A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT"

Átírás

1 2003. szeptember hó szám A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 124/2003. (VIII. 28.) Kgy. A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ (Pécs) intézményvezetői pályázatának elbírálása 3 HATÁROZATOK 123/2003. (VIII. 28.) Kgy. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról és a két ülés közötti eseményekről 125/2003. (VIII. 28.) Kgy. A Magyar-Svéd Fejlesztési Alapítvány alapító okiratának módosítása 126/2003. (VIII. 28.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma (Komló) alapító okiratának módosítása 127/2003. (VIII. 28.) Kgy. Tisztségviselők foglalkoztatási jogviszonyával összefüggő kérdések 5 128/2003. (VIII. 28.) Kgy. Európai Közigazgatási Képzési Ösztöndíjasok alkalmazása /2003. (VIII. 28.) Kgy. A Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház pályázata többletkapacitás befogadására 130/2003. (VIII. 28.) Kgy. Magyar-Horvát határmenti védelmi együttműködés (pályázat benyújtása) 131/2003. (VIII. 28.) Kgy. Baranya megye szakképzés-fejlesztési programjának előkészítésére pályázat benyújtása 132/2003. (VIII. 28.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat csatlakozása az R. E. I. T. (Intelligens Térségek Európai Hálózata) programhoz

2 2 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 133/2003. (VIII. 28.) Kgy. Pályázathoz kapcsolódó jelzálogjog bejegyzésének engedélyezése az Orfű belterület 1364/1 hrsz. alatti ingatlanra 7 126/2003. (VIII. 28.) Kgy. határozat melléklete MELLÉKLET A Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma (Komló) alapító okiratának módosítása 8 ALAPÍTÓ OKIRAT KÖZZÉTÉTELE A Magyar-Svéd Fejlesztési Alapítvány alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) TÁJÉKOZTATÓ A Magyar Közlönyben június 24. és augusztus 8. között kihirdetett egyes jogszabályokról, közleményekről 11 15

3 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 3 SZEMÉLYI RÉSZ 124/2003. (VIII. 28.) A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ (Pécs) intézményvezetői pályázatának elbírálása A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Barka Tamás pályázatát fogadja el, és megbízza szeptember 1. napjától augusztus 31. napjáig terjedő határozott időre a Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ (Pécs) intézményvezető feladatainak ellátásával, havi illetményét az alábbiak szerint állapítja meg: alapilletménye: magasabb vezetői pótléka: havi illetménye összesen: Ft, Ft, Ft. Határidő: szeptember 1. Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke

4 4 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye HATÁROZATOK 123/2003. (VIII. 28.) Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról és a két ülés közötti eseményekről A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról és a két ülés közötti eseményekről szóló beszámolót a kiegészítéssel és a mellékletekkel együtt elfogadja. 125/2003. (VIII. 28.) A Magyar-Svéd Fejlesztési Alapítvány alapító okiratának módosítása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Magyar-Svéd Fejlesztési Alapítvány alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: Az alapító okirat első mondata és a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. törvény. közhasznú szervezetként működő mondatrésszel egészül ki. Az alapító okirat 6. pontja Az alapítvány jellege címmel és az alábbiakkal egészül ki: Az alapítvány az évi CLVI. törvény 26. c/11. és 13. pontban meghatározott hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése és a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység közhasznú tevékenységet végez. Az alapítvány vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez, gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapító okiratban meghatározott tevékenységére fordítja, továbbá nem folytat politikai tevékenységet, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Az alapító okirat 9. pontja első mondatába a 9 tagú megjelölés kerül, továbbá az alapítvány kezelő szervének tagjai közül Dr. Kárpáti Júlia helyére Szűcs Edit lép. A kuratórium svéd részről delegált tagjai sorából törli Hertelendy Zsolt, Jakabffy Ernő és Allan Wendefors nevét. Helyettük a kuratórium új tagjai: Székely Csaba, Székely Emese és Tompa Anna. A 9. pont az alábbi bekezdéssel egészül ki: A tagok a tisztséget valamennyien elvállalták. A kuratórium összetétele a személyeknek az alapítóhoz fűződő kapcsolatát tekintve a Ptk. rendelkezéseivel nem ellentétes. Az alapító a vezető tisztségviselők vonatkozásában nyilatkozatuk alapján vizsgálja és kimondja az összeférhetetlenséget abban az esetben, ha a vezető tisztségviselő a megelőző két évben olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. Az alapító okirat következő négy bekezdése, a jelenlegi 10. pontig a 10. A kuratórium működése cím alá kerülnek és az alábbi mondatokkal egészülnek ki: Az üléseket melyek nyilvánosak az elnök hívja össze a napirend egyidejű közlésével. A kuratórium határozatképes, ha a tagok több mint a fele jelen van. Egyhangú szavazat szükséges az éves beszámoló és a közhasznúsági jelentés elfogadásához. Az SZMSZ-nek tartalmaznia kell a kuratórium ügyrendjét, valamint a döntések nyilvántartására, közzétételére és az iratokba való betekintés rendjére vonatkozó rendelkezéseket. Az alapító okirat jelenlegi 10. pontja számozása 11. pontra változik és Hertelendy Zsolt neve helyére a Svédországi Magyarok Országos Szövetségének elnöke kerül. Az alapító okirat jelenlegi 11. pontja (a védnök intézménye) hatályát veszti. Az alapító okirat 13. pontja és a közhasznú jogállás mondatrésszel egészül ki. 2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri elnökét, hogy a módosításnak a bírósági nyilvántartáson történő

5 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 5 átvezetése érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg. Határidő: azonnal Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke 3. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 8/2003. (II. 26.) Kgy határozatát akként módosítja, hogy a határozat mellékletében a Magyar-Svéd Fejlesztési Alapítvány kuratóriuma tagjai sorából törli Kovács Magdolnát. Határidő: azonnal Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke 126/2003. (VIII. 28.) A Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma (Komló) alapító okiratának módosítása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 99/2003. (VI. 26.) a 2/b. pontját az alábbiak szerint módosítja: A Baranya Megyei Önkormányzat Kazinczy Ferenc Szakközépiskolája és Kollégiuma (Komló) és a Baranya Megyei Önkormányzat 501. számú Csizmazia Gyula Szakképző Iskolája és Kollégiuma (Komló) önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények jogutódjául augusztus 1-jével a Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma (Komló) intézményt jelöli ki. Intézményegységei: Gimnázium, 7300 Komló, Gorkij u. 1. Szakközépiskola és Kollégium, 7300 Komló, Alkotmány u. 2. Szakképző Iskola és Kollégium, 7300 Komló, Ságvári E. u. 1. Határidő a közlésre: azonnal Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke 2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1. pontban megnevezett oktatási intézmény módosított és kiegészített alapító okiratát a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. Határidő a közlésre: azonnal Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke 3. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri a megyei főjegyzőt, hogy a 2. pont alatti módosított és kiegészített alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartást vezető szervnek küldje meg. Határidő: augusztus 31. Felelős: Lászlóné dr. Kovács Ilona, megyei főjegyző 127/2003. (VIII. 28.) Tisztségviselők foglalkoztatási jogviszonyával összefüggő kérdések 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése dr. Kékes Ferencnek, a közgyűlés elnökének havi illetményét július 1. napjától kezdődően Ft-ban állapítja meg. Határidő: azonnal Felelős: Dr. Gulyás Emil, az Igazgatási és Ügyrendi Bizottság elnöke, Lászlóné dr. Kovács Ilona, megyei főjegyző 2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Tasnádi Péternek, a közgyűlés alelnökének havi illetményét július 1. napjától kezdődően Ft-ban állapítja meg. Határidő: azonnal Felelős: Dr. Gulyás Emil, az Igazgatási és Ügyrendi Bizottság elnöke, Lászlóné dr. Kovács Ilona, megyei főjegyző 3. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke részére július 1. napjától kezdődően havi illetménye 30 %-ának megfelelő összegű, azaz Ft költségátalányt állapít meg. Határidő: azonnal Felelős: Dr. Gulyás Emil, az Igazgatási és Ügyrendi Bizottság elnöke, Lászlóné dr. Kovács Ilona, megyei főjegyző 4. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke részére július 1. napjától kezdődően havi illetménye 20%-ának megfe-

6 6 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye lelő összegű, azaz Ft költségátalányt állapít meg. Határidő: azonnal Felelős: Dr. Gulyás Emil, az Igazgatási és Ügyrendi Bizottság elnöke, Lászlóné dr. Kovács Ilona megyei főjegyző 5. A közgyűlés tisztségviselői részére az 1-2. pontban megállapított illetmény emelésének, és 3-4. pontban megállapított költségtérítés fedezetét a közgyűlés a évi költségvetés soron következő módosításakor biztosítja. Határidő: szeptember 30. Felelős: Dr. Gulyás Emil, az Igazgatási és Ügyrendi Bizottság elnöke, Lászlóné dr. Kovács Ilona, megyei főjegyző 128/2003. (VIII. 28.) Európai Közigazgatási Képzési Ösztöndíjasok alkalmazása A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Európai Közigazgatási Ösztöndíjas Képzésben résztvevők számára július 1. napjától kettő üres köztisztviselői álláshelyet biztosít, valamint foglalkoztatásuk feltételeit a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala évi költségvetésében megteremti. Határidő: a évi költségvetés elfogadása Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke 129/2003. (VIII. 28.) A Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház pályázata többletkapacitás befogadására A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház vonatkozásában többletkapacitás befogadására négy pályázatot nyújt be a Baranya Megyei Egészségügyi Pénztárhoz az alábbiak szerint: rehabilitációs ágy normatíván felüli befogadása, 2. ultrahang diagnosztikai laboratórium szakrendelési óraszámainak növelése (10 óra/hét), 3. csontanyagcsere betegségek biokémiai markereinek laboratóriumi mérése, 4. képalkotó eljárás dexa-törzscsontokon történő mérésére. A képviselő-testület felkéri a közgyűlés elnökét, hogy a négy pályázatot a szükséges mellékletekkel együtt a Baranya Megyei Egészségbiztosítási Pénztárnak terjessze fel. Határidő: szeptember 30. Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke 130/2003. (VIII. 28.) Magyar-Horvát határmenti védelmi együttműködés (pályázat benyújtása) 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2002-es Magyar-Horvát Kísérleti Kisprojekt Alapra Védelmi igazgatási, katasztrófavédelmi határmenti együttműködés címmel pályázatot nyújt be. A pályázathoz szükséges önerőt, eurot a pályázat meghirdetésekor érvényes árfolyamon (249,92 Ft) Ft-ot a közgyűlés a évi költségvetésében rendelkezésre álló önkormányzati pályázati alap terhére biztosítja. 2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri elnökét, hogy a pályázat beadásáról gondoskodjon, a szükséges nyilatkozatokat tegye meg. Határidő: a évi költségvetés elfogadása Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke 131/2003. (VIII. 28.) Baranya megye szakképzés-fejlesztési programjának előkészítésére pályázat benyújtása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei Területfejlesztési Tanács évi TFC pályázati kiírására Baranya megye szakképzésfejlesztési programjának elkészítése címmel pályázatot nyújt be.

7 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 7 A közgyűlés a pályázathoz szükséges önerőt e Ft-ot a Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetésében rendelkezésre álló általános tartalék terhére biztosítja és különíti el. A Ft pályázati díj fedezete a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala évi költségvetésének dologi előirányzata. 2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri elnökét, hogy a pályázat beadásáról gondoskodjon, a szükséges nyilatkozatokat tegye meg. Határidő a pályázat beadására: szeptember 1. Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke, Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke 132/2003. (VIII. 28.) A Baranya Megyei Önkormányzat csatlakozása az R. E. I. T. (Intelligens Térségek Európai Hálózata) programhoz 133/2003. (VIII. 28.) Pályázathoz kapcsolódó jelzálogjog bejegyzésének engedélyezése az Orfű belterület 1364/1 hrsz. alatti ingatlanra A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy az Orfű Pécs-Tó Kht. 24,5 millió forint + Áfa összeghatárig pályázatot nyújtson be Miniszterelnöki Hivatal Térség- és Településfejlesztési Célelőirányzat Központ Előirányzata támogatásának elnyerésére. A közgyűlés hozzájárul ahhoz, hogy nyertes pályázat esetén 22 millió forint és járulékai erejéig, a Magyar Államkincstár javára jelzálogjog kerüljön bejegyzésre a Baranya Megyei Önkormányzat tulajdonában álló Orfű belterület 1364/1 hrsz alatti ingatlanra. A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a döntésről az Orfű Pécs-Tó Kht. ügyvezetőjét értesítse. Határidő: azonnal Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Intelligens Térségek Európai Hálózata programjához történő csatlakozással egyetért, felkéri elnökét a csatlakozási szándéknyilatkozat aláírására. Határidő: augusztus 28. Felelős: dr. Kékes Ferenc a közgyűlés elnöke 3. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri alelnökét, hogy a programban való részvétel eredményeiről, tapasztalatairól, az együttműködés keretében végzett munkáról, tájékoztassa a közgyűlést. Határidő: szeptember 30. Felelős: Tasnádi Péter a közgyűlés alelnöke

8 8 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye MELLÉKLET A 126/2003.(VIII. 28.) melléklete ALAPÍTÓ OKIRAT Az intézmény neve: Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Az intézmény székhelye: Komló, Alkotmány u. 2. Az intézmény telephelyei: Komló, Gorkij u. 2. Komló, Ságvári E. u. 1. Az intézmény típusa: Működési területe: Az intézmény alapítója, az alapító okirat kelte: Az intézmény fenntartója és felügyeleti szerve: Az intézmény jogállása: Az intézményvezető kinevezésének rendje: többcélú, közös igazgatású közoktatási intézmény; - gimnázium - szakközépiskola - szakiskola - kollégium - speciális szakiskola Baranya megye alapító okirat nem áll rendelkezésre Baranya Megyei Önkormányzat Önálló jogi személy pályázat útján a Baranya Megyei Önkormányzat bízza meg Az intézmény évfolyamainak száma és képzési szakirányai intézményegységenként: Székhelyen működő szakközépiskolában: Komló, Gorkij u. 2. szám alatti telephelyen működő gimnáziumban: szakközépiskolai évfolyamok (9-12. évf.) szakképzési évfolyamok (1/13.; 2/14. évf.) szakmacsoportok: kereskedelem-, marketing, üzleti adminisztráció; ügyviteli; közgazdasági; szociális gimnáziumi évfolyamok (5-12. évf.) és (9-12. évf.) felnőttoktatási tagozaton (9-12. évf.) nemzeti, etnikai, kisebbségi oktatás (9-12. évf.) Komló, Ságvári E. u. 1. szám alatti telephelyen működő összetett iskolában: a) érettségire felkészítő szakközépiskolai évfolyamok (9-12. évf.) szakképzési évfolyamok (1/13; 2/14. évf.) szakmacsoportok: faipar; könnyűipar; környezetvédelemvízgazdálkodás felnőttoktatási tagozaton (9-12. évf.) szakmacsoport: informatika (nappali és esti oktatás munkarendje szerint)

9 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 9 b) általános műveltséget megalapozó szakiskolai oktatás (9-10. évf.) nemzeti, etnikai, kisebbségi oktatás (9-12. évf.) szakiskolai évfolyamok az OKJ-ban meghatározottak szerint (1/11.; 2/13. évf.) szakmacsoportok: gépészet; elektrotechnika-elektronika; vegyipar; építészet; könnyűipar; faipar; közlekedés; környezetvédelem-vízgazdálkodás; kereskedelem, marketing, üzleti adminisztráció c) általános műveltséget megalapozó speciális szakiskolai évfolyamok (9-10. évf.) szakképzési évfolyamok (1/11.; 2/12. évf.) szakmacsoportok: könnyűipari; élelmiszeripari Gazdálkodási forma: önállóan gazdálkodó költségvetési szerv; Szakágazat megnevezése, TEÁOR száma: Általános középfokú oktatás (802100) Alaptevékenysége (szakfeladatai) nappali rendszerű, általános műveltséget megalapozó iskolai oktatás nemzeti, etnikai, kisebbségi oktatás nappali rendszerű szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai oktatás fogyatékos tanulók nappali rendszerű, szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolarendszerű felnőttoktatás általános műveltséget megalapozó iskolarendszerű felnőttoktatás iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő nem fogyatékos gyermekek, tanulók kollégiumi, externátusi elhelyezése (szorgalmi időben) nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő fogyatékos gyermekek, tanulók kollégiumi, externátusi ellátása (szorgalmi időben kollégiumi, externátusi szolgáltatás a felnőttoktatásban résztvevőknek, a kollégiumi férőhelyek szorgalmi időszakon kívüli (szünidei) hasznosítása iskolai intézményi étkeztetés kollégiumi, intézményi étkeztetés munkahelyi vendéglátás gyermek-, tanuló felügyelet, készenlét intézményi vagyon működtetése szakmai tevékenységet irányító és kisegítő szolgáltatás önkormányzatok elszámolásai oktatási célok és egyéb feladatok diáksport Az intézmény vállalkozásként végezhető tevékenysége: - A vállalkozási tevékenység mértéke: - A feladatellátást szolgáló vagyon: a 99/2003. (VI. 26) tal elfogadott intézmény átadás-átvételi megállapodás szerint a Baranya Megyei Önkormányzat tulajdonába adott ingó és használatába adott ingatlan vagyon. Az ingó vagyont az intézményegységenkénti leltár tartalmazza.

10 10 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye A vagyon felett rendelkező: Megállapodásban foglalt korlátozásokkal a Baranya Megyei Önkormányzat Záradék: a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az alapító okiratot a 126/2003. (VIII. 28.) ával jóváhagyta. Az alapító okirat szeptember 1-től hatályos. Pécs, augusztus 28. Dr. Kékes Ferenc s.k. a közgyűlés elnöke Lászlóné dr. Kovács Ilona s.k. megyei főjegyző

11 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 11 ALAPÍTÓ OKIRAT KÖZZÉTÉTELE A Magyar-Svéd Fejlesztési Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA (a módosítással egységes szerkezetben) amely abból a célból készült, hogy az 1. pontban megjelölt alapítók a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. tv. 74/A. - 74/F. -ai és a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. törvény alapján jogi személyiséggel rendelkező, közhasznú szervezetként működő alapítványt hozzanak létre az alábbiak szerint: 1. Alapítók: Baranya Megyei Önkormányzat 7623 Pécs, Széchenyi tér 9. Hungaria Magyar Egyesület Jönköping Boksz 49, Tenhult, Svédország 2. Az alapítvány neve: Magyar-Svéd Fejlesztési Alapítvány 3. Az alapítvány székhelye: Magyarország - Pécs, Széchenyi tér Az alapítvány célja: - a Baranya megyei és a dél-svédországi kapcsolatok kiépítése a térség iparának, mezőgazdaságának és kereskedelmének fejlesztése, - a két térség kulturális, oktatási és tudományos kapcsolatának kiépítése, - a Baranya megyei hátrányos helyzetűek - kisnyugdíjasok, hajléktalanok, rokkantak, időskorúak, menekültek - szociális segítése, karitatív tevékenység. 5. A Hungaria Magyar Egyesület, Jönköping az alapítói jogainak gyakorlására - a svéd-magyar kapcsolatok elősegítését alapszabályában is célul tűző - Svédországi Magyarok Országos Szövetségét jelöli ki tekintettel arra, hogy az alapító alapítványi célok megvalósítására irányuló tevékenysége - képviselőjének, egyben a kuratórium elnökének hosszantartó és súlyos betegségével összefüggésben - tartósan akadályoztatva van. Az alapítói jog gyakorlására kijelölt személy (jogi személy) neve: Svédországi Magyarok Országos Szövetsége (Ungerska Riksfördbundet) Az alapítói jog gyakorlására kijelölt személy (jogi személy) székhelye: Lövăsvägen 12, Bromma, Svédország 6. Az alapítvány jellege: Az alapítvány nyitott, ahhoz bárki csatlakozhat, aki a 4. pontban meghatározott célok eléréséhez vagyonrendeléssel hozzá kíván járulni és az alapító okiratban foglaltakat elfogadja. A csatlakozás elfogadásáról a kuratórium dönt. Az alapítvány az évi CLVI. törvény 26. c/11. és 13. pontban meghatározott hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése és a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység közhasznú tevékenységet végez.

12 12 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Az alapítvány vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez, gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapító okiratban meghatározott tevékenységére fordítja, továbbá nem folytat politikai tevékenységet, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. 7. Az alapítvány céljára rendelt induló vagyon: Az alapítók a 4. pontban meghatározott célok elérése érdekében az alapító okirat aláírásával egyidőben az alapítvány rendelkezésére bocsátanak - a Baranya Megyei Közgyűlés részéről ,- Ft-ot, azaz Ötszázezer forintot, - a Hungaria Magyar Egyesület Jönköping részéről ,- SEK-et, azaz Ötvenezer svéd koronát és ,- Ft-ot, azaz Ötszázezer forintot. Az alapítvány számláját a POSTABANK vezeti. A forint befizetéseket a számú számlára, a devizabefizetéseket az OTP B számú számlára lehet teljesíteni. 8. Az alapítványi vagyon felhasználása és működtetése: Az alapítványi vagyon gyarapodhat az alapítványhoz csatlakozó jogi és magánszemélyek felajánlásaival, az alapítvány vállalkozási tevékenységéből és egyéb forrásból származó jövedelemmel, - így: - értékpapírokkal, - készpénzzel forintban, illetve valutában, - az éves gazdálkodás, illetve vállalkozások eredményeivel stb. Az alapítvány céljainak megvalósítására az induló vagyon 50%-a, valamint a vagyon hozadékai, továbbá az alapítványhoz csatlakozók felajánlásai és a vállalkozási és egyéb forrásokból származó jövedelmek használhatók fel. Az alapítvány céljának elérése érdekében a céljára rendelt vagyonból pályázat útján. - ösztöndíjat, támogatást nyújt, - alapítványi díjat tűz ki, - anyagi juttatást nyújt tevékenység-, illetve szervezet-finanszírozásra, amely az alapítvány megvalósításához jelentősen hozzájárul. A pályázat kiírásáról, széles körben való nyilvánosságra hozásáról és elbírálásáról a kuratóriumnak kell gondoskodni. Az alapítók az alapítvány céljainak elérése érdekében Pécsett, illetve Jönköpingben információs, ügyintéző irodát tartanak fenn. Az irodák működésének részletes szabályait a kuratórium állapítja meg. 9. Az alapítvány kezelő szerve: Az alapítvány kezelője a 9 tagú kuratórium, amely az alábbi személyekből áll: magyar részről: 1. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének mindenkori elnöke évben Dr. Szűcs József a Baranya Megyei Közgyűlés Elnöke (7623 Pécs, Rákóczi út 34.) 2. Bálint Bánk 7623 Siklósnagyfalu, Kossuth L. u Tasnádi Péter 7625 Pécs, Tettye u Szűcs Edit 7633 Pécs, Építők útja 10/b.

13 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Szénási János 7632 Pécs, Tildy Z. u. 12. svéd részről: 6. Bihari Szabolcs Akerliden Mullsjö 7. Székely Csaba Adalsvágen Osby 8. Székely Emese Adalsvágen Osby 9. Tompa Anna Smedstorp Ulricehamn A tagok a tisztséget valamennyien elvállalták. A kuratórium összetétele a személyeknek az alapítóhoz fűződő kapcsolatát tekintve a Ptk. rendelkezéseivel nem ellentétes. Az alapító a vezető tisztségviselők vonatkozásában nyilatkozatuk alapján vizsgálja és kimondja az összeférhetetlenséget abban az esetben, ha a vezető tisztségviselő a megelőző két évben olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. 10. A kuratórium működése: A kuratórium évente legalább egy alkalommal ülésezik. Az üléseket melyek nyilvánosak - az elnök hívja össze a napirend egyidejű közlésével. A kuratórium határozatképes, ha a tagok több mint a fele jelen van. Döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. Egyhangú szavazat szükséges az éves beszámoló és a közhasznúsági jelentés elfogadásához. A kuratórium elkészíti az Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzatát. Az SZMSZ-nek tartalmaznia kell a kuratórium ügyrendjét valamint a döntések nyilvántartására, közzétételére és az iratokba való betekintés rendjére vonatkozó rendelkezéséket. A kuratórium munkáját az elnök vezeti. A kuratórium a feladatok szervezésével és a kuratóriumi döntések végrehajtásával titkárt bízhat meg. A kuratórium legfontosabb feladata az alapítvány vagyonának az alapítvány céljaival összhangban való felhasználásáról való döntés, az alapítvány vagyonával való gazdálkodás, illetve a vagyon gyarapítása. A kuratórium határoz - a pályázatok kiírási és elbírálási rendszeréről, - az alapítványhoz való csatlakozásokról, illetve adományok elfogadásáról, - az induló vagyon értékét növelő vállalkozásokról. A kuratórium évente egy alkalommal köteles az alapítókat tájékoztatni végzett munkájáról, különösen az alapítványi vagyon kezeléséről és felhasználásáról. A kuratórium elnöke és tagjai megbízatásukat anyagi ellenszolgáltatás nélkül végzik, a felmerült költségeik megtérítésére igényt tarthatnak. 11. Az alapítvány képviselete Az alapítvány képviselője a kuratórium, a kuratórium nevében az elnök jogosult az alapítvány képviselőjeként eljárni.

14 14 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye A kuratórium elnöki tisztét évenként felváltva magyar részről a Baranya Megyei Közgyűlés elnöke, svéd részről a Svédországi Magyarok Országos Szövetségének elnöke tölti be évben a kuratórium elnöke: Dr. Szűcs József, a Közgyűlés elnöke. A bankszámla felett rendelkezni jogosult a kuratórium mindenkori elnöke és Tasnádi Péter a kuratórium tagja. A kuratórium soros elnökének akadályoztatása esetén helyette a másik elnök jogosult a bankszámla felett rendelkezni. 12. Az alapítvány megszűnése Az alapítvány határozatlan időre jön létre. Megszűnése esetén az alapítványi vagyonból az induló vagyon fel nem használható 50%-át az alapítók (jogutódaik) között hozzájárulásuk arányában fel kell osztani. Az egyéb forrásokból származó és fel nem használt vagyonról a bíróság dönt. 13. Záró rendelkezés Az alapítók tudomásul veszik, hogy jelen alapítvány érvényes létrejöttéhez, a jogi személyiség és a közhasznú jogállás elnyeréséhez a Baranya Megyei Bíróság általi nyilvántartásba vétele szükséges. Az alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint az alapítványokra vonatkozó egyéb jogszabályokat kell alkalmazni. Jönköping, Pécs, március 31. A Hungaria Magyar Egyesület Jönköping részéről a Baranya Megyei Közgyűlés részéről Hertelendy Zsolt s.k. Dr. Szűcs József s.k. Bihari Szabolcs s.k. Dr. Győrpál Elemér s.k. Záradék: Az alapító okirat módosítását - a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 110/2003 (VI.26.)Kgy és 125/2003.(VIII.28) Kgy. számú határozataival jóváhagyta, - a Hungária Magyar Egyesület, Jönköping elfogadta és jóváhagyta Pécs, Jönköping, Dr. Kékes Ferenc Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke Bihari Szabolcs Svédországi Magyarok Országos Szövetségének elnöke Tompa Anna Hungária Magyar Egyesület elnöke TÁJÉKOZTATÓ

15 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 15 a Magyar Közlönyben június 24. és augusztus 8. között kihirdetett egyes jogszabályokról, közleményekről Jogszabályok 2003: XLVIII. tv. A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló évi LXIII. törvény módosításáról 2003: XLIX. tv. Az európai gazdasági egyesülésről, valamint a gazdasági társaságokról szóló évi CXLIV. törvény és a cégnyilvántartásról, a cégnyilvánosságról és a bírósági cégeljárásról szóló évi CXLV. törvény jogharmonizációs célú módosításáról 2003: L. tv. A Nemzeti Civil Alapprogramról 2003: LIII. tv. Az államtitokról és a szolgálati titokról szóló évi LXV. törvény, valamint azzal összefüggésben más törvények módosításáról 2003: LIX. tv. A helyi önkormányzatok és a szociális feladatokat ellátó nem állami fenntartók évi új címzett támogatásáról, valamint az egyes címzett támogatással folyamatban lévő beruházások eredeti döntéseinek módosításáról 2003: LXI. tv. A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény módosításáról 89/2003. (VI. 25.) Korm. r. Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet, valamint a Magyar Államkincstár Részvénytársaság és az Államháztartási Hivatal átszervezése miatt szükségessé váló kormányrendeletek módosításáról 95/2003. (VII. 15.) Korm. r. Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról 104/2003. (VII. 18.) Korm. r. A köztisztviselők tartós külszolgálatáról 35/233. (VI. 25.) ESZCSM r. Az egészségügyi közszolgáltatások alvállalkozásba adásának szakmai feltételeiről szóló 14/2002. (III. 28.) EüM rendelet módosításáról 9/2003. (VII. 18.) FMM r. A évi munkaszüneti napok körüli munkarendről 46/2003. (VIII.8.) ESZCSM r. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet módosításáról 1080/2003. (VIII. 8.) Korm. h. Az Országos Választási Bizottság 114/2003. (VIII. 5.) OVB határozata

16 16 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Felelős kiadó: Dr. Kékes Ferenc, a megyei önkormányzat közgyűlésének elnöke Szerkesztő: Lászlóné dr. Kovács Ilona, a megyei önkormányzat főjegyzője Nyomdai előkészítés: Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Készült: 235 példányban a Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete Nyomdájában ISSN

ALAPÍTÓ OKIRAT. (a módosítással egységes szerkezetben)

ALAPÍTÓ OKIRAT. (a módosítással egységes szerkezetben) ALAPÍTÓ OKIRAT (a módosítással egységes szerkezetben) amely abból a célból készült, hogy az 1. pontban megjelölt alapítók a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv. 74/A. - 74/F. -ai és a közhasznú

Részletesebben

26/2011. (III. 22.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat képviselete különböző szervezetekben, közalapítványok alapító okiratainak módosítása

26/2011. (III. 22.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat képviselete különböző szervezetekben, közalapítványok alapító okiratainak módosítása 26/2011. (III. 22.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat képviselete különböző szervezetekben, közalapítványok alapító okiratainak módosítása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a) a Baranya

Részletesebben

A Stromfeld Aurél Általános Iskola a Diákokért 50 éve Alapítvány alapító okirata egységes szerkezetben az 1. számú módosítással

A Stromfeld Aurél Általános Iskola a Diákokért 50 éve Alapítvány alapító okirata egységes szerkezetben az 1. számú módosítással A Stromfeld Aurél Általános Iskola a Diákokért 50 éve Alapítvány alapító okirata egységes szerkezetben az 1. számú módosítással A módosítás dőlt betűkkel szerepel. amely abból a célból készült, hogy az

Részletesebben

Az önkormányzat által alapított alábbi közalapítványok neve, székhelye, hatályos, egységes szerkezet alapító okirata, kezel szervének tagjai:

Az önkormányzat által alapított alábbi közalapítványok neve, székhelye, hatályos, egységes szerkezet alapító okirata, kezel szervének tagjai: Az önkormányzat által alapított alábbi közalapítványok neve, székhelye, hatályos, egységes szerkezet alapító okirata, kezel szervének tagjai: A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZOKTATÁSI KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL

Részletesebben

Az önkormányzat által alapított alábbi közalapítványok neve, székhelye, hatályos, egységes szerkezet alapító okirata, kezel szervének tagjai:

Az önkormányzat által alapított alábbi közalapítványok neve, székhelye, hatályos, egységes szerkezet alapító okirata, kezel szervének tagjai: Az önkormányzat által alapított alábbi közalapítványok neve, székhelye, hatályos, egységes szerkezet alapító okirata, kezel szervének tagjai: A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZOKTATÁSI KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL

Részletesebben

ALAPÍTVÁNYI ALAPÍTÓ OKIRAT (A 2011.augusztus 22.-i módosításokkal egységes szerkezetben)

ALAPÍTVÁNYI ALAPÍTÓ OKIRAT (A 2011.augusztus 22.-i módosításokkal egységes szerkezetben) ALAPÍTVÁNYI ALAPÍTÓ OKIRAT (A 2011.augusztus 22.-i módosításokkal egységes szerkezetben) A jelen okiratban az Alapító arra vállal kötelezettséget, hogy a felhasználási cél megjelölésével önálló vagyont

Részletesebben

HATÁROZATOK. L. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM Ára: 690 Ft 2006. MÁRCIUS 13. TARTALOM

HATÁROZATOK. L. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM Ára: 690 Ft 2006. MÁRCIUS 13. TARTALOM L. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM Ára: 690 Ft 2006. MÁRCIUS 13. TARTALOM oldal HATÁROZATOK 3/2006. (I. 13.) ME h. Fõiskolai tanárok kinevezésérõl... 521 6/2006. (I. 19.) ME h. Fõiskolai tanár felmentésérõl... 521 1006/2006.

Részletesebben

2. AZ ALAPÍTVÁNY SZÉKHELYE Az Alapítvány székhelye: 1025 Budapest Csalán u. 55. fszt. 1.

2. AZ ALAPÍTVÁNY SZÉKHELYE Az Alapítvány székhelye: 1025 Budapest Csalán u. 55. fszt. 1. Alapító Okirat I. sz. Módosítása A jelen Alapító Okiratban megjelölt Alapító - a Fővárosi Bíróság által 4444 sorszám alatt nyilvántartásba vett Magyar Kognitív Tudományi Alapítvány alapító okiratát az

Részletesebben

a l a p í t ó o k i r a t a (egységes szerkezetben)

a l a p í t ó o k i r a t a (egységes szerkezetben) Csongrád Megyei Közoktatási Közalapítvány. Csongrád Megyei Közoktatási Alapítvány a l a p í t ó o k i r a t a (egységes szerkezetben) Csongrád Megye Önkormányzata, Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Az Alapítvány tartós közérdekű céljai és az ezek megvalósítása érdekében kifejtett tevékenysége:

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Az Alapítvány tartós közérdekű céljai és az ezek megvalósítása érdekében kifejtett tevékenysége: ALAPÍTÓ OKIRAT mely abból a célból készült, hogy az 1. pontban megjelölt Alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk.) 74/A-F. -a, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997.

Részletesebben

EGYÜTT VAN KIÚT ALAPÍTVÁNY A L A P Í T Ó O K I R A T EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA

EGYÜTT VAN KIÚT ALAPÍTVÁNY A L A P Í T Ó O K I R A T EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA EGYÜTT VAN KIÚT ALAPÍTVÁNY A L A P Í T Ó O K I R A T EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA 1 A jelen Alapító Okirat I. pontjában megnevezett Alapító a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérõl szóló 1959. évi

Részletesebben

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt A KÖZALAPÍTVÁNY A BUDAPESTI NÉMET NYELVŰ EGYETEMÉRT módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA A Magyar Köztársaság Kormánya a jelen Alapító Okirattal a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) Lajosmizse Város Önkormányzata, attól a céltól vezérelve, hogy Lajosmizse és szűkebb térségének lakói kedvezőbb életkörülmények között, egészségesen köszönthessék

Részletesebben

NESZMÉLY KÖZSÉGÉRT KÖZALAPÍTVÁNY. Alapító okirat

NESZMÉLY KÖZSÉGÉRT KÖZALAPÍTVÁNY. Alapító okirat NESZMÉLY KÖZSÉGÉRT KÖZALAPÍTVÁNY /közhasznú alapítvány/ Alapító okirat ALAPÍTÓ OKIRAT Amely abból a célból készült, hogy az 1. pontban megjelölt alapító az 1959. évi IV. törvény (Polgári Törvénykönyv,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT MARTONYI FEJLŐDÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY

ALAPÍTÓ OKIRAT MARTONYI FEJLŐDÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT MARTONYI FEJLŐDÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY Az Alapító Okirat kelte: 2009. december 21. Egységes szerkezetbe foglalás időpontja: 2010. március 12. 1 ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT amely abból a célból készült,

Részletesebben

A Kárpát-medence Jövőjéért. Alapítvány. Alapító Okirata

A Kárpát-medence Jövőjéért. Alapítvány. Alapító Okirata A Kárpát-medence Jövőjéért Alapítvány Alapító Okirata Készítette: Dr. Kelecsényi Beáta Ügyvédi Iroda 1136 Budapest, Hollán E. u. 28. fszt. 2. Tel./Fax: 349-3743, 0630-243-8855 Email: kelecsenyi.beata@chello.hu

Részletesebben

SZÁM TÁRGY OLDAL I. SZEMÉLYI RÉSZ

SZÁM TÁRGY OLDAL I. SZEMÉLYI RÉSZ SZÁM TÁRGY OLDAL I. SZEMÉLYI RÉSZ 88/2005. (IX.29.) Kgy. h. A Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium igazgatói feladatainak ellátására kiírt pályázat elbírálásáról 3 89/2005. (IX.29.) Kgy.

Részletesebben

Tartalom. 2012. Február 29.

Tartalom. 2012. Február 29. Érdi II. évfolyam. 3. szám 2012. Február 29. Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Tartalom I. Rendeletek 2 5/2012. (II.29.) önkormányzati rendelet Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata nemzetgazdasági szempontból

Részletesebben

Petőfi Szülőház Múzeumi és Művészeti Alapítvány. Alapító okiratának II. sz. módosító okirata (2009.04.17.)

Petőfi Szülőház Múzeumi és Művészeti Alapítvány. Alapító okiratának II. sz. módosító okirata (2009.04.17.) Petőfi Szülőház Múzeumi és Művészeti Alapítvány Alapító okiratának II. sz. módosító okirata (2009.04.17.) Az alapítók a Petőfi Szülőház Múzeumi és Művészeti Alapítvány 2003. december 07. napján kelt Alapító

Részletesebben

Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány Alapító Okirata, módosításokkal egységes szerkezetben

Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány Alapító Okirata, módosításokkal egységes szerkezetben Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány Alapító Okirata, módosításokkal egységes szerkezetben (a változások vastagon, dőlt betűkkel szedve) A Magyar Köztársaság Kormánya a Polgári

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - változásokkal egységes szerkezetben -

ALAPÍTÓ OKIRAT - változásokkal egységes szerkezetben - ALAPÍTÓ OKIRAT - változásokkal egységes szerkezetben - A jelen Alapító Okirat 1. pontjában megnevezett Alapító a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A-74/F -ai, valamint

Részletesebben

A Habsburg-kori Kutatások Közalapítvány Alapító Okirata - módosításokkal egységes szerkezetben - - a változások vastagon, dőlten szedve -

A Habsburg-kori Kutatások Közalapítvány Alapító Okirata - módosításokkal egységes szerkezetben - - a változások vastagon, dőlten szedve - A Habsburg-kori Kutatások Közalapítvány Alapító Okirata - módosításokkal egységes szerkezetben - - a változások vastagon, dőlten szedve - A Magyar Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: Alapító) a jelen

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2009. március 10., kedd. 1. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2009. március 10., kedd. 1. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2009. március 10., kedd 1. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2009. március 10., kedd 1. szám

Részletesebben

AZ YBL ALAPOKTATÁSÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN BUDAPEST, 2012. JÚLIUS 2.

AZ YBL ALAPOKTATÁSÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN BUDAPEST, 2012. JÚLIUS 2. AZ YBL ALAPOKTATÁSÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN BUDAPEST, 2012. JÚLIUS 2. 2 PREAMBULUM Alulírott, Alapító attól a felismeréstől vezérelve, hogy az informatikához

Részletesebben

Bankszámlaszám: 11600006-00000000-50160116

Bankszámlaszám: 11600006-00000000-50160116 A Segíts!" Önkéntesek a Gyulai Kórház Gyermek Osztályáért Alapítvány Alapító Okirata Adószám: 18221479-1-24 Bankszámlaszám: 11600006-00000000-50160116 2 Alapító Okirat, amelyben az 1./ alapító a Polgári

Részletesebben

(módosításokkal egységes szerkezetben) I. FEJEZET

(módosításokkal egységes szerkezetben) I. FEJEZET ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és Debrecen Városi Rendőrkapitányság közös akarattal Debrecen városban a vagyonvédelmi és bűnmegelőzési tevékenység

Részletesebben

Módosításokkal Egységes Szerkezetbe Foglalt. Alapító Okirat

Módosításokkal Egységes Szerkezetbe Foglalt. Alapító Okirat 1 SZENT LÁSZLÓ SZOLGÁLAT Alapítvány Módosításokkal Egységes Szerkezetbe Foglalt Alapító Okirat Az Alapító - felismerve a szegénység növekedésének társadalmi veszélyeit és a rászorulók támogatásának egyre

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT 2 AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI ÉS CÉLJA 1 AZ ALAPÍTÓ ADATAI 2.1 AZ ALAPÍTVÁNY NEVE: 2.2 AZ ALAPÍTVÁNY SZÉKHELYE: 2.3 AZ ALAPÍTVÁNY JOGÁLLÁSA:

ALAPÍTÓ OKIRAT 2 AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI ÉS CÉLJA 1 AZ ALAPÍTÓ ADATAI 2.1 AZ ALAPÍTVÁNY NEVE: 2.2 AZ ALAPÍTVÁNY SZÉKHELYE: 2.3 AZ ALAPÍTVÁNY JOGÁLLÁSA: ALAPÍTÓ OKIRAT A jelen Alapító Okirat I. pontjában megnevezett Alapító a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A-74/F -ai, valamint a Közhasznú szervezetekről szóló

Részletesebben

AZ ADDETUR (ADJ HOZZÁ!) ALAPÍTVÁNY. Szervezeti és Működési Szabályzata

AZ ADDETUR (ADJ HOZZÁ!) ALAPÍTVÁNY. Szervezeti és Működési Szabályzata AZ ADDETUR (ADJ HOZZÁ!) ALAPÍTVÁNY Szervezeti és Működési Szabályzata 1. Az Alapítvány adatai 1.1. Az Alapítvány székhelye és telephelyei: 1022 Budapest, Marczibányi tér 3. 3245 Recsk, Hunyadi utca 104.

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 2-án

Részletesebben