Hajrá Peti! Alapítvány a Baleseti Oxigénhiányos Gyerekek Gyógyulásáért ALAPÍTÓ OKIRATA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hajrá Peti! Alapítvány a Baleseti Oxigénhiányos Gyerekek Gyógyulásáért ALAPÍTÓ OKIRATA"

Átírás

1 Hajrá Peti! Alapítvány a Baleseti Oxigénhiányos Gyerekek Gyógyulásáért ALAPÍTÓ OKIRATA

2 ALAPÍTÓ OKIRAT Alulírott Takács Attila (4220 Hajdúböszörmény, Városkert u. 21.) a baleset során oxigénhiányos állapot következtében agykárosodást szenvedett gyermekek gyógykezelésének, fejlesztésének elősegítésére a Ptk. 74/A -a alapján jogi személyiséggel rendelkező közhasznú alapítványt hozok létre, határozatlan időre, Ft, azaz Ötszázezer forint alapítói induló vagyonnal. I. Általános rendelkezések 1. Az alapítvány elnevezése: Hajrá Peti! Alapítvány a Baleseti Oxigénhiányos Gyerekek Gyógyulásáért 2. Az alapítvány rövidített elnevezése: Hajrá Peti! Alapítvány 3. Az alapítvány székhelye: 4220 Hajdúböszörmény, Városkert u Az alapítvány levelezési címe: 4220 Hajdúböszörmény, Városkert u Az alapítás éve: Az alapítvány jogi személy, amelyet az Alapítványtevő Alapító határozatlan időre hoz létre. 7. Az Alapítvány közhasznúsági besorolása: közhasznú, amely közhasznú szervezet az évi CLVI. törvény 26. c. pontjában meghatározott, annak 1. pontjában rögzített egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenységet végez. 8. Az Alapítvány pártoktól független, országgyűlési képviselőnek, politikusnak, politikai pártnak anyagi támogatást nem nyújt, közvetlen politikai tevékenységet nem folytat (K. sz. 4. (1) bek.). 9. Az Alapítvány nyitott Alapítvány, melyhez bármely belföldi vagy külföldi természetes és jogi személy, valamit jogi személyiséggel nem rendelkező társaság vagy szervezet bármilyen pénzbeli vagy természetbeni adománnyal csatlakozhat, ha elfogadja annak céljait. Amennyiben a támogató feltételeket köt ki, a kuratórium dönt a támogatás elfogadásáról vagy elutasításáról. 10. Az Alapítvány vállalkozási és befektetési tevékenységet csak közhasznú tevékenységének megvalósítása érdekében folytathat, a közhasznú cél veszélyeztetése nélkül. 2

3 II. Az Alapítvány céljai és feladatai 1. Az Alapítvány közhasznú célok elérését tűzi ki maga elé, egészségügyi, önkormányzati és állami feladatok részbeni átvállalásával, Magyarország területén. Az Alapítvány célja elsődlegesen: 1.1. Baleset során oxigénhiányos állapot következtében agykárosodást szenvedett gyermekek fejlesztéséhez szükséges eszközök beszerzése, hozzájárulás az egészségpénztári kereteken kívül eső kezelések módszereinek igénybe vételének finanszírozásához, távoli gyógykezeléséhez az utazás finanszírozása Információgyűjtés és megosztás a hasonló esetekről Információs bázis létrehozása, közzététele, fenntartása és frissítése Kapcsolattartás elősegítése a gyerekek családjai között Az Alapítvány céljaival összefüggő rendezvények szervezése és azokon való részvétel lehetővé tétele alapítványi támogatással. 2. Az Alapítvány céljainak elérése érdekében különösen a következő feladatokat látja el: A különböző balesetek során oxigénhiányos állapot következtében agykárosodást szenvedett gyermekek fejlesztéséhez szükséges eszközök beszerzését, az egészségpénztári kereteken kívül eső kezelések módszereinek igénybe vételének, valamint távoli gyógykezelésekhez az utazások finanszírozását. A hasonló esetekkel kapcsolatos információgyűjtést és az információk megosztását, melyhez információs bázis létrehozását, közzétételét, fenntartását és frissítését kívánja végezni. Kapcsolattartásra kíván lehetőséget teremteni a sérült gyerekek családjai között. Az Alapítvány céljaival összefüggő rendezvények szervezése és azokon való részvétel lehetővé tétele alapítványi támogatással. 3. Az Alapítvány közhasznú szolgáltatásaiból célszerinti tevékenysége alapján azok a rászorultak részesedhetnek, aki vállalják, hogy együttműködésükkel elősegítik az Alapítvány céljában megfogalmazottakat, így különösen a közhasznú tevékenység szerinti egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenységet. III. Az Alapítvány szervezete és működése 1. Az Alapító az Alapítvány legfőbb döntéshozó, képviselő, ügyintéző és kezelő szerveként Kuratóriumot jelöl ki. (Az Alapító az Alapítvány és a kuratórium működéséhez a későbbiekben külön szervezeti és működési szabályzatot is kidolgozhat.) 1.1. Az Alapítvány működését háromtagú kuratórium irányítja. A kuratóriumi tagságra felkért személy köteles az Alapítót előzetesen tájékoztatni arról, ha vezető tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. A kuratóriumi tagok megbízatása határozatlan időre szól. 3

4 1.2. Az Alapító a Kuratóriumot visszahívhatja, ha az a tevékenységével az Alapítvány célját veszélyezteti Az Alapító új kuratóriumi tagot jelölhet, ha a kuratóriumi tag tagsága a következő okok valamelyike miatt szűnik meg: lemondás, a tag halála, a kuratóriumi tag ellen indult, és jogerős ítélettel befejezett szándékos bűncselekmény elkövetése Amennyiben az Alapítvány működése indokolja, az Alapító további kuratóriumi tagokat is jelölhet A kuratórium összetétele első alkalommal: Nánási Péter (Tiszalök, , an.: Szolnoki Mária), 4220 Hajdúböszörmény, Damjanich u. 14. szám alatti lakos, aki a kuratórium elnöke. Takácsné Varga Marianna (Hajdúböszörmény, , an.: Nagy Mária), 4220 Hajdúböszörmény, Városkert u. 21. szám alatti lakos, aki a kuratórium titkára. Szabó Zoltán (Budapest, , an.: Faragó Margit), 1062 Budapest, Aradi u. 62. szám alatti lakos, aki a kuratórium tagja A kuratóriumi tagok többsége független az Alapítótól. Az Alapítvány képviselője és a Kuratórium bankszámla felett önállóan rendelkezni jogosult tagjai az Alapítóval nem állhatnak hozzátartozói vagy bármilyen egyéb alá és fölérendeltségi vagy összeférhetetlenségi viszonyban, egyben az Alapító és hozzátartozói, valamint az Alapítóval bármilyen függőségi viszonyban álló személyek többségükben nem lehetnek a Kuratórium tagjai, ezen személyek meghatározó befolyást az Alapítvány működésére valamint a Kuratórium tevékenységére semmilyen formában nem gyakorolhatnak A kuratórium tagjai megbízásukat társadalmi munkában, díjazás nélkül látják el, igazolt költségeik megtérítésére azonban jogosultak A kuratórium legalább évente egyszer, de szükség szerint ülésezik. Dönt a támogatandó tevékenységekről, a támogatás módjáról, mértékéről, pályázatot írhat ki. Megalkotja és elfogadja az Alapítvány éves munka-, és költségvetési tervét, jóváhagyja az Alapítvány éves mérlegét és az éves beszámolót, valamint a közhasznúsági jelentést. A kuratórium rendelkezik, az Alapítvány vagyonáról, dönt a befolyt pénzösszegek felhasználásáról. Elfogadja vagy elutasítja az Alapítványhoz való csatlakozást, a pénzbeli vagy természetbeni, illetve bármely más eszközzel vagy módon történő támogatást, megállapodik mindezek feltételeiről. A kuratórium dönt minden egyéb ügyben, amelyet az Alapítvány később megalkotásra kerülő Szervezeti és Működési Szabályzata a hatáskörébe utal A kuratórium ülését az elnök hívja össze írásban a hely, az időpont, a javasolt napirend megjelölésével, legalább egy héttel az ülés előtt. A napirend az ülésen kiegészíthető, módosítható, azt a kuratórium szavazással fogadja el. A kuratóriumi ülés nyilvános, azon külön meghívás nélkül is bárki részt vehet tanácskozási és szavazati jog nélkül. Az ülés nyilvánossága érdekében a kuratóriumi ülésről szóló 4

5 tájékoztatást az Alapítvány honlapján és a Szabadhajdú című hetilapban közzé kell tenni A kuratórium határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza, szavazategyenlőség esetén megismételt szavazást kell tartani. Az ülés határozatképes, ha a kuratóriumi tagok több mint fele jelen van. Határozatképtelenség esetén a kuratórium üléseit 15 napon belül, változatlan napirenddel meg kell ismételni. A megismételt ülés akkor határozatképes, ha a megismételt ülésen is a kuratóriumi tagok több mint fele jelen van A kuratórium az Alapítvány működésével kapcsolatos döntéseit, felhívásait, az Alapítvány szolgáltatásai igénybevételének módját, az éves beszámolót és a közhasznúsági jelentést az Alapítvány honlapján és a Szabadhajdú című hetilapban nyilvánosságra hozza, közzéteszi Az Alapítvány nem zárja ki, hogy bárki szabadon hozzáférhessen és részesülhessen közhasznú szolgáltatásaiból Az Alapítványt harmadik személlyel és más szervezetekkel szemben, valamint a hatóságok előtt a kuratórium elnöke önállóan képviseli, képviseleti joga teljes körű Az Alapítványt Nánási Péter (Tiszalök, , an.: Szolnoki Mária), 4220 Hajdúböszörmény, Damjanich u. 14. szám alatti lakos elnök akként jegyzi, hogy az Alapítvány kézzel vagy géppel írt, előírt, előnyomott vagy nyomtatott teljes vagy rövidített neve alá nevét önállóan írja Bankszámla feletti rendelkezéshez, a kuratórium mindenkori elnökének jelenleg Nánási Péternek önálló aláírása, vagy a kuratórium mindenkori titkárának és a kuratórium tagjának együttes aláírása szükséges. 2. A kuratórium határozatai 2.1. A kuratórium üléseiről részletes jegyzőkönyvet kell vezetni A kuratórium jegyzőkönyveinek tartalmazniuk kell különösen: a megjelent szavazóképes tagok számát, nevét, a határozatképességet, a véglegesített napirendet, a hozott határozatok szó szerinti közlését, beleértve a hatályukat is, a döntéseket támogatók, ellenzők és tartózkodók számát, nevét A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető és az elnök aláírásukkal hitelesítik A kuratórium határozatairól külön nyilvántartást kell vezetni, amely tartalmazza: a határozat véglegesített szövegét, a határozathozatal időpontját, annak érvényességi körét, hatályát, a döntéseket támogatók, ellenzők és tartózkodók számát, nevét. 5

6 2.5. A kuratórium döntéseit az azt követő 15 napon belül írásban közölni kell az érintettekkel. 3. Összeférhetetlenség szabályok 3.1. A kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk b. pont), élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek az Alapítvány cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás Az Alapítvány vezető tisztségviselője nem lehet az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig vezető tisztséget, mely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. A vezető tisztségviselő, illetve az annak jelölt személy köteles az Alapítvány Kuratóriumát, illetve valamennyi érintett közhasznú szervezetet tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. 4. Az Alapító az Alapítvány működése törvényességének biztosítására Felügyelő Bizottságot hoz létre. (A Felügyelő Bizottság működéséhez önállóan alkot szervezeti és működési szabályzatot.) 4.1. Az Alapítvány működésének törvényességét háromtagú Felügyelő Bizottság irányítja. A felügyelő bizottsági tagságra felkért személy köteles az Alapítót előzetesen tájékoztatni arról, ha vezető tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. A felügyelő bizottsági tagok megbízatása határozatlan időre szól A Felügyelő Bizottság elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója nem lehet az a személy, aki a kuratórium elnöke vagy tagja; az Alapítvánnyal a megbízatásán kívül más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll (kivéve, ha jogszabály másképp rendelkezik); a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül (kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást; valamint az előzőekben meghatározott személyek hozzátartozója A Felügyelő Bizottság elnöke vagy tagja nem lehet az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig vezető tisztséget, mely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. A Felügyelő Bizottság elnöke, tagja köteles az Alapítvány Kuratóriumát, illetve valamennyi érintett közhasznú szervezetet tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. 6

7 4.4. Az Alapító új felügyelő bizottsági tagot jelölhet, ha a felügyelő bizottsági tag tagsága a következő okok valamelyike miatt szűnik meg: lemondás, a tag halála, a felügyelő bizottság tagja ellen indult, és jogerős ítélettel befejezett szándékos bűncselekmény elkövetése Amennyiben az Alapítvány működése indokolja, az Alapító további felügyelő bizottsági tagokat is jelölhet A Felügyelő Bizottság összetétele első alkalommal: Endes Dánielné (Ebes, , an.: Kökényesi Ilona), 4220 Hajdúböszörmény, Weszprémi G. u. 18. szám alatti lakos, aki a Felügyelő Bizottság elnöke. Szolnoki Ilona (Debrecen, , an.: Varga Eszter), 4220 Hajdúböszörmény, Petőfi S. u /10. szám alatti lakos, aki a Felügyelő Bizottság tagja. Töviskes Antal (Hajdúböszörmény, , an.: Varga Irma), 4220 Hajdúböszörmény, Weszprémi G. u. 18. I/6. szám alatti lakos, aki a Felügyelő Bizottság tagja A felügyelő bizottsági tagok függetlenek az Alapítótól, egymástól és a Kuratóriumtól A Felügyelő Bizottság tagjai megbízásukat társadalmi munkában, díjazás nélkül látják el, igazolt költségeik megtérítésére azonban jogosultak A Felügyelő Bizottság évente legalább kétszer, de szükség szerint ülésezik. Köteles az Alapítvány költségvetésének és éves beszámolójának a Kuratórium által történő elfogadását megelőző írásos véleményezésére A Felügyelő Bizottság ülését az elnök hívja össze írásban, a hely, az időpont és a javasolt napirend megjelölésével, legalább egy héttel az ülés előtt. A napirend az ülésen kiegészíthető, módosítható, azt a Felügyelő Bizottság szavazással fogadja el A Felügyelő Bizottság határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza, szavazategyenlőség esetén megismételt szavazást kell tartani. Az ülés határozatképes, ha a felügyelő bizottsági tagok több mint fele jelen van. Határozatképtelenség esetén a felügyelő bizottsági ülést 15 napon belül, változatlan napirenddel meg kell ismételni. A megismételt ülés akkor határozatképes, ha a megismételt ülésen is a kuratóriumi tagok több mint fele jelen van A Felügyelő Bizottság tagja az Alapítvány Kuratóriumának ülésén tanácskozási joggal részt vehet A Felügyelő Bizottság jogosult az Alapítvány minden iratába betekinteni, a Kuratórium elnökéhez kérdést intézni A Felügyelő Bizottság jogosult kezdeményezni a Kuratórium elnökénél a Kuratórium ülésének összehívását, meghatározott napirend közlésével. Amennyiben a 7

8 Kuratórium elnöke a megkereséstől számított 30 napon belül nem hívja össze a Kuratórium ülését, a Felügyelő Bizottság erről haladéktalanul értesíti az Alapítót. IV. Az Alapítvány vagyona és vagyonának felhasználása 1. Az Alapító, az Alapítvány célkitűzéseinek megvalósítása érdekében Ft, azaz Ötszázezer forint készpénzt bocsát az Alapítvány rendelkezésére akként, hogy az induló vagyont az Erste Bank Hungary NyRt.-nél nyitott számú bankszámláján már elhelyezték. Az induló vagyonból törzstőkeként kezelendő Ft, azaz Egyszáz-ötvenezer forint, amely összeg az Alapítvány működési költségeinek fedezeteként nem használható fel. A törzstőkén felüli vagyon felhasználásáról a kuratórium dönt. 2. Az Alapítvány vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve folytathat. Amennyiben az Alapítvány vállalkozási vagy befektetési tevékenységbe kezd, akkor Vagyonkezelési és Befektetési Szabályzatot készít. 3. Az Alapítvány a gazdálkodása során elért eredményt nem osztja fel, azt közhasznú céljai szerinti tevékenységeire fordítja vissza. Minden vagyon és jövedelem az Alapítvány alapcéljait szolgálja a nonprofit működés alapelvei szerint. 4. Az Alapítvány éves költségvetés szerint gazdálkodik. A cél szerinti és a vállalkozási tevékenységből származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten tartja nyilván. Az Alapítvány elnöke önállóan a kuratórium utólagos jóváhagyásával dönthet Ft, azaz Ötvenezer forint alatti eszközbeszerzésről évente maximum három alkalommal. 5. A kuratórium éves beszámolót készít. A beszámolót a kuratórium egyszerű szótöbbséggel fogadja el. 6. Az Alapítvány pénzügyi és anyagi tevékenységéért, kötelezettség-vállalásaiért vagyona mértékéig felel. 7. A vagyon felhasználásáról a kuratórium azzal a megszorítással dönthet, hogy a pénzbeni támogatások esetében a törzstőke 80 %-ának, azaz Nyolcvan százalékának mindenkor folyamatosan jelen kell lennie az Alapítvány számláján. A törzstőke 80 %-ra, azaz Nyolcvan százalékra történő csökkenése esetén egy éven belül ki kell azt egészíteni 100 %-ra, azaz Egyszáz százalékra. V. Az Alapítvány működésének nyilvánossága 1. Az Alapítvány a kuratóriumi ülés időpontja előtt legalább egy héttel az Alapítvány honlapján és a Szabadhajdú című hetilapban megjelenteti az ülésről szóló tájékoztatást. 2. Az Alapítvány az alapító okirat szerinti tevékenysége és gazdálkodása legfontosabb éves adatait, ezek között az éves beszámoló legfontosabb adatait a kuratóriumi jóváhagyás után 30 napon belül az Alapítvány honlapján és a Szabadhajdú című hetilapban megjelenteti. 8

9 3. Az Alapítvány cél szerinti juttatásait bárki által megismerhető módon pályázati formához kötheti, ebben az esetben azonban előzetesen pályázati szabályzatot kell alkotnia, amely rendelkezik a pályázat nyilvánosságra hozatali módjáról is. 4. Az Alapítvány irataiba bárki szabadon betekinthet, de különösen az Alapító, a szponzor és az Alapítvány által kedvezményezett, támogatott szervezet az iratokat az irattározás helyszínén tanulmányozhatják. Ez iránti igényüket az elnöknek kell jelezni szóban vagy írásban, aki 10 napon belül az igénylővel egyeztetett időpontban biztosítja a betekintést. 5. Az Alapítvány iratairól a saját költségére bárki másolatot készíthet. VI. Záró rendelkezések 1. Az Alapítvány megszűnésekor az elszámolással kapcsolatos valamennyi teendő a kuratórium feladatát képezi. Az alapító okiratban nem szabályozott kérdésekre a Ptk. rendelkezései, továbbá a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. törvényben foglaltak az irányadók. 2. Az Alapítónak jogában áll az alapító okirat módosítása, amennyiben az alapító okiratban lefektetett célok elérése érdekében erre szükség van. Tudomással bír arról, hogy az Alapító okiratot olyan mértékben nem módosíthatja, hogy az az alapító okiratban megfogalmazott közhasznú cél megvalósítását veszélyeztesse. Alapító tudomásul veszi, hogy az Alapítvány bírósági nyilvántartásba vétele után nem vonható vissza. 3. Az Alapítvány a bírósági nyilvántartásba vétellel jön létre. 4. A kuratórium a nyilvánosság tájékoztatása érdekében az Alapítvány tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait az Alapítvány honlapján és a Szabadhajdú című hetilapban évente egyszer nyilvánosságra hozza. Hajdúböszörmény, március Takács Attila Alapító 9

A Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület alapszabálya

A Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület alapszabálya A Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület 2. Az Egyesület rövidített neve: Marvel Team

Részletesebben

CSODASZARVAS TÁJPARK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

CSODASZARVAS TÁJPARK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY CSODASZARVAS TÁJPARK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szervezet neve: Csodaszarvas Tájpark Közhasznú Egyesület Alapítás ideje: 2011. november hó 12. Módosított alapszabály kelte:

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 2./ Az Alapítvány székhelye: 1139 Budapest, Kartács u. 17/b.

ALAPÍTÓ OKIRAT. 2./ Az Alapítvány székhelye: 1139 Budapest, Kartács u. 17/b. ALAPÍTÓ OKIRAT A CSODÁK CSODÁJA ALAPÍTVÁNY létrehozásáról, amelyet a II./1. pontban írt alapító az 1959. évi IV. tv. (Polgári Törvénykönyv - a továbbiakban: Ptk.) és az 1997. évi CLVI. tv. (A közhasznú

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai. II. Az Egyesület célja és feladatai

ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai. II. Az Egyesület célja és feladatai BARBONCÁS BÁBOKKAL NEMCSAK A GYERMEKEKÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a BARBONCÁS Bábokkal

Részletesebben

A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya. I. Általános rendelkezések

A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya. I. Általános rendelkezések A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: JAM Kórus Közhasznú Egyesület (a továbbiakban: Egyesület) 2. Az Egyesület rövidített neve: JAM Kórus Egyesület

Részletesebben

Alapszabály. (2) Az Egyesület székhelye: 9700 Szombathely, Bolyai u 11. NymE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

Alapszabály. (2) Az Egyesület székhelye: 9700 Szombathely, Bolyai u 11. NymE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Alapszabály A Bolyais Szülők Egyesülete alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 61-64. -ai

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPÍTÓ OKIRAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPÍTÓ OKIRAT Szálka Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 8. (1), (4) és (5) bekezdéseiben meghatározott kötelezően ellátandó közfeladatokról,

Részletesebben

[egyesület neve] Egyesület Alapszabálya

[egyesület neve] Egyesület Alapszabálya [1959. évi IV. törvény 61-64. ; 2011. évi CLXXV. törvény 1-30. ; 2011. évi CLXXXI. törvény] Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló

Részletesebben

- egységes szerkezetbe foglalva - 2014. május 19. napján

- egységes szerkezetbe foglalva - 2014. május 19. napján VEZÉR HALLGATÓI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA - egységes szerkezetbe foglalva - 2014. május 19. napján I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Vezér Hallgatói Egyesület" alakuló közgyűlésén alapszabályát a 2014. március

Részletesebben

- elfogadva a 2010. október 25-i közgyűlésen - I. fejezet Általános rendelkezések

- elfogadva a 2010. október 25-i közgyűlésen - I. fejezet Általános rendelkezések Az Árpád Gimnáziumért Közhasznú Egyesület Alapszabálya (I. sz. módosítás) - elfogadva a 2010. október 25-i közgyűlésen - I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: Árpád Gimnáziumért Közhasznú

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Tehetséges Paksi Fiatalokért Alapítvány létrehozására. Alulírottak a címben szereplő névvel alapítványt hoznak létre:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Tehetséges Paksi Fiatalokért Alapítvány létrehozására. Alulírottak a címben szereplő névvel alapítványt hoznak létre: ALAPÍTÓ OKIRAT A Tehetséges Paksi Fiatalokért Alapítvány létrehozására. Alulírottak a címben szereplő névvel alapítványt hoznak létre: 1. Paksi Atomerőmű Részvénytársaság 2. Paks Város Önkormányzata Az

Részletesebben

Alapító Okirat (egységes szerkezetben)

Alapító Okirat (egységes szerkezetben) Alapító Okirat (egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése (6720 Szeged, Széchenyi tér 11.) és dr. Kóczy Klára (6725 Szeged, Alföldi u. 32. ii/8.) a Polgári Törvénykönyvről

Részletesebben

BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1 A BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET alapszabályának módosítása egységes szerkezetben Alulírottak ezúton nyilatkozunk,

Részletesebben

(A jelen Alapító Okirat 2011. február 8.-án elfogadott változásait vastag dőlt szedés jelzi)

(A jelen Alapító Okirat 2011. február 8.-án elfogadott változásait vastag dőlt szedés jelzi) ALAPÍTÓ OKIRAT Változásokkal egységes szerkezetbe foglalt változat Budapest 2011. február 8. (A jelen 2011. február 8.-án elfogadott változásait vastag dőlt szedés jelzi) KUKA Környezetvédelmi és Újrafelhasználó

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Rákellenes Egyesület alapszabálya

Komárom-Esztergom Megyei Rákellenes Egyesület alapszabálya Komárom-Esztergom Megyei Rákellenes Egyesület alapszabálya Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Komárom-Esztergom Megyei Rákellenes Egyesület (2) Az Egyesület rövidített elnevezése: KORE (3) Az

Részletesebben

A Culturelle Közhasznú Alapítvány Alapító Okirata módosításokkal, egységes szerkezetben

A Culturelle Közhasznú Alapítvány Alapító Okirata módosításokkal, egységes szerkezetben 1 A Culturelle Közhasznú Alapítvány Alapító Okirata módosításokkal, egységes szerkezetben Napjaink rohamosan fejlődő világában kiemelten nagy szerep jut a kulturális célokért munkálkodó szervezeteknek.

Részletesebben

VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1 VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1.1. A szervezet neve VADVIRÁG EGYESÜLET 1.2. Székhelye: 7621 Pécs, Szent István tér 17 Civil Közösségek Háza 1.3. Működési területe: Magyarország, különös tekintettel

Részletesebben

MEGOLDÁSKÖZPONTÚ (SOLUTION FOCUS) MEGKÖZELÍTÉSSEL DOLGOZÓ COACHOK, FEJLESZTŐK ÉS SZERVEZETEK EGYESÜLETE. ALAPÍTÓ OKIRATA Egységes szerkezetbe foglalva

MEGOLDÁSKÖZPONTÚ (SOLUTION FOCUS) MEGKÖZELÍTÉSSEL DOLGOZÓ COACHOK, FEJLESZTŐK ÉS SZERVEZETEK EGYESÜLETE. ALAPÍTÓ OKIRATA Egységes szerkezetbe foglalva MEGOLDÁSKÖZPONTÚ (SOLUTION FOCUS) MEGKÖZELÍTÉSSEL DOLGOZÓ COACHOK, FEJLESZTŐK ÉS SZERVEZETEK EGYESÜLETE ALAPÍTÓ OKIRATA Egységes szerkezetbe foglalva A MEGOLDÁSKÖZPONTÚ (SOLUTION FOCUS) MEGKÖZELÍTÉSSEL

Részletesebben

Stephen W. Kuffler Kutatási Alapítvány

Stephen W. Kuffler Kutatási Alapítvány 1 Stephen W. Kuffler Kutatási Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRAT Alulírott Alapító, Dr Somogyi Péter a Ptk. 74/A F. -ai, a 2011. évi CLXXV. az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek

Részletesebben

Magyar Bohócok a Betegekért Alapítvány Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító okirata

Magyar Bohócok a Betegekért Alapítvány Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító okirata Magyar Bohócok a Betegekért Alapítvány Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító okirata Az alapító a Magyar Köztársaság Polgári törvénykönyvéről szóló 2013. évi V. törvény valamint az egyesülési

Részletesebben

BUDAI AKROBATIKUS SPORT EGYESÜLET alapszabálya

BUDAI AKROBATIKUS SPORT EGYESÜLET alapszabálya 1 BUDAI AKROBATIKUS SPORT EGYESÜLET alapszabálya A Budai Akrobatikus Sport Egyesület alakuló Közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság 2004. évi I. törvénye

Részletesebben

Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete (MaVan) ALAPSZABÁLY

Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete (MaVan) ALAPSZABÁLY Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete (MaVan) ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek

Részletesebben

Muzsikáló Kőbánya Egyesület Alapszabálya. elfogadva a 2011. április 05. napján tartott alakuló közgyűlésen. I. Általános rendelkezések

Muzsikáló Kőbánya Egyesület Alapszabálya. elfogadva a 2011. április 05. napján tartott alakuló közgyűlésen. I. Általános rendelkezések Muzsikáló Kőbánya Egyesület Alapszabálya elfogadva a 2011. április 05. napján tartott alakuló közgyűlésen I. Általános rendelkezések 1. A szervezet neve: Muzsikáló Kőbánya Egyesület 2. A szervezet székhelye:

Részletesebben

Adultus Alapítvány módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata.

Adultus Alapítvány módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata. Adultus Alapítvány módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1 Az Alapítvány neve, székhelye, jogi személyisége, közhasznú szervezeti jellege és közhasznú jogállása...

Részletesebben

A Magyar VHL (Von Hippel-Lindau) Társaság ALAPSZABÁLYA

A Magyar VHL (Von Hippel-Lindau) Társaság ALAPSZABÁLYA A Magyar VHL (Von Hippel-Lindau) Társaság ALAPSZABÁLYA Bevezető A von Hippel-Lindau szindróma olyan örökletes rendellenesség, amelynek oka a hármas kromoszóma rövid karján lévő hiba. Jellemzője, hogy bizonyos

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L YA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A L A P S Z A B Á L YA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Wadrózsa Pedagógiai Műhely Közhasznú Egyesület A L A P S Z A B Á L YA EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1 A Wadrózsa Pedagógiai Műhely Közhasznú Egyesület ezen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt létesítő

Részletesebben

TERCIA FOGLALKOZTATÁSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

TERCIA FOGLALKOZTATÁSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY TERCIA FOGLALKOZTATÁSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY A TERCIA FOGLALKOZTATÁSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesület elvi alapja: Az egyesület olyan társadalmi szervezet, amely saját értékei alapján, önkéntesen szerveződik,

Részletesebben

1.) Alapítók: Dobos Istvánné 2119 Pécel, Szőlőhegy u. 13

1.) Alapítók: Dobos Istvánné 2119 Pécel, Szőlőhegy u. 13 ./,. Ráday Pál Alapítvány alapító okirata módosító rendelkezésekkel egységes szerkezetbe foglalt okirata, mely módosítást a vastag betűs szövegrész tartalmazza me ly abból a célból készült, hogy az I.)

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Ezerarcú Multikulti Közhasznú Egyesület. Egységes szerkezetben a 2010. július 30-i rendkívüli közgyűlésen elfogadott módosításokkal 1

ALAPSZABÁLY. Ezerarcú Multikulti Közhasznú Egyesület. Egységes szerkezetben a 2010. július 30-i rendkívüli közgyűlésen elfogadott módosításokkal 1 ALAPSZABÁLY Ezerarcú Multikulti Közhasznú Egyesület Egységes szerkezetben a 2010. július 30-i rendkívüli közgyűlésen elfogadott módosításokkal 1 Az Ezerarcú Multikulti Közhaszú Egyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

"KEK MADÁR" ALAPÍTVÁNY

KEK MADÁR ALAPÍTVÁNY "KEK MADÁR" ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA Az alapító az 1991. november 4. napján kelt alapító okiratát, az alapító okirat 2000. október hó 26. napján, a 2000. november hó 2. napján, valamint

Részletesebben