Debrecen és Hortobágy Turizmusáért Egyesület

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Debrecen és Hortobágy Turizmusáért Egyesület"

Átírás

1 Debrecen és Hortobágy Turizmusáért Egyesület ALAPSZABÁLY A augusztus 06. naptól hatályos változásokkal egységes szerkezetbe foglalva Debrecen, október 20. Készítette és ellenjegyezte:

2 DEBRECEN ÉS HORTOBÁGY TURIZMUSÁÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY (A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA GLALVA) 1. Általános rendelkezések 1.1. Az egyesület neve: Debrecen és Hortobágy Turizmusáért Egyesület Rövidítése: DETE Alapításának idıpontja: augusztus 25. Az Egyesület székhelye: 4030 Debrecen, Somlyai u. 10. sz. Mőködési területe: Hajdú-Bihar Megye 1.2. Az egyesület célja: Debrecen város és Hortobágy község idegenforgalmának fejlesztése a Debrecenhez és Hortobágy község kötıdı turizmus minél kedvezıbb feltételeinek elısegítése a Debrecenben és Hortobágy községben mőködı, idegenforgalommal érintett vállalkozások együttes fellépésének és megjelenítésének megszervezése, ezáltal a Debrecenbe és Hortobágyba irányuló turizmus mennyiségi és minıségi növelése különbözı színvonalas programok szervezése a Debrecenbe és a Hortobágy községbe látogató turisták forgalomnövekedésének érdekében Debrecen város és Hortobágy község közigazgatási területén az idegenforgalom fellendítése, a településekre érkezı vendégek számának növelése, a szezon meghosszabbítása, a belföldi vendégek arányának növelése, minıségi és fenntartható túrizmus fejlesztése Az egyesületet képviseli: - az egyesület ügyvezetı elnöke, aki az egyesület nevében önállóan jogosult képviseleti jogának gyakorlására, - A bankszámla feletti rendelkezéshez az ügyvezetı elnök önálló aláírása szükséges. A bankszámla feletti rendelkezési jog ezen túlmenıen megilleti az ügyvezetı elnök által erre feljogosított 2 (kettı) elnökségi tagot is, akik ezen jogosultságukat együttesen gyakorolhatják.

3 1.4. Az egyesület politikamentes, pártoktól független, azoktól támogatást nem kér és nem fogad el, országgyőlési képviselıt nem állít, és nem támogat, politikai tevékenységet nem folytat és nem támogat Az egyesület megvalósítandó feladatai: - turisztikai marketing feladatok végzése, - a helyi turisztikai termékek fejlesztése, - turisztikai kiadványok létrehozása, - kapcsolattartás a térség, a régió szakmai szervezeteivel, - turisztikai információs iroda mőködtetése, - rendezvények, programok kezdeményezése, lebonyolítása, - kérdıíves felmérések végzése a vendégek körében Az egyesület kötelezettségvállalása: - Az egyesület vállalja turisztikai információs iroda mőködtetését. A TDM szervezet mindenkori tagjai gazdasági társaságok, szolgáltatók, magánszemélyek, civil szervezetek - együttesen vállalják, hogy az Észak-alföldi Operatív program keretében TurisztikaiDesztináció Menedzsment szervezetek támogatására kiírt pályázat (kód:éaop/2008/2.1.3.) nyertesként a projekt megvalósítás idıtartamára valamint a projekt befejezésétıl számított 5 éven keresztül a TDM szervezet turisztikai fejlesztési és mőködési feladatainak ellátására egyesületi tagdíj vagy egyéb pénzügyi hozzájárulás formájában a TDM munkaszervezet éves mőködési költségének legalább 10%-át biztosítják. 2. Az egyesület jogállása és tagsága, a tagok jogai és kötelességei 2.1. Az egyesület jogállása: Önálló jogi személy 2.2. Az egyesületi tagság formája: rendes tagság Az egyesület tagja lehet minden olyan természetes és jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkezı gazdasági társaság, aki/amely elfogadja az alapszabályban leírtakat és az elıírt tagdíjfizetést vállalja, feltéve, hogy a tagjelölt legalább 2 (kettı) egyesületi tag elızetes ajánlását beszerzi. Az egyesületbe való be- és kilépés önkéntes, az egyesületi tagok a belépési nyilatkozatban vállalják az egyesület célkitőzéseinek erkölcsi és anyagi támogatását. Az egyesületi tagság - a közgyőlés szótöbbséggel hozott határozata alapján - a belépési nyilatkozat aláírásával, valamint az egyszeri belépési és az esedékes tagdíj befizetésével keletkezik. A nyilatkozathoz amennyiben jogi személy kéri a felvételét mellékelni kell a jogi személy igazolását arról, hogy nevében ki járhat el képviselıként az egyesület tagságában Pártoló tagság Az Egyesület pártoló tagja lehet bármely, az Egyesület munkáját vagyoni hozzájárulással és más felajánlással támogató személy vagy szervezet.

4 Bármelyik rendes tag kezdeményezheti a pártoló tag felvételét, amennyiben pártoló tag felvételére az Egyesület Elnökségénél írásban javaslatot tesz. A javaslat alapján az Elnökség elıterjeszti a pártoló tag felvételét a Közgyőlésen, mely határozatával dönt a tagfelvételrıl. Amennyiben a pártoló tag egy szervezet, úgy képviseletében elsısorban a képviseletre jogosult személy vesz részt az Egyesület munkájában, ugyanakkor a képviselı helyett meghatalmazott munkavállalója útján is képviseltetheti magát. Az egyesületi pártoló tagság megszőnését a Közgyőlés határozatával mondja ki. A pártoló tagság megszőnését eredményezi: (1) A tag halála, illetve jogutód nélküli megszőnése; (2) A tag kilépése; (3) A tag kizárása. A pártoló tag jogai: - A pártoló tag jogosult az Egyesület munkájában való részvételre - A pártoló tag jogosult tanácskozási joggal részt venni a Közgyőlésen. - A pártoló tag szavazati joggal nem rendelkezik és tisztségviselınek nem választható. - A pártoló tag az Elnökségi üléseken nem jogosult részt venni. A pártoló tag kötelessége:. - A tag köteles az Egyesület munkáját aktívan segíteni. - A pártoló tag minimum Ft tagdíjat köteles fizetni. - A Közgyőlés a pártoló tagok részére nem írhat elı rendkívüli anyagi hozzájárulást. - A pártoló tag az Egyesület mőködéséhez szükséges feltételek biztosítása céljából köteles tagfelvételét megelızıen tett felajánlását teljesíteni Az Egyesület nyilvántartásaira egyebekben a reá irányadó könyvvezetési szabályokat kell alkalmazni. Az Egyesület részére juttatott adományokat a könyv szerinti értéken, ennek hiányában a szokásos piaci áron kell nyilvántartásba venni. A nem pénzeszközökben történı hozzájárulásokat a Közgyőlés döntése szerint a legcélszerőbb módon kell kezelni, felhasználni, illetve értéküket megóvni. Az Egyesület az államháztartás alrendszereitıl a normatív támogatás kivételével csak írásbeli szerzıdés alapján részesülhet támogatásban. A szerzıdésben meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját. Az államháztartás alrendszereitıl kapott támogatás hitel fedezetéül, illetve hitel törlesztésére nem használható.

5 2.5. a) A tagsági díj: mértéke a közgyőlés döntése szerint évi Ft. Az éves tagdíj mértékérıl és rendelkezésre bocsátásának idıpontjáról évtıl kezdıdıen mértékérıl és rendelkezésre bocsátásának idıpontjáról a közgyőlés évente, a költségvetés meghatározásakor dönt. b)az egyszeri belépési díj mértéke: Ft. melyet az alapító tagok az alapításkor bocsátottak az egyesület rendelkezésére. Új tagok estében az egyszeri belépési díj mértékét a közgyőlés állapítja meg melyet a belépésrıl szóló közgyőlési határozat meghozatalától számított 30 napon belül kötelesek megfizetni az egyesület részére. c.) évtıl kezdıdıen a kiemelt tagdíj(200 millió Ft-ot meghaladó mérleg szerinti árbevétel alapján) mértéke Ft. civil szervezetek tagdíja: Ft. (egyszeri belépési díj fizetési kötelezettsége nincs) Pártoló tagság minimum tagdíja: Ft.l (egyszeri belépési díj fizetési kötelezettsége nincs) 2.6. A tagok jogai és kötelességei: A tag jogai: - részt vehetnek az egyesület munkájában és hozzájárulhatnak az egyesület feladatainak teljesítéséhez - használhatják az egyesület rendelkezésére álló eszközöket, felszereléseket - az egyesület arculatának keretei között részt vehetnek a különbözı kiállításokon, - rendezvényeken és szakmai eseményeken véleményt nyilváníthatnak, javaslatot tehetnek az egyesületet érintı kérdésekben, részt vehetnek és szavazásra jogosultak a közgyőlésen - kezdeményezhetik bármely tag felvételét vagy kizárását - választhatnak és választhatóak az egyesület szerveibe Az egyesületi tagok kötelességei: - folyamatosan vegyenek részt az egyesület célkitőzéseinek megvalósításában, valamint az egyesület által szervezett rendezvényeken és eseményeken - szakmai tapasztalatukkal járuljanak hozzá az egyesület eredményes mőködéséhez - tartsák be az egyesület alapszabályában foglaltakat, hajtsák végre az egyesület közgyőlésének és vezetıségének rájuk vonatkozó határozatait - fizessék az egyesület tagsági díját - fizessék meg az egyszeri belépési díjat (kivéve pártoló tagok és civil szervezetek) 2.7. A tagfelvétel módja: Az új tagok belépése - legalább 2 (kettı) egyesületi tag elızetes ajánlása esetén - a közgyőlés egyszerő többséggel hozott határozata alapján történik. A közgyőlés az Elnökség elıterjesztése alapján az új tagok felvételérıl a tagfelvételi kérelem benyújtásától számított elsı közgyőlésén határoz A tagsági viszony megszőnik: - kilépéssel

6 - akit az Elnökség - a jelen lévı tagok legalább 2/3-ának szavazata alapján meghozott döntéssel - kizár - aki az esedékes tagdíj befizetésével bármely okból 3 (három) hónapot meghaladó késedelembe esik, feltéve, hogy a 3 (három) hónap elteltét követıen a tagot az Elnökség a tagdíjfizetésre írásban, a következményeket is magában foglalóan felszólította, és tag az esedékessé vált tagdíjat ezen felszólítás kézhezvételét követı 15 (tizenöt) napon belül sem egyenlítette ki. - Elhalálozással, - Az egyesület megszőnésével A tag az egyesületbıl bármikor az egyesülethez történı írásbeli bejelentéssel kiléphet. Azt a tagot, aki a jelen Alapszabályban rögzített kötelezettségeit súlyosan megsérti, megszegi, vagy egyébként az egyesületet sértı magatartást tanúsít, az egyesület tagfelvételre jogosult szerve, a Közgyőlés a tagok sorából kizárhatja. A Közgyőlésnek a tagkizárásra irányuló ülésén a döntést megelızıen lehetıséget kell biztosítani a kizárandó tagnak a vele kapcsolatos kifogások elleni védekezésre. 3. Az egyesület szervezete 3.1. Az egyesület legfıbb szerve: a közgyőlés, amely a tagok összességébıl áll. Az egyesület közgyőlését szükség szerint, de legalább évente 1 (egy) alkalommal össze kell hívni az elızı idıszak munkájának értékelésére, az elızı évi zárszámadás elfogadására és a következı idıszak feladatainak, költségvetésének meghatározására, valamint a vezetıség beszámoltatására. A közgyőlést az ügyvezetı elnök hívhatja össze írásban. Az egyesület közgyőlését össze kell hívni akkor is, ha azt a bíróság elrendeli vagy ha a tagok legalább egyharmada az ok és a cél megjelölésével az Elnökségnél írásban min. 8 nappal a tervezett idıpont elıtt indítványozza. A meghívót a napirendi pontok megjelölésével - mindkét esetben a közgyőlés idıpontját megelızıen legalább 8 /nyolc/ nappal kell a tagok részére írásban eljuttatni. A közgyőlés ülései nyilvánosak. Az egyesület közgyőlésén a levezetı elnök elnököl. A közgyőlés akkor határozatképes, ha a tagságnak több mint fele jelen van. A határozatképtelenség miatt elhalasztott közgyőlés másodszori összehívása során az eredeti napirendbe felvett kérdésekben a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes. A közgyőlés határozatait egyszerő szavazati többséggel hozza, egyenlı számú szavazatok esetén az elnök szavazata a döntı. A közgyőlés határozatait nyílt szavazással hozza. Az egyesület a közgyőlés ülésein jegyzıkönyvet vezet, melybıl a közgyőlés döntéseinek tartalma, idıpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzık számaránya megállapítható. Az egyesület nyilvántartást vezet a közgyőlések jegyzıkönyveirıl, amely nyilvántartásból a közgyőlés döntésének tartalma, idıpontja és hatálya, a döntést támogatók és ellenzık számaránya, továbbá személye megállapítható.

7 A közgyőlés döntéseinek az érintettekkel való közlési módja a közgyőlésen szóban jegyzıkönyvvel igazolhatóan, vagy írásban, ajánlott, tértivevényes levél útján történik. A közgyőlés határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója [Ptk b) pont], élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján - kötelezettség vagy felelısség alól mentesül, vagy - bármilyen más elınyben részesül, illetve a megkötendı jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minısül elınynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehetı nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítı okiratnak megfelelı cél szerinti juttatás. - Szavazati joggal az egyesület tagjai rendelkeznek Az egyesület közgyőlésének kizárólagos hatáskörébe tartozik: - az egyesület más társadalmi szervezettel való egyesülésének illetve feloszlásának kimondása - az alapszabály megállapítása és módosítása - az egyesület Elnökségének megválasztása, indokolt esetben az Elnökség vagy annak valamely tagjának visszahívása - az Ellenırzı Bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása - a tagdíjak megszavazása, fizetési mód eldöntése - az egyesület éves költségvetésének meghatározása - az új tagok felvétele - az Elnökség éves beszámolójának elfogadása - az Elnökség határozata ellen benyújtott kifogás felülvizsgálata - az Elnökség kizárásról döntı határozata ellen benyújtott fellebbezés elbírálása - határozathozatal minden olyan kérdésben, amelyet jogszabály a közgyőlés hatáskörébe utal 3.3. Az Elnökség Az egyesület mőködését a közgyőlés által titkos szavazással 4 (négy) évre választott, 7 (hét) tagú Elnökség irányítja, amely az egyesület ügyintézı és képviseleti szerve. Az Elnökség az egyesület operatív mőködését biztosító ügyvezetı elnökbıl, valamint 6 (hat) elnökségi tagból áll. Az elnökségi tagságnak nem feltétele az egyesületi tagság megléte, tekintettel arra is, hogy az egyesületnek a természetes személyek mellett jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkezı gazdasági társaságok is tagjai lehetnek. Az elnökség tagjainak megbízatása 4 évre szól Az Elnökség feladata, hatásköre: - az egyesület tevékenységének irányítása - a tagok felvételének elıkészítése - az egyesület fejlesztési tervének és költségvetési elıirányzatainak kidolgozása a vonatkozó munkaterv és rendezvényterv alapján - fegyelmi jogkör gyakorlása

8 - kapcsolattartás egyéb, a turizmus fejlesztésében érdekelt más egyesületekkel és társadalmi szervezetekkel - pályázatok figyelemmel kísérése, a pályázati anyagok összeállítása és beadása - az egyesület belsı szabályzatainak elkészítése - beszámolás a közgyőlésnek - a közgyőlés üléseinek elıkészítése - két közgyőlés közötti idıszakban döntés minden olyan kérdésben, amely nem tartozik a közgyőlés kizárólagos hatáskörébe, - minden olyan egyéb feladat ellátása, amelyet jogszabály vagy a jelen alapszabály nem utal a közgyőlés, az Ellenırzı bizottság vagy a szakmai tanácsadó testület kizárólagos hatáskörébe - az egyesület munkatervének megvitatása és elfogadása - az egyesület éves rendezvénytervének megvitatása és elfogadása - turisztikai stratégia, koncepciók meghatározása, - TDM munkaszervezet feladatainak meghatározása, ellenırzése 3.5. Az Elnökség szükség szerint, de legalább negyedévenként ülést tart. Az ülést az ügyvezetı elnök hívja össze. Az Elnökség ülésére minden tagot a napirend közlésével kell meghívni úgy, hogy a meghívók elküldése és az ülés napja között legalább 8 nap idıköznek kell lennie. Az elnökségi ülés akkor határozatképes, ha tagjai közül legalább 4 (négy) fı jelen van. Az Elnökség határozatait egyszerő szótöbbséggel hozza, a kizárásról azonban a jelen lévı elnökségi tagok legalább 2/3-os többségi szavazatával kell dönteni. Az elnökség határozata ellen bármely 4 (négy) tag együttesen írásban kifogást nyújthat be, amennyiben álláspontjuk szerint a határozat az egyesület gazdaságos mőködését veszélyezteti. Az Elnökség köteles a kifogás kézhezvételét követı 15 (tizenöt) napon belüli idıpontra a közgyőlést összehívni a kifogás felülvizsgálata céljából Az Ellenırzı bizottság Az egyesület gazdálkodását a közgyőlés által titkos szavazással 4 (négy) évre választott, 3 (három) tagú ellenırzı bizottság kíséri figyelemmel. Az Ellenırzı bizottság elsı 3 (három) tagját az Alapítók jelölik ki az alakuló közgyőlésen. Az ellenırzı bizottsági tagságnak nem feltétele az egyesületi tagság megléte, tekintettel arra is, hogy az egyesületnek a természetes személyek mellett jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkezı gazdasági társaságok is tagjai lehetnek. Az Ellenırzı bizottság ellenırzi az egyesület mőködését és gazdálkodását. Ennek során az Elnökség tagjaitól jelentést, tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá az egyesület könyveibe betekinthet, azokat megvizsgálhatja. Az Ellenırzı bizottság köteles a közgyőlést tájékoztatni és döntését kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy az egyesület mőködése során olyan jogszabálysértés vagy az egyesület érdekeit egyébként súlyosan sértı esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése a közgyőlés döntését teszi szükségessé az Elnökség tagjainak felelısségét megalapozó tény merült fel

9 Ha a közgyőlés a törvényes mőködés helyreállítása érdekében a szükséges intézkedést nem teszi meg, az Ellenırzı bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet. Az elnökség tagjaival kötendı szerzıdések esetén, valamint az elnökség tagjai ellen indítandó perekben az egyesületet az ellenırzı bizottság kijelölt tagja képviseli. Az Ellenırzı bizottság szükség szerint, de legalább évente ülést tart. Az ülést a tagok közül választott elnök hívja össze. Az Ellenırzı bizottsági ülés akkor határozatképes, ha mindhárom tagja jelen van. A bizottság határozatait egyszerő szótöbbséggel hozza. 4. Az egyesület gazdálkodása 4.1. Az egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik, bevételeit saját bankszámláján tartja. A bankszámla feletti rendelkezéshez az ügyvezetı elnök önálló aláírása szükséges. A bankszámla feletti rendelkezési jog ezen túlmenıen megilleti az ügyvezetı elnök által erre feljogosított 2 (kettı) elnökségi tagot is, akik ezen jogosultságukat együttesen gyakorolhatják A DETE bevételei: - A tagok által fizetett tagdíj - az egyesületi munka beindításához szükséges, az alapító tagok által az alapításkor az egyesület rendelkezésére bocsátott egyszeri belépési díj - az új tagok által megfizetendı egyszeri belépési díj - állami vagy önkormányzati hozzájárulás - pályázatokon elnyert támogatások - egyéb bevételi források 4.3. Az egyesület kiadásai: - az egyesület mőködéséhez és irányításához szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása - az egyesület céljainak elérése érdekében tett intézkedésekkel (pályázatok elkészítése és beadása, az egyesület különbözı rendezvényeken történı megjelenése, szakmai kiadványok elkészítése és terjesztése, stb.) kapcsolatosan felmerülı költségek 4.4. Az egyesület önálló vagyonnal rendelkezik, amelyrıl a közgyőlés dönt. Az egyesület megszőnésével a megszőnést kimondó közgyőlésnek kell a meglévı vagyon felosztásáról rendelkeznie az esetleges hitelezık kielégítése után. 5. Fegyelmi felelısség Az egyesület tagjai felett - ilyen minıségében elkövetett fegyelmi vétségük esetén - a fegyelmi jogkört az Elnökség gyakorolja a fegyelmi szabályzat elıírásainak megfelelıen. Fegyelmi vétséget követ el az a tag, aki olyan magatartást tanúsít, amely az egyesület céljának elérését veszélyezteti, vagy azt meghiúsítja. A fegyelmi eljárás során az Elnökség a következı büntetéseket szabhatja ki: - figyelmeztetés

10 - megrovás - a tagság felfüggesztése meghatározott idıre, de legfeljebb 1 (egy) évi idıtartamra - kizárás A fegyelmi büntetés ellen 15 (tizenöt) napon belül fellebbezésnek van helye, amelyet a közgyőlés bírál el egyszerő szótöbbséggel. 6. Az egyesület megszőnése Az egyesület megszőnik: - ha a közgyőlés kimondja az egyesület feloszlását - ha az arra jogosult szerv az egyesületet feloszlatja - más társadalmi szervezettel történı egyesülés esetén - megszőnésének megállapításával Az Alapszabályt a augusztus 6. napjától hatályos módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva a közgyőlés egyhangú határozattal elfogadta. Debrecen, 2009.október Halasi Csaba ügyvezetı elnök Készítette és ellenjegyezte: Debrecen, október 20. (a módosítással érintett részek dılt betővel jelezve)

Az Arany János Diákszövetség Egyesület. Alapszabálya. Preambulum. 450. ünnepi tanévében

Az Arany János Diákszövetség Egyesület. Alapszabálya. Preambulum. 450. ünnepi tanévében Az Arany János Diákszövetség Egyesület Alapszabálya Preambulum A nagykırösi Arany János Református Gimnázium és Diákotthon az intézet fennállásának 450. ünnepi tanévében az öregdiákok mindig hőséges és

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA. a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveget 2010. február 22. napján fogadta el a Közgyőlés. I. fejezet

ALAPSZABÁLYA. a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveget 2010. február 22. napján fogadta el a Közgyőlés. I. fejezet MEZİHEGYESI ÁLLATVÉDİK EGYESÜLETÉNEK MeÁVE ALAPSZABÁLYA a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveget 2010. február 22. napján fogadta el a Közgyőlés I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1./ Az

Részletesebben

A MAGYAR MŐUGRÓ SZAKSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR MŐUGRÓ SZAKSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MAGYAR MŐUGRÓ SZAKSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 1. (1) A Magyar Mőugró Szakszövetség (a továbbiakban: Szakszövetség) a Nemzetközi Úszó Szövetség (FINA) alapszabályában és a sportról szóló 2004. évi I. Törvényben

Részletesebben

I. Az egyesületrıl általában: Szigetvári Várbaráti Kör

I. Az egyesületrıl általában: Szigetvári Várbaráti Kör I. Az egyesületrıl általában: l. Az egyesület hivatalos neve: 2/a. Az egyesület célja: / Szigetvári Várbaráti Kör, a továbbiakban: Kör / Szigetvári Várbaráti Kör A Közhasznú Szervezetrıl szóló 1997. évi

Részletesebben

1.) Tiszteleti tagok jogainak kiterjesztése 9 (2) (3), 11/A (6), 11/C. (4), 12. (2), (8), 13 (1)

1.) Tiszteleti tagok jogainak kiterjesztése 9 (2) (3), 11/A (6), 11/C. (4), 12. (2), (8), 13 (1) Fıvárosi Bíróság Társadalmi Szervezetek és Alapítványok Kezelıirodája: 1055 Budapest, Markó u 27, I em 70 Tel: +361-354-6812, +361-354-6735, +361-354-6429 Ügyfélfogadás: H K Cs P : 8:15 11:00 Sz: 8:15

Részletesebben

DIGITÁLIS NEMZEDÉKÉRT EGYESÜLET. Egerben, 2014. április 4-én megtartott Közgyűlésen 7/2014. (VI. 4.) számú közgyűlési határozattal megalkotott

DIGITÁLIS NEMZEDÉKÉRT EGYESÜLET. Egerben, 2014. április 4-én megtartott Közgyűlésen 7/2014. (VI. 4.) számú közgyűlési határozattal megalkotott DIGITÁLIS NEMZEDÉKÉRT EGYESÜLET Egerben, 2014. április 4-én megtartott Közgyűlésen 7/2014. (VI. 4.) számú közgyűlési határozattal megalkotott ALAPSZABÁLY amely a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi

Részletesebben

BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1 A BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET alapszabályának módosítása egységes szerkezetben Alulírottak ezúton nyilatkozunk,

Részletesebben

Kép-Szín-Tér Fotómővészeti Mőhely Közhasznú Egyesület. Alapszabály. 1. Az Egyesület neve, székhelye és jogállása

Kép-Szín-Tér Fotómővészeti Mőhely Közhasznú Egyesület. Alapszabály. 1. Az Egyesület neve, székhelye és jogállása 1 Kép-Szín-Tér Fotómővészeti Mőhely Közhasznú Egyesület Alapszabály A Kép-Szín-Tér Fotómővészeti Mőhely Közhasznú Egyesület közgyûlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetõleg a Magyar

Részletesebben

BALATONFENYVESI TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. 1. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

BALATONFENYVESI TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. 1. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK BALATONFENYVESI TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A közgyűlése az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. Törvény (Civiltv.)

Részletesebben

- Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység

- Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Új Világ Közhasznú Egyesület 2. Az egyesület székhelye: 5650 Mezőberény, Kereki utca 60. 3. Cél, közhasznú tevékenységek 3.1.Cél: Hátrányos

Részletesebben

Györkönyi Pincehegyért Egyesület ALAPSZABÁLYA

Györkönyi Pincehegyért Egyesület ALAPSZABÁLYA Györkönyi Pincehegyért Egyesület ALAPSZABÁLYA 1 I. Általános rendelkezés 1. Az egyesület neve: Györkönyi Pincehegyért Egyesület 2. Az egyesület székhelye: 7045 Györköny, Fı u. 494. 3. Az egyesület önkormányzati

Részletesebben

A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya. I. Általános rendelkezések

A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya. I. Általános rendelkezések A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: JAM Kórus Közhasznú Egyesület (a továbbiakban: Egyesület) 2. Az Egyesület rövidített neve: JAM Kórus Egyesület

Részletesebben

Castrum Noster Lovagrend. Kulturális Közhasznú Egyesület. módosított, egységes szerkezető. Alapszabálya

Castrum Noster Lovagrend. Kulturális Közhasznú Egyesület. módosított, egységes szerkezető. Alapszabálya Castrum Noster Lovagrend Kulturális Közhasznú Egyesület módosított, egységes szerkezető Alapszabálya A Castrum Noster Lovagrend Kulturális Közhasznú Egyesület alapszabályát a következıkben állapítja meg:

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. /A 2008. május 23-án megtartott Küldöttgyőlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/

KÖZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. /A 2008. május 23-án megtartott Küldöttgyőlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/ KÖZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA /A 2008. május 23-án megtartott Küldöttgyőlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/ Jóváhagyta a KÖBE 2008. május 23-i Küldöttgyőlése Tartalomjegyzék

Részletesebben

A Megújuló Energia Ipari Társaság Egyesület Alapszabálya

A Megújuló Energia Ipari Társaság Egyesület Alapszabálya A Megújuló Energia Ipari Társaság Egyesület Alapszabálya A Megújuló Energia Ipari Társaság Egyesület - a továbbiakban: MEIT vagy Egyesület - a Magyar Köztársaság Alkotmányában rögzített egyesülési jog

Részletesebben

BUDAI AKROBATIKUS SPORT EGYESÜLET alapszabálya

BUDAI AKROBATIKUS SPORT EGYESÜLET alapszabálya 1 BUDAI AKROBATIKUS SPORT EGYESÜLET alapszabálya A Budai Akrobatikus Sport Egyesület alakuló Közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság 2004. évi I. törvénye

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L YA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A L A P S Z A B Á L YA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Wadrózsa Pedagógiai Műhely Közhasznú Egyesület A L A P S Z A B Á L YA EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1 A Wadrózsa Pedagógiai Műhely Közhasznú Egyesület ezen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt létesítő

Részletesebben

Szent Sebestyén Önkéntes Tőzoltó Egyesület

Szent Sebestyén Önkéntes Tőzoltó Egyesület Szent Sebestyén Önkéntes Tőzoltó Egyesület Alapszabály 2008. 2 Szent Sebestyén Önkéntes Tőzoltó Egyesület Alapszabály A fábiánsebestyéni Szent Sebestyén Önkéntes Tőzoltó Egyesület 2008. február.-én tartott

Részletesebben

ELSŐ MAGYAR KÉMÉNYSZÖVETSÉG KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

ELSŐ MAGYAR KÉMÉNYSZÖVETSÉG KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ELSŐ MAGYAR KÉMÉNYSZÖVETSÉG KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (2.számú módosítás, ahol a módosítások vastag álló betűvel írtak) Az Egyesület a törvény alapján önkéntesen létrehozott önkormányzattal rendelkező

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések A BUDAPESTI FARKASOK AMERIKAI FUTBALL KÖZHASZNÚ EGYESÜLET módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya A Budapesti Farkasok Amerikai Futball Közhasznú Egyesület (a továbbiakban: Egyesület)

Részletesebben

A MÓRICZ JÁNOS KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A MÓRICZ JÁNOS KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A MÓRICZ JÁNOS KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A Móricz János Kulturális Egyesület alapító tagjai a 2011. október 22. napján megtartott alakuló közgyűlésen az Egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény,

Részletesebben

A MEGYER TÖRZS DÉLI GYEPÜVÉDŐI LOVAS HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A MEGYER TÖRZS DÉLI GYEPÜVÉDŐI LOVAS HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A MEGYER TÖRZS DÉLI GYEPÜVÉDŐI LOVAS HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (Egységes szerkezetbe foglalva) 2015. február 12. A Megyer Törzs Déli Gyepüvédői Lovas Hagyományőrző Egyesület közgyűlése, az egyesülési

Részletesebben

A Dávid Kisemberek Társasága. angolul David Little People Society ALAPSZABÁLYA. Bevezetı ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.

A Dávid Kisemberek Társasága. angolul David Little People Society ALAPSZABÁLYA. Bevezetı ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Dávid Kisemberek Társasága angolul David Little People Society ALAPSZABÁLYA Bevezetı ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. 1. Az Egyesület neve: Dávid Kisemberek Társasága 2. Az Egyesület neve angolul: David Little

Részletesebben

Magyar Útügyi Társaság ALAPSZABÁLYA

Magyar Útügyi Társaság ALAPSZABÁLYA Magyar Útügyi Társaság ALAPSZABÁLYA (a módosításokkal egységes szerkezetben) 2010. C:\Users\Rendszergazda\Desktop\MAÚT\MAÚTalszabályegységes2010május.doc 2 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK (1) A társaság neve:

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai. II. Az Egyesület célja és feladatai

ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai. II. Az Egyesület célja és feladatai BARBONCÁS BÁBOKKAL NEMCSAK A GYERMEKEKÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a BARBONCÁS Bábokkal

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület jogállása, székhelye

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület jogállása, székhelye ALAPSZABÁLY I. Az Egyesület jogállása, székhelye 1) Az Egyesület neve: Magyar Elektromobilitás Szövetség Az Egyesület angol neve: Hungarian Electromobility Association Az Egyesület rövidített neve: Elektromobilitás

Részletesebben

TERCIA FOGLALKOZTATÁSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

TERCIA FOGLALKOZTATÁSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY TERCIA FOGLALKOZTATÁSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY A TERCIA FOGLALKOZTATÁSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesület elvi alapja: Az egyesület olyan társadalmi szervezet, amely saját értékei alapján, önkéntesen szerveződik,

Részletesebben

MAZSIHISZ Szeretetkórházért Közhasznú Alapítvány alapító okirata

MAZSIHISZ Szeretetkórházért Közhasznú Alapítvány alapító okirata MAZSIHISZ Szeretetkórházért Közhasznú Alapítvány alapító okirata Alapító okirat, melynek alapján Flór Ferenc alapító, a Zsidó Szeretetkórház támogatására jogi személyiséggel rendelkezı közhasznú alapítvány

Részletesebben

JÁSZJÁKÓHALMA KÖZSÉG ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA KÉSZÜLT: JÁSZJÁKÓHALMA FŐ ÚT 27. 2009. MÁJUS 17.

JÁSZJÁKÓHALMA KÖZSÉG ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA KÉSZÜLT: JÁSZJÁKÓHALMA FŐ ÚT 27. 2009. MÁJUS 17. JÁSZJÁKÓHALMA KÖZSÉG ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA KÉSZÜLT: JÁSZJÁKÓHALMA FŐ ÚT 27. 2009. MÁJUS 17. Jászjákóhalma Község Önkéntes Tűzoltó Egyesület 5121 JÁSZJÁKÓHALMA Fő út 27 ALAPSZABÁLY

Részletesebben

98. Határőr Sport Club

98. Határőr Sport Club 98. Határőr Sport Club Közhasznú Egyesület 9700 Szombathely Söptei út külső 98. Határőr Sport Club A 98. Határőr Sport Club Közhasznú Egyesület A A 98. Határőr Sport Club Közhasznú Egyesület (a továbbiakban:

Részletesebben