A Szóra Késztető Alapítvány - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt - ALAPÍTÓ OKIRATA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Szóra Késztető Alapítvány - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt - ALAPÍTÓ OKIRATA"

Átírás

1 A Szóra Késztető Alapítvány - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt - ALAPÍTÓ OKIRATA Alulírott Gazda Yvonne (anyja neve: Kósa Ilona, születési hely és idő: Marosvásárhely , lakcím: 1115 Budapest, Kelenföldi út fszt.7.) alapító, a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959 évi. IV. törvény 74/A F. -ai alapján az alábbi alapítvány létrehozását határoztam el: 1. Az Alapítvány neve: Szóra Késztető Alapítvány 2. Az Alapítvány székhelye: 1117 Budapest, Erőmű utca Az Alapítvány induló vagyona : Ft, azaz százezer forint. 4. A szervezet hatóköre: helyi. 5. Az Alapítvány önálló jogi személy. 6. Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. 7. Az Alapítvány típusa: Az Alapítvány nyílt, ahhoz ha a törvény eltérően nem rendelkezik bárki feltétel nélkül csatlakozhat, amennyiben magáénak vallja az Alapítvány céljait és működési szabályait. Támogatással, juttatással a támogató nem válik alapítóvá. 8. Az Alapítvány vagyona Az Alapítvány céljaira rendelt vagyon ,- Ft, azaz egyszázezer forint, melyet Alapító egy összegben az Alapítvány nevére nyitott és elkülönített számlára az Alapító Okirat aláírásával egyidejűleg befizetett. Az Alapítvány teljes vagyona a célokban megfogalmazott tevékenységek megvalósítására pályázat, egyéni kérelem alapján egyszeri támogatás nyújtására, tárgyi eszköz biztosítására és az Alapítvány működésével kapcsolatosan felmerülő költségekre használható fel. Az Alapítvány tartós közérdekű céljai: II. Az Alapítvány céljai és feladatai Az Alapítvány célja hogy a hátrányos helyzetben lévő beszédhibások és részképesség zavaros gyermekek és családjaik társadalmi integrációjának elősegítéséhez, mindennapjaik megkönnyítéséhez célirányos tevékenységével hozzájáruljon, valamint részükre különféle egyszeri támogatást nyújtson, továbbá a foglalkozásokhoz szükséges tárgyi eszközök fejlesztéséhez, új oktatási anyagok, szemléltető eszközök létrehozásához hozzájáruljon. Az Alapítvány tevékenysége ezért elsődlegesen arra irányul, hogy a szemléletváltás szükségességét mind szélesebb körben elfogadtassa és kampánytevékenységével a szemléletváltást elősegítse. Törekvése, hogy egy türelmesebb, elfogadóbb és előítélet-mentes hozzáállásra épülő szemlélet előtérbe állításával megkönnyítse a segítségre szorulók és a megfelelő támogatók egymásra találását. Ennek keretében az Alapítvány az alábbi feladatokat látja el:

2 Részképesség zavarban (dyslexia, dysgraphia, dyscalculia) szenvedő gyermekek rehabilitációs célú ellátásának elősegítése érdekében rehabilitációs foglalkozások szervezése. Sajátos nevelési igényű, beszédfogyatékos óvodások, iskolások, tanulási nehézséggel, beilleszkedési zavarral küzdő tanulók megsegítése oly módon, hogy részükre habilitációs, rehabilitációs foglalkozásokat, nyári táborokat szervez. A foglalkozásokhoz szükséges tárgyi feltételek jobbításának, bővítésének, a berendezés korszerűsítésének és beruházások finanszírozásának támogatása. Speciális gyermekközösségek kialakítása. Beszédhibás hátrányos helyzetű gyermekek családjának segítése, esélyegyenlőségének elősegítése, oly módon, hogy számukra a foglalkozásokhoz szükséges tárgyi eszközöket biztosítja, pályázat, vagy egyéni kérelem útján. Új korszerű pedagógiai programok átvétele, kidolgozása, megismertetése és alkalmazása és az ehhez szükséges oktató anyag létrehozásának támogatása. Bel- és külföldi cserekapcsolatok, tapasztalatszerző tanulmányutak, továbbképzések finanszírozása. Az alapítványi célok mind hatékonyabb megvalósítása érdekében az Alapítvány fő-, és mellékállású alkalmazottat is foglalkoztathat. 1. A Kuratórium III. Az Alapítvány szervezete 1.1. Az Alapítvány működését 3 tagú kuratórium irányítja. Az Alapítvány kuratóriumának tagjai: 1.Név: Tamás Eszter - a kuratórium elnöke Lakcím: 1116 Budapest, Sztregova u Név: Barák Henriett Lakcím: 1111 Budapest, Prielle Kornélia u.19/a. 3.Név: Jankó István Lakcím:1112 Budapest, Ördögorom u.12. A kuratóriumi tagokat az alapító határozatlan időre kéri fel. A kuratóriumi tag visszahívására kizárólag a Ptk. 74/C. -ának (6) bekezdésében meghatározott esetben kerülhet sor, a visszahívásra az alapító jogosult. A kuratóriumi tagság megszűnése esetén az alapítónak haladéktalanul intézkednie kell a kuratórium megfelelő kiegészítéséről, az új kuratóriumi tag kijelöléséről. A kuratórium dönt a pénz és más, az Alapítvány tulajdonában lévő eszközök alapítványi célnak megfelelő felhasználásáról. Jogköre továbbá saját működési rendjének megállapítása. Nem jelölhető ki, illetve nem hozható létre olyan kezelő szervezet, amelyben az alapító közvetlenül vagy közvetve - az Alapítvány vagyonának felhasználására meghatározó befolyást gyakorol.

3 1.2. A kuratóriumi tag munkáját elláthatja önkéntes munkában vagy a kuratórium által megállapított tiszteletdíj ellenében. Amennyiben a kuratóriumot segítő titkár külső személy, lehet önkéntes, megbízási díjas vagy a kuratórium alkalmazásában álló főfoglalkozású személy is A kuratórium legalább félévente, illetve szükség szerint gyakrabban ülésezik. Dönt a támogatandó tevékenységekről, egyéni kérelmekről, pályázatokról, ösztöndíjakról, a támogatás formájáról, illetve mértékéről. Megalkotja és elfogadja az Alapítvány éves munka-, és költségvetési tervét valamint az éves beszámolót is A kuratórium ülését az elnök hívja össze írásban a hely, az időpont, a javasolt napirend megjelölésével, 10 nappal az ülés előtt. A napirend az ülésen kiegészíthető, módosítható, azt a kuratórium szavazással fogadja el. A kuratóriumi ülés nyilvános, azon külön meghívás nélkül is bárki részt vehet tanácskozási és szavazati jog nélkül. A tanácskozási jogot a kuratórium a külön meghívottak számára megszavazhatja. Az ülés nyilvánossága érdekében a kuratóriumi ülésről szóló tájékoztatást a honlap útján közzé kell tenni. A kuratóriumi ülésről szóló tájékoztatást az érintettekkel ajánlott levél útján kell közölni. A kuratórium ülése akkor határozatképes, ha azon mindhárom kuratóriumi tag jelen van A kuratórium határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza Az Alapítványt hatóságok előtt és harmadik személyekkel szemben a kuratórium elnöke képviseli Az Alapítvány bankszámlája feletti önálló rendelkezés joga a kuratórium elnökét illeti meg. 2. A testületi határozathozatal 2.1. A kuratórium üléseiről részletes jegyzőkönyvet kell vezetni A kuratórium jegyzőkönyveinek tartalmazniuk kell különösen: - a megjelent szavazóképes tagok számát, nevét, - a határozatképességet, - a véglegesített napirendet, - a hozott határozatok szó szerinti közlését, beleértve hatályukat is, - a döntéseket támogatók, ellenzők és tartózkodók számát, nevét A jegyzőkönyveket hitelesítik: a jegyzőkönyv-vezető és az elnök A kuratórium határozatairól külön nyilvántartást kell vezetni, amely tartalmazza: - a határozat véglegesített szövegét, - a határozathozatal időpontját, - annak érvényességi körét, hatályát, - a döntéseket támogatók, ellenzők és tartózkodók számát, nevét A testület döntéseit az azt követő 15 napon belül írásban, ajánlott levél útján közölni kell az érintettekkel, valamint évente ki kell adni a "Hatályos Alapítványi Határozatok" c. kiadványban, amelyet a határozatokban érintetteknek ajánlott küldemény formájában meg kell

4 kapniuk. A testületi döntések nyilvánosságának biztosítása érdekében azokat a honlap útján is közzé kell tenni. 3. Összeférhetetlenségi szabályok 3.1. A kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek az Alapítvány cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás A kuratóriumi tagok megfelelnek a Ptk. 74/C (3) bekezdésében foglaltaknak, továbbá nem állnak közeli hozzátartozói viszonyban az alapítóval és a kuratóriumi tagok egymással sem, továbbá nincsenek alkalmazotti, illetve egyéb érdekeltségi viszonyban az alapítóval a kuratóriumi tagok és az elnök. IV. Az Alapítvány gazdálkodása 4.1. Az Alapítvány vagyonát gyarapítják az azt támogatni kívánó magánszemélyek, gazdálkodó szervezetek pénzbeli és nem pénzbeli juttatásai, ideértve a pályázatokon elnyert és a jótékonysági rendezvényekből befolyt összegeket is Az Alapítvány vállalkozási tevékenységet csak céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve, másodlagosan végez. Az Alapítvány vagyonát gyarapítja a saját vállalkozásából származó nettó nyereség. Gazdálkodása során elért eredményét az alapítványi célokban megfogalmazott tevékenységekre használja fel. Az alapítványi vagyon hozadéka is az Alapítvány vagyonát növeli Az Alapítvány gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, hanem az Alapító Okiratban meghatározott tevékenységre fordítja. A vagyon hozadéka és az alapítványi felajánlások, hozzájárulások is az Alapítvány vagyonát növelik. 4.4.Az alapítványi vagyon ideértve az Alapítvány céljára rendelt vagyont is felhasználásáról a Kuratórium határoz és gondoskodik, az Alapítvány céljainak figyelembevételével Az Alapítvány - a II.) pontban meghatározott tevékenységek támogatása érdekében a cél szerinti feladatok megvalósítására pályázatokat ír ki, illetve egyéni kérelem alapján a hozzá segítségért fordulóknak a Kuratórium egyedi döntések alapján támogatást nyújt, valamint - természetbeni támogatásként - tárgyi eszközt biztosít. Az Alapítványnak a pályázati felhívást a honlap útján közzé kell tennie, melyben meg kell határoznia a pályázat célját, a pályázaton történő eredményes részvétel feltételeit, jelentkezés módját, határidejét és az elnyerhető támogatást. A benyújtott pályázatok elbírálását a kuratórium végzi, melynek során kiválasztja azokat a pályázatokat, melyek leginkább megfelelnek a pályázati kiírás során meghatározott konkrét céloknak.

5 A pályázat elbírálása az alapító okirat II. pontjában meghatározott célok szem előtt tartásával történik. A kuratórium ülésén egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással választja ki azokat a pályázatokat, melyek az Alapítvány támogatásában részesülnek. Az elbírálás eredményéről a pályázók személyes értesítést kapnak, valamint a támogatásban részesülők névsora a hu honlap útján is közzétételre kerül Az Alapítvány szolgáltatásaiból, tevékenysége eredményeiből bárki részesülhet a szolgáltatások fajtái szerint a kuratórium által esetenként meghatározott módon Az Alapítvány megszűnésére a Polgári Törvénykönyv 74/E. -ában foglalt rendelkezések az irányadóak. Az Alapítvány esetleges megszűnése esetén az Alapítvány vagyona a hitelezők kielégítése után hozzájárulása mértékéig az alapítót illeti meg, a további fennmaradó vagyont az Alapítvány céljaihoz hasonló célra kell fordítani és erről a nyilvánosságot megfelelően tájékoztatni kell. V. Az Alapítvány működésének nyilvánossága 5.1. Az Alapítványnak a kuratóriumi ülésről szóló tájékoztatást az ülés időpontja előtt legalább 10 nappal az érintettek részére ajánlott levél útján meg kell küldeni, legalább 5 nappal előtte pedig a honlap útján közzé kell tenni A határozatokban érintettek számára azokat ajánlott levél útján kell megküldeni, szintén ajánlott küldeményben minden évben meg kell küldeni részükre a "Hatályos Alapítványi Határozatok" c. kiadványt. A határozatok nyilvánosságának biztosítása érdekében azokat a honlap útján is közzé kell tenni Az Alapítvány jogi személy. Jelen Alapítvány a Fővárosi Törvényszék nyilvántartásba vételével jön létre. Az Alapítvány tevékenységét a nyilvántartásba vételről szóló végzés jogerőre emelkedésének napján kezdheti meg. VI. Záró rendelkezés Az Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és az alapítvány tevékenységére vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadók. Dátum: Budapest, április 13. Gazda Yvonne Alapító Szerkesztette és ellenjegyzi:

Hajrá Peti! Alapítvány a Baleseti Oxigénhiányos Gyerekek Gyógyulásáért ALAPÍTÓ OKIRATA

Hajrá Peti! Alapítvány a Baleseti Oxigénhiányos Gyerekek Gyógyulásáért ALAPÍTÓ OKIRATA Hajrá Peti! Alapítvány a Baleseti Oxigénhiányos Gyerekek Gyógyulásáért ALAPÍTÓ OKIRATA ALAPÍTÓ OKIRAT Alulírott Takács Attila (4220 Hajdúböszörmény, Városkert u. 21.) a baleset során oxigénhiányos állapot

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPRENDELKEZÉSEK. Dávidné Németh Margit (an.: Nemes Etelka) HU- 8800 Nagykanizsa, Zemplén Győző u. 5./A. VII../44.

ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPRENDELKEZÉSEK. Dávidné Németh Margit (an.: Nemes Etelka) HU- 8800 Nagykanizsa, Zemplén Győző u. 5./A. VII../44. ALAPÍTÓ OKIRAT A jelen Alapító Okirat 1. pontjában megnevezett Alapító a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A-74/F -ai, valamint a Közhasznú szervezetekről szóló

Részletesebben

A Nap Harmata Közhasznú Alapítvány Alapító Okirata

A Nap Harmata Közhasznú Alapítvány Alapító Okirata A Nap Harmata Közhasznú Alapítvány Alapító Okirata Jelen Alapító Okirat 1. pontjában megnevezett Alapító a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A-74/F -ai, valamint

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT 2 AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI ÉS CÉLJA 1 AZ ALAPÍTÓ ADATAI 2.1 AZ ALAPÍTVÁNY NEVE: 2.2 AZ ALAPÍTVÁNY SZÉKHELYE: 2.3 AZ ALAPÍTVÁNY JOGÁLLÁSA:

ALAPÍTÓ OKIRAT 2 AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI ÉS CÉLJA 1 AZ ALAPÍTÓ ADATAI 2.1 AZ ALAPÍTVÁNY NEVE: 2.2 AZ ALAPÍTVÁNY SZÉKHELYE: 2.3 AZ ALAPÍTVÁNY JOGÁLLÁSA: ALAPÍTÓ OKIRAT A jelen Alapító Okirat I. pontjában megnevezett Alapító a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A-74/F -ai, valamint a Közhasznú szervezetekről szóló

Részletesebben

ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA. (közhasznú alapítvány)

ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA. (közhasznú alapítvány) ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (közhasznú alapítvány) Alulírott Alapító, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. alapján az alábbi alapítvány létrehozását határoztam el. 1. a) Az Alapító neve:...

Részletesebben

Alapító Okirat 2012.

Alapító Okirat 2012. Kékes Kutató-Mentő Alapítvány Alapító Okirat 2012. ALAPÍTÓ OKIRAT Alapító Okirat 2 amely abból a célból készült, hogy az 1. pontban megjelölt Alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény

Részletesebben

A Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület alapszabálya

A Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület alapszabálya A Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület 2. Az Egyesület rövidített neve: Marvel Team

Részletesebben

A KÉZMŰIPARI MŰVÉSZETI DIÁK ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

A KÉZMŰIPARI MŰVÉSZETI DIÁK ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A KÉZMŰIPARI MŰVÉSZETI DIÁK ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA amely abból a célból készült, hogy az 1. pontban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv 74/A-74/F. -ai alapján jogi személyként működő alapítványt

Részletesebben

Stephen W. Kuffler Kutatási Alapítvány

Stephen W. Kuffler Kutatási Alapítvány 1 Stephen W. Kuffler Kutatási Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRAT Alulírott Alapító, Dr Somogyi Péter a Ptk. 74/A F. -ai, a 2011. évi CLXXV. az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek

Részletesebben

KORSZERŰ KERESKEDELEMÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA. (egységes szerkezetbe foglalva) Preambulum

KORSZERŰ KERESKEDELEMÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA. (egységes szerkezetbe foglalva) Preambulum - 1 - KORSZERŰ KERESKEDELEMÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Preambulum Alulírott Alapítók a Ptk. 74/A 74/E -ai, valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint

Részletesebben

MENTS ÉLETET Közhasznú ALAPÍTVÁNY (1098 Budapest, Lobogó u. 10. III. lph. Fsz. 2.) I. Általános rendelkezések

MENTS ÉLETET Közhasznú ALAPÍTVÁNY (1098 Budapest, Lobogó u. 10. III. lph. Fsz. 2.) I. Általános rendelkezések MENTS ÉLETET Közhasznú ALAPÍTVÁNY (1098 Budapest, Lobogó u. 10. III. lph. Fsz. 2.) Módosított és Egységes Szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA Amelyben a jelen Alapító Okirat 4. pontjában meghatározott

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 2./ Az Alapítvány székhelye: 1139 Budapest, Kartács u. 17/b.

ALAPÍTÓ OKIRAT. 2./ Az Alapítvány székhelye: 1139 Budapest, Kartács u. 17/b. ALAPÍTÓ OKIRAT A CSODÁK CSODÁJA ALAPÍTVÁNY létrehozásáról, amelyet a II./1. pontban írt alapító az 1959. évi IV. tv. (Polgári Törvénykönyv - a továbbiakban: Ptk.) és az 1997. évi CLVI. tv. (A közhasznú

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPÍTÓ OKIRAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPÍTÓ OKIRAT Szálka Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 8. (1), (4) és (5) bekezdéseiben meghatározott kötelezően ellátandó közfeladatokról,

Részletesebben

Jobb Veled A Világ Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA

Jobb Veled A Világ Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA Jobb Veled A Világ Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA Készítette és ellenjegyezte: dr. Horváth Anikó ügyvéd Készült: Budapest, 2012. március 12. 2 Jobb Veled A Világ Alapítvány Alapító Okirata I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

Állatorvosok az állatvédelemért Alapítvány

Állatorvosok az állatvédelemért Alapítvány 1 Állatorvosok az állatvédelemért Alapítvány Alapító Okirata ALAPÍTVA: Budapest, 2008. december 09. 2 I. Általános rendelkezések ALAPÍTÓ OKIRAT 1. Az Alapítvány elnevezése: Állatorvosok az állatvédelemért

Részletesebben

Adultus Alapítvány módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata.

Adultus Alapítvány módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata. Adultus Alapítvány módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1 Az Alapítvány neve, székhelye, jogi személyisége, közhasznú szervezeti jellege és közhasznú jogállása...

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN A Budapesti Olimpia gondolatát népszerűsítő BOM egyesület a Polgári Törvénykönyv Harmadik Rész XXII. fejezete alapján a magyar sport támogatása céljából

Részletesebben

CSODASZARVAS TÁJPARK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

CSODASZARVAS TÁJPARK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY CSODASZARVAS TÁJPARK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szervezet neve: Csodaszarvas Tájpark Közhasznú Egyesület Alapítás ideje: 2011. november hó 12. Módosított alapszabály kelte:

Részletesebben

LÁRIFÁRI ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN. Preambulum

LÁRIFÁRI ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN. Preambulum LÁRIFÁRI ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN Preambulum Alulírott Alapító a 2013. évi V. tv. (Ptk.) 3:378. -3:404. -ai, valamint a 2011. évi CXXV. tv alapján az alábbi Alapítvány

Részletesebben

A Magyar Kézilabda Utánpótlásért. Alapítvány. Alapító okirata (módosításokkal egységes szerkezetben)

A Magyar Kézilabda Utánpótlásért. Alapítvány. Alapító okirata (módosításokkal egységes szerkezetben) A Magyar Kézilabda Utánpótlásért Alapítvány Alapító okirata (módosításokkal egységes szerkezetben) 2013. Az alapító okiratot a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalta és ellenjegyezte: 2 A L A P Í

Részletesebben

Magyar Bohócok a Betegekért Alapítvány Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító okirata

Magyar Bohócok a Betegekért Alapítvány Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító okirata Magyar Bohócok a Betegekért Alapítvány Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító okirata Az alapító a Magyar Köztársaság Polgári törvénykönyvéről szóló 2013. évi V. törvény valamint az egyesülési

Részletesebben

(A jelen Alapító Okirat 2011. február 8.-án elfogadott változásait vastag dőlt szedés jelzi)

(A jelen Alapító Okirat 2011. február 8.-án elfogadott változásait vastag dőlt szedés jelzi) ALAPÍTÓ OKIRAT Változásokkal egységes szerkezetbe foglalt változat Budapest 2011. február 8. (A jelen 2011. február 8.-án elfogadott változásait vastag dőlt szedés jelzi) KUKA Környezetvédelmi és Újrafelhasználó

Részletesebben

Együtt a jövőnkért 95 ALAPÍTVÁNY

Együtt a jövőnkért 95 ALAPÍTVÁNY Együtt a jövőnkért 95 ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT Az alapító okirat megfeleltetése a közhasznú jogálláshoz, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Részletesebben

Alapító okirat. I. Az alapítvány és alapítója. 1.2. Az alapítvány székhelye: 3155 Mátramindszent, Vasút út 10.

Alapító okirat. I. Az alapítvány és alapítója. 1.2. Az alapítvány székhelye: 3155 Mátramindszent, Vasút út 10. Alapító okirat Alulírott alapítványtevő /Alapító/ az általa határozatlan időre létesített Alapítványt az alábbiak szerint módosítja és foglalja egységes szerkezetbe: I. Az alapítvány és alapítója 1.1.

Részletesebben

Alapszabály. (2) Az Egyesület székhelye: 9700 Szombathely, Bolyai u 11. NymE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

Alapszabály. (2) Az Egyesület székhelye: 9700 Szombathely, Bolyai u 11. NymE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Alapszabály A Bolyais Szülők Egyesülete alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 61-64. -ai

Részletesebben

Az alapítvány céljához és feladatához hozzátartozik fenti célok érdekében a helyi, országos és nemzetközi kapcsolatrendszer kialakítása.

Az alapítvány céljához és feladatához hozzátartozik fenti célok érdekében a helyi, országos és nemzetközi kapcsolatrendszer kialakítása. ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA PREAMBULUM Alulírott Alapító a Ptk. 74/A-F. -ai, valamint a közhasznú szervezetekrıl szóló 1997. évi CLVI. törvény alapján az alábbi Alapítvány létrehozását határoztam el. 1)

Részletesebben

Muzsikáló Kőbánya Egyesület Alapszabálya. elfogadva a 2011. április 05. napján tartott alakuló közgyűlésen. I. Általános rendelkezések

Muzsikáló Kőbánya Egyesület Alapszabálya. elfogadva a 2011. április 05. napján tartott alakuló közgyűlésen. I. Általános rendelkezések Muzsikáló Kőbánya Egyesület Alapszabálya elfogadva a 2011. április 05. napján tartott alakuló közgyűlésen I. Általános rendelkezések 1. A szervezet neve: Muzsikáló Kőbánya Egyesület 2. A szervezet székhelye:

Részletesebben

Általános közzétételi lista. I. 8. Szervezeti, személyi adatok

Általános közzétételi lista. I. 8. Szervezeti, személyi adatok Általános közzétételi lista I. 8. Szervezeti, személyi adatok A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, alapító okirata, kezelő szervének tagjai: 1. ÉLETÜNKÉRT-EGYMÁSÉRT

Részletesebben

Aranyszív a gyermekekért közhasznú Alapítvány Alapító Okirata (módosításokkal egységes szerkezetben)

Aranyszív a gyermekekért közhasznú Alapítvány Alapító Okirata (módosításokkal egységes szerkezetben) Aranyszív a gyermekekért közhasznú Alapítvány Alapító Okirata (módosításokkal egységes szerkezetben) Alulírott Alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseinek, valamint az

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 2-án

Részletesebben