Magyar Természetjáró Egyesület Alapszabály

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Magyar Természetjáró Egyesület Alapszabály"

Átírás

1 1. Általános rendelkezések Magyar Természetjáró Egyesület Alapszabály 1. Az Egyesület neve: Magyar Természetjáró Egyesület (továbbiakban: Egyesület). 2. Az Egyesület rövidített neve: MATE 3. Az Egyesület székhelye: 2051 Biatorbágy, Szily Kálmán u. 6/B. 4. Mőködési terület, szervezet hatóköre: a MATE az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mőködésérıl és támogatásáról szóló évi CLXXV. törvény c) alpontjában foglaltak alapján országos hatókörő tevékenységet végez. 5. Mőködési kör: természethez kötıdı sporttevékenység, természetjárás, teljesítménytúrázás, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, természetvédelem, állatvédelem, környezetvédelem. 6. Az Egyesület jogállása: önálló jogi személy, tevékenységét és mőködését az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mőködésérıl és támogatásáról szóló évi CLXXV. törvény, a vonatkozó jogszabályok és jelen alapszabály alapján fejti ki. 7. Az Egyesület által végzendı közcélú tevékenység a évi CLXXV. törvény pontja alapján: 4. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, 8. természetvédelem, állatvédelem, 9. környezetvédelem, 14. sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével. 8. Az Egyesület biztosítja, hogy közcélú szolgáltatásaiból a tagjain kívül más is részesülhessen. 9. Az Egyesület céljai megvalósítása, gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében gazdaságivállalkozási tevékenységet is folytathat, amely azonban nem lehet az Egyesület fı tevékenysége. Az Egyesület vállalkozási tevékenységet csak a céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. Gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt az egyesületi célokban megfogalmazott tevékenységekre fordítja. Az Egyesület befektetési tevékenységet nem végez. 10. Az Egyesület bármely cél szerinti juttatását pályázathoz kötheti. A pályázat nem tartalmazhat olyan feltételeket, amelyekbıl az eset összes körülményeinek mérlegelésével megállapítható, hogy a pályázatnak elıre meghatározott nyertese van (színlelt pályázat). Színlelt pályázat a cél szerinti juttatás alapjául nem szolgálhat. 11. Az Egyesület ösztöndíjat és egyszeri támogatást is nyújthat, valamint az egyesületi célok mind hatékonyabb megvalósítása érdekében megbízási jogviszonyban, vállalkozási jogviszonyban, illetve munkaviszonyban magánszemélyeket foglalkoztathat, továbbá önkénteseket fogadhat.

2 12. Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, illetve azoktól támogatást nem kap, továbbá országgyőlési és megyei, valamint fıvárosi önkormányzati képviselıjelöltet nem állít, és nem támogat. 2. Az Egyesület célja, feladata, tevékenysége 1. Az Egyesület céljai a) A magyar felsıoktatásban résztvevı, természetet kedvelı hallgatók, diplomázott hallgatók és az Egyesület közcélú tevékenysége iránt érdeklıdık közösségi szellemiségének erısítése, Magyarország és a világ tájegységeinek, kultúráinak velük történı megismertetése. b) A természethez kötıdı aktív sporttevékenység népszerősítése, a természetjárók, teljesítménytúrázók számának növelése, az ifjúsági és diákkorosztályok számára a természetjárás, teljesítménytúrázás megismertetése és megszerettetése. Természeti és környezeti értékek megismertetése, védelmük aktív elısegítése. c) A környezettudatos nevelés, rendezvényein a környezet védelme, megóvása, a környezetvédelmi károk helyreállítása kiemelt jelentıséggel bír. 2. Az Egyesületnek a fenti célok megvalósítása érdekében végzett közcélú tevékenysége a) Tagjai és a természethez kötıdı sportrendezvények iránt érdeklıdık számára túrákat, túlélıtúrákat (MATT túlélıtúra), gyalogtúrákat, kerékpártúrákat, magashegyi túrákat, barlangtúrákat, vízitúrákat, vándortáborokat, táborokat, expedíciókat szervez. b) Az Egyesület részt vesz a természethez kötıdı sportrendezvények szervezésében és lebonyolításában, koordinálja a szervezését folytató tagjainak és önkénteseinek ez irányú tevékenységét; népszerősíti a természethez kötıdı sportrendezvényeket; részt vesz az országos sportszervezetek tevékenységében; képviseli tagjai érdekeit. c) Támogatja az ifjúsági és diákkorosztály természethez kötıdı sport, szabadidıs tevékenységét. d) Környezeti nevelésre, természetszeretetre, honismeretre, a természetben való helyes viselkedési kultúrára nevel. e) A természethez kötıdı sport és szabadidıs tevékenységgel kapcsolatban reklám-és propaganda tevékenységet fejt ki. f) Elıadásokat szervez. g) Gondoskodik a tagok tagsági jogviszonyának érvényesítésérıl és igazolásáról. h) Kezdeményezi, fenntartja és bıvíti tagjai kedvezménykörét. i) Összefogja, irányítja a keretein belül mőködı szakágak, szakosztályok tevékenységét, önálló tevékenységüket felügyeli, segíti. j) Információt ad minden egyéni érdeklıdınek, hazai újságoknak, információt cserél más hasonló tevékenységet kifejtı külföldi, országos, regionális és helyi szövetségekkel, egyesületekkel, társaságokkal és klubokkal, együttmőködik hasonló célú szervezetekkel és egyéb szervekkel. k) Szorgalmazza nemzetközi szintő kapcsolatok kialakítását, rendezvényeinek nemzetközi szintre való emelését, az Egyesület nemzetközi rendezvényekbe való bekapcsolódását. 3. A tagsági viszony 1. Az Egyesületnek tagja lehet minden magyar és nem magyar állampolgár, aki a belépési nyilatkozatban az Egyesület alapszabályát elfogadja és a tagsági viszonyból származó kötelezettségek teljesítését vállalja.

3 2. Teljes jogú tag lehet minden természetes és jogi személy, akit az Elnökség jóváhagy. 3. Tiszteletbeli tag lehet minden természetes és jogi személy, aki kimagasló tevékenységével jelentıs mértékben hozzájárult az Egyesület céljainak megvalósításához. A tiszteletbeli tagot az Elnökség választja meg. 4. Az Egyesület pártoló tagja lehet minden magyar és nem magyar magán- és jogi személy, aki erkölcsileg vagy anyagilag támogatja az Egyesületet, illetve önkéntes munkával segíti az Egyesület tevékenységét vagy regisztráltan részt vesz az Egyesület által szervezett sportrendezvényeken. 5. A teljes jogú tag, pártoló tag, illetve tiszteletbeli tag felvételérıl, - amelyhez két teljes jogú tag ajánlata szükséges - minden esetben az Elnökség dönt. Az Elnökség elutasító határozata ellen 15 napon belül a Közgyőléshez fordulhat jogorvoslatért. 6. A tagság megszőnik: kilépéssel, kizárással, törléssel, a tag halálával, jogi személy tag jogutód nélküli megszőnésével, az Egyesület megszőnésével. a) Kilépés: Ha a tag kilépési szándékát az Elnökséghez írásban bejelenti. b) Kizárás: Az Egyesületbıl kizárható az a tag, aki megsérti az alapszabályban foglaltakat, az Egyesület céljaival össze nem férı tevékenységet folytat, az Egyesület mőködését veszélyezteti. Az Elnökség határoz a kizárásról, azonban a kizáró határozat ellen a tag 15 napon belül a Közgyőléshez fordulhat jogorvoslatért. A kizárási eljárás megindulásáról a tagot értesíteni kell. A kizáró határozatot írásban, az átvételt igazolható módon közölni kell a taggal, és tájékoztatni kell a jogorvoslat lehetıségeirıl. c) Törlés: Ha a tag tagdíjfizetési kötelezettségének az esedékességétıl számított 3 hónapon belül írásbeli felszólítás ellenére sem tesz eleget, akkor az Elnökség hatáskörébe tartozik a törlése. A tag az Elnökség határozata ellen 15 napon belül a Közgyőléshez fordulhat jogorvoslatért. 4. Az Egyesület tagjainak jogai és kötelezettségei 1) A teljes jogú tag: a) választhat és választható az Egyesület különbözı tisztségeire, a Közgyőlésen szavazati joggal rendelkezik, b) köteles a tagdíjat elıírásszerően befizetni, c) igénybe vehetik az Egyesület által nyújtott kedvezményeket. 2) Minden tag joga, hogy a) a Közgyőléseken megjelenhessen, b) részt vegyen az Egyesület tevékenységében és rendezvényein, c) javaslatot tegyen az Egyesület mőködésére, tevékenységére. 3) Minden tag kötelessége, hogy a) az Alapszabályt betartsa, b) vállalt feladatait lelkiismeretesen teljesítse, c) a rábízott vagy kezéhez került vagyonnak, értéknek gondját viselje, d) alkotó módon segítse az Egyesület céljának elérését, e) a tagnyilvántartásban rögzített személyes adatait, postai és elektronikus elérhetıségét érintı változásokat bejelentse, f) a tagdíjat határidı elıtt befizesse.

4 4) A pártoló és tiszteletbeli tag jogai: a) a pártoló és a tiszteletbeli tag a Közgyőlésen csak tanácskozási joggal vehet részt, tisztségre nem választhat, és nem választható, b) a vezetıség ülésein tanácskozási joggal bírnak, szavazati joguk nincsen, c) a vezetıség felkérésére segíti a vezetıség munkáját. 5) A pártoló tag köteles a vállalt támogatást fenntartani. A tiszteletbeli tag tagdíjfizetési kötelezettséggel nem rendelkezik. Az Alapszabály rendelkezéseit mind a tiszteletbeli mind a pártoló tag kötelesek betartani. 5. Az Egyesület szervezete és tisztségviselıi 1) Az Egyesület szervei: a) Közgyőlés, b) Elnökség 2) Az Elnökség tagjait a Közgyőlés titkos szavazással választja meg. 6. Közgyőlés 1. A Közgyőlés az Egyesület legfelsıbb döntéshozó szerve. Összetételét az Egyesület tagjai alkotják. A Közgyőlés bármely olyan kérdésben jogosult dönteni, amely nem tartozik az Elnökség hatáskörébe. 2. A Közgyőlésen minden szavazásra jogosult egy szavazattal rendelkezik. 3. A Közgyőlést évente legalább egyszer össze kell hívni. 4. Rendkívüli Közgyőlést kell tartani, ha a) a bíróság elrendeli, b) az Elnökség így dönt, c) a tagok több mint fele az ok és a cél megjelölésével írásban kéri. 5. A Közgyőlés kizárólagos hatásköre: a) az alapszabály megállapítása és módosítása, b) az Elnökség évi beszámolójának elfogadása, c) az évi költségvetés meghatározása, elfogadása, d) a vezetıség és a tisztviselık megválasztása és visszahívása, e) a közcélú tevékenységrıl szóló jelentés elfogadása, az igénybevétel módjának meghatározása, a legfontosabb adatok nyilvánosságra hozása, f) az Egyesület feloszlásának, illetve más társadalmi szervezettel történı egyesülésének kimondása, ennek megfelelı rendelkezése a vagyonról, g) éves tagdíj mértékének meghatározása, h) az Egyesület közcélú tevékenységével kapcsolatos a tagok által önkéntesen vállalt feladatokhoz kötıdı tagi kedvezményjogosultságok meghatározása, 6. A Közgyőlés határozatait nyílt szavazással és egyszerő szótöbbséggel hozza, minden jelenlévı tagnak egy szavazata van. Szavazategyenlıség esetén az ülés elnökének szavazata dönt. Az (5) a) és e) pontja esetén a döntéshez a jelenlévık kétharmados szavazattöbbsége szükséges.

5 7. A szabályszerően összehívott Közgyőlés határozatképes, ha a teljes jogú tagok több mint 50 %- a jelen van. Amennyiben a Közgyőlés nem volt határozatképes, úgy azt változatlan napirenddel az eredetileg meghirdetett idıponttól számított fél órával késıbb ismételten meg kell tartani. Határozatképtelensége miatt megismételt Közgyőlés a jelenlévık számától függetlenül határozatképes, amennyiben erre az eredeti meghívóban a tagok tájékoztatva lettek. 8. A Közgyőlést az Egyesület elnöke, vagy az elnök kérésére az Egyesület titkára hívja össze. A tagokat a Közgyőlés helyérıl, idejérıl és a napirendrıl szóló tájékoztatással, elektronikus levél formájában legalább 14 nappal korábban kell értesíteni. A Közgyőlésrıl szóló meghívó elküldését az Egyesület hivatalos címérıl kell kezdeményezni. A tagok a meghívó átvételét e-tértivevény visszaküldésével kötelesek igazolni. Az e-tértivevény visszaküldésének elmulasztása esetén a kézbesítési vélelem 8 nap után beáll. 9. A szakágak, szakosztályok létrehozásának joga a Közgyőlés hatásköre. 10. Valamely közcélú tevékenységet végzı szervezet megszőntét követı két évig nem lehet az Egyesület Közgyőlésének vezetı tisztségviselıje az a személy, aki olyan közcélú tevékenységet végzı szervezetnél töltött be annak megszőntét megelızı két évben legalább egy évig vezetı tisztséget, amely a hatályos jogszabályi elıírások szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. A vezetı tisztségviselı, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közcélú tevékenységet végzı szervezetet elızetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejőleg más közcélú tevékenységet végzı szervezetnél is betölt. 11. A Közgyőlés, Elnökség üléseirıl minden esetben jegyzıkönyv és nyilvántartás készül, amelybıl megállapítható döntéseinek tartalma, idıpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzık számaránya (ha lehetséges személye). A jegyzıkönyvet és a nyilvántartást, mint a határozatok nyilvántartását szolgáló okiratot, lefőzve és sorszámozva kell az Egyesület iratai között megırizni. Folyamatos kezelését az Egyesület titkára látja el. 12. A Közgyőlés minden esetben nyilvános. A Közgyőlésen készült jegyzıkönyv az Egyesület székhelyén bárki számára hozzáférhetı. 13. A Közgyőlés határozathozatalában nem vehet részt az a személy aki, vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk b) pont), élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján a) kötelezettség vagy felelısség alól mentesül, vagy b) bármilyen más elınyben részesül, illetve a megkötendı jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minısül elınynek a közcélú tevékenységet végzı szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehetı nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítı okiratnak megfelelı cél szerinti juttatás. 14. A Közgyőlés az Elnökség éves beszámolóját nyílt szavazással fogadja el. 15. A Közgyőlés döntéseit az érintettekkel a Közgyőlésrıl készült jegyzıkönyv digitális másolatának elektronikus levél formájában történı megküldésével vagy az eredeti jegyzıkönyv az Egyesület székhelyén történı megtekintésének biztosításával kell közölni.

6 7. Az elnökség Az Elnökség tagjai (4 fı): a) Elnök b) Társadalmi alelnök c) Titkár d) Gazdasági felelıs 1. Az Elnökség az Egyesület általános hatáskörő végrehajtó testülete, valamint ügyintézı és képviseleti szerve, amely felelısséggel és beszámolási kötelességgel tartozik a Közgyőlésnek. 2. Az Elnökség hatásköre: a) összehívja és elıkészíti a Közgyőlést, b) a költségvetés keretein belül gazdálkodik, c) gondoskodik az Egyesület szervezetszerő mőködésérıl, az egyesületi élet folyamatosságáról, d) két teljes jogú tag javaslata alapján dönt a teljes jogú tagok felvételérıl, e) az Elnökség dönt elsı fokon a tagkizárás ügyében, másodfokon az Egyesület Közgyőlése jár el, f) a hatályos jogszabályi elıírások alapján elkészíteni és nyilvánosságra hozni az Egyesület éves közcélú tevékenységrıl szóló beszámolót, g) szerzıdések, megállapodások megkötése. 3. Az Elnökség üléseit szükség szerinti gyakorisággal, de legalább félévenként tartja. Döntéseit egyszerő szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Szavazategyenlıség esetén az ülés elnökének szavazata dönt. Ülései nyilvánosak. 4. Az Elnökség határozatképes, ha tagjainak több mint fele jelen van. 5. Kötelezı az Elnökséget összehívni, ha az Elnökségi tagoknak, vagy az Egyesület tagjainak több mint fele írásban indítványozza az ok és a cél megjelölésével. 6. Az Elnökségi tagok megválasztásakor az tekinthetı megválasztottnak, aki több szavazatot kapott, feltéve, hogy rendelkezik a szavazatok több mint felével. Megismételt szavazáskor a szavazatok többségi sorrendje dönt. A tisztségek megválasztásának sorrendje: elnök, társadalmi alelnök, titkár, gazdasági felelıs. 7. Az Elnökség tagjainak megbízatása megszőnik: a) a választási ciklus leteltével (5 év), b) visszahívással, c) a Közgyőléshez eljuttatott írásbeli lemondó nyilatkozattal, d) az elnökségi tag halála esetén, e) az egyesületi tagsági viszony megszőnésével, f) az Egyesület megszőnésével. 8. Az Elnökség üléseire tanácskozási joggal bárki meghívható, ezt bármely Elnökségi tag javasolhatja. Az Elnökség ülésein bármely egyesületi tag részt vehet, szándékáról elıre kell tájékoztatnia az Egyesület vezetését.

7 9. Valamely közcélú tevékenységet végzı szervezet megszőntét követı két évig nem lehet az Elnökség vezetı tisztségviselıje az a személy, aki olyan közcélú tevékenységet végzı szervezetnél töltött be annak megszőntét megelızı két évben legalább egy évig vezetı tisztséget, amely a hatályos jogszabályi elıírások szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. A vezetı tisztségviselı, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közcélú szervezetet elızetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejőleg más közcélú szervezetnél is betölt. 10. Az Elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk b) pont), élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján a) kötelezettség vagy felelısség alól mentesül, vagy b) bármilyen más elınyben részesül, illetve a megkötendı jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minısül elınynek a közcélú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehetı nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítı okiratnak megfelelı cél szerinti juttatás. 11. Az Elnökség döntéseit az érintettekkel az Elnökségi ülésekrıl készült jegyzıkönyv digitális másolatának elektronikus levél formájában történı megküldésével vagy az eredeti jegyzıkönyv az Egyesület székhelyén történı megtekintésének biztosításával kell közölni. 8. A tisztségviselık feladatai és hatásköre 1. A tisztségviselık az Elnökségnek és a Közgyőlésnek is felelısséggel tartoznak. 2. Az elnök: a) vezeti és szervezi az Elnökség munkáját, ellátja az Egyesület képviseletét, önállóan jogosult az Egyesület képviseletére, b) irányítja és ellenırzi az Egyesület tevékenységét, gazdálkodását. A bankszámla felett együttesen rendelkezhet bármely vezetıségi taggal, c) intézkedik és dönt a Közgyőlés vagy az Elnökség által a hatáskörébe utalt ügyekben, kivéve a kizárólagos hatásköröket, d) összehívja az Elnökségi üléseket és a Közgyőlést, és a napirendet is tartalmazó meghívót a meghívóról készült digitális másolatban, elektronikus levél formájában az Egyesület hivatalos címérıl megküldi az érintetteknek. e) akadályoztatása esetén képviseleti jogát bármely Elnökségi tag helyettesítési jogkörben gyakorolhatja, vagy egyes konkrét esetben meghatalmazást adhat az Elnökségi tagoknak. 3. A társadalmi alelnök: a) aktívan részt vesz a vezetıség munkájában, b) képviseli az Egyesületet, ha az elnök erre meghatalmazza, c) intézkedik és dönt a Közgyőlés vagy a vezetıség által a hatáskörébe utalt ügyekben, kivéve a kizárólagos hatásköröket, d) az elnök akadályoztatása esetén jogosult az elnök helyett minden ügyben és teljes terjedelemben eljárni. 4. A titkár: a) aktívan részt vesz a vezetıség munkájában, b) intézi az Egyesület ügyeit, levelezéseit, ellátja az adminisztrációs és irattárazási feladatokat. c) szervezi, irányítja és felügyeli az Egyesület által megrendezésre kerülı tréning - konferenciákat, egyéb rendezvényeket, d) vezeti az Elnökségi ülések és Közgyőlések jegyzıkönyveit.

8 e) jogosult és köteles az Egyesületet érintı körülményeket figyelemmel kísérni, azokkal kapcsolatban javaslatait, észrevételeit a vezetıség elé terjeszteni. f) munkája felett az elnök ellenırzési jogot gyakorol. 5. A gazdasági felelıs: a) aktívan részt vesz a vezetıség munkájában, b) intézi az Egyesület gazdasági ügyeit, nyilvántartást vezet a bevételekrıl és kiadásokról, az Egyesület vagyonáról, c) nyilvántartja az Egyesület mőködéséhez szükséges tagi hozzájárulásokat, d) évente egy alkalommal köteles beszámolni az Egyesület gazdasági helyzetérıl és tevékenységérıl, e) folyamatos kapcsolatot tart fenn az Egyesület könyvelését végzı személlyel, f) munkája felett az elnök ellenırzési jogot gyakorol. 11. Az Egyesület anyagi forrásai és gazdálkodása 1. Az Egyesület bevételei: a) a teljes jogú tagok által befizetett tagdíjak, b) más természetes és jogi személyek befizetései és támogatásai, amelyek az Alapszabály szerinti tevékenységet segítik elı, c) az Egyesület rendezvényeinek bevételei, d) reklám tevékenységbıl származó bevételek, e) pályázatok elnyerésébıl származó bevételek, f) állami, megyei, városi, intézményi támogatások, g) vállalkozási tevékenységbıl származó bevételek. 2. Az Egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik. 3. Az Egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok a tagdíj megfizetésén túl - az Egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek. 4. Egyesületi tagdíjfizetés módja: egy összegben, minden év január 31-ig, pénzintézeti átutalással. 5. Sporttal össze nem függı tevékenységet, valamint sporttevékenységével összefüggı kereskedelmi tevékenységet (ideértve a sportegyesület vagyoni értékő jogainak hasznosítását is) csak kiegészítı tevékenységként folytathat. A sportlétesítmények használata, illetve mőködtetése e rendelkezés alkalmazásában a sportegyesület alaptevékenységének minısül. (2004. évi I. tv. - Stv. 17. (1) bekezdés b) pontja szerint). 12. Az Egyesület megszőnése 1. Az Egyesület megszőnik feloszlással, más társadalmi szervezettel való egyesüléssel, illetıleg a bíróság által történı feloszlatással, vagy megszőnés megállapításával. 2. Az Egyesület megszőnése esetén - a hitelezık kielégítése után - vagyonáról az Alapszabály elıírása, vagy a Közgyőlés döntése szerint kell rendelkezni. Az ezzel kapcsolatos teendık ellátása a felszámolók feladata. 3. Ha az Egyesület feloszlatással szőnt meg, vagy megszőnését állapították meg, és a vagyon hovafordításáról nem történt rendelkezés, vagyona a hitelezık kielégítése után állami tulajdonba kerül, és azt közérdekő célokra kell fordítani. A vagyon felhasználásának módját nyilvánosságra kell hozni.

9 13. Vegyes rendelkezések 1. Az Egyesület jelenleg felügyelı bizottságot nem választ. Amennyiben az Egyesület bevétele meghaladja az évi Ft-ot, a Közgyőlés köteles az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mőködésérıl és támogatásáról szóló évi CLXXV. törvény 40. (1) bekezdése alapján a vezetı szervtıl elkülönült felügyelı szervet létrehozni. 2. Az Egyesület mőködését, szolgáltatási igénybevétele módját, valamint közcélú tevékenységérıl szóló beszámolóját az Egyesület honlapján nyilvánosságra kell hozni. 3. Az Egyesület mőködésével kapcsolatos iratokba bárki betekinthet. A betekintésnél figyelemmel kell lenni a személyiségi jogokra, illetve az adatvédelemre. 4. Az Egyesület mőködése felett a törvényességi felügyeletet az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mőködésérıl és támogatásáról szóló évi CLXXV. törvény 11. (1) bekezdése alapján az ügyészség gyakorolja. Záradék: Az Alapszabály egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítı okirat augusztus 9- én megtartott Közgyőlésen a közgyőlési határozattal jóváhagyott hatályos tartalmának. Biatorbágy, augusztus 9.

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA 1. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület (a továbbiakban: egyesület). 2. Székhelye: 3422

Részletesebben

Hamahama Természetjáró Egyesület ALAPSZABÁLYA *

Hamahama Természetjáró Egyesület ALAPSZABÁLYA * Hamahama Természetjáró Egyesület ALAPSZABÁLYA * 1. NÉV Az egyesület neve: Hamahama Természetjáró Egyesület Az egyesület rövidített neve: HATE Az egyesület a nevét ( HAMAHAMA ) - a sokéves hagyományoknak

Részletesebben

- a versenyeztetéssel kapcsolatos költségek fedezését, - a rendszeres kapcsolattartást a körzet és a megyei diáksport szervezeteivel.

- a versenyeztetéssel kapcsolatos költségek fedezését, - a rendszeres kapcsolattartást a körzet és a megyei diáksport szervezeteivel. A Türr István Gazdasági Szakközépiskola sport életének pezsdítését elısegítı társadalmi szervezetet hozott létre 2007. március 8. napján. Az egyesület célja, hogy az oktató-nevelı munkával összhangban

Részletesebben

Györkönyi Pincehegyért Egyesület ALAPSZABÁLYA

Györkönyi Pincehegyért Egyesület ALAPSZABÁLYA Györkönyi Pincehegyért Egyesület ALAPSZABÁLYA 1 I. Általános rendelkezés 1. Az egyesület neve: Györkönyi Pincehegyért Egyesület 2. Az egyesület székhelye: 7045 Györköny, Fı u. 494. 3. Az egyesület önkormányzati

Részletesebben

A Dél-alföldi Ifjúsági Szövetség Alapszabálya

A Dél-alföldi Ifjúsági Szövetség Alapszabálya A Dél-alföldi Ifjúsági Szövetség Alapszabálya I. Fejezet I. Általános rendelkezések 1) A szövetség neve: Dél-alföldi Ifjúsági Szövetség (DALI SZ) 2) A szövetség tevékenységét a Magyar Köztársaság területén

Részletesebben

Az egyesület alapszabályának adattartalma

Az egyesület alapszabályának adattartalma 41. melléklet a 11/2012. (II. 29.) KIM rendelethez Az egyesület alapszabályának adattartalma 1. Kötelezı rendelkezések az általános rendelkezések körében: 1.1. az egyesület neve 1.2. az egyesület székhelye

Részletesebben

Tésa Barátainak Társasága Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA

Tésa Barátainak Társasága Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA Tésa Barátainak Társasága Közhasznú Egyesület módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt (módosítások dıltbetővel szedve) ALAPSZABÁLYA 2011. október 1. 2 1. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve:

Részletesebben

AZ ÉRD VÁROSI RÁDIÓKLUB SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

AZ ÉRD VÁROSI RÁDIÓKLUB SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ ÉRD VÁROSI RÁDIÓKLUB SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA -1- I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A szervezet neve: ÉRD Városi Rádióklub Sport Egyesület (továbbiakban civil egyesület) 2. Az egyesület a Magyar Honvédelmi

Részletesebben

AZ UWC MAGYARORSZÁGI EGYESÜLETE. Egységes szerkezetbe foglalt, módosított A L A P S Z A B Á L Y A

AZ UWC MAGYARORSZÁGI EGYESÜLETE. Egységes szerkezetbe foglalt, módosított A L A P S Z A B Á L Y A AZ UWC MAGYARORSZÁGI EGYESÜLETE Egységes szerkezetbe foglalt, módosított A L A P S Z A B Á L Y A amelyet a 2010 október 1. napján megtartott Közgyőlés hagyott jóvá, és amely az idıközben bekövetkezett

Részletesebben

Aranydió Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA. (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg)

Aranydió Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA. (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) Aranydió Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) Farkas Klára 5126 Jászfényfalu, Madách Imre u. 32. szám alatti lakos nyitott a l a p í t v á n y létrehozását határozza

Részletesebben

ZALA MEGYEI CROHN-COLITIS BETEGEK. Közhasznú Egyesülete

ZALA MEGYEI CROHN-COLITIS BETEGEK. Közhasznú Egyesülete ZALA MEGYEI CROHN-COLITIS BETEGEK Közhasznú Egyesülete Alapszabálya Módosításokkal egységes szerkezetben A Zala Megyei Crohn-Colitis Betegek Közhasznú Egyesülete alakuló közgyőlése az egyesülési jogról

Részletesebben

Fiatal Gazdák Közép-Dunántúli Szövetsége Alapszabály

Fiatal Gazdák Közép-Dunántúli Szövetsége Alapszabály Fiatal Gazdák Közép-Dunántúli Szövetsége Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Fiatal Gazdák Közép-Dunántúli Szövetsége Az egyesület rövid neve: Fiatal Gazdák Közép-Dunántúl

Részletesebben

DEBRECENI NÉMET KULTURÁLIS FÓRUM. Módosított Alapszabály

DEBRECENI NÉMET KULTURÁLIS FÓRUM. Módosított Alapszabály DEBRECENI NÉMET KULTURÁLIS FÓRUM Módosított Alapszabály A Debreceni Német Kulturális Fórum közgyőlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetıleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérıl

Részletesebben

A Budapesti Tarokk Egyesület Alapszabálya

A Budapesti Tarokk Egyesület Alapszabálya A Budapesti Tarokk Egyesület Alapszabálya I.fejezet: Általános rendelkezések 1. Alapítás Az alapítók az egyesülési jogról szóló 1989.évi II.tv alapján, jelen alapszabályban meghatározott célra egyesület

Részletesebben

A Gyerekesély Közhasznú Egyesület alapszabálya. 1. A szervezet neve: Gyerekesély Egyesület - Chances for Children Association

A Gyerekesély Közhasznú Egyesület alapszabálya. 1. A szervezet neve: Gyerekesély Egyesület - Chances for Children Association A Gyerekesély Közhasznú Egyesület alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. A szervezet neve: Gyerekesély Egyesület - Chances for Children Association 2. A szervezet nevének rövidítése: GYERE (CCA) 3.

Részletesebben

Budaörsi Passió Egyesület A L A P S Z A B Á L Y

Budaörsi Passió Egyesület A L A P S Z A B Á L Y 1 Budaörsi Passió Egyesület A L A P S Z A B Á L Y Az alapító személyek az 1989. évi II. törvény alapján, néhai Bató Géza Budaörsi Passió címő szerzıi alkotását alapul véve, a mő felhasználására kötött

Részletesebben

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Íjász Egyesület Tab 2. Az Egyesület székhelye: Mővelıdési Központ 8660 Tab Kossuth Lajos u.86. 3. Az Egyesület tevékenységét a Magyar

Részletesebben

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az alapítók ezen okirattal kinyilvánítják, hogy az 1989. évi II. törvény és a 2000. évi CXLV. törvény alapján, határozatlan időre jogi személynek minősülő

Részletesebben

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések.

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések. TISZTA LAP Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY ( a módosítással egységes szerkezetben ) I. Általános rendelkezések. 1. (1) Az Egyesület neve: Tiszta lap Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület

Részletesebben

Az alapítvány céljához és feladatához hozzátartozik fenti célok érdekében a helyi, országos és nemzetközi kapcsolatrendszer kialakítása.

Az alapítvány céljához és feladatához hozzátartozik fenti célok érdekében a helyi, országos és nemzetközi kapcsolatrendszer kialakítása. ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA PREAMBULUM Alulírott Alapító a Ptk. 74/A-F. -ai, valamint a közhasznú szervezetekrıl szóló 1997. évi CLVI. törvény alapján az alábbi Alapítvány létrehozását határoztam el. 1)

Részletesebben

A Csepeli Kertbarát Kör Egyesület Alapszabálya

A Csepeli Kertbarát Kör Egyesület Alapszabálya A Csepeli Kertbarát Kör Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1.) Az egyesület neve: Csepeli Kertbarát Kör Egyesület (továbbiakban egyesület) 2.) Rövidített neve: CSKK 3.) Az egyesület székhelye:

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. Az Alapítvány elnevezése és székhelye. 2. Az Alapítvány célja

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. Az Alapítvány elnevezése és székhelye. 2. Az Alapítvány célja ALAPÍTÓ OKIRAT, melyben Rátz Gabriella, 4400 Nyíregyháza, Lehel u. 14/B. szám alatti lakos - a továbbiakban: Alapító - Alapítvány létrehozását határozta el a Polgári Törvénykönyvrıl szóló 1959. évi IV.

Részletesebben

Az ALPOKALJA ZÖLDEK KIEMELKEDİEN KÖZHASZNÚ EGYESÜLET módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA

Az ALPOKALJA ZÖLDEK KIEMELKEDİEN KÖZHASZNÚ EGYESÜLET módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA Az ALPOKALJA ZÖLDEK KIEMELKEDİEN KÖZHASZNÚ EGYESÜLET módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA I.1.Álltalános rendelkezések: Az egyesület neve: Alpokalja Zöldek Kiemelkedıen Közhasznú Egyesület

Részletesebben

Alapszabály. (Módosítva: június 22.)

Alapszabály. (Módosítva: június 22.) Alapszabály (Módosítva: 2007. június 22.) 1. Az egyesület neve: Okkal-Más-Okkal Ifjúsági Egyesület 2. Az egyesület székhelye: Hajdúnánás, Kazinczy u. 19. sz. 3. Az egyesület címe: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y A

A L A P S Z A B Á L Y A Budapesti Darts Szövetség A L A P S Z A B Á L Y A 1. Az egyesület neve: Budapesti Darts Szövetség (továbbiakban: Szövetség) A Szövetség Budapest területén mőködı darts egyesületek területi Szövetsége.

Részletesebben

Alapszabály. megırzésében, a természet megismerésében és megóvásában, elhatározták. kazincbarcikai hegyikerékpáros és szabadidısport egyesület

Alapszabály. megırzésében, a természet megismerésében és megóvásában, elhatározták. kazincbarcikai hegyikerékpáros és szabadidısport egyesület kazincbarcikai hegyikerékpáros és szabadidısport sport egyesület Alapszabály A sportegyesület alapítói a természet és a kerékpározás szeretetének közös hitén alapulva, a sport és a szabadidı szervezett

Részletesebben

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA I. A társadalmi szervezet neve: 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖRE A társadalmi szervezet székhelye: Magyar Honvédség Baranya Megyei Hadkiegészítő

Részletesebben

A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA Jóváhagyta: a 2005. április 8-i közgyűlés Egységes szerkezetbe foglalt alapszabály I. Általános rendelkezések: A Szövetség neve: Motoros Könnyűrepülő Szövetség

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. fejezet. Általános rendelkezések

ALAPSZABÁLY. I. fejezet. Általános rendelkezések ALAPSZABÁLY A Magyar Alagútépítı Egyesület 1994. február 9-ei alakuló közgyőlésén elfogadott alapszabályának - az 1998. január 14-én, a 2004. december 09-én, a 2005. január 13-án, a 2009. december 8-án,

Részletesebben

Az Egyesület neve, székhelye és jogállása

Az Egyesület neve, székhelye és jogállása Common Purpose Magyarország Egyesület ALAPSZABÁLY A Common Purpose Magyarország Egyesület 2009. május 27-én megtartott 2009. évi közgyőlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetıleg a

Részletesebben

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY ALAPSZABÁLY 1 1. Általános rendelkezések: A sportegyesület neve: Rábatamási Sportkör Székhelye: 9322 Rábatamási, Rákóczi u. 1. Színe: Sárga-fekete Működési területe: Győr-Moson-Sopron megye A sportegyesület

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Egységes szerkezetbe foglalása. Az Egyesület címere:

ALAPSZABÁLY. Egységes szerkezetbe foglalása. Az Egyesület címere: Nytsz.: 1/2014 1 EGED FUTÓ KLUB ALAPSZABÁLY Egységes szerkezetbe foglalása Az Eged Futó Klub a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint

Részletesebben

EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A

EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A 1. Az Egyesület neve: Egyesek Ifjúsági Egyesület 2. Székhelye: 1137 Budapest, Radnóti Miklós utca 4-6. I. 14. 3. Alapításának ideje: 2000.április.1. 4.

Részletesebben

Duna Charta Egyesület. Alapszabálya

Duna Charta Egyesület. Alapszabálya A Duna Charta Egyesület Módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya A Duna Charta Egyesület (bírósági lajstromszáma: Pk.60830/2002) 2009. évi rendes Közgyűlésén 2009. január 21-én és a közhasznú

Részletesebben

MISINA Néptáncegyüttes Egyesület

MISINA Néptáncegyüttes Egyesület A MISINA Néptáncegyüttes Egyesület módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya Az Egyesület nyilvántartási száma: Baranya Megyei Bíróság 2405. Készítette: dr. Juhász Gábor ügyvéd JUHÁSZ Ügyvédi

Részletesebben

ALAPSZABÁLY A Módosításokkal egységes szerkezetben. 1. Általános rendelkezések

ALAPSZABÁLY A Módosításokkal egységes szerkezetben. 1. Általános rendelkezések ALAPSZABÁLY A Módosításokkal egységes szerkezetben 1. Általános rendelkezések (1) A Franciaországi Ösztöndíjasok Egyesülete (a továbbiakban: Egyesület) nonprofit jogi személy. Alapítói az Alapszabály 1.

Részletesebben

A SZÉLEESÁVKÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPITÓ OKIRATA. a 2012. szeptember 15-én kelt módosításokkal egységes szerkezetben

A SZÉLEESÁVKÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPITÓ OKIRATA. a 2012. szeptember 15-én kelt módosításokkal egységes szerkezetben A SZÉLEESÁVKÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPITÓ OKIRATA a 2012. szeptember 15-én kelt módosításokkal egységes szerkezetben mellyel, az alapító Zsitnyányi Erika (anyja neve: Csillag Mária, szül. hely és idı: Budapest,

Részletesebben

Szekszárdi Nagycsaládosok Egyesülete. Alapszabály

Szekszárdi Nagycsaládosok Egyesülete. Alapszabály 1 I) Általános rendelkezések II) III) Szekszárdi Nagycsaládosok Egyesülete Alapszabály 1) A nagycsaládosság életforma: lényege az élet, a jövıbe vetett hit igenlése. Egyfajta optimizmus, amelynek tartalma

Részletesebben

Alapító okirat. Alapítvány létrehozása tárgyában. Talentum Alapítvány. 4069 Egyek, Fı tér 1-3.

Alapító okirat. Alapítvány létrehozása tárgyában. Talentum Alapítvány. 4069 Egyek, Fı tér 1-3. Alapító okirat Alapítvány létrehozása tárgyában A jogi személyként mőködı és az 1997. évi CLVI. tv. rendelkezései alapján közhasznúnak minısülı alapítványt alulírott Prokisch Sándor (Debrecen, 1947. február

Részletesebben

"HÓD" HONISMERETI TÚRAEGYLET Közhasznú szervezet ALAPSZABÁLYA. HÓD" Honismereti Túraegylet khsz Szentendre. Halász u. 1. Pf.

HÓD HONISMERETI TÚRAEGYLET Közhasznú szervezet ALAPSZABÁLYA. HÓD Honismereti Túraegylet khsz Szentendre. Halász u. 1. Pf. HÓD HONISMERETI TÚRAEGYLET közhasznú szervezet MTE SZENTENDREI OSZTÁLYA H 2000 Szentendre, Halász u. 1. H 2001 Szentendre, Pf. 188. drótposta beckhod@t-online.hu honlap www.hodhte.hu www.kohegyihaz.hu

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. május 22-ei testületi ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. május 22-ei testületi ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Alelnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. május 22-ei testületi ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat által alapított alapítványok

Részletesebben

UNIÓ ALAPÍTVÁNY EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA

UNIÓ ALAPÍTVÁNY EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA UNIÓ ALAPÍTVÁNY EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA amely létrejött az 1990. évi I.tv. illetıleg a Polgári Törvénykönyv 74/A-74/F. -ai alapján az 1997. évi CLVI. Törvény rendelkezéseire figyelemmel

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT-OT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT-OT Szeged Megyei Jogú Város Idısügyi Tanácsa (továbbiakban: IT) figyelemmel a létrehozása óta eltelt idı tapasztalataira, a korábbi és 2003-ban elfogadott Szervezeti és Mőködési Szabályzatát visszavonja és

Részletesebben

Alapszabályzat. 2008. március

Alapszabályzat. 2008. március Alapszabályzat 2008. március Alapszabályzat I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Kreatív Kenese Egyesület 2. Az Egyesület székhelye: 8174 Balatonkenese, Soós hegyi u. 2. 3. Az Egyesület levelezési

Részletesebben

Szarvasgomba-termesztık Országos Egyesülete. Alapszabály

Szarvasgomba-termesztık Országos Egyesülete. Alapszabály Szarvasgomba-termesztık Országos Egyesülete Alapszabály A Szarvasgomba-termesztık Országos Egyesülete alakuló közgyőlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetıleg a Magyar Köztársaság

Részletesebben

(4) Bélyegzıje: kör alakú, Országos Diákszínjátszó Egyesület felirattal. (6) Az Egyesület mőködése kiterjed a Magyar Köztársaság egész területére.

(4) Bélyegzıje: kör alakú, Országos Diákszínjátszó Egyesület felirattal. (6) Az Egyesület mőködése kiterjed a Magyar Köztársaság egész területére. ORSZÁGOS DIÁKSZÍNJÁTSZÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A Fıvárosi Bíróság által a 6. Pk. 60658. számú végzéssel 500. sorszámmal nyilvántartásba vett Országos Diákszínjátszó Egyesület tagsága a közhasznú szervezetekrıl

Részletesebben

A "p(mszem KÖZÖSSÉGI MOHEL Y" Egyesület ALAPSZABÁLYA

A p(mszem KÖZÖSSÉGI MOHEL Y Egyesület ALAPSZABÁLYA A "p(mszem KÖZÖSSÉGI MOHEL Y" Egyesület ALAPSZABÁLYA Amelyet a Polgári Törvényk6nyvröJ szóló többször módosftott 1959. évi IV.tv. 61-64. -ai, az Egyesülési Jogról szóló 1989. évi II. tv., valamint a 2007.óktóber

Részletesebben

BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA

BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA A BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA 1 BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.) A Club neve:.. Baranyai Camping Club ( a továbbiakban :.-Club ) 2.) A Club székhelye : Pécs,- 7621.Pécs,-Búza

Részletesebben

TREFORTOS ÖREGDIÁK EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

TREFORTOS ÖREGDIÁK EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA TREFORTOS ÖREGDIÁK EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény ( Etv. ) 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a Trefortos Öregdiák Egyesületet (a továbbiakban:

Részletesebben

ARSENAL SZURKOLÓI KLUB ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZEKEZETBEN

ARSENAL SZURKOLÓI KLUB ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZEKEZETBEN ARSENAL SZURKOLÓI KLUB ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZEKEZETBEN Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták az Arsenal Szurkolói Klubbot, melyet

Részletesebben

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Jane Goodall Rügyek és Gyökerek Természet- és Környezetvédelmi Egyesület rövid név: Jane Goodall Rügyek és Gyökerek Egyesület 2. Az egyesület

Részletesebben

A MONORI BORÚT EGYESÜLET - ALAPSZABÁLYA - I. fejezet Általános rendelkezések

A MONORI BORÚT EGYESÜLET - ALAPSZABÁLYA - I. fejezet Általános rendelkezések 1 A MONORI BORÚT EGYESÜLET - ALAPSZABÁLYA - I. fejezet Általános rendelkezések 1. (1) A MONORI BORÚT EGYESÜLET (a továbbiakban: Egyesület) az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján létrehozott,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében A Közhasznú Alapítvány alapítója a Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet általános jogutódjaként az Ajkai Szakképző Iskola és Kollégium a közhasznú jogállás megszerzése érdekében

Részletesebben

ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKZÉSEK II. AZ EGYESÜLET CÉLJAI, TEVÉKENYSÉGE, KÖZHASZNÚ JOGÁLLÁSA

ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKZÉSEK II. AZ EGYESÜLET CÉLJAI, TEVÉKENYSÉGE, KÖZHASZNÚ JOGÁLLÁSA Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mőködésérıl és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény valamint a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvrıl felhatalmazása

Részletesebben

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről1 Az Országgyűlés a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek hazai hagyományainak megőrzése, társadalmi szerepük növelése, közhasznú működésük és

Részletesebben

CSEPREG VÁROS FÚVÓSZENEKARA EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

CSEPREG VÁROS FÚVÓSZENEKARA EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA CSEPREG VÁROS FÚVÓSZENEKARA EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Általános rendelkezések I. (1) Az egyesület fıbb adatai: Neve: Csepreg Város Fúvószenekara Székhelye: Csepreg Címe: 9735 Csepreg, Széchenyi tér 31. Pecsétje:

Részletesebben

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között.

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között. 1. oldal, összesen: 11 Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: 2./ Az Egyesület székhelye: 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y ALAPSZABÁLY Alulírottak elhatároztuk, hogy az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdésében, a közhasznú szervezetekrıl szóló 1997. évi CLVI törvényben foglalt követelményeknek, valamint

Részletesebben

AZ EGYESÜLET ADATAI. 2. Az Egyesület székhelye: 6800 Hódmezővásárhely, Medgyessy Ferenc u. 6/C fsz. 6.

AZ EGYESÜLET ADATAI. 2. Az Egyesület székhelye: 6800 Hódmezővásárhely, Medgyessy Ferenc u. 6/C fsz. 6. Gyógyulás az STI-vel Egyesület Alapszabálya egységes szerkezetbe foglalva a 2006. január 31. napján kelt Alapszabály Módosítással azzal, hogy a módosításra kerülő rendelkezések dőlt betűvel kerültek feltüntetésre.

Részletesebben

A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001.

A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001. A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001. 1. Általános rendelkezések 1.1. Az egyesület neve: Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület 1.2. Székhelye: 5600 Békéscsaba, Kazinczy

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv

ALAPÍTÓ OKIRAT. Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv ALAPÍTÓ OKIRAT Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv 74/A-74/F. -ai, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. Évi CLVI. Tv. alapján tartós közérdekű

Részletesebben

Badacsonytomaji Szörfklub Sportegyesület

Badacsonytomaji Szörfklub Sportegyesület Badacsonytomaji Szörfklub Sportegyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések: A szervezet neve: Badacsonytomaji Szörfklub Sportegyesület A szervezet rövidített neve: Badacsonytomaji Szörfklub S.E.

Részletesebben

Alapító Okirat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata a közbiztonság fenntartása érdekében alapítványt hoz létre, mely kiemelten közhasznú szervezet.

Alapító Okirat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata a közbiztonság fenntartása érdekében alapítványt hoz létre, mely kiemelten közhasznú szervezet. Alapító Okirat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata a közbiztonság fenntartása érdekében alapítványt hoz létre, mely kiemelten közhasznú szervezet. I. Az alapítvány neve: Alapítvány a közbiztonságért

Részletesebben

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A szervezet neve: Nyírségi Háziorvosok Egyesülete A szervezet székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szent István út 59. A szervezet működési

Részletesebben

Kecskeméti Zenészegylet Módosított Alapszabálya

Kecskeméti Zenészegylet Módosított Alapszabálya Kecskeméti Zenészegylet Módosított Alapszabálya A zene megváltoztatja az embereket, teszi szebbé és elviselhetıbbé a világot. A zene hit és akarat, erı és gyengédség, tisztaság és szépség, igazság és megvalósulás,

Részletesebben

A Peca-Kunyhó Horgász Egyesület ALAPSZABÁLYA. Az Egyesület neve, célja és feladatai

A Peca-Kunyhó Horgász Egyesület ALAPSZABÁLYA. Az Egyesület neve, célja és feladatai A Peca-Kunyhó Horgász Egyesület ALAPSZABÁLYA - a 2008. október 30.-i dılt betővel szedetett módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan - Az Egyesület neve, célja és feladatai 1. (1) Az Egyesület neve:

Részletesebben

Hajdú-Bihar Megyei Asztalitenisz Szövetség ALAPSZABÁLYA

Hajdú-Bihar Megyei Asztalitenisz Szövetség ALAPSZABÁLYA Hajdú-Bihar Megyei Asztalitenisz Szövetség ALAPSZABÁLYA 2000. május hó 09. A 2010. október 14. - i változásokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg. 1 ALAPSZABÁLY amely létrejött az egyesülési jogról

Részletesebben

Az Arany János Diákszövetség Egyesület. Alapszabálya. Preambulum. 450. ünnepi tanévében

Az Arany János Diákszövetség Egyesület. Alapszabálya. Preambulum. 450. ünnepi tanévében Az Arany János Diákszövetség Egyesület Alapszabálya Preambulum A nagykırösi Arany János Református Gimnázium és Diákotthon az intézet fennállásának 450. ünnepi tanévében az öregdiákok mindig hőséges és

Részletesebben

Mátraalmásért Egyesület Alapszabálya

Mátraalmásért Egyesület Alapszabálya Mátraalmásért Egyesület Alapszabálya I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Mátraalmásért Egyesület 2. Az egyesület székhelye: 3154 Szuha-Mátraalmás, Bem u. 1. 3. Az Egyesület önkormányzati elven

Részletesebben

EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY

EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY 1 BÁNYAVÁLLALKOZÓK MŐSZAKI EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY 2008. 2 A Bányavállalkozók Mőszaki Egyesülete alakuló közgyőlésén az egyesület alapszabályát a következıkben állapítja meg: I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében ALAPSZABÁLY Az egyesület neve: Állatvédő Egyesület Székhelye: a mindenkori elnök címe I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében a.) A közhasznú szervezetekről

Részletesebben

ALAPSZABÁLY III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA

ALAPSZABÁLY III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA SALGÓTARJÁNI FORGÁCS FÉNY EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I AZ EGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE ÉS JOGÁLLÁSA 1.) Az Egyesület neve: Forgács - Fény Egyesület 2.) Székhelye: 3100 Salgótarján, Forgách Antal út 1. 3.) Levelezési

Részletesebben

Innovációval a Fenntartható Fejlődésért Egyesület Alapszabálya

Innovációval a Fenntartható Fejlődésért Egyesület Alapszabálya Innovációval a Fenntartható Fejlődésért Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések II. A társadalmi szervezet tagsága III. A társadalmi szervezet szervezete és a hatáskörök IV. A társadalmi szervezet

Részletesebben

FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA

FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA 2 I. Általános rendelkezések (1) A Klub, Klub neve: Fűzfői Ipartelep Klub (a továbbiakban: Klub). (2) A Klub székhelye: Balatonfűzfő, Munkás tér 2. (3) A Klub önkormányzati

Részletesebben

A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Jóváhagyta: 1 ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések 1. A sportegyesület neve: Jeet Kune Do / Kali Nagykanizsa Sportegyesület 2. Székhelye:

Részletesebben

ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Alapszabály

ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Alapszabály ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1.1. Az Egyesület neve: ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Rövid neve: Értem Egyesület 1.2. Az

Részletesebben

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye:

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye: Alapító okirat 1. Az egyesület neve, székhelye: 1.1. Az egyesület neve: Villanypára Egyesület Az egyesület rövidített neve: VAPER 1.2. Székhelye: 6766 Dóc, Petőfi u. 9. 1.3. Az egyesület emblémája: 1.4

Részletesebben

SíTV Sportegyesület ALAPSZABÁLY

SíTV Sportegyesület ALAPSZABÁLY SíTV Sportegyesület ALAPSZABÁLY 1. Általános rendelkezések Az egyesület neve: SíTV Sportegyesület Az egyesület székhelye: 2094, Nagykovácsi Kossuth utca 91. A SíTV Sportegyesület (továbbiakban: Egyesület)

Részletesebben

Alapszabálya. I. Általános rendelkezések

Alapszabálya. I. Általános rendelkezések A Szent Kristóf Természetjáró Egyesület Alapszabálya A Szent Kristóf Természetjáró Egyesület tagjai fıként a Dél-balatoni régió területérıl szervezıdött természetbarátok, környezet- és természetvédık önkéntes

Részletesebben

GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA melyet a Gyömrő 2000 Kör tagjai a 2010. május 14. napján megtartott közgyűlésen az alábbiak szerint fogadtak el. 1. AZ EGYESÜLET ELNEVEZÉSE: Gyömrő 2000

Részletesebben

Alapszabály. (2) Az Egyesület székhelye: 9700 Szombathely, Bolyai u 11. NymE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

Alapszabály. (2) Az Egyesület székhelye: 9700 Szombathely, Bolyai u 11. NymE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Alapszabály A Bolyais Szülők Egyesülete alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 61-64. -ai

Részletesebben

SZIGETMONOSTOR ÍJÁSZ KÖR

SZIGETMONOSTOR ÍJÁSZ KÖR SZIGETMONOSTOR ÍJÁSZ KÖR Alapszabály - tervezet I. Általános rendelkezések A szakkör neve: SZIGETMONOSTORI ÍJÁSZ KÖR A szakkör rövidített neve: SZÍK A szakkör székhelye: Szigetmonostor Faluház 2015 Szigetmonostor,

Részletesebben

Tanítóképző Főiskola Sportklub (Budapest) Alapszabálya

Tanítóképző Főiskola Sportklub (Budapest) Alapszabálya Tanítóképző Főiskola Sportklub (Budapest) Alapszabálya 1. A Sportegyesület neve, székhelye 1. A Sportegyesület neve: Tanítóképző Főiskola Sportklub Budapest, rövidítve: BTFSK. 2. Székhelye: 1126 Budapest,

Részletesebben

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19.

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19. A Szent Gellért Diákszövetség - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA 1 2015. december 19. 1. Általános rendelkezések: 1.1. Az egyesület neve: Szent Gellért Diákszövetség 1.2. Az egyesület

Részletesebben

Hajdú-Bihar Megyei Asztalitenisz Szövetség

Hajdú-Bihar Megyei Asztalitenisz Szövetség Hajdú-Bihar Megyei Asztalitenisz Szövetség BELSİ SZABÁLYZATA 2000. szeptember hó 18. A 2008. október 15. - i változásokkal egységes szerkezetbe foglalat szöveg. 1 BELSİ SZABÁLYZAT A HAJDÚ-BIHAR MEGYEI

Részletesebben

Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetsége ALAPSZABÁLYA. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. I. Általános rendelkezések

Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetsége ALAPSZABÁLYA. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. I. Általános rendelkezések Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetségének ALAPSZABÁLYA módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve és székhelye: Az egyesület neve:

Részletesebben

NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE

NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE HUNGARIAN EDUCATIONAL RESEARCH ASSOCIATION (HERA) * ALAPSZABÁLY BUDAPEST, 2010 EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény

Részletesebben

Angyali Szolgálat Alapítvány. Alapító Okirata

Angyali Szolgálat Alapítvány. Alapító Okirata Angyali Szolgálat Alapítvány Alapító Okirata tanítások átadása így hozzájárulva egy békésebb, szeretetteljesebb és boldogabb társadalmi élet kialakulásához. II.-6. Az alapítvány munkájában résztvev k

Részletesebben

Magyar Jogász Egylet Egyesületek

Magyar Jogász Egylet Egyesületek Magyar Jogász Egylet 2016.02.25. Egyesületek Alapszabály kötelező tartalmi elemei: Ptk. 3:5. A jogi személy létesítő okiratában a jogi személy létesítésére irányuló akarat kifejezésén túl meg kell határozni

Részletesebben

Alsónémedi Napköziotthonos Óvodáért Közalapítvány módosított alapító okiratának jóváhagyása

Alsónémedi Napköziotthonos Óvodáért Közalapítvány módosított alapító okiratának jóváhagyása Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı út 58. Tel: 29/337-101, fax: 29/337-250 alsonemedi@upcmail.hu, www.alsonemedi.hu Szám: 241- /2013. ELŐTERJESZTÉS Készült:

Részletesebben

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület ALAPSZABÁLYA Csobánka, 2012 március 23 2 I) Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Csobánkai Polgárőr Egyesület 2. Székhelye: 2014 Csobánka, Fő út 1. (Csobánka Község

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Alapító ( - Fővárosi Bíróságon 60468/96 nyilvántartási szám alatt bejegyzett) Budafoki Nyolcévfolyamos Oktatásért Alapítvány (Alapítvány) Alapító Okiratát -

Részletesebben

Helyiérték Gondolkodók és Alkotók Regionális Egyesülete Alapszabály (Módosítva 2008. szept. 13.)

Helyiérték Gondolkodók és Alkotók Regionális Egyesülete Alapszabály (Módosítva 2008. szept. 13.) Helyiérték Gondolkodók és Alkotók Regionális Egyesülete (Módosítva 2008. szept. 13.) I Az Egyesület neve: Az Egyesület neve: Helyiérték Gondolkodók és Alkotók Regionális Egyesülete Az Egyesület rövidített

Részletesebben

A Civilek a Palotanegyedért Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Civilek a Palotanegyedért Egyesület ALAPSZABÁLYA A Civilek a Palotanegyedért Egyesület ALAPSZABÁLYA Az egyesülési jogról szóló, 1989. évi II. törvény alapján, az alapítók a 2008. május 13.-án megtartott taggyűlésen Egyesületet hoztak létre az alábbiak

Részletesebben

A KÖRMENDI DÓZSA MTE A L A P S Z A B Á L Y A

A KÖRMENDI DÓZSA MTE A L A P S Z A B Á L Y A A KÖRMENDI DÓZSA MTE A L A P S Z A B Á L Y A I. Általános rendelkezések II. Az egyesület célja és feladatai III. Az egyesület tagsága IV. A tagok jogai és kötelezettségei V. Az egyesület szervezete VI.

Részletesebben

BUDAKESZl SZÉPÍTİ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

BUDAKESZl SZÉPÍTİ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva BUDAKESZl SZÉPÍTİ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az Egyesület létrejöttére, mőködésére és megszőnésére a Polgári törvénykönyvrıl szóló 2013. évi V. tv, valamint az

Részletesebben

A l a p í t ó o k i r a t 1. A KÖZALAPÍTVÁNY NEVE, SZÉKHELYE, STÁTUSZA

A l a p í t ó o k i r a t 1. A KÖZALAPÍTVÁNY NEVE, SZÉKHELYE, STÁTUSZA Jegyzıkönyvi kivonat A 94/2011. (IV. 28.) Kgy. határozat melléklete A l a p í t ó o k i r a t 1. A KÖZALAPÍTVÁNY NEVE, SZÉKHELYE, STÁTUSZA 1.1 A közalapítvány neve: Soproni Sport 1.2 Székhelye: 9400 Sopron,

Részletesebben

A RÁKOSMENTE KERÉKPÁROS SPORT ÉS SZABADIDŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A RÁKOSMENTE KERÉKPÁROS SPORT ÉS SZABADIDŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A RÁKOSMENTE KERÉKPÁROS SPORT ÉS SZABADIDŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A Rákosmente Kerékpáros Sport és Szabadidő Egyesület (továbbiakban: Egyesület) alakuló Közgyűlése az Egyesülési jogról szóló 1989. évi

Részletesebben

Debrecen és Hortobágy Turizmusáért Egyesület

Debrecen és Hortobágy Turizmusáért Egyesület Debrecen és Hortobágy Turizmusáért Egyesület ALAPSZABÁLY A 2009. augusztus 06. naptól hatályos változásokkal egységes szerkezetbe foglalva Debrecen, 2009. október 20. Készítette és ellenjegyezte: DEBRECEN

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA. I. Általános rendelkezések JUHOS KULTURÁLIS EGYESÜLET JUHOS EGYESÜLET. 7477 Szenna, Bárdi u. 28.

ALAPSZABÁLYA. I. Általános rendelkezések JUHOS KULTURÁLIS EGYESÜLET JUHOS EGYESÜLET. 7477 Szenna, Bárdi u. 28. JUHOS KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az Alapítók élve a Magyar Köztársaság Alkotmányában alapvető jogként rögzített egyesülési szabadságukkal" az egyesülési jogról szóló 2011. évi CLXXV., valamint az

Részletesebben