Szervezeti Működési Szabályzat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szervezeti Működési Szabályzat"

Átírás

1 Tolna Megyei Gyulladásos Bélbetegekért Alapítvány 7100 Szekszárd, Wosinsky M. ltp. 36. Szervezeti Működési Szabályzat Készült: Molnárné Szalai Edit kuratórium elnöke

2 2 Az Alapítvány adatai Az Alapítvány neve: Tolna Megyei Gyulladásos Bélbetegekért Alapítvány Az Alapítvány székhelye: 7100 Szekszárd, Wosinsky M. ltp. 36. Az Alapítvány nyilvántartási száma: 18/2003 Az Alapítvány adószáma: Számlát vezető pénzintézet neve: Dunaföldvár és Vidéke Takarékszövetkezet Számlaszám: Törvényességi felügyeletet ellátó szerv: Tolna Megyei Főügyészség Az Alapítvány célja - A colitis ulcerosaban és crohn betegségben szenvedő betegek helyzetének és életminőségének javítása. - A betegek érdekképviselete. - A gyulladásos bélbetegek képviselete a hasonló céllal működő nemzetközi és hazai szervezetekben. - Segítségnyújtás a colitis ulcerosa és a crohn betegség diagnosztizálásával és kezelésével kapcsolatos kutatáshoz. - Összejövetelek, orvosi előadások, konzultációk szervezésével életviteli tanácsok adása, betegek közötti tapasztalatcsere biztosítása, betegeket érdeklő témák megbeszélése. - A gyulladásos bélbetegségben szenvedők pszichés problémái legyőzésének segítése. - Kapcsolatteremtés ill. csatlakozás a colitis ulcerosas és crohn betegek Egyesületeinek Európai Szövetségével (EFCCA). - Jogi segítségnyújtás a betegek problémáinak megoldásához: leszázalékolás, közgyógyellátási, biztosítási, munkaviszonnyal stb. összefüggő kérdésekben. I Az Alapítvány szervezete 1.1. Az alapítvány szervezete Az Alapítvány élén a kuratórium áll. A kuratórium 9 tagú, a kuratórium elnökét az alapító okirat nevezi meg. A kuratórium az ügyviteli, szervezési operatív feladatok ellátására tagjai közül alelnököt és titkárt választ. A kuratórium jelenlegi tagjai: Elnök: Molnárné Szalai Edit Alelnök: Szabóné Dr. Salamon Ágnes Titkár: Kovács József Titkárh.: Hegedüs Andrea Gazd.vezető: Tőke János Tag: Kovács Zsuzsanna Söptei Beatrix Hartmann Jánosné Mayer József A kuratóriumi tagok és a kuratórium elnökének megbízatása öt (5) évre szól, amely korlátlanul meghosszabbítható.

3 3 A kuratórium munkáját az elnök vezeti. A kuratórium nevében az elnök egyedül is jogosult az Alapítvány képviseletében eljárni. Az elnök akadályoztatása esetén az alelnök, Szabóné Dr. Salamon Ágnes képviseli, illetőleg látja el önállóan az elnök munkáját. A kuratórium tagjai tevékenységükért díjazásban nem, de költségtérítésben részesülnek. Az Alapítvány bankszámlája feletti rendelkezésre a kuratórium elnöke önállóan, akadályoztatása esetén Hegedüs Andrea és Tőke János együttesen jogosultak A kuratóriumi tagok jogai és kötelezettségei - A kuratórium ülésein és határozatok meghozatalában való részvétel, - jogosultak és kötelesek az Alapítványt érintő körülményeket figyelemmel kísérni, azokkal kapcsolatban a javaslatokat, észrevételeket a kuratóriumi tagság elé terjeszteni, - jogosult a kuratórium elnökének megbízása alapján további egy megbízott taggal együttesen az Alapítvány képviseletére A kuratóriumi tagság megszűnése A kuratóriumi tag megbízatása megszűnik: - a tag megbízási idejének lejártával, - a tag halálával, - a tag lemondásával, - felmentésével. A kuratórium elnökének hatásköre - Képviseli az Alapítványt és vezeti, szervezi a kuratórium munkáját, - irányítja, ellenőrzi a kuratórium tevékenységét, gazdálkodását, - összehívja a kuratóriumi üléseket. A kuratóriumi titkár hatásköre - Gondoskodik a kuratóriumi határozatok vezetéséről, - azok nyilvánosságra hozataláról, illetőleg kézbesítéséről. A kuratóriumi titkárt annak akadályoztatása esetén a titkárhelyettes helyettesíti A kuratórium működése A kuratórium összehívásának módját az Alapító Okirat szabályozza. A kuratórium az általa hozott döntésekről nyilvántartást vezet. A nyilvántartás tartalmazza: - a határozat számát, keltét, - a határozat tartalmát, - a leadott szavazatok számát, megjelölve a határozat mellett és ellen leadott szavazatok számát, - a határozat hatályát. A kuratórium által hozott határozatokat a döntés meghozatalát követő 2 munkanapon belül, az alapítványi hirdetőtáblán 8 napra ki kell függeszteni és a végrehajtásban érdekeltek részére közvetlenül is kézbesíteni kell.

4 4 Iratbetekintés Az Alapítvány működése során keletkezett iratokban az Alapítók bármikor, korlátozás és külön felhatalmazás nélkül, a kívülállók a kuratórium elnökének engedélyével betekinthetnek. Az engedély megadása nem tagadható meg, ha ezzel kapcsolatos jogát vagy jogi-és kifejezetten csak jogi érdekét az adott személy igazolja. A kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik: - A kuratórium értékeli és megerősíti az Alapítvány szervezésével összefüggő intézkedéseket, - dönt az Alapítvány költségvetéséről, - az Alapítványhoz feltételekkel történő csatlakozási ajánlat elfogadása, - pályázatokat ír ki, és dönt a pályázati díjak odaítéléséről, - elbírálja az Alapítványból való juttatásra vonatkozó igényeket, és gondoskodik a kifizetésről, - díjazza az Alapítványi célokért folytatott kiemelkedő tevékenységet, - dönt az Alapítványnak a közhasznú tevékenységet nem veszélyeztető gazdasági tevékenységéről, - gondoskodik az Alapítvány folyamatos ügyviteléről, és a működés nyilvánosságra hozataláról, - dönt a kuratóriumi tagok költségtérítéséről, vizsgálva, hogy a tevékenységet az alapítványi vagyon gyarapítása érdekében folytatták, - az Alapítvány célkitűzéseinek megvalósítását szolgáló közép-, és rövid távú program, valamint az éves költségvetés elfogadása, - a Szervezet és Működési Szabályzat elfogadása, módosítása A kuratórium elnöke A kuratórium nevében általános képviseleti jogkörrel az elnök jár el, aki e megbízatását társadalmi munkában látja el. Az elnök a kuratórium teljes jogú tagja, szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. Az elnök a kuratórium képviseletében végzett tevékenységéről a kuratóriumnak beszámol. Tevékenysége különösen az alábbiakra terjed ki: - dönt olyan kérdésekben, amelyekre a kuratórium esetileg felhatalmazza, - összehívja, és vezeti a kuratórium üléseit. A kuratórium elnöke évente egy alkalommal a kuratóriumhoz előterjesztendő éves beszámolóval egyidejűleg köteles beszámolni az alapítványi vagyon helyzetéről, az alapítványi célok megvalósulásáról és az alapítványhoz csatlakozókról A kuratórium titkára - ellátja a kuratórium működéséhez kapcsolódó operatív feladatokat, - koordinálja az Alapítvány szervezeti tevékenységét, - elkészíti, és jóváhagyásra a kuratórium elé terjeszti az Alapítvány működéséhez szükséges költségvetést, éves beszámolót és közhasznúsági jelentést, - javaslatot készít az elnök részére a kuratórium elé kerülő témakörökben, - a kuratórium működésének tárgyi feltételeit biztosítja, - koordinálja a kuratóriumi határozatok végrehajtását.

5 5 II. Az Alapítvány vagyona 2.1. Az Alapítvány vagyona - Az Alapítvány induló vagyona azaz egyszázezer Ft. - Az Alapítvány számláján lévő pénzösszeg felhasználásáról a kuratóriumi tagok döntenek. Az Alapítványi vagyon kizárólag céljai megvalósítása érdekében, azokhoz kapcsolódóan használható fel. Az Alapítványi támogatás az Alapító Okirat meghatározása szerint történhet. - Az Alapítvány vagyonrészévé válnak a későbbiekben az Alapítványhoz csatlakozó bel-, és külföldi, természetes és jogi személyek feltétel nélküli, valamint a feltételhez kötött pénzbeli és dologi adományai, amennyiben ez utóbbit az Alapítvány kuratóriuma elfogadja. - Az Alapítvány vagyoni felhasználásáról az Alapító Okirat rendelkezései, továbbá az Alapítványhoz csatlakozó adományozók által meghatározott és a kuratórium elfogadott feltételek keretei között a kuratórium dönt. - Az Alapítvány vagyonának gyarapítása és a közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, közhasznú céljainak veszélyeztetése nélkül, az Alapítvány céljainak elérése érdekében vállalkozási tevékenységet folytathat. Vállalkozási tevékenység esetén az Alapítvány vagyonának legfeljebb 50%-a használható fel vállalkozási célokra. - Az Alapítvány a gazdálkodása során elért eredményt nem osztja fel, azt teljes egészében az alapító okiratban meghatározott célok és feladatok megvalósítására fordítja Az Alapítvány bevételei - Az alapítók által az Alapítvány céljaira rendelt vagyonból, - jogi és magánszemélyek felajánlásaiból, - vállalkozási tevékenység eredményéből, - egyéb forrásokból származnak Az Alapítvány kiadásai - Az alapítványi cél megvalósítása érdekében felmerült közvetlen kiadások (költségek), - a vállalkozási, szolgáltatási tevékenység közvetlen költségei, - egyéb közvetlen költségek Pénzkezelési szabályok Az Alapítvány pénzkezelési szabályait külön pénzügyi szabályzat tartalmazza, ezt a kuratórium hagyja jóvá Bizonylati rend Az Alapítvány a számviteli bizonylat rendjéről szóló jogszabályok alapján készített külön bizonylati szabályzat alapján működik, melyet a kuratórium hagy jóvá.

6 Leltározási rend Az alapítvány tulajdonában lévő állóeszközökről a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő nyilvántartást kell vezetni. Tervezés III. Az Alapítvány célkitűzéseinek megvalósítása A kuratórium az Alapítvány célkitűzéseinek megvalósítása, vagyonának optimális felhasználására 1 éves tervet készít és hagy jóvá, melyben: - a cél megvalósítása érdekében történő működési módokat optimalizálja, - az eredményes gazdálkodást vizsgálja. Az éves tervben az Alapítvány célkitűzéseinek rövid távú megvalósítását pénzügyi vetületben is vizsgálni kell, megteremtve ezzel az Alapítvány kiadásainak és bevételeinek várható összhangját. Az Alapítvány ellenőrzési rendszere IV. Az Alapítvány ellenőrzése Az Alapítványnál az ellenőrzés kötelező formái működnek. a) Külső ellenőrzés: - nyilvánosság teljes körű biztosítása, - törvényességi felügyeleti ellenőrzés, - hatósági (gazdasági, pénzügyi) ellenőrzés, b) Belső ellenőrzés: - a kuratórium ellenőrző tevékenysége, - a tevékenységi folyamatban épített ellenőrzés. Az ellenőrzésnek vizsgálnia kell a következőket: - az Alapító Okiratban foglalt célok érdekében és az ott rögzített elveknek megfelelően működik-e az Alapítvány, - a rendelkezésre álló vagyon és pénzforrás hasznosítása (működtetése) összhangban van-e az előbb említett célokkal és elvekkel, - az Alapítványhoz történő csatlakozás és az ún. céltámogatás elfogadása, igénybevétele és elszámolása jogszabályszerű volt-e, - nyilvántartások folyamatos ellenőrzése, - a tevékenységet az általános érvényű, illetve az alapítványira vonatkozó gazdálkodási, pénzügyi és számviteli előírások betartásával végzik-e.

ALAPÍTÓ OKIRAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPÍTÓ OKIRAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPÍTÓ OKIRAT Szálka Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 8. (1), (4) és (5) bekezdéseiben meghatározott kötelezően ellátandó közfeladatokról,

Részletesebben

A TEMPUS KÖZALAPÍTVÁNY módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA

A TEMPUS KÖZALAPÍTVÁNY módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA A TEMPUS KÖZALAPÍTVÁNY módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA A Magyar Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: alapító) a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény [az alapításkor

Részletesebben

Állatorvosok az állatvédelemért Alapítvány

Állatorvosok az állatvédelemért Alapítvány 1 Állatorvosok az állatvédelemért Alapítvány Alapító Okirata ALAPÍTVA: Budapest, 2008. december 09. 2 I. Általános rendelkezések ALAPÍTÓ OKIRAT 1. Az Alapítvány elnevezése: Állatorvosok az állatvédelemért

Részletesebben

[egyesület neve] Egyesület Alapszabálya

[egyesület neve] Egyesület Alapszabálya [1959. évi IV. törvény 61-64. ; 2011. évi CLXXV. törvény 1-30. ; 2011. évi CLXXXI. törvény] Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló

Részletesebben

BÁNYAGÉPÉSZET A MŰSZAKI FEJLŐDÉSÉRT ALAPÍTVÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. szeptemberi aktualizálással (BGA-SZMSZ/2011/09)

BÁNYAGÉPÉSZET A MŰSZAKI FEJLŐDÉSÉRT ALAPÍTVÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. szeptemberi aktualizálással (BGA-SZMSZ/2011/09) 1.oldal BÁNYAGÉPÉSZET A MŰSZAKI FEJLŐDÉSÉRT ALAPÍTVÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. szeptemberi aktualizálással (BGA-SZMSZ/2011/09) 2.oldal Tartalom 1. Az alapítvány működésének főbb jellemzői.

Részletesebben

Alapító Okirat 2012.

Alapító Okirat 2012. Kékes Kutató-Mentő Alapítvány Alapító Okirat 2012. ALAPÍTÓ OKIRAT Alapító Okirat 2 amely abból a célból készült, hogy az 1. pontban megjelölt Alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény

Részletesebben

Alapítványt. I. Általános rendelkezések. 1.1 Az alapító neve: Informatikai és Technológiai Innovációs Park Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Alapítványt. I. Általános rendelkezések. 1.1 Az alapító neve: Informatikai és Technológiai Innovációs Park Zártkörűen Működő Részvénytársaság INFOPARK ALAPÍTVÁNY (a 2001. február 8-i, 2003. június 25-i, a 2004. február 5-i, 2004. december 16-i, 2006. augusztus 1-i, 2007. november 15-i, 2008. augusztus 7-i., 2010. november 11-i alapítói határozattal

Részletesebben

FIATALOK KÉPZÉSÉT SZERVEZŐ, POLGÁRI NEVELÉSÉT TÁMOGATÓ (FIKSZ PONT) EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

FIATALOK KÉPZÉSÉT SZERVEZŐ, POLGÁRI NEVELÉSÉT TÁMOGATÓ (FIKSZ PONT) EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA FIATALOK KÉPZÉSÉT SZERVEZŐ, POLGÁRI NEVELÉSÉT TÁMOGATÓ (FIKSZ PONT) EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló

Részletesebben

POLICE CARITAS ALAPÍTVÁNY

POLICE CARITAS ALAPÍTVÁNY POLICE CARITAS ALAPÍTVÁNY A L A P Í T Ó O K I R A T Az alább felsorolt alapítók a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. törvény) 74/A. alapján jogi személyiséggel rendelkező - közhasznú szervezetként működő

Részletesebben

DIGITÁLIS NEMZEDÉKÉRT EGYESÜLET. Egerben, 2014. április 4-én megtartott Közgyűlésen 7/2014. (VI. 4.) számú közgyűlési határozattal megalkotott

DIGITÁLIS NEMZEDÉKÉRT EGYESÜLET. Egerben, 2014. április 4-én megtartott Közgyűlésen 7/2014. (VI. 4.) számú közgyűlési határozattal megalkotott DIGITÁLIS NEMZEDÉKÉRT EGYESÜLET Egerben, 2014. április 4-én megtartott Közgyűlésen 7/2014. (VI. 4.) számú közgyűlési határozattal megalkotott ALAPSZABÁLY amely a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi

Részletesebben

Együtt a jövőnkért 95 ALAPÍTVÁNY

Együtt a jövőnkért 95 ALAPÍTVÁNY Együtt a jövőnkért 95 ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT Az alapító okirat megfeleltetése a közhasznú jogálláshoz, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Részletesebben

Korán és Eredményesen a Daganat Ellen Alapítvány

Korán és Eredményesen a Daganat Ellen Alapítvány Korán és Eredményesen a Daganat Ellen Alapítvány Székhelye:1122 Budapest, Ráthy György utca 7-9. Tel.:06-1/224-8600 Kezelő szervének tagjai: Elnöke: Ügyvezető elnöke: Tagjai: Dr. Bratianu Dan László Petrovicsné

Részletesebben

MENTS ÉLETET Közhasznú ALAPÍTVÁNY (1098 Budapest, Lobogó u. 10. III. lph. Fsz. 2.) I. Általános rendelkezések

MENTS ÉLETET Közhasznú ALAPÍTVÁNY (1098 Budapest, Lobogó u. 10. III. lph. Fsz. 2.) I. Általános rendelkezések MENTS ÉLETET Közhasznú ALAPÍTVÁNY (1098 Budapest, Lobogó u. 10. III. lph. Fsz. 2.) Módosított és Egységes Szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA Amelyben a jelen Alapító Okirat 4. pontjában meghatározott

Részletesebben

A Magyar Kézilabda Utánpótlásért. Alapítvány. Alapító okirata (módosításokkal egységes szerkezetben)

A Magyar Kézilabda Utánpótlásért. Alapítvány. Alapító okirata (módosításokkal egységes szerkezetben) A Magyar Kézilabda Utánpótlásért Alapítvány Alapító okirata (módosításokkal egységes szerkezetben) 2013. Az alapító okiratot a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalta és ellenjegyezte: 2 A L A P Í

Részletesebben

LÁRIFÁRI ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN. Preambulum

LÁRIFÁRI ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN. Preambulum LÁRIFÁRI ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN Preambulum Alulírott Alapító a 2013. évi V. tv. (Ptk.) 3:378. -3:404. -ai, valamint a 2011. évi CXXV. tv alapján az alábbi Alapítvány

Részletesebben

Alapszabály. (2) Az Egyesület székhelye: 9700 Szombathely, Bolyai u 11. NymE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

Alapszabály. (2) Az Egyesület székhelye: 9700 Szombathely, Bolyai u 11. NymE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Alapszabály A Bolyais Szülők Egyesülete alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 61-64. -ai

Részletesebben

PALÓC MENTŐALAPÍTVÁNY

PALÓC MENTŐALAPÍTVÁNY PALÓC MENTŐALAPÍTVÁNY Alulírottak Tamási Gyula Lajos /an.n.koós Rozália, 3102. Salgótarján, Erkel u. 2/b szám alatti lakos/ Dr. Ferkó Attila György /an.n. Pribisán Zsuzsanna, 3100. Salgótarján, Pécskő

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y A L A P S Z A B Á L Y 1. Általános rendelkezések A jelen alapszabályt elfogadó tagok a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. tv.), az egyesülési jogról szóló törvény (1989. évi II. tv.), a társadalmi szervezetek

Részletesebben

Az Openmaps Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata

Az Openmaps Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata Az Openmaps Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata Székesfehérvár, 2012. junius 05. TARTALOM JEGYZÉK: 1. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI 3 2. AZ ALAPÍTVÁNY SZERVEZETE 4 2.1 A kuratórium 4 2.2 A kuratórium

Részletesebben

A Kárpát-medence Jövőjéért. Alapítvány. Alapító Okirata

A Kárpát-medence Jövőjéért. Alapítvány. Alapító Okirata A Kárpát-medence Jövőjéért Alapítvány Alapító Okirata Készítette: Dr. Kelecsényi Beáta Ügyvédi Iroda 1136 Budapest, Hollán E. u. 28. fszt. 2. Tel./Fax: 349-3743, 0630-243-8855 Email: kelecsenyi.beata@chello.hu

Részletesebben

Schönherzes Villamosmérnökök és Informatikusok Egyesülete. ALAPSZABÁLY -változással egységes szerkezetben- Budapest, 2013. március 21.

Schönherzes Villamosmérnökök és Informatikusok Egyesülete. ALAPSZABÁLY -változással egységes szerkezetben- Budapest, 2013. március 21. Schönherzes Villamosmérnökök és Informatikusok Egyesülete ALAPSZABÁLY -változással egységes szerkezetben- Budapest, 2013. március 21. ALAPSZABÁLY -változásokkal egységes szerkezetben- A Fővárosi Törvényszék

Részletesebben

FOUNDING DECREE. (In Hungarian)

FOUNDING DECREE. (In Hungarian) FOUNDING DECREE (In Hungarian) 1 A Pannon Növény - Biotechnológiai Egyesület (székhelye: 2462 Martonvásár, Brunszvik u. 2, nyilvántartásba vevő bíróság: Székesfehérvári Törvényszék, nyilvántartási szám:

Részletesebben

CSODASZARVAS TÁJPARK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

CSODASZARVAS TÁJPARK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY CSODASZARVAS TÁJPARK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szervezet neve: Csodaszarvas Tájpark Közhasznú Egyesület Alapítás ideje: 2011. november hó 12. Módosított alapszabály kelte:

Részletesebben

ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA Az Észak-magyarországi Vadgazdálkodásért ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA ALAPÍTÓ OKIRAT Az Észak-magyarországi Vadgazdálkodásért Alapítvány létrehozásáról Alulírott jogi személyiségű alapítók: A Vadászok és

Részletesebben

Alapító okirat. I. Az alapítvány és alapítója. 1.2. Az alapítvány székhelye: 3155 Mátramindszent, Vasút út 10.

Alapító okirat. I. Az alapítvány és alapítója. 1.2. Az alapítvány székhelye: 3155 Mátramindszent, Vasút út 10. Alapító okirat Alulírott alapítványtevő /Alapító/ az általa határozatlan időre létesített Alapítványt az alábbiak szerint módosítja és foglalja egységes szerkezetbe: I. Az alapítvány és alapítója 1.1.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. (Egységes szerkezetben a 2014. május 22. napi 1. számú módosítással)

ALAPÍTÓ OKIRAT. (Egységes szerkezetben a 2014. május 22. napi 1. számú módosítással) ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetben a 2014. május 22. napi 1. számú módosítással) Alulírott Pósa Lajos (szem. ig. szám: 814422JA, születési hely: Budapest, születési idő: 1947. 12. 09.), alapítvány létrehozását

Részletesebben

I. A KURATÓRIUM TAGJAINAK ADATAI II. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI. 2./ Az alapítvány székhely: 4400 Nyíregyháza Fazekas János tér 23 3/29.

I. A KURATÓRIUM TAGJAINAK ADATAI II. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI. 2./ Az alapítvány székhely: 4400 Nyíregyháza Fazekas János tér 23 3/29. A GÖRÖGTŰZ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA I. A KURATÓRIUM TAGJAINAK ADATAI (Személyes jogokra, való hivatkozásra, a kuratórium tagjainak személyes adatait nem áll módunkban közölni.) II. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI

Részletesebben

Általános közzétételi lista. I. 8. Szervezeti, személyi adatok

Általános közzétételi lista. I. 8. Szervezeti, személyi adatok Általános közzétételi lista I. 8. Szervezeti, személyi adatok A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, alapító okirata, kezelő szervének tagjai: 1. ÉLETÜNKÉRT-EGYMÁSÉRT

Részletesebben

A Gyengénlátó Gyermekekért Alapítvány 4032 Debrecen, Lóverseny u. 3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Gyengénlátó Gyermekekért Alapítvány 4032 Debrecen, Lóverseny u. 3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Gyengénlátó Gyermekekért Alapítvány 4032 Debrecen, Lóverseny u. 3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Honlap: www.gyengenlatogyermek.hu E-mail: agygyalapitvany@hotmail.com Tartalomjegyzék: I. Alapadatok

Részletesebben

Alapító Okirat (egységes szerkezetben)

Alapító Okirat (egységes szerkezetben) Alapító Okirat (egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése (6720 Szeged, Széchenyi tér 11.) és dr. Kóczy Klára (6725 Szeged, Alföldi u. 32. ii/8.) a Polgári Törvénykönyvről

Részletesebben