EMBER A KÓRHÁZBAN KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EMBER A KÓRHÁZBAN KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT"

Átírás

1 EMBER A KÓRHÁZBAN KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT Az alapító, Molnár Zsolt, a Polgári Törvénykönyv 74/A-F. -ait (továbbiakban: Ptk.), valamint a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. tv. rendelkezéseit figyelembe véve közhasznú alapítványt hoz létre. 1. Az alapítvány neve: Ember a Kórházban Közhasznú Alapítvány 2. Az alapítvány székhelye: 2600 Vác, Hattyú u Az alapítvány célja: a) Az 1. számú mellékletben felsorolt, ill. a később az alapítványhoz csatlakozó, attól segítséget kérő kórházaknál, egészségügyi és szociális intézményeknél lelkigondozói, mentálhigiénés feladatok ellátása, e feladatot ellátó lelkigondozók képzése, munkakörülményeik kialakítása, a lelkigondozók tudományos tevékenységének támogatása, lelkigondozással kapcsolatos kiadványok előállítása, terjesztése. b) A fenti intézményeknél önkéntes beteglátogatói munka végzése, az önkéntesek képzése, tevékenységük támogatása. c) A betegek, gondozottak számára a fenti intézményeknél segítő beszélgetésre alkalmas helyiségek kialakítása, meditációs termek, kórházkápolnák létrehozása, ezek és a már meglévők fenntartása. d) A betegekhez, gondozottakhoz lelki egészségük megőrzését előmozdító kiadványok, prospektusok, könyvek eljuttatása, ezek előállítása. 4. Az alapítvány a Közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. tv. 4. -ában foglalt rendelkezések szerint közhasznú szervezetként működik, tekintettel arra, hogy a társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére a törvény 26. c) pontjában foglalt alábbi közhasznú tevékenységet látja el: 1. egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, 2. szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, 3. tudományos tevékenység, kutatás, 4. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, 5. kulturális tevékenység, 7. műemlékvédelem, 20. közhasznú szervezetek számára biztosított csak közhasznú szervezetek által igényelhető szolgáltatások, 5. Az alapítvány vállalja, hogy célja megvalósítása során közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt, tőlük támogatást 1

2 nem fogad el, országgyűlési képviselői, illetve megyei és fővárosi önkormányzati képviselőválasztáson jelöltet nem állít és nem támogat, és ezt a jövőre nézve is kizárja. 6. Az alapítvány időtartama: A Közhasznú Alapítványt az Alapító határozatlan időre hozza létre. 7. Az alapítvány jogállása: Az alapítvány jogi személy. 8. Az alapítvány jellege: Az alapítvány nyitott alapítványként jön létre. Az alapítványhoz bármely bel- és külföldi, természetes és jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet csatlakozhat, ha a jelen alapítvány céljaival egyetért és azt anyagi vagy bármely más módon támogatni kívánja. 9. Az alapítvány vagyona: Az alapítvány induló vagyona: Ft, azaz Egyszáz-ezer forint, melyet az alapító bocsát az alapítvány rendelkezésére. Az alapítvány vagyonát az adományokon, az alapítványi vagyon hozadékán, valamint a pénzbeli vagyon kamatjövedelmein kívül növelheti még az alapítvány vállalkozási tevékenysége révén keletkezett eredmény. Az alapítvány ugyanakkor azzal a kikötéssel vállalkozhat, hogy azt kizárólag közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve folytathatja. A kuratórium jogosult meghatározni, hogy a mindenkori vagyon hány százalékát (maximum 50%) lehet vállalkozás céljaira felhasználni. Az alapítvány a gazdálkodásából származó nyereségét nem osztja fel, azt az alapítvány céljaira kell fordítani. Az alapítvány cél szerinti bevételeiből, valamint vállalkozásból eredő bevételeit, ill. azok ráfordításait elkülönítetten kell nyilvántartani. Az alapítvány vagyonát csökkentik az alapítványi cél elérése, illetve az alapítvány működtetése érdekében az alapítvány terhére teljesített kifizetések. Az alapítvány a gazdálkodásáért, ill. a vagyonkezelésért felelős személyt, valamint a támogatót, illetve e személyek Ptk szerinti hozzátartozóját cél szerinti támogatásban, juttatásban nem részesítheti, kivéve azon szolgáltatásokat, amelyek a célokkal összhangban bárki által igénybe vehetők. 10. Az alapítványi vagyon felhasználási módja, gazdálkodása: Az alapítvány vagyonát az alapítási cél elérésére, megvalósítására, illetve az alapítvány működtetésére vagy más közcélú alapítványokhoz való hozzájárulás teljesítésére használhatja fel azzal a kikötéssel, hogy a vagyon az induló vagyon 20%-a alá nem csökkenhet. A fenti célok elérése érdekében az alapítvány az alábbiak szerint használja fel a rendelkezésére bocsátott vagyont cél szerinti tevékenységére: 2

3 - ösztöndíj, egyedi támogatás, programtámogatás, kutatásfinanszírozás, költséghozzájárulás, pályázat - hasonló célú intézmények, szervezetek, mozgalmak és alapítványok működésének támogatása, - az alapítványi vagyon értékmegőrzésének és gyarapításának érdekében befektetés és gazdálkodás, - egyéb, az alapítványi céloknak megfelelő tartalmú felhasználás. Az alapítványi vagyon felhasználásáról az Alapító Okirat rendelkezései, továbbá az alapítványhoz csatlakozó adományozók által meghatározott és a kuratórium által elfogadott feltételek keretei között a Kuratórium dönt. Az alapító felhatalmazza a Kuratóriumot, hogy az alapítványi vagyon egy részével vállalkozzon, azzal a feltétellel, hogy a vállalkozási tevékenység az alapítvány tevékenységét nem veszélyeztetheti. Vállalkozási tevékenység csak másodlagos jelleggel folytatható. A vagyonfelhasználás körében az egyes támogatások, illetve meghatározott támogatás nyújtása pályázat útján is történhet, mely pályázatnak minden esetben nyíltnak, és a pályázati eljárásnak szabályozottnak kell lennie, továbbá biztosítania kell a pályázatban kiírt feltételek tisztaságát. A pályázat nem tartalmazhat olyan feltételeket, amelyekből az eset összes körülményei mérlegelésével megállapítható, hogy a pályázatnak előre meghatározott nyertese van (színlelt pályázat). Amennyiben az alapítvány az államháztartás alrendszereitől támogatásban részesül, úgy arra az azt biztosító támogatóval köteles szerződést kötni, melyben annak feltételeit a felek rögzítik, különösen az elszámolás feltételeit és módját. Az igénybe vett támogatások az alapítvány által nyújtott cél szerinti juttatások bárki által megismerhetők. Az alapító kijelenti, hogy amennyiben az éves bevétel meghaladja az 5 millió Ft-ot, úgy a Kuratóriumtól elkülönült Felügyelő Szervet hoz létre. 11. Az alapítvány kezelő szervezete kuratóriuma: Az alapító az alapítvány céljainak megvalósítása érdekében, annak vagyona kezelésére kezelő szervezetet, kuratóriumot hoz létre. Nem hozható létre olyan Kuratórium (vagyonkezelő szerv), amelyben az alapítvány alapítója közvetlenül vagy közvetve az alapítvány vagyonának felhasználására meghatározó befolyást gyakorolhat. A Kuratórium tagjai Az alapítvány Kuratóriuma 3 főből áll. 3

4 Az alapítvány Kuratóriumának tagjai: Elnök: Dr. Faragó Artúr 2241 Sülysáp, Kisköz 14. Bánhídi Imre 2600 Vác, Hattyú u. 15. Földváryné Molnár Mária 2600 Vác, Szirom u. 16. A Kuratórium elnökét és tagjait az Alapító nevezi ki határozatlan időre. A Kuratórium tagja az, aki az alapító felkérését elfogadja, és írásban nyilatkozik, hogy a jogszabályok, illetve a jelen Okirat által reá rótt feladatok teljesítését vállalja. Amennyiben a Kuratórium valamely tagjának tagsága megszűnik, úgy helyette, a tagsági jogviszony megszűntét követő 30 napon belül az alapító új kuratóriumi tagot jelöl ki. Az esetben, ha a Kuratórium ülését a kuratóriumi tagsági jogviszony megszűntét követő 30 napon belül tartja meg, úgy az alapító az új kuratóriumi tag személyét a kuratóriumi ülés előtt 10 nappal jelöli ki. A Kuratórium tagjai tevékenységükért díjazásban nem részesülnek, de költségtérítésre jogosultak. A közhasznú szervezet megszűnését követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. A Kuratórium működésével kapcsolatban tekintettel kell lenni a fentiekben hivatkozott közhasznú szervezetekről szóló törvény 8. -ában foglalt rendelkezésekre, miszerint a vezető szerv határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója a Ptk b) pont szerint -beleértve élettársat is-, (továbbiakban hozzátartozó) a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás. A Kuratórium jogköre, feladata, ügyrendje A kuratórium biztosítja az alapítvány zavartalan működését, gondoskodik az alapítványi vagyon Alapító Okiratban meghatározott célok szerinti felhasználásáról, meghatározza a szükséges személyi és tárgyi feltételeket, gondoskodik azok biztosításáról. A Kuratórium üléseit szükség szerint, de évente legalább két alkalommal tartja. 4

5 A kuratórium ülései között az alapítvánnyal kapcsolatos feladatokat, illetőleg tevékenységet a kuratórium elnöke és egyben képviselője jogosult ellátni, ebben a jogkörben azonban nem dönthet a kuratórium hatáskörébe tartozó kérdésekben. A Kuratórium üléseit az elnök írásban hívja össze a napirend megjelölésével úgy, hogy az írásbeli meghívó legalább 8 nappal az ülést megelőzően megérkezzék a Kuratórium tagjaihoz. Rendkívüli ülést kell összehívni, ha azt a kuratórium bármely tagja a napirend megjelölésével kéri. Ilyenkor a rendkívüli ülést 30 napon belül meg kell tartani. A kuratórium elnöke a kuratórium ülésének időpontjáról a fentiek szerint tájékoztatja az alapítót, aki az ülésen tanácskozási joggal részt vehet. Az ülés napirendjéről általában a korábbi ülésen a kuratórium dönt, melyre az elnök tesz javaslatot. Javaslatot tehet ezen túl bármely kuratóriumi tag írásban a napirend megjelölésével az ülést megelőző 15 nappal bezárólag. A Kuratórium ülései nyilvánosak, de egyes döntések esetében a kuratórium ülése, annak egyes napirendje zárttá tehető, ha annak nyilvánossága mások személyiségi jogait sértené. A Kuratórium akkor határozatképes, ha azon legalább két tag jelen van. Határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbségével hozza, szavazategyenlőség esetén kérdést elvetettnek kell tekintetni. Az éves beszámoló elfogadásához a kuratóriumi tagok egybehangzó szavazata szükséges. A Kuratórium üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyből a hozott döntések tartalma, időpontja, hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya, személye megállapítható. A jegyzőkönyvek vezetéséről és a határozatok nyilvántartásáról a Kuratórium elnöke köteles gondoskodni. A Kuratórium döntéseit az elnök 15 napon belül igazolható módon közvetlenül írásban közli az érintettekkel, illetőleg a honlapon hozza nyilvánosságra, vagy kifüggeszti az alapítvány székhelyén. Az alapítvány működésével kapcsolatban keletkezett iratokat bárki megtekintheti az alapítvány székhelyén előzetes egyeztetés alapján a kuratórium bármely tagjának jelenlétében. A zárt kuratóriumi ülésen keletkezett iratokba az érintettek tekinthetnek be. A Kuratórium minden ülése után, de évente legalább két alkalommal tájékoztatja az Alapítót és a csatlakozókat az alapítvány működéséről, a vagyoni helyzetéről, valamint a vagyon kezeléséről és felhasználásáról. Az alapítvány működéséről, szolgáltatásai igénybevétele módjáról, valamint beszámolóiról az alapítvány a honlapon tájékoztatja a nyilvánosságot. 5

6 A Kuratórium kizárólagos döntési hatásköre: A Kuratórium kezeli az alapítvány vagyonát és dönt annak felhasználásáról. döntés az alapítvány céljára adott vagyoni hozzájárulás elfogadásáról vagy visszautasításáról, döntés a vagyon felhasználásáról, ennek során minden kérdésben ügydöntő hatáskörrel rendelkezik, az alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzatának megalkotása és elfogadása, az alapító tájékoztatása mellett, az alapítvány éves gazdálkodási tervének, beszámolójának és mérlegének elfogadása, döntés az alapítványi vagyon elidegenítéséről azzal a kikötéssel, hogy az abból származó bevételt az alapítvány céljaira kell felhasználni, a közhasznúsági jelentés elfogadása, döntés a kötelezően, nyilvánosan meghirdetett ösztöndíjak, pályázatok kérdésében, döntés abban a kérdésben, hogy az alapítvánnyal kapcsolatos közzététel milyen szöveggel jelenjen meg. Az alapítvány az éves beszámolóját, valamint közhasznúsági jelentését, valamennyi kuratóriumi tag jelenlétében egyhangú szavazással fogadja el. 12. Az alapítvány képviselete, bankszámla feletti rendelkezés: Az alapítványt harmadik személyekkel szemben a kuratórium bármely tagja önállóan és teljes jogkörrel képviseli. Az alapítvány vagyona felett utalványozásra, a bankszámla feletti rendelkezéshez az elnök bármely kuratóriumi taggal együttesen jogosult. 13. A kuratórium tisztségviselői a) A kuratórium elnöke: A kuratórium elnöke vezeti az alapítvány működését a kuratóriumi ülések között. Ellátja a kuratórium által meghatározott feladatokat és kötelezettségeket, melyről köteles a soron következő kuratóriumi ülésen írásban beszámolni. Irányítja és gyakorolja a munkáltatói jogokat az alapítvány esetleges alkalmazottai felett. Tevékenységéről évente legalább két alkalommal beszámol a kuratóriumnak, továbbá elkészíti, és a kuratórium elé terjeszti jóváhagyásra a kuratórium beszámolóját. A beszámolót az alapítónak el kell juttatni. 6

7 14. Egyéb rendelkezések: Az alapítvány törvényben foglalt okokból történő megszűnése esetén a vagyont más, hasonló célkitűzésű alapítvány támogatására kell fordítani. Az alapító tudomásul veszi, hogy az Alapító Okirat érvényességéhez annak bírósági nyilvántartásba vétele szükséges. Az alapítvány a bírósági nyilvántartásba vételével jön létre. Az alapítvány közhasznú tevékenységét (működését) az alapítványt közhasznú szervezetté való minősítéséről szóló határozat jogerőre emelkedése napján kezdheti meg. Az Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, az évi CLVI törvény, valamint a mindenkori hatályos törvényes és jogszabályi rendelkezések az irányadók. Vác, november 26. Alapító: Molnár Zsolt Tanúk: Név: Lakcím: Sz.ig. szám: Aláírás:.... 7

8 1. SZ. MELLÉKLET Alapításkor az Ember a Kórházban Közhasznú Alapítvány a következő intézményekkel kapcsolatban fejti ki tevékenységét: 1. Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézet, Balassagyarmat 2. Toldy Ferenc Kórház-Rendelőintézet, Cegléd 3. Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet, Hatvan 4. Flór Ferenc Megyei Kórház, Kistarcsa 5. Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi 6. Városi Kórház-Rendelőintézet, Nagykőrös 7. Margit Kórház, Pásztó 8. Szent Lázár Megyei Kórház, Salgótarján 9. Hetényi Géza Kórház és Rendelőintézet, Szolnok 10. MÁV-Kórház és Rendelőintézet, Szolnok 11. Jávorszky Ödön Városi Kórház, Vác 12. Máltai Szeretetkórház, Vác 13. Magyar Honvédség Betegotthona, Verőce-Magyarkút 8