Magyar Természetjáró Egyesület Alapszabály

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Magyar Természetjáró Egyesület Alapszabály"

Átírás

1 1. Általános rendelkezések Magyar Természetjáró Egyesület Alapszabály 1. Az Egyesület neve: Magyar Természetjáró Egyesület (továbbiakban: Egyesület). 2. Az Egyesület rövidített neve: MATE 3. Az Egyesület székhelye: 2051 Biatorbágy, Szily Kálmán u. 6/B. 4. Mőködési terület, szervezet hatóköre: a MATE az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mőködésérıl és támogatásáról szóló évi CLXXV. törvény c) alpontjában foglaltak alapján országos hatókörő tevékenységet végez. 5. Mőködési kör: természethez kötıdı sporttevékenység, természetjárás, teljesítménytúrázás, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, természetvédelem, állatvédelem, környezetvédelem. 6. Az Egyesület jogállása: önálló jogi személy, tevékenységét és mőködését az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mőködésérıl és támogatásáról szóló évi CLXXV. törvény, a vonatkozó jogszabályok és jelen alapszabály alapján fejti ki. 7. Az Egyesület által végzendı közcélú tevékenység a évi CLXXV. törvény pontja alapján: 4. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, 8. természetvédelem, állatvédelem, 9. környezetvédelem, 14. sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével. 8. Az Egyesület biztosítja, hogy közcélú szolgáltatásaiból a tagjain kívül más is részesülhessen. 9. Az Egyesület céljai megvalósítása, gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében gazdaságivállalkozási tevékenységet is folytathat, amely azonban nem lehet az Egyesület fı tevékenysége. Az Egyesület vállalkozási tevékenységet csak a céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. Gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt az egyesületi célokban megfogalmazott tevékenységekre fordítja. Az Egyesület befektetési tevékenységet nem végez. 10. Az Egyesület bármely cél szerinti juttatását pályázathoz kötheti. A pályázat nem tartalmazhat olyan feltételeket, amelyekbıl az eset összes körülményeinek mérlegelésével megállapítható, hogy a pályázatnak elıre meghatározott nyertese van (színlelt pályázat). Színlelt pályázat a cél szerinti juttatás alapjául nem szolgálhat. 11. Az Egyesület ösztöndíjat és egyszeri támogatást is nyújthat, valamint az egyesületi célok mind hatékonyabb megvalósítása érdekében megbízási jogviszonyban, vállalkozási jogviszonyban, illetve munkaviszonyban magánszemélyeket foglalkoztathat, továbbá önkénteseket fogadhat.

2 12. Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, illetve azoktól támogatást nem kap, továbbá országgyőlési és megyei, valamint fıvárosi önkormányzati képviselıjelöltet nem állít, és nem támogat. 2. Az Egyesület célja, feladata, tevékenysége 1. Az Egyesület céljai a) A magyar felsıoktatásban résztvevı, természetet kedvelı hallgatók, diplomázott hallgatók és az Egyesület közcélú tevékenysége iránt érdeklıdık közösségi szellemiségének erısítése, Magyarország és a világ tájegységeinek, kultúráinak velük történı megismertetése. b) A természethez kötıdı aktív sporttevékenység népszerősítése, a természetjárók, teljesítménytúrázók számának növelése, az ifjúsági és diákkorosztályok számára a természetjárás, teljesítménytúrázás megismertetése és megszerettetése. Természeti és környezeti értékek megismertetése, védelmük aktív elısegítése. c) A környezettudatos nevelés, rendezvényein a környezet védelme, megóvása, a környezetvédelmi károk helyreállítása kiemelt jelentıséggel bír. 2. Az Egyesületnek a fenti célok megvalósítása érdekében végzett közcélú tevékenysége a) Tagjai és a természethez kötıdı sportrendezvények iránt érdeklıdık számára túrákat, túlélıtúrákat (MATT túlélıtúra), gyalogtúrákat, kerékpártúrákat, magashegyi túrákat, barlangtúrákat, vízitúrákat, vándortáborokat, táborokat, expedíciókat szervez. b) Az Egyesület részt vesz a természethez kötıdı sportrendezvények szervezésében és lebonyolításában, koordinálja a szervezését folytató tagjainak és önkénteseinek ez irányú tevékenységét; népszerősíti a természethez kötıdı sportrendezvényeket; részt vesz az országos sportszervezetek tevékenységében; képviseli tagjai érdekeit. c) Támogatja az ifjúsági és diákkorosztály természethez kötıdı sport, szabadidıs tevékenységét. d) Környezeti nevelésre, természetszeretetre, honismeretre, a természetben való helyes viselkedési kultúrára nevel. e) A természethez kötıdı sport és szabadidıs tevékenységgel kapcsolatban reklám-és propaganda tevékenységet fejt ki. f) Elıadásokat szervez. g) Gondoskodik a tagok tagsági jogviszonyának érvényesítésérıl és igazolásáról. h) Kezdeményezi, fenntartja és bıvíti tagjai kedvezménykörét. i) Összefogja, irányítja a keretein belül mőködı szakágak, szakosztályok tevékenységét, önálló tevékenységüket felügyeli, segíti. j) Információt ad minden egyéni érdeklıdınek, hazai újságoknak, információt cserél más hasonló tevékenységet kifejtı külföldi, országos, regionális és helyi szövetségekkel, egyesületekkel, társaságokkal és klubokkal, együttmőködik hasonló célú szervezetekkel és egyéb szervekkel. k) Szorgalmazza nemzetközi szintő kapcsolatok kialakítását, rendezvényeinek nemzetközi szintre való emelését, az Egyesület nemzetközi rendezvényekbe való bekapcsolódását. 3. A tagsági viszony 1. Az Egyesületnek tagja lehet minden magyar és nem magyar állampolgár, aki a belépési nyilatkozatban az Egyesület alapszabályát elfogadja és a tagsági viszonyból származó kötelezettségek teljesítését vállalja.

3 2. Teljes jogú tag lehet minden természetes és jogi személy, akit az Elnökség jóváhagy. 3. Tiszteletbeli tag lehet minden természetes és jogi személy, aki kimagasló tevékenységével jelentıs mértékben hozzájárult az Egyesület céljainak megvalósításához. A tiszteletbeli tagot az Elnökség választja meg. 4. Az Egyesület pártoló tagja lehet minden magyar és nem magyar magán- és jogi személy, aki erkölcsileg vagy anyagilag támogatja az Egyesületet, illetve önkéntes munkával segíti az Egyesület tevékenységét vagy regisztráltan részt vesz az Egyesület által szervezett sportrendezvényeken. 5. A teljes jogú tag, pártoló tag, illetve tiszteletbeli tag felvételérıl, - amelyhez két teljes jogú tag ajánlata szükséges - minden esetben az Elnökség dönt. Az Elnökség elutasító határozata ellen 15 napon belül a Közgyőléshez fordulhat jogorvoslatért. 6. A tagság megszőnik: kilépéssel, kizárással, törléssel, a tag halálával, jogi személy tag jogutód nélküli megszőnésével, az Egyesület megszőnésével. a) Kilépés: Ha a tag kilépési szándékát az Elnökséghez írásban bejelenti. b) Kizárás: Az Egyesületbıl kizárható az a tag, aki megsérti az alapszabályban foglaltakat, az Egyesület céljaival össze nem férı tevékenységet folytat, az Egyesület mőködését veszélyezteti. Az Elnökség határoz a kizárásról, azonban a kizáró határozat ellen a tag 15 napon belül a Közgyőléshez fordulhat jogorvoslatért. A kizárási eljárás megindulásáról a tagot értesíteni kell. A kizáró határozatot írásban, az átvételt igazolható módon közölni kell a taggal, és tájékoztatni kell a jogorvoslat lehetıségeirıl. c) Törlés: Ha a tag tagdíjfizetési kötelezettségének az esedékességétıl számított 3 hónapon belül írásbeli felszólítás ellenére sem tesz eleget, akkor az Elnökség hatáskörébe tartozik a törlése. A tag az Elnökség határozata ellen 15 napon belül a Közgyőléshez fordulhat jogorvoslatért. 4. Az Egyesület tagjainak jogai és kötelezettségei 1) A teljes jogú tag: a) választhat és választható az Egyesület különbözı tisztségeire, a Közgyőlésen szavazati joggal rendelkezik, b) köteles a tagdíjat elıírásszerően befizetni, c) igénybe vehetik az Egyesület által nyújtott kedvezményeket. 2) Minden tag joga, hogy a) a Közgyőléseken megjelenhessen, b) részt vegyen az Egyesület tevékenységében és rendezvényein, c) javaslatot tegyen az Egyesület mőködésére, tevékenységére. 3) Minden tag kötelessége, hogy a) az Alapszabályt betartsa, b) vállalt feladatait lelkiismeretesen teljesítse, c) a rábízott vagy kezéhez került vagyonnak, értéknek gondját viselje, d) alkotó módon segítse az Egyesület céljának elérését, e) a tagnyilvántartásban rögzített személyes adatait, postai és elektronikus elérhetıségét érintı változásokat bejelentse, f) a tagdíjat határidı elıtt befizesse.

4 4) A pártoló és tiszteletbeli tag jogai: a) a pártoló és a tiszteletbeli tag a Közgyőlésen csak tanácskozási joggal vehet részt, tisztségre nem választhat, és nem választható, b) a vezetıség ülésein tanácskozási joggal bírnak, szavazati joguk nincsen, c) a vezetıség felkérésére segíti a vezetıség munkáját. 5) A pártoló tag köteles a vállalt támogatást fenntartani. A tiszteletbeli tag tagdíjfizetési kötelezettséggel nem rendelkezik. Az Alapszabály rendelkezéseit mind a tiszteletbeli mind a pártoló tag kötelesek betartani. 5. Az Egyesület szervezete és tisztségviselıi 1) Az Egyesület szervei: a) Közgyőlés, b) Elnökség 2) Az Elnökség tagjait a Közgyőlés titkos szavazással választja meg. 6. Közgyőlés 1. A Közgyőlés az Egyesület legfelsıbb döntéshozó szerve. Összetételét az Egyesület tagjai alkotják. A Közgyőlés bármely olyan kérdésben jogosult dönteni, amely nem tartozik az Elnökség hatáskörébe. 2. A Közgyőlésen minden szavazásra jogosult egy szavazattal rendelkezik. 3. A Közgyőlést évente legalább egyszer össze kell hívni. 4. Rendkívüli Közgyőlést kell tartani, ha a) a bíróság elrendeli, b) az Elnökség így dönt, c) a tagok több mint fele az ok és a cél megjelölésével írásban kéri. 5. A Közgyőlés kizárólagos hatásköre: a) az alapszabály megállapítása és módosítása, b) az Elnökség évi beszámolójának elfogadása, c) az évi költségvetés meghatározása, elfogadása, d) a vezetıség és a tisztviselık megválasztása és visszahívása, e) a közcélú tevékenységrıl szóló jelentés elfogadása, az igénybevétel módjának meghatározása, a legfontosabb adatok nyilvánosságra hozása, f) az Egyesület feloszlásának, illetve más társadalmi szervezettel történı egyesülésének kimondása, ennek megfelelı rendelkezése a vagyonról, g) éves tagdíj mértékének meghatározása, h) az Egyesület közcélú tevékenységével kapcsolatos a tagok által önkéntesen vállalt feladatokhoz kötıdı tagi kedvezményjogosultságok meghatározása, 6. A Közgyőlés határozatait nyílt szavazással és egyszerő szótöbbséggel hozza, minden jelenlévı tagnak egy szavazata van. Szavazategyenlıség esetén az ülés elnökének szavazata dönt. Az (5) a) és e) pontja esetén a döntéshez a jelenlévık kétharmados szavazattöbbsége szükséges.

5 7. A szabályszerően összehívott Közgyőlés határozatképes, ha a teljes jogú tagok több mint 50 %- a jelen van. Amennyiben a Közgyőlés nem volt határozatképes, úgy azt változatlan napirenddel az eredetileg meghirdetett idıponttól számított fél órával késıbb ismételten meg kell tartani. Határozatképtelensége miatt megismételt Közgyőlés a jelenlévık számától függetlenül határozatképes, amennyiben erre az eredeti meghívóban a tagok tájékoztatva lettek. 8. A Közgyőlést az Egyesület elnöke, vagy az elnök kérésére az Egyesület titkára hívja össze. A tagokat a Közgyőlés helyérıl, idejérıl és a napirendrıl szóló tájékoztatással, elektronikus levél formájában legalább 14 nappal korábban kell értesíteni. A Közgyőlésrıl szóló meghívó elküldését az Egyesület hivatalos címérıl kell kezdeményezni. A tagok a meghívó átvételét e-tértivevény visszaküldésével kötelesek igazolni. Az e-tértivevény visszaküldésének elmulasztása esetén a kézbesítési vélelem 8 nap után beáll. 9. A szakágak, szakosztályok létrehozásának joga a Közgyőlés hatásköre. 10. Valamely közcélú tevékenységet végzı szervezet megszőntét követı két évig nem lehet az Egyesület Közgyőlésének vezetı tisztségviselıje az a személy, aki olyan közcélú tevékenységet végzı szervezetnél töltött be annak megszőntét megelızı két évben legalább egy évig vezetı tisztséget, amely a hatályos jogszabályi elıírások szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. A vezetı tisztségviselı, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közcélú tevékenységet végzı szervezetet elızetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejőleg más közcélú tevékenységet végzı szervezetnél is betölt. 11. A Közgyőlés, Elnökség üléseirıl minden esetben jegyzıkönyv és nyilvántartás készül, amelybıl megállapítható döntéseinek tartalma, idıpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzık számaránya (ha lehetséges személye). A jegyzıkönyvet és a nyilvántartást, mint a határozatok nyilvántartását szolgáló okiratot, lefőzve és sorszámozva kell az Egyesület iratai között megırizni. Folyamatos kezelését az Egyesület titkára látja el. 12. A Közgyőlés minden esetben nyilvános. A Közgyőlésen készült jegyzıkönyv az Egyesület székhelyén bárki számára hozzáférhetı. 13. A Közgyőlés határozathozatalában nem vehet részt az a személy aki, vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk b) pont), élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján a) kötelezettség vagy felelısség alól mentesül, vagy b) bármilyen más elınyben részesül, illetve a megkötendı jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minısül elınynek a közcélú tevékenységet végzı szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehetı nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítı okiratnak megfelelı cél szerinti juttatás. 14. A Közgyőlés az Elnökség éves beszámolóját nyílt szavazással fogadja el. 15. A Közgyőlés döntéseit az érintettekkel a Közgyőlésrıl készült jegyzıkönyv digitális másolatának elektronikus levél formájában történı megküldésével vagy az eredeti jegyzıkönyv az Egyesület székhelyén történı megtekintésének biztosításával kell közölni.

6 7. Az elnökség Az Elnökség tagjai (4 fı): a) Elnök b) Társadalmi alelnök c) Titkár d) Gazdasági felelıs 1. Az Elnökség az Egyesület általános hatáskörő végrehajtó testülete, valamint ügyintézı és képviseleti szerve, amely felelısséggel és beszámolási kötelességgel tartozik a Közgyőlésnek. 2. Az Elnökség hatásköre: a) összehívja és elıkészíti a Közgyőlést, b) a költségvetés keretein belül gazdálkodik, c) gondoskodik az Egyesület szervezetszerő mőködésérıl, az egyesületi élet folyamatosságáról, d) két teljes jogú tag javaslata alapján dönt a teljes jogú tagok felvételérıl, e) az Elnökség dönt elsı fokon a tagkizárás ügyében, másodfokon az Egyesület Közgyőlése jár el, f) a hatályos jogszabályi elıírások alapján elkészíteni és nyilvánosságra hozni az Egyesület éves közcélú tevékenységrıl szóló beszámolót, g) szerzıdések, megállapodások megkötése. 3. Az Elnökség üléseit szükség szerinti gyakorisággal, de legalább félévenként tartja. Döntéseit egyszerő szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Szavazategyenlıség esetén az ülés elnökének szavazata dönt. Ülései nyilvánosak. 4. Az Elnökség határozatképes, ha tagjainak több mint fele jelen van. 5. Kötelezı az Elnökséget összehívni, ha az Elnökségi tagoknak, vagy az Egyesület tagjainak több mint fele írásban indítványozza az ok és a cél megjelölésével. 6. Az Elnökségi tagok megválasztásakor az tekinthetı megválasztottnak, aki több szavazatot kapott, feltéve, hogy rendelkezik a szavazatok több mint felével. Megismételt szavazáskor a szavazatok többségi sorrendje dönt. A tisztségek megválasztásának sorrendje: elnök, társadalmi alelnök, titkár, gazdasági felelıs. 7. Az Elnökség tagjainak megbízatása megszőnik: a) a választási ciklus leteltével (5 év), b) visszahívással, c) a Közgyőléshez eljuttatott írásbeli lemondó nyilatkozattal, d) az elnökségi tag halála esetén, e) az egyesületi tagsági viszony megszőnésével, f) az Egyesület megszőnésével. 8. Az Elnökség üléseire tanácskozási joggal bárki meghívható, ezt bármely Elnökségi tag javasolhatja. Az Elnökség ülésein bármely egyesületi tag részt vehet, szándékáról elıre kell tájékoztatnia az Egyesület vezetését.

7 9. Valamely közcélú tevékenységet végzı szervezet megszőntét követı két évig nem lehet az Elnökség vezetı tisztségviselıje az a személy, aki olyan közcélú tevékenységet végzı szervezetnél töltött be annak megszőntét megelızı két évben legalább egy évig vezetı tisztséget, amely a hatályos jogszabályi elıírások szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. A vezetı tisztségviselı, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közcélú szervezetet elızetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejőleg más közcélú szervezetnél is betölt. 10. Az Elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk b) pont), élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján a) kötelezettség vagy felelısség alól mentesül, vagy b) bármilyen más elınyben részesül, illetve a megkötendı jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minısül elınynek a közcélú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehetı nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítı okiratnak megfelelı cél szerinti juttatás. 11. Az Elnökség döntéseit az érintettekkel az Elnökségi ülésekrıl készült jegyzıkönyv digitális másolatának elektronikus levél formájában történı megküldésével vagy az eredeti jegyzıkönyv az Egyesület székhelyén történı megtekintésének biztosításával kell közölni. 8. A tisztségviselık feladatai és hatásköre 1. A tisztségviselık az Elnökségnek és a Közgyőlésnek is felelısséggel tartoznak. 2. Az elnök: a) vezeti és szervezi az Elnökség munkáját, ellátja az Egyesület képviseletét, önállóan jogosult az Egyesület képviseletére, b) irányítja és ellenırzi az Egyesület tevékenységét, gazdálkodását. A bankszámla felett együttesen rendelkezhet bármely vezetıségi taggal, c) intézkedik és dönt a Közgyőlés vagy az Elnökség által a hatáskörébe utalt ügyekben, kivéve a kizárólagos hatásköröket, d) összehívja az Elnökségi üléseket és a Közgyőlést, és a napirendet is tartalmazó meghívót a meghívóról készült digitális másolatban, elektronikus levél formájában az Egyesület hivatalos címérıl megküldi az érintetteknek. e) akadályoztatása esetén képviseleti jogát bármely Elnökségi tag helyettesítési jogkörben gyakorolhatja, vagy egyes konkrét esetben meghatalmazást adhat az Elnökségi tagoknak. 3. A társadalmi alelnök: a) aktívan részt vesz a vezetıség munkájában, b) képviseli az Egyesületet, ha az elnök erre meghatalmazza, c) intézkedik és dönt a Közgyőlés vagy a vezetıség által a hatáskörébe utalt ügyekben, kivéve a kizárólagos hatásköröket, d) az elnök akadályoztatása esetén jogosult az elnök helyett minden ügyben és teljes terjedelemben eljárni. 4. A titkár: a) aktívan részt vesz a vezetıség munkájában, b) intézi az Egyesület ügyeit, levelezéseit, ellátja az adminisztrációs és irattárazási feladatokat. c) szervezi, irányítja és felügyeli az Egyesület által megrendezésre kerülı tréning - konferenciákat, egyéb rendezvényeket, d) vezeti az Elnökségi ülések és Közgyőlések jegyzıkönyveit.

8 e) jogosult és köteles az Egyesületet érintı körülményeket figyelemmel kísérni, azokkal kapcsolatban javaslatait, észrevételeit a vezetıség elé terjeszteni. f) munkája felett az elnök ellenırzési jogot gyakorol. 5. A gazdasági felelıs: a) aktívan részt vesz a vezetıség munkájában, b) intézi az Egyesület gazdasági ügyeit, nyilvántartást vezet a bevételekrıl és kiadásokról, az Egyesület vagyonáról, c) nyilvántartja az Egyesület mőködéséhez szükséges tagi hozzájárulásokat, d) évente egy alkalommal köteles beszámolni az Egyesület gazdasági helyzetérıl és tevékenységérıl, e) folyamatos kapcsolatot tart fenn az Egyesület könyvelését végzı személlyel, f) munkája felett az elnök ellenırzési jogot gyakorol. 11. Az Egyesület anyagi forrásai és gazdálkodása 1. Az Egyesület bevételei: a) a teljes jogú tagok által befizetett tagdíjak, b) más természetes és jogi személyek befizetései és támogatásai, amelyek az Alapszabály szerinti tevékenységet segítik elı, c) az Egyesület rendezvényeinek bevételei, d) reklám tevékenységbıl származó bevételek, e) pályázatok elnyerésébıl származó bevételek, f) állami, megyei, városi, intézményi támogatások, g) vállalkozási tevékenységbıl származó bevételek. 2. Az Egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik. 3. Az Egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok a tagdíj megfizetésén túl - az Egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek. 4. Egyesületi tagdíjfizetés módja: egy összegben, minden év január 31-ig, pénzintézeti átutalással. 5. Sporttal össze nem függı tevékenységet, valamint sporttevékenységével összefüggı kereskedelmi tevékenységet (ideértve a sportegyesület vagyoni értékő jogainak hasznosítását is) csak kiegészítı tevékenységként folytathat. A sportlétesítmények használata, illetve mőködtetése e rendelkezés alkalmazásában a sportegyesület alaptevékenységének minısül. (2004. évi I. tv. - Stv. 17. (1) bekezdés b) pontja szerint). 12. Az Egyesület megszőnése 1. Az Egyesület megszőnik feloszlással, más társadalmi szervezettel való egyesüléssel, illetıleg a bíróság által történı feloszlatással, vagy megszőnés megállapításával. 2. Az Egyesület megszőnése esetén - a hitelezık kielégítése után - vagyonáról az Alapszabály elıírása, vagy a Közgyőlés döntése szerint kell rendelkezni. Az ezzel kapcsolatos teendık ellátása a felszámolók feladata. 3. Ha az Egyesület feloszlatással szőnt meg, vagy megszőnését állapították meg, és a vagyon hovafordításáról nem történt rendelkezés, vagyona a hitelezık kielégítése után állami tulajdonba kerül, és azt közérdekő célokra kell fordítani. A vagyon felhasználásának módját nyilvánosságra kell hozni.

9 13. Vegyes rendelkezések 1. Az Egyesület jelenleg felügyelı bizottságot nem választ. Amennyiben az Egyesület bevétele meghaladja az évi Ft-ot, a Közgyőlés köteles az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mőködésérıl és támogatásáról szóló évi CLXXV. törvény 40. (1) bekezdése alapján a vezetı szervtıl elkülönült felügyelı szervet létrehozni. 2. Az Egyesület mőködését, szolgáltatási igénybevétele módját, valamint közcélú tevékenységérıl szóló beszámolóját az Egyesület honlapján nyilvánosságra kell hozni. 3. Az Egyesület mőködésével kapcsolatos iratokba bárki betekinthet. A betekintésnél figyelemmel kell lenni a személyiségi jogokra, illetve az adatvédelemre. 4. Az Egyesület mőködése felett a törvényességi felügyeletet az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mőködésérıl és támogatásáról szóló évi CLXXV. törvény 11. (1) bekezdése alapján az ügyészség gyakorolja. Záradék: Az Alapszabály egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítı okirat augusztus 9- én megtartott Közgyőlésen a közgyőlési határozattal jóváhagyott hatályos tartalmának. Biatorbágy, augusztus 9.

BUDAKESZl SZÉPÍTİ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

BUDAKESZl SZÉPÍTİ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva BUDAKESZl SZÉPÍTİ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az Egyesület létrejöttére, mőködésére és megszőnésére a Polgári törvénykönyvrıl szóló 2013. évi V. tv, valamint az

Részletesebben

Tésa Barátainak Társasága Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA

Tésa Barátainak Társasága Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA Tésa Barátainak Társasága Közhasznú Egyesület módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt (módosítások dıltbetővel szedve) ALAPSZABÁLYA 2011. október 1. 2 1. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve:

Részletesebben

Az Arany János Diákszövetség Egyesület. Alapszabálya. Preambulum. 450. ünnepi tanévében

Az Arany János Diákszövetség Egyesület. Alapszabálya. Preambulum. 450. ünnepi tanévében Az Arany János Diákszövetség Egyesület Alapszabálya Preambulum A nagykırösi Arany János Református Gimnázium és Diákotthon az intézet fennállásának 450. ünnepi tanévében az öregdiákok mindig hőséges és

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Vasi Hegyhát Rábamente Közhasznú Turisztikai Egyesület

ALAPSZABÁLY. Vasi Hegyhát Rábamente Közhasznú Turisztikai Egyesület ALAPSZABÁLY Vasi Hegyhát Rábamente Közhasznú Turisztikai Egyesület 1 Alapszabály a módosításokkal egységes szerkezetben Az egyesület tagjai a megtartott alakuló közgyőlésen az egyesülési jogról szóló 1989.

Részletesebben

Györkönyi Pincehegyért Egyesület ALAPSZABÁLYA

Györkönyi Pincehegyért Egyesület ALAPSZABÁLYA Györkönyi Pincehegyért Egyesület ALAPSZABÁLYA 1 I. Általános rendelkezés 1. Az egyesület neve: Györkönyi Pincehegyért Egyesület 2. Az egyesület székhelye: 7045 Györköny, Fı u. 494. 3. Az egyesület önkormányzati

Részletesebben

AZ UWC MAGYARORSZÁGI EGYESÜLETE. Egységes szerkezetbe foglalt, módosított A L A P S Z A B Á L Y A

AZ UWC MAGYARORSZÁGI EGYESÜLETE. Egységes szerkezetbe foglalt, módosított A L A P S Z A B Á L Y A AZ UWC MAGYARORSZÁGI EGYESÜLETE Egységes szerkezetbe foglalt, módosított A L A P S Z A B Á L Y A amelyet a 2010 október 1. napján megtartott Közgyőlés hagyott jóvá, és amely az idıközben bekövetkezett

Részletesebben

ZALA MEGYEI CROHN-COLITIS BETEGEK. Közhasznú Egyesülete

ZALA MEGYEI CROHN-COLITIS BETEGEK. Közhasznú Egyesülete ZALA MEGYEI CROHN-COLITIS BETEGEK Közhasznú Egyesülete Alapszabálya Módosításokkal egységes szerkezetben A Zala Megyei Crohn-Colitis Betegek Közhasznú Egyesülete alakuló közgyőlése az egyesülési jogról

Részletesebben

Castrum Noster Lovagrend. Kulturális Közhasznú Egyesület. módosított, egységes szerkezető. Alapszabálya

Castrum Noster Lovagrend. Kulturális Közhasznú Egyesület. módosított, egységes szerkezető. Alapszabálya Castrum Noster Lovagrend Kulturális Közhasznú Egyesület módosított, egységes szerkezető Alapszabálya A Castrum Noster Lovagrend Kulturális Közhasznú Egyesület alapszabályát a következıkben állapítja meg:

Részletesebben

Az alapítvány céljához és feladatához hozzátartozik fenti célok érdekében a helyi, országos és nemzetközi kapcsolatrendszer kialakítása.

Az alapítvány céljához és feladatához hozzátartozik fenti célok érdekében a helyi, országos és nemzetközi kapcsolatrendszer kialakítása. ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA PREAMBULUM Alulírott Alapító a Ptk. 74/A-F. -ai, valamint a közhasznú szervezetekrıl szóló 1997. évi CLVI. törvény alapján az alábbi Alapítvány létrehozását határoztam el. 1)

Részletesebben

Budaörsi Passió Egyesület A L A P S Z A B Á L Y

Budaörsi Passió Egyesület A L A P S Z A B Á L Y 1 Budaörsi Passió Egyesület A L A P S Z A B Á L Y Az alapító személyek az 1989. évi II. törvény alapján, néhai Bató Géza Budaörsi Passió címő szerzıi alkotását alapul véve, a mő felhasználására kötött

Részletesebben

A MAGYAR MŐUGRÓ SZAKSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR MŐUGRÓ SZAKSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MAGYAR MŐUGRÓ SZAKSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 1. (1) A Magyar Mőugró Szakszövetség (a továbbiakban: Szakszövetség) a Nemzetközi Úszó Szövetség (FINA) alapszabályában és a sportról szóló 2004. évi I. Törvényben

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA. a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveget 2010. február 22. napján fogadta el a Közgyőlés. I. fejezet

ALAPSZABÁLYA. a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveget 2010. február 22. napján fogadta el a Közgyőlés. I. fejezet MEZİHEGYESI ÁLLATVÉDİK EGYESÜLETÉNEK MeÁVE ALAPSZABÁLYA a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveget 2010. február 22. napján fogadta el a Közgyőlés I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1./ Az

Részletesebben

Debrecen és Hortobágy Turizmusáért Egyesület

Debrecen és Hortobágy Turizmusáért Egyesület Debrecen és Hortobágy Turizmusáért Egyesület ALAPSZABÁLY A 2009. augusztus 06. naptól hatályos változásokkal egységes szerkezetbe foglalva Debrecen, 2009. október 20. Készítette és ellenjegyezte: DEBRECEN

Részletesebben

Aranydió Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA. (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg)

Aranydió Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA. (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) Aranydió Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) Farkas Klára 5126 Jászfényfalu, Madách Imre u. 32. szám alatti lakos nyitott a l a p í t v á n y létrehozását határozza

Részletesebben

A VÁROSMAJORI KATOLIKUS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Általános rendelkezések

A VÁROSMAJORI KATOLIKUS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Általános rendelkezések A VÁROSMAJORI KATOLIKUS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Városmajori Katolikus Egyesület. Röviden: VáKE. 2. Az Egyesület a Budapest-Városmajor (Jézus Szíve) Plébániához

Részletesebben

A MAGYAR VÉDJEGY EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A (A módosításokkal egységes szerkezetben)

A MAGYAR VÉDJEGY EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A (A módosításokkal egységes szerkezetben) A MAGYAR VÉDJEGY EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A (A módosításokkal egységes szerkezetben) A Magyar Védjegy Egyesület célja a tagságában megtestesülı szellemi tıke aktivizálásával hozzájárulni a magyar

Részletesebben

1.) Tiszteleti tagok jogainak kiterjesztése 9 (2) (3), 11/A (6), 11/C. (4), 12. (2), (8), 13 (1)

1.) Tiszteleti tagok jogainak kiterjesztése 9 (2) (3), 11/A (6), 11/C. (4), 12. (2), (8), 13 (1) Fıvárosi Bíróság Társadalmi Szervezetek és Alapítványok Kezelıirodája: 1055 Budapest, Markó u 27, I em 70 Tel: +361-354-6812, +361-354-6735, +361-354-6429 Ügyfélfogadás: H K Cs P : 8:15 11:00 Sz: 8:15

Részletesebben

A Dávid Kisemberek Társasága. angolul David Little People Society ALAPSZABÁLYA. Bevezetı ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.

A Dávid Kisemberek Társasága. angolul David Little People Society ALAPSZABÁLYA. Bevezetı ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Dávid Kisemberek Társasága angolul David Little People Society ALAPSZABÁLYA Bevezetı ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. 1. Az Egyesület neve: Dávid Kisemberek Társasága 2. Az Egyesület neve angolul: David Little

Részletesebben

Magyar Felkészülők Egyesülete ALAPSZABÁLYA

Magyar Felkészülők Egyesülete ALAPSZABÁLYA Magyar Felkészülők Egyesülete ALAPSZABÁLYA Alulírottak elhatároztuk, hogy az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV.

Részletesebben

AZ ABONYI HORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

AZ ABONYI HORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK AZ ABONYI HORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) Az egyesület neve: Abonyi Horgász Egyesület (2) Az egyesület rövidített neve: AHOE (3) Az egyesület székhelye: 2740 Abony, Nagykırösi

Részletesebben

I. Az egyesületrıl általában: Szigetvári Várbaráti Kör

I. Az egyesületrıl általában: Szigetvári Várbaráti Kör I. Az egyesületrıl általában: l. Az egyesület hivatalos neve: 2/a. Az egyesület célja: / Szigetvári Várbaráti Kör, a továbbiakban: Kör / Szigetvári Várbaráti Kör A Közhasznú Szervezetrıl szóló 1997. évi

Részletesebben

FERENCZY JÓZSEF KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA. módosításokkal egységes szerkezetben. Preambulum

FERENCZY JÓZSEF KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA. módosításokkal egységes szerkezetben. Preambulum FERENCZY JÓZSEF KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA módosításokkal egységes szerkezetben Preambulum Alulírott Alapítók a Ptk. 74/A F. -ai, valamint a közhasznú szervezetekrıl szóló 1997. évi CLVI. törvény

Részletesebben

A SZÉLEESÁVKÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPITÓ OKIRATA. a 2012. szeptember 15-én kelt módosításokkal egységes szerkezetben

A SZÉLEESÁVKÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPITÓ OKIRATA. a 2012. szeptember 15-én kelt módosításokkal egységes szerkezetben A SZÉLEESÁVKÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPITÓ OKIRATA a 2012. szeptember 15-én kelt módosításokkal egységes szerkezetben mellyel, az alapító Zsitnyányi Erika (anyja neve: Csillag Mária, szül. hely és idı: Budapest,

Részletesebben

Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetsége ALAPSZABÁLYA. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. I. Általános rendelkezések

Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetsége ALAPSZABÁLYA. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. I. Általános rendelkezések Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetségének ALAPSZABÁLYA módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve és székhelye: Az egyesület neve:

Részletesebben

A Magyar Mozgás- és Táncterápiás Egyesület Alapszabálya a módosításokkal egységes szerkezetben

A Magyar Mozgás- és Táncterápiás Egyesület Alapszabálya a módosításokkal egységes szerkezetben A Magyar Mozgás- és Táncterápiás Egyesület Alapszabálya a módosításokkal egységes szerkezetben Alulírott tagok az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése, valamint a közhasznú szervezetekről

Részletesebben

A DUNAFERR Sportegyesület

A DUNAFERR Sportegyesület A DUNAFERR Sportegyesület A L A P S Z A B Á L Y A mely egységes szerkezetbe foglalva tartalmazza a 2010. szeptember 1.-én kelt egységes szerkezető, a küldött közgyőlés által elfogadott alapszabály módosításnak

Részletesebben

BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1 A BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET alapszabályának módosítása egységes szerkezetben Alulírottak ezúton nyilatkozunk,

Részletesebben

Gyáli úti Puskás Tivadar Almamáter Egyesület

Gyáli úti Puskás Tivadar Almamáter Egyesület Gyáli úti Puskás Tivadar Almamáter Egyesület székhelye: 1097 Budapest, Gyáli út 22. ALAPSZABÁLYA Elfogadva egységes szerkezetbe foglalva, 2009. 08. 24.-én Hatályos 2009. 08. 24.-től. EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

Részletesebben

Kép-Szín-Tér Fotómővészeti Mőhely Közhasznú Egyesület. Alapszabály. 1. Az Egyesület neve, székhelye és jogállása

Kép-Szín-Tér Fotómővészeti Mőhely Közhasznú Egyesület. Alapszabály. 1. Az Egyesület neve, székhelye és jogállása 1 Kép-Szín-Tér Fotómővészeti Mőhely Közhasznú Egyesület Alapszabály A Kép-Szín-Tér Fotómővészeti Mőhely Közhasznú Egyesület közgyûlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetõleg a Magyar

Részletesebben

1. FUTSAL CLUB VESZPRÉM ALAPSZABÁLYA (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Általános rendelkezések

1. FUTSAL CLUB VESZPRÉM ALAPSZABÁLYA (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Általános rendelkezések 1. FUTSAL CLUB VESZPRÉM ALAPSZABÁLYA (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület (továbbiakban: 1. FC Veszprém) Veszprém városban, Veszprém megyében a rendszeres sportolás, a szabadid

Részletesebben