A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT"

Átírás

1 2003. szeptember hó szám A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 124/2003. (VIII. 28.) Kgy. A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ (Pécs) intézményvezetői pályázatának elbírálása 3 HATÁROZATOK 123/2003. (VIII. 28.) Kgy. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról és a két ülés közötti eseményekről 125/2003. (VIII. 28.) Kgy. A Magyar-Svéd Fejlesztési Alapítvány alapító okiratának módosítása 126/2003. (VIII. 28.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma (Komló) alapító okiratának módosítása 127/2003. (VIII. 28.) Kgy. Tisztségviselők foglalkoztatási jogviszonyával összefüggő kérdések 5 128/2003. (VIII. 28.) Kgy. Európai Közigazgatási Képzési Ösztöndíjasok alkalmazása /2003. (VIII. 28.) Kgy. A Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház pályázata többletkapacitás befogadására 130/2003. (VIII. 28.) Kgy. Magyar-Horvát határmenti védelmi együttműködés (pályázat benyújtása) 131/2003. (VIII. 28.) Kgy. Baranya megye szakképzés-fejlesztési programjának előkészítésére pályázat benyújtása 132/2003. (VIII. 28.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat csatlakozása az R. E. I. T. (Intelligens Térségek Európai Hálózata) programhoz

2 2 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 133/2003. (VIII. 28.) Kgy. Pályázathoz kapcsolódó jelzálogjog bejegyzésének engedélyezése az Orfű belterület 1364/1 hrsz. alatti ingatlanra 7 126/2003. (VIII. 28.) Kgy. határozat melléklete MELLÉKLET A Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma (Komló) alapító okiratának módosítása 8 ALAPÍTÓ OKIRAT KÖZZÉTÉTELE A Magyar-Svéd Fejlesztési Alapítvány alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) TÁJÉKOZTATÓ A Magyar Közlönyben június 24. és augusztus 8. között kihirdetett egyes jogszabályokról, közleményekről 11 15

3 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 3 SZEMÉLYI RÉSZ 124/2003. (VIII. 28.) A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ (Pécs) intézményvezetői pályázatának elbírálása A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Barka Tamás pályázatát fogadja el, és megbízza szeptember 1. napjától augusztus 31. napjáig terjedő határozott időre a Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ (Pécs) intézményvezető feladatainak ellátásával, havi illetményét az alábbiak szerint állapítja meg: alapilletménye: magasabb vezetői pótléka: havi illetménye összesen: Ft, Ft, Ft. Határidő: szeptember 1. Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke

4 4 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye HATÁROZATOK 123/2003. (VIII. 28.) Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról és a két ülés közötti eseményekről A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról és a két ülés közötti eseményekről szóló beszámolót a kiegészítéssel és a mellékletekkel együtt elfogadja. 125/2003. (VIII. 28.) A Magyar-Svéd Fejlesztési Alapítvány alapító okiratának módosítása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Magyar-Svéd Fejlesztési Alapítvány alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: Az alapító okirat első mondata és a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. törvény. közhasznú szervezetként működő mondatrésszel egészül ki. Az alapító okirat 6. pontja Az alapítvány jellege címmel és az alábbiakkal egészül ki: Az alapítvány az évi CLVI. törvény 26. c/11. és 13. pontban meghatározott hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése és a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység közhasznú tevékenységet végez. Az alapítvány vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez, gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapító okiratban meghatározott tevékenységére fordítja, továbbá nem folytat politikai tevékenységet, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Az alapító okirat 9. pontja első mondatába a 9 tagú megjelölés kerül, továbbá az alapítvány kezelő szervének tagjai közül Dr. Kárpáti Júlia helyére Szűcs Edit lép. A kuratórium svéd részről delegált tagjai sorából törli Hertelendy Zsolt, Jakabffy Ernő és Allan Wendefors nevét. Helyettük a kuratórium új tagjai: Székely Csaba, Székely Emese és Tompa Anna. A 9. pont az alábbi bekezdéssel egészül ki: A tagok a tisztséget valamennyien elvállalták. A kuratórium összetétele a személyeknek az alapítóhoz fűződő kapcsolatát tekintve a Ptk. rendelkezéseivel nem ellentétes. Az alapító a vezető tisztségviselők vonatkozásában nyilatkozatuk alapján vizsgálja és kimondja az összeférhetetlenséget abban az esetben, ha a vezető tisztségviselő a megelőző két évben olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. Az alapító okirat következő négy bekezdése, a jelenlegi 10. pontig a 10. A kuratórium működése cím alá kerülnek és az alábbi mondatokkal egészülnek ki: Az üléseket melyek nyilvánosak az elnök hívja össze a napirend egyidejű közlésével. A kuratórium határozatképes, ha a tagok több mint a fele jelen van. Egyhangú szavazat szükséges az éves beszámoló és a közhasznúsági jelentés elfogadásához. Az SZMSZ-nek tartalmaznia kell a kuratórium ügyrendjét, valamint a döntések nyilvántartására, közzétételére és az iratokba való betekintés rendjére vonatkozó rendelkezéseket. Az alapító okirat jelenlegi 10. pontja számozása 11. pontra változik és Hertelendy Zsolt neve helyére a Svédországi Magyarok Országos Szövetségének elnöke kerül. Az alapító okirat jelenlegi 11. pontja (a védnök intézménye) hatályát veszti. Az alapító okirat 13. pontja és a közhasznú jogállás mondatrésszel egészül ki. 2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri elnökét, hogy a módosításnak a bírósági nyilvántartáson történő

5 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 5 átvezetése érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg. Határidő: azonnal Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke 3. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 8/2003. (II. 26.) Kgy határozatát akként módosítja, hogy a határozat mellékletében a Magyar-Svéd Fejlesztési Alapítvány kuratóriuma tagjai sorából törli Kovács Magdolnát. Határidő: azonnal Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke 126/2003. (VIII. 28.) A Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma (Komló) alapító okiratának módosítása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 99/2003. (VI. 26.) a 2/b. pontját az alábbiak szerint módosítja: A Baranya Megyei Önkormányzat Kazinczy Ferenc Szakközépiskolája és Kollégiuma (Komló) és a Baranya Megyei Önkormányzat 501. számú Csizmazia Gyula Szakképző Iskolája és Kollégiuma (Komló) önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények jogutódjául augusztus 1-jével a Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma (Komló) intézményt jelöli ki. Intézményegységei: Gimnázium, 7300 Komló, Gorkij u. 1. Szakközépiskola és Kollégium, 7300 Komló, Alkotmány u. 2. Szakképző Iskola és Kollégium, 7300 Komló, Ságvári E. u. 1. Határidő a közlésre: azonnal Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke 2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1. pontban megnevezett oktatási intézmény módosított és kiegészített alapító okiratát a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. Határidő a közlésre: azonnal Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke 3. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri a megyei főjegyzőt, hogy a 2. pont alatti módosított és kiegészített alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartást vezető szervnek küldje meg. Határidő: augusztus 31. Felelős: Lászlóné dr. Kovács Ilona, megyei főjegyző 127/2003. (VIII. 28.) Tisztségviselők foglalkoztatási jogviszonyával összefüggő kérdések 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése dr. Kékes Ferencnek, a közgyűlés elnökének havi illetményét július 1. napjától kezdődően Ft-ban állapítja meg. Határidő: azonnal Felelős: Dr. Gulyás Emil, az Igazgatási és Ügyrendi Bizottság elnöke, Lászlóné dr. Kovács Ilona, megyei főjegyző 2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Tasnádi Péternek, a közgyűlés alelnökének havi illetményét július 1. napjától kezdődően Ft-ban állapítja meg. Határidő: azonnal Felelős: Dr. Gulyás Emil, az Igazgatási és Ügyrendi Bizottság elnöke, Lászlóné dr. Kovács Ilona, megyei főjegyző 3. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke részére július 1. napjától kezdődően havi illetménye 30 %-ának megfelelő összegű, azaz Ft költségátalányt állapít meg. Határidő: azonnal Felelős: Dr. Gulyás Emil, az Igazgatási és Ügyrendi Bizottság elnöke, Lászlóné dr. Kovács Ilona, megyei főjegyző 4. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke részére július 1. napjától kezdődően havi illetménye 20%-ának megfe-

6 6 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye lelő összegű, azaz Ft költségátalányt állapít meg. Határidő: azonnal Felelős: Dr. Gulyás Emil, az Igazgatási és Ügyrendi Bizottság elnöke, Lászlóné dr. Kovács Ilona megyei főjegyző 5. A közgyűlés tisztségviselői részére az 1-2. pontban megállapított illetmény emelésének, és 3-4. pontban megállapított költségtérítés fedezetét a közgyűlés a évi költségvetés soron következő módosításakor biztosítja. Határidő: szeptember 30. Felelős: Dr. Gulyás Emil, az Igazgatási és Ügyrendi Bizottság elnöke, Lászlóné dr. Kovács Ilona, megyei főjegyző 128/2003. (VIII. 28.) Európai Közigazgatási Képzési Ösztöndíjasok alkalmazása A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Európai Közigazgatási Ösztöndíjas Képzésben résztvevők számára július 1. napjától kettő üres köztisztviselői álláshelyet biztosít, valamint foglalkoztatásuk feltételeit a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala évi költségvetésében megteremti. Határidő: a évi költségvetés elfogadása Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke 129/2003. (VIII. 28.) A Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház pályázata többletkapacitás befogadására A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház vonatkozásában többletkapacitás befogadására négy pályázatot nyújt be a Baranya Megyei Egészségügyi Pénztárhoz az alábbiak szerint: rehabilitációs ágy normatíván felüli befogadása, 2. ultrahang diagnosztikai laboratórium szakrendelési óraszámainak növelése (10 óra/hét), 3. csontanyagcsere betegségek biokémiai markereinek laboratóriumi mérése, 4. képalkotó eljárás dexa-törzscsontokon történő mérésére. A képviselő-testület felkéri a közgyűlés elnökét, hogy a négy pályázatot a szükséges mellékletekkel együtt a Baranya Megyei Egészségbiztosítási Pénztárnak terjessze fel. Határidő: szeptember 30. Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke 130/2003. (VIII. 28.) Magyar-Horvát határmenti védelmi együttműködés (pályázat benyújtása) 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2002-es Magyar-Horvát Kísérleti Kisprojekt Alapra Védelmi igazgatási, katasztrófavédelmi határmenti együttműködés címmel pályázatot nyújt be. A pályázathoz szükséges önerőt, eurot a pályázat meghirdetésekor érvényes árfolyamon (249,92 Ft) Ft-ot a közgyűlés a évi költségvetésében rendelkezésre álló önkormányzati pályázati alap terhére biztosítja. 2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri elnökét, hogy a pályázat beadásáról gondoskodjon, a szükséges nyilatkozatokat tegye meg. Határidő: a évi költségvetés elfogadása Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke 131/2003. (VIII. 28.) Baranya megye szakképzés-fejlesztési programjának előkészítésére pályázat benyújtása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei Területfejlesztési Tanács évi TFC pályázati kiírására Baranya megye szakképzésfejlesztési programjának elkészítése címmel pályázatot nyújt be.

7 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 7 A közgyűlés a pályázathoz szükséges önerőt e Ft-ot a Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetésében rendelkezésre álló általános tartalék terhére biztosítja és különíti el. A Ft pályázati díj fedezete a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala évi költségvetésének dologi előirányzata. 2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri elnökét, hogy a pályázat beadásáról gondoskodjon, a szükséges nyilatkozatokat tegye meg. Határidő a pályázat beadására: szeptember 1. Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke, Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke 132/2003. (VIII. 28.) A Baranya Megyei Önkormányzat csatlakozása az R. E. I. T. (Intelligens Térségek Európai Hálózata) programhoz 133/2003. (VIII. 28.) Pályázathoz kapcsolódó jelzálogjog bejegyzésének engedélyezése az Orfű belterület 1364/1 hrsz. alatti ingatlanra A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy az Orfű Pécs-Tó Kht. 24,5 millió forint + Áfa összeghatárig pályázatot nyújtson be Miniszterelnöki Hivatal Térség- és Településfejlesztési Célelőirányzat Központ Előirányzata támogatásának elnyerésére. A közgyűlés hozzájárul ahhoz, hogy nyertes pályázat esetén 22 millió forint és járulékai erejéig, a Magyar Államkincstár javára jelzálogjog kerüljön bejegyzésre a Baranya Megyei Önkormányzat tulajdonában álló Orfű belterület 1364/1 hrsz alatti ingatlanra. A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a döntésről az Orfű Pécs-Tó Kht. ügyvezetőjét értesítse. Határidő: azonnal Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Intelligens Térségek Európai Hálózata programjához történő csatlakozással egyetért, felkéri elnökét a csatlakozási szándéknyilatkozat aláírására. Határidő: augusztus 28. Felelős: dr. Kékes Ferenc a közgyűlés elnöke 3. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri alelnökét, hogy a programban való részvétel eredményeiről, tapasztalatairól, az együttműködés keretében végzett munkáról, tájékoztassa a közgyűlést. Határidő: szeptember 30. Felelős: Tasnádi Péter a közgyűlés alelnöke

8 8 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye MELLÉKLET A 126/2003.(VIII. 28.) melléklete ALAPÍTÓ OKIRAT Az intézmény neve: Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Az intézmény székhelye: Komló, Alkotmány u. 2. Az intézmény telephelyei: Komló, Gorkij u. 2. Komló, Ságvári E. u. 1. Az intézmény típusa: Működési területe: Az intézmény alapítója, az alapító okirat kelte: Az intézmény fenntartója és felügyeleti szerve: Az intézmény jogállása: Az intézményvezető kinevezésének rendje: többcélú, közös igazgatású közoktatási intézmény; - gimnázium - szakközépiskola - szakiskola - kollégium - speciális szakiskola Baranya megye alapító okirat nem áll rendelkezésre Baranya Megyei Önkormányzat Önálló jogi személy pályázat útján a Baranya Megyei Önkormányzat bízza meg Az intézmény évfolyamainak száma és képzési szakirányai intézményegységenként: Székhelyen működő szakközépiskolában: Komló, Gorkij u. 2. szám alatti telephelyen működő gimnáziumban: szakközépiskolai évfolyamok (9-12. évf.) szakképzési évfolyamok (1/13.; 2/14. évf.) szakmacsoportok: kereskedelem-, marketing, üzleti adminisztráció; ügyviteli; közgazdasági; szociális gimnáziumi évfolyamok (5-12. évf.) és (9-12. évf.) felnőttoktatási tagozaton (9-12. évf.) nemzeti, etnikai, kisebbségi oktatás (9-12. évf.) Komló, Ságvári E. u. 1. szám alatti telephelyen működő összetett iskolában: a) érettségire felkészítő szakközépiskolai évfolyamok (9-12. évf.) szakképzési évfolyamok (1/13; 2/14. évf.) szakmacsoportok: faipar; könnyűipar; környezetvédelemvízgazdálkodás felnőttoktatási tagozaton (9-12. évf.) szakmacsoport: informatika (nappali és esti oktatás munkarendje szerint)

9 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 9 b) általános műveltséget megalapozó szakiskolai oktatás (9-10. évf.) nemzeti, etnikai, kisebbségi oktatás (9-12. évf.) szakiskolai évfolyamok az OKJ-ban meghatározottak szerint (1/11.; 2/13. évf.) szakmacsoportok: gépészet; elektrotechnika-elektronika; vegyipar; építészet; könnyűipar; faipar; közlekedés; környezetvédelem-vízgazdálkodás; kereskedelem, marketing, üzleti adminisztráció c) általános műveltséget megalapozó speciális szakiskolai évfolyamok (9-10. évf.) szakképzési évfolyamok (1/11.; 2/12. évf.) szakmacsoportok: könnyűipari; élelmiszeripari Gazdálkodási forma: önállóan gazdálkodó költségvetési szerv; Szakágazat megnevezése, TEÁOR száma: Általános középfokú oktatás (802100) Alaptevékenysége (szakfeladatai) nappali rendszerű, általános műveltséget megalapozó iskolai oktatás nemzeti, etnikai, kisebbségi oktatás nappali rendszerű szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai oktatás fogyatékos tanulók nappali rendszerű, szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolarendszerű felnőttoktatás általános műveltséget megalapozó iskolarendszerű felnőttoktatás iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő nem fogyatékos gyermekek, tanulók kollégiumi, externátusi elhelyezése (szorgalmi időben) nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő fogyatékos gyermekek, tanulók kollégiumi, externátusi ellátása (szorgalmi időben kollégiumi, externátusi szolgáltatás a felnőttoktatásban résztvevőknek, a kollégiumi férőhelyek szorgalmi időszakon kívüli (szünidei) hasznosítása iskolai intézményi étkeztetés kollégiumi, intézményi étkeztetés munkahelyi vendéglátás gyermek-, tanuló felügyelet, készenlét intézményi vagyon működtetése szakmai tevékenységet irányító és kisegítő szolgáltatás önkormányzatok elszámolásai oktatási célok és egyéb feladatok diáksport Az intézmény vállalkozásként végezhető tevékenysége: - A vállalkozási tevékenység mértéke: - A feladatellátást szolgáló vagyon: a 99/2003. (VI. 26) tal elfogadott intézmény átadás-átvételi megállapodás szerint a Baranya Megyei Önkormányzat tulajdonába adott ingó és használatába adott ingatlan vagyon. Az ingó vagyont az intézményegységenkénti leltár tartalmazza.

10 10 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye A vagyon felett rendelkező: Megállapodásban foglalt korlátozásokkal a Baranya Megyei Önkormányzat Záradék: a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az alapító okiratot a 126/2003. (VIII. 28.) ával jóváhagyta. Az alapító okirat szeptember 1-től hatályos. Pécs, augusztus 28. Dr. Kékes Ferenc s.k. a közgyűlés elnöke Lászlóné dr. Kovács Ilona s.k. megyei főjegyző

11 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 11 ALAPÍTÓ OKIRAT KÖZZÉTÉTELE A Magyar-Svéd Fejlesztési Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA (a módosítással egységes szerkezetben) amely abból a célból készült, hogy az 1. pontban megjelölt alapítók a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. tv. 74/A. - 74/F. -ai és a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. törvény alapján jogi személyiséggel rendelkező, közhasznú szervezetként működő alapítványt hozzanak létre az alábbiak szerint: 1. Alapítók: Baranya Megyei Önkormányzat 7623 Pécs, Széchenyi tér 9. Hungaria Magyar Egyesület Jönköping Boksz 49, Tenhult, Svédország 2. Az alapítvány neve: Magyar-Svéd Fejlesztési Alapítvány 3. Az alapítvány székhelye: Magyarország - Pécs, Széchenyi tér Az alapítvány célja: - a Baranya megyei és a dél-svédországi kapcsolatok kiépítése a térség iparának, mezőgazdaságának és kereskedelmének fejlesztése, - a két térség kulturális, oktatási és tudományos kapcsolatának kiépítése, - a Baranya megyei hátrányos helyzetűek - kisnyugdíjasok, hajléktalanok, rokkantak, időskorúak, menekültek - szociális segítése, karitatív tevékenység. 5. A Hungaria Magyar Egyesület, Jönköping az alapítói jogainak gyakorlására - a svéd-magyar kapcsolatok elősegítését alapszabályában is célul tűző - Svédországi Magyarok Országos Szövetségét jelöli ki tekintettel arra, hogy az alapító alapítványi célok megvalósítására irányuló tevékenysége - képviselőjének, egyben a kuratórium elnökének hosszantartó és súlyos betegségével összefüggésben - tartósan akadályoztatva van. Az alapítói jog gyakorlására kijelölt személy (jogi személy) neve: Svédországi Magyarok Országos Szövetsége (Ungerska Riksfördbundet) Az alapítói jog gyakorlására kijelölt személy (jogi személy) székhelye: Lövăsvägen 12, Bromma, Svédország 6. Az alapítvány jellege: Az alapítvány nyitott, ahhoz bárki csatlakozhat, aki a 4. pontban meghatározott célok eléréséhez vagyonrendeléssel hozzá kíván járulni és az alapító okiratban foglaltakat elfogadja. A csatlakozás elfogadásáról a kuratórium dönt. Az alapítvány az évi CLVI. törvény 26. c/11. és 13. pontban meghatározott hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése és a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység közhasznú tevékenységet végez.

12 12 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Az alapítvány vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez, gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapító okiratban meghatározott tevékenységére fordítja, továbbá nem folytat politikai tevékenységet, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. 7. Az alapítvány céljára rendelt induló vagyon: Az alapítók a 4. pontban meghatározott célok elérése érdekében az alapító okirat aláírásával egyidőben az alapítvány rendelkezésére bocsátanak - a Baranya Megyei Közgyűlés részéről ,- Ft-ot, azaz Ötszázezer forintot, - a Hungaria Magyar Egyesület Jönköping részéről ,- SEK-et, azaz Ötvenezer svéd koronát és ,- Ft-ot, azaz Ötszázezer forintot. Az alapítvány számláját a POSTABANK vezeti. A forint befizetéseket a számú számlára, a devizabefizetéseket az OTP B számú számlára lehet teljesíteni. 8. Az alapítványi vagyon felhasználása és működtetése: Az alapítványi vagyon gyarapodhat az alapítványhoz csatlakozó jogi és magánszemélyek felajánlásaival, az alapítvány vállalkozási tevékenységéből és egyéb forrásból származó jövedelemmel, - így: - értékpapírokkal, - készpénzzel forintban, illetve valutában, - az éves gazdálkodás, illetve vállalkozások eredményeivel stb. Az alapítvány céljainak megvalósítására az induló vagyon 50%-a, valamint a vagyon hozadékai, továbbá az alapítványhoz csatlakozók felajánlásai és a vállalkozási és egyéb forrásokból származó jövedelmek használhatók fel. Az alapítvány céljának elérése érdekében a céljára rendelt vagyonból pályázat útján. - ösztöndíjat, támogatást nyújt, - alapítványi díjat tűz ki, - anyagi juttatást nyújt tevékenység-, illetve szervezet-finanszírozásra, amely az alapítvány megvalósításához jelentősen hozzájárul. A pályázat kiírásáról, széles körben való nyilvánosságra hozásáról és elbírálásáról a kuratóriumnak kell gondoskodni. Az alapítók az alapítvány céljainak elérése érdekében Pécsett, illetve Jönköpingben információs, ügyintéző irodát tartanak fenn. Az irodák működésének részletes szabályait a kuratórium állapítja meg. 9. Az alapítvány kezelő szerve: Az alapítvány kezelője a 9 tagú kuratórium, amely az alábbi személyekből áll: magyar részről: 1. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének mindenkori elnöke évben Dr. Szűcs József a Baranya Megyei Közgyűlés Elnöke (7623 Pécs, Rákóczi út 34.) 2. Bálint Bánk 7623 Siklósnagyfalu, Kossuth L. u Tasnádi Péter 7625 Pécs, Tettye u Szűcs Edit 7633 Pécs, Építők útja 10/b.

13 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Szénási János 7632 Pécs, Tildy Z. u. 12. svéd részről: 6. Bihari Szabolcs Akerliden Mullsjö 7. Székely Csaba Adalsvágen Osby 8. Székely Emese Adalsvágen Osby 9. Tompa Anna Smedstorp Ulricehamn A tagok a tisztséget valamennyien elvállalták. A kuratórium összetétele a személyeknek az alapítóhoz fűződő kapcsolatát tekintve a Ptk. rendelkezéseivel nem ellentétes. Az alapító a vezető tisztségviselők vonatkozásában nyilatkozatuk alapján vizsgálja és kimondja az összeférhetetlenséget abban az esetben, ha a vezető tisztségviselő a megelőző két évben olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. 10. A kuratórium működése: A kuratórium évente legalább egy alkalommal ülésezik. Az üléseket melyek nyilvánosak - az elnök hívja össze a napirend egyidejű közlésével. A kuratórium határozatképes, ha a tagok több mint a fele jelen van. Döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. Egyhangú szavazat szükséges az éves beszámoló és a közhasznúsági jelentés elfogadásához. A kuratórium elkészíti az Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzatát. Az SZMSZ-nek tartalmaznia kell a kuratórium ügyrendjét valamint a döntések nyilvántartására, közzétételére és az iratokba való betekintés rendjére vonatkozó rendelkezéséket. A kuratórium munkáját az elnök vezeti. A kuratórium a feladatok szervezésével és a kuratóriumi döntések végrehajtásával titkárt bízhat meg. A kuratórium legfontosabb feladata az alapítvány vagyonának az alapítvány céljaival összhangban való felhasználásáról való döntés, az alapítvány vagyonával való gazdálkodás, illetve a vagyon gyarapítása. A kuratórium határoz - a pályázatok kiírási és elbírálási rendszeréről, - az alapítványhoz való csatlakozásokról, illetve adományok elfogadásáról, - az induló vagyon értékét növelő vállalkozásokról. A kuratórium évente egy alkalommal köteles az alapítókat tájékoztatni végzett munkájáról, különösen az alapítványi vagyon kezeléséről és felhasználásáról. A kuratórium elnöke és tagjai megbízatásukat anyagi ellenszolgáltatás nélkül végzik, a felmerült költségeik megtérítésére igényt tarthatnak. 11. Az alapítvány képviselete Az alapítvány képviselője a kuratórium, a kuratórium nevében az elnök jogosult az alapítvány képviselőjeként eljárni.

14 14 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye A kuratórium elnöki tisztét évenként felváltva magyar részről a Baranya Megyei Közgyűlés elnöke, svéd részről a Svédországi Magyarok Országos Szövetségének elnöke tölti be évben a kuratórium elnöke: Dr. Szűcs József, a Közgyűlés elnöke. A bankszámla felett rendelkezni jogosult a kuratórium mindenkori elnöke és Tasnádi Péter a kuratórium tagja. A kuratórium soros elnökének akadályoztatása esetén helyette a másik elnök jogosult a bankszámla felett rendelkezni. 12. Az alapítvány megszűnése Az alapítvány határozatlan időre jön létre. Megszűnése esetén az alapítványi vagyonból az induló vagyon fel nem használható 50%-át az alapítók (jogutódaik) között hozzájárulásuk arányában fel kell osztani. Az egyéb forrásokból származó és fel nem használt vagyonról a bíróság dönt. 13. Záró rendelkezés Az alapítók tudomásul veszik, hogy jelen alapítvány érvényes létrejöttéhez, a jogi személyiség és a közhasznú jogállás elnyeréséhez a Baranya Megyei Bíróság általi nyilvántartásba vétele szükséges. Az alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint az alapítványokra vonatkozó egyéb jogszabályokat kell alkalmazni. Jönköping, Pécs, március 31. A Hungaria Magyar Egyesület Jönköping részéről a Baranya Megyei Közgyűlés részéről Hertelendy Zsolt s.k. Dr. Szűcs József s.k. Bihari Szabolcs s.k. Dr. Győrpál Elemér s.k. Záradék: Az alapító okirat módosítását - a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 110/2003 (VI.26.)Kgy és 125/2003.(VIII.28) Kgy. számú határozataival jóváhagyta, - a Hungária Magyar Egyesület, Jönköping elfogadta és jóváhagyta Pécs, Jönköping, Dr. Kékes Ferenc Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke Bihari Szabolcs Svédországi Magyarok Országos Szövetségének elnöke Tompa Anna Hungária Magyar Egyesület elnöke TÁJÉKOZTATÓ

15 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 15 a Magyar Közlönyben június 24. és augusztus 8. között kihirdetett egyes jogszabályokról, közleményekről Jogszabályok 2003: XLVIII. tv. A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló évi LXIII. törvény módosításáról 2003: XLIX. tv. Az európai gazdasági egyesülésről, valamint a gazdasági társaságokról szóló évi CXLIV. törvény és a cégnyilvántartásról, a cégnyilvánosságról és a bírósági cégeljárásról szóló évi CXLV. törvény jogharmonizációs célú módosításáról 2003: L. tv. A Nemzeti Civil Alapprogramról 2003: LIII. tv. Az államtitokról és a szolgálati titokról szóló évi LXV. törvény, valamint azzal összefüggésben más törvények módosításáról 2003: LIX. tv. A helyi önkormányzatok és a szociális feladatokat ellátó nem állami fenntartók évi új címzett támogatásáról, valamint az egyes címzett támogatással folyamatban lévő beruházások eredeti döntéseinek módosításáról 2003: LXI. tv. A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény módosításáról 89/2003. (VI. 25.) Korm. r. Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet, valamint a Magyar Államkincstár Részvénytársaság és az Államháztartási Hivatal átszervezése miatt szükségessé váló kormányrendeletek módosításáról 95/2003. (VII. 15.) Korm. r. Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról 104/2003. (VII. 18.) Korm. r. A köztisztviselők tartós külszolgálatáról 35/233. (VI. 25.) ESZCSM r. Az egészségügyi közszolgáltatások alvállalkozásba adásának szakmai feltételeiről szóló 14/2002. (III. 28.) EüM rendelet módosításáról 9/2003. (VII. 18.) FMM r. A évi munkaszüneti napok körüli munkarendről 46/2003. (VIII.8.) ESZCSM r. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet módosításáról 1080/2003. (VIII. 8.) Korm. h. Az Országos Választási Bizottság 114/2003. (VIII. 5.) OVB határozata

16 16 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Felelős kiadó: Dr. Kékes Ferenc, a megyei önkormányzat közgyűlésének elnöke Szerkesztő: Lászlóné dr. Kovács Ilona, a megyei önkormányzat főjegyzője Nyomdai előkészítés: Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Készült: 235 példányban a Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete Nyomdájában ISSN

ALAPÍTÓ OKIRAT. (a módosítással egységes szerkezetben)

ALAPÍTÓ OKIRAT. (a módosítással egységes szerkezetben) ALAPÍTÓ OKIRAT (a módosítással egységes szerkezetben) amely abból a célból készült, hogy az 1. pontban megjelölt alapítók a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv. 74/A. - 74/F. -ai és a közhasznú

Részletesebben

11/2008. (II. 21.) Kgy. határozat

11/2008. (II. 21.) Kgy. határozat 11/2008. (II. 21.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközép- és Szakiskolája, Kollégiuma (Mohács) alapító okiratának módosítása 1 A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a

Részletesebben

37/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat

37/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat 37/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat fenntartásában működő középfokú közoktatási intézmények alapító okiratainak módosítása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az irányításában

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 51. sz. melléklet a 86/2011. (V.31..) számú határozathoz INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 85/2002. (IV.29.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 85/2002. (IV.29.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 85/2002. (IV.29.) számú h a t á r o z a t a egyes középfokú intézmények alapító okiratainak módosításáról A Közgyűlés 1. A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.

Részletesebben

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe:

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe: A L A P Í T Ó O K I R A T A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata a Karacs Ferenc Gimnázium,

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 17/2004. (I.28.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 17/2004. (I.28.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 17/2004. (I.28.) számú h a t á r o z a t a a Bencs László Szakiskola és Általános iskola, valamint a Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi

Részletesebben

Kapolcs Vigántpetend Egészségügyi Alapítvány

Kapolcs Vigántpetend Egészségügyi Alapítvány Kapolcs Vigántpetend Egészségügyi Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRAT A 2011. július 18-i módosítással egységes szerkezetbe foglalva. Az alapító okirat módosítását a Kapolcs-Vigántpetend Egészségügyi Alapítvány

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 47. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

118/2007. (XII. 5.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat intézményei alapító okiratainak (technikai) módosítása

118/2007. (XII. 5.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat intézményei alapító okiratainak (technikai) módosítása 118/2007. (XII. 5.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat intézményei alapító okiratainak (technikai) módosítása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2008. január 1. napjától a a) Baranya

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 249/2003. (X. 1.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 249/2003. (X. 1.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 249/2003. (X. 1.) számú h a t á r o z a t a a 2003/2004-es tanév indításával kapcsolatos feladatok módosításáról A Közgyűlés 1./ az előterjesztést megtárgyalta

Részletesebben

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata KGF/1352/2/2011. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (2), valamint 89. (1) bekezdésében, a közoktatásról

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008.JANUÁR 31-EI SORON KÍVÜLI ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008.JANUÁR 31-EI SORON KÍVÜLI ÜLÉSÉRE TERVEZET! E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008.JANUÁR 31-EI SORON KÍVÜLI ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 261/2008. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat csatlakozása a

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalt)

ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalt) ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalt) 5/A.sz. melléklet Az intézmény elnevezése: Az intézmény rövid neve: Az intézmény rövidített neve: Közgazdasági Szakközépiskola Közgazdasági Szakközépiskola

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő testületének 2012.

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/16/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 17-ei ülésére Tárgy: Az Eplényi Gyermekekért

Részletesebben

A közgyűlés felkéri a főjegyzőt, hogy az alapító okiratot a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Területi Igazgatóságának küldje meg.

A közgyűlés felkéri a főjegyzőt, hogy az alapító okiratot a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Területi Igazgatóságának küldje meg. 6/2007. (II. 22.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2007. július 1-jei hatállyal Veszprém Megyei Önkormányzat Intézményeinek Kincstára elnevezésű költségvetési szervet alapít.

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 20-án tartandó ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 20-án tartandó ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember

Részletesebben

szakközépiskola 4;5 szakiskola 2

szakközépiskola 4;5 szakiskola 2 A L A P Í T Ó O K I R A T A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 4. (1) és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény 37. (5) alapján Kaposvár Város Önkormányzata

Részletesebben

szakközépiskola 4;5 szakiskola 2 12. évfolyamra vagy/és érettségire épülő 10. évfolyamra vagy/és 16. betöltött életévre épülő 1;2 Szakképzés 2;3

szakközépiskola 4;5 szakiskola 2 12. évfolyamra vagy/és érettségire épülő 10. évfolyamra vagy/és 16. betöltött életévre épülő 1;2 Szakképzés 2;3 A L A P Í TÓ O K I R A T közép 1. számú melléklet A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 4. (1) és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény 37. (5) alapján

Részletesebben

SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA

SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA 31.sz. melléklet a 10/2010. (1.18.) számú határozathoz SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4)

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A

Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A Nagykálló Város Polgármesteri Hivatal alapító okiratának elfogadása tárgyában (a 331/2009. (VII.10.) KT, 405/2009.(VIII.25.)

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/12/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 1-jei ülésére Tárgy: Az Eplényi Gyermekekért Alapítvány

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T A költségvetési szerv Neve: Miroslav Krleža Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Hrvatski Vrtić, Osnovna Škola, Gimnazija i Učenički Dom Miroslava Krleže Székhelye:

Részletesebben

Határidő: 2011. július 3. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László megyei főjegyző

Határidő: 2011. július 3. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László megyei főjegyző 116/2011. (VI. 23.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 2/A. (3) bekezdésében és a 93. (1) bekezdésében biztosított jogkörében

Részletesebben

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből Szám: 2-7/2009. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 98/2009. (XI. 27.) közgyűlési határozata intézményi alapító okiratok

Részletesebben

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2007. június 27-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2007. június 27-i ülésének jegyzőkönyvéből Szám: 2-5/2007. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2007. június 27-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 60/2007. (VI. 27.) közgyűlési határozata egységes középiskola létrehozásáról:

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. DECEMBER 8-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. DECEMBER 8-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. DECEMBER 8-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 609-12/2011. MELLÉKLETEK: 2 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat Mozsgó-Turbékpusztai Integrált Szociális

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 240/2011. (XII.15.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 240/2011. (XII.15.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 240/2011. (XII.15.) számú határozata előterjesztés egyes nevelési-oktatási intézmények alapító okiratának módosításáról A Közgyűlés 1. az előterjesztést megtárgyalta

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 16. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Medgyaszay István

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetben a módosításokkal (2008. március 1.-től hatályos szöveg)

ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetben a módosításokkal (2008. március 1.-től hatályos szöveg) ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetben a módosításokkal (2008. március 1.-től hatályos szöveg) 1. Az intézmény neve: Péter András Gimnázium, és Szigeti Endre Szakképző Iskola Pecsétjének lenyomata: Péter

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 1-én 16 órakor megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 1-én 16 órakor megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 1-én 16 órakor megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Javaslat a Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár Alapító

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) Melléklet a 283/2010. (VII. 13.) sz. Ökt. határozathoz ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében foglaltak, az államháztartás működési rendjéről

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A SZENÁTUS 2007. ÁPRILIS 26-AI ÜLÉSÉRE. 12. napirend

ELŐTERJESZTÉS A SZENÁTUS 2007. ÁPRILIS 26-AI ÜLÉSÉRE. 12. napirend Ikt.sz.: 10/647/R4-30/2007. ELŐTERJESZTÉS A SZENÁTUS 2007. ÁPRILIS 26-AI ÜLÉSÉRE 12. napirend Tárgy: Javaslat a Pécsi Tudományegyetem Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és Szakközépiskola alapító okiratának

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében A Közhasznú Alapítvány alapítója a Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet általános jogutódjaként az Ajkai Szakképző Iskola és Kollégium a közhasznú jogállás megszerzése érdekében

Részletesebben

mint Alapító, létrehozta a Nyomdász Támasz Alapítványt, melyet a Fővárosi Bíróság 1189. szám alatt vett nyilvántartásba.

mint Alapító, létrehozta a Nyomdász Támasz Alapítványt, melyet a Fővárosi Bíróság 1189. szám alatt vett nyilvántartásba. A L A P Í T Ó O K I R A T /a 2010. április 10.illetve május 27. napján elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/ A Nyomdaipari Dolgozók Szakszervezete /NYDSZ/ /1068 Budapest, Benczúr utca 37./,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (MÓDOSÍTÁSSAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

ALAPÍTÓ OKIRAT (MÓDOSÍTÁSSAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) ALAPÍTÓ OKIRAT (MÓDOSÍTÁSSAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) mely létrejött: Mátrai Károlyné (3580 Tiszaújváros, Bolyai J. köz 13. fsz. 3.), mint alapító által elkülönített vagyon terhére az alábbiak szerint: 1.

Részletesebben

Határozat 2012.12.17. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselőtestületének 246/2012. (XII.17.) önkormányzati számú határozata:

Határozat 2012.12.17. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselőtestületének 246/2012. (XII.17.) önkormányzati számú határozata: Határozat 2012.12.17. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselőtestületének 246/2012. (XII.17.) önkormányzati számú határozata: Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 174/2012. (X.04.) önkormányzati

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 236/2002. (X.7.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 236/2002. (X.7.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 236/2002. (X.7.) számú h a t á r o z a t a a 2002/2003-as tanév indításával kapcsolatos feladatok módosításáról A Közgyűlés 1./ az előterjesztést megtárgyalta

Részletesebben

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2009. május 25. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2009. május 25. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből. J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2009. május 25. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből. POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLET 41/2009. (V. 25.) ÖNK. SZ.

Részletesebben

Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására

Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására Öttevény Község Polgármesterétől Öttevény, Fő u. 100. 5. napirend Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására Tisztelt Képviselő-testület! Az Öttevényi

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Lóczy Lajos Gimnázium, Két Tanítási

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. MÁJUS 29-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. MÁJUS 29-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. MÁJUS 29-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 829/2008. MELLÉKLETEK: 5 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő közoktatási intézmények

Részletesebben

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96.

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96. Alapító okirat Balatonszabadi és Siójut községek Önkormányzatainak i a rendelkezésre álló dokumentumok alapján, a többször módosított 1992.évi XXXVIII. törvény az államháztartásról 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKTARISZNYA ALAPÍTVÁNY MONOR ALAPÍTÓ OKIRAT 2 Ezen alapító okirat azért készült, hogy az 1. pontban megnevezett alapító az 1959. évi IV. törvény, a Polgári Törvénykönyv

Részletesebben

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9.. /4/ bekezdésében foglalt felhatalmazása

Részletesebben

21/2010. (III. 3.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ alapító okiratának módosítása

21/2010. (III. 3.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ alapító okiratának módosítása 21/2010. (III. 3.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ alapító okiratának módosítása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ alapító

Részletesebben

151/2011. (VIII. 16.) MÖK

151/2011. (VIII. 16.) MÖK 151/2011. (VIII. 16.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 2/A. (3) bekezdésében és a 93. (1) bekezdésében biztosított jogkörében

Részletesebben

Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős ALAPÍTÓ OKIRATA

Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős ALAPÍTÓ OKIRATA Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős ALAPÍTÓ OKIRATA Az Államháztartásról szóló, módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 66. -a, továbbá a közoktatásról szóló, módosított 1993. évi LXXIX.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 17. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Bánki Donát Szakképző

Részletesebben

Pro Physica Hallgatói Alapítvány SZEGED

Pro Physica Hallgatói Alapítvány SZEGED Pro Physica Hallgatói Alapítvány SZEGED Alapító Okirat Ezen Alapító Okirat a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi törvény IV.74/A paragrafusa alapján, önálló jogi személyként működő alapítvány létrehozása

Részletesebben

153/2011. (VIII. 16.) MÖK

153/2011. (VIII. 16.) MÖK 153/2011. (VIII. 16.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 2/A. (3) bekezdésében és a 93. (1) bekezdésében biztosított jogkörében

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minőségirányítási Eljárás 1. melléklet ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 23-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Vecsési

Részletesebben

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről1 Az Országgyűlés a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek hazai hagyományainak megőrzése, társadalmi szerepük növelése, közhasznú működésük és

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT 2013.

ALAPÍTÓ OKIRAT 2013. ALAPÍTÓ OKIRAT 2013. A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény és a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. 3. (bek) alapján a meghatározott feladatok ellátására a Nyíregyházi

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. ALAPÍTVÁNYT hoz létre az alábbi feltételek szerint:

ALAPÍTÓ OKIRAT. ALAPÍTVÁNYT hoz létre az alábbi feltételek szerint: ALAPÍTÓ OKIRAT Kardhordó Kálmán (a volt 508-as Szakmunkásképző és Szakközépiskola 1958-tól 1996-ig tanára) ( új név: Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskola) ALAPÍTVÁNYT hoz létre az alábbi feltételek

Részletesebben

11. Az iskola évfolyamainak száma: 1 és 2 évfolyamos, iskolai rendszerű képzés keretében

11. Az iskola évfolyamainak száma: 1 és 2 évfolyamos, iskolai rendszerű képzés keretében ALAPÍTÓ OKIRAT /A többször módosított alapító okirat a 2013. május 23-i kuratóriumi döntés alapján született módosításokkal, egységes szerkezetben, melynek hatályba lépése: 2013.09.01. napjától/ 1. Az

Részletesebben

K I V O N A T Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 26-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 26-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. nyilvános ülésének könyvéből. 83/2009. (V. 26.) Kt. határozat egyetért azzal, hogy a 2009. május 26.-ai nyilvános ülés egyebek napirendi pontját az alábbi napirendi pontokkal egészítse ki: A 3. napirendi

Részletesebben

Határidő: július 3. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László megyei főjegyző

Határidő: július 3. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László megyei főjegyző 117/2011. (VI. 23.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 2/A. (3) bekezdésében és a 93. (1) bekezdésében biztosított jogkörében

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA Ügyiratszám: 051905/2008/05 Ügyintéző: dr. Krizsai Anita NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-585; Fax: (42)

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT MARTONYI FEJLŐDÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY

ALAPÍTÓ OKIRAT MARTONYI FEJLŐDÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT MARTONYI FEJLŐDÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY Az Alapító Okirat kelte: 2009. december 21. Egységes szerkezetbe foglalás időpontja: 2010. március 12. 1 ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT amely abból a célból készült,

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata mint alapító (a továbbiakban: Alapító) a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A. -a alapján jogi személyiséggel rendelkező,

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház -

Magyarországi Evangélikus Egyház - Alapító okirata - módosításokkal egybeszerkesztett, a 2011. május 4-én kelt alapító okirat helyébe lép 1 - A Magyarországi Evangélikus Egyház Zsinatának 9/2011. (02.19.) évi határozatával megalapított

Részletesebben

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

12. Az iskola évfolyamainak száma: 1 és 2 évfolyamos, iskolai rendszerű képzés keretében

12. Az iskola évfolyamainak száma: 1 és 2 évfolyamos, iskolai rendszerű képzés keretében ALAPÍTÓ OKIRAT /A többször módosított alapító okirat a 2014. május 26-i kuratóriumi döntés alapján született módosításokkal, egységes szerkezetben, melynek hatályba lépése: 2014.09.01. napjától/ 1. Az

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 28/2014. (II. 26.) számú. h a t á r o z a t a. A Lengyel Laura Óvoda alapító okiratának módosításáról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 28/2014. (II. 26.) számú. h a t á r o z a t a. A Lengyel Laura Óvoda alapító okiratának módosításáról ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

3. Az Alapítvány tevékenysége és célja: szociális tevékenység, családsegítés

3. Az Alapítvány tevékenysége és célja: szociális tevékenység, családsegítés Alapító Okirat 1. címe: Az alapító neve, címe dr. Herczeg Sándorné dr. Xantus László 2. Az alapítvány neve: Békésy Alapítvány 3. Az Alapítvány tevékenysége és célja: szociális tevékenység, családsegítés

Részletesebben

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

Újfehértó Város Önkormányzata Játékvár Bölcsőde alapító okiratának módosításáról

Újfehértó Város Önkormányzata Játékvár Bölcsőde alapító okiratának módosításáról ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

Alapító Okirat. /2006. (...) Kgy. sz. határozat 2. sz. melléklete

Alapító Okirat. /2006. (...) Kgy. sz. határozat 2. sz. melléklete /2006. (...) Kgy. sz. határozat 2. sz. melléklete Alapító Okirat Az államháztartásról szóló módosított 1992. évi XXXVIII. törvény, továbbá a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló módosított

Részletesebben

K i v o n a t a Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t a Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: K i v o n a t a Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2015. (III. 26.) határozata:

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MÁJUS 29-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 852/2008.

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MÁJUS 29-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 852/2008. E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MÁJUS 29-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 852/2008. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ alapító okiratának módosítása ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPÍTVÁNY LÉTREHOZÁSÁRA a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan.

ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPÍTVÁNY LÉTREHOZÁSÁRA a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan. ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPÍTVÁNY LÉTREHOZÁSÁRA a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan. Kovács Gábor Személyi szám: 1 591020 1141 Lakcím: 2854 Dad, Badacsonyi utca 14. Fülöp Pál Személyi szám: 1 610920

Részletesebben

33/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat. Baranya megye gyógypedagógiai intézményrendszerének komplex átszervezése

33/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat. Baranya megye gyógypedagógiai intézményrendszerének komplex átszervezése 33/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat Baranya megye gyógypedagógiai intézményrendszerének komplex átszervezése 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a gyógypedagógiai és gyermekvédelmi intézményi ellátórendszer

Részletesebben

K i v o n a t. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2014. K i v o n a t Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 149/2014.

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Alapító ( - Fővárosi Bíróságon 60468/96 nyilvántartási szám alatt bejegyzett) Budafoki Nyolcévfolyamos Oktatásért Alapítvány (Alapítvány) Alapító Okiratát -

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS I. Határozati javaslat 1. számú melléklete ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete../2012. (11.15.) önk. sz. határozatában foglaltak alapján,

Részletesebben

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat ./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása Normatív Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzata, mint alapító a Kerekegyházi Bóbita Óvoda a határozat

Részletesebben

7631 Pécs-Vasas Szövetkezet utca 13. 7691 Pécs-Somogy, Bányatelep 42. 7691 Pécs-Somogy, Búzakalász utca 47.

7631 Pécs-Vasas Szövetkezet utca 13. 7691 Pécs-Somogy, Bányatelep 42. 7691 Pécs-Somogy, Búzakalász utca 47. A L A P Í T Ó O K I R A T A költségvetési szerv Neve: Budai-Városkapu Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Székhelye: 7629 Pécs, Komlói u. 58.

Részletesebben

Bankszámlaszám: 11600006-00000000-50160116

Bankszámlaszám: 11600006-00000000-50160116 A Segíts!" Önkéntesek a Gyulai Kórház Gyermek Osztályáért Alapítvány Alapító Okirata Adószám: 18221479-1-24 Bankszámlaszám: 11600006-00000000-50160116 2 Alapító Okirat, amelyben az 1./ alapító a Polgári

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 317-17/2010. 27. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez Földes

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Nyilvántartási szám: ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 200/1993. (II. 9.) határozatával jóváhagyott, a Budapest Főváros X. kerület

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. február 21.-i ülése 4. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. február 21.-i ülése 4. számú napirendi pontja Minősített többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. február 21.-i ülése 4. számú napirendi pontja Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítására Előadó: dr.

Részletesebben

40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata

40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata Szám: Tárgy: 40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata Halmaj, Kiskinizs községek önkormányzatai a közös fenntartású Gárdonyi

Részletesebben

1. Az intézmény neve. 2. Székhelye 1051 Budapest, Sas utca 25. 3. Tagintézményei /telephelyek/: Magyar Üzletemberképző Szakközépiskola

1. Az intézmény neve. 2. Székhelye 1051 Budapest, Sas utca 25. 3. Tagintézményei /telephelyek/: Magyar Üzletemberképző Szakközépiskola \\Server2\vezetok$\Muk_eng\Muk_eng_2015\Alapito Okirat-MUA 20150526.doc ALAPÍTÓ OKIRAT /A többször módosított alapító okirat a 2015. május 26-i kuratóriumi döntés alapján született módosításokkal egységes

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Tárgy: Napirend elfogadása. 1. Az Aprók Háza Óvodát érintő kérdések meghozatala. Határidő: azonnal Felelős: polgármester, jegyző

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Tárgy: Napirend elfogadása. 1. Az Aprók Háza Óvodát érintő kérdések meghozatala. Határidő: azonnal Felelős: polgármester, jegyző JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült a Péteri Közös Önkormányzati Hivatalban, Péteri Község Önkormányzat Képviselőtestületének, 2013. július 31. napján, 19,30 órakor tartott rendkívüli ülésének könyvéből. A Képviselő-testület

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT 2015.

ALAPÍTÓ OKIRAT 2015. ALAPÍTÓ OKIRAT 2015. A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény és a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. 3. (bek) alapján a meghatározott feladatok ellátására a Nyíregyházi

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 259/2008. (05. 29.) sz. határozata. a középfokú oktatási intézmények átszervezéséről

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 259/2008. (05. 29.) sz. határozata. a középfokú oktatási intézmények átszervezéséről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 259/2008. (05. 29.) sz. határozata a középfokú oktatási intézmények átszervezéséről Pécs Megyei Jogú Város közoktatását meghatározó stratégiai dokumentumokban

Részletesebben

RENDELET HATÁROZATOK

RENDELET HATÁROZATOK 2011. február 24. 6. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 4/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet 6/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet 7/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet A Baranya Megyei

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. (2014. május 9-i módosított változat, módosítások kiemelt formátumban)

ALAPÍTÓ OKIRAT. (2014. május 9-i módosított változat, módosítások kiemelt formátumban) ALAPÍTÓ OKIRAT (2014. május 9-i módosított változat, módosítások kiemelt formátumban) Alulírott, Borka Gyula (8000 Székesfehérvár, Gyár u. 4.) számítva természetes és jogi személyek csatlakozására Székesfehérvár

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 02/102-13/2014. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére ELŐTERJESZTÉS a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére Tárgy: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Előkészítő Szakiskolája, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat (Kiskunhalas)

Részletesebben

Egyesített Népjóléti Intézmény

Egyesített Népjóléti Intézmény Alapító Okirat 1 2 Egyesített Népjóléti Intézmény Alapító Okirat Költségvetési szerv neve: Egyesített Népjóléti Intézmény Székhelye: Makó, Béke u. 9. Telephelyei: Makó, Deák Ferenc u. 57. Makó, Királyhegyesi

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. február 28-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. február 28-i ülésére Tárgy: Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde alapító okirat módosítása Előkészítette: Sápi András intézményi referens Véleményező Bizottság: Tisztelt Képviselő-testület! Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

Részletesebben

853112-1 Sajátos nevelési igényű (a megismerő funkciók vagy a viselkedés

853112-1 Sajátos nevelési igényű (a megismerő funkciók vagy a viselkedés ALAPÍTÓ OKIRAT 3. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Kisfaludy

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 6. NAPIREND Ügyiratszám: 1/180-6/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. május 29-i rendkívüli nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

K I V O N A T. A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott ülése jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. elektronikus példány K I V O N A T A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. TIS ZALÖK VÁROS ÖNKORMÁN YZAT KÉPVIS ELŐ-TES TÜLETÉN EK 10/2010.(II.11.)

Részletesebben

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

119/2011.(V.27.) HÖ. sz. határozat

119/2011.(V.27.) HÖ. sz. határozat Kivonat a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. május 27-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 119/2011.(V.27.) HÖ. sz. határozat Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő

Részletesebben

14. NAPIREND Ügyiratszám: 1/314-2/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. szeptember 26-i nyilvános ülésére

14. NAPIREND Ügyiratszám: 1/314-2/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. szeptember 26-i nyilvános ülésére 14. NAPIREND Ügyiratszám: 1/314-2/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. szeptember 26-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívott: A dr. Burján

Részletesebben