A Bűnmegelőzési, Vagyonvédelmi Alapítvány (3700 Kazincbarcika, Barátság tér 1-3. szám) Alapítóinak. I./2015. (V..) számú alapítói határozata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Bűnmegelőzési, Vagyonvédelmi Alapítvány (3700 Kazincbarcika, Barátság tér 1-3. szám) Alapítóinak. I./2015. (V..) számú alapítói határozata"

Átírás

1 1. melléklet a 110/2015. (V. 29.) önkormányzati határozathoz A Bűnmegelőzési, Vagyonvédelmi Alapítvány (3700 Kazincbarcika, Barátság tér 1-3. szám) Alapítóinak I./2015. (V..) számú alapítói határozata Az alapítók rögzítik, hogy Tóth Bertalan, Gulyás Tibor, Sztupák Péter, Szentmiklóssy László és Vattay József Kuratóriumi tagok megbízatása, a tagok lemondásával megszűnt. Az alapítók a Kuratórium egyes tagjainak lemondására figyelemmel a Kuratórium létszámát 7 főről 6 főre csökkentik, továbbá - Jaskó Judit 3700 Kazincbarcika, Fő tér 7. 3/3. szám alatti lakost, - Klimon István 3700 Kazincbarcika, Batthyány út 15. szám alatti lakost, - Varga Béla 3700 Kazincbarcika, Herbolyai út 33. szám alatti lakost, - dr. Kriston Krisztián 3530 Miskolc, Szemere B. út 5. 2/14. szám alatti lakost május. napjától kezdődő határozatlan időtartamra a Kuratórium tagjává választják. Az alapítók az alapítvány alapító okiratának a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló évi CLXXV. törvény rendelkezéseivel történő összhangba hozását tartalmazó, jelen alapítói határozat 1. sz. mellékletét képező egységes szerkezetbe foglalt szövegét elfogadják. Az alapítók a évi CLXXVII. tv. 11. (1) bekezdése alapján úgy határoznak, hogy május 29. napjáig az alapítvány működésére a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény rendelkezései, míg május 30. napjától a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény rendelkezései, illetve a évi CLXXV. tv. rendelkezései az irányadóak. Kazincbarcika, május... Kazincbarcika Város Önkormányzata Szitka Péter polgármester... Kazincbarcikai Rendőrkapitányság Dr. Toldi-Tóth Gábor kapitányságvezető Ellenjegyzem: Kazincbarcika, május.. 1

2 2. melléklet a 110/2015. (V. 29.) önkormányzati határozathoz ALAPÍTÓ OKIRAT Az Alapítók március 7-ei, május 8-ai, május 27-ei és május -i módosításával egységes szerkezetbe foglalva. (A változások vastag, dőlt betűvel jelölve.) Az alapító okiratban megnevezettek ezennel elhatározzák, hogy az alábbiak szerint hoznak létre. a l a p í t v á n y t I. Az alapítvány neve, székhelye, célja, időtartama Az alapítvány neve : BŰNMEGELŐZÉSI, VAGYONVÉDELMI ALAPÍTVÁNY Az alapítvány székhelye: Kazincbarcika, Barátság tér 1-3.sz Az alapítvány célja: Kazincbarcika város és vonzáskörzetében (a Kazincbarcikai Rendőrkapitányság illetékességi területén) a vagyon elleni bűncselekmények hatékonyabb megelőzése, illetve azok eredményesebb felderítése. Ennek érdekében korszerű, megbízható és hatékony vagyonvédelmi eszközök, módszerek és szervezetek kifejlesztésére való ösztönzés és ezzel kapcsolatos propagandamunka folytatása, a bűnmegelőzés érdekében kiírt pályázatok támogatása. Az Alapítvány által végzett további tartós, közérdekű tevékenység: - közrend és közlekedésbiztonság védelme, - bűnmegelőzés és az áldozatvédelem, - gyermek és ifjúságvédelem. Az alapítvány időtartama: az alapítvány határozatlan időtartamra jön létre II. Az alapítók neve és székhelye - Kazincbarcika Város Önkormányzata 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. - Kazincbarcikai Rendőrkapitányság 3700 Kazincbarcika, Barátság tér Kazincbarcika és Vidéke ÁFÉSZ 2

3 3700 Kazincbarcika, Fő tér 39. III. Az alapítvány közhasznú tevékenysége 1. Az alapítvány június 1. napjáig közhasznú jogállású volt, azonban a Miskolci Törvényszék az Ectv. 75. (5) bekezdése alapján ezen időponttal törölte a közhasznúsági nyilvántartásból. Az alapítvány közhasznú tevékenységeit június 1. napját követően és jelenleg is folyamatosan ellátja, a közhasznúság feltételeinek megfelel, ezért az alapítók kérik a Miskolci Törvényszéket az alapítvány közhasznú jogállásának ismételt megállapítására és közhasznúsági nyilvántartásba történő bejegyzésre. 2. A évi CLXXV. törvény (továbbiakban Ectv.) szerint, közhasznú szervezetté minősíthető a Magyarországon nyilvántartásba vett közhasznú tevékenységet végző szervezet, amely a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez megfelelő erőforrásokkal rendelkezik, továbbá amelynek megfelelő társadalmi támogatottsága kimutatható, és amely a) civil szervezet (ide nem értve a civil társaságot), vagy b) olyan egyéb szervezet, amelyre vonatkozóan a közhasznú jogállás megszerzését törvény lehetővé teszi. Az Ectv. fogalomrendszere szerint: - közhasznú tevékenység minden olyan tevékenység, amely a létesítő okiratban megjelölt közfeladat teljesítését közvetlenül vagy közvetve szolgálja, ezzel hozzájárulva a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez; - közfeladat a jogszabályban meghatározott állami vagy önkormányzati feladat, amit a feladat címzettje közérdekből, haszonszerzési cél nélkül, jogszabályban meghatározott követelményeknek és feltételeknek megfelelve végez, ideértve a lakosság közszolgáltatásokkal való ellátását, valamint e feladatok ellátásához szükséges infrastruktúra biztosítását is; 3. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdése nevesíti azon feladatokat, melyek a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében kötelezően ellátandó helyi önkormányzati feladatnak minősülnek. Azon közfeladatok, melyek teljesítését az Alapítvány tevékenysége közvetlenül, vagy közvetve szolgálja az alábbiak: Mötv. 13. (1) bek. 2. településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, 3

4 közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása); 12. honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás; 18. helyi közösségi közlekedés biztosítása; A Rendőrségről szóló évi XXXIV. törvény 1. (1) bekezdése szerint, a rendőrség feladata az Alaptörvényben meghatározott feladatok mellett a határforgalom ellenőrzése, a terrorizmus elleni küzdelem és a törvényben meghatározott bűnmegelőzési, bűnfelderítési célú ellenőrzés, valamint a bűncselekményből származó vagyon visszaszerzése. Az Rtv. 2. (2) bekezdésének c./ pontja alapján a rendőrség feladatának ellátása során támogatja a helyi önkormányzatoknak és az állampolgárok közösségeinek a közbiztonság javítására irányuló önkéntes tevékenységét. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 6. (4) bekezdése szerint, a gyermeknek joga van ahhoz, hogy a fejlődésére ártalmas környezeti és társadalmi hatások, valamint az egészségére káros szerek ellen védelemben részesüljön. A Gyertv. 2. (1) bekezdése alapján a gyermekek védelmét ellátó helyi önkormányzatok, gyámhivatalok, bíróságok, rendőrség, ügyészség, pártfogó felügyelői szolgálat, más szervezetek és személyek a gyermek mindenek felett álló érdekét figyelembe véve, törvényben elismert jogait biztosítva járnak el. A hivatkozott jogszabályi rendelkezések tükrében az alapítvány támogatja az alábbi tevékenységeket: - pénzintézetek, kereskedelmi egységek, gazdálkodó szervezetek és intézmények jobb színvonalú vagyonvédelmét célzó intézkedések (Rtv. 2. (2) bek. c./, Mötv. 13. (1) bek. 12./ pont); - előbbiekkel összefüggő konkrét őrzési-védelmi feladatok (Rtv. 2. (2) bek. c./, Mötv. 13. (1) bek. 12./ pont); - egyedül élő, idős emberek fokozottabb biztonságát célzó intézkedések (Rtv. 2. (2) bek. c./, Mötv. 13. (1) bek. 12./ pont); - a felderítő munkát is közvetlenül segítő technikai eszközök beszerzése (Rtv. 2. (2) bek. c./, Mötv. 13. (1) bek. 12./ pont); - vagyonvédelmi propaganda tevékenység folytatása (Rtv. 2. (2) bek. c./, Mötv. 13. (1) bek. 12./ pont); - a közrend és közlekedésbiztonság védelme érdekében a bűnmegelőzési tevékenység hatékonyságának, színvonalának emelése (Rtv. 2. (2) bek. c./, Mötv. 13. (1) bek. 12./ és 18./ pont); - közlekedés biztonsági propaganda tevékenység folytatása (Rtv. 2. (2) bek. c./, Mötv. 13. (1) bek. 18./ pont); - a gyermek és fiatalkorúak bűnözésében való részvételi arányának csökkentése érdekében új megelőzési módszerek kutatása, elterjesztése (Rtv. 2. (2) bek c./, Gyertv. 6. (4) bek.); 4

5 - kábítószer, kábítószerpótló anyagok elterjedésének megakadályozása, felvilágosító propaganda munka (Rtv. 2. (2) bek c./, Gyertv. 6. (4) bek.); Az Alapítvány megalapítja az Anga András Emlékplakettet, melyet évente az Alapítvány céljaiban kiemelkedő tevékenységet végző személy részére adományoz. Az Alapítvány az Ectv. rendelkezéseihez igazodóan, a Mötv. 13. (1) bekezdésének 2., 12., 18. alpontjaiban, az Rtv. 2. (2) bekezdés c./ pontjában és a Gyertv. 2. (1) bekezdésében nevesített közfeladat teljesítését közvetlenül vagy közvetve, közérdekből, haszonszerzési cél nélkül, jogszabályban meghatározott követelményeknek és feltételeknek megfelelve, azaz közhasznú tevékenységet végez, továbbá az Ectv ában meghatározott feltételeknek megfelel. IV. Az alapítvány vagyona 1. Az alapítvány céljaira rendelt vagyon az alapítók és a felajánlást tevők befizetéséből áll. 2. Az alapítványi vagyon felhasználása az Alapító Okirat I./ pontjában felsorolt célok megvalósítására történhet. Az alapítványi vagyon felhasználása pályázatok kiírása, ösztöndíj kifizetése, eseti támogatás folyósítása és természetbeni juttatás nyújtása útján történik. A pályázatok kiírásáról és elbírálásának rendjéről, valamint határidejéről, az ösztöndíjak odaítélésének feltételeiről, az eseti támogatások folyósításáról és a természetbeni juttatások biztosításáról a Kuratórium dönt. 3. Az alapítványi vagyon elhelyezésére bankszámlát kell nyitni. 4. Az Alapítvány nem alapítható gazdasági tevékenység folytatására. Az alapítvány az alapítványi cél megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági tevékenység végzésére jogosult azzal, hogy, mint közhasznú szervezet gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú, vagy jelen alapító okiratban meghatározott alapcél szerinti tevékenységének megvalósítását nem veszélyeztetve végez. Az Alapítvány gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, az a jelen alapító okiratban meghatározott közhasznú tevékenységre fordítja. Az alapítványi vagyon felhasználása során az Alapító Okirat rendelkezéseit továbbá az Alapítvány alapítói által meghatározott és a Kuratórium által elfogadott feltételeket kell figyelembe venni. 5. Az Alapítványból támogatást kaphatnak költségvetési, működési kiadásaik fedezésére, szakértői és egyéb megbízási kiadásaikra mindazok a gazdálkodó és egyéb szervek, magánszemélyek, akik vállalják, hogy szakmai és gazdasági tevékenységükkel az alapítvány céljának megvalósításáért dolgoznak. 5

6 6. Az Alapítvány Kuratóriuma az Alapítvány működésével kapcsolatos gazdálkodási feladatok végrehajtására önkormányzati vagy egyéb szerve/zetet/ jelöl ki. A szerv/ezet/ feladata az Alapítvány működésével kapcsolatos pénzügyi ügyviteli és számviteli-gazdálkodási feladatok végrehajtása. A szerv/ezet/ részletes feladatai, a szerv/ezet/ felügyeletének és ellenőrzésének a rendje a Kuratórium által jóváhagyott feladat és ügyrendben kerül meghatározásra. 7. Az alapítványi vagyon felhasználására, illetve az Alapítvány vagyonának változására vonatkozó tájékoztatás a Kuratórium elnökének joga és kötelessége. A Kuratórium elnöke Kazincbarcika Város Önkormányzata Képviselő-testületének az időszaki költségvetési zárszámadáshoz kapcsolódóan külön napirend szerint köteles a tájékoztatást megadni. A tájékoztatást kérésére haladéktalanul meg kell adni annak az alapítónak, aki az alapítványi vagyon gyarapodásához hozzájárult, vagy hozzájárulási szándékát az alapítói vagyoni hozzájárulás szolgáltatásán túl kinyilvánítja. 8. Az alapítvány gazdálkodására jelen alapító okirat, a évi CLXXV. törvény (Ectv.) és a évi V. törvény (Ptk.), valamint a számviteli jogszabályok az irányadóak. 9. Az Alapítvány, mint közhasznú szervezet az államháztartás alrendszereitől a normatív támogatás kivételével csak írásbeli szerződés alapján részesülhet támogatásban. A szerződésben meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját. 10. Az Alapítvány a felelős személyt, a támogatót, valamint e személyek hozzátartozóját a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások kivételével cél szerinti juttatásban nem részesítheti. 11. Az Alapítvány váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki. Az Alapítvány vállalkozásának fejlesztéséhez közhasznú tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel, az államháztartás alrendszereitől kapott támogatást hitel fedezetéül, illetve hitel törlesztésére nem használhatja fel. Az Alapítvány befektetési tevékenységet nem kíván végezni, így befektetési szabályzatkészítési kötelezettsége nincs. 12. Az Alapítvány az alapítványokra, illetve a közhasznú szervezetekre mindenkor érvényes jogszabályi előírásoknak megfelelően gazdálkodik. 13. Az Alapítvány, mint közhasznú szervezet által nyújtott cél szerinti juttatások bárki által megismerhetők, az Alapítvány által nyújtott juttatásokat, szolgáltatásokat ismertető írásbeli tájékoztatókat, az Alapítvány működésére vonatkozó adatokat valamint a beszámolókat a Kuratórium elnöke a jelen Alapító Okirat VIII./ pontja alapján hozza nyilvánosságra a szolgáltatások és juttatások, valamint az Alapítvány nyilvános működésének biztosítása és megismerhetősége érdekében. 6

7 14. Az Alapítvány az Alapító Okiratban foglalt tevékenységeket, a gazdálkodás legfontosabb adatait a székhelyén megtalálható hirdetőtáblán és a helyi sajtó vagy a helyi televízió útján hozza nyilvánosságra. V. Az alapítók gyűlése 1. Az alapítói jogokat az alapítók testületben gyakorolják. 2. Az alapítók gyűlésének kizárólagos hatáskörébe tartozik: - az alapító okirat Ptk. 3:393. -ának keretei között történő - módosítása; - a Kuratórium tagjainak, illetve tisztségviselőinek megválasztása és visszahívása; - a Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztása és visszahívása; - amennyiben jogszabály kötelezővé teszi, a könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása; - az alapítvány más alapítvánnyal való egyesüléséről szóló döntés; - az alapítvány alapítványokra való szétválásáról szóló döntés; - az alapítvány megszűnését eredményező ok bekövetkezése esetén a Ptk. 3:403. (3) bekezdése, illetve az Ectv. alapján a végelszámolási eljárás kezdeményezése, végelszámoló kijelölése, illetve a kapcsolódó szükséges intézkedések megtétele; - az Ectv. 9/J. (2) bekezdésének a./ és b./ pontja szerinti kérelem előterjesztése; - az Ectv. 9/K. (1) bekezdése bb./ és bc./ pontja szerinti kérelem előterjesztése; - az alapítvány jogutód nélküli megszűnése esetén a fennmaradt vagyon sorsáról való döntés; 3. Az alapítók gyűlését évente legalább egy alkalommal kell összehívni. Az alapítók gyűlését Kazincbarcika Város Önkormányzata alapító hívja össze, azonban azt bármely alapító is összehívhatja. Az alapítók gyűlését az Alapítvány székhelyén kell megtartani. Az alapítók gyűlésének összehívására és megtartására a Kuratóriumra vonatkozó eljárási szabályokat kell alkalmazni. Az alapítók gyűlése határozatképes, ha azon valamennyi alapító jelen van. Az alapítók gyűlése határozatát valamennyi tagjának egyhangú szavazatával hozza. Az alapítók gyűlésén minden alapítónak azonos mértékű szavazata van. Az alapítók gyűlése döntéseit határozati formában hozza meg. Az alapítói hatáskörbe tartozó kérdésekben (pl.: alapító okirat módosítása, Kuratóriumi tagok, Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása) csak akkor hozható érvényes határozat, ha ahhoz valamennyi alapító egyhangúlag hozzájárult. 4. Az alapítók gyűlése és az arról készült dokumentumok nem nyilvánosak, azonban az alapítói határozatok nyilvánosak, azok bárki számára megismerhetőek. Jelen alapító okiratban az alapítók döntése alatt az alapítói gyűlés döntése értendő. 7

8 VI. Az Alapítvány ügyvezető szerve 1. Az Alapítvány ügyvezető szerve a 6 főből álló Kuratórium. A Kuratórium tagjait az alapítók bízzák meg és hívják vissza. A Kuratórium tagjainak megbízatása határozatlan időtartamra szól. A Kuratórium tagjai az Alapítvány vezető tisztségviselői, ügyvezetési feladataikat személyesen kötelesek ellátni. A Kuratórium tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. A Kuratórium munkáját az Elnök vezeti. A Kuratórium tagjai: 1./ Dr. Márton Csaba (3720 Sajókaza, Sajó út 1.) 2./ Jaskó Judit (3700 Kazincbarcika, Fő tér 7. III/3.) 3./ Klimon István (3700 Kazincbarcika, Batthyány tér 15.) 4./ Varga Béla (3700 Kazincbarcika, Herbolyai út 33.) 5./ Ludányi Attila (3394 Egerszalók, Kossuth út 109.) 6./ Dr. Kriston Krisztián (3700 Miskolc, Szemere B. u. 5. II/14) A Kuratórium tisztségviselői az elnök és titkár. A Kuratórium tisztségviselőit az Alapítók bízzák meg és hívják vissza. A Kuratórium Elnöke: A Kuratórium Titkára: Dr. Márton Csaba Jaskó Judit 2. A Kuratórium Elnöke képviseli az Alapítványt és a Kuratóriumot bíróságok, más hatóságok előtt, és harmadik személyekkel szemben. 3. A Kuratórium titkárának feladata az elnök munkájának támogatása, és az elnök tartós akadályoztatása esetén a Kuratórium képviselete. 4. A Kuratórium tagjai nem lehetnek az Alapító Szervezetek vezető tisztségviselői. 8

9 Nem jelölhető ki, illetve nem hozható létre olyan ügyvezető szerv (Kuratórium), amelyben az Alapítók, illetve az Alapítók bármelyike közvetlenül vagy közvetve az Alapítvány vagyonának felhasználására meghatározó befolyást gyakorolhat. Nem lehet a Kuratórium tagja az, - akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült; - akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet; - akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől, az eltiltást kimondó határozatban meghatározott időtartamig; A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig a./ amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki; b./ amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel; c./ amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bíróságot szabott ki; d./ amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerinti felfüggesztette, illetőleg törölte; A vezető tisztségviselő, illetve az ennek kijelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. 5. A kuratóriumi tagi megbízás a tisztségnek a kijelölt vagy megválasztott személy által történő elfogadásával jön létre. 6. A Kuratórium tagjának megbízatása megszűnik a) határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával; b) megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével; c) visszahívással; d) lemondással; e) a vezető tisztségviselő halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével; f) a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával; g) a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével. A Kuratórium tagját megbízatásának lejárta előtt az alapítványi cél megvalósításának közvetlen veszélyeztetése esetén az alapítók visszahívhatják. 9

10 A Kuratórium tagja megbízatásáról az alapítókhoz címzett és intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat. Ha az alapítvány működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új kuratóriumi tag kijelölésével vagy megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá. 7. A Kuratórium tagjai ezen tisztségük ellátásáért díjazásban nem részesülnek. 8. Az Alapítvány céljainak megvalósításáról, az alapítványi vagyon kezeléséről és a céloknak megfelelő felhasználásáról a Kuratórium gondoskodik. A Kuratórium felelőssége az Alapítvány céljára rendelt vagyon leghatékonyabb működtetése, így feladata mindent megtenni azért, hogy az Alapítvány vagyonát a jogszabályoknak és a törvényes gazdasági lehetőségeknek megfelelően gyarapítsa. Az Alapítvány összes jövedelme csak az Alapítvány céljai által meghatározott körben és módon használható fel. 9. A Kuratóriumnak döntési joga van az Alapítvány rendelkezésére álló vagyon felhasználásának meghatározásában, valamint az Alapítvány szervezetét és működését érintő kérdésekben. 10. A Kuratórium a jogszabályok által meghatározott keretek között önállóan dönt valamennyi, az Alapítványra vonatkozó kérdésben. A Kuratórium döntési jogköre szükségszerűen kiterjed: a./ A célok eléréséhez szükséges feladatok meghatározására, a végrehajtás megszervezésére. b./ Az alapítványi vagyon bővítésére, megőrzésére, kezelésére vonatkozó állásfoglalások meghozatalára. c./ Az Alapítvány céljaival összhangban tevékenykedők, illetőleg az alapítványi célok megvalósulását elősegítők részére ösztöndíj meghatározására, odaítélésére, folyósítására. d./ Az előző évről készített beszámoló jelentés, valamint annak közhasznúsági melléklete elfogadása. e./ Az Alapítványhoz való csatlakozás elfogadására. f./ A Kuratóriumi tagok és a munkaszervezet tisztségviselői díjazásának és költségtérítésének elfogadására és megállapítására. g./ A munkaszervezet működésének, feladatainak meghatározására, ellenőrzésére. h./ A következő évi költségvetés elfogadására. 11. A Kuratórium köteles az alapítók gyűlését összehívni a szükséges intézkedések megtétele céljából, ha a./ az alapítvány vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi; b./ az alapítvány céljának elérése veszélybe került; c./ az alapítvány a célját megvalósította és új cél meghatározása szükséges; d./ az alapítvány megszűnését eredményező ok következett be, a Ptk. 3:403. (3) bekezdése szerinti intézkedések megtétele céljából; 10

11 e./ olyan ok következett be, mely az alapítók gyűlésének kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdésben (5/A. pont) történő döntést tesz szükségessé; 12. A Kuratórium üléseit szükség szerint, de legalább félévente egyszer tartja. (Rendes ülés.) A Kuratórium ülései nyilvánosak, de a Kuratórium elnöke zárt ülést rendelhet el, amennyiben azt az ülésen résztvevők egyhangúlag indítványozzák, és azt üzleti titok, vagy a személyiségi jogok védelme indokolja. A Kuratóriumi ülés nyilvánosságát az Alapítvány azzal is kívánja biztosítani, hogy a Kuratóriumi ülésekre szóló meghívót az Alapítvány hirdetőtáblájára ki kell függeszteni az ülést megelőző 15 nappal a napirendi pontok közlésével, valamint a napirendi pontokhoz mellékelt írásos anyaggal együtt. A hirdetőtábla, az Alapítvány székhelyén található, melyet hivatali időben bárki megtekinthet. 13. A Kuratórium ülését az elnök, az elnök tartós akadályoztatása esetén a titkár hívja össze, a napirend írásbeli megjelölésével. Két kuratóriumi tag írásos kérésére az ülést 30 napon belül össze kell hívni. A Kuratóriumi ülés napirendjét is tartalmazó írásos meghívót postai úton, elektronikus úton, személyes átadás vagy telefax útján is ki lehet küldeni azzal, hogy azt a tagok legkésőbb az ülés időpontja előtt nyolc nappal megkapják. 14. A Kuratórium határozatképes, ha ülésén tagjainak több mint a fele jelen van. A Kuratórium minden tagjának egy szavazata van. A Kuratórium döntéseit szabályszerűen összehívott határozatképes ülésein, nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. Az éves beszámoló és a közhasznúsági melléklet elfogadásáról a határozatképes Kuratórium egyhangú szavazással dönt. A kuratórium döntéseinek végrehajtásáért a titkár a felelős. A Kuratóriumi ülésekről jegyzőkönyvet kell vezetni, s azt minden jelenlévő köteles aláírni. 15. A Kuratórium határozatairól köteles olyan nyilvántartást vezetni, amelyből döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges, személye) megállapítható. A jegyzőkönyvek alapján a hozott határozatokról a Kuratórium külön nyilvántartást vezet. A nyilvántartás vezetésére a jegyzőkönyv vezetésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. 16. A Kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója, (Ectv pont) a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi 11

12 szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, alapító okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás. A határozat meghozatalakor nem szavazhat az, a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy az Alapítvány terhére másfajta előnyben részesít; b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni; c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani; d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a Kuratóriumnak nem tagja, vagy az Alapítványnak nem alapítója; e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. 17. A Kuratórium ülésein a Kuratórium tagjain kívül, a tanácskozási joggal részvételre jogosultak és a meghívottak is részt vehetnek. A Kuratórium az év első felében tartott rendes ülésén dönt, az Alapítvány éves beszámolójának és a közhasznúsági melléklet elfogadásáról. A Kuratórium döntéseiről, valamint az Alapítvány támogatásának igénybevételi módjáról az érintettek írásban kapnak értesítést, illetve ezen felül az Alapítvány hirdetőtábláján is kifüggesztésre kerül. VII. Az Alapítvány képviselete Az Alapítvány képviselője a Kuratórium mindenkori elnöke. A bankszámla feletti rendelkezésre a Kuratórium Elnöke önállóan jogosult. Az Alapítvány munkavállalói felett a munkáltatói jogokat a Kuratórium elnöke gyakorolja. VIII. Közhasznú jogálláshoz kapcsolódó nyilvánossági szabályok 1. A Kuratórium döntéseiről az érintettek írásban, postai úton kapnak értesítést, illetve ezen értesítések az Alapítvány hirdetőtábláján is kifüggesztésre kerülnek. 2. Az Alapítvány, mint közhasznú szervezet által nyújtott cél szerinti juttatások bárki által megismerhetők, az Alapítvány által nyújtott juttatásokat, szolgáltatásokat ismertető írásbeli tájékoztatókat az Alapítvány székhelyén található hirdetőtáblán és a helyi sajtó vagy a helyi televízió útján hozza nyilvánosságra. 3. Az Alapítvány az Alapító Okiratban foglalt tevékenységeit, a gazdálkodásának legfontosabb adatait a székhelyén található hirdetőtáblán és a helyi sajtó vagy a helyi televízió útján hozza nyilvánosságra. 12

13 4. Az Alapítvány működésével kapcsolatban keletkezett iratokba bárki betekinthet. A betekintésre előzetesen egyeztetett időpontban, az igény bejelentésétől számított 15 napon belül, az Alapítvány székhelyén van lehetőség. 5. Az Alapítvány hirdetőtáblája az alapítvány székhelyén található, mely hivatali időben hétköznap óra között - bárki számára megtekinthető. IX. Működési Szabályzat Az Alapítvány Kuratóriuma működésének rendjét az általa jóváhagyott belső működési szabályzat állapítja meg. A működési szabályzatnak tartalmaznia kell egyebek mellett: - olyan nyilvántartás vezetését, melyből a Kuratórium döntésének tartalma, időpontja, hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges személye) megállapítható, - a Kuratórium döntéseinek az érintettekkel való közlési, illetve nyilvánosságra hozatali módját, - az Alapítvány működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintés rendjét, - az Alapítvány működésének, szolgáltatási igénybevételi módjának, beszámolói közlésének nyilvánosságát, - a kuratóriumi titkár feladatát és jogkörét X. Az Alapítvány működése Az Alapítvány nyílt, ahhoz bármely bel- és külföldi természetes és jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet csatlakozhat, ha a jelen alapítványrendelés céljaival egyetért, és azt anyagi vagy bármely más módon támogatni kívánja. A támogatás elfogadásáról a Kuratórium dönt. A csatlakozók támogatásuknak az Alapítvány részére történő befizetésével, átadásával nem válnak Alapítókká, tehát olyan jogosítványokat és hatásköröket nem szerezhetnek, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján kizárólag az Alapító Okiratot Alapítóként aláíró, illetve az alapítói jogok gyakorlására kijelölt személyeket, szervezeteket illethet. XI. Az Alapítvány megszűnése Az Alapítvány megszűnik: - ha céljai megvalósultak és az alapítók új célt nem határoztak meg, - ha céljának megvalósítása lehetetlenné vált és a cél módosítására vagy más alapítvánnyal való egyesülésére nincs mód; 13

14 - ha az alapítvány három éven át a célja megvalósítása érdekében nem folytat tevékenységet; Az Alapítvány jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők kielégítése után megmaradó vagyonból az Alapítók az általuk befizetett részt visszakapják, az ezen felüli vagyont pedig más, hasonló célkitűzésű Alapítvány támogatására kell fordítani. XII. Vegyes rendelkezések 1. Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, illetve azoktól támogatást nem kap, továbbá országgyűlési és önkormányzati jelöltet nem állít, és nem támogat. 2. Az Alapítók tudomással bírnak arról, hogy az Alapítvány, illetve az alapító okirat módosításának érvényességéhez az Alapító Okirat bírósági nyilvántartásba vétele szükséges. 3. Az Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. tv. rendelkezéseit, továbbá a közhasznú jogállást szabályozó évi CLXXV. tv. előírásait kell alkalmazni. 4. Az Alapítók május 29. napján hozták meg a évi CLXXVII. tv. 11. (1) bekezdése szerinti határozatukat, melyre figyelemmel május 29. napjáig az Alapítvány működésére a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény rendelkezései, míg május 30. napjától a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény rendelkezései, illetve a évi CLXXV. tv. rendelkezései az irányadóak. Az Alapító Okiratban foglaltakat az Alapítók megismerték és azt, mint akaratukkal mindenben megegyezőt elfogadva aláírták. Az eredeti Alapító Okirat létrejötte: 1991.február 20. Módosítva: március május május

15 ZÁRADÉK: A Kazincbarcika és Vidéke ÁFÉSZ alapító jogutód nélkül megszűnt, melyre figyelemmel az Alapítvány alapítói jogainak tényleges gyakorlására jogosult Alapítói, Kazincbarcika Város Önkormányzata és a Kazincbarcikai Városi Rendőrkapitányság. Egységes szerkezetbe foglalva és az Alapítók által elfogadva: Kazincbarcika, május... Kazincbarcika Város Önkormányzata Szitka Péter polgármester... Kazincbarcikai Rendőrkapitányság Dr. Toldi-Tóth Gábor kapitányságvezető Ellenjegyzem: Kazincbarcika, május... 15

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Az Alapítvány tartós közérdekű céljai és az ezek megvalósítása érdekében kifejtett tevékenysége:

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Az Alapítvány tartós közérdekű céljai és az ezek megvalósítása érdekében kifejtett tevékenysége: ALAPÍTÓ OKIRAT mely abból a célból készült, hogy az 1. pontban megjelölt Alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk.) 74/A-F. -a, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997.

Részletesebben

LÁRIFÁRI ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN. Preambulum

LÁRIFÁRI ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN. Preambulum LÁRIFÁRI ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN Preambulum Alulírott Alapító a 2013. évi V. tv. (Ptk.) 3:378. -3:404. -ai, valamint a 2011. évi CXXV. tv alapján az alábbi Alapítvány

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 2-án

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A Közalapítvány neve: Dorogi Kommunális Közalapítvány. 2. A Közalapítvány székhelye: 2510 Dorog, Bécsi út 71.

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A Közalapítvány neve: Dorogi Kommunális Közalapítvány. 2. A Közalapítvány székhelye: 2510 Dorog, Bécsi út 71. 1 ALAPÍTÓ OKIRAT 1. A Közalapítvány neve: Dorogi Kommunális Közalapítvány 2. A Közalapítvány székhelye: 2510 Dorog, Bécsi út 71. 2/A. A közalapítvány alapítója: Dorog Város Önkormányzata (2510 Dorog, Bécsi

Részletesebben

1. Az Egyesület neve, székhelye, működési területe és elektronikus levélcíme (Ptk. 3:5. a) és b) pontja alapján)

1. Az Egyesület neve, székhelye, működési területe és elektronikus levélcíme (Ptk. 3:5. a) és b) pontja alapján) Nagyvállalatok Logisztikai Vezetőinek Klubja Közhasznú Egyesület módosítása egységes szerkezetben A Nagyvállalatok Logisztikai Vezetőinek Klubja Közhasznú Egyesület a 2014. május. napján hozott xxx /2014.

Részletesebben

ABAI POLGÁRŐR EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y

ABAI POLGÁRŐR EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y ABAI POLGÁRŐR EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y Alakulás: 1991. január 15-én A létesítő okirat tartalmában, illetőleg számozásában 2015. február 07-én egészében megváltozott, ezért a módosítások nem kerültek

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt) Utolsó módosítás 2014. április 25.

ALAPSZABÁLYA (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt) Utolsó módosítás 2014. április 25. - 1 - A MAGYAR RELAXÁCIÓS ÉS SZIMBÓLUMTERÁPIÁS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt) Utolsó módosítás 2014. április 25. a módosítások kurzívval - 2 - ALAPSZABÁLY a Polgári

Részletesebben

Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület

Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület (módosított, egységes szerkezetbe foglalt) Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület

Részletesebben

MENTS ÉLETET Közhasznú ALAPÍTVÁNY (1098 Budapest, Lobogó u. 10. III. lph. Fsz. 2.) I. Általános rendelkezések

MENTS ÉLETET Közhasznú ALAPÍTVÁNY (1098 Budapest, Lobogó u. 10. III. lph. Fsz. 2.) I. Általános rendelkezések MENTS ÉLETET Közhasznú ALAPÍTVÁNY (1098 Budapest, Lobogó u. 10. III. lph. Fsz. 2.) Módosított és Egységes Szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA Amelyben a jelen Alapító Okirat 4. pontjában meghatározott

Részletesebben

Aranyszív a gyermekekért közhasznú Alapítvány Alapító Okirata (módosításokkal egységes szerkezetben)

Aranyszív a gyermekekért közhasznú Alapítvány Alapító Okirata (módosításokkal egységes szerkezetben) Aranyszív a gyermekekért közhasznú Alapítvány Alapító Okirata (módosításokkal egységes szerkezetben) Alulírott Alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseinek, valamint az

Részletesebben

Együtt a jövőnkért 95 ALAPÍTVÁNY

Együtt a jövőnkért 95 ALAPÍTVÁNY Együtt a jövőnkért 95 ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT Az alapító okirat megfeleltetése a közhasznú jogálláshoz, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Részletesebben

Alapítvány a Szigetszentmiklósi Ádám Jenő Zeneiskola Támogatásáért

Alapítvány a Szigetszentmiklósi Ádám Jenő Zeneiskola Támogatásáért Alapítvány a Szigetszentmiklósi Ádám Jenő Zeneiskola Támogatásáért (székhelye: 2310 Szigetszentmiklós, Váci Mihály u. 1.) módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, 2014. augusztus 25-i A l a p í t ó

Részletesebben

Egyéni és Társadalmi Felelősségvállalásért Alapítvány Alapító Okirata ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Egyéni és Társadalmi Felelősségvállalásért Alapítvány Alapító Okirata ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Egyéni és Társadalmi Felelősségvállalásért Alapítvány Alapító Okirata A jelen Alapító Okiratban megnevezett Alapító a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A-74/F -ai,

Részletesebben

ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET TÓTKOMLÓS ALAPSZABÁLY

ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET TÓTKOMLÓS ALAPSZABÁLY ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET TÓTKOMLÓS ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET TÓTKOMLÓS (1924-ben megalakult Tótkomlósi Önkéntes Tűzoltó Testület jogutódja)

Részletesebben

EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Tekintettel a 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról; a 2011. évi

Részletesebben

Műegyetemi Természet- és Sporttudományi Egyesület

Műegyetemi Természet- és Sporttudományi Egyesület 1 Műegyetemi Természet- és Sporttudományi Egyesület 1111 Budapest, Bertalan Lajos utca 24. ALAPSZABÁLY 2014. május 26. 2 ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Műegyetemi Természet-

Részletesebben

VILATI Sportegyesület. Alapszabály

VILATI Sportegyesület. Alapszabály 1 VILATI Sportegyesület Alapszabály Ezen okirat egységes szerkezetben tartalmazza a VILATI Sportegyesület korábbi alapszabályainak módosításait, figyelembe véve az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról,

Részletesebben

Budapest, 2014. június

Budapest, 2014. június Alapszabály Budapest, 2014. június I. Általános rendelkezések... 3 II. Az Egyesület célja és feladatai...3 III. Az Egyesület tevékenységei...4 IV. A tagsági viszony... 5 V. A tagok...6 VI. Az Egyesület

Részletesebben

Az Északbalatoni Ebmentő Egyesület Alapszabálya (A 2014. august 29-i és 2014...-i 1 módosításokkal egységes szerkezetben ) I.

Az Északbalatoni Ebmentő Egyesület Alapszabálya (A 2014. august 29-i és 2014...-i 1 módosításokkal egységes szerkezetben ) I. Az Északbalatoni Ebmentő Egyesület Alapszabálya (A 2014. august 29-i és 2014....-i 1 módosításokkal egységes szerkezetben ) 1. Az egyesület neve, székhelye, jogállása I. Általános rész (1) Az egyesület

Részletesebben

A Dél-Alföldi Eurotender, Ifjúsági, Kulturális, Oktatási és Környezetvédelmi Egyesület

A Dél-Alföldi Eurotender, Ifjúsági, Kulturális, Oktatási és Környezetvédelmi Egyesület Dél-Alföldi Eurotender, Ifjúsági, Kulturális, Oktatási és Környezetvédelmi Egyesület ALAPSZABÁLYA A A Dél-Alföldi Eurotender, Ifjúsági, Kulturális, Oktatási és Környezetvédelmi Egyesület a 2011. évi CLXXV.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT 2 AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI ÉS CÉLJA 1 AZ ALAPÍTÓ ADATAI 2.1 AZ ALAPÍTVÁNY NEVE: 2.2 AZ ALAPÍTVÁNY SZÉKHELYE: 2.3 AZ ALAPÍTVÁNY JOGÁLLÁSA:

ALAPÍTÓ OKIRAT 2 AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI ÉS CÉLJA 1 AZ ALAPÍTÓ ADATAI 2.1 AZ ALAPÍTVÁNY NEVE: 2.2 AZ ALAPÍTVÁNY SZÉKHELYE: 2.3 AZ ALAPÍTVÁNY JOGÁLLÁSA: ALAPÍTÓ OKIRAT A jelen Alapító Okirat I. pontjában megnevezett Alapító a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A-74/F -ai, valamint a Közhasznú szervezetekről szóló

Részletesebben

A Magyar Kézilabda Utánpótlásért. Alapítvány. Alapító okirata (módosításokkal egységes szerkezetben)

A Magyar Kézilabda Utánpótlásért. Alapítvány. Alapító okirata (módosításokkal egységes szerkezetben) A Magyar Kézilabda Utánpótlásért Alapítvány Alapító okirata (módosításokkal egységes szerkezetben) 2013. Az alapító okiratot a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalta és ellenjegyezte: 2 A L A P Í

Részletesebben

ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA. (közhasznú alapítvány)

ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA. (közhasznú alapítvány) ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (közhasznú alapítvány) Alulírott Alapító, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. alapján az alábbi alapítvány létrehozását határoztam el. 1. a) Az Alapító neve:...

Részletesebben

Országos Scleroderma Közhasznú Egyesület

Országos Scleroderma Közhasznú Egyesület Országos Scleroderma Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA Az Alapszabályt módosították, és a tagok 2013. május 10. napján egységes szerkezetbe foglalták. Országos Scleroderma Közhasznú Egyesület Alapszabálya

Részletesebben

- egységes szerkezetbe foglalva - 2014. május 19. napján

- egységes szerkezetbe foglalva - 2014. május 19. napján VEZÉR HALLGATÓI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA - egységes szerkezetbe foglalva - 2014. május 19. napján I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Vezér Hallgatói Egyesület" alakuló közgyűlésén alapszabályát a 2014. március

Részletesebben

POLICE CARITAS ALAPÍTVÁNY

POLICE CARITAS ALAPÍTVÁNY POLICE CARITAS ALAPÍTVÁNY A L A P Í T Ó O K I R A T Az alább felsorolt alapítók a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. törvény) 74/A. alapján jogi személyiséggel rendelkező - közhasznú szervezetként működő

Részletesebben

A Tordas Sportegyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben -

A Tordas Sportegyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben - 1 A Tordas Sportegyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben - Az alapítók az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló

Részletesebben

KAPTÁRKŐ TERMÉSZETVÉDELMI ÉS KULTURÁLIS EGYESÜLET

KAPTÁRKŐ TERMÉSZETVÉDELMI ÉS KULTURÁLIS EGYESÜLET KAPTÁRKŐ TERMÉSZETVÉDELMI ÉS KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (a változásokkal egységes szerkezetben) Eger, 2015. január 10. A Kaptárkő Természetvédelmi és Kulturális Egyesület összhangban a Polgári Törvénykönyvben,

Részletesebben

CSEPREGI ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET

CSEPREGI ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET CSEPREGI ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (a változásokkal egységes szerkezetben) Csepreg, 2015. február 28. ALAPSZABÁLY Csepregi Önkéntes Tűzoltó Egyesület összhangban a Polgári Törvénykönyvben,

Részletesebben

AZ ABAÚJRAKEZDÉS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

AZ ABAÚJRAKEZDÉS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ ABAÚJRAKEZDÉS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA módosításokkal egységes szerkezetben Az alapítók az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Részletesebben