A MAI MŰ Alapítvány. egységes szerkezetbe foglalt Alapító okirata. Általános rendelkezések

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A MAI MŰ Alapítvány. egységes szerkezetbe foglalt Alapító okirata. Általános rendelkezések"

Átírás

1 A MAI MŰ Alapítvány egységes szerkezetbe foglalt Alapító okirata Az eredeti Alapító okirat kelte: szeptember 30. Módosítva és kiegészítve: november 3. amely abból a célból jött létre, hogy az alapító az évi törvény Polgári törvénykönyvről 74\A - 74\F -ai alapján, jogi személyként működő közhasznú alapítványt hozzon létre. Általános rendelkezések Az alapító: Juhos István Puttó Az alapító lakcíme: 1064 Budapest, Izabella utca 91/a 4/2 Az Alapítvány neve: MAI MŰ Alapitvány Az Alapítvány angol neve: Creation of Today Foundation Az Alapítvány székhelye: 1064 Budapest, Izabella utca 91/a 4/2 Az Alapitvány honlapja: Az Alapítvány célja Az Alapítvány célja, hogy a kortárs tánc művészeti, szépirodalmi valamint a kortárs vizuális művészeti különös tekintettel a kortárs fotográfiai és videó művészeti- előadókat, alkotókat, támogassa és működésüket elősegítse. Az Alapítvány kiemelt célja, hogy a fenti művészeti területeken tevékenykedő fiatal alkotókat hozzásegítse a nyugodt alkotómunka feltételeinek megteremtéséhez és bemutatkozási lehetőséget biztosítson számukra. Az Alapitvány mint közhasznú társadalmi szervezet az egyén és a társadalom érdekeinek kielégitésre irányuló kulturális- elsősorban művészeti- tevékenységet folytat. Az Alapítvány a kultúra, a művészet, az ezekhez kapcsolódó ismeretterjesztés és képességfejlesztés területén fejti ki tevékenységét. A kultúra és a művészet területén folyamatos kutatási tevékenységet végez és törekszik az eredmények mihamarabbi hasznosítására és terjesztésére. Az Alapítvány anyagi és emberi erőforrásainak keretein belül támogatja a hozzá forduló ígéretes tehetségeket, művészeket, művészeti menedzsereket, pedagógusokat és mindazokat akik segítségét kérik és terveik a kortárs előadó és vizuális művészet magyarországi fejlesztését, valamint a kortárs magyar előadó és vizuális művészet nemzetközi megismertetését, továbbá a különböző nemzeti kulturális közegből jövő alkotók együttműködését és közeledését célozzák. Az Alpitvány a fenti célokat csoportos és egyéni képző és fotóművészeti kiállitások szervezésével és

2 megvalósitásával, kortárstánc előadások szervezésével és rendezésével kivánja megvalósitani. A kiállitások és előadások megvalósitásához annak megszervezésében való segitő közreműködésén túl- a szükséges költségeket az Alapitvány anyagi errőforrásaihoz mérten fedezni igyekszik. Az Alapítvány kiemelten fontosnak tartja, hogy az önálló művészeti elismerésért küzdő táncfilm műfajában alkotói stábok összehivásával táncművészek, koreográfusok, filmművészeti szakemberek- újitó, a műfaj határterületeit jól kezelő filmes alkotások létrejöttében közreműködjön. Lehetőégéhez mérten az Alapitvány a fenti művészeti ágakhoz kapcsolódó kerekasztal beszélgetéseket, előadásokat, alkotóműhelyeket szervez. Az Alapítvány a fenti művészeti ágakban alkotókat és tanulókat a szélesebb körű szakmai ismeretek megszerzése érdekében hazai és külföldi tanulmányok folytatásában, hazai és nemzetközi alkotóműhelyeken történő részvétel elősegitésében, a tanulmányi és a külföldi megélhetési költségek fedezésében támogatja. Az Alapítványvállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez; gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott tevékenységére fordítja; közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt Csatlakozás Az Alapítvány nyílt, ahhoz magyar és külföldi természetes és jogi személy egyaránt csatlakozhat, ha az Alapítvány céljainak eléréséhez vagyonrendeléssel hozzájárulnak és jelen Alapító okirat rendelkezéseit elfogadják. Az Alapítvány vagyona Az alapító, az Alapítvány céljainak elérése érdekében, jelen alapító okirat aláírásától számított nyolc napon belül az OTP banknál nyitott számlán elhelyez (azaz százezer) forintot. Az Alapítvány induló vagyona növekedhet az Alapítványhoz csatlakozók vagyonrendeléseivel, a kezelő szerv gazdálkodása során elért eredményekkel, valamint egyéb támogatásokkal. Az Alapítvány vagyon működtetése és felhasználása Az Alapítvány vagyonával való rendelkezés a kezelő szervet (kuratórium) illeti meg. A kezelő szerv e tevékenysége során az Alapítvány vagyonát vagy annak egy részét, az alapítványi célok veszélyeztetése nélkül, a jó és gondos vagyonkezelés szabályait betartva, az előre látható kockázatot és elérhető hasznot gondosan mérlegelve kamatozó banki betétbe helyezheti, részvénybe fektetheti, kötvényt, letéti vagy kincstári jegyet vásárolhat, azzal az Alapítvány céljait szolgáló jövedelmező vállalkozásokban vehet részt. Az Alapítvány céljainak megvalósulása érdekében, az Alapítvány teljes vagyona felhasználható. Az Alapítvány céljainak elérése érdekében az Alapítvány céljaira rendelt vagyonból ösztöndíjat és díjat alapíthat, dönthet ennek odaítéléséről, továbbá anyagi támogatást nyújthat a kortárstánc és kortárs vizuális művészeti alkotók hazai és külföldi tanulmányaihoz, a hazai és külföldi tanulmánok folytatása során felmerülő lakhatási költségekhez, kiállitások megvalósitásakor felmerülő nyersanyag és emberi erőforrás költségekhez, a táncfilm alkotások szélesebb nyilvánossággal történő bemutatáskor a bemutatás, elsősorban a befogadó intézmény mozi, kiállitótér oldalán felmerült költségek megtéritéséhez. Az ösztöndijban és dijazásban részesült köteles az ösztöndij idötartamnak lejártával, a bemutatók és kiállitások megvalpósulsását követően beszámolót irni, amely a költségelszámolást is

3 tartalmazza. Az Alapítvány cél szerinti és vállalkozási tevékenységből származó bevételeit elkülönítetten kezeli Az Alapitvány várható éves bevétele az ötmillió forintot nem éri el. A kezelő szerv Az Alapítványi vagyont, az alapító által létrehozott 5 fős kuratórium kezeli. A kuratórium elnökét és tagjait az alapító határozatlan időre kéri fel. A kuratórium elnöke: Sztripszky Tamás Miklós ( 1026 Budapest, Házmán utca 6. anyja neve: Spáczai Kornélia, születési helye és ideje: ) tagjai: Molnár Zoltán Zoilly (5435 Martfű, Lenin út 18, anyja neve: Nagy Mária, születési helye és ideje: Tiszaföldvár, ) Péter Alíz (7400 Kaposvár, Orczi utca 20/b, anyja neve: Szarka Klára, születési helye és ideje: Kaposvár, ) Behek Péter (1113 Budapest, Bartók Béla út 132 4/10, anyja neve: Nagy Mariann, születési helye és ideje: Pécs, ) Bacsa Teréz (1027 Budapest, Kapás utca I/2/10, születési helye és ideje: Budapest ) A kuratórium legfontosabb feladata, hogy az ügyrendjének megfelelő módon döntsön az alapítványi vagyonnal kapcsolatos gazdasági kérdésekben, a vagyon alapítványi célnak megfelelő felhasználásról és hasznosításáról, valamint az Alapítvány által nyújtott szolgáltatások igénybevételének módjáról. A kuratórium szükség szerint, de évente legalább két alkalommal ülésezik. A kuratórium üléseit a kuratórium elnöke hívja össze. Az ülések időpontjáról és a napirendi pontokról szóló tájékoztatást, 15 nappal az ülést megelőzően honlapján közzé teszi. A kuratórium akkor határozatképes, ha azon minden tag jelen van. Döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. A kuratórium ülései nyilvánosak, azokról jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet minden jelenlévő tag aláír. A kuratórium tagjainak teljes egyetértése szükséges az éves beszámoló és a közhasznúsági jelentés elfogadásához, továbbá a kuratórium elnökének megválasztásához és a képviseleti joggal rendelkező kuratóriumi tag kijelöléséhez. A kuratórium döntéseit határozatba foglalja, azt az érintettekkel írásban közli és a honlapján az érintett személy személyhez fűződő jogainak sérelme nélkül közzé teszi. A kuratórium döntéseiről annak tartalmára, hatályára, időpontjára és a döntés megszületéséhez kapcsolódó szavazati arányokra kitérve nyilvántartást vezet és ezt honlapján közzé teszi. A kuratórium gondoskodik, az Alapitvány által nyújtott szolgáltatássok igénybevételének módjáról és az éves beszámolójának az Alapitvány honlapján történő közzétételéről.

4 Az Alapitvány működése során keletkezett iratokba a személyhez fűzödő jogok sérelme nélkül bárki betekinthet.az iratokba történő betekintést irásban kell kérelemezni.a betekintést a kuratórium elnöke irásban engedélyezi, a kérelem kézbesitésétől számitott 30 napon belül. A betekintéshez a megfelelő körülményeket a kuratórium elnöke vagy az általa irásban meghatalmazott személy köteles biztositani, az Alapitvány székhelyén vagy az iratok nyugodt áttanulmányázásához szükséges erre megfelelő helyen. Az erdeteti okiratokat és a működés során keltkezett iratok eredeti példányát a betekintő nem viheti magával. Ha a betekintés célja indokolja azokról, a betekintést kérő saját költségén másoltatot készithet. A kuratórium döntésében nem vehet részt az a személy, akinek közeli hozzátartozója vagy élettársa kötelezettség vagy felelősség alól mentesül vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben vagy más döntésben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek az Alapítvány cél szerinti juttatásai keretében, a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeni szolgáltatás. A kuratórium tagja nem lehet olyan személy aki a taggá válást megelőző két éven belül legalább egy évig olyan közhasznú szervezetnél töltött be vezető tisztséget amely amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki A kuratórium tagja köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. A kuratórium szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal köteles az alapító részére tájékoztatás adni az addig végzett munkáról, így különösen az alapítványi vagyon felhasználásról. Az Alapítvány működése során keletkezett iratokról nyilvántartást vezet és gondoskodik azoknak honlapján történő közzétételéről. Az Alapítvány éves beszámolójának készítésével egyidejűleg közhasznúsági jelentést készít. Az éves beszámolót és a közhasznúsági jelentést megküldi az alapítónak, valamint legkésőbb a tárgyévet követő év június 30-áig honlapján közzé teszi.az éves közhasznúsági jelentésébe bárki betekinthet, illetőleg abból saját költségére másolatot készíthet. A kuratórium elnöke és tagjai megbízatásukat anyagi ellenszolgáltatás nélkül végzik, e tevékenységük során felmerült költségeik megtérítésére elszámolási kötelezettség mellet- igényt tarthatnak. A kuratórium vagy annak tisztségviselője által feladatkörében eljárva harmadik személynek okozott kárért az alapítvány felel. Képviselet Az Alapítvány képviseletét és az Alapitvány bakszámlája feletti rendelkezési jogot a kuratórium nevében annak elnöke látja el, aki a kuratórium felé történő beszámolási és elszámolási kötelezettség mellett - egyedül is jogosult az Alapítvány ügyeiben eljárni. Megszűnés Az Alapítvány határozatlan időre a nyilvántartásba vétellel jön létre és az onnan való törléssel szűnik meg. Megszűnése esetén az alapítványi vagyont hasonló célú alapítvány támogatására kell fordítani. Vegyes és záró rendelkezések

5 Az Alapítvány jogi személy létrejöttéhez az illetékes és hatáskörrel rendelkező bíróság Fővárosi bíróság általi nyilvántartásba vétel szükséges. Az alapító, az Alapítványt nyilvántartásba vétele után nem vonhatja vissza. Az alapító az alapító okiratot indokolt esetben az Alapítvány nevének, céljának és vagyonának sérelme nélkül módosíthatja. Jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári törvényekről szóló évi IV. törvény, a Közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. törvény rendelkezései az irányadóak. Kelt, Budapest november 2. Juhos István alapító

A Stromfeld Aurél Általános Iskola a Diákokért 50 éve Alapítvány alapító okirata egységes szerkezetben az 1. számú módosítással

A Stromfeld Aurél Általános Iskola a Diákokért 50 éve Alapítvány alapító okirata egységes szerkezetben az 1. számú módosítással A Stromfeld Aurél Általános Iskola a Diákokért 50 éve Alapítvány alapító okirata egységes szerkezetben az 1. számú módosítással A módosítás dőlt betűkkel szerepel. amely abból a célból készült, hogy az

Részletesebben

Bankszámlaszám: 11600006-00000000-50160116

Bankszámlaszám: 11600006-00000000-50160116 A Segíts!" Önkéntesek a Gyulai Kórház Gyermek Osztályáért Alapítvány Alapító Okirata Adószám: 18221479-1-24 Bankszámlaszám: 11600006-00000000-50160116 2 Alapító Okirat, amelyben az 1./ alapító a Polgári

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT MARTONYI FEJLŐDÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY

ALAPÍTÓ OKIRAT MARTONYI FEJLŐDÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT MARTONYI FEJLŐDÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY Az Alapító Okirat kelte: 2009. december 21. Egységes szerkezetbe foglalás időpontja: 2010. március 12. 1 ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT amely abból a célból készült,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK II. ALAPÍTVÁNY CÉLJA

ALAPÍTÓ OKIRAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK II. ALAPÍTVÁNY CÉLJA ALAPÍTÓ OKIRAT mellyel az I. részben megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A 74/F. -ai, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény alapján jogi

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT PANNONHALMI ÓVODÁT ÉS BÖLCSŐDÉT TÁMOGATÓ ALAPÍTVÁNY I. AZ ALAPÍTVÁNY NEVE, SZÉKHELYE, ALAPÍTÓI

ALAPÍTÓ OKIRAT PANNONHALMI ÓVODÁT ÉS BÖLCSŐDÉT TÁMOGATÓ ALAPÍTVÁNY I. AZ ALAPÍTVÁNY NEVE, SZÉKHELYE, ALAPÍTÓI ALAPÍTÓ OKIRAT PANNONHALMI ÓVODÁT ÉS BÖLCSŐDÉT TÁMOGATÓ ALAPÍTVÁNY Az1. pontban megjelölt alapítók elhatározzák, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A- 74F -ai, valamint a Közhasznú

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN A Budapesti Olimpia gondolatát népszerűsítő BOM egyesület a Polgári Törvénykönyv Harmadik Rész XXII. fejezete alapján a magyar sport támogatása céljából

Részletesebben

A Kárpát-medence Jövőjéért. Alapítvány. Alapító Okirata

A Kárpát-medence Jövőjéért. Alapítvány. Alapító Okirata A Kárpát-medence Jövőjéért Alapítvány Alapító Okirata Készítette: Dr. Kelecsényi Beáta Ügyvédi Iroda 1136 Budapest, Hollán E. u. 28. fszt. 2. Tel./Fax: 349-3743, 0630-243-8855 Email: kelecsenyi.beata@chello.hu

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT 2 AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI ÉS CÉLJA 1 AZ ALAPÍTÓ ADATAI 2.1 AZ ALAPÍTVÁNY NEVE: 2.2 AZ ALAPÍTVÁNY SZÉKHELYE: 2.3 AZ ALAPÍTVÁNY JOGÁLLÁSA:

ALAPÍTÓ OKIRAT 2 AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI ÉS CÉLJA 1 AZ ALAPÍTÓ ADATAI 2.1 AZ ALAPÍTVÁNY NEVE: 2.2 AZ ALAPÍTVÁNY SZÉKHELYE: 2.3 AZ ALAPÍTVÁNY JOGÁLLÁSA: ALAPÍTÓ OKIRAT A jelen Alapító Okirat I. pontjában megnevezett Alapító a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A-74/F -ai, valamint a Közhasznú szervezetekről szóló

Részletesebben

PÉCSI TENISZÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

PÉCSI TENISZÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY PÉCSI TENISZÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT I. Az Alapítvány neve, székhelye Az Alapítvány neve: PÉCSI TENISZÉRT Közhasznú Alapítvány Az Alapítvány székhelye: 7635 Pécs Kisszkókó dűlő 7. II. Az

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPÍTÓ OKIRATA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A NAPRA-forgó Közalapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. Győr-Moson-Sopron Megye Önkormányzatának Közgyűlése (a továbbiakban: Alapító) a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény

Részletesebben

A BAJAI SZÍNHÁZÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A BAJAI SZÍNHÁZÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN A BAJAI SZÍNHÁZÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN Székhely: 6500 Baja, Szent Imre tér 5. ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA Alulírott alapítók a továbbiakban: Alapítók tartós közérdekű

Részletesebben

A HORGONY" Pszichiátriai Betegekért Közhasznú Alapítvány. alapító okiratának a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege

A HORGONY Pszichiátriai Betegekért Közhasznú Alapítvány. alapító okiratának a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege 1 A HORGONY" Pszichiátriai Betegekért Közhasznú Alapítvány alapító okiratának a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege Az alapító okirat abból a célból készült, hogy az1./ pontban megjelölt

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - változásokkal egységes szerkezetben -

ALAPÍTÓ OKIRAT - változásokkal egységes szerkezetben - ALAPÍTÓ OKIRAT - változásokkal egységes szerkezetben - A jelen Alapító Okirat 1. pontjában megnevezett Alapító a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A-74/F -ai, valamint

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Alapító ( - Fővárosi Bíróságon 60468/96 nyilvántartási szám alatt bejegyzett) Budafoki Nyolcévfolyamos Oktatásért Alapítvány (Alapítvány) Alapító Okiratát -

Részletesebben

KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA 2 Alulírott Alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (továbbiakban: Ptk.) 74/A F -ai, valamint a közhasznú szervezetekről szóló

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalt módosított Alapító Okirat

Egységes szerkezetbe foglalt módosított Alapító Okirat Egységes szerkezetbe foglalt módosított Alapító Okirat Gállné Rabatin Edit Anyja neve: Gazdag Ilona Lakcím: 1183 Budapest, Őrs utca 5. fsz: 11. mint alapító (továbbiakban: Alapító), jelen Alapító okiratban

Részletesebben

Mészáros Károly Erdészeti Felsőoktatási Emlékalapítvány Alapító Okirata (egységes szerkezetben)

Mészáros Károly Erdészeti Felsőoktatási Emlékalapítvány Alapító Okirata (egységes szerkezetben) Mészáros Károly Erdészeti Felsőoktatási Emlékalapítvány Alapító Okirata (egységes szerkezetben) Az alapítók Prof. Dr. Mészáros Károly emlékére, az erdészeti felsőoktatás, az erdészeti politika és az erdészeti

Részletesebben

Állatorvosok az állatvédelemért Alapítvány

Állatorvosok az állatvédelemért Alapítvány 1 Állatorvosok az állatvédelemért Alapítvány Alapító Okirata ALAPÍTVA: Budapest, 2008. december 09. 2 I. Általános rendelkezések ALAPÍTÓ OKIRAT 1. Az Alapítvány elnevezése: Állatorvosok az állatvédelemért

Részletesebben

Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg

Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg A ROMNET-MÉDIA ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg 2003. május 4. A Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló többször módosított 1959. évi IV. Törvény

Részletesebben

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOLGLALT PREAMBULUM ALAPÍTÓ OKIRAT

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOLGLALT PREAMBULUM ALAPÍTÓ OKIRAT A DUNABOGDÁNY ISKOLÁÉRT ALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOLGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA PREAMBULUM Az alapító 2010. november 22-én írta alá a Dunabogdányi Iskoláért Alapítvány alapító okiratát,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében A Közhasznú Alapítvány alapítója a Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet általános jogutódjaként az Ajkai Szakképző Iskola és Kollégium a közhasznú jogállás megszerzése érdekében

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata mint alapító (a továbbiakban: Alapító) a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A. -a alapján jogi személyiséggel rendelkező,

Részletesebben

Reménytadó Alapítvány Alapító okirata. Alapító okirat

Reménytadó Alapítvány Alapító okirata. Alapító okirat Alapító okirat amely készült a Ptk. 74/A.-74/F. -ai, valamint az 1997. évi CLVI. tv. rendelkezései alapján létrejött Reménytadó Alapítvány ként, melyet a természetes személy Alapító az alábbiak szerint

Részletesebben

NAGYKANIZSAI PIARISTA ISKOLÁÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

NAGYKANIZSAI PIARISTA ISKOLÁÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA NAGYKANIZSAI PIARISTA ISKOLÁÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA Alulírott Alapító a Ptk. 74/A-F. -ai, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1991. évi CLVI. törvény alapján az alábbi Alapítvány létrehozását

Részletesebben

A CSÁNY KÖZGAZDASÁGI SZKI PÁRTOLÓI KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

A CSÁNY KÖZGAZDASÁGI SZKI PÁRTOLÓI KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A CSÁNY KÖZGAZDASÁGI SZKI PÁRTOLÓI KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA 2009. március 27. A Csány Közgazdasági SZKI Pártolói Közhasznú Alapítvány Alapító Okirata I. Alulírott Alapítók tartós közérdekű

Részletesebben

A Nap Harmata Közhasznú Alapítvány Alapító Okirata

A Nap Harmata Közhasznú Alapítvány Alapító Okirata A Nap Harmata Közhasznú Alapítvány Alapító Okirata Jelen Alapító Okirat 1. pontjában megnevezett Alapító a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A-74/F -ai, valamint

Részletesebben

ALAPÍTVÁNYI ALAPÍTÓ OKIRAT (A 2011.augusztus 22.-i módosításokkal egységes szerkezetben)

ALAPÍTVÁNYI ALAPÍTÓ OKIRAT (A 2011.augusztus 22.-i módosításokkal egységes szerkezetben) ALAPÍTVÁNYI ALAPÍTÓ OKIRAT (A 2011.augusztus 22.-i módosításokkal egységes szerkezetben) A jelen okiratban az Alapító arra vállal kötelezettséget, hogy a felhasználási cél megjelölésével önálló vagyont

Részletesebben

Alapító Okirat 2012.

Alapító Okirat 2012. Kékes Kutató-Mentő Alapítvány Alapító Okirat 2012. ALAPÍTÓ OKIRAT Alapító Okirat 2 amely abból a célból készült, hogy az 1. pontban megjelölt Alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény

Részletesebben

KI DERGARTE ALAPÍTVÁ Y MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA. Budapest, 2008-06-27.

KI DERGARTE ALAPÍTVÁ Y MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA. Budapest, 2008-06-27. A KI DERGARTE ALAPÍTVÁ Y MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA Budapest, 2008-06-27. KI DERGARTE ALAPÍTVÁ Y ALAPÍTÓ OKIRAT amely módosításokkal egységes szerkezetben tartalmazza a

Részletesebben

SZÍVVEL ÉS LÉLEKKEL KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA. Preambulum

SZÍVVEL ÉS LÉLEKKEL KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA. Preambulum SZÍVVEL ÉS LÉLEKKEL KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA Preambulum Alulírott alapító a Ptk. 74/A-F. -ai, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény alapján az alábbi alapítvány

Részletesebben