E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MÁJUS 29-I ÜLÉSÉRE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. MÁJUS 29-I ÜLÉSÉRE"

Átírás

1 E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MÁJUS 29-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 829/2008. MELLÉKLETEK: 5 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő közoktatási intézmények alapító okiratainak módosítása ELŐTERJESZTŐ: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Kumliné dr. Tormási Zsuzsanna, jogtanácsos Vörös Tamásné, közoktatási referens Humánszolgáltatási Főosztály MEGTÁRGYALTA: Oktatási és Kulturális Bizottság VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: Jogi és Ügyrendi Bizottság FEJLESZTÉSI ÉS KÖZGAZDASÁGI FŐOSZTÁLLYAL TÖRTÉNT EGYEZTETÉS: május 14. TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: május 14. FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke

2 2 II. A Baranya Megyei Önkormányzat fenntartásában működő közoktatási intézmények alapító okiratai a 2008/2009. tanév előkészítéséhez kapcsolódóan felülvizsgálatra kerültek. A módosítások részben technikai jellegű pontosítások, részben jogszabály- és feladatváltozások indokolják. Az előterjesztés intézményenként indokolva tartalmazza a szükségszerű kiigazításokat, módosításokat és együtt kezeli a több intézményt érintő változásokat. Három intézmény esetében nincs szükség {Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Készségfejlesztő Speciális Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona (Old), Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona (Pécsvárad), Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Kollégiuma (Komló)} az alapító okirat módosítására. Tisztelt Közgyűlés! Az alábbi intézmények esetében az intézményvezetőkkel egyetértve, velük egyeztetve a következő módosításokra teszek javaslatot. Az alapító okiratokban rögzített feladat változások miatt, figyelemmel a közoktatásról szóló évi LXXIX törvény (Továbbiakban: Kt.) 102. (9) bekezdésében szabályozott tanév közbeni átszervezési tilalomra, az alapító okiratok hatályba lépésének időpontját egységesen valamennyi intézmény tekintetében július 1. napjában javaslom meghatározni. a) A Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona (Mohács) intézmény igazgatójának kérése alapján a speciális szakiskolai képzési évfolyamainak jogszabálynak megfelelő pontosítására kerül sor és az 1-8. évfolyamos általános iskolai és a 4 évfolyamos szakiskolai képzés mellett szükséges az 5. szakiskolai évfolyam feltüntetése is, tekintettel arra, hogy a sajátos nevelési igényű tanulók esetében hosszabb képzési idő engedélyezett. Az intézmény szakiskolai képzését meghatározó szakmacsoportokat indokolt kiegészíteni a Vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoporttal, ugyanis e szakmacsoporton belül van mód a számú konyhai kisegítő részképesítés megszerzésére, amelyre az előzetes tájékozódás alapján igény mutatkozik. A képzéshez szükséges személyi és tárgyi feltételekkel rendelkezik az intézmény. A képzést megalapozza az elmúlt években az általános iskolai helyi tantervébe épített háztartási ismeretek tantárgy eredményes teljesítése, és az ebben szerzett pozitív tapasztalatok. Az intézmény vezetője kérte továbbá, hogy az óvodai férőhely száma 8 főről 10 főre, a speciális szakiskolai létszám 80 főről 90 főre történő emelését. A létszám emelésnek nincs akadálya, nem jelent többlet költséget az intézményben. b) A Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközép- és Szakiskolája, Speciális Szakiskolája, Kollégiuma (Komló) igazgatója kérte, hogy az alapító okiratban a Komló, Ságvári E. u. 1. szám alatti telephelyen működő összetett iskola esetében a szakmacsoportok egészüljenek ki a szociális szolgáltatások szakmacsoporttal, tekintettel arra, hogy a szakiskolások és a speciális szakiskolások részére az intézmény bővíti a szakmai választékot a szociális gondozó és ápoló ( ) és fogyatékosok gondozója ( ) szakmával. A képzéshez szükséges személyi és tárgyi feltételekkel az intézmény rendelkezik. A gyakorlati képzés megállapodás alapján a Szent Borbála Otthon Szociális ellátó Közhasznú Társaság által fenntartott komlói kórházban és szociális otthonban valósítható meg. A fent hivatkozott Társaság ügyvezető igazgatója

3 3 nyilatkozatban vállalta a gyakorlati helyek (kórház, szociális otthon) biztosítását. A képzésre és a végzett szakmunkásokra Komló városában igény jelentkezik, és az előzetes felmérések alapján a 2008/2009. tanévben, fővel, egy tanulócsoport beiskolázására kerülhet sor. Az új képzés beindítása az intézmény vonzerejét megnövelhetné, többletköltséget viszont nem igényel, mert ezzel párhuzamosan kimenő rendszerben olyan képzések megszüntetésére kerülne sor, amelyre már nincs igény és elég jelentkező sem. c) A Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközép- és Szakiskolája, Kollégiuma (Mohács) alapító okiratában az intézmény típusánál meg kell jelölni a tagintézményeket {a) összetett iskola tagintézmény; b) kollégium tagintézmény}. Ugyan így az intézmény maximális tanulólétszáma meghatározásnál a tagintézményeket fel kell tüntetni. Az alapító okiratban az intézmény telephelyén (Mohács, Szent István u ) a szakközépiskolai képzés mellett fel kell tüntetni - az összetett iskola működésének egységességének biztosítása érdekében - szakiskolai feladatok ellátást. A telephely esetében meg kell jelölni a szakképzési évfolyamokat (1/13. évfolyam, 2/14. és 3/15. évfolyam), és a szakmacsoportok felsorolását az informatika; kereskedelem- marketing; üzleti adminisztráció; ügyvitel szakmacsoportokkal ki kell egészíteni. A nemzetiségi és kisebbségi nyelvoktató forma (német és horvát) helyett a Nemzeti, etnikai kisebbség óvodai nevelésének irányelve és a Nemzeti, etnikai kisebbség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló 32/1997. (XI. 5.) MKM rendelet alapján az intézményben folytatott nyelvoktatási formát nemzeti és etnikai kisebbségi oktatás (hagyományos nyelvoktató forma) szövegezésre javasolt módosítani. d) A Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma (Pécsvárad) intézmény igazgatója az intézménybe jelentkező tanulásban akadályozott tanulók számának emelkedése miatt kérte, hogy az alapító okiratban kerüljön rögzítésre a tanulásban akadályozott tanulók integrált oktatása. A szakértői, rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján tanulásban akadályozott tanulók a megismerő funkciók tartós és súlyos rendellenességével küzdenek. Az intézményben, pedagógus munkakörben a Kaposvári Egyetem Csokonai Vitéz Mihály Pedagógiai Főiskolai Karán végzett gyógypedagógus - tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos diplomával foglakoztatása biztosított. A tárgyi feltételek adottak, mert az ilyen jellegű sajátos nevelési igényű tanulók oktatásához speciális eszközök beszerzését a törvény nem írja elő. Az esetlegesen felmerülő egyéb feltételeket külön megállapodás alapján a Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja megyei utazótanári hálózatával biztosítani tudja. A feladatellátáshoz biztosított normatíva igényléséhez elkerülhetetlen, hogy az alapító okiratban rögzítésre kerüljön a sajátos nevelési igényű tanulók (tanulásban akadályozottak integrált oktatása) nappali rendszerű gimnáziumi, szakközépiskolai és szakiskolai nevelése/oktatása. A pécsváradi középfokú intézmény igazgatója kérte továbbá, hogy az intézmény szakfeladatai közé kerüljön be az esti munkarend szerinti gimnáziumi felnőttoktatás, amely oktatásra változó létszámmal, de folyamatos igény jelentkezik. Az esti gimnáziumi oktatáshoz az intézmény rendelkezik valamennyi szükséges feltétellel, a fenntartónak és az intézménynek többletköltséget nem jelent. e) A Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja (Pécs) székhelyének megjelölésekor a Pécsi Körzeti Földhivatalnál, az ingatlan tulajdoni lapjában elírás történt, emiatt az intézmény alapító okiratában a tulajdoni lapon szereplő téves házszámot kellett feltüntetni. A földhivatal a hibát kijavította, így lehetővé válik az intézmény székhelyeként az Egyetem u. 2. címet megjelölni. Az intézmény jelezte még, hogy egyes telephelyek címében változás következett be. Figyelemmel arra, hogy a feladatellátáshoz a helyet a többcélú kistérségi társulások biztosítják, időnként elkerülhetetlen a feladatellátási helyszínek, így a telephelyek címeinek változása, ezzel a módosítással a tényleges helyzet kerül rögzítésre.

4 4 Az intézményvezetője a Kt. 33. (12) bekezdése alapján, amely szerint Az egységes gyógypedagógiai módszertani intézményben, az egységes konduktív pedagógiai módszertani intézményben - szervezeti és szakmai tekintetben önálló intézményegységenként - megszervezhető a nevelési tanácsadás, a családsegítő szolgálat, az iskola-egészségügyi ellátás is., kérte, hogy a Nevelési tanácsadó önálló szerepeltetése helyett az intézményegység kerüljön be Egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény, egységes konduktív pedagógiai intézmény alatti felsorolásba. Több intézményt érintő módosítások: A Kt (1) bekezdése előírta a szakértői és rehabilitációs bizottságok számára, hogy december 31-ig vizsgálják meg a pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartós és súlyos akadályozottság miatt sajátos nevelési igényűvé nyilvánított gyermekeket és tanulókat. A vizsgálatok célja annak megállapítása volt, hogy a gyermekek, a tanulók küzdenek-e a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével, és ha igen, az visszavezethető-e organikus okokra vagy nem. A szakértői és rehabilitációs bizottság a vizsgált gyermekeknek, tanulóknak az iratait március 15-ig megküldte a nevelési tanácsadók részére. Ha a vizsgálatok eredményeképpen a gyermekek, a tanulók további ellátásra jogosultak, ellátásukról szeptember 1-jétől a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő gyermekre, tanulóra vonatkozó rendelkezések szerint kell gondoskodni, s így kell őket nyilvántartani, ezzel egyidőben gondoskodni kell arról, hogy a tanulók átkerüljenek az általános követelmények szerinti integrált oktatásba. A Kt (3) bekezdésében foglalt rendelkezés szerint a tanuló lakóhelye szerint illetékes megyei önkormányzat által a tankötelezettség teljesítésére kijelölt szakiskola (a továbbiakban: kijelölt iskola) nem tagadhatja meg az érintett tanulók felvételét akkor sem, ha a tanuló már nem tanköteles. A kijelölt iskola nem tagadhatja meg a felvételét azoknak a jelentkezőknek sem, akik a 2004/2005., a 2005/2006., a 2006/2007. tanítási években a pszichés fejlődés zavarai miatt vagy enyhe értelmi fogyatékosság miatt sajátos nevelési igényű tanulóként fejezték be az általános iskola nyolcadik évfolyamát. Fenti rendelkezések és a területi elosztás egyenletessége miatt a megyei fenntartásban működő mindhárom középiskolában biztosítani kell az integráltan nevelhető/oktatható egyes sajátos nevelési igényű tanulók képzését. Ezért a Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközép- és Szakiskolája, Speciális Szakiskolája, Kollégiuma (Komló), a Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközép- és Szakiskolája, Kollégiuma (Mohács) és a Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma (Pécsvárad) intézmények alapító okirataiban rögzíteni kell, hogy az intézmények a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő, sajátos nevelési igényű tanulók kötelező felvételére kijelölt szakiskolák.

5 5 III. Határozati javaslat: 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése július 1. napjától a a. Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona (Mohács) intézmény alapító okiratában az iskolai évfolyamok számát az 1-8. évfolyam +4 szakiskolai évfolyam helyett 1-8. évfolyam +4, 5 szakiskolai évfolyam szövegezésben határozza meg; a szakmacsoportok felsorolását a Vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoporttal kiegészíti; az óvodai maximális létszámot 8 fő helyett 10 főben, a speciális szakiskolai létszámot 80 fő helyett 90 főben határozza meg; (az intézmény egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata a határozat 1. számú melléklete), b. Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközép- és Szakiskolája, Speciális Szakiskolája, Kollégiuma (Komló) intézmény alapító okiratában a Komló, Ságvári E. u. 1. szám alatti telephelyen működő összetett iskola esetében a szakmacsoportokat a szociális szolgáltatások szakmacsoporttal kiegészíti; az intézmény feladatai között a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő, sajátos nevelési igényű tanulók kötelező felvételére kijelölt szakiskola megjelölést feltünteti; (az intézmény egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata a határozat 2. számú melléklete), c. Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközép- és Szakiskolája, Kollégiuma (Mohács) intézmény alapító okiratában az intézmény típusát az a) pont esetében összetett iskola tagintézmény; b) pont esetében kollégium tagintézmény megszövegezésre pontosítja; a maximális tanulólétszám meghatározásnál az összetett iskolában megszövegezést az összetett iskola tagintézményben megszövegezésre javítja; az intézmény telephelyén (Mohács, Szent István u ) a) ponttal jelöli a szakközépiskolai képzést, feltünteti a szakképzési évfolyamokat (1/13. évfolyam, 2/14. és 3/15. évfolyam), és a szakmacsoportok felsorolását az informatika; kereskedelemmarketing; üzleti adminisztráció; ügyvitel szakmacsoportokkal kiegészíti; a Mohács, Szent István u alatt működő telephelyen b) pont alatt jelölt szakiskolai feladatok ellátását az alábbiak szerint határozza meg: - általános műveltséget megalapozó szakiskolai oktatás (9-10. évfolyam); nemzeti és etnikai kisebbségi oktatás (hagyományos nyelvoktató forma évfolyam); felzárkóztató oktatás; szakképzési évfolyamok az OKJ-ban meghatározottak szerint (1/9-2/10.; 3/11.; 1/11.; 2/12.; 3/13. évfolyam); szakmacsoportok: egyéb szolgáltatások; építészet; faipar; gépészet; kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció; könnyűipar; közlekedés; mezőgazdaság; ügyvitel; vendéglátás-idegenforgalom; a nemzetiségi és kisebbségi nyelvoktató forma (német és horvát) megszövegezést nemzeti és etnikai kisebbségi oktatás (hagyományos nyelvoktató forma) megszövegezésre módosítja; az intézmény feladatai között a számú szakfeladatot - Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai nevelése, oktatása feltünteti, egyúttal a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő, sajátos nevelési igényű tanulók kötelező felvételére kijelölt szakiskola megjelölést rögzíti;

6 6 (az intézmény egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata a határozat 3. számú melléklete), d. Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma (Pécsvárad) intézmény alapító okiratát a számú {Sajátos nevelési igényű tanulók (tanulásban akadályozottak integrált oktatása) nappali rendszerű szakközépiskolai nevelése, oktatása}; a számú {Sajátos nevelési igényű tanulók (tanulásban akadályozottak integrált oktatása) nappali rendszerű gimnáziumi nevelése, oktatása}; a számú {Sajátos nevelési igényű (tanulásban akadályozottak integrált oktatása) nappali rendszerű szakiskolai nevelése, oktatása}; a számú Gimnáziumi felnőttoktatás (esti munkarend szerint) szakfeladatokkal kiegészíti; az intézmény típusánál a felnőttoktatási szakközépiskola helyett a felnőttoktatási gimnázium és szakközépiskola megjelölést rögzíti; az évfolyamok számánál e) pont alatt a felnőttoktatási gimnázium esti munkarendben (9-12. évfolyam) meghatározást rögzíti; az intézmény feladatai között a számú szakfeladatnál a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő, sajátos nevelési igényű tanulók kötelező felvételére kijelölt szakiskola megjelölést feltünteti; (az intézmény egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata a határozat 4. számú melléklete), e. Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja (Pécs) intézmény székhelyének címeként a Pécs, Egyetem u. 6. szám helyett Pécs, Egyetem u. 2. számot jelöli meg; a Szigetvár, Szent István lakótelep 3. telephelyet törli és helyette a Szigetvár, Szent István ltp 2. számot telephelyként rögzíti; a Szentlőrinc, Pécsi u. 21. telephelyet törli, helyette a Szentlőrinc, Templom tér 5. telephelyet rögzíti; a szakfeladat számmal jelölt Pedagógiai szakszolgálat intézményegységei felsorolásából a b) betűjelű Nevelési tanácsadó -t törli és az Egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény, egységes konduktív pedagógiai intézmény alatti felsorolásban a Nevelési tanácsadó -t rögzíti, egyúttal az intézményegységek betűjelét a változtatásnak megfelelően módosítja; (az intézmény egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata a határozat 5. számú melléklete). Határidő: azonnal Felelős: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke 2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri a megyei főjegyzőt, hogy az 1. pontban megjelölt intézmények alapító okiratait a törzskönyvi nyilvántartáson történő átvezetés céljából a Magyar Államkincstár Dél- dunántúli Regionális Igazgatóságának küldje meg. Határidő: június 7. Felelős: Lászlóné dr. Kovács Ilona, megyei főjegyző Pécs, május 9. Horváth Zoltán

7 7 1. számú melléklet Az intézmény neve: ALAPÍTÓ OKIRAT Az intézmény székhelye: 7700 Mohács, Kórház u Az Intézmény telephelye: 7700 Mohács, Perényi u. 13. Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona OM azonosító: Az intézmény típusa: Többcélú, közös igazgatású intézmény gyógypedagógiai nevelési- oktatási intézmény; - szakiskola; - kollégium; - egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény, - egységes konduktív pedagógiai intézmény; - nevelési tanácsadó; - nevelőotthoni és nevelőintézeti ellátás; - oktatási célok és egyéb feladatok. Működési területe: Az intézmény alapító neve: Az alapítás éve: Az intézmény fenntartója: Felügyeleti szerve: Baranya megye Egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény, egységes konduktív pedagógiai intézmény és nevelési tanácsadó esetében: Mohács és kistérsége Baranya Megyei Tanács Baranya Megyei Önkormányzat Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése A fenntartó székhelye: Pécs, Széchenyi tér 9. Az intézmény jogállása: Gazdálkodása: Az intézményvezető kinevezésének rendje: Óvodai csoportok, iskolai évfolyamok száma: Szakmacsoportok: Maximális tanulólétszámok: Óvoda Általános iskola: Szakiskola: Kollégiumi férõhely: Gyermekotthon (gyermekvédelmi szakellátás): Önálló jogi személy Önállóan gazdálkodó költségvetési szerv Pályázat útján a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése határozott időre nevezi ki a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvényben foglaltak szerint 1 gyógypedagógiai óvodai csoport, 1-8. évfolyam + 4, 5 szakiskolai évfolyam Mezőgazdaság; egészségügy; vendéglátás-idegenforgalom. 10 fő 160 fő 90 fő 84 fő 20 fő Szakágazat: Alaptevékenysége (szakfeladatai) Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása Középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók integrált oktatása Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai nevelése, oktatása (9-10. évfolyamon) Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai oktatása (szakképzési évfolyamokon)

8 Nappali rendszerű szakiskolai nevelés, oktatás (9-10. évfolyam) Nappali rendszerű szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai oktatás Napközi otthoni és tanuló szobai foglalkozás (szorgalmi időben) Nevelőotthoni és nevelőintézeti ellátás Gyermekvédelmi szakellátás keretében, otthont nyújtó ellátás körében különleges ellátást biztosít: - az átmeneti és a tartós nevelésbe vett gyermekeknek - utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtteknek Diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás Diákotthoni, kollégiumi szállásnyújtás sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók számára Pedagógiai szakszolgálat Nevelési Tanácsadó Egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény, egységes konduktív pedagógiai intézmény - Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás - Fejlesztő felkészítés - Logopédiai ellátás - Gyógytestnevelés - Konduktív pedagógiai feladatok - Utazó szakember hálózat működtetése - Szaktanácsadás, gyógypedagógiai módszerek ismertetése, pedagógusok képzése, továbbképzésének, önképzésnek segítése - Tanuló tájékoztató, tanácsadó szolgálat Oktatási célok és egyéb feladatok - egészségügyi intézményekben tartós gyógykezelés alatt álló gyermekek oktatása Diáksport Óvodai intézményi közétkeztetés Iskolai intézményi közétkeztetés Kollégiumi intézményi közétkeztetés Munkahelyi vendéglátás Szakmai tevékenységet irányító és kisegítő szolgáltatás Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Anya-, gyermek- és csecsemővédelem (Iskola egészségügyi ellátás) Könyvtári szolgáltatás Az intézmény vállalkozásként végezhető tevékenysége: - A vállalkozási tevékenység mértéke: - A feladatellátást szolgáló vagyon: a Baranya Megye Önkormányzat Közgyűlésének a Baranya Megyei Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló 26/1999. (XII. 30.) Kgy. rendeletében foglaltak alapján az intézmény használatába adott vagyon, amellyel önállóan gazdálkodik. A vagyon felett rendelkező: a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 26/1999. (XII. 30.) Kgy. rendeletében foglalt eltérésekkel a Baranya Megyei Önkormányzat. Pécs, május 29. Dr. Hargitai János s.k. a közgyűlés elnöke Lászlóné dr. Kovács Ilona s.k. megyei főjegyző Záradék: a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az intézmény módosított alapító okiratát a /2008. (V. 29.) Kgy. határozatával jóváhagyta. Az alapító okirat július 1. napjától hatályos.

9 9 2. számú melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Az intézmény neve: Szakközép- és Szakiskolája, Speciális Szakiskolája, Kollégiuma Az intézmény székhelye: 7300 Komló, Alkotmány u. 2. Az intézmény telephelyei: Komló, Gorkij u. 2. Komló, Ságvári E. u. 1. OM azonosító: Az intézmény típusa: többcélú, közös igazgatású közoktatási intézmény; - gimnázium; - szakközépiskola; - szakiskola; - speciális szakiskola; - kollégium Működési területe: Baranya, Somogy, Tolna megye Az intézmény alapítója: Komló Városi Tanács VB. Az alapítás kelte: Az intézmény fenntartója: Baranya Megyei Önkormányzat A fenntartó székhelye: Pécs, Széchenyi tér 9. Felügyeleti szerve: Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Az intézmény jogállása: Önálló jogi személy Gazdálkodása: Önállóan gazdálkodó költségvetési szerv Az intézményvezető kinevezési rendje: Pályázat útján határozott időre a Baranya Megyei Önkormányzat közgyűlése nevezi ki, a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvényben foglaltak szerint. Az intézmény képzési szakirányai, az évfolyamok száma, és a maximális tanulólétszám intézményegységenként: Székhelyen működő szakközépiskolai évfolyamok (9-12. évf.) szakközépiskolában: szakképzési évfolyamok (1/13.; 2/14. évf.) Maximális tanulólétszám: 370 fő; szakmacsoportok: kereskedelem-, marketing, üzleti adminisztráció; ügyviteli; közgazdasági; szociális szolgáltatások. akkreditált felsőfokú szakképzés ( évf.) szakmacsoportok: művészet, közművelődés, kommunikáció. Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Programja (9. évf. előkészítő és évf.) Komló, Gorkij u. 2. szám alatti telephelyen működő gimnáziumi évfolyamok (5-12. évf.), (9-12. évf.) gimnáziumban: felnőttoktatási tagozaton (9-12. évf.) Maximális tanulólétszám: 410 fő; nemzeti, etnikai, kisebbségi oktatás (9-12. évf.) nyelvi előkészítő (9. évf.) Komló, Ságvári E. u. 1. szám alatti telephelyen működő összetett a) érettségire felkészítő szakközépiskolai évfolyamok (9-12. iskolában: évf.) Szakképzési évfolyamok (1/13; 2/14. évf.) Maximális tanulólétszám: 720 fő; Maximális kollégiumi férőhely: 65 fő szakmacsoportok: faipar; könnyűipar; környezetvédelemvízgazdálkodás; szociális szolgáltatások.

10 10 Szakágazat megnevezése: felnőttoktatási tagozaton (9-12. évf.) szakmacsoport: informatika (nappali és esti oktatás munkarendje szerint) b) általános műveltséget megalapozó szakiskolai oktatás (9-10. évf.) nemzeti, etnikai kisebbségi oktatás (9-12. évf.) felzárkóztató oktatás szakképzési évfolyamok az OKJ-ban meghatározottak szerint (1/11.; 2/12. évf.) szakmacsoportok: gépészet; elektrotechnika-elektronika; vegyipar; építészet; könnyűipar; faipar; közlekedés; környezetvédelem-vízgazdálkodás; kereskedelem, marketing, üzleti adminisztráció. c) általános műveltséget megalapozó speciális szakiskolai évfolyamok (9-10. évf.) Szakképzési évfolyamok (1/9., 2/10. évf.), (1/11.; 2/12. évf.) szakmacsoportok: építészet faipar; könnyűipar; élelmiszeripar, kereskedelem, marketing, üzleti adminisztráció, egyéb szolgáltatások. d) általános műveltséget megalapozó iskolarendszerű felnőttoktatás (7-8. évf.) Alaptevékenysége (szakfeladatai) Nappali rendszerű szakközépiskolai nevelés, oktatás Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Programja Diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás Diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók számára Iskolai intézményi közétkeztetés Kollégiumi intézményi közétkeztetés Munkahelyi vendéglátás Szakmai tevékenységet irányító és kisegítő szolgáltatás Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Intézményi étkeztetés kiegészítő tevékenységként Közoktatási intézményekben végzett kiegészítő tevékenységek Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás Általános iskolai felnőttoktatás Nappali rendszerű gimnáziumi nevelés, oktatás - nyelvi előkészítő 9. évfolyam - nemzeti, etnikai kisebbségi oktatás Gimnáziumi felnőttoktatás Szakközépiskolai felnőttoktatás Nappali rendszerű szakiskolai nevelés, oktatás - nemzeti, etnikai kisebbségi oktatás - felzárkóztató oktatás Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai nevelése, oktatása - tanulásban akadályozott tanulók integrált oktatása, felmenő rendszerben a 2008/2009. tanévtől - a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő, sajátos nevelési igényű tanulók kötelező felvételére kijelölt szakiskola Szakiskolai felnőttoktatás Nappali rendszerű, szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai oktatás - akkreditált felsőfokú szakképzés Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű, szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai oktatása Szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolarendszerű felnőttoktatás Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás

11 Oktatási célok és egyéb feladatok - Könyvtári szolgáltatás Diáksport Az intézmény vállalkozásként végezhető tevékenysége: - A vállalkozási tevékenység mértéke: - A feladatellátást szolgáló vagyon: a 99/2003. (VI. 26) Kgy. határozattal elfogadott intézmény átadásátvételi megállapodás szerint a Baranya Megyei Önkormányzat tulajdonába adott ingó és használatába adott ingatlan vagyon. Az ingó vagyont az intézményegységenkénti leltár tartalmazza. A vagyon felett rendelkező: a 99/2003. (VI. 26) Kgy. határozat mellékletét képező megállapodásban foglalt korlátozásokkal a Baranya Megyei Önkormányzat Pécs, május 29. Dr. Hargitai János s.k. a közgyűlés elnöke Lászlóné dr. Kovács Ilona s.k. megyei főjegyző Záradék: a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az intézmény módosított alapító okiratát a /2008. (V. 29.) Kgy. határozatával jóváhagyta. Az alapító okirat július 1. napjától hatályos.

12 12 3. számú melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT Az intézmény neve: Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközépés Szakiskolája, Kollégiuma Az intézmény székhelye: 7700 Mohács, Kossuth Lajos u. 71. Az intézmény telephelyei: Mohács, Szent István u Mohács, Liliom u. 50. Mohács, Külterület (Tangazdaság) Mohács, Mohácsi Jenő u. 2. Mohács, Pécsi u. 6/B OM azonosító Az intézmény típusa: Többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény a) Összetett iskola tagintézmény: - szakközépiskola - szakiskola b) Kollégium tagintézmény: Működési területe: Baranya, Bács-Kiskun, Somogy, és Tolna megye Az intézmény alapító neve: Baranya Megyei Tanács Az alapítás éve: 1956 Az intézmény fenntartója: Baranya Megyei Önkormányzat Fenntartó székhelye: Pécs, Széchenyi tér 9. Felügyeleti szerve: Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Az intézmény jogállása: Önálló jogi személy Gazdálkodása: Önállóan gazdálkodó költségvetési szerv Az intézményvezető kinevezésének rendje: Pályázat útján a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése határozott időre nevezi ki a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvényben foglaltak szerint Az intézmény maximális tanulólétszáma Összetett iskola tagintézményben: Kollégiumi tagintézményben: fő 231 fő A közös igazgatású közoktatási intézmény képzési szakirányai és évfolyamai telephelyenként, az oktatás munkarendje szerint: Az intézmény székhelyén (Mohács, Kossuth Lajos u. 71.) működő szakközépiskola és szakiskola: Maximális tanulólétszáma: 1540 fő 1. Nappali tagozat a) szakközépiskola - szakközépiskola (9-12. évfolyam) - nyelvi előkészítő osztály (9. évfolyam) - nemzeti és etnikai kisebbségi oktatás (hagyományos nyelvoktató forma) - szakképzési évfolyamok (1/13. évfolyam és 2/14. évfolyam) szakmacsoportok: kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció; közgazdaságtan; egyéb szolgáltatások; informatika; ügyvitel; vendéglátás-idegenforgalom; mezőgazdaság; gépészet. felnőttoktatási szakközépiskola - nappali tagozat (9-12. évfolyam) szakmacsoport: informatika b) szakiskola - általános műveltséget megalapozó szakiskolai oktatás (9-10. évfolyam)

13 13 - nemzeti és etnikai kisebbségi oktatás (hagyományos nyelvoktató forma évfolyam) - felzárkóztató oktatás - szakképzési évfolyamok az OKJ-ban meghatározottak szerint (1/9-2/10.; 3/11.; 1/11.; 2/12.; 3/13. évfolyam) szakmacsoportok: gépészet; közlekedés; építészet; könnyűipar; faipar; kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció; mezőgazdaság; vendéglátás-idegenforgalom; ügyvitel; egyéb szolgáltatások. felnőttoktatási szakiskola - szakképzési évfolyamok az OKJ-ban meghatározottak szerint (1/9.; 2/10.; 3/11.; 1/11.; 2/12.; 3/13. évfolyam) szakmacsoportok: gépészet; közlekedés; építészet; könnyűipar; faipar; kereskedelem-marketing; üzleti adminisztráció; mezőgazdaság; vendéglátás-idegenforgalom; egyéb szolgáltatások. 2. Esti tagozat a) szakközépiskola - szakképzési évfolyam (1/13.; 2/14. évfolyam) szakmacsoport: informatika b szakiskola - általános műveltséget megalapozó szakiskolai oktatás (9-10. évfolyam) Az intézmény telephelyén (Mohács, Szent István u ) működő szakközépiskola és szakiskola: Maximális létszám: 552 fő Nappali tagozat a) szakközépiskola - nappali rendszerű, általános műveltséget megalapozó iskolai oktatás (9-12. évfolyam) - nappali rendszerű szakképzés megszerzésére felkészítő iskolai oktatás keretében kéttanítási nyelvű oktatás évfolyamokon, a 2008/2009. tanév végéig kilépő rendszerben - nemzeti és etnikai kisebbségi oktatás (hagyományos nyelvoktató forma) - nyelvi előkészítő osztály (9. évfolyam) - szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolarendszerű felnőttoktatás - szakképzési évfolyamok (1/13. évfolyam, 2/14. és 3/15. évfolyam) szakmacsoportok: mezőgazdaság; közgazdaság; vendéglátás-idegenforgalom; gépészet; informatika; kereskedelem- marketing; üzleti adminisztráció; ügyvitel. b) szakiskola - általános műveltséget megalapozó szakiskolai oktatás (9-10. évfolyam) - nemzeti és etnikai kisebbségi oktatás (hagyományos nyelvoktató forma évfolyam) - felzárkóztató oktatás - szakképzési évfolyamok az OKJ-ban meghatározottak szerint (1/9-2/10.; 3/11.; 1/11.; 2/12.; 3/13. évfolyam) szakmacsoportok: egyéb szolgáltatások; építészet; faipar; gépészet; kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció; könnyűipar; közlekedés; mezőgazdaság; ügyvitel; vendéglátás-idegenforgalom. Az intézmény telephelyén (Mohács, Liliom u. 50.) működő Középiskolai Kollégium Tagintézmény Maximális férőhely: 231 fő Szakágazat: A közös igazgatású közoktatási intézmény alaptevékenysége (szakfeladatai) Nappali rendszerű szakközépiskolai nevelés, oktatás - horvát és német nemzetiségi oktatás - nyelvi előkészítő Diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás Iskolai intézményi közétkeztetés Kollégiumi intézményi közétkeztetés

14 Munkahelyi vendéglátás Szakmai tevékenységet irányító és kisegítő szolgáltatás Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Közoktatási intézményekben végzett kiegészítő tevékenységek Intézményi étkeztetés kiegészítő tevékenységenként Szakközépiskolai felnőttoktatás Nappali rendszerű szakiskolai nevelés, oktatás - horvát és német nemzetiségi oktatás - felzárkóztató oktatás Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai nevelése, oktatása a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő, sajátos nevelési igényű tanulók kötelező felvételére kijelölt szakiskola Nappali rendszerű, szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai oktatás Szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolarendszerű felnőttoktatás Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás (vizsgáztatás, mestervizsgára felkészítés) Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás (szorgalmi időben) Diáksport Könyvtári szolgáltatás Kiegészítő tevékenysége: - tanfolyami oktatás, vizsgáztatás - egyéb szálláshely szolgáltatás Az intézmény vállalkozásként végezhető tevékenysége: - A vállalkozási tevékenység mértéke: - A feladatellátást szolgáló vagyon: a 173/1999. (VI. 28.) Kgy. határozattal, a 41/2007.(IV. 19.) Kgy. határozattal, és a 69/2007.(VI. 27.) Kgy. határozattal elfogadott megállapodások szerint a Baranya Megyei Önkormányzat használatába adott ingatlanvagyon, valamint a Baranya Megyei Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló 26/1999. (XII. 30.) Kgy. rendelet szerint az intézmény használatában lévő ingó-, és ingatlanvagyon, amelyet az intézmény vagyonleltára tartalmaz. A vagyon felett rendelkező: a vagyon feletti rendelkezés jogát az intézmény a Baranya Megyei Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló 26/1999. (XII. 30.) Kgy. rendeletben szabályozottak szerint gyakorolja. Pécs, május 29. Dr. Hargitai János s.k. a közgyűlés elnöke Lászlóné dr. Kovács Ilona s.k. megyei főjegyző Záradék: a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az intézmény módosított alapító okiratát a /2008. (V. 29.) Kgy. határozattal jóváhagyta. Az alapító okirat július 1. napjától hatályos.

15 15 4. számú melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT Az intézmény neve: Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Az intézmény székhelye: 7720 Pécsvárad, Vak Béla u. 8. OM azonosító: Az intézmény típusa: Működési területe: Az intézmény alapító neve: Többcélú, közös igazgatású intézmény - gimnázium; - szakközépiskola; - szakiskola; - kollégium - felnőttoktatási gimnázium és szakközépiskola. Baranya, Tolna, Somogy megye Baranya Megyei Tanács Az alapítás éve: Az intézmény fenntartója: Baranya Megyei Önkormányzat A fenntartó székhelye: Pécs, Széchenyi tér 9. Felügyeleti szerve: Az intézmény jogállása: Gazdálkodása: Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Önálló jogi személy Önállóan gazdálkodó költségvetési szerv Az intézményvezetőpályázat útján a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése kinevezésének rendje: határozott időre nevezi ki a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvényben foglaltak szerint Évfolyamok száma: a) gimnázium (9-12. évfolyam) belügyi pályára orientáló képzés b) szakközépiskola (9-12. évfolyam) humán szakterület- egyéb szolgáltatások szakma csoport c) szakiskola - általános műveltséget megalapozó szakiskolai oktatás (9-10. évfolyam) - szakképzési évfolyamok az OKJ-ban meghatározottak szerint (1/9-2/10. évfolyam; 3/11. évfolyam) - szakmacsoportok: kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció, élelmiszeripar d) felnőttoktatási szakközépiskola nappali tagozat (9-12. évfolyam) szakmacsoport: egyéb szolgáltatások e) felnőttoktatási gimnázium esti munkarendben (9-12. évfolyam) Maximális tanulólétszám: Kollégiumi férőhely: 610 fő 105 fő Szakágazat megnevezése: Alaptevékenysége (szakfeladatai) Nappali rendszerű szakközépiskolai nevelés, oktatás Sajátos nevelési igényű tanulók (tanulásban akadályozottak integrált oktatása) nappali rendszerű szakközépiskolai nevelése, oktatása

16 Diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás Üdültetés Szakmai tevékenységet irányító és kisegítő szolgáltatás Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Nappali rendszerű gimnáziumi nevelés, oktatás Gimnáziumi felnőttoktatás (esti munkarend szerint) Sajátos nevelési igényű tanulók (tanulásban akadályozottak integrált oktatása) nappali rendszerű gimnáziumi nevelése, oktatása Nappali rendszerű szakiskolai nevelés, oktatás Sajátos nevelési igényű (tanulásban akadályozottak integrált oktatása) nappali rendszerű szakiskolai nevelése, oktatása a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő, sajátos nevelési igényű tanulók kötelező felvételére kijelölt szakiskola Nappali rendszerű szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai oktatás Szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolarendszerű felnőttoktatás Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás Diáksport Könyvtári szolgáltatás Az intézmény vállalkozásként végezhető tevékenysége: - A vállalkozási tevékenység mértéke: - A feladatellátást szolgáló vagyon: az 57/1999. (III. 29.) Kgy. határozattal elfogadott intézmény átadásátvételi megállapodás szerint a Baranya Megyei Önkormányzat tulajdonába adott ingó és használatába adott ingatlan vagyon. A vagyon felett rendelkező: Megállapodásba foglalt korlátozásokkal a Baranya Megyei Önkormányzat Pécs, május 29. Dr. Hargitai János s.k. a közgyűlés elnöke Lászlóné dr. Kovács Ilona s.k. megyei főjegyző Záradék: a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az intézmény módosított alapító okiratát a../2008. (V. 29.) Kgy. határozatával jóváhagyta. Az alapító okirat július 1. napjától hatályos.

17 17 5. számú melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT Az intézmény neve: Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Az intézmény székhelye: 7626 Pécs, Egyetem u. 2. Az intézmény telephelye: Sellye, Fürdő u. 2/a. Szigetvár, Szent István ltp. 2. Sásd, Szent Imre u. 29. Siklós, Köztársaság tér 8. Szentlőrinc, Templom tér 5. OM azonosító: Az intézmény típusa: Működési területe: Az intézmény alapító neve: Többcélú, közös igazgatású közoktatási intézmény Baranya megye Baranya Megyei Önkormányzat Az alapítás éve: (Jogelőd intézmények: Állandó Áthelyező Bizottság Baranya Megyei Önkormányzat Pedagógiai Szakszolgálatok Központja Pedagógus Továbbképzési Kabinet Pedagógus Továbbképző Intézet Baranya Megyei Önkormányzat Pedagógiai Intézete 1983.) Az intézmény fenntartója: Baranya Megyei Önkormányzat A fenntartó székhelye: Pécs, Széchenyi tér 9. Felügyeleti szerve: Az intézmény jogállása: Gazdálkodása: Az intézményvezető kinevezésének rendje: Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Önálló jogi személy Önállóan gazdálkodó költségvetési szerv Pályázat útján határozott időre a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése nevezi ki, a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvényben foglaltak szerint. Szakágazat: Alaptevékenysége: pedagógiai szakszolgálat Szakfeladatai: Pedagógiai szakszolgálat Működteti a pedagógiai szakszolgálat intézményegységeit: a) A Tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottság; b) Továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadó; c) Egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény, egységes konduktív pedagógiai intézmény: - gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás; - fejlesztő felkészítés, - nevelési tanácsadó, iskolapszichológiai szolgáltatás; - logopédiai ellátás;

18 18 - konduktív pedagógiai feladatok, - gyógytestnevelés, - utazó szakember hálózat működtetése, - szaktanácsadás, pedagógiai módszerek megismertetése, terjesztése, - pedagógusok képzése, továbbképzése, önképzésének segítése, - tanuló tájékoztató tanácsadó szolgálat működtetése Otthoni ellátás keretében biztosított különleges (gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai) gondozás Pedagógiai szakmai szolgáltatás a) a pedagógiai értékelés; b) a szaktanácsadás; c) a pedagógiai tájékoztatás; d) az igazgatási, pedagógiai szolgáltatás; e) a pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése, szervezése; f) a tanulmányi és tehetséggondozó versenyek szervezése, összehangolása; d) a tanuló-tájékoztató, tanácsadó szolgálat; h) a nemzeti, etnikai kisebbségi óvodai nevelés, iskolai nevelés és oktatás, diákotthoni nevelés segítése. Könyvtári és szakkönyvtári tevékenység Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás Oktatási célok és egyéb feladatok Angol Tanári Információs Központ működtetése Fejlesztő iskolai oktatás Szakmai tevékenységet irányító és kisegítő szolgáltatás Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Az intézmény vállalkozásként végezhető tevékenysége: - A vállalkozási tevékenység mértéke: - A feladatellátást szolgáló vagyon: A vagyon felett rendelkező: a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 26/1999. (XII. 30.) Kgy. rendeletében foglaltak alapján az intézmény használatába adott vagyon, amellyel önállóan gazdálkodik. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 26/1999. (XII. 30.) Kgy. rendeletében foglalt eltérésekkel a Baranya Megyei Önkormányzat. Pécs, május 29. Dr. Hargitai János s.k. a közgyűlés elnöke Lászlóné dr. Kovács Ilona s.k. megyei főjegyző Záradék: a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az intézmény módosított alapító okiratát a /2008. (V. 29.) Kgy. határozatával jóváhagyta. Az alapító okirat július 1. napjától hatályos.

4.) Az alapítás éve: 1948. Az alapító szerv neve: Kaposvár Város Tanácsa Az alapító jogutódja: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

4.) Az alapítás éve: 1948. Az alapító szerv neve: Kaposvár Város Tanácsa Az alapító jogutódja: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata A L A P Í T Ó O K I R A T Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, továbbá a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény alapján Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a Bárczi Gusztáv

Részletesebben

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből Szám: 2-7/2009. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 98/2009. (XI. 27.) közgyűlési határozata intézményi alapító okiratok

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006.május 5- i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006.május 5- i ülésére Ikt. sz.: 7461/2006. ELŐTERJESZTÉS a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006.május 5- i ülésére Tárgy: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Bajai Közoktatási Intézménye alapító okiratának módosítása Az előterjesztést

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MÁJUS 29-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 852/2008.

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MÁJUS 29-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 852/2008. E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MÁJUS 29-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 852/2008. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ alapító okiratának módosítása ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. április 19-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. április 19-ei ülésére VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/79-14/2007. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. november 29-i ülésére Intézmények Alapító Okiratainak módosítására

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. november 29-i ülésére Intézmények Alapító Okiratainak módosítására Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Kossuth tér 1. Telefon/Fax: (53) 360-010 Telefon: (53) 361-571 Az előterjesztés készítésében közreműködött: Jegyzői Titkárság Az előterjesztést megtárgyalta:

Részletesebben

77/2010. (IX. 16.) Kgy. határozat

77/2010. (IX. 16.) Kgy. határozat 77/2010. (IX. 16.) Kgy. határozat Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a két ülés közötti eseményekről A Baranya Megyei

Részletesebben

Kecskemét Megyei Jogú Város Alpolgármestere 4570-3/2009. ELŐTERJESZTÉS. Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. február 26-án tartandó ülésére

Kecskemét Megyei Jogú Város Alpolgármestere 4570-3/2009. ELŐTERJESZTÉS. Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. február 26-án tartandó ülésére Azonosítószám: 00-01-02 Változat: 2 Kecskemét Megyei Jogú Város Alpolgármestere 4570-3/2009. ELŐTERJESZTÉS Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. február 26-án tartandó ülésére Tárgy: Magyar angol

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 6./ Az intézmény székhelye: 7081 Simontornya, Hunyadi utca 15. 7./ Az intézmény alapítója: Simontornya Város Önkormányzata jogelődje

ALAPÍTÓ OKIRAT. 6./ Az intézmény székhelye: 7081 Simontornya, Hunyadi utca 15. 7./ Az intézmény alapítója: Simontornya Város Önkormányzata jogelődje Simontornya Város Önkormányzat Képviselő-testülete, Kisszékely Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Nagyszékely Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Pálfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete,

Részletesebben

I. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI

I. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI SZÁM TÁRGY OLDAL I. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 14/2007. (VI. 28.) Kgy. r. A Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium alapításáról, valamint egyes középfokú oktatási intézmények

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2010.április 29-ei ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2010.április 29-ei ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2010.április 29-ei ülésére Tárgy: Javaslat a Montágh Imre Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FELÜLVIZSGÁLT ÉS MÓDOSÍTOTT KÖZOKTATÁSI INTÉZKEDÉSI TERVE

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FELÜLVIZSGÁLT ÉS MÓDOSÍTOTT KÖZOKTATÁSI INTÉZKEDÉSI TERVE MELLÉKLET A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FELÜLVIZSGÁLT ÉS MÓDOSÍTOTT KÖZOKTATÁSI INTÉZKEDÉSI TERVE 2008-2011 1 Tartalomjegyzék 1. Általános elvek, megállapítások 3. oldal 2. Helyzetelemzés 3. oldal 3. Demográfiai

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. november 29eii ülésére Tárgy: Az Alapfokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete megszüntetése miatti egyéb döntések

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Éltes Mátyás Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Szervezeti és Működési Szabályzat Tatabánya 2008 Tartalom I. BEVEZETÉS

Részletesebben

Oktatási és Közművelődési Főosztály

Oktatási és Közművelődési Főosztály Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat JV / Q 4$ f'hk-j QO0$ Polgármesteri Hivatala r +- 1 -?r«n Q s.inv 7 n Oktatási

Részletesebben

Jegyzőkönyv Szerencs Város Képviselő-testületének 2009. május 21-én tartott üléséről

Jegyzőkönyv Szerencs Város Képviselő-testületének 2009. május 21-én tartott üléséről Szerencs Város Képviselő-testülete Szám: 137-7/2009/PH. Jegyzőkönyv Szerencs Város Képviselő-testületének 2009. május 21-én tartott üléséről Jelen vannak: Bíró István, Danyi László, dr. Egeli Zsolt, Fekete

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1986 ÉPÍTÕIPARI, FAIPARI SZAKKÉPZÕ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM OM: 034173 SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. szeptember 30-tól Kaposvár 2 Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 8 I. FEJEZET... 9 1. A Szervezeti és

Részletesebben

SZÁM TÁRGY OLDAL I. SZEMÉLYI RÉSZ

SZÁM TÁRGY OLDAL I. SZEMÉLYI RÉSZ SZÁM TÁRGY OLDAL I. SZEMÉLYI RÉSZ 88/2005. (IX.29.) Kgy. h. A Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium igazgatói feladatainak ellátására kiírt pályázat elbírálásáról 3 89/2005. (IX.29.) Kgy.

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. december 10-i, rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. december 10-i, rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet I/B kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. december 10-i, rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok I./B kötet Szakértői vizsgálat eredménye az Aranyossy Ágoston Óvoda, Általános

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. /egységes szerkezetben/

ALAPÍTÓ OKIRAT. /egységes szerkezetben/ A 33/2012. (VI. 13.) Többcélú Társ. határozat 2. számú melléklete ALAPÍTÓ OKIRAT /egységes szerkezetben/ 1. A költségvetési szerv 1.1. Neve: KISKŐRÖSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÓVODÁJA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA,

Részletesebben

GYÖNGYÖSOROSZI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA

GYÖNGYÖSOROSZI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA GYÖNGYÖSOROSZI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA melyet Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 37/2009. (VI. 26.) határozattal fogadott el Módosította Gyöngyösoroszi Községi

Részletesebben

14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet. a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet. a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 97. -ának b) pontjában, valamint a közoktatásról szóló

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő testületének 2012.

Részletesebben

M U N K A T E R VE 2009.

M U N K A T E R VE 2009. Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, 2007. Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6900 Makó, Vásárhelyi u. 1-3. Tel.:

Részletesebben

XIX. évfolyam 5. szám 2009. november 6. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA

XIX. évfolyam 5. szám 2009. november 6. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA XIX. évfolyam 5. szám 2009. november 6. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA TARTALOM I. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS R E N

Részletesebben

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Alapító Okirat 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ 1.1. Rövid neve: Jakabszállás- Fülöpjakab ÁMK 2. Székhelye: 6078 Jakabszállás, Kun u. 2. 3. Tagintézménye:

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s a Megyei Közgyűlés 2006.mácius 31-i ülésére

E l ő t e r j e s z t é s a Megyei Közgyűlés 2006.mácius 31-i ülésére Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Alelnöke 6263/2006. E l ő t e r j e s z t é s a Megyei Közgyűlés 2006.mácius 31-i ülésére Tárgy: BKMÖ Garbai Sándor Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma új szakmák

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/688-1/2011/I. Tárgy: A Makói kistérség közoktatási intézkedési Üi.: Dr. Debrey Attila terve 2011-2017. évre Melléklet: Makó Város Önkormányzat

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Dr. Nagy László Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény KŐSZEG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2008 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2 1. A közoktatásról szóló l993. évi LXXIX. törvény, valamint végrehajtási

Részletesebben

Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804

Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZMŰVELŐDÉSI, IFJÚSÁGI, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 Telefon: (66)

Részletesebben