(4) Bélyegzıje: kör alakú, Országos Diákszínjátszó Egyesület felirattal. (6) Az Egyesület mőködése kiterjed a Magyar Köztársaság egész területére.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "(4) Bélyegzıje: kör alakú, Országos Diákszínjátszó Egyesület felirattal. (6) Az Egyesület mőködése kiterjed a Magyar Köztársaság egész területére."

Átírás

1 ORSZÁGOS DIÁKSZÍNJÁTSZÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A Fıvárosi Bíróság által a 6. Pk számú végzéssel 500. sorszámmal nyilvántartásba vett Országos Diákszínjátszó Egyesület tagsága a közhasznú szervezetekrıl szóló évi CLVI. tv. alapján történt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát a Polgári Törvénykönyv és az egyesülési jogról szóló évi II. törvény vonatkozó rendelkezéseinek figyelembe vételével az alábbiak szerint állapítja meg. 1. Általános rendelkezések (1) Az Egyesület neve: Országos Diákszínjátszó Egyesület (2) Székhelye: 1011 Budapest, Corvin tér 8. (3) Címe: 1011 Budapest, Corvin tér 8. (4) Bélyegzıje: kör alakú, Országos Diákszínjátszó Egyesület felirattal (5) Az Egyesület jogállása: közhasznú szervezet (6) Az Egyesület mőködése kiterjed a Magyar Köztársaság egész területére. (7) Az Egyesület jogi személy, amely saját nevében szerezhet jogokat és vállalhat kötelezettségeket. Az Egyesület egyes belsı szervei saját jogalanyisággal nem rendelkeznek. (8) Az Egyesület mőködésének elveit és alapvetı szabályait a Magyar Köztársaság Alkotmánya, a Polgári Törvénykönyv, az egyesületekre vonatkozó jogszabályok határozzák meg. (9) Az Egyesület közhasznú tevékenysége folytatása érdekében a közhasznú szervezetekre vonatkozó szabályok szerint mőködik. (10) Az Egyesület politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. 2. Az Egyesület céljai, feladatai és tevékenysége (1) Az Egyesület elsıdleges célja a diákszínjátszó mozgalom országos szintő mőködtetése, amivel a közhasznú szervezetekrıl szóló évi CLVI. tv. 26. c./ pont 05./ és 06./ 1/7

2 alpontokban megnevezett kulturális tevékenység és kulturális örökség megóvása közhasznú tevékenységeket végzi. (2) Ennek keretében az Egyesület céljai: a.) elısegíteni a diákszínjátszó csoportok létrejöttét és folyamatos mőködését; b.) gondoskodni a diákszínjátszás fórumainak megteremtésérıl (fesztiválok, táborok, képzések); c.) elısegíteni a diákszínjátszás tárgykörébe tartozó kiadványok létrejöttét, megjelenését, terjesztését; d.) ösztönözni és elısegíteni a diákszínjátszás tárgykörébe tartozó sajtómegjelenéseket és médiaszerepléseket; e.) építeni a magyar diákszínjátszás nemzetközi kapcsolatait; f.) rendszeres kapcsolatot tartani a határainkon túl élı magyar diákszínjátszókkal; g.) a fenti tevékenységekhez anyagi alapot teremteni; h.) biztosítani a diákszínjátszás ügyének érdekképviseletét a fenntartó oktatási intézményekkel, szervezetekkel, oktatási és közmővelıdési felügyelı hatóságokkal való egyeztetés révén. (3) Az Egyesület védi tagjainak szakmai érdekeit. (4) Az Egyesület mint közhasznú szervezet nem zárja ki, hogy tagjain kívül mások is részesülhessenek közhasznú szolgáltatásaiból. 3. Az Egyesület tagjai (1) Az Egyesület tagjai a magyarországi diákszínjátszásban résztvevı, elsısorban középiskolás korú diákok, valamint az ezen tevékenységüket segítı felnıttek, akik az Egyesület céljaival egyetértenek, és az Egyesület tagjai közé kérik felvételüket. (2) Az Egyesület tagja lehet az a természetes személy, aki belépési nyilatkozatával az Alapszabályban foglaltakat elfogadja, és az éves tagdíjat az adott naptári évben befizeti. Amennyiben egy diákszínjátszó csoport együttesen kéri felvételét az Egyesületbe, a tagdíjat a csoport együttesen is megfizetheti, az Egyesületbe belépett tagjainak száma szerint. (3) Az Egyesület tagja jogosult: a.) részt venni az Egyesület munkatervének kidolgozásában és megvalósításában; b.) küldöttet választani az Egyesület Küldöttgyőlésébe; c.) megválasztani a Diák Bizottság tagjait; d.) ha 18. életévét már betöltötte, megválasztható küldöttnek; e.) ha 18. életévét még nem töltötte be, megválasztható a Diák Bizottság tagjának. (4) Az Egyesület tagja köteles: a.) az Alapszabályban foglaltakat és a Küldöttgyőlés határozatait megtartani; b.) az Egyesület célkitőzéseinek, munkatervének megvalósítását elısegíteni; c.) a Küldöttgyőlés által évente meghatározott mértékő tagdíjat határidıben megfizetni. (5) Az egyesületi tagság megszőnik: a.) a természetes személy halálával; 2/7

3 b.) a kilépés írásbeli bejelentésével; c.) kizárással; d.) amennyiben az Egyesület megszőnik. (6) A Küldöttgyőlés minısített többségi határozattal, a jelenlévı, szavazati joggal rendelkezı tagok legalább háromnegyedes szavazattöbbségével az Egyesületbıl kizárhatja azt a tagot, aki valamely, az egyesületi tagságból eredı kötelezettségét ismételten vagy súlyosan megszegi, illetve ha az Egyesület céljaival, szellemiségével vagy az Alapszabállyal össze nem egyeztethetı magatartást tanúsít. (7) Nem lehet az Egyesület vezetı tisztségviselıje (a Választmány és az Ellenırzı Bizottság tagja), aki a megbízásától visszamenıleg számított két éven belül olyan közhasznú szervezetnél töltött be vezetı tisztséget annak megszőnését megelızı két évben legalább egy évig, amely az adózás rendjérıl szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. 4. Az Egyesület felépítése (1) Az Egyesület szervezetileg régiókra tagozódik, amelyek a következık: Dél-Alföld, Dél- Dunántúl, Észak-Alföld, Észak-Magyarország, Közép-Dunántúl, Közép-Magyarország, Nyugat-Magyarország. (2) Az Egyesület tagjai fıszabály szerint ahhoz a régióhoz tartoznak, amelynek területén csoportjuk székhelye van. Azon tagok esetében, akik nem csoportban kérték felvételüket az Egyesületbe, az állandó lakóhelyük határozza meg, hogy melyik régióhoz tartoznak. (3) Az Egyesület tagjai saját régiógyőlésükön titkos szavazáson, egyszerő többséggel két küldöttet választanak, és szintén titkos szavazáson, egyszerő többséggel választanak két tagot a Diák Bizottságba. (4) A küldöttek és a Diák Bizottság tagjainak mandátuma egy évre szól. (5) A régiógyőlést évente legalább egyszer össze kell hívni. (6) Rendkívüli régiógyőlést kell összehívni, ha azt a régió tagjainak legalább 10%-a írásban kéri. Az erre irányuló kérelmet a kérelmezık aláírásával az Egyesület Elnökéhez kell eljuttatni. (7) A régiógyőlés határozatait egyszerő szótöbbséggel hozza. 5. A Küldöttgyőlés (1) Az Egyesület legfıbb szerve a Küldöttgyőlés. (2) A Küldöttgyőlésen szavazati joggal a régiók által delegált küldöttek vesznek részt. Minden küldött egy szavazattal rendelkezik. 3/7

4 (3) A küldöttgyőlés nyilvános, azon az Egyesület bármely tagja, illetve a meghívottak részt vehetnek, szót kérhetnek és kaphatnak. (4) A Küldöttgyőlést legalább évente egy alkalommal össze kell hívni. (5) A Küldöttgyőlés helyét, idejét és napirendjét az összehívást megelızıen legalább tizennégy nappal írásban közölni kell a régiókkal küldötteiken keresztül. (6) A Küldöttgyőlés akkor határozatképes, ha azon a küldöttek kétharmada jelen van. (7) Amennyiben a Küldöttgyőlés nem határozatképes, azt újra össze kell hívni, és a résztvevık számától függetlenül határozatképesnek nyilvánítandó. (8) A Küldöttgyőlés határozatait egyszerő szótöbbséggel hozza. A szavazás nyíltan történik, azonban a tisztségviselık megválasztásában és a jelenlévı küldöttek többsége által megjelölt kérdésekben titkos szavazás útján kell dönteni. (9) A Küldöttgyőlésrıl jegyzıkönyvet kell vezetni, amelynek tartalmaznia kell a megjelentek névsorát, a Küldöttgyőlés lefolyásának lényeges mozzanatait, továbbá a napirendi pontokat. A jegyzıkönyvet az Elnök és a jegyzıkönyvvezetı írják alá, és két, a Küldöttgyőlésen jelen lévı, az Elnök által felkért egyesületi tag hitelesíti. (10) Az Elnök által készített éves beszámolót és a közhasznúsági jelentést a Küldöttgyőlés az érintett gazdasági évet követı május 31-ig napirendjére tőzi. A Küldöttgyőlésre szóló meghívóhoz mellékelni kell az Elnök által készített beszámoló és jelentés tervezetét. (11) Az éves beszámoló és a közhasznúsági jelentés jóváhagyásáról a Küldöttgyőlés kétharmados szótöbbséggel határoz. (12) A Küldöttgyőlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: a.) az Elnök, az Alelnök és a választmányi tagok megválasztása és felmentése; b.) az Ellenırzı Bizottság tagjainak megválasztása és felmentése; c.) az Elnök által készített éves beszámoló és a közhasznúsági jelentés elfogadása; d.) az Egyesület munkatervének megvitatása és elfogadása; e.) az Alapszabály módosítása; f.) valamely egyesületi tag kizárása; g.) a más egyesülettel történı egyesülés vagy az Egyesület feloszlásának kimondása. (13) Rendkívüli Küldöttgyőlést kell összehívni: a.) a Választmány döntése alapján; b.) az Ellenırzı Bizottság döntése alapján; c.) ha azt a küldöttek legalább 25%-a a cél megjelölésével írásban kezdeményezi; d.) ha azt legalább három régió rendkívüli régiógyőlése határozatában indítványozza. (14) A határozatokat a Küldöttgyőlésrıl szóló jegyzıkönyvek idırendi sorrendben történı lefőzésével tartják nyilván, amely tartalmazza a Küldöttgyőlés döntésein kívül a határozathozatal idıpontját, a határozat hatályát, továbbá a szavazatok számarányát. (15) Az Egyesület az érintettekkel írásban közli a rájuk vonatkozó határozatokat. 4/7

5 6. A Választmány (1) Az Egyesület két Küldöttgyőlés közötti általános hatáskörő végrehajtó, ügyintézı szerve a Választmány. (2) A Választmány tagjai az Elnök, az Alelnök és további három választmányi tag. (3) A Választmány mandátuma két évre szól. (4) A Választmány feladatai: a.) A Küldöttgyőlések közötti idıben szervezi az Egyesület életét; b.) gondoskodik a Küldöttgyőlés határozatainak végrehajtásáról; c.) elıkészíti és összehívja a Küldöttgyőlést, annak beszámol tevékenységérıl; d.) biztosítja az Egyesület Alapszabályában foglaltak megtartását. (5) Az Elnök feladatai: a.) irányítja az Egyesület tevékenységét; b.) kialakítja az Egyesület adminisztratív szervezetét; c.) gyakorolja a munkáltatói jogokat az Egyesület munkavállalói felett; d.) gondoskodik a Küldöttgyőlés és a Választmány határozatainak végrehajtásáról; e.) elıkészíti és levezeti a választmányi üléseket; f.) az Egyesület tevékenységérıl éves beszámolót és közhasznúsági jelentést készít, amelyeket jóváhagyás céljából a Küldöttgyőlés elé terjeszt. (6) Az Alelnök feladatai: a.) az Elnök távollétében képviseli az Egyesületet; b.) kapcsolatot tart a Diák Bizottság tagjaival; c.) kapcsolatot tart a régiókkal; d.) gondoskodik az Egyesület ügyvitelének mőködtetésérıl. 7. Az Ellenırzı Bizottság (1) Az Ellenırzı Bizottság egy elnökbıl és két tagból áll, akiket a Küldöttgyőlés választ meg. (2) Az Ellenırzı Bizottság mandátuma két évre szól. (3) Az Ellenırzı Bizottság feladata az Egyesület mőködésének, az éves költségvetés célszerő felhasználásának és a szabályszerő pénz- és vagyonkezelésnek az ellenırzése. Ellenırzési feladatainak ellátása érdekében jogosult az Egyesület tisztségviselıitıl információt kérni, akik kötelesek azt megadni. 8. A Diák Bizottság (1) A Diák Bizottság joga és kötelessége a diákok érdekeinek képviselete. 5/7

6 (2) A Diák Bizottság feladatai: a.) javaslatokat tesz a Választmánynak; b.) véleményezi a Választmány és Küldöttgyőlés döntéseit; c.) észrevételeket tesz az Egyesület mőködésére vonatkozóan; d.) részt vesz az Egyesület rendezvényeinek szervezésében; e.) kapcsolatot tart az Egyesület diáktagságával. 9. Az Egyesület mőködése és gazdálkodása (1) Az Egyesület képviseletét a mindenkori Elnök, távollétében az Alelnök látja el. (2) A bankszámla felett való rendelkezés során az aláírási jogot az Elnök és valamelyik választmányi tag együttesen gyakorolhatja. (3) Az Egyesület vagyonának forrásai: a.) a tagok által befizetett tagdíj; b.) adományok, pályadíjak, céltámogatások; c.) saját tevékenységbıl származó bevételek. (4) Az Egyesület tartozásaiért kizárólag az egyesületi vagyonnal felel, a tag saját vagyonával nem, kizárólag a tagdíj befizetéséért felel. (5) Az Egyesület gazdálkodását az egyesületekre és a közhasznú szervezetekre vonatkozó jogszabályok szerint végzi. (6) Az Egyesület a közhasznú céljainak elérése érdekében vállalkozási tevékenységet folytathat. (7) Az Egyesület vagyona kizárólag egyesületi célokra használható fel. Az Egyesület bevételeit sem közvetlenül, sem közvetve a tagok között felosztani nem lehet, azt a közhasznú cél szerinti tevékenységre fordítja. (8) A közhasznú szervezet éves közhasznúsági jelentésébe bárki betekinthet, arról saját költségére másolatot készíthet. (9) Egyéb iratanyagát az Egyesület nem köteles nyilvánosságra hozni, de ezekbe az igazolvánnyal igazolt hatósági ellenırzést végzı személyek bármikor korlátozás nélkül betekinthetnek. 10. Az Egyesület megszőnése (1) Az Egyesület megszőnik, ha a.) feloszlását a Küldöttgyőlés kétharmados többséggel kimondja; b.) más egyesülettel való egyesülését a Küldöttgyőlés kétharmados többséggel kimondja; c.) az ügyészség indítványára a bíróság feloszlatja, illetve megszőnését megállapítja. 6/7

7 (2) Az Egyesület megszőnése esetén vagyonát elsıdlegesen a hitelezık kielégítésére kell fordítani. A hitelezık kielégítése utáni vagyon felhasználásának módjáról a Küldöttgyőlés dönt. 11. Záró rendelkezések (1) A jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérıl szóló évi IV. törvény, az egyesülési jogról szóló évi II. törvény, valamint a közhasznú szervezetekrıl szóló évi CLVI. törvény, illetıleg a további vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadóak. (2) Jelen Alapszabályt az Egyesület június 6-án tartott Küldöttgyőlése megtárgyalta és elfogadta. Golden Dániel Lariko elnök 7/7

A Dávid Kisemberek Társasága. angolul David Little People Society ALAPSZABÁLYA. Bevezetı ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.

A Dávid Kisemberek Társasága. angolul David Little People Society ALAPSZABÁLYA. Bevezetı ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Dávid Kisemberek Társasága angolul David Little People Society ALAPSZABÁLYA Bevezetı ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. 1. Az Egyesület neve: Dávid Kisemberek Társasága 2. Az Egyesület neve angolul: David Little

Részletesebben

CSODASZARVAS TÁJPARK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

CSODASZARVAS TÁJPARK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY CSODASZARVAS TÁJPARK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szervezet neve: Csodaszarvas Tájpark Közhasznú Egyesület Alapítás ideje: 2011. november hó 12. Módosított alapszabály kelte:

Részletesebben

A Magyar Vasútmodellezık és Vasútbarátok Országos Egyesülete MAVOE. Alapszabálya

A Magyar Vasútmodellezık és Vasútbarátok Országos Egyesülete MAVOE. Alapszabálya A Magyar Vasútmodellezık és Vasútbarátok Országos Egyesülete MAVOE Alapszabálya Az Egyesület neve 1.. Magyar Vasútmodellezık és Vasútbarátok Országos Egyesülete Hivatalos rövidített neve: MAVOE Mőködési

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. /A 2008. május 23-án megtartott Küldöttgyőlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/

KÖZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. /A 2008. május 23-án megtartott Küldöttgyőlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/ KÖZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA /A 2008. május 23-án megtartott Küldöttgyőlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/ Jóváhagyta a KÖBE 2008. május 23-i Küldöttgyőlése Tartalomjegyzék

Részletesebben

AZ ÉRD VÁROSI RÁDIÓKLUB SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

AZ ÉRD VÁROSI RÁDIÓKLUB SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ ÉRD VÁROSI RÁDIÓKLUB SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA -1- I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A szervezet neve: ÉRD Városi Rádióklub Sport Egyesület (továbbiakban civil egyesület) 2. Az egyesület a Magyar Honvédelmi

Részletesebben

Az alapítvány céljához és feladatához hozzátartozik fenti célok érdekében a helyi, országos és nemzetközi kapcsolatrendszer kialakítása.

Az alapítvány céljához és feladatához hozzátartozik fenti célok érdekében a helyi, országos és nemzetközi kapcsolatrendszer kialakítása. ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA PREAMBULUM Alulírott Alapító a Ptk. 74/A-F. -ai, valamint a közhasznú szervezetekrıl szóló 1997. évi CLVI. törvény alapján az alábbi Alapítvány létrehozását határoztam el. 1)

Részletesebben

EGYÜTT SIKERES NOVÁÉRT EGYESÜLET

EGYÜTT SIKERES NOVÁÉRT EGYESÜLET EGYÜTT SIKERES NOVÁÉRT EGYESÜLET egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA 2011 I. ÁLTALÁNOS ADATOK 1. Az Egyesület neve: Az Egyesület neve angolul: Együtt Sikeres Nováért Egyesület Association for Successfull

Részletesebben

MEGOLDÁSKÖZPONTÚ (SOLUTION FOCUS) MEGKÖZELÍTÉSSEL DOLGOZÓ COACHOK, FEJLESZTŐK ÉS SZERVEZETEK EGYESÜLETE. ALAPÍTÓ OKIRATA Egységes szerkezetbe foglalva

MEGOLDÁSKÖZPONTÚ (SOLUTION FOCUS) MEGKÖZELÍTÉSSEL DOLGOZÓ COACHOK, FEJLESZTŐK ÉS SZERVEZETEK EGYESÜLETE. ALAPÍTÓ OKIRATA Egységes szerkezetbe foglalva MEGOLDÁSKÖZPONTÚ (SOLUTION FOCUS) MEGKÖZELÍTÉSSEL DOLGOZÓ COACHOK, FEJLESZTŐK ÉS SZERVEZETEK EGYESÜLETE ALAPÍTÓ OKIRATA Egységes szerkezetbe foglalva A MEGOLDÁSKÖZPONTÚ (SOLUTION FOCUS) MEGKÖZELÍTÉSSEL

Részletesebben

BOTAFOGO Szabadidő-, Sport és Kulturális Szolgáltató Egyesület. ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben

BOTAFOGO Szabadidő-, Sport és Kulturális Szolgáltató Egyesület. ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben BOTAFOGO Szabadidő-, Sport és Kulturális Szolgáltató Egyesület ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben Elfogadva a 2015. március 27-i Közgyűlésen. (A 2010-es Alapszabályhoz képest a változtatások dőlt betűvel

Részletesebben

A HEGYRE FEL! TERMÉSZETJÁRÓ EGYESÜLET RÖVIDEN 'HFTE' ALAPSZABÁLYA

A HEGYRE FEL! TERMÉSZETJÁRÓ EGYESÜLET RÖVIDEN 'HFTE' ALAPSZABÁLYA A HEGYRE FEL! TERMÉSZETJÁRÓ EGYESÜLET RÖVIDEN 'HFTE' ALAPSZABÁLYA Preambulum: Jelen Alapító okirat az Egyesület 2013. 05. 24. napján megtartott közgyűlésen elfogadott, a 2013. 06. 30. és 2014.02.28. megtartott

Részletesebben

A Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület alapszabálya

A Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület alapszabálya A Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület 2. Az Egyesület rövidített neve: Marvel Team

Részletesebben

AZ AMNESTY INTERNATIONAL MAGYARORSZÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

AZ AMNESTY INTERNATIONAL MAGYARORSZÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ AMNESTY INTERNATIONAL MAGYARORSZÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. AZ EGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE 1. Az egyesület neve: Amnesty International Magyarország. 2. Az egyesület rövidített neve: AI Magyarország.

Részletesebben

I. A Magyar Ügyvédi Kamara létrejöttével kapcsolatos rendelkezések

I. A Magyar Ügyvédi Kamara létrejöttével kapcsolatos rendelkezések Elfogadva: 1999. március 1., egységes szerkezet: 2007. május 7. Kihirdetve: IK 1999. évi 6. szám, egységes szerkezet: IK 2007. évi 10. szám Hatályba lépés: 1999. június 30. Módosítva: 2007. október 31-i

Részletesebben

A Magyar VHL (Von Hippel-Lindau) Társaság ALAPSZABÁLYA

A Magyar VHL (Von Hippel-Lindau) Társaság ALAPSZABÁLYA A Magyar VHL (Von Hippel-Lindau) Társaság ALAPSZABÁLYA Bevezető A von Hippel-Lindau szindróma olyan örökletes rendellenesség, amelynek oka a hármas kromoszóma rövid karján lévő hiba. Jellemzője, hogy bizonyos

Részletesebben

Világ Királynője Engesztelő Mozgalom Alapszabálya módosításokkal egységes szerkezetben

Világ Királynője Engesztelő Mozgalom Alapszabálya módosításokkal egységes szerkezetben Világ Királynője Engesztelő Mozgalom Alapszabálya módosításokkal egységes szerkezetben mely Alapszabályt a Taggyűlésen megjelent tagok az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek

Részletesebben

A CIVIL SZERVEZETEKRE VONATKOZÓ ÚJ TÖRVÉNYI RENDELKEZÉSEK

A CIVIL SZERVEZETEKRE VONATKOZÓ ÚJ TÖRVÉNYI RENDELKEZÉSEK A CIVIL SZERVEZETEKRE VONATKOZÓ ÚJ TÖRVÉNYI RENDELKEZÉSEK Az Országgyőlés 2011-ben elfogadta az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mőködésérıl és támogatásáról szóló

Részletesebben

Civil Élet Egyesület, a tudatos fogyasztói szokások kialakításáért

Civil Élet Egyesület, a tudatos fogyasztói szokások kialakításáért Civil Élet Egyesület, a tudatos fogyasztói szokások kialakításáért Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése szerint elhatározták a Civil Élet Egyesület létrehozását.

Részletesebben

Magyar Reprográfiai Szövetség. Alapszabály. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege

Magyar Reprográfiai Szövetség. Alapszabály. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege Magyar Reprográfiai Szövetség Alapszabály módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I.1 A Szövetség neve: Magyar Reprográfiai Szövetség I.2 A Szövetség rövid neve:

Részletesebben

A l a p s z a b á l y a

A l a p s z a b á l y a A Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetségének egységes szerkezetbe foglalt új A l a p s z a b á l y a Az eredeti, a május 7 én elfogadott verzió szerint törlendő: dőlt aláhúzott, új javasolt

Részletesebben

A B A K O N Y É R T E G Y E S Ü L E T

A B A K O N Y É R T E G Y E S Ü L E T A B A K O N Y É R T VIDÉKFEJLESZTÉSI AKCIÓCSOPORT E G Y E S Ü L E T A L A P S Z A B Á L Y A ALAPÍTÁS ÉVE: 2008 MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLY 1 A L A P S Z A B Á L Y Preambulum

Részletesebben

INTERNET SZOLGÁLTATÓK TANÁCSA EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

INTERNET SZOLGÁLTATÓK TANÁCSA EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA INTERNET SZOLGÁLTATÓK TANÁCSA EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A Magyarországi Internet Szolgáltatók Tanácsa Tudományos Egyesület Alapítói (BankNet Kft., DataNet Kft., E-Net Kft., Elender Kft., EuNet Kft., Hungarnet

Részletesebben

Tanárok Európai Egyesülete

Tanárok Európai Egyesülete Tanárok Európai Egyesülete A Tanárok Európai Egyesületének Alapszabálya, amely készült az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. tv., valamint annak módosításai alapján. I. AZ EGYESÜLET NEVE ÉS CÉLJA Az

Részletesebben

Alapító Okirat (egységes szerkezetben)

Alapító Okirat (egységes szerkezetben) Alapító Okirat (egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése (6720 Szeged, Széchenyi tér 11.) és dr. Kóczy Klára (6725 Szeged, Alföldi u. 32. ii/8.) a Polgári Törvénykönyvről

Részletesebben

A Kecskeméti Főiskola HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALAPSZABÁLYA

A Kecskeméti Főiskola HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALAPSZABÁLYA A Kecskeméti Főiskola HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALAPSZABÁLYA 5. sz. verzió Hatálybalépés napja: 2010. február 12. (Érvényes visszavonásig) Jóváhagyta: Dr. Danyi József rektor A Kecskeméti Főiskola Hallgatói

Részletesebben

A MAG ÁNVÁLLA LK OZÓ K NEMZETI FUVAROZÓ IPA RTESTÜ LETE Ni T Hu ngar y ALAPSZAB ÁLYA

A MAG ÁNVÁLLA LK OZÓ K NEMZETI FUVAROZÓ IPA RTESTÜ LETE Ni T Hu ngar y ALAPSZAB ÁLYA A MAGÁNVÁLLALKOZÓK NEMZETI FUVAROZÓ IPARTESTÜLETE ALAPSZABÁLYA 1. Az Ipartestület neve: MAGÁNVÁLLALKOZÓK NEMZETI FUVAROZÓ IPARTESTÜLETE (NiT Hungary) Az Ipartestület neve angolul: FEDERATION OF NATIONAL

Részletesebben

2. A TÁRSASÁG JELLEGE

2. A TÁRSASÁG JELLEGE MAGYAR RADIOLÓGUSOK TÁRSASÁGA ALAPSZABÁLYA (egységes szerkezetben a 2015... napján kelt változásokkal, amelyek jelen alapszabályban dőlt betűvel szerepelnek) 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK (Ptk. 61. ) 1.1.

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI AMERIKAI STAFFORDSHIRE TERRIER EGYESÜLET

A MAGYARORSZÁGI AMERIKAI STAFFORDSHIRE TERRIER EGYESÜLET A MAGYARORSZÁGI AMERIKAI STAFFORDSHIRE TERRIER EGYESÜLET Szervezeti és Működési Szabályzata 2015. A MAGYARORSZÁGI AMERIKAI STAFFORDSHIRE TERRIER EGYESÜLET Magyarországi Amerikai Staffordshire Terrier Egyesület

Részletesebben

Országos és regionális programok, események, képzések

Országos és regionális programok, események, képzések Hírlevél VII/8, 2012. május 8. Az MCSSZ helyzete o Táborozási segítség o e-táborozás - OTV közlemény o ECSET - jóváhagyott drótposta cím o Az új alapszabály végleges szövege o Riportok az új alapszabályról:

Részletesebben

Bevezető rendelkezések. HÖOK céljai, tagsága

Bevezető rendelkezések. HÖOK céljai, tagsága ALAPSZABÁLY A Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 62. (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következő Alapszabályt alkotja:

Részletesebben

1.) Alapítók: Dobos Istvánné 2119 Pécel, Szőlőhegy u. 13

1.) Alapítók: Dobos Istvánné 2119 Pécel, Szőlőhegy u. 13 ./,. Ráday Pál Alapítvány alapító okirata módosító rendelkezésekkel egységes szerkezetbe foglalt okirata, mely módosítást a vastag betűs szövegrész tartalmazza me ly abból a célból készült, hogy az I.)

Részletesebben