e g, február 13. Szele Tamás az Egyesület elnöke ph. Krukics Gábor az Egyesület titkára

ZALA MEGYEI CROHN-COLITIS BETEGEK. Közhasznú Egyesülete

ZALA MEGYEI CROHN-COLITIS BETEGEK. Közhasznú Egyesülete ZALA MEGYEI CROHN-COLITIS BETEGEK Közhasznú Egyesülete Alapszabálya Módosításokkal egységes szerkezetben A Zala Megyei Crohn-Colitis Betegek Közhasznú Egyesülete alakuló közgyőlése az egyesülési jogról

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Vasi Hegyhát Rábamente Közhasznú Turisztikai Egyesület

ALAPSZABÁLY. Vasi Hegyhát Rábamente Közhasznú Turisztikai Egyesület ALAPSZABÁLY Vasi Hegyhát Rábamente Közhasznú Turisztikai Egyesület 1 Alapszabály a módosításokkal egységes szerkezetben Az egyesület tagjai a megtartott alakuló közgyőlésen az egyesülési jogról szóló 1989.

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA. a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveget 2010. február 22. napján fogadta el a Közgyőlés. I. fejezet

ALAPSZABÁLYA. a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveget 2010. február 22. napján fogadta el a Közgyőlés. I. fejezet MEZİHEGYESI ÁLLATVÉDİK EGYESÜLETÉNEK MeÁVE ALAPSZABÁLYA a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveget 2010. február 22. napján fogadta el a Közgyőlés I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1./ Az

Részletesebben

Györkönyi Pincehegyért Egyesület ALAPSZABÁLYA

Györkönyi Pincehegyért Egyesület ALAPSZABÁLYA Györkönyi Pincehegyért Egyesület ALAPSZABÁLYA 1 I. Általános rendelkezés 1. Az egyesület neve: Györkönyi Pincehegyért Egyesület 2. Az egyesület székhelye: 7045 Györköny, Fı u. 494. 3. Az egyesület önkormányzati

Részletesebben

AZ UWC MAGYARORSZÁGI EGYESÜLETE. Egységes szerkezetbe foglalt, módosított A L A P S Z A B Á L Y A

AZ UWC MAGYARORSZÁGI EGYESÜLETE. Egységes szerkezetbe foglalt, módosított A L A P S Z A B Á L Y A AZ UWC MAGYARORSZÁGI EGYESÜLETE Egységes szerkezetbe foglalt, módosított A L A P S Z A B Á L Y A amelyet a 2010 október 1. napján megtartott Közgyőlés hagyott jóvá, és amely az idıközben bekövetkezett

Részletesebben

Az Arany János Diákszövetség Egyesület. Alapszabálya. Preambulum. 450. ünnepi tanévében

Az Arany János Diákszövetség Egyesület. Alapszabálya. Preambulum. 450. ünnepi tanévében Az Arany János Diákszövetség Egyesület Alapszabálya Preambulum A nagykırösi Arany János Református Gimnázium és Diákotthon az intézet fennállásának 450. ünnepi tanévében az öregdiákok mindig hőséges és

Részletesebben

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Jane Goodall Rügyek és Gyökerek Természet- és Környezetvédelmi Egyesület rövid név: Jane Goodall Rügyek és Gyökerek Egyesület 2. Az egyesület

Részletesebben

Budaörsi Passió Egyesület A L A P S Z A B Á L Y

Budaörsi Passió Egyesület A L A P S Z A B Á L Y 1 Budaörsi Passió Egyesület A L A P S Z A B Á L Y Az alapító személyek az 1989. évi II. törvény alapján, néhai Bató Géza Budaörsi Passió címő szerzıi alkotását alapul véve, a mő felhasználására kötött

Részletesebben

Tésa Barátainak Társasága Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA

Tésa Barátainak Társasága Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA Tésa Barátainak Társasága Közhasznú Egyesület módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt (módosítások dıltbetővel szedve) ALAPSZABÁLYA 2011. október 1. 2 1. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve:

Részletesebben

Alapszabály. Általános rendelkezések 1.

Alapszabály. Általános rendelkezések 1. Alapszabály Általános rendelkezések 1. 1. 1. Az Egyesület neve: " 1. 2. Székhelye: 1051 Budapest, Dorottya u. 8. 1. 3. Kiadásait tagdíjakból, valamint természetes- és jogi személyek adományaiból fedezi.

Részletesebben

Castrum Noster Lovagrend. Kulturális Közhasznú Egyesület. módosított, egységes szerkezető. Alapszabálya

Castrum Noster Lovagrend. Kulturális Közhasznú Egyesület. módosított, egységes szerkezető. Alapszabálya Castrum Noster Lovagrend Kulturális Közhasznú Egyesület módosított, egységes szerkezető Alapszabálya A Castrum Noster Lovagrend Kulturális Közhasznú Egyesület alapszabályát a következıkben állapítja meg:

Részletesebben

A MAGYAR VÉDJEGY EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A (A módosításokkal egységes szerkezetben)

A MAGYAR VÉDJEGY EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A (A módosításokkal egységes szerkezetben) A MAGYAR VÉDJEGY EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A (A módosításokkal egységes szerkezetben) A Magyar Védjegy Egyesület célja a tagságában megtestesülı szellemi tıke aktivizálásával hozzájárulni a magyar

Részletesebben

BUDAKESZl SZÉPÍTİ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

BUDAKESZl SZÉPÍTİ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva BUDAKESZl SZÉPÍTİ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az Egyesület létrejöttére, mőködésére és megszőnésére a Polgári törvénykönyvrıl szóló 2013. évi V. tv, valamint az

Részletesebben

I. Az egyesületrıl általában: Szigetvári Várbaráti Kör

I. Az egyesületrıl általában: Szigetvári Várbaráti Kör I. Az egyesületrıl általában: l. Az egyesület hivatalos neve: 2/a. Az egyesület célja: / Szigetvári Várbaráti Kör, a továbbiakban: Kör / Szigetvári Várbaráti Kör A Közhasznú Szervezetrıl szóló 1997. évi

Részletesebben

Az ALPOKALJA ZÖLDEK KIEMELKEDİEN KÖZHASZNÚ EGYESÜLET módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA

Az ALPOKALJA ZÖLDEK KIEMELKEDİEN KÖZHASZNÚ EGYESÜLET módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA Az ALPOKALJA ZÖLDEK KIEMELKEDİEN KÖZHASZNÚ EGYESÜLET módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA I.1.Álltalános rendelkezések: Az egyesület neve: Alpokalja Zöldek Kiemelkedıen Közhasznú Egyesület

Részletesebben

Kecskeméti Zenészegylet Módosított Alapszabálya

Kecskeméti Zenészegylet Módosított Alapszabálya Kecskeméti Zenészegylet Módosított Alapszabálya A zene megváltoztatja az embereket, teszi szebbé és elviselhetıbbé a világot. A zene hit és akarat, erı és gyengédség, tisztaság és szépség, igazság és megvalósulás,

Részletesebben

CSEPREGI ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET

CSEPREGI ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET CSEPREGI ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (a változásokkal egységes szerkezetben) Csepreg, 2015. február 28. ALAPSZABÁLY Csepregi Önkéntes Tűzoltó Egyesület összhangban a Polgári Törvénykönyvben,

Részletesebben

Magyar Természetjáró Egyesület Alapszabály

Magyar Természetjáró Egyesület Alapszabály 1. Általános rendelkezések Magyar Természetjáró Egyesület Alapszabály 1. Az Egyesület neve: Magyar Természetjáró Egyesület (továbbiakban: Egyesület). 2. Az Egyesület rövidített neve: MATE 3. Az Egyesület

Részletesebben

A VÁROSMAJORI KATOLIKUS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Általános rendelkezések

A VÁROSMAJORI KATOLIKUS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Általános rendelkezések A VÁROSMAJORI KATOLIKUS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Városmajori Katolikus Egyesület. Röviden: VáKE. 2. Az Egyesület a Budapest-Városmajor (Jézus Szíve) Plébániához

Részletesebben

VARÁZS LOVAS SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

VARÁZS LOVAS SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA VARÁZS LOVAS SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. fejezet Általános rendelkezések 1. A szervezet neve: VARÁZS Lovas Sport Egyesület 2. Rövidített neve: VL SE 3. Székhelye: 2233 Ecser, Szalaska dőlı 010/20.

Részletesebben

Az Annavölgyi Bányász Sportegyesület Alapszabálya 1

Az Annavölgyi Bányász Sportegyesület Alapszabálya 1 Az Annavölgyi Bányász Sportegyesület Alapszabálya 1 Az Annavölgyi Bányász Sportegyesület Alapszabálya 2 Az Annavölgyi Bányász Sportegyesület (2529 Annavölgy, Erkel Ferenc tér 1.) 2007. február 10-ei hatályú,

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T (a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt)

A L A P Í T Ó O K I R A T (a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt) A L A P Í T Ó O K I R A T (a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt) az Alapító a Polgári törvénykönyvrıl szóló 1959. évi IV. törvény 74/A. -a alapján tartós közérdekő cél megvalósítására az alábbiakban

Részletesebben

1.) Tiszteleti tagok jogainak kiterjesztése 9 (2) (3), 11/A (6), 11/C. (4), 12. (2), (8), 13 (1)

1.) Tiszteleti tagok jogainak kiterjesztése 9 (2) (3), 11/A (6), 11/C. (4), 12. (2), (8), 13 (1) Fıvárosi Bíróság Társadalmi Szervezetek és Alapítványok Kezelıirodája: 1055 Budapest, Markó u 27, I em 70 Tel: +361-354-6812, +361-354-6735, +361-354-6429 Ügyfélfogadás: H K Cs P : 8:15 11:00 Sz: 8:15

Részletesebben

SZEBB HOLNAPÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

SZEBB HOLNAPÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA SZEBB HOLNAPÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A Szebb Holnapért Közhasznú Egyesület 2003. október 20-án megtartott alakuló közgyűlésén majd az alapszabály módosításait követően az egyesület alapszabályát

Részletesebben

A Dávid Kisemberek Társasága. angolul David Little People Society ALAPSZABÁLYA. Bevezetı ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.

A Dávid Kisemberek Társasága. angolul David Little People Society ALAPSZABÁLYA. Bevezetı ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Dávid Kisemberek Társasága angolul David Little People Society ALAPSZABÁLYA Bevezetı ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. 1. Az Egyesület neve: Dávid Kisemberek Társasága 2. Az Egyesület neve angolul: David Little

Részletesebben

Vass Miklós Értelmileg Akadályozottakat Közhasznú Egyesület. Alapszabály

Vass Miklós Értelmileg Akadályozottakat Közhasznú Egyesület. Alapszabály Vass Miklós Értelmileg Akadályozottakat Közhasznú Egyesület Segítő Alapszabály egységes szerkezetben a 2008. augusztus 6-i Közgyűlésen elfogadott módosításokkal I~.. ( alapítva: 2001. június) Készült a

Részletesebben

Az Enyingi Városi Sportegyesület. Alapszabálya

Az Enyingi Városi Sportegyesület. Alapszabálya Az Enyingi Városi Sportegyesület Alapszabálya 2 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPSZABÁLY Az Enyingi Városi Sportegyesület az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján önállóan működő társadalmi

Részletesebben

98. Határőr Sport Club

98. Határőr Sport Club 98. Határőr Sport Club Közhasznú Egyesület 9700 Szombathely Söptei út külső 98. Határőr Sport Club A 98. Határőr Sport Club Közhasznú Egyesület A A 98. Határőr Sport Club Közhasznú Egyesület (a továbbiakban:

Részletesebben

EDYN ECUMENICAL DIACONAL YEAR NETWORK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

EDYN ECUMENICAL DIACONAL YEAR NETWORK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EDYN ECUMENICAL DIACONAL YEAR NETWORK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az alapító tagok az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvényben biztosított jogukkal élve önkéntes elhatározással megállapodtak

Részletesebben

Alapszabály Jelen Alapszabály a Munkaközösség az európai kultúráért egyesület 2007. június 18-án tartott alakuló közgyűlésén elfogadott egységes szerkezetbe foglalt szövege. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.

Részletesebben