Az ALPOKALJA ZÖLDEK KIEMELKEDİEN KÖZHASZNÚ EGYESÜLET módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az ALPOKALJA ZÖLDEK KIEMELKEDİEN KÖZHASZNÚ EGYESÜLET módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA"

Átírás

1 Az ALPOKALJA ZÖLDEK KIEMELKEDİEN KÖZHASZNÚ EGYESÜLET módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA I.1.Álltalános rendelkezések: Az egyesület neve: Alpokalja Zöldek Kiemelkedıen Közhasznú Egyesület Rövidített neve: AZ A szervezet székhelye: Kıszeg Rákóczi u. 14. I.1/1 Az egyesület pecsétje Az egyesület pecsétje kör alakú, körben Alpokalja Zöldek Kiemelten Közhasznú Egyesület felirattal, középen az egyesület emblémája,az embléma alatt az alapítás éve 2008 I.2. Az egyesület célja, hogy törvényes és demokratikus eszközeivel megvédje, megırizze Kıszeg - Hegyalja növény és állatvilágát, az állatok természetes élıhelyeit; megmentse a térség forrásait, vizeit a környezeti ártalmaktól; megvédje az erdıt, a természetet a szeméttıl, megszervezze az erdık szemét mentesítését; harcot indítson az illegális fakitermelés ellen, fellépjen az erdık pusztítása, az indokolatlan tarvágások ellen; fellép az ipari- és a közlekedési környezetszennyezés ellen; a gyermekek és fiatalok szervezett oktatása, nevelése a környezettudatos életre; Tudományos kutatást folytat a természetes élıhelyek feltárására, fenntartásuk érdekében florisztikai és faunisztikai monitorozást végez. Az egyesület kiemelkedıen közhasznú tevékenysége az évi CLVI. tv. 26. c. pont szerint: 3,4,5,6,7,8,9,14,19, számok alatt felsorolt tevékenységek, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, kulturális örökség megóvása, mőemlékvédelem, természetvédelem, állatvédelem, környezetvédelem, sport a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével, euroatlanti integráció elısegítése,) Valamint a tudományos tevékenység, kutatás, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, Olmód Község Önkormányzatával kötött megállapodás 1.és 2. pontjában meghatározottak szerint. Az évi CLVI. tv. 5 a, pontja szerint az egyesület a közhasznú tevékenysége során olyan közfeladatot lát el, amelyrıl a környezet védelmének

2 általános szabályairól szóló 1995 évi LIII. Törvény alapján Olmód Község Önkormányzatának kell gondoskodnia. Az egyesület az évi CLVI. tv. 5 b, pontja szerint a létesítı okiratban (alapszabály) feltüntetett tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait a helyi, vagy Országos sajtó útján is nyilvánosságra hozza. I.3. Az Egyesület nem zárja ki, hogy tagjain kívül más személyek is részesülhessenek a fenti Közhasznú szolgáltatásokból. Az egyesület céljaival egyetértı és tevékenységében közremőködni kívánó, tagsági jogokkal nem rendelkezı természetes és jogi személyek a Vezetıséghez intézett írásos kérelemben jelenthetik be igényüket, ezt követıen számukra az egyesület tevékenységében való közremőködést és az együttmőködés lehetıségét a szervezés során a Vezetıség biztosítja. II. Az egyesület mőködése: A tagok. II.1. A tagsági viszony keletkezése: Az egyesület tagja lehet bárki, függetlenül etnikai, politikai, hovatartozásától, aki az alapszabályt elfogadja és üzleti, egzisztenciális vagy politikai elkötelezettség nem gátolja az egyesület céljainak megvalósításában, elveinek képviseletében. II.1.2.Pártoló tagság: Az egyesület pártoló tagja bárki lehet, de a pártoló tag nem rendelkezik szavazati joggal. II.1.3. Tiszteletbeli tagságra javasolható bármely szakmai területrıl olyan személy, aki kiemelkedıen szolgálta az egyesület közhasznú tevékenységei körébe tartozó bármely célt. A tiszteletbeli tagságot a közgyőlés fogadja el. A tiszteletbeli tagnak a közgyőlésen javaslattételi, véleményezési joga van, azonban szavazati joggal nem rendelkezik. A tagdíj befizetése részérıl önkéntes alapon történik, arra nem köteles. II.2. A tag felvételérıl a tagság a jelentkezéstıl számított két héten belül dönt. A belépéshez belépési nyilatkozat, a tagság jóváhagyása, és két egyesületi tag ajánlása szükséges.

3 II.2.2.: A tagok jogai: - tanácskozási, javaslattételi, és szavazati joggal vehetnek részt az egyesület munkájában. - részt vehet az egyesület szerveinek, és tisztségviselıinek megválasztásában, jelöltet állíthat, bármely tisztségre jelölhetı, és megválasztható. - bármelyik tisztségviselıhöz kérdést intézhet, aki azonnal köteles érdemi választ adni. - javaslata újratárgyalását kezdeményezheti külön véleményét fenntarthatja, de a közösségi döntés ellen nem léphet fel. Az egyesületbıl indoklás nélkül kiléphet. II.3. Az egyesület tagja jogosult: - az egyesület szerveibe válasszon és választható legyen, - az egyesület céljai és tevékenységi körébe tartozó kérdések megvitatását kezdeményezni, a döntésekben szavazati joggal részt venni, - az egyesület szolgáltatásait igénybe venni. II. 4. Az egyesület tagja köteles: - az Alapszabály rendelkezéseit magára nézve kötelezınek tartani, - a közgyőlés által meghatározott tagdíjat befizetni. - folyamatosan részt venni a közösség munkájában. II.5. A tagság megszőnik a tag kilépésével, a tag halálával vagy kizárásával. A tag a kilépést, indoklási kötelezettség nélkül, írásban bejelenti a Vezetıség elnökének, aki törli ıt a tagok sorából. A tagdíj megfizetésének egy éven túli elmaradását a Vezetıség kilépésnek minısíti és a vezetıség írásban errıl a tényrıl értesíti a tagot. A vezetıség elnöke a kilépettnek tekintett tagot törli a tagok sorából. Ha valamelyik tag az egyesület tevékenységéhez méltatlan, az alapszabállyal ellentétes magatartást tanúsít, a Vezetıség vagy a Felügyelı Bizottság egyszerő többséggel hozott határozattal kezdeményezheti a tag kizárását az egyesületbıl. Az érintett tagot errıl a határozatot hozó szerv elnöke írásban értesíti és kezdeményezi személyes meghallgatását. A meghallgatás eredményeképpen döntését a szerv fenntartja vagy visszavonja. Amennyiben az érintett tag a döntéssel nem ért egyet, a szerv köteles 15 napon belül összehívni a rendkívüli közgyőlést, mely jogosult és köteles dönteni a kizárásról illetve a tag jogorvoslati kérelmérıl. A döntést egyszerő többséggel, nyílt szavazással hozza meg a közgyőlés. A határozatot írásban is közölni kell az érintett

4 taggal. A tag a kizárásról hozott határozatot a bíróság elıtt, annak bizonyításával, hogy az törvénysértı volt, 30 napon belül keresettel megtámadhatja. Az egyesület tagjai évente legalább egyszer közgyőlést tartanak. Összehívásáról a Vezetıség gondoskodik. A közgyőlés ülései nyilvánosak. A Vezetıség a közgyőlésre szóló meghívót, a napirendi pontok megjelölésével, 15napos idıközzel küldi meg a tagoknak. A jogi személy tagot a közgyőlésen a vonatkozó jogszabályok szerint, vagy külön, teljes bizonyító erejő magánokiratba foglalt meghatalmazással más képviseli. III. Az egyesület szervezeti rendje: A közgyőlés III.1. A Közgyőlés kizárólagos hatáskörrel - megállapítja és minısített többséggel módosítja az alapszabályt, - minısített többséggel, nyílt szavazással elfogadja az éves beszámolót, zárómérleget és a közhasznúsági jelentést, legkésıbb minden év május 30-ig, - értékeli az egyesület éves tevékenységét - elfogadja az egyesület költségvetését, éves programját, annak végrehajtásáról szóló beszámolót. - Dönt személyi, és tagsági ügyekben. - megválasztja, felmenti az egyesület háromfıs Vezetıségét és a háromfıs Felügyelı Bizottságot, ezen belül külön a képviseleti joggal rendelkezı vezetıségi elnököt, valamint dönt tiszteletdíjukról, - megállapítja a tagdíj összegét és meghatározza felhasználásának elveit, - dönt más társadalmi szervezetekkel való egyesülés, úgyszintén a feloszlás kimondásáról, - elfogadja a tiszteletbeli tagságra való jelölést - eljár a kizárás kezdeményezésérıl hozott döntés elleni jogorvoslat kérdésében. III.2. A közgyőlés akkor határozatképes, ha azon a szavazati joggal rendelkezı tagok több mint fele megjelent, kivéve a minısített döntések meghozatalára összehívott közgyőlést. A közgyőlés határozatait nyíltan, egyszerő szótöbbséggel hozza. Határozatképtelenség esetén a Közgyőlést egy hónapon belül újra össze kell hívni. A közgyőlésen és a Vezetıség által hozott határozatokról jegyzıkönyv készül, melyekrıl a Vezetıség nyilvántartást vezet. A nyilvántartás rögzíti a döntés tartalmát, idıpontját, hatályát és a szavazati arányokat. Amennyiben a döntés valamely személyt is érint, azzal a határozatot külön is közölni kell. A közgyőlés döntéseirıl szóló nyilvántartás, továbbá az egyesület mőködésének fıbb adatai, szolgáltatásai, az éves beszámoló és a közhasznúsági jelentés, a mőködés során keletkezett egyéb iratok nyilvánosak, az azokba való betekintést az egyesület székhelyén, a Vezetıség egy tagjával egyeztetett idıpontban lehetıvé kell tenni.

5 A teljes nyilvánosság biztosítása érdekében az egyesület a mőködési feltételeinek, szolgáltatásai megismerésének információit tartalmazó alapszabályt, a Közgyőlés és a Vezetıség döntéseit az egyesület honlapján 15 napon belül, valamint az éves beszámolót és a közhasznúsági jelentést a Vezetıség a tárgyévet követı év május 30-ig közzéteszi. IV. A Vezetıség és a Felügyelı Bizottság IV.1. A Vezetıség, a Felügyelı Bizottság tagjai, mint vezetı tisztségviselık az alábbi összeférhetetlenségi szabályokra kötelesek tekintettel lenni: - a Közgyőlés és a Vezetıség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója, vagy élettársa a határozat alapján a) kötelezettség vagy felelısség alól mentesül, vagy b) bármilyen más elınyben részesül, illetve a megkötendı jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minısül elınynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehetı nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítı okiratnak megfelelı cél szerinti juttatás. - nem lehet a Felügyelı Bizottság elnöke vagy tagja az a személy, aki a) a Vezetıség elnöke vagy tagja, b) a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik, c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehetı nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítı okiratnak megfelelı cél szerinti juttatást -, illetve d) az a)-c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója. A közhasznú szervezet megszőntét követı két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezetı tisztségviselıje az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszőntét megelızı két évben legalább egy évig - vezetı tisztséget, amely az adózás rendjérıl szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. A vezetı tisztségviselı, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet elızetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejőleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

6 IV.2. A Vezetıség három tagból áll, kiket a közgyőlés választ két évre. Feladata a közgyőlés határozatainak végrehajtása, az éves szakmai munka összehangolása, a szakmai rendezvények megszervezése, az egyesület külsı kapcsolatainak ápolása, a közgyőlés összehívása. A Vezetıség legalább évente egyszer tart ülést, de bármely vezetıségi tag kezdeményezheti az ülés összehívását. Az ülésre szóló írásbeli meghívót 15 nappal korábban kell megküldeni, a napirendi pontok s a határozatképtelenség esetén tartandó megismételt ülés idıpontjának megjelölésével. A Vezetıségi ülésre szóló meghívót az elnök küldi meg. A Vezetıség ülései nyilvánosak, kivéve, ha az azon hozandó döntéssel érintett, személyiségvédelmi jogára hivatkozással kéri a zárt ülés elrendelését. A Vezetıség határozatképes, ha azon minden tag jelen van, döntéseit egyszerő többséggel, nyílt szavazással hozza, ügyrendjét egyebekben maga határozza meg. A Vezetıség döntéseirıl készült nyilvántartás a közgyőlési döntések nyilvántartásával egyezı módon nyilvános. A Vezetıség személyeket érintı döntéseit azokkal írásban közli. Ezen túl a döntések és határozatok az Egyesület honlapján is hozzáférhetık és nyilvánosak. IV.3. A háromtagú Felügyelı Bizottság feladata az egyesület törvényes mőködésének és gazdálkodásának ellenırzése, valamint új tagok felvételével kapcsolatos döntés hozatala. Tagjait a közgyőlés választja 4 évre. A Bizottság határozatképes, ha minden tag jelen van, döntéseit egyszerő szótöbbséggel nyílt szavazással hozza. A Bizottság ülésére írásos meghívót az elnök 15 napos idıközzel küld, de indokolt esetben bármely tag kezdeményezheti ülés összehívását. Feladatkörében eljárva a Bizottság a Vezetıség tagjaitól jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá az egyesület könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja. A Bizottság tagja a Vezetıség ülésén tanácskozási joggal részt vehet. A Bizottság köteles az intézkedésre jogosult Vezetıséget vagy a közgyőlést tájékoztatni, és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy a szervezet mőködése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként súlyosan sértı esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése, vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezetı szerv döntését teszi szükségessé, illetve a vezetı tisztségviselık felelısségét megalapozó tény merült fel. Az intézkedésre jogosult vezetı szervet a Bizottság indítványára - annak megtételétıl számított harminc napon belül - össze kell hívni. E határidı eredménytelen eltelte esetén a vezetı szerv összehívására a Bizottság is jogosult. Ha az arra jogosult szerv a

7 törvényes mőködés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelı szerv köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet. IV. 4. A Vezetıség és a Felügyelı Bizottság maga állapítja meg ügyrendjét, az alapszabály rendelkezésein belül. V. Az egyesület gazdálkodása: V.1 Az egyesület bevételi forrásai -tagdíj -pártoló tagok hozzájárulásai -önkormányzati támogatás -önkéntes felajánlás -adó 1%-a -az egyesület által tartott rendezvények bevételei -az egyesület által végzett szolgáltatás bevételei -pályázati pénzeszközök - közhasznúsági jogálláshoz kapcsolódóan elnyert támogatások V.1.1 Az egyesület vagyonával való rendelkezés a közgyőlés hatásköre. V.2. Az egyesület gazdasági-vállalkozási tevékenységet kizárólag közhasznú tevékenysége céljából, azt nem veszélyeztetve csak másodlagosan végez. Az egyesület a gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, hanem visszaforgatja jelen alapszabályban írt tevékenységek ellátására. Az államháztartás alrendszereitıl - a normatív támogatás kivételével - csak írásbeli szerzıdés alapján részesülhet támogatásban. A szerzıdésben meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját. Az igénybe vehetı támogatási lehetıségeket, azok mértékét és feltételeit a sajtó útján nyilvánosságra kell hozni. Az egyesület által nyújtott cél szerinti juttatások bárki által megismerhetık. V.3. A gazdálkodás során a Vezetıség Ft feletti összeghatárt meghaladó kiadásairól, kötelezettségvállalásairól szóló határozatait egyhangú nyílt döntéssel hozza. Az éves mérleget és a közhasznúsági jelentést a Vezetıség készíti el és terjeszti a közgyőlés elé. V.4. A Vezetıség, a Felügyelı Bizottság a közgyőlésen számol be éves munkájáról.

8 V.5. A szervezetben végzett munka a tagok részérıl önkéntes, ezért díjazás nem jár. A tisztségviselık díjazásáról a közgyőlés jogosult dönteni. VI. Az egyesület képviselete Az egyesületet a hatóságok, bíróság elıtt vagy harmadik személyekkel szemben a Vezetıség elnöke vagy az általa meghatalmazott személy képviseli, banki aláíró az elnök és a Vezetıség által kijelölt másik személy/személyek együttesen. Ezen módosított alapszabályt Július 9.-én az egyesület közgyőlése egyhangúlag elfogadta.. A Vezetıség elnöke

ALAPSZABÁLYA. a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveget 2010. február 22. napján fogadta el a Közgyőlés. I. fejezet

ALAPSZABÁLYA. a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveget 2010. február 22. napján fogadta el a Közgyőlés. I. fejezet MEZİHEGYESI ÁLLATVÉDİK EGYESÜLETÉNEK MeÁVE ALAPSZABÁLYA a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveget 2010. február 22. napján fogadta el a Közgyőlés I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1./ Az

Részletesebben

Györkönyi Pincehegyért Egyesület ALAPSZABÁLYA

Györkönyi Pincehegyért Egyesület ALAPSZABÁLYA Györkönyi Pincehegyért Egyesület ALAPSZABÁLYA 1 I. Általános rendelkezés 1. Az egyesület neve: Györkönyi Pincehegyért Egyesület 2. Az egyesület székhelye: 7045 Györköny, Fı u. 494. 3. Az egyesület önkormányzati

Részletesebben

Tésa Barátainak Társasága Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA

Tésa Barátainak Társasága Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA Tésa Barátainak Társasága Közhasznú Egyesület módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt (módosítások dıltbetővel szedve) ALAPSZABÁLYA 2011. október 1. 2 1. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve:

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Vasi Hegyhát Rábamente Közhasznú Turisztikai Egyesület

ALAPSZABÁLY. Vasi Hegyhát Rábamente Közhasznú Turisztikai Egyesület ALAPSZABÁLY Vasi Hegyhát Rábamente Közhasznú Turisztikai Egyesület 1 Alapszabály a módosításokkal egységes szerkezetben Az egyesület tagjai a megtartott alakuló közgyőlésen az egyesülési jogról szóló 1989.

Részletesebben

AZ UWC MAGYARORSZÁGI EGYESÜLETE. Egységes szerkezetbe foglalt, módosított A L A P S Z A B Á L Y A

AZ UWC MAGYARORSZÁGI EGYESÜLETE. Egységes szerkezetbe foglalt, módosított A L A P S Z A B Á L Y A AZ UWC MAGYARORSZÁGI EGYESÜLETE Egységes szerkezetbe foglalt, módosított A L A P S Z A B Á L Y A amelyet a 2010 október 1. napján megtartott Közgyőlés hagyott jóvá, és amely az idıközben bekövetkezett

Részletesebben

Budaörsi Passió Egyesület A L A P S Z A B Á L Y

Budaörsi Passió Egyesület A L A P S Z A B Á L Y 1 Budaörsi Passió Egyesület A L A P S Z A B Á L Y Az alapító személyek az 1989. évi II. törvény alapján, néhai Bató Géza Budaörsi Passió címő szerzıi alkotását alapul véve, a mő felhasználására kötött

Részletesebben

ZALA MEGYEI CROHN-COLITIS BETEGEK. Közhasznú Egyesülete

ZALA MEGYEI CROHN-COLITIS BETEGEK. Közhasznú Egyesülete ZALA MEGYEI CROHN-COLITIS BETEGEK Közhasznú Egyesülete Alapszabálya Módosításokkal egységes szerkezetben A Zala Megyei Crohn-Colitis Betegek Közhasznú Egyesülete alakuló közgyőlése az egyesülési jogról

Részletesebben

A MAGYAR VÉDJEGY EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A (A módosításokkal egységes szerkezetben)

A MAGYAR VÉDJEGY EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A (A módosításokkal egységes szerkezetben) A MAGYAR VÉDJEGY EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A (A módosításokkal egységes szerkezetben) A Magyar Védjegy Egyesület célja a tagságában megtestesülı szellemi tıke aktivizálásával hozzájárulni a magyar

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T (a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt)

A L A P Í T Ó O K I R A T (a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt) A L A P Í T Ó O K I R A T (a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt) az Alapító a Polgári törvénykönyvrıl szóló 1959. évi IV. törvény 74/A. -a alapján tartós közérdekő cél megvalósítására az alábbiakban

Részletesebben

A SZENTENDREI REFORMÁTUS GIMNÁZIUMÉRT ÉS KOLLÉGIUMÉRT EGYESÜLET. Alapszabálya

A SZENTENDREI REFORMÁTUS GIMNÁZIUMÉRT ÉS KOLLÉGIUMÉRT EGYESÜLET. Alapszabálya A SZENTENDREI REFORMÁTUS GIMNÁZIUMÉRT ÉS KOLLÉGIUMÉRT EGYESÜLET Alapszabálya A Szentendrei Református Gimnáziumért és Kollégiumért Egyesület közgyűlése az Egyesület székhelyének megváltozására tekintettel

Részletesebben

Az Arany János Diákszövetség Egyesület. Alapszabálya. Preambulum. 450. ünnepi tanévében

Az Arany János Diákszövetség Egyesület. Alapszabálya. Preambulum. 450. ünnepi tanévében Az Arany János Diákszövetség Egyesület Alapszabálya Preambulum A nagykırösi Arany János Református Gimnázium és Diákotthon az intézet fennállásának 450. ünnepi tanévében az öregdiákok mindig hőséges és

Részletesebben

Zempléni Fiatalok Határok Nélküli Együttműködéséért

Zempléni Fiatalok Határok Nélküli Együttműködéséért Zempléni Fiatalok Határok Nélküli Együttműködéséért Egyesület MÓDosíTOTT ALAPSZABÁLY A Zempléni Fiatalok Határok Nélküli Együttműködéséért Egyesület közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II.

Részletesebben

Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetsége ALAPSZABÁLYA. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. I. Általános rendelkezések

Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetsége ALAPSZABÁLYA. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. I. Általános rendelkezések Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetségének ALAPSZABÁLYA módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve és székhelye: Az egyesület neve:

Részletesebben

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Jane Goodall Rügyek és Gyökerek Természet- és Környezetvédelmi Egyesület rövid név: Jane Goodall Rügyek és Gyökerek Egyesület 2. Az egyesület

Részletesebben

Alapszabály I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Az Egyesület neve: VAGYUNK Otthontalan Művészek Önsegítő Egyesülete (a továbbiakban: Egyesület)

Alapszabály I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Az Egyesület neve: VAGYUNK Otthontalan Művészek Önsegítő Egyesülete (a továbbiakban: Egyesület) Alapszabály A csatolt jelenléti ívvel igazolt tagok az 1989. évi II. törvény rendelkezései alapján az alábbi egyesületet hozzák létre (A 2006. december 12-én és 2007. február 28-án. kelt módosításokkal

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Egységes szerkezetbe foglalása. Az Egyesület címere:

ALAPSZABÁLY. Egységes szerkezetbe foglalása. Az Egyesület címere: Nytsz.: 1/2014 1 EGED FUTÓ KLUB ALAPSZABÁLY Egységes szerkezetbe foglalása Az Eged Futó Klub a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint

Részletesebben

Magyar Természetjáró Egyesület Alapszabály

Magyar Természetjáró Egyesület Alapszabály 1. Általános rendelkezések Magyar Természetjáró Egyesület Alapszabály 1. Az Egyesület neve: Magyar Természetjáró Egyesület (továbbiakban: Egyesület). 2. Az Egyesület rövidített neve: MATE 3. Az Egyesület

Részletesebben

Ékszer Egyesület. Alapszabály

Ékszer Egyesület. Alapszabály Ékszer Egyesület Alapszabály Az Ékszer Egyesület közgyûlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetõleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérõl szóló 1959. évi IV. törvény, a közhasznú

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y MAGYAR CSIPKEKÉSZÍTŐK KÖZHASZNÚ EGYESÜLETE

A L A P S Z A B Á L Y MAGYAR CSIPKEKÉSZÍTŐK KÖZHASZNÚ EGYESÜLETE A L A P S Z A B Á L Y MAGYAR CSIPKEKÉSZÍTŐK KÖZHASZNÚ EGYESÜLETE 1. Az Egyesület neve, székhelye és jogállása 1. Az Egyesület neve: MAGYAR CSIPKEKÉSZÍTŐK KÖZHASZNÚ EGYESÜLETE 2. Az Egyesület székhelye:

Részletesebben

Debrecen és Hortobágy Turizmusáért Egyesület

Debrecen és Hortobágy Turizmusáért Egyesület Debrecen és Hortobágy Turizmusáért Egyesület ALAPSZABÁLY A 2009. augusztus 06. naptól hatályos változásokkal egységes szerkezetbe foglalva Debrecen, 2009. október 20. Készítette és ellenjegyezte: DEBRECEN

Részletesebben

ALAPSZABÁLY (A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

ALAPSZABÁLY (A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Oszoly Környezetvédő Egyesület ALAPSZABÁLY (A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Az Oszoly Környezetvédő Egyesület 2008. október 30-iki közgyűlésén az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény,

Részletesebben

A VÁROSMAJORI KATOLIKUS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Általános rendelkezések

A VÁROSMAJORI KATOLIKUS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Általános rendelkezések A VÁROSMAJORI KATOLIKUS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Városmajori Katolikus Egyesület. Röviden: VáKE. 2. Az Egyesület a Budapest-Városmajor (Jézus Szíve) Plébániához

Részletesebben

TEREMTŐKERT KULTURÁLIS ÉS MŰVÉSZETI ALKOTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Általános Rendelkezések. Alkotó Egyesület

TEREMTŐKERT KULTURÁLIS ÉS MŰVÉSZETI ALKOTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Általános Rendelkezések. Alkotó Egyesület TEREMTŐKERT KULTURÁLIS ÉS MŰVÉSZETI ALKOTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesület neve és székhelye: Az egyesület neve: Rövidített név: I. Általános Rendelkezések TEREMTŐKERT Kulturális és Művészeti Alkotó

Részletesebben

Területi Művelődési Intézmények Egyesülete Alapszabálya. Kör alakú, amelyben az Egyesület teljes neve rövidítés nélkül olvasható.

Területi Művelődési Intézmények Egyesülete Alapszabálya. Kör alakú, amelyben az Egyesület teljes neve rövidítés nélkül olvasható. Területi Művelődési Intézmények Egyesülete Alapszabálya A civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011 évi CLXXXI. törvény rendelkezéseinek megfelelően

Részletesebben

Golden Retriever Kör

Golden Retriever Kör Golden Retriever Kör a l a p s z a b á l y a Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Golden Retriever Kör 2. Az Egyesület székhelye: 2030 Érd, Bokor u. 28. 3. Az Egyesület önkormányzati elven működő

Részletesebben

CSEPELI SZALON KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

CSEPELI SZALON KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET CSEPELI SZALON KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET Alulírott Alapítók közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság 1959. évi IV. törvény ide vonatkozó rendelkezései

Részletesebben

A "p(mszem KÖZÖSSÉGI MOHEL Y" Egyesület ALAPSZABÁLYA

A p(mszem KÖZÖSSÉGI MOHEL Y Egyesület ALAPSZABÁLYA A "p(mszem KÖZÖSSÉGI MOHEL Y" Egyesület ALAPSZABÁLYA Amelyet a Polgári Törvényk6nyvröJ szóló többször módosftott 1959. évi IV.tv. 61-64. -ai, az Egyesülési Jogról szóló 1989. évi II. tv., valamint a 2007.óktóber

Részletesebben

I. Az egyesületrıl általában: Szigetvári Várbaráti Kör

I. Az egyesületrıl általában: Szigetvári Várbaráti Kör I. Az egyesületrıl általában: l. Az egyesület hivatalos neve: 2/a. Az egyesület célja: / Szigetvári Várbaráti Kör, a továbbiakban: Kör / Szigetvári Várbaráti Kör A Közhasznú Szervezetrıl szóló 1997. évi

Részletesebben

- Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység

- Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Új Világ Közhasznú Egyesület 2. Az egyesület székhelye: 5650 Mezőberény, Kereki utca 60. 3. Cél, közhasznú tevékenységek 3.1.Cél: Hátrányos

Részletesebben

A MAGYAR ÖRÖKSÉGÉRT Közhasznú Egyesület Alapszabálya

A MAGYAR ÖRÖKSÉGÉRT Közhasznú Egyesület Alapszabálya A MAGYAR ÖRÖKSÉGÉRT Közhasznú Egyesület Alapszabálya Az Egyesület közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetve a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV.

Részletesebben