MISINA Néptáncegyüttes Egyesület

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MISINA Néptáncegyüttes Egyesület"

Átírás

1 A MISINA Néptáncegyüttes Egyesület módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya Az Egyesület nyilvántartási száma: Baranya Megyei Bíróság Készítette: dr. Juhász Gábor ügyvéd JUHÁSZ Ügyvédi Iroda 7626 Pécs, Búza tér 2. I/6.

2 A MISINA Néptáncegyüttes Egyesület módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya amellyel a április hónap 13. napján kelt Alapszabályt egységes szerkezetbe foglaltan és módosítva az alábbiak szerint állapítják meg az Egyesület nevének, céljainak módosítása, elnökségi tagok választása, és Pénzügyi Ellenırzı Bizottság (felügyelı szerv) létrehozása miatt * : 1. Az egyesület neve: MISINA Kulturális- és Táncegyesület Székhelye: 7634 Pécs, Ürögi fasor Az egyesület jogállása: közhasznú szervezet Az egyesület alapvetı mőködési területe: a Dél-dunántúli régió területe I. 3. Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, azoktól támogatást nem kap, országgyőlési képviselıjelöltet nem állított és nem támogatott, és a jövıben sem kíván támogatni, illetve állítani. II. Az egyesület célja 4. Az egyesület célja és feladata a folklór értékeinek megırzése, oktatása, népszerősítése és újjáélesztésének elısegítése, továbbá a folklór szellemi kulturális örökségének adaptálása a kortárs mővészeti- és kulturális életbe, illetve az ehhez kapcsolódó közösségek, tevékenységek, képzések, továbbképzések támogatása. Az egyesület közhasznú tevékenysége és szolgáltatási nyitottak, azokból az egyesület tagjain kívül is bárki részesülhet. Az egyesület az alábbi közhasznú tevékenységeket végzi a közhasznú szervezetekrıl szóló évi CLVI. törvény 26.. (1) bekezdés c.) pontja szerint: 1. egészségmegırzés, betegségmegelızés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, 2. szociális tevékenység, családsegítés, idıskorúak gondozása, 3. tudományos tevékenység, kutatás, 4. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, 5. kulturális tevékenység, * A változások dılt betővel jelezve

3 6. kulturális örökség megóvása, 7. mőemlékvédelem, 10. gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, 13. a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység, 17. rehabilitációs foglalkoztatás, 18. munkaerıpiacon hátrányos helyzető rétegek képzésének, foglalkoztatásának elısegítése - ideértve a munkaerı-kölcsönzést is - és a kapcsolódó szolgáltatások, 19. euroatlanti integráció elısegítése, 20. közhasznú szervezetek számára biztosított - csak közhasznú szervezetek által igénybe vehetı - szolgáltatások. E lehetıségekrıl a nyilvánosság a helyi nyomtatott és elektronikus sajtóban, az egyesület honlapján, valamint a hazai közmővelıdési-, és nonprofit internetes portálokon közzétett hírlevelekbıl, tájékoztató anyagokból és felhívásokból értesülhet. Az egyesület mőködésének hatóköre regionális: Baranya, Tolna, Somogy megyék, azaz a Dél-dunántúli régió területén. Az egyesület mőködésérıl, szolgáltatásainak igénybevételérıl, beszámolókról az érdeklıdık naprakészen értesülhetnek hétköznapokon munkaidıben ( óráig) az egyesület székhelyén, és az iratokról saját költségén bárki másolatot készíthet. III. Az egyesület tagsága és pártoló tagsága 5. Az egyesület tagja lehet minden nagykorú állampolgár magánszemély, jogi személy, valamint ezek jogi személyiséggel nem rendelkezı szervezete, aki/amely a belépési nyilatkozatban vállalja, hogy tevékenyen részt vesz az egyesület mőködésében és az Alapszabályt magára nézve kötelezınek ismeri el. 6. Az egyesület mőködési területén pártoló tagságot szervezhet. Pártoló tagként felvehetı minden magánszemély, jogi személy, valamint ezek jogi személyiséggel nem rendelkezı szervezete aki/amely a belépési nyilatkozatban vállalja az egyesület célkitőzéseinek erkölcsi és anyagi támogatását. 7. Az egyesületbe való belépés, és az egyesületbıl való kilépés önkéntes. Az egyesületi tagság felvétellel keletkezik, és kilépéssel, a tagdíj, illetıleg a vállalt anyagi támogatás fizetésének kettı hónapnál hosszabb idejő elmulasztása (az egyesület titkárának fizetésre való egyszeri felszólítása után) esetén kizárással, továbbá elhalálozás esetén törléssel szőnik meg. 8. Az egyesületi tagok és a pártoló tagok felvétele, valamint a tagsági viszony megszőnésének megállapítása az elnökség hatáskörébe tartozik. Az egyesületbe való belépés írásbeli nyilatkozattal tehetı meg, a nyilatkozat átadásának a napja a tagsági viszony keletkezésének a napja. Kilépés esetén a tag írásbeli nyilatkozatát az egyesület elnökségének nyújtja be, ez a megszőnés idıpontja. Kizárás a vállalt anyagi támogatás fizetésének kettı hónapnál hosszabb idejő elmulasztása - az egyesület titkárának fizetésre

4 való egyszeri felszólítása után - alkalmazható. A felvételrıl, valamint a tagsági viszony megszőnésének megállapításáról történt döntés kapcsán - abban az esetben is, ha a tagsági viszony kizárással szőnik meg - az attól számított 30 napon belül bármely egyesületi tagnak halasztó hatályú felszólamlási joga van. Felszólamlás elıterjesztése esetén 90 napon belül közgyőlést kell összehívni, amely dönt a felszólamlás tárgyában. Az egyesület a tagjairól nyilvántartást vezet. A belépés esetén tagsági viszony keletkezik a nyilatkozat átadásának napjával, míg kilépés esetén az errıl szóló nyilatkozat átadásának napján, a tagdíj, illetıleg a vállalt anyagi támogatás fizetésének elmulasztása esetén a tőzött póthatáridı eredménytelen elteltét követıen meghozott kizárási határozat átadásának napján szőnik meg. Átadásnak minısül a postai igazolt átvétel is. 9. Az egyesületi tag jogai: IV. Az egyesületi tagok és pártoló tagok jogai és kötelességei a.) részt vehet az egyesület közgyőlésén, továbbá a határozatok meghozatalában; b.) választhat, tisztségre választható; c.) véleményt nyilváníthat, javaslatot tehet az egyesületet érintı bármely kérdésben, az egyesület felügyelı szervénél indítványozhatja az egyesület jogszabályba vagy alapszabályba ütközı határozatának megsemmisítését; d.) az egyesület rendezvényein részt vehet; e.) részesülhet az egyesület által nyújtott kedvezményekben. 10. Az egyesületi tag kötelességei: a.) az alapszabály betartása, az egyesületi vezetı szervek határozatainak végrehajtása; b.) a tagsági díj fizetése, az egyesületi vagyon megóvása; c.) az egyesület célkitőzéseiben meghatározott tevékenységekben való aktív részvétel. 11. Az egyesületi pártoló tag jogai: a.) javaslatokat, észrevételeket tehet az egyesület mőködésével kapcsolatban; b.) részesülhet az egyesület által nyújtott kedvezményekben. 12. Az egyesületi pártoló tag kötelességei: a.) az alapszabály betartása, b.) az egyesület célkitőzéseinek erkölcsi és anyagi támogatása.

5 V. Az egyesület szervezete A közgyőlés 13. Az egyesület legfıbb szerve a közgyőlés. A közgyőlés a tagok összessége. A közgyőlést szükség szerint, de legalább évenként egyszer tárgyév május hónap 15. napjáig össze kell hívni. Közgyőlést kell összehívni a tagok egyharmadának az ok és cél megjelölése mellett történı kívánságára, vagy ha a bíróság elrendeli. A tagokat a közgyőlésrıl ajánlott levélben vagy telefax - avagy egyéb olyan módon, amelybıl a kézbesítés idıpontja megállapítható - útján a napirend közlésével a döntéshez szükséges információk megküldésével kell meghívni úgy, hogy a meghívó elküldése és a közgyőlés megkezdésének idıpontja között legalább 15 nap idıköz legyen. A közgyőlés idıpontját nyilvánosságra kell hozni az azt megelızı 15 nappal korábban. 14. A közgyőlés határozatképes, ha a tagok 50 %-a + 1 fı jelen van. A határozat-képtelenség miatt elhalasztott közgyőlés 15 napon belül történı másodszori összehívása során az eredeti napirendbe felvett kérdésekben a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes, a távolmaradás következményeire a kiküldött meghívóban figyelmeztetni kell a tagokat. 15. Az egyesület közgyőlése nyilvános, azon mindenki jelen lehet. A közgyőlés az egyes napirendi pontok vonatkozásában zárt tárgyalást rendelhet el. A közhasznú mőködéssel kapcsolatos napirendi pontok vonatkozásában zárt tárgyalás nem rendelhetı el. A közgyőlés határozatait szavazással, egyszerő szótöbbséggel és nyílt szavazással hozza, szavazategyenlıség esetén a szavazást meg kell ismételni, ha ebben az esetben is szavazategyenlıség alakul ki, a javaslatot elvetettnek kell tekinteni. Kétharmados többség szükséges azonban az egyesület megalakulásának, egyesülésének, feloszlásának kimondásához, valamint az alapszabály elfogadásához, illetve módosításához, illetve titkos szavazás elrendeléséhez. 16. A közgyőlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: a.) az egyesület megalakulásának, feloszlásának, valamint más egyesületekkel való egyesülésének kimondása; b.) az alapszabály megállapítása, módosítása; c.) a tagfelvétellel, valamint a tagsági viszony megszőnését megállapító határozattal kapcsolatos felszólamlás elbírálása; d.) az egyesület tisztségviselıinek négy évre szóló megválasztása; e.) a költségvetés megállapítása és végrehajtásának elfogadása; f.) az egyesület éves tevékenységérıl való beszámoltatás és a közhasznúsági jelentés elfogadása;

6 g.) a tagsági díj összegének, illetıleg a pártoló tagok legkisebb anyagi hozzájárulási mértékének meghatározása. 17. A közgyőlésrıl jegyzıkönyvet kell felvenni, amely - lezárását követıen - a jegyzıkönyvvezetı és a közgyőlésen felkért jegyzıkönyv hitelesítık által hitelesítendı. A közgyőlés határozatait be kell vezetni a Határozatok Könyvébe. A bejegyzést az elnök foganatosítja akként, hogy a határozat-hozatalban részt vett egy tag aláírásával hitelesíti azt. A bejegyzés határideje a meghozatalt követı 10 nap. A Határozatok Könyvébe a határozat jegyzıkönyv szerinti teljes szövegét, a határozat meghozatalának idıpontját és annak hatályát, a szavazásban részt vevı tagok felsorolását, a döntést támogatók és elvetık név szerinti megnevezését, valamint minden olyan adatot, tényt - esetlegesen tiltakozást - be kell vezetni, amely a határozat meghozatalánál felmerült. Az éves közhasznúsági jelentésbe bárki betekinthet, és abból saját költségére másolatot készíthet. A közgyőlés határozatait az érintettekkel ajánlott levélben vagy telefax - avagy egyéb olyan módon, melybıl a kézbesítés idıpontja megállapítható - útján kell közölni. 18. Az éves beszámolót és a közhasznúsági jelentést az egyesület közgyőlése állapítja meg a határozat-hozatalra vonatkozó általános szabályok szerint. Az éves beszámoló és közhasznúsági jelentés közgyőlés általi elutasítása esetén rendkívüli közgyőlést kell összehívni az elutasító döntést követı 30 napon belül. 19. A közgyőlés határozatának meghozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek a közeli hozzátartozója, élettársa a határozat alapján a.) kötelezettség vagy felelısség alól mentesül; b.) bármilyen más elınyben részesül, illetve a megkötendı jogügyletben egyébként érdekelt. c.) Nem minısül elınynek az évi CLVI. törvény 8. -a szerinti nem pénzbeli szolgáltatás, juttatás. Az Elnökség 20. Az egyesület közgyőlése 4 évi idıtartamra 3 fıs elnökséget választ. Az elnökség szükség szerint, de legalább negyedévente ülést tart. Az elnökség ülése akkor határozatképes, ha azon az elnökség tagjai közül legalább 2 fı jelen van. A tagokat az elnökségi ülésrıl ajánlott levélben vagy telefax - avagy egyéb olyan módon, amelybıl a kézbesítés idıpontja megállapítható - útján a napirend közlésével a döntéshez szükséges információk megküldésével kell meghívni úgy, hogy a meghívó elküldése és az elnökségi ülés megkezdésének idıpontja között legalább 8 nap idıköz legyen. 21. Az elnökség tagjai: - az egyesület elnöke hivatalból, aki egyben az elnökség elnöke is, illetıleg - az egyesület elnökhelyettese hivatalból,

7 - a közgyőlés által választott további 1 fı elnökségi tag Az egyesület elnökségének tagja - a közhasznú szervezet megszőnését követı két évig - nem lehet azon személy, aki ezen közhasznú szervezetnél töltött be - ennek megszőntét megelızı két évben legalább egy évig - vezetı tisztséget, amely az adózás rendjérıl szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. 22. Az elnökségi ülés idıpontját annak megtartását megelızıen 15 nappal korábban nyilvánosságra kell hozni. Az elnökség ülése nyilvános, azon mindenki jelen lehet. Az elnökség az egyes napirendi pontok vonatkozásában zárt tárgyalását rendelhet el. A közhasznú mőködéssel kapcsolatos napirendi pontok vonatkozásában zárt tárgyalás nem rendelhetı el. Az elnökség határozatait szavazással, egyszerő szótöbbséggel és nyílt szavazással hozza, szavazategyenlıség esetén a szavazást meg kell ismételni, ha ebben az esetben is szavazategyenlıség alakul ki, a javaslatot elvetettnek kell tekinteni. Amennyiben az elnökségi ülésen csak 2 fı van jelen, úgy az elnökség csak egyhangúlag hozhat határozatot. Kétharmados többség szükséges azonban a titkos szavazás elrendeléséhez. 23. Az elnökségi ülésrıl jegyzıkönyvet kell felvenni, amely - lezárását követıen - a jegyzıkönyvvezetı és az elnökségi ülésen felkért jegyzıkönyv hitelesítık által hitelesítendı. Az elnökség határozatait be kell vezetni a Határozatok Könyvébe. A bejegyzést az elnök foganatosítja akként, hogy a határozat-hozatalban részt vett egy tag aláírásával hitelesíti azt. A bejegyzés határideje a meghozatalt követı 10 nap. A Határozatok Könyvébe a határozat jegyzıkönyv szerinti teljes szövegét, a határozat meghozatalának idıpontját és annak hatályát, a szavazásban részt vevı tagok felsorolását, a döntést támogatók és elvetık név szerinti megnevezését, valamint minden olyan adatot, tényt - esetlegesen tiltakozást - be kell vezetni, amely a határozat meghozatalánál felmerült. Az éves közhasznúsági jelentésbe bárki betekinthet, és abból saját költségére másolatot készíthet. 24. Az elnökség határozatának meghozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek a közeli hozzátartozója, élettársa a határozat alapján a.) kötelezettség vagy felelısség alól mentesül; b.) bármilyen más elınyben részesül, illetve a megkötendı jogügyletben egyébként érdekelt. c.) Nem minısül elınynek az évi CLVI. törvény 8. -a szerinti nem pénzbeli szolgáltatás, juttatás. 25. Az elnökség határozatait az érintettekkel ajánlott levélben vagy telefax - avagy egyéb olyan módon, amelybıl a kézbesítés idıpontja megállapítható - útján kell közölni. A közhasznú tevékenység kapcsán hozott határozatokat az egyesület székhelyét adó ingatlanban elhelyezett hirdetıtáblán kell nyilvánosságra hozni (éves közhasznúsági jelentés, éves beszámoló, elnökségi határozatok). 26. Az elnökség hatáskörébe tartozik:

8 a.) az egyesületi tevékenység irányítása; b.) a közgyőlés elıkészítése; Alapszabály MISINA Néptáncegyüttes Egyesület c.) az egyesület mőködési tervének, költségvetésének kidolgozása; d.) az egyesület eredményes mőködéséhez szükséges feltételek megteremtése. Az egyesület elnöke 27. Az egyesület elnökének feladata és hatásköre: a.) az egyesületi tevékenység vezetése, szervezése az elnökség által delegált hatáskörben; b.) az egyesület képviselete; c.) az elnökség üléseinek elıkészítése; d.) az egyesületi utalványozási jog gyakorlása; e.) a munkáltatói jogkör gyakorlása. Az egyesület elnökhelyettese 28. Az egyesület elnökhelyettese az elnök távollétében vagy akadályoztatása esetén teljes jogkörrel és felelısséggel ellátja az elnöki hatáskörbe tartozó feladatokat, képviseli az egyesületet. Pénzügyi Ellenırzı Bizottság (felügyelı szerv) 29. Az egyesület éves bevétele meghaladta az ötmillió forintot, ezért a vezetı szervtıl elkülönült felügyelı szerv létrehozása vált szükségessé. Az egyesület felügyelı szerve a Pénzügyi Ellenırzı Bizottság, amely 3 fıbıl áll. A Pénzügyi Ellenırzı Bizottság tagjai határozatlan idıtartamra kerülnek megválasztásra. A Pénzügyi Ellenırzı Bizottság tagjai indokolt esetben visszahívhatóak. A Pénzügyi Ellenırzı Bizottság elsı ülésén elnököt választ tagjai közül, és a továbbiakban is így jár el, ha elnök nélkül marad. A Pénzügyi Ellenırzı Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg, amely nem lehet ellentétes az Alapszabállyal. Nem lehet a Pénzügyi Ellenırzı Bizottság elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki a) a vezetı szerv elnöke, vagy tagja, b) a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívül más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,

9 c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehetı nem pénzbeli szolgáltatásokat -, illetve d) az a)-c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója. A Pénzügyi Ellenırzı Bizottság tagjai tiszteletdíjban, illetve költségtérítésben részesülhetnek. A Pénzügyi Ellenırzı Bizottság tagjai megbízásukat írásbeli nyilatkozatuk értelmében vállalják. A Pénzügyi Ellenırzı Bizottság szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülésezik. Az ülések összehívását a Pénzügyi Ellenırzı Bizottság bármely tagja írásban kezdeményezheti, az évi rendes ülést az elnök hívja össze. A tagokat a napirend közlésével az ülésnap elıtt legalább nyolc nappal írásban értesíteni kell. A Pénzügyi Ellenırzı Bizottság határozatképes, ha mindhárom tag jelen van. A határozatképtelenség esetén a megismételt ülést - azonos napirendi pontokkal - legalább nyolc napos idıközzel kell kitőzni. A Pénzügyi Ellenırzı Bizottság mőködésére egyebekben a közgyőlés mőködési szabályait kell alkalmazni. A Pénzügyi Ellenırzı Bizottság tagjait egyenlı jogok és azonos kötelezettségek illetik meg, így különösen: jogosult az egyesület mőködését és gazdálkodását ellenırizni, jelentést, tájékoztatást, illetve felvilágosítást kérni az egyesület elnökségétıl, illetve munkavállalóitól, az egyesület könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja. A közgyőléseken tanácskozási joggal részt vehet, jogszabálysértés, vagy súlyos mulasztás esetén köteles az elnökséget tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni. A Pénzügyi Ellenırzı Bizottság ülései nyilvánosak. A Pénzügyi Ellenırzı Bizottság üléseirıl jegyzıkönyvet készít, határozatait sorszámozza. VI. Az egyesület jogképessége 30. Az egyesület jogi személy, amelyet az egyesület elnöke képvisel. VII. Az egyesület közhasznú mőködésével kapcsolatos rendelkezések 31. Az egyesület vállalkozási tevékenységet csak a közhasznú céljainak megvalósítása érdekében és azokat nem veszélyeztetve végez, és a gazdálkodása során elért eredményt nem osztja fel, hanem céljai megvalósítására fordítja. 32. Az éves közhasznúsági jelentést az egyesület székhelyén, bárki által hozzáférhetıen hozza nyilvánosságra és ırzi.

10 33. Az egyesület közhasznú mőködésével kapcsolatosan a jelen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben az évi CLVI. törvény vonatkozó rendelkezései az irányadók. 34. Az egyesület bevételei: VIII. Az egyesület anyagi forrásai és gazdálkodása a.) tagsági díj b.) személyek anyagi támogatásai; c.) állami, társadalmi, gazdálkodó szervek anyagi támogatása; d.) rendezvény és egyéb bevétel. 35. Az egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik. Az egyesület esetlegesen képzıdı eredménye nem osztható fel, azt az egyesület közhasznú mőködésére kell fordítani. Az egyesület az elızı évi gazdálkodásról szóló jelentés, az éves mérleg- és eredménybeszámoló mellett közhasznúsági jelentést is készít. A közhasznúsági jelentést a vezetıség terjeszti a közgyőlés elé az elızı évi gazdálkodásról szóló jelentés, az éves mérleg- és eredmény-beszámolóval egyetemben. 36. Az egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok csak a tagdíjakat kötelesek az egyesületnek megfizetni, az egyesület tartozásaiért a tagok saját vagyonukkal nem felelnek. 37. Az egyesület megszőnése esetén vagyonáról a közgyőlés rendelkezik azzal, hogy azt az egyesület közhasznú mőködésével azonos mőködési, tevékenységi körő közhasznú mőködést kifejtı szervezetnek kell felajánlani. 38. Az egyesület vezetısége köteles a közhasznú cél szerinti tevékenységekbıl és vállalkozási tevékenységbıl származó bevételeket és ráfordításokat elkülönítetten nyilvántartani. IX. Az egyesület szolgáltatásainak igénybevétele és a nyilvánosságra hozatal módja 39. Az egyesület mőködése, szolgáltatásainak igénybevétele nyilvános. Az egyesület szolgáltatásait írásbeli kérelemre, a vezetıség döntése alapján lehet igénybe venni. Az igénybevétel feltételeit a vezetıség határozata és pályázati kiírás tartalmazza, az egyesület közhasznú szolgáltatásaiból bárki részesülhet. Az egyesület mőködésével kapcsolatosan keletkezett iratokba bárki betekinthet hétköznapokon munkaidıben ( óráig) az egyesület székhelyén, arról saját költségére másolatot készíthet. 40. Az egyesület megszőnik, ha X. Az egyesület megszőnése

11

- a versenyeztetéssel kapcsolatos költségek fedezését, - a rendszeres kapcsolattartást a körzet és a megyei diáksport szervezeteivel.

- a versenyeztetéssel kapcsolatos költségek fedezését, - a rendszeres kapcsolattartást a körzet és a megyei diáksport szervezeteivel. A Türr István Gazdasági Szakközépiskola sport életének pezsdítését elısegítı társadalmi szervezetet hozott létre 2007. március 8. napján. Az egyesület célja, hogy az oktató-nevelı munkával összhangban

Részletesebben

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA 1. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület (a továbbiakban: egyesület). 2. Székhelye: 3422

Részletesebben

Györkönyi Pincehegyért Egyesület ALAPSZABÁLYA

Györkönyi Pincehegyért Egyesület ALAPSZABÁLYA Györkönyi Pincehegyért Egyesület ALAPSZABÁLYA 1 I. Általános rendelkezés 1. Az egyesület neve: Györkönyi Pincehegyért Egyesület 2. Az egyesület székhelye: 7045 Györköny, Fı u. 494. 3. Az egyesület önkormányzati

Részletesebben

A Dél-alföldi Ifjúsági Szövetség Alapszabálya

A Dél-alföldi Ifjúsági Szövetség Alapszabálya A Dél-alföldi Ifjúsági Szövetség Alapszabálya I. Fejezet I. Általános rendelkezések 1) A szövetség neve: Dél-alföldi Ifjúsági Szövetség (DALI SZ) 2) A szövetség tevékenységét a Magyar Köztársaság területén

Részletesebben

Az egyesület alapszabályának adattartalma

Az egyesület alapszabályának adattartalma 41. melléklet a 11/2012. (II. 29.) KIM rendelethez Az egyesület alapszabályának adattartalma 1. Kötelezı rendelkezések az általános rendelkezések körében: 1.1. az egyesület neve 1.2. az egyesület székhelye

Részletesebben

A Gyerekesély Közhasznú Egyesület alapszabálya. 1. A szervezet neve: Gyerekesély Egyesület - Chances for Children Association

A Gyerekesély Közhasznú Egyesület alapszabálya. 1. A szervezet neve: Gyerekesély Egyesület - Chances for Children Association A Gyerekesély Közhasznú Egyesület alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. A szervezet neve: Gyerekesély Egyesület - Chances for Children Association 2. A szervezet nevének rövidítése: GYERE (CCA) 3.

Részletesebben

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről1 Az Országgyűlés a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek hazai hagyományainak megőrzése, társadalmi szerepük növelése, közhasznú működésük és

Részletesebben

Tésa Barátainak Társasága Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA

Tésa Barátainak Társasága Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA Tésa Barátainak Társasága Közhasznú Egyesület módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt (módosítások dıltbetővel szedve) ALAPSZABÁLYA 2011. október 1. 2 1. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve:

Részletesebben

Alapszabály. (Módosítva: június 22.)

Alapszabály. (Módosítva: június 22.) Alapszabály (Módosítva: 2007. június 22.) 1. Az egyesület neve: Okkal-Más-Okkal Ifjúsági Egyesület 2. Az egyesület székhelye: Hajdúnánás, Kazinczy u. 19. sz. 3. Az egyesület címe: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.)

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) ALAPSZABÁLY (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) Az Egyesület neve: Az Egyesület székhelye: Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület 2890 Tata, Váralja

Részletesebben

AZ UWC MAGYARORSZÁGI EGYESÜLETE. Egységes szerkezetbe foglalt, módosított A L A P S Z A B Á L Y A

AZ UWC MAGYARORSZÁGI EGYESÜLETE. Egységes szerkezetbe foglalt, módosított A L A P S Z A B Á L Y A AZ UWC MAGYARORSZÁGI EGYESÜLETE Egységes szerkezetbe foglalt, módosított A L A P S Z A B Á L Y A amelyet a 2010 október 1. napján megtartott Közgyőlés hagyott jóvá, és amely az idıközben bekövetkezett

Részletesebben

Budaörsi Passió Egyesület A L A P S Z A B Á L Y

Budaörsi Passió Egyesület A L A P S Z A B Á L Y 1 Budaörsi Passió Egyesület A L A P S Z A B Á L Y Az alapító személyek az 1989. évi II. törvény alapján, néhai Bató Géza Budaörsi Passió címő szerzıi alkotását alapul véve, a mő felhasználására kötött

Részletesebben

A Budapesti Tarokk Egyesület Alapszabálya

A Budapesti Tarokk Egyesület Alapszabálya A Budapesti Tarokk Egyesület Alapszabálya I.fejezet: Általános rendelkezések 1. Alapítás Az alapítók az egyesülési jogról szóló 1989.évi II.tv alapján, jelen alapszabályban meghatározott célra egyesület

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y A

A L A P S Z A B Á L Y A Budapesti Darts Szövetség A L A P S Z A B Á L Y A 1. Az egyesület neve: Budapesti Darts Szövetség (továbbiakban: Szövetség) A Szövetség Budapest területén mőködı darts egyesületek területi Szövetsége.

Részletesebben

Alapszabályzat. 2008. március

Alapszabályzat. 2008. március Alapszabályzat 2008. március Alapszabályzat I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Kreatív Kenese Egyesület 2. Az Egyesület székhelye: 8174 Balatonkenese, Soós hegyi u. 2. 3. Az Egyesület levelezési

Részletesebben

Aranydió Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA. (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg)

Aranydió Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA. (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) Aranydió Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) Farkas Klára 5126 Jászfényfalu, Madách Imre u. 32. szám alatti lakos nyitott a l a p í t v á n y létrehozását határozza

Részletesebben

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az alapítók ezen okirattal kinyilvánítják, hogy az 1989. évi II. törvény és a 2000. évi CXLV. törvény alapján, határozatlan időre jogi személynek minősülő

Részletesebben

EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A

EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A 1. Az Egyesület neve: Egyesek Ifjúsági Egyesület 2. Székhelye: 1137 Budapest, Radnóti Miklós utca 4-6. I. 14. 3. Alapításának ideje: 2000.április.1. 4.

Részletesebben

DEBRECENI NÉMET KULTURÁLIS FÓRUM. Módosított Alapszabály

DEBRECENI NÉMET KULTURÁLIS FÓRUM. Módosított Alapszabály DEBRECENI NÉMET KULTURÁLIS FÓRUM Módosított Alapszabály A Debreceni Német Kulturális Fórum közgyőlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetıleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérıl

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében ALAPSZABÁLY Az egyesület neve: Állatvédő Egyesület Székhelye: a mindenkori elnök címe I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében a.) A közhasznú szervezetekről

Részletesebben

Duna Charta Egyesület. Alapszabálya

Duna Charta Egyesület. Alapszabálya A Duna Charta Egyesület Módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya A Duna Charta Egyesület (bírósági lajstromszáma: Pk.60830/2002) 2009. évi rendes Közgyűlésén 2009. január 21-én és a közhasznú

Részletesebben

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Íjász Egyesület Tab 2. Az Egyesület székhelye: Mővelıdési Központ 8660 Tab Kossuth Lajos u.86. 3. Az Egyesület tevékenységét a Magyar

Részletesebben

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY ALAPSZABÁLY 1 1. Általános rendelkezések: A sportegyesület neve: Rábatamási Sportkör Székhelye: 9322 Rábatamási, Rákóczi u. 1. Színe: Sárga-fekete Működési területe: Győr-Moson-Sopron megye A sportegyesület

Részletesebben

ZALA MEGYEI CROHN-COLITIS BETEGEK. Közhasznú Egyesülete

ZALA MEGYEI CROHN-COLITIS BETEGEK. Közhasznú Egyesülete ZALA MEGYEI CROHN-COLITIS BETEGEK Közhasznú Egyesülete Alapszabálya Módosításokkal egységes szerkezetben A Zala Megyei Crohn-Colitis Betegek Közhasznú Egyesülete alakuló közgyőlése az egyesülési jogról

Részletesebben

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között.

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között. 1. oldal, összesen: 11 Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: 2./ Az Egyesület székhelye: 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány

Részletesebben

Hajdú-Bihar Megyei Asztalitenisz Szövetség

Hajdú-Bihar Megyei Asztalitenisz Szövetség Hajdú-Bihar Megyei Asztalitenisz Szövetség BELSİ SZABÁLYZATA 2000. szeptember hó 18. A 2008. október 15. - i változásokkal egységes szerkezetbe foglalat szöveg. 1 BELSİ SZABÁLYZAT A HAJDÚ-BIHAR MEGYEI

Részletesebben

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület ALAPSZABÁLYA Csobánka, 2012 március 23 2 I) Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Csobánkai Polgárőr Egyesület 2. Székhelye: 2014 Csobánka, Fő út 1. (Csobánka Község

Részletesebben

Az ALPOKALJA ZÖLDEK KIEMELKEDİEN KÖZHASZNÚ EGYESÜLET módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA

Az ALPOKALJA ZÖLDEK KIEMELKEDİEN KÖZHASZNÚ EGYESÜLET módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA Az ALPOKALJA ZÖLDEK KIEMELKEDİEN KÖZHASZNÚ EGYESÜLET módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA I.1.Álltalános rendelkezések: Az egyesület neve: Alpokalja Zöldek Kiemelkedıen Közhasznú Egyesület

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében A Közhasznú Alapítvány alapítója a Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet általános jogutódjaként az Ajkai Szakképző Iskola és Kollégium a közhasznú jogállás megszerzése érdekében

Részletesebben

Angyali Szolgálat Alapítvány. Alapító Okirata

Angyali Szolgálat Alapítvány. Alapító Okirata Angyali Szolgálat Alapítvány Alapító Okirata tanítások átadása így hozzájárulva egy békésebb, szeretetteljesebb és boldogabb társadalmi élet kialakulásához. II.-6. Az alapítvány munkájában résztvev k

Részletesebben

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12.

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. ÜGYREND Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. Tartalomjegyzék 1. A Felügyelő Bizottság működése...3 1.1.

Részletesebben

Alapító Okirat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata a közbiztonság fenntartása érdekében alapítványt hoz létre, mely kiemelten közhasznú szervezet.

Alapító Okirat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata a közbiztonság fenntartása érdekében alapítványt hoz létre, mely kiemelten közhasznú szervezet. Alapító Okirat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata a közbiztonság fenntartása érdekében alapítványt hoz létre, mely kiemelten közhasznú szervezet. I. Az alapítvány neve: Alapítvány a közbiztonságért

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. Az Alapítvány elnevezése és székhelye. 2. Az Alapítvány célja

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. Az Alapítvány elnevezése és székhelye. 2. Az Alapítvány célja ALAPÍTÓ OKIRAT, melyben Rátz Gabriella, 4400 Nyíregyháza, Lehel u. 14/B. szám alatti lakos - a továbbiakban: Alapító - Alapítvány létrehozását határozta el a Polgári Törvénykönyvrıl szóló 1959. évi IV.

Részletesebben

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA I. A társadalmi szervezet neve: 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖRE A társadalmi szervezet székhelye: Magyar Honvédség Baranya Megyei Hadkiegészítő

Részletesebben

A MONORI BORÚT EGYESÜLET - ALAPSZABÁLYA - I. fejezet Általános rendelkezések

A MONORI BORÚT EGYESÜLET - ALAPSZABÁLYA - I. fejezet Általános rendelkezések 1 A MONORI BORÚT EGYESÜLET - ALAPSZABÁLYA - I. fejezet Általános rendelkezések 1. (1) A MONORI BORÚT EGYESÜLET (a továbbiakban: Egyesület) az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján létrehozott,

Részletesebben

AZ ÉRD VÁROSI RÁDIÓKLUB SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

AZ ÉRD VÁROSI RÁDIÓKLUB SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ ÉRD VÁROSI RÁDIÓKLUB SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA -1- I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A szervezet neve: ÉRD Városi Rádióklub Sport Egyesület (továbbiakban civil egyesület) 2. Az egyesület a Magyar Honvédelmi

Részletesebben

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések.

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések. TISZTA LAP Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY ( a módosítással egységes szerkezetben ) I. Általános rendelkezések. 1. (1) Az Egyesület neve: Tiszta lap Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület

Részletesebben

Jegyzőkönyv, A közgyűlés egyhangú határozattal levezető elnöknek Lovász Lászlót választja meg.

Jegyzőkönyv, A közgyűlés egyhangú határozattal levezető elnöknek Lovász Lászlót választja meg. Jegyzőkönyv, amely a Budai Polgárok Társasága 2010. március 30. napján 17 órakor tartott közgyűléséről készült. Jelen vannak a mellékelt jelenléti ív szerint 13 fő: A közgyűlés egyhangú határozattal levezető

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Alapító ( - Fővárosi Bíróságon 60468/96 nyilvántartási szám alatt bejegyzett) Budafoki Nyolcévfolyamos Oktatásért Alapítvány (Alapítvány) Alapító Okiratát -

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. A társadalmi szervezet neve, székhelye és célja

ALAPSZABÁLY. A társadalmi szervezet neve, székhelye és célja ALAPSZABÁLY melyet a tagok az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény rendelkezései alapján 1994. szeptember 30. napján elfogadtak, majd többször módosítottak, legutoljára 2013. február 16. napján,

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Egységes szerkezetbe foglalása. Az Egyesület címere:

ALAPSZABÁLY. Egységes szerkezetbe foglalása. Az Egyesület címere: Nytsz.: 1/2014 1 EGED FUTÓ KLUB ALAPSZABÁLY Egységes szerkezetbe foglalása Az Eged Futó Klub a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint

Részletesebben

Alapító okirat. Alapítvány létrehozása tárgyában. Talentum Alapítvány. 4069 Egyek, Fı tér 1-3.

Alapító okirat. Alapítvány létrehozása tárgyában. Talentum Alapítvány. 4069 Egyek, Fı tér 1-3. Alapító okirat Alapítvány létrehozása tárgyában A jogi személyként mőködı és az 1997. évi CLVI. tv. rendelkezései alapján közhasznúnak minısülı alapítványt alulírott Prokisch Sándor (Debrecen, 1947. február

Részletesebben

A Jánossomorjai Sportegyesület Alapszabálya

A Jánossomorjai Sportegyesület Alapszabálya A Jánossomorjai Sportegyesület Alapszabálya 1./ A sportegyesület neve: Jánossomorjai Sportegyesület /rövidítve: JSE/ I. Székhelye: Jánossomorja Ibolya u. 1. Színe: Kék-fehér Zászlaja: Kék-fehér Alapításának

Részletesebben

BÉKÉSCSABAI KERESZTYÉN IFJÚSÁGI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

BÉKÉSCSABAI KERESZTYÉN IFJÚSÁGI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY BÉKÉSCSABAI KERESZTYÉN IFJÚSÁGI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY A Békéscsabai Keresztyén Ifjúsági Egyesület 2009. március 21. napján megtartott közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. május 22-ei testületi ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. május 22-ei testületi ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Alelnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. május 22-ei testületi ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat által alapított alapítványok

Részletesebben

Alapszabály. megırzésében, a természet megismerésében és megóvásában, elhatározták. kazincbarcikai hegyikerékpáros és szabadidısport egyesület

Alapszabály. megırzésében, a természet megismerésében és megóvásában, elhatározták. kazincbarcikai hegyikerékpáros és szabadidısport egyesület kazincbarcikai hegyikerékpáros és szabadidısport sport egyesület Alapszabály A sportegyesület alapítói a természet és a kerékpározás szeretetének közös hitén alapulva, a sport és a szabadidı szervezett

Részletesebben

1 A MAGYAR BÉKESZÖVETSÉG egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA (tervezet)

1 A MAGYAR BÉKESZÖVETSÉG egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA (tervezet) 1 A MAGYAR BÉKESZÖVETSÉG egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA (tervezet) I. Fejezet 1. Név: Magyar Békeszövetség (MBSZ) 2. Székhely: Budapest 3. Cím: 1016 Budapest, Dezső u. 3. 4. Bélyegző: kör alakú,

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT. 2012. október 11.

Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT. 2012. október 11. Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT 2012. október 11. 1 Alulírott alapító a Ptk. 74/A-G -ai alapján a következők szerint rögzíti egységes szerkezetben 2012. október 11. a Sárospataki Theologiai

Részletesebben

ALAPSZABÁLY A Módosításokkal egységes szerkezetben. 1. Általános rendelkezések

ALAPSZABÁLY A Módosításokkal egységes szerkezetben. 1. Általános rendelkezések ALAPSZABÁLY A Módosításokkal egységes szerkezetben 1. Általános rendelkezések (1) A Franciaországi Ösztöndíjasok Egyesülete (a továbbiakban: Egyesület) nonprofit jogi személy. Alapítói az Alapszabály 1.

Részletesebben

TREFORTOS ÖREGDIÁK EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

TREFORTOS ÖREGDIÁK EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA TREFORTOS ÖREGDIÁK EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény ( Etv. ) 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a Trefortos Öregdiák Egyesületet (a továbbiakban:

Részletesebben

Szekszárdi Nagycsaládosok Egyesülete. Alapszabály

Szekszárdi Nagycsaládosok Egyesülete. Alapszabály 1 I) Általános rendelkezések II) III) Szekszárdi Nagycsaládosok Egyesülete Alapszabály 1) A nagycsaládosság életforma: lényege az élet, a jövıbe vetett hit igenlése. Egyfajta optimizmus, amelynek tartalma

Részletesebben

A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001.

A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001. A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001. 1. Általános rendelkezések 1.1. Az egyesület neve: Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület 1.2. Székhelye: 5600 Békéscsaba, Kazinczy

Részletesebben

A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA Jóváhagyta: a 2005. április 8-i közgyűlés Egységes szerkezetbe foglalt alapszabály I. Általános rendelkezések: A Szövetség neve: Motoros Könnyűrepülő Szövetség

Részletesebben

SZEBB HOLNAPÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

SZEBB HOLNAPÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA SZEBB HOLNAPÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A Szebb Holnapért Közhasznú Egyesület 2003. október 20-án megtartott alakuló közgyűlésén majd az alapszabály módosításait követően az egyesület alapszabályát

Részletesebben

Szarvasgomba-termesztık Országos Egyesülete. Alapszabály

Szarvasgomba-termesztık Országos Egyesülete. Alapszabály Szarvasgomba-termesztık Országos Egyesülete Alapszabály A Szarvasgomba-termesztık Országos Egyesülete alakuló közgyőlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetıleg a Magyar Köztársaság

Részletesebben

A ETYEKI FUTÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA

A ETYEKI FUTÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA A ETYEKI FUTÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA 1. Az Egyesület neve: Etyeki Futók Egyesülete Az Egyesület jogi személy. 2. Az Egyesület székhelye: 2091 Etyek, Magyar utca 50. 3. Az Egyesület célja: Az Etyeken

Részletesebben

A KAPOSVÁR KINIZSI LAKÓTELEPI BÚZAVIRÁG SPORT CLUB A L A P S Z A B Á L Y A 1. A SPORTEGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE, ALAPÍTÁSÁNAK ÉVE

A KAPOSVÁR KINIZSI LAKÓTELEPI BÚZAVIRÁG SPORT CLUB A L A P S Z A B Á L Y A 1. A SPORTEGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE, ALAPÍTÁSÁNAK ÉVE A KAPOSVÁR KINIZSI LAKÓTELEPI BÚZAVIRÁG SPORT CLUB A L A P S Z A B Á L Y A 1. 1. A SPORTEGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE, ALAPÍTÁSÁNAK ÉVE BÚZAVIRÁG SC. KAPOSVÁR TISZA UTCA 1. 1981. 2. A SPORTEGYESÜLET MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Hajdú-Bihar Megyei Asztalitenisz Szövetség ALAPSZABÁLYA

Hajdú-Bihar Megyei Asztalitenisz Szövetség ALAPSZABÁLYA Hajdú-Bihar Megyei Asztalitenisz Szövetség ALAPSZABÁLYA 2000. május hó 09. A 2010. október 14. - i változásokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg. 1 ALAPSZABÁLY amely létrejött az egyesülési jogról

Részletesebben

I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI II. AZ EGYESÜLET CÉLJA III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA

I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI II. AZ EGYESÜLET CÉLJA III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA ALAPSZABÁLY I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI 1. Megnevezése: Veszprémi Utánpótlás Kosárlabda Egyesület Székhelye: 8200 Veszprém, Füredi utca 12. 2. Működési területe: működése kiterjed az ország egész területére.

Részletesebben

Az Egyesület neve, székhelye és jogállása

Az Egyesület neve, székhelye és jogállása Common Purpose Magyarország Egyesület ALAPSZABÁLY A Common Purpose Magyarország Egyesület 2009. május 27-én megtartott 2009. évi közgyőlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetıleg a

Részletesebben

A SZÉLEESÁVKÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPITÓ OKIRATA. a 2012. szeptember 15-én kelt módosításokkal egységes szerkezetben

A SZÉLEESÁVKÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPITÓ OKIRATA. a 2012. szeptember 15-én kelt módosításokkal egységes szerkezetben A SZÉLEESÁVKÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPITÓ OKIRATA a 2012. szeptember 15-én kelt módosításokkal egységes szerkezetben mellyel, az alapító Zsitnyányi Erika (anyja neve: Csillag Mária, szül. hely és idı: Budapest,

Részletesebben

Alsónémedi Napköziotthonos Óvodáért Közalapítvány módosított alapító okiratának jóváhagyása

Alsónémedi Napköziotthonos Óvodáért Közalapítvány módosított alapító okiratának jóváhagyása Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı út 58. Tel: 29/337-101, fax: 29/337-250 alsonemedi@upcmail.hu, www.alsonemedi.hu Szám: 241- /2013. ELŐTERJESZTÉS Készült:

Részletesebben

3. Az Alapítvány tevékenysége és célja: szociális tevékenység, családsegítés

3. Az Alapítvány tevékenysége és célja: szociális tevékenység, családsegítés Alapító Okirat 1. címe: Az alapító neve, címe dr. Herczeg Sándorné dr. Xantus László 2. Az alapítvány neve: Békésy Alapítvány 3. Az Alapítvány tevékenysége és célja: szociális tevékenység, családsegítés

Részletesebben

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve: Háros Rádióklub Egyesület Székhelye: 1222 Budapest, Háros u. 70 sz. Működése kiterjed az ország egész területére. Kiadásait tagdíjakból, valamint

Részletesebben

ADRA VITIUM ESÉLYEGYENLİSÉG ALAPÍTVÁNY Alapító Okirata - Módosítás -

ADRA VITIUM ESÉLYEGYENLİSÉG ALAPÍTVÁNY Alapító Okirata - Módosítás - ADRA VITIUM ESÉLYEGYENLİSÉG ALAPÍTVÁNY Alapító Okirata - Módosítás - A jelen Alapító Okirat III. pontjában meghatározott alapító a Polgári Törvénykönyvrıl szóló 1959. évi IV. törvény / Ptk. /, valamint

Részletesebben

ARSENAL SZURKOLÓI KLUB ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZEKEZETBEN

ARSENAL SZURKOLÓI KLUB ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZEKEZETBEN ARSENAL SZURKOLÓI KLUB ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZEKEZETBEN Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták az Arsenal Szurkolói Klubbot, melyet

Részletesebben

Badacsonytomaji Szörfklub Sportegyesület

Badacsonytomaji Szörfklub Sportegyesület Badacsonytomaji Szörfklub Sportegyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések: A szervezet neve: Badacsonytomaji Szörfklub Sportegyesület A szervezet rövidített neve: Badacsonytomaji Szörfklub S.E.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv

ALAPÍTÓ OKIRAT. Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv ALAPÍTÓ OKIRAT Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv 74/A-74/F. -ai, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. Évi CLVI. Tv. alapján tartós közérdekű

Részletesebben

Magyar Természetjáró Egyesület Alapszabály

Magyar Természetjáró Egyesület Alapszabály 1. Általános rendelkezések Magyar Természetjáró Egyesület Alapszabály 1. Az Egyesület neve: Magyar Természetjáró Egyesület (továbbiakban: Egyesület). 2. Az Egyesület rövidített neve: MATE 3. Az Egyesület

Részletesebben

Alapszabálya. I. Általános rendelkezések

Alapszabálya. I. Általános rendelkezések Gödi Városfejlesztő és Szépítő Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1./ Az egyesület neve: Gödi Városfejlesztő és Szépítő Egyesület 2./ Az egyesület székhelye: 2131 Göd, Pázmány Péter u. 24.

Részletesebben

CSEPELI SZALON KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

CSEPELI SZALON KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET CSEPELI SZALON KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET Alulírott Alapítók közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság 1959. évi IV. törvény ide vonatkozó rendelkezései

Részletesebben

NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE

NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE HUNGARIAN EDUCATIONAL RESEARCH ASSOCIATION (HERA) * ALAPSZABÁLY BUDAPEST, 2010 EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény

Részletesebben

Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetsége ALAPSZABÁLYA. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. I. Általános rendelkezések

Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetsége ALAPSZABÁLYA. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. I. Általános rendelkezések Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetségének ALAPSZABÁLYA módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve és székhelye: Az egyesület neve:

Részletesebben

Alapszabály I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Az Egyesület neve: VAGYUNK Otthontalan Művészek Önsegítő Egyesülete (a továbbiakban: Egyesület)

Alapszabály I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Az Egyesület neve: VAGYUNK Otthontalan Művészek Önsegítő Egyesülete (a továbbiakban: Egyesület) Alapszabály A csatolt jelenléti ívvel igazolt tagok az 1989. évi II. törvény rendelkezései alapján az alábbi egyesületet hozzák létre (A 2006. december 12-én és 2007. február 28-án. kelt módosításokkal

Részletesebben

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesület alapító tagjai a 2006. JANUÁR 19.-én megtartott alakuló taggyűlésén a szabadidő kultúrált eltöltése, valamint a darts sport gyakorlása, fejlesztése és

Részletesebben

Az Arany János Diákszövetség Egyesület. Alapszabálya. Preambulum. 450. ünnepi tanévében

Az Arany János Diákszövetség Egyesület. Alapszabálya. Preambulum. 450. ünnepi tanévében Az Arany János Diákszövetség Egyesület Alapszabálya Preambulum A nagykırösi Arany János Református Gimnázium és Diákotthon az intézet fennállásának 450. ünnepi tanévében az öregdiákok mindig hőséges és

Részletesebben

BELSŐ MOSOLY KÖZHASZNÚ EGYESÜLET A TERMÉSZETES ÉLETMÓDÉRT

BELSŐ MOSOLY KÖZHASZNÚ EGYESÜLET A TERMÉSZETES ÉLETMÓDÉRT A BELSŐ MOSOLY KÖZHASZNÚ EGYESÜLET A TERMÉSZETES ÉLETMÓDÉRT Alapszabálya 1122 Budapest, Maros u. 31. Egységes szerkezetben az Egyesület Közgyűlése által elfogadott módosításokkal. 2013. január 12. 2 ALAPSZABÁLY

Részletesebben

EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY

EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY 1 BÁNYAVÁLLALKOZÓK MŐSZAKI EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY 2008. 2 A Bányavállalkozók Mőszaki Egyesülete alakuló közgyőlésén az egyesület alapszabályát a következıkben állapítja meg: I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

Debrecen és Hortobágy Turizmusáért Egyesület

Debrecen és Hortobágy Turizmusáért Egyesület Debrecen és Hortobágy Turizmusáért Egyesület ALAPSZABÁLY A 2009. augusztus 06. naptól hatályos változásokkal egységes szerkezetbe foglalva Debrecen, 2009. október 20. Készítette és ellenjegyezte: DEBRECEN

Részletesebben

Kecskeméti Zenészegylet Módosított Alapszabálya

Kecskeméti Zenészegylet Módosított Alapszabálya Kecskeméti Zenészegylet Módosított Alapszabálya A zene megváltoztatja az embereket, teszi szebbé és elviselhetıbbé a világot. A zene hit és akarat, erı és gyengédség, tisztaság és szépség, igazság és megvalósulás,

Részletesebben

A TÓTKOMLÓSI ROZMÁS SZENIOR ÚSZÓ KLUB EGYESÜLET június 26. napján kelt Alapszabály Módosítással Egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA

A TÓTKOMLÓSI ROZMÁS SZENIOR ÚSZÓ KLUB EGYESÜLET június 26. napján kelt Alapszabály Módosítással Egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA A TÓTKOMLÓSI ROZMÁS SZENIOR ÚSZÓ KLUB EGYESÜLET 2006. június 26. napján kelt Alapszabály Módosítással Egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Tótkomlósi

Részletesebben

A KÖRMENDI DÓZSA MTE A L A P S Z A B Á L Y A

A KÖRMENDI DÓZSA MTE A L A P S Z A B Á L Y A A KÖRMENDI DÓZSA MTE A L A P S Z A B Á L Y A I. Általános rendelkezések II. Az egyesület célja és feladatai III. Az egyesület tagsága IV. A tagok jogai és kötelezettségei V. Az egyesület szervezete VI.

Részletesebben

VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1 VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1.1. A szervezet neve VADVIRÁG EGYESÜLET 1.2. Székhelye: 7621 Pécs, Szent István tér 17 Civil Közösségek Háza 1.3. Működési területe: Magyarország, különös tekintettel

Részletesebben

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Jane Goodall Rügyek és Gyökerek Természet- és Környezetvédelmi Egyesület rövid név: Jane Goodall Rügyek és Gyökerek Egyesület 2. Az egyesület

Részletesebben

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. November 01-től érvényes 1 A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 1. I. Általános rész a.) Az Ifjúsági Klub, az Alapszabály

Részletesebben

DUNASZEG SE ALAPSZABÁLYA

DUNASZEG SE ALAPSZABÁLYA DUNASZEG SE ALAPSZABÁLYA Kelt, Dunaszeg, 2011. július 8. 1 Alapszabály Az egyesület az alapszabályát a 2011. július 8. napján tartott közgyűlésen hozott határozatok alapján, az alábbiak szerint módosítja

Részletesebben

ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. 2.. 3..

ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. 2.. 3.. 1 Társasházak Veszprémi Egyesülete Veszprém, Kossuth L.u.10 ALAPSZABÁLY Társasházak Veszprémi Egyesülete bírósági nyilvántartási száma: 1 697 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. (1.) A Társasházak Veszprémi

Részletesebben

Fiatal Gazdák Közép-Dunántúli Szövetsége Alapszabály

Fiatal Gazdák Közép-Dunántúli Szövetsége Alapszabály Fiatal Gazdák Közép-Dunántúli Szövetsége Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Fiatal Gazdák Közép-Dunántúli Szövetsége Az egyesület rövid neve: Fiatal Gazdák Közép-Dunántúl

Részletesebben

JOBB KOR POLGÁRI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

JOBB KOR POLGÁRI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA JOBB KOR POLGÁRI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 2007. május 4. 1/11. oldal Alapító tagok 2007. március 17. napján az 1989. évi II. tv és az 1997. évi CLVI. Tv rendelkezéseinek megfelelıen létrehozták a Jobb Kor

Részletesebben

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A szervezet neve: Nyírségi Háziorvosok Egyesülete A szervezet székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szent István út 59. A szervezet működési

Részletesebben

Egyesületi alapszabály

Egyesületi alapszabály EASZ-01 - Egyesület adatai 1. Kötelező rendelkezések az általános rendelkezések körében 1.1. az egyesület neve Nemzeti Ifjúsági Tanács Egyesület 1.2. az egyesület székhelye Irányítószám Község, város Közterület

Részletesebben

BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA

BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA A BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA 1 BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.) A Club neve:.. Baranyai Camping Club ( a továbbiakban :.-Club ) 2.) A Club székhelye : Pécs,- 7621.Pécs,-Búza

Részletesebben

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye:

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye: Alapító okirat 1. Az egyesület neve, székhelye: 1.1. Az egyesület neve: Villanypára Egyesület Az egyesület rövidített neve: VAPER 1.2. Székhelye: 6766 Dóc, Petőfi u. 9. 1.3. Az egyesület emblémája: 1.4

Részletesebben

A SZENTENDREI REFORMÁTUS GIMNÁZIUMÉRT ÉS KOLLÉGIUMÉRT EGYESÜLET. Alapszabálya

A SZENTENDREI REFORMÁTUS GIMNÁZIUMÉRT ÉS KOLLÉGIUMÉRT EGYESÜLET. Alapszabálya A SZENTENDREI REFORMÁTUS GIMNÁZIUMÉRT ÉS KOLLÉGIUMÉRT EGYESÜLET Alapszabálya A Szentendrei Református Gimnáziumért és Kollégiumért Egyesület közgyűlése az Egyesület székhelyének megváltozására tekintettel

Részletesebben

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók létrehozták a Vagyonépítő Klubot. A Vagyonépítő Klub 2008. március 29 -i Klubgyűlése az alábbi alapszabályt fogadta el. I. A Klub adatai 1 A Klub neve:

Részletesebben

az egészségügyi szakmai vizsgaelnöki pályázatok Bíráló Bizottságának ügyrendjérıl

az egészségügyi szakmai vizsgaelnöki pályázatok Bíráló Bizottságának ügyrendjérıl A Nemzeti Erıforrás Minisztérium közleménye az egészségügyi szakmai vizsgaelnöki pályázatok Bíráló Bizottságának ügyrendjérıl hatályos: 2012.04.06 - Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalról

Részletesebben

II. Az Egyesület célja és tevékenysége

II. Az Egyesület célja és tevékenysége 1 KANIZSAI DOROTTYA FÚVÓSZENEKARI EGYESÜLET, SIKLÓS MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA I. 1. Az Egyesület Neve: Kanizsai Dorottya Fúvószenekari Egyesület, Siklós Székhelye: 7800 Siklós,

Részletesebben

MAZSIHISZ Szeretetkórházért Közhasznú Alapítvány alapító okirata

MAZSIHISZ Szeretetkórházért Közhasznú Alapítvány alapító okirata MAZSIHISZ Szeretetkórházért Közhasznú Alapítvány alapító okirata Alapító okirat, melynek alapján Flór Ferenc alapító, a Zsidó Szeretetkórház támogatására jogi személyiséggel rendelkezı közhasznú alapítvány

Részletesebben

CSEPREG VÁROS FÚVÓSZENEKARA EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

CSEPREG VÁROS FÚVÓSZENEKARA EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA CSEPREG VÁROS FÚVÓSZENEKARA EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Általános rendelkezések I. (1) Az egyesület fıbb adatai: Neve: Csepreg Város Fúvószenekara Székhelye: Csepreg Címe: 9735 Csepreg, Széchenyi tér 31. Pecsétje:

Részletesebben

Alapszabály. (2) Az Egyesület székhelye: 9700 Szombathely, Bolyai u 11. NymE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

Alapszabály. (2) Az Egyesület székhelye: 9700 Szombathely, Bolyai u 11. NymE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Alapszabály A Bolyais Szülők Egyesülete alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 61-64. -ai

Részletesebben