Várkonyi Zoltán Alapítvány. a Színház- és Filmművészeti Főiskoláért ALAPÍTÓ OKIRATA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Várkonyi Zoltán Alapítvány. a Színház- és Filmművészeti Főiskoláért ALAPÍTÓ OKIRATA"

Átírás

1 Várkonyi Zoltán Alapítvány a Színház- és Filmművészeti Főiskoláért ALAPÍTÓ OKIRATA A október 30. napján elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg. A módosított részek vastag, dőlt betűvel kerültek megjelölésre 1

2 A Fővárosi Bíróság által szám alatt nyilvántartásba vett alapítvány időközi törvényes rendelkezések alapján módosított ALAPÍTÓ OKIRATA melyben alapítók rögzítik azon elhatározásukat, hogy az alapító okiratban rögzítet cél érdekében közhasznú szervezetként a Polgári Törvénykönyv 74/A. -a alapján alapítványt hoznak létre. 1. Az alapítvány neve: Várkonyi Zoltán Alapítvány a Színház- és Filmművészeti Főiskoláért 2. Az alapítók neve, címe és az alapításkor felajánlott összeg: 2.1. Új Színház Ft (jogelőd: Arany János Színház) Budapest, VI. Paulay E. u Thália Színház Ft (jogelőd: Arizona Színház) Budapest, VI. Nagymező u Budapesti Kamara Színház Ft Budapest, Asbóth u Csiky Gergely Színház Ft Kaposvár, Rákóczi tér Játékszín Ft Budapest, VI. Teréz krt József Attila Színház Ft Budapest, XIII., Váci út Katona József Színház Ft Budapest, V., Petőfi S. u Madách Színház Ft Budapest, VII. Erzsébet krt Mikroszkóp Színpad Ft Budapest, VI. Nagymező u Fővárosi Operett Színház Ft Budapest, VI. Nagymező u

3 2.11. Radnóti Miklós Színház Ft Budapest, VI. Andrássy út Szigligeti Ede Színház Ft Szolnok, Tisza park Vígszínház Ft Budapest, XIII. Pannónia u Magyar Filmlaboratórium Kft Ft (jogelőd: Magyar Filmlaboratórium Vállalat) Budapest, II. Budakeszi út Magyar Filmgyártó Rt Ft (jogelőd: Magyar Filmgyártó Vállalat) Budapest Filmstúdió Kft Ft (jogelőd: Budapest Stúdió Vállalat) Budapest XIV. Róna u Dialóg Filmstúdió Kft Ft (jogelőd: Dialóg Stúdió Vállalat) Fiatal Filmesek Társasága Ft Hunnia Filmstúdió Kft Ft (jogelőd: Hunnia Stúdió Vállalat) MAFILM Alkotói Egyesülés Ft Magyar Mozi és Video Filmgyár Ft (jogutód nélkül megszűnt: ) Objektív Filmstúdió Kft Ft (jogelőd: Objektív Stúdió Vállalat) 3

4 2.23. Mi, mint alapítók egyhangú döntésünkkel az alapítvány alapítói jogainak gyakorlására a Ptk. 74/C. (7) bekezdése alapján január 1. napjától Bálint Andrást (lakcím: 1028 Budapest, Petőfi út 39., szig.sz.: HA) jelöljük ki, figyelemmel arra, hogy az alapító szervezeteket is jelentősen érintették, illetve érintik a kulturális életben jelentkező gazdasági és szervezeti változások, működési nehézségek, szervezetmegszűnések, amelyek nyomán nagyon megnehezült az alapítói döntések kialakítása és meghozatala. Ezért az ezek során folyamatosan jelentkező működési és egyeztetési nehézségek elkerülése, és így a szükséges alapítói döntések gyors és hatékony meghozatala érdekében szükségessé vált a még jelenleg létező minden alapító által elfogadott olyan személynek a kijelölése az alapítói jogok gyakorlására, aki mind a film-, mind a színház-szakmai területen átfogó ismeretekkel rendelkezik, szakmailag kötődik az alapítói körhöz, nagy szakmai és személyes presztízzsel és több éves vezetői gyakorlattal rendelkezik, az Alapítvány céljaival egyetért, így garantáltan megfelelően tudja képviselni és reprezentálni alapítói akaratunkat. 3. Az alapítvány székhelye és címe: A Színház- és Filmművészeti Főiskola székháza: Budapest, VIII. Vas u. 2/c. 4. Az alapítvány célja: A Színház- és Filmművészeti Főiskola elméleti és gyakorlati oktatási munkájának támogatása. Így az alapítvány az évi CLVI. tv. 26. c/4. pontjában foglalt közhasznú tevékenység folytatására hivatott. 5. Az alapítvány vagyona: 5.1. Az alapítvány induló vagyona: Ft, mely az alapítóknak a Magyar Hitelbankhoz történő befizetéséből adódik Az alapítók az alapítványt a szükségesnek és lehetőségeiknek megfelelően további befizetésekkel is támogatják Az alapítványi vagyon vállalkozói kockázatot igénylő módon is felhasználható. A vállalkozási tevékenység azonban csakis közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhető Az induló vagyonnak csak a kamata és nyeresége, a további befizetések és hozadékuk, valamint a vállalkozói nyereség teljes összege kizárólag az alapítvány célját, közhasznú tevékenységét szolgáló támogatásra használható fel, semmilyen címen nem osztható fel Az alapítvány befektetési tevékenységet nem végez. 4

5 5.6. Az alapítványhoz csatlakozhat minden magyar, illetőleg külföldi természetes és jogi személy, aki magáévá teszi az alapítvány célját. A csatlakozási szándékot, az alapítványt vezető kuratóriumnál kell írásban bejelenteni. A felajánlás nemcsak pénzügyi támogatásból, hanem egyéb díjmentes szolgáltatásból is állhat Az alapítványnak jogában áll devizát is elfogadni A csatlakozási szándékot feltételhez vagy kuratóriumi tagsághoz kötni nem lehet. 6. Az alapítvány vezetése és kezelése: 6.1. Az alapítványt négytagú kuratórium vezeti, mely a hatályos jogszabályok és a jelen alapító okirat keretei között végzi célirányos irányító és képviselő tevékenységét A kuratórium tagjai: a) Székely Gábor elnök b) Huszti Péter tag c) Földényi F. László tag d) Almási Tamás tag 6.3. A kuratórium dönt: a) az alapítványi célra felhasználható összeg odaítéléséről a hozzá írásban benyújtott pályázatok alapján. Pályázatot nemcsak egyedi hallgató, hanem hallgatói csoport, osztály, oktató és tanszék is benyújthat; b) az alapítványi vagyon hasznosításának módjáról; c) csatlakozási felhívás kibocsátásáról A kuratórium szükség szerint, de legalább szemeszterenként egyszer ülésezik. A kuratórium ülését annak elnöke hívja össze, az ülés időpontjának, helyének és a napirendnek közlésével A kuratórium ülései nyilvánosak, azon az érintettek és meghívottak vesznek részt A kuratórium egyszerű szótöbbséggel határoz. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. 5

6 6.7. A határozathozatalban nem vehet részt az a kuratóriumi tag, aki vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa a határozat alapján kötelezettségek vagy bármilyen más előnyben részesül A kuratórium döntéséről az érintettek írásban értesülnek és arról tájékoztatást a Színház- és Filmművészeti Főiskola épületeiben elhelyezett hirdetőtáblán közzé kell tenni Az alapítvány külső viszonylatban a kuratórium elnöke, akadályoztatása esetén az általa írásban megbízott más kuratóriumi tag, meghatalmazás hiányában bármely két kuratóriumi tag együttesen képviseli A kuratórium tagjai működésüket díjazás nélkül látják el A kuratórium tagjai továbbá közeli hozzátartozóik (élettársuk) az alapítványtól semmilyen címen nem részesülhetnek pénzbeni vagy természetbeni juttatásban. 7. Tájékoztatási kötelezettség: 7.1. A kuratórium évente írásban köteles tájékoztatni az alapítványtevőket munkájáról, az esetleges csatlakozásokról, az alapítványnak nyújtott támogatásokról, az alapítványi vagyon felhasználásáról A kuratórium beszámolóját elfogadottnak kell tekinteni, amennyiben az alapítók részérül a beszámoló kiküldését követő 15 napon belül észrevétel nem érkezik. 8. Az alapítvány működésével kapcsolatos adminisztrációs, valamint pénzügyiszámviteli teendők ellátásával az alapítók a Színház- és Filmművészeti Főiskolát bízzák meg. A Főiskola kötve van a kuratórium határozataihoz, de önállóan jár el azok végrehajtásában. A Főiskola kuratórium által felhatalmazott két alkalmazottja jogosult a kuratórium határozata alapján végrehajtandó pénzügyi feladatok utalványozására és érvényesítésére. Az alapítványi célokra történő befizetésekkel, szolgáltatásokkal kapcsolatos adókedvezmények igénybevételére jogosító igazolásokat a kuratórium felhatalmazása alapján ugyancsak a Főiskola adja ki az alapítvány nevében. A Főiskola az adminisztrációs teendők keretében: 6

7 a) végzi az alapítvány be- és kimenő iratainak iktatását, postázását, irattározását, utóbbit a vonatkozó jogszabályok figyelembevételével; b) nyilvántartást vezet, amelyből a kuratórium döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya és személye megállapítható; c) gondoskodik arról, hogy az alapítvány működésével kapcsolatosban keletkezett iratokba az érintettek, illetve a kuratórium elnökének engedélye alapján más is beletekinthessen; d) gondoskodik arról, hogy a Főiskola Titkárságán kijelölt személy útján bárki az alapítvány működéséről, szolgáltatásai igénybevételének módjáról, beszámolóiról tájékoztatást kapjon. A Főiskola a fentiekben felsorolt teendőket díjmentesen látja el. A Főiskola készíti el a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. tv ban előírtak szerint az éves közhasznúsági jelentést és azt elfogadás végett a kuratóriumhoz beterjeszti. 9. Vegyes rendelkezések: 9.1. Az alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártokról függetlenül és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, illetve támogatást nem fogad el, országos választásokon képviselőjelöltet semmilyen formában nem állít, és nem támogat Az alapítvány határozatlan időre alakul Ez az alapító okirat az alapítványokról a Fővárosi Bíróságnál vezetett jegyzékbe történt felvételével válik érvényessé. Budapest, október 30. Ellenjegyzem és nyilatkozom arról, hogy a jelen egységes szerkezetbe foglalt okirat megfelel az alapító okirat módosítások alapján hatályos tartalmának: 7