AZ ÉRD VÁROSI RÁDIÓKLUB SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ ÉRD VÁROSI RÁDIÓKLUB SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA"

Átírás

1 AZ ÉRD VÁROSI RÁDIÓKLUB SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

2 -1- I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A szervezet neve: ÉRD Városi Rádióklub Sport Egyesület (továbbiakban civil egyesület) 2. Az egyesület a Magyar Honvédelmi Szövetség 2030 Érd Felsı út 3. Rádióklubjának jogutód társadalmi szervezete. 3. Az egyesület mőködési területe: Magyar Köztársaság 4. Az egyesület székhelye: 2030 Érd Intézı út 8 5. Az egyesület telephelye: 4078 Debrecen Haláp tanya Az egyesület önálló jogi személy. 7. Az egyesület mőködése feletti törvényességi felügyeletet az ügyészség gyakorolja. II. AZ EGYESÜLET CÉLJA 1.A szervezet közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Az egyesület politikai pártoktól és csoportosulásoktól független, önkéntes tagság alapján mőködı, önkormányzattal rende1kezó civil szervezet. 2. Az egyesületi tagok rádióamatır és egyéb rádiózással kapcsolatos tevékenységének összefogása, szervezése és támogatása, érdekeik képviselete. 3. Szükség esetén a rádióamatır tevékenység által megvalósítható összeköttetési 1ehetóségekkel az élet és vagyonbiztonság megóvásának e1ısegitése. 4. A rádióamatır tevékenység népszerősítése és oktatása az ifjúság és az érdek1ıdık körében.

3 -2- III. AZ EGYESÜLET FELADATAI A II. -ban meghatározott célok megva1ósitása érdekében az érvényben lévı jogszabályok által biztosított kereteken belül : - az egyesület önfenntartó, költségvetési rend szerint gazdálkodó szervezet. - ingó és ingatlan vagyonnal rendelkezhet, helyiségeket tarthat fenn és bérelhet. - versenyállomást tart fenn és mőködtet. - gazdasági és szolgáltatói tevékenységet végezhet. - vállalatot, társaságot alapíthat és mőködtethet, ill. meglévı társaságokba tagként beléphet. IV. A TAGSÁGI VISZONY 1. Az egyesület rendes tagja lehet az a természetes vagy jogi személy, aki elfogadja az egyesület alapszabályát. 2. Jogi személyt az egyesületben megbízottja képviseli. 3. Külföldi állampolgár tagja lehet az egyesületnek. Tagsági jogait a devizajogszabályok betartása mellett, a magyar állampolgárságú tagokkal azonos módon és szabályok szerint gyakorolhatja. 4. Az egyesület társult tagja lehet az a más tevékenységi körő természetes vagy jogi személy, aki az alapszabályt elfogadja és az egyesületet támogatja. 5. Az egyesület pártoló tagja lehet az a természetes vagy jogi személy, aki tevékenyen nem vesz részt az egyesület munkájában, de cé1kitőzéseivel egyetért és azokat támogatja.

4 -3- V. AZ EGYESÜLETI TAG JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 1. Részt vehet az egyesület munkájában, rendezvényein,javaslatokat és indítványokat tehet, igénybe veheti az egyesület valamennyi szolgáltatását és kedvezményeit. Az egyesület társult és párto1ótagja részvételi és javaslattételi joggal rendelkezik. 2. Választási joga van és minden tisztség viselésére megválasztható. 3. Betartja az alapszabály rendelkezéseit és a közgyőlés határozatait. 4. Tevékenységével hozzájárul az egyesület célkitőzéseinek megvalósításához. 5. Tagsági díjat és a különbözı szolgáltatásokért megállapított költségtérítést, hozzájárulást fizet, amit a tárgyév I. negyedév végéig kell rendeznie. Jogi személy tagsági díját és az általa igénybe vehetı szolgáltatások módját és mértékét az elnökség külön állapítja meg. 6. Nem gyakorolhatja tagsági jogát az, aki a tagsági díját az elıírt határidın belül nem rendezte, vagy akinek tagsági jogát az egyesület fegyelmi bizottsága felfüggesztette. VI. AZ EGYESÜLET SZERVEZETI FELÉPITÉSE ÉS MŐKÖDÉSE 1. Az egyesület legfıbb fóruma a közgyőlés. 2. A közgyőlés jogai: - az egyesület céljának, feladatának meghatározása. - az alapszabály módosítása. - az elnökség tagjainak megválasztása és visszahívása. - az éves költségvetés és a tagdíj megállapítása. - felügyelı bizottság megválasztása. 3. Az egyesület közgyőlését évente legalább egyszer az elnökség hívja össze. 4. Az egyesület közgyőlését össze kell hívni a tagság egyharmad, vagy a vezetıség kétharmad részének írásbeli igénye alapján.

5 -4-5. A közgyőlés határozatait általában egyszerő szótöbbséggel hozza. A közgyőlésen kétharmados szótöbbség szükséges az alapszabály módosításához és a fegyelmi kizárások jóváhagyásához A közgyőlés határozatképes, ha a tagság több mint 50 %-a jelen van. - Határozatképtelenség esetén az azonos napirenddel 30 napon belül összehívott ismételt közgyőlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. 7. Két közgyőlés között az egyesület vezetı szerve az elnökség. 8. Az elnökséget a közgyőlés 3 évre választja. 9. Az elnökség a belsı munkarendjét maga alakítja ki. 10. Az elnökség összehívásáért az elnök, vagy a titkár felelıs. 11. Az elnökség határozat képes, ha tagjainak több mint a fele jelen van. Döntéseit szótöbbséggel, gazdasági és pénzügyi kérdésekben kétharmados többséggel hozza. VII. AZ ELNÖKSÉG JOGAI ÉS FELADATAI 1. Ellenırzi az egyesület elnökének és titkárának munkáját. 2. Tagjai közül megválasztja a titkárt, aki egyben felelıs az egyesület napi gazdálkodásáért. 3. Más sport és egyéb szervezetekkel egyesülést hozhat létre, amennyiben az egyesület mőködési feltételeit elısegíti és az egyesületre nézve nem jár joghátránnyal. 4. Dönt a tagfelvételi kérdésekben. 5. Tevékenységéért a közgyőlésnek tartozik fele1ısséggel. VIII. AZ EGYESÜLET ELNÖKE ÉS TITKÁRA Az egyesület elnökének feladatai, jogai: 1. Az elnökség döntései alapján irányítja az egyesület munkáját. 2. Biztosítja a gazdálkodás és a mőködés folyamatosságát.

6 -5-3. Képviseli az egyesületet a hatóságok és más szervek elıtt, tájékoztatja az elnökséget és a tagságot. 4. Önállóan nyilatkozhat, utólagos beszámolási kötelezettséggel tartozik az elnökség és a tagság felé. 5. Aláírási jogkört gyakorol. 6. Elnököl a közgyőlésen. Az egyesület titkárának feladatai, jogai : 1. Az egyesület jogi képviselıje. 2. Aláírási és utalványozási jogkört gyakorol. 3. Szervezi és irányítja az egyesület tevékenységét, rendezvényeit, összejöveteleit elıkészíti. 4. Intézi a tagfelvételeket, a tagokról nyilvántartást vezet. 5. Kapcsolatot tart más egyesületekkel, klubokkal, szervezetekkel. 6. Végrehajtja azokat a feladatokat, amelyekkel a közgyőlés vagy az elnökség megbízza. 7. A titkár tevékenységéról az elnökségnek illetve az elnöknek beszámolási kötelezettséggel tartozik. 8. Távolléte vagy akadályoztatása esetén az elnökségbıl az általa megbízott személy helyettesíti. IX. AZ EGYESÜLET FELÜGYELİ BIZOTTSÁGA A közgyőlés az egyesület gazdálkodásának és vagyonkezelésének ellenırzésére Felügyelı bizottságot választ. A Felügyelı bizottság elnökbıl és két tagból áll, 3 éves idıtartamra. A Felügyelı bizottság tevékenységét elnöke irányítja. Munkáját éves ellenırzési terv alapján végzi, melyrıl az elnökséget tájékoz tatja. A Felügyelı bizottság feladata és hatásköre: - Az egyesület pénz- és vagyonkezelésének vizsgálata. - A vonatkozó jogszabályok és egyéb elıírások betartásának ellenırzése. - A tagdíjak és egyéb bevételek befizetésének ellenırzése.

7 -6- - A gazdálkodás célszerőségének, tervszerőségének vizsgálata, a költségvetési beszámolók elemzése. - A bizonylati fegyelem betartásának ellenırzése. - Tevékenységéhez az egyesület tagjai közül bárkitıl felvilágosítást kérhet. - Betekintése van az egyesülettel, annak tevékenységével, tagságával kapcsolatos mindennemő okiratba. - Elnöke részt vehet az elnökség ülésein. - Az ellenırzések megkezdésérıl a Felügyelı bizottság elnöke tájékoztatni köteles az egyesület elnökét és titkárát. - Az ellenırzés tapasztalatairól a bizottság a vizsgálat befejezésétıl számított 15 napon belül írásban tájékoztatja az egyesület elnökét. X. AZ EGYESÜLET GAZDÁLKODÁSA 1. Az egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik. 2. Az egyesület mőködéséhez szükséges bevételek az alábbiakból tevıdnek össze: - Tagsági díjak, pártoló tagi hozzájárulások. - Magán és jogi személyek támogatásai. - Rendezvények bevételei. - Gazdasági-vállalkozási tevékenységbıl származó bevételek. - Egyéb bevételek. - az adózók által az egyesület részére felajánlott SZJA 1%-a 3. Az egyesület vagyona: - Készpénz ( bankbetét, folyószámlán levı összeg ). - Készpénzre szóló követelés. - Értékpapír. - Ingatlan és ingó vagyon. 4. Az egyesület bevételeivel és vagyonával önállóan gazdálkodik, tartozásaiért a saját vagyonával felel. Tagjai az egyesület tartozásaiért a befizetett tagdíjon túlmenıen saját vagyonukkal nem felelnek. 5. Az egyesület a tevékenységi célja szerinti gazdálkodást, valamint gazdasági - vállalkozási tevékenységét és az abból származó eredmény megállapítását a hatályos jogszabályok alapján végzi.

8 -7- XI. AZ EGYESÜLET MEGSZŐNÉSE Az egyesület megszőnik : - Feloszlásának a közgyőlés által történt kimondásával, - Más egyesülettel vagy társadalmi szervezettel való egyesülésével, - Feloszlatásával, - Megszőnésének megállapításával Az egyesület megszőnése esetén vagyonának felhasználásáról a közgyőlés rendelkezik. XII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 1. Az alapszabályban nem érintett kérdésekben,az évi II. törvény az irányadó. 2. Az egyesület céljainak és feladatainak megvalósítása érdekében a 16/l989.MT számú rendelet alapján vállalkozási tevékenységet folytathat. ZÁRADÉK Jelen alapszabályt az Érd Városi Rádióklub Sportegyesület közgyőlése 2013.Január 25. napján elfogadta. A Városi Rádióklub Sportegyesületet a Fıvárosi Bíróság TE1523 szám alatt nyilvántartásba vette. Németh Tibor elnök Ifj Németh Tibor titkár

DEBRECEN VÁROSI LÖVÉSZ EGYLET ALAPSZABÁLY Elfogadta a Debrecen Városi Lövész Egylet közgyűlése Érvényes: 2006. május 27-től

DEBRECEN VÁROSI LÖVÉSZ EGYLET ALAPSZABÁLY Elfogadta a Debrecen Városi Lövész Egylet közgyűlése Érvényes: 2006. május 27-től DEBRECEN VÁROSI LÖVÉSZ EGYLET ALAPSZABÁLY Elfogadta a Debrecen Városi Lövész Egylet közgyűlése Érvényes: 2006. május 27-től BEVEZETŐ A Debrecen Városi Lövész Egylet tagjai megállapítják, hogy az Egyesület

Részletesebben

A HEGYRE FEL! TERMÉSZETJÁRÓ EGYESÜLET RÖVIDEN 'HFTE' ALAPSZABÁLYA

A HEGYRE FEL! TERMÉSZETJÁRÓ EGYESÜLET RÖVIDEN 'HFTE' ALAPSZABÁLYA A HEGYRE FEL! TERMÉSZETJÁRÓ EGYESÜLET RÖVIDEN 'HFTE' ALAPSZABÁLYA Preambulum: Jelen Alapító okirat az Egyesület 2013. 05. 24. napján megtartott közgyűlésen elfogadott, a 2013. 06. 30. és 2014.02.28. megtartott

Részletesebben

A Magyar Vasútmodellezık és Vasútbarátok Országos Egyesülete MAVOE. Alapszabálya

A Magyar Vasútmodellezık és Vasútbarátok Országos Egyesülete MAVOE. Alapszabálya A Magyar Vasútmodellezık és Vasútbarátok Országos Egyesülete MAVOE Alapszabálya Az Egyesület neve 1.. Magyar Vasútmodellezık és Vasútbarátok Országos Egyesülete Hivatalos rövidített neve: MAVOE Mőködési

Részletesebben

CSODASZARVAS TÁJPARK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

CSODASZARVAS TÁJPARK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY CSODASZARVAS TÁJPARK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szervezet neve: Csodaszarvas Tájpark Közhasznú Egyesület Alapítás ideje: 2011. november hó 12. Módosított alapszabály kelte:

Részletesebben

A Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület alapszabálya

A Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület alapszabálya A Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület 2. Az Egyesület rövidített neve: Marvel Team

Részletesebben

I. A Magyar Ügyvédi Kamara létrejöttével kapcsolatos rendelkezések

I. A Magyar Ügyvédi Kamara létrejöttével kapcsolatos rendelkezések Elfogadva: 1999. március 1., egységes szerkezet: 2007. május 7. Kihirdetve: IK 1999. évi 6. szám, egységes szerkezet: IK 2007. évi 10. szám Hatályba lépés: 1999. június 30. Módosítva: 2007. október 31-i

Részletesebben

Világ Királynője Engesztelő Mozgalom Alapszabálya módosításokkal egységes szerkezetben

Világ Királynője Engesztelő Mozgalom Alapszabálya módosításokkal egységes szerkezetben Világ Királynője Engesztelő Mozgalom Alapszabálya módosításokkal egységes szerkezetben mely Alapszabályt a Taggyűlésen megjelent tagok az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek

Részletesebben

MEGOLDÁSKÖZPONTÚ (SOLUTION FOCUS) MEGKÖZELÍTÉSSEL DOLGOZÓ COACHOK, FEJLESZTŐK ÉS SZERVEZETEK EGYESÜLETE. ALAPÍTÓ OKIRATA Egységes szerkezetbe foglalva

MEGOLDÁSKÖZPONTÚ (SOLUTION FOCUS) MEGKÖZELÍTÉSSEL DOLGOZÓ COACHOK, FEJLESZTŐK ÉS SZERVEZETEK EGYESÜLETE. ALAPÍTÓ OKIRATA Egységes szerkezetbe foglalva MEGOLDÁSKÖZPONTÚ (SOLUTION FOCUS) MEGKÖZELÍTÉSSEL DOLGOZÓ COACHOK, FEJLESZTŐK ÉS SZERVEZETEK EGYESÜLETE ALAPÍTÓ OKIRATA Egységes szerkezetbe foglalva A MEGOLDÁSKÖZPONTÚ (SOLUTION FOCUS) MEGKÖZELÍTÉSSEL

Részletesebben

Tanárok Európai Egyesülete

Tanárok Európai Egyesülete Tanárok Európai Egyesülete A Tanárok Európai Egyesületének Alapszabálya, amely készült az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. tv., valamint annak módosításai alapján. I. AZ EGYESÜLET NEVE ÉS CÉLJA Az

Részletesebben

BOTAFOGO Szabadidő-, Sport és Kulturális Szolgáltató Egyesület. ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben

BOTAFOGO Szabadidő-, Sport és Kulturális Szolgáltató Egyesület. ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben BOTAFOGO Szabadidő-, Sport és Kulturális Szolgáltató Egyesület ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben Elfogadva a 2015. március 27-i Közgyűlésen. (A 2010-es Alapszabályhoz képest a változtatások dőlt betűvel

Részletesebben

AZ AMNESTY INTERNATIONAL MAGYARORSZÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

AZ AMNESTY INTERNATIONAL MAGYARORSZÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ AMNESTY INTERNATIONAL MAGYARORSZÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. AZ EGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE 1. Az egyesület neve: Amnesty International Magyarország. 2. Az egyesület rövidített neve: AI Magyarország.

Részletesebben

A CIVIL SZERVEZETEKRE VONATKOZÓ ÚJ TÖRVÉNYI RENDELKEZÉSEK

A CIVIL SZERVEZETEKRE VONATKOZÓ ÚJ TÖRVÉNYI RENDELKEZÉSEK A CIVIL SZERVEZETEKRE VONATKOZÓ ÚJ TÖRVÉNYI RENDELKEZÉSEK Az Országgyőlés 2011-ben elfogadta az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mőködésérıl és támogatásáról szóló

Részletesebben

INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION MAGYAR SZEKCIÓ SZOMBATHELYI SZERVEZET ALAPSZABÁLYA

INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION MAGYAR SZEKCIÓ SZOMBATHELYI SZERVEZET ALAPSZABÁLYA INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION (IPA) MAGYAR SZEKCIÓ Szombathelyi Szervezet 9701 Szombathely, Petőfi S. u. 1/b.; Pf.325. INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION MAGYAR SZEKCIÓ SZOMBATHELYI SZERVEZET ALAPSZABÁLYA

Részletesebben

Magyar Reprográfiai Szövetség. Alapszabály. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege

Magyar Reprográfiai Szövetség. Alapszabály. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege Magyar Reprográfiai Szövetség Alapszabály módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I.1 A Szövetség neve: Magyar Reprográfiai Szövetség I.2 A Szövetség rövid neve:

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPÍTÓ OKIRAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPÍTÓ OKIRAT Szálka Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 8. (1), (4) és (5) bekezdéseiben meghatározott kötelezően ellátandó közfeladatokról,

Részletesebben

A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 2014 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A Magyar Kézilabda Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) a Magyarországon működő, a kézilabda sportágban sporttevékenységet

Részletesebben

Az alapítvány céljához és feladatához hozzátartozik fenti célok érdekében a helyi, országos és nemzetközi kapcsolatrendszer kialakítása.

Az alapítvány céljához és feladatához hozzátartozik fenti célok érdekében a helyi, országos és nemzetközi kapcsolatrendszer kialakítása. ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA PREAMBULUM Alulírott Alapító a Ptk. 74/A-F. -ai, valamint a közhasznú szervezetekrıl szóló 1997. évi CLVI. törvény alapján az alábbi Alapítvány létrehozását határoztam el. 1)

Részletesebben

ELS MAGYAR POLGÁRI BIZTONSÁGVÉDELMI KLASZTER SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ELS MAGYAR POLGÁRI BIZTONSÁGVÉDELMI KLASZTER SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZATA ELS MAGYAR POLGÁRI BIZTONSÁGVÉDELMI KLASZTER SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. ÁLTALÁNOS RÉSZ I./1. Klaszter bemutatása, célok: A polgári biztonsági iparág tevékenysége átszövi a modern társadalom életének

Részletesebben

Víz- és Környezettechnológiák Klaszter. VITIgroup Víz- és Környezettechnológiák KLASZTER SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Víz- és Környezettechnológiák Klaszter. VITIgroup Víz- és Környezettechnológiák KLASZTER SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA VITIgroup Víz- és Környezettechnológiák KLASZTER SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A célja: Jelen (továbbiakban SZMSZ) határozza meg a VITIgroup Vízés Környezettechnológiák KLASZTER (továbbiakban VITIgroup

Részletesebben

A Kecskeméti Főiskola HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALAPSZABÁLYA

A Kecskeméti Főiskola HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALAPSZABÁLYA A Kecskeméti Főiskola HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALAPSZABÁLYA 5. sz. verzió Hatálybalépés napja: 2010. február 12. (Érvényes visszavonásig) Jóváhagyta: Dr. Danyi József rektor A Kecskeméti Főiskola Hallgatói

Részletesebben

1.) Alapítók: Dobos Istvánné 2119 Pécel, Szőlőhegy u. 13

1.) Alapítók: Dobos Istvánné 2119 Pécel, Szőlőhegy u. 13 ./,. Ráday Pál Alapítvány alapító okirata módosító rendelkezésekkel egységes szerkezetbe foglalt okirata, mely módosítást a vastag betűs szövegrész tartalmazza me ly abból a célból készült, hogy az I.)

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI AMERIKAI STAFFORDSHIRE TERRIER EGYESÜLET

A MAGYARORSZÁGI AMERIKAI STAFFORDSHIRE TERRIER EGYESÜLET A MAGYARORSZÁGI AMERIKAI STAFFORDSHIRE TERRIER EGYESÜLET Szervezeti és Működési Szabályzata 2015. A MAGYARORSZÁGI AMERIKAI STAFFORDSHIRE TERRIER EGYESÜLET Magyarországi Amerikai Staffordshire Terrier Egyesület

Részletesebben

A Szervezeti és Működési Szabályzat ( továbbiakban : SZMSZ ) a Pécs Városi Tenisz Club ( továbbiakban : PVTC ) megfelelő szabályait tartalmazza, így :

A Szervezeti és Működési Szabályzat ( továbbiakban : SZMSZ ) a Pécs Városi Tenisz Club ( továbbiakban : PVTC ) megfelelő szabályait tartalmazza, így : A PÉCSI VÁROSI TENISZ CLUB SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Bevezetés A Szervezeti és Működési Szabályzat ( továbbiakban : SZMSZ ) a Pécs Városi Tenisz Club ( továbbiakban : PVTC ) megfelelő szabályait

Részletesebben

Az új Polgári Törvénykönyv és a Civil törvény civil szervezeteket érintő rendelkezéseinek hatása a létesítő okiratra teendők, változások 2014-ben

Az új Polgári Törvénykönyv és a Civil törvény civil szervezeteket érintő rendelkezéseinek hatása a létesítő okiratra teendők, változások 2014-ben Az új Polgári Törvénykönyv és a Civil törvény civil szervezeteket érintő rendelkezéseinek hatása a létesítő okiratra teendők, változások 2014-ben Készült: EMMI Civil Kapcsolatok Főosztályán 2014. április

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Tehetséges Paksi Fiatalokért Alapítvány létrehozására. Alulírottak a címben szereplő névvel alapítványt hoznak létre:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Tehetséges Paksi Fiatalokért Alapítvány létrehozására. Alulírottak a címben szereplő névvel alapítványt hoznak létre: ALAPÍTÓ OKIRAT A Tehetséges Paksi Fiatalokért Alapítvány létrehozására. Alulírottak a címben szereplő névvel alapítványt hoznak létre: 1. Paksi Atomerőmű Részvénytársaság 2. Paks Város Önkormányzata Az

Részletesebben

26/2011. (III. 22.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat képviselete különböző szervezetekben, közalapítványok alapító okiratainak módosítása

26/2011. (III. 22.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat képviselete különböző szervezetekben, közalapítványok alapító okiratainak módosítása 26/2011. (III. 22.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat képviselete különböző szervezetekben, közalapítványok alapító okiratainak módosítása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a) a Baranya

Részletesebben

Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Szervezeti és Mőködési Szabályzat MAROSHEGYI ÓVODA SZÉKESFEHÉRVÁR, RÁDIÓ U.1. Szervezeti és Mőködési Szabályzat Hatálya kiterjed a Maroshegyi Óvoda minden dolgozójára 2. oldal Bevezetı Az intézmény a jogszabályi elıírásoknak megfelelendı

Részletesebben

MOZGASKORLATOZOTTAK BARANYA MEGYEI EGYESULETE ALAPSZABALYA. Modositasok datumai: 2004.05.22. 2005.05.07. 2006.05.06. 2011.04.30.

MOZGASKORLATOZOTTAK BARANYA MEGYEI EGYESULETE ALAPSZABALYA. Modositasok datumai: 2004.05.22. 2005.05.07. 2006.05.06. 2011.04.30. MOZGASKORLATOZOTTAK BARANYA MEGYEI EGYESULETE ALAPSZABALYA Modositasok datumai: 2004.05.22. 2005.05.07. 2006.05.06. 2011.04.30. B E V E Z E TO A Mozgaskorlatozottak Baranya Megyei Egyesuletenek celjai

Részletesebben

Magyar Lovassport Szövetség elnöksége által elfogadott, 2015. február 21-től hatályos Szervezeti és Működési Szabályzat

Magyar Lovassport Szövetség elnöksége által elfogadott, 2015. február 21-től hatályos Szervezeti és Működési Szabályzat Magyar Lovassport Szövetség elnöksége által elfogadott, 2015. február 21-től hatályos Szervezeti és Működési Szabályzat 1 Általános rendelkezések 1. A Szabályzat hatálya A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

- 1 - 4028 D e b r e c e n, Simonyi út 20. KSH szám: 11154433 6419 122 09 Cégjegyzékszám: 09-02-000354 Adószám:11154433-2-09

- 1 - 4028 D e b r e c e n, Simonyi út 20. KSH szám: 11154433 6419 122 09 Cégjegyzékszám: 09-02-000354 Adószám:11154433-2-09 - 1-4028 D e b r e c e n, Simonyi út 20. KSH szám: 11154433 6419 122 09 Cégjegyzékszám: 09-02-000354 Adószám:11154433-2-09 Egységes szerkezetbe foglalt, hatályos szövegű ALAPSZABÁLY (a változások vastag,

Részletesebben