A KÉZMŰIPARI MŰVÉSZETI DIÁK ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A KÉZMŰIPARI MŰVÉSZETI DIÁK ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA"

Átírás

1 A KÉZMŰIPARI MŰVÉSZETI DIÁK ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA amely abból a célból készült, hogy az 1. pontban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv 74/A-74/F. -ai alapján jogi személyként működő alapítványt hozzon létre az alábbiak szerint: Az Alapító az alapító okiratot a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. törvényben foglalt követelményeknek megfelelően készíti. 1.) Az Alapító: Szenáky Éva Valéria 2.) Az Alapítvány neve: Kézműipari Művészeti Diák Alapítvány 3.) Az Alapítvány székhelye: 1097 Budapest, IX. kerület, Illatos út ) Az Alapítvány céljai: a.) b.) c.) Segítségnyújtás a Kézműipari Szakközépiskola (1097 Budapest, Illatos út 2-4.) oktatói feltételrendszerének fejlesztéséhez, korszerű oktatási technológiával, valamint technikai eszközökkel való ellátásához. Az egészségmegőrzés, betegségmegelőzés támogatása, szenvedélybetegségek (drog, alkohol, dohányzás, stb.) kialakulását megakadályozó prevenciós programokban való részvétel, szakértők előadásainak szervezése. Különböző egészségnevelési pályázatok, programok, továbbképzések támogatása. Iskolai rendezvények szervezése az egészségmegőrző környezet biztosításáról. Jegyzetek és egyéb írásos oktatási segédeszközök (pld.: feladatgyűjtemények készíttetése, szakmai anyagok fordíttatása, részvétel az iskolában folytatott pedagógiai kísérletekben, nevelésben, képességfejlesztésben, ismeretterjesztésben, mindezek támogatása, elősegítése. d.) Ösztöndíj támogatás nyújtása a Kézműipari Szakközépiskola (1097 Budapest, Illatos út 2-4.) arra érdemes tanulóinak, illetve pedagógusainak, és egyéb munkatársainak, az iskolai oktató- nevelő munka színvonalát növelő magasabb kvalifikáció megszerzése segítése érdekében bel- és külföldön egyaránt. e.) f.) A kiemelkedő teljesítményt nyújtó iskolai tanulók, illetve pedagógusok és egyéb munkatársak jutalmazása. A Kézműipari Szakközépiskola (1097 Budapest, Illatos út 2-4.) szakmai fejlődése szempontjából fontos bel- és külföldi partnerek fogadásához támogatás nyújtása, az euroatlanti integráció elősegítése, nemzetközi kapcsolatok létesítése és fenntartása.

2 2. oldal g.) h.) i.) j.) k.) l.) m.) n.) o.) p.) q.) A Kézműipari Szakközépiskola (1097 Budapest, Illatos út 2-4.) más iskolákkal fennálló, illetve létesítendő kapcsolatok építése, és ezek segítése. A hátrányos helyzetű, de tehetséges diákok támogatása. A hátrányos helyzetű (pld. nemzeti, etnikai, vallási stb. kisebbséget képező, vagy sérült) diákok, diákcsoportok, társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, beilleszkedésük segítése. A magyar nyelvet és kultúrát elsajátítani szándékozó nem magyar állampolgárságú diákok ösztöndíj támogatása. Az iskolai sporttevékenység és környezetvédelem elősegítése, szervezése és támogatása. A környezet megóvására és az egészséges életmódra való nevelés. Iskolai sportversenyeken való eredményes részvétel támogatása, díjak, tárgyjutalmak felajánlása, utazási költségekhez történő hozzájárulás, a sportolás tárgyi feltételeinek javítása. Kultúrális programok, vetélkedők rendezése, színház-, múzeum-, hangversenylátogatások szervezése, színjátszókör működtetése. Filmklub, táncház, énekkar, irodalmi színpad, színházbarátok köre, iskolai rendezvények, ünnepélyek, művészeti napok, diáknap támogatása. Vers- és prózamondó versenyeken való részvétel támogatása. Diákújság, iskolarádió működtetésének támogatása. Kézműves napok támogatása. Író-olvasó találkozók szervezése, diák költők és írók bemutatkozásának támogatása. A Budapest IX. kerületének kultúrális örökségének megóvása, a kerület híres embereinek, emlékhelyeinek felkutatása, hagyományőrző programok szervezése. A helyi (Budapest IX. kerületének) műemlékvédelmi értékek felkutatása, megóvása. A környezetvédelem, a természetvédelem ügyének felvállalása, ezzel kapcsolatos szakkörök működtetése, az állatvédelemmel kapcsolatosan ismeretterjesztő előadások szervezése pld.: a lakásban történő álattartás írott és íratlan szabályairól szólóan. Az emberi és állampolgári jogokról való ismeretterjesztés, felvilágosítás. A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségek, valamint a határon túli magyarság érdekképviseletének támogatása, szervezeteikkel való együttmőködés. A gyermek és ifjúságvédelem ügyének támogatása, a veszélyeztetettség kialakulásának megelőzése, a családban való nevelés elősegítése. Diákjogi előadások tartásának támogatása Az Alapítvány ösztöndíjat és egyszeri támogatást is nyújthat, valamint az alapítványi célok mind hatékonyabb megvalósítása érdekében fő- és mellékállású alkalmazottat is foglalkoztathat. 4.2 Az Alapítvány besorolási kategóriája: közhasznú szervezet.

3 3. oldal 4.3. Az Alapítvány által végzendő közhasznú tevékenységek: (Jelzésként, szerepelnek - hivatkozásként - az Alapítvány fent rögzített céljainak betű szerinti megjelölései) - egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység b. - nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés c., d., e., n., o. - kulturális tevékenység k. - kulturális örökség megóvása l. - műemlékvédelem m. - természetvédelem, állatvédelem n. - környezetvédelem n. - gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet q. - hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése h. - emberi és állampolgári jogok védelme o. - a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység p. - sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével j. - euroatlanti integráció elősegítése f. Ezek keretében: - kutatási támogatást, ösztöndíjat nyújt, - hazai és nemzetközi konferenciákon, szemináriumokon, tanulmányutakon való részvételt támogat, - tanulmányi ösztöndíjakat, támogatást nyújt tanulóknak illetve pedagógusoknak és egyéb iskolai munkatársaknak, - szakkönyvek, szakmai folyóiratok és taneszközök beszerzését támogatja, - konferenciákat, tanulmányi versenyeket, vetélkedőket. sporteseményeket szervez, stb, - díjakat, tárgyjutalmakat ajánl fel, utazási költségekhez járul hozzá, - kiadványokat ad ki és terjeszt, - programokat, előadásokat szervez. 5.) Az Alapítvány induló vagyona: az Alapító által rendelkezésre bocsátott ,- Ft., azaz Kétszázezer forint, amelyet az Alapító a jelen alapító okirat aláírásától számított nyolc napon belül az Alapítvány nevére megnyitott bankszámlán helyez el Az alapítvány elôbbiekben meghatározott induló vagyona növekedhet a csatlakozók hozzájárulásaival, valamint a kezelô szerv gazdálkodásának eredményével Az Alapítvány vagyona a célokban megfogalmazott tevékenységekre egyszeri támogatás, illetve ösztöndíj formájában használható fel. Az Alapítvány induló vagyona, annak kamatai, valamint a csatlakozások teljes összegben használhatók fel az Alapítvány céljainak elérése érdekében Az Alapítványhoz bármely bel- és külföldi természetes és jogi személy csatlakozhat, ha az Alapítvány céljaival egyetért és azt anyagilag támogatni kívánja.

4 4. oldal 5.4. Az esetleges külföldi támogatásoknak valutában történő kezelésére külön devizaszámlát nyit és az azon lévő, illetve oda befolyó összeget devizában is felhasználhatja. 6.) Az Alapítvány kezelő szerve: a Kuratórium, melynek létszáma 6 fő Az Alapítvány Kuratóriumának tagjai: 1. Horvát Csaba Lajos elnök 2. Domsicz Gyuláné 3. Fecske Veronika 4. Pálos Miklós 5. Zsolnai Éva 6. Kanizsai Eszter Az Alapítvány képviselője: Horvát Csaba Lajos elnök A kuratóriumi tagokat az Alapítók határozatlan időre kérik fel, amely megbízatás csak indokolt esetben (74/C. (6) bekezdés) vonható vissza. A Kuratórium tagjai tevékenységükért tiszteletdíjban nem részesülnek, de az Alapítvány működésével kapcsolatban felmerült költségeiknek az Alapítványtól való megtérítésére jogosultak Nem jelölhető ki, illetve nem hozható létre olyan kezelő szerv (Kuratórium), amelyben az alapítók - közvetlenül, vagy közvetve - az alapítvány vagyonának felhasználására meghatározó befolyást gyakorolhatnak. (Ptk. 74/C. (3) bekezdés) 6.2. A Kuratórium dönt a pénz és más alapítványi tulajdonban lévő eszközök alapítványi céloknak megfelelő felhasználásáról, jogköre továbbá saját működési rendjének kialakítása. Az Alapítvány kifizetéseiért a Kuratórium felelős A Kuratórium szükség szerint, de legalább évente ülésezik, valamint évente egy alkalommal köteles tájékoztatni az Alapítókat az Alapítvány munkájáról, különös tekintettel az alapítványi vagyon kezelésére és felhasználására A Kuratóriumot az elnök, vagy bármely két kuratóriumi tag írásban, együttesen hívja össze. Szabályszerűnek az összehívás akkor minősül, ha a tagok az ülésről legalább nyolc nappal az ülés időpontját megelőzően értesülnek és az ülés tárgysorozatáról leírást kapnak A Kuratórium ülései nyilvánosak. A Kuratórium akkor határozatképes, ha a szabályszerűen összehívott ülésen a határozat meghozatalakor a tagok több, mint kétharmada jelen van. A Kuratórium döntéseit, nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza A Kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója /Ptk b./, élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján: - kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy

5 5. oldal - bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek az Alapítvány cél szerinti juttatásai keretében bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás Az Alapítvány köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági jelentést készíteni. A közhasznúsági jelentés elfogadása a Kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik. Az Alapítvány éves beszámolójának jóváhagyása a közhasznúsági jelentés elfogadásával egyidejűleg, tárgyévet követő év május 31. napjáig a Kuratórium egyhangú döntése alapján történik A Kuratórium ülései nyilvánosak. A kuratóriumi ülésekről minden esetben nyilvántartás készül, amelyből megállapítható a Kuratórium döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges személye). A Kuratórium döntéseit a döntés időpontját követő két héten belül írásban, ajánlott postai küldemény útján közli az érintettekkel, valamint az Alapítvány székhelyén található tájékoztató faliújságon kifüggeszti. A Kuratórium mindezeken felül, az Alapítvány működésével, szolgáltatásai igénybevételével kapcsolatos információk és a beszámoló közlésének nyilvánosságát a Magyar Nemzet című újságban való közzététellel biztosítja Az iratbetekintés rendje: Az Alapítvány működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba előzetes egyeztetés után munkaidőben az Alapítvány székhelyén bárki betekinthet, arról saját költségére másolatot készíthet. 7.) Felügyelő Bizottság: Az Alapítvány éves bevétele várhatóan nem haladja meg az ötmillió forintot, ezért az Alapítók nem hoznak létre a vezető szervtől elkülönült felügyelő szervet. 8.) Valamely közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet az Alapítvány vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig - vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. 9.) Az Alapítványt az elnök önállóan képviseli. Az Alapítvány bankszámlája felett, együttes aláírással az arra jogosultak:. 1. Horvát Csaba Lajos elnök 2.Domsicz Gyuláné könyvelés 10.) Az Alapítvány esetleges megszűnésére a Ptk. 74/E. paragrafusa az irányadó. Megszűnés esetén a maradék vagyon hasonló célú alapítványra száll át.

6 6. oldal 11.) Az Alapítvány vállalkozói tevékenységet is folytathat, amely azonban nem lehet az Alapítvány fő tevékenysége. Az Alapítvány vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. Gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt az alapítványi célokban megfogalmazott tevékenységekre használja fel. 12.) Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, illetve azoktól támogatást nem kap, továbbá országgyűlési és önkormányzati képviselőjelöltet nem állít, és nem támogat. 13.) Amennyiben az Alapítvány befektetési tevékenységet végez, a Kuratórium Befektetési Szabályzatot készít, és azt egyhangúlag fogadja el. 14.) A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a hatályos jogszabályok szerint kell eljárni. Jelen alapító okirat a Fővárosi Bíróság végzésével válik érvényessé. Budapest, március 5. Szenáky Éva Valéria Alapító Ellenjegyzem Budapesten, március 5-én: Számlaszám: Adószám:

ALAPÍTÓ OKIRAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPÍTÓ OKIRAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPÍTÓ OKIRAT Szálka Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 8. (1), (4) és (5) bekezdéseiben meghatározott kötelezően ellátandó közfeladatokról,

Részletesebben

1.) Alapítók: Dobos Istvánné 2119 Pécel, Szőlőhegy u. 13

1.) Alapítók: Dobos Istvánné 2119 Pécel, Szőlőhegy u. 13 ./,. Ráday Pál Alapítvány alapító okirata módosító rendelkezésekkel egységes szerkezetbe foglalt okirata, mely módosítást a vastag betűs szövegrész tartalmazza me ly abból a célból készült, hogy az I.)

Részletesebben

Világ Királynője Engesztelő Mozgalom Alapszabálya módosításokkal egységes szerkezetben

Világ Királynője Engesztelő Mozgalom Alapszabálya módosításokkal egységes szerkezetben Világ Királynője Engesztelő Mozgalom Alapszabálya módosításokkal egységes szerkezetben mely Alapszabályt a Taggyűlésen megjelent tagok az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek

Részletesebben

BOTAFOGO Szabadidő-, Sport és Kulturális Szolgáltató Egyesület. ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben

BOTAFOGO Szabadidő-, Sport és Kulturális Szolgáltató Egyesület. ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben BOTAFOGO Szabadidő-, Sport és Kulturális Szolgáltató Egyesület ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben Elfogadva a 2015. március 27-i Közgyűlésen. (A 2010-es Alapszabályhoz képest a változtatások dőlt betűvel

Részletesebben

Az új Polgári Törvénykönyv és a Civil törvény civil szervezeteket érintő rendelkezéseinek hatása a létesítő okiratra teendők, változások 2014-ben

Az új Polgári Törvénykönyv és a Civil törvény civil szervezeteket érintő rendelkezéseinek hatása a létesítő okiratra teendők, változások 2014-ben Az új Polgári Törvénykönyv és a Civil törvény civil szervezeteket érintő rendelkezéseinek hatása a létesítő okiratra teendők, változások 2014-ben Készült: EMMI Civil Kapcsolatok Főosztályán 2014. április

Részletesebben

,,AMERIKAI ALAPITVANYI ISKOLAERT Alapitvany. Alapito Okirat

,,AMERIKAI ALAPITVANYI ISKOLAERT Alapitvany. Alapito Okirat ,,AMERIKAI ALAPITVANYI ISKOLAERT Alapitvany Alapito Okirat 1. Az alapitvany neve:,,amerikai Alapitvanyi Iskolaert" 1.1 Az Alapitvany Szekhelye: 1075 Budapest, Wesselenyi u.44. 2. Alapitdk: Alapito vagyon:

Részletesebben

A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, alapító okirata, kezelı szervének tagjai

A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, alapító okirata, kezelı szervének tagjai A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, alapító okirata, kezelı szervének tagjai 1) A közalapítvány neve: GYERMEKEINK MŐVELTSÉGÉÉRT ALAPÍTVÁNY A közalapítvány székhelye:

Részletesebben

SEGÉDLET a civil szervezetekre vonatkozó szabályok áttekintéséhez zárás: 2014. árpilis 08. napján

SEGÉDLET a civil szervezetekre vonatkozó szabályok áttekintéséhez zárás: 2014. árpilis 08. napján SEGÉDLET a civil szervezetekre vonatkozó szabályok áttekintéséhez zárás: 2014. árpilis 08. napján Ptk. általános Ptk. speciális Civil tv. 3:1. [A jogi személy jogképessége] (1) A jogi személy jogképes:

Részletesebben

A HEGYRE FEL! TERMÉSZETJÁRÓ EGYESÜLET RÖVIDEN 'HFTE' ALAPSZABÁLYA

A HEGYRE FEL! TERMÉSZETJÁRÓ EGYESÜLET RÖVIDEN 'HFTE' ALAPSZABÁLYA A HEGYRE FEL! TERMÉSZETJÁRÓ EGYESÜLET RÖVIDEN 'HFTE' ALAPSZABÁLYA Preambulum: Jelen Alapító okirat az Egyesület 2013. 05. 24. napján megtartott közgyűlésen elfogadott, a 2013. 06. 30. és 2014.02.28. megtartott

Részletesebben

Magyar Csaladtortenet-kutato. a modositasokkal egyseges szerkezetben *

Magyar Csaladtortenet-kutato. a modositasokkal egyseges szerkezetben * A Magyar Csaladtortenet-kutato Al a p s z u b a l y a Egyesiilet a modositasokkal egyseges szerkezetben * Az alapit6k a hatalyos jogszabalyok szerint 2011. januar ls-i Kozgyulesukon elhataroztak a Magyar

Részletesebben

Képzési anyag a civil szerveztek működésének támogatására

Képzési anyag a civil szerveztek működésének támogatására Képzési anyag a civil szerveztek működésének támogatására NOSZA Egyesület 2014 Tartalom Bevezetés... 3 I. Részvételi jogok... 4 Közérdekű adatok megismerése... 4 Bírósági jogérvényesítés... 4 Közérdekű

Részletesebben

A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 2014 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A Magyar Kézilabda Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) a Magyarországon működő, a kézilabda sportágban sporttevékenységet

Részletesebben

Nemzeti Együttműködési Alap

Nemzeti Együttműködési Alap Nemzeti Együttműködési Alap Képzési segédlet 2012. A megújult civil támogatási rendszer a Nemzeti Együttműködési Alap bemutatása Képzési segédlet Készült az ÁROP 2.2.10-10-2010-0001 program keretében Budapest,

Részletesebben

2010. évi CLXXXII. törvény. a Bethlen Gábor Alapról. 1. Az Alap célja, kedvezményezettjei

2010. évi CLXXXII. törvény. a Bethlen Gábor Alapról. 1. Az Alap célja, kedvezményezettjei 2010. évi CLXXXII. törvény a Bethlen Gábor Alapról Az Országgyűlés - a Magyarország határain kívül élő magyarság szülőföldjén való boldogulásának, Magyarországgal való sokoldalú kapcsolatai ápolásának

Részletesebben

Tanárok Európai Egyesülete

Tanárok Európai Egyesülete Tanárok Európai Egyesülete A Tanárok Európai Egyesületének Alapszabálya, amely készült az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. tv., valamint annak módosításai alapján. I. AZ EGYESÜLET NEVE ÉS CÉLJA Az

Részletesebben

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap gazdálkodási és kezelési szabályzata

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap gazdálkodási és kezelési szabályzata A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap gazdálkodási és kezelési szabályzata A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról

Részletesebben

Magyar Reprográfiai Szövetség. Alapszabály. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege

Magyar Reprográfiai Szövetség. Alapszabály. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege Magyar Reprográfiai Szövetség Alapszabály módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I.1 A Szövetség neve: Magyar Reprográfiai Szövetség I.2 A Szövetség rövid neve:

Részletesebben

A nonprofit szervezetek száma és megoszlása közhasznú státus és szervezeti forma szerint 2010. Közhasznúvá

A nonprofit szervezetek száma és megoszlása közhasznú státus és szervezeti forma szerint 2010. Közhasznúvá A közcél, a közfeladat és a közhasznúság összefüggő rendszere, a jellemző közfeladatokat tartalmazó jogszabályok, a közhasznú jogállás megszerzésének és megőrzésének időzítése, tekintettel a megfelelő

Részletesebben

A M Ó D O S Í T Á S O K K A L E G Y S É G E S S Z E R K E Z E T B E F O G L A L T ALAPS Z A B Á L Y. 1. A Társaság elnevezése

A M Ó D O S Í T Á S O K K A L E G Y S É G E S S Z E R K E Z E T B E F O G L A L T ALAPS Z A B Á L Y. 1. A Társaság elnevezése A M Ó D O S Í T Á S O K K A L E G Y S É G E S S Z E R K E Z E T B E F O G L A L T ALAPS Z A B Á L Y 1. A Társaság elnevezése 1.1. A Társaság elnevezése: MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok, egyházak, lakásszövetkezetek, vízitársulatok adózásának alapvető szabályai 2013.

Egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok, egyházak, lakásszövetkezetek, vízitársulatok adózásának alapvető szabályai 2013. Egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok, egyházak, lakásszövetkezetek, vízitársulatok adózásának alapvető szabályai 2013. Az egyesületek, köztestületek, alapítványok, közalapítványok, egyházak a

Részletesebben

- 1 - 4028 D e b r e c e n, Simonyi út 20. KSH szám: 11154433 6419 122 09 Cégjegyzékszám: 09-02-000354 Adószám:11154433-2-09

- 1 - 4028 D e b r e c e n, Simonyi út 20. KSH szám: 11154433 6419 122 09 Cégjegyzékszám: 09-02-000354 Adószám:11154433-2-09 - 1-4028 D e b r e c e n, Simonyi út 20. KSH szám: 11154433 6419 122 09 Cégjegyzékszám: 09-02-000354 Adószám:11154433-2-09 Egységes szerkezetbe foglalt, hatályos szövegű ALAPSZABÁLY (a változások vastag,

Részletesebben

Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.

Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény ( új Ptk.) Az új Ptk. civil szervezetekre alkalmazandó jogszabályhelyei: jogi személyekre vonatkozó általános szabályok 3:1. - 3:38. egyesületekre vonatkozó

Részletesebben

Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság. Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére

Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság. Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Véleményező bizottság: Közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről szóló szabályzat, és a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről szóló

Részletesebben

A régi és az új Ptk. összehasonlítása a civil szervezetek szabályozását illetően

A régi és az új Ptk. összehasonlítása a civil szervezetek szabályozását illetően A régi és az új Ptk. összehasonlítása a civil szervezetek szabályozását illetően Ennek a kiegészítésnek az a célja, hogy összefüggően bemutassa: a Polgári Törvénykönyv megváltozásával milyen más, megváltozott

Részletesebben

Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központ 1012 Budapest, Attila út 93. Hatályos: 2012. január 20 -tól

Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központ 1012 Budapest, Attila út 93. Hatályos: 2012. január 20 -tól SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉRELMEK INTÉZÉSÉNEK, TOVÁBBÁ A KÖTELEZŐEN KÖZZÉTEENDŐ ADATOK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALÁNAK RENDJÉRŐL 2012. Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. A 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

ALAPSZABÁLY. A 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről ALAPSZABÁLY Patika Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár I. fejezet ÁLTALÁNOS RÉSZ Az alapító tagok az alul írott napon és helyen elhatározták, hogy kiegészítő egészségpénztárat alapítanak az egészségügyi

Részletesebben

Magyar Lovassport Szövetség elnöksége által elfogadott, 2015. február 21-től hatályos Szervezeti és Működési Szabályzat

Magyar Lovassport Szövetség elnöksége által elfogadott, 2015. február 21-től hatályos Szervezeti és Működési Szabályzat Magyar Lovassport Szövetség elnöksége által elfogadott, 2015. február 21-től hatályos Szervezeti és Működési Szabályzat 1 Általános rendelkezések 1. A Szabályzat hatálya A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

MOZGASKORLATOZOTTAK BARANYA MEGYEI EGYESULETE ALAPSZABALYA. Modositasok datumai: 2004.05.22. 2005.05.07. 2006.05.06. 2011.04.30.

MOZGASKORLATOZOTTAK BARANYA MEGYEI EGYESULETE ALAPSZABALYA. Modositasok datumai: 2004.05.22. 2005.05.07. 2006.05.06. 2011.04.30. MOZGASKORLATOZOTTAK BARANYA MEGYEI EGYESULETE ALAPSZABALYA Modositasok datumai: 2004.05.22. 2005.05.07. 2006.05.06. 2011.04.30. B E V E Z E TO A Mozgaskorlatozottak Baranya Megyei Egyesuletenek celjai

Részletesebben

H A L L G A T Ó I Ö N K O R M Á N Y Z A T

H A L L G A T Ó I Ö N K O R M Á N Y Z A T Wesley János Lelkészképző Főiskola H A L L G A T Ó I Ö N K O R M Á N Y Z A T SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest 2006. április A Wesley János Lelkészképző Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) hallgatói

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 26-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat által nyújtott támogatások szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Részletesebben