J E G Y Z İ K Ö N Y V

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z İ K Ö N Y V"

Átírás

1 J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült március 19-én órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, Pilis Város Önkormányzata Kulturális, Oktatási, Sport és Ifjúsági Bizottságának megtartott nyilvános és rendes ülésérıl. Jelen vannak a Kulturális, Oktatási, Sport és Ifjúsági Bizottság részérıl: Polgárné Czerjak Judit a bizottság elnöke, Pintér Erzsébet bizottsági tag, Kerepeszki Mónika bizottsági tag, Nagy Attila bizottsági tag, Füredi Istvánné bizottsági tag, Miklós Lászlóné bizottsági tag, Kovács Károly bizottsági tag. A bizottsági ülésrıl igazoltan távol: -- A bizottság ülésérıl igazolatlanul távol: -- Állandó tanácskozási joggal meghívottak: dr. Csiki Gábor jegyzı, dr. Ágh Mariann aljegyzı. Eseti tanácskozási joggal meghívottak: Puskásné Illanicz Dóra, a Móricz Zsigmond Közösségi Ház vezetıje, Pogány György, a Kármán József Városi Könyvtár vezetıje, Bársonyné Pálinkás Éva, az Óvodai Intézmény vezetıje, Koblencz Andrea, a Gubányi Károly Általános Iskola igazgatója. A jegyzıkönyvet Pribelszkiné Szijj Mónika jegyzıkönyvvezetı vezette. Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a Kulturális, Oktatási, Sport és Ifjúsági Bizottság március 19-én megtartotta nyilvános és rendes ülését. Jegyzıkönyv számára a Bizottság elnöke rögzíti, hogy a 7 fıs Bizottság 17 óra 10 perckor 5 fı bizottsági tag jelenlétével határozatképes volt. Jegyzıkönyv rögzíti, hogy Nagy Attila és Kovács Károly bizottsági tagok késıbbi idıpontra jelezték érkezésüket. Polgárné Czerjak Judit bizottsági elnök az alábbi módosításokat indítványozza, a Bizottság részére kiküldött írásbeli meghívóhoz képest: - Indítványozza, hogy a Bizottság az eredetileg kiküldésre került, írásbeli meghívó szerinti 7./ és 8./ napirendi pontokat együttesen tárgyalja meg. - Indítványozza, hogy a Bizottság az eredetileg kiküldésre került, írásbeli meghívó szerinti 9./ és 10./ napirendi pontokat együttesen tárgyalja meg. - Indítványozza továbbá, hogy a Bizottság az eredetileg kiküldésre került, írásbeli meghívó szerinti 11./ napirendi pontot - írásbeli anyag, illetve érdemben elıterjeszthetı szóbeli javaslat, határozati javaslat hiányában - vegye le mai ülése napirendjérıl. - Végezetül indítványozza, hogy a Bizottság az Egyebek napirendi pont keretén belül vegye fel és 11./ napirendi pontként, sürgısségi indítványként tárgyalja meg, az alábbi elıterjesztést:

2 2 11./ Javaslat a Tanulni Egy Életen Át Alapítvány fenntartásában mőködı, ceglédi székhelyő Gubody Ferenc Szakképzı Iskolával - a településen szervezendı, általános iskolai oktatást befejezı felzárkóztató évfolyamos oktatás indítása tárgyában - kötendı együttmőködési megállapodás megkötésére. vezetıje Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a Kulturális, Oktatási, Sport és Ifjúsági Bizottság - a Bizottság elnöke indítványára, a Bizottság jelenlévı 5 tagja által - 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a Bizottság március 19-i nyilvános és rendes, valamint zárt ülésének módosított, illetve kiegészített napirendjét elfogadta, amely az alábbi: N y i l v á n o s b i z o t t s á g i ü l é s n a p i r e n d j e : 1./ Tájékoztatás az Óvodai Intézmény közoktatási esélyegyenlıségi programjának kidolgozásáról, fıbb tartalmi elemeirıl., programfelelıs Közremőködı: Bársonyné Pálinkás Éva óvodavezetı, munkáltatói jogkör gyakorlója. 2./ Tájékoztatás a Gubányi Károly Általános Iskola közoktatási esélyegyenlıségi programjának kidolgozásáról, fıbb tartalmi elemeirıl., programfelelıs Közremőködı: Koblencz Andrea intézményvezetı, munkáltatói jogkör gyakorlója. 3./ Javaslat a Gubányi Károly Általános Iskola jelenleg hatályos Alapító Okirata bevonására, az intézmény új Alapító Okirata kiadására. 4./ Javaslat az Óvodai Intézmény jelenleg hatályos Alapító Okirata bevonására, az intézmény új Alapító Okirata kiadására. 5./ Javaslat a Móricz Zsigmond Közösségi Ház jelenleg hatályos Alapító Okirata bevonására, az intézmény új Alapító Okirata kiadására. 6./ Javaslat a Kármán József Városi Könyvtár jelenleg hatályos Alapító Okirata bevonására, az intézmény új Alapító Okirata kiadására. 7./ Javaslat az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és a Gubányi Károly Általános Iskola között, a tervezés, gazdálkodás, beszámolás rendjét rögzítı, hatályos ún. együttmőködési megállapodás felülvizsgálatára. 8./ Javaslat az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az Óvodai Intézmény között, a tervezés, gazdálkodás, beszámolás rendjét rögzítı, hatályos ún. együttmőködési megállapodás felülvizsgálatára. 9./ Javaslat az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és a Kármán József Városi Könyvtár között, a tervezés, gazdálkodás, beszámolás rendjét rögzítı, hatályos ún. együttmőködési

3 3 megállapodás felülvizsgálatára. 10./ Javaslat az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és a Móricz Zsigmond Közösségi Ház között, a tervezés, gazdálkodás, beszámolás rendjét rögzítı, hatályos ún. együttmőködési megállapodás felülvizsgálatára. 11./ Javaslat a Tanulni Egy Életen Át Alapítvány fenntartásában mőködı, ceglédi székhelyő Gubody Ferenc Szakképzı Iskolával - a településen szervezendı, általános iskolai oktatást befejezı felzárkóztató évfolyamos oktatás indítása tárgyában - kötendı együttmőködési megállapodás megkötésére. vezetıje 12./ Javaslat Pilis Város Önkormányzata, valamint a településen mőködı pártszervezetek, civil szervezetek között évben létrejött, a Móricz Zsigmond Közösségi Ház helyisége (i) osztott használatú bérbe adására vonatkozó bérleti szerzıdések felülvizsgálatára ( évi helyiségbérleti díjak meghatározására). 13./ Pilis Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala részére meghatározott évi, ún. teljesítményértékelési feladatok elvégzésének értékelése. 14./ Javaslat a Mc.Donald s Kihívás Napja évben megrendezett versenyen történı részvételre (bizottsági elıterjesztés). Elıterjesztı: Szabó Márton polgármester 15./ Tájékoztatás a évi települési, közösségi sportrendezvények elıkészítésérıl (bizottsági elıterjesztés). Elıterjesztı: Kovács Károly és Nagy Attila bizottsági tagok 16./ A Tv2 együttmőködésre, kommunikációs felületen történı megjelentetésre irányuló ajánlatának vizsgálata (bizottsági elıterjesztés). Elıterjesztı: Szabó Márton polgármester 17./ E g y e b e k. Z á r t b i z o t t s á g i ü l é s n a p i r e n d j e : 1./ E g y e b e k. A Kulturális, Oktatási, Sport és Ifjúsági Bizottság március 19-i nyilvános és rendes ülésének jegyzıkönyve: Polgárné Czerjak Judit bizottsági elnök rátér a nyilvános és rendes ülés 1.) napirendi 1.) Napirendi pont: Tájékoztatás az Óvodai Intézmény közoktatási esélyegyenlıségi programjának kidolgozásáról, fıbb tartalmi elemeirıl., programfelelıs

4 4 Közremőködı: Bársonyné Pálinkás Éva óvodavezetı, munkáltatói jogkör gyakorlója. Polgárné Czerjak Judit bizottsági elnök felkéri dr. Ágh Mariann aljegyzıt, hogy terjessze elı a tárgyalandó napirendi pontot, kidolgozásának és benyújtásának indokait. dr. Ágh Mariann aljegyzı a napirendi pont kapcsán elmondja: a Képviselı-testület február havi nyilvános és rendes ülésén elfogadta a települési Közoktatási Esélyegyenlıségi Programját, amely a település közoktatási intézményeire vonatkozik. A központi jogszabályi rendelkezések és a település érvényes és hatályos Közoktatási Esélyegyenlıségi Programja keretei között az intézményeknek ki kell dolgozniuk az intézményi közoktatási esélyegyenlıségi programja tervezetét, melyre sor került. Hozzáteszi, nincs pontos meghatározás az intézmények esélyegyenlıségi programjának, tervének formájára vonatkozólag, - ezért az egyes pályázatok által elfogadni kért tartalom szerint állította össze mindkét oktatási-nevelési intézmény vezetıje az intézményük esélyegyenlıségi programja tervezetét, amelyet tartalmilag - személy szerint is megfelelınek tart, - ezért a Képviselı-testületnek elfogadásra javasolja. Bársonyné Pálinkás Éva, az Óvodai Intézmény vezetıje elmondja: nagyon sok szülı keresi meg azzal, hogy mikor kaphatják meg az iskolaérettségi papírt, - a gyermek iskolába történı beíratásához? Koblencz Andrea, a Gubányi Károly Általános Iskola igazgató-asszonya elmondja: nála szintén problémaként merült fel az Óvodai Intézményvezetı asszony felvetése. Hozzáteszi: a gyermekek beiratkozásának idıtartamát törvény és a végrehajtására kiadott miniszteri rendelet szabályozza, ami annyit jelent, hogy április 30-ig el kell végezni a gyerekek beíratását. Az iskolaérettségi vizsgálatra utalt gyermeket, - viszont e nélkül a papír nélkül nem tudja felvenni. Polgárné Czerjak Judit bizottsági elnök elmondja: javasolja, hogy ezen kérdésben Szabó Márton polgármesterrel egyeztessen a két oktatási-nevelési intézmény vezetıje. Ugyanakkor megállapítja, hogy a Bizottság tagjai kifejezetten lényeges kérdést, észrevételt, illetve megjegyzést a tárgyalt napirendi ponthoz kapcsolódóan nem tesznek. Maga részérıl elfogadásra javasolja az Óvodai Intézmény vezetıje által összeállított, az intézmény nevelıtestülete által véleményezett és kiegészített intézményi közoktatási esélyegyenlıségi programja tervezetét. Kéri a Bizottság tagjait, hogy aki elfogadásra javasolja a Képviselı-testület számára a 73/2009. sz. elıterjesztés határozati javaslatát, valamint az Óvodai Intézmény Közoktatási Esélyegyenlıségi Programjának tervezetét, - az Óvodai Intézmény Közoktatási Esélyegyenlıségi Programjának kidolgozásáról, fıbb tartalmi elemeirıl szóló tájékoztató tárgyában, - az kézfeltartással szavazzon. A Kulturális, Oktatási, Sport és Ifjúsági Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat és A Kulturális, Oktatási, Sport és Ifjúsági Bizottság 60/2009. (III.19.) számú határozata: A Kulturális, Oktatási, Sport és Ifjúsági Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselı-testület számára a 73/2009. sz. elıterjesztés határozati javaslatát, valamint az Óvodai Intézmény Közoktatási Esélyegyenlıségi Programjának tervezetét, - az Óvodai Intézmény Közoktatási Esélyegyenlıségi Programjának kidolgozásáról, fıbb tartalmi elemeirıl szóló tájékoztató tárgyában.

5 5 Polgárné Czerjak Judit bizottsági elnök rátér a nyilvános és rendes ülés 2.) napirendi 2.) Napirendi pont: Tájékoztatás a Gubányi Károly Általános Iskola közoktatási esélyegyenlıségi programjának kidolgozásáról, fıbb tartalmi elemeirıl., programfelelıs Közremőködı: Koblencz Andrea intézményvezetı, munkáltatói jogkör gyakorlója. Polgárné Czerjak Judit bizottsági elnök felkéri Koblencz Andreát, a Gubányi Károly Általános Iskola igazgató-asszonyát, hogy terjessze elı a tárgyalandó napirendi pontot, kidolgozásának és benyújtásának indokait. Koblenc Andrea, a Gubányi Károly Általános Iskola igazgató-asszonya a napirendi pont kapcsán javasolja, hogy a Gubányi Károly Általános Iskola közoktatási esélyegyenlıségi program tervezetét a Bizottság néhány ponton módosítsa, megfogalmazásbeli pontatlanság miatt. Javasolja, hogy a Program tervezete 2.4. pontjának elsı mondata, az alábbiak szerint hangozzék: A magántanulók száma 14 fı, sajátos nevelési igényő gyermek nincs. Javasolja továbbá, hogy a Program-tervezet 2.6. pontjában lévı táblázat adatai között szereplı a Széchenyi u. 28. sz. alatti telephely vonatkozásában a gyógytestnevelésben résztvevı gyerekek száma 96 fı legyen, illetve a Program-tervezet 2.3. pontjában szereplı a Szabadság tér 1. telephelyen lévı 2.d. osztályba járó - hátrányos helyzető gyermekek száma 4 fıre változzék. Tovább folytatván röviden elemzi az intézményi Esélyegyenlıségi Programot, majd végezetül hozzáteszi: a Program tervezet összeállítása során, annak idıbeli hatályával volt csupán problémája, - amelyet öt évben jelölt meg. Pintér Erzsébet bizottsági tag az anyag kapcsán, az alábbiakat javasolja: - a Program-tervezet 2.3. pontjában szereplı táblázat egészüljön ki, egy összesen sorral. - a Program-tervezet 4.1. pontjának utolsó mondata, az alábbiak szerint hangozzék: Éppen ezért az elfogadott programokat az intézményen belül jól látható helyen függessze ki, a tanévnyitó értekezleten annak tartalmát ismertessék. - a Program-tervezet 2.3. táblázat alatti összegzés szövege, az alábbiak szerint hangozzék: Az alapvetı adatokból kitőnik, hogy az iskola nem folytat szegregált oktatás-szervezési gyakorlatot. Mindezek alapján kijelenthetı, hogy az intézmény törekszik a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzető gyermekek kiegyenlített elosztására. - a Program-tervezet 5. pontjának, táblázat alatti B, C és D pontjainak utolsó mondata kerüljön külön sorba.

6 6 Polgárné Czerjak Judit bizottsági elnök megállapítja, hogy a Bizottság tagjai egyéb érdemi kérdést, észrevételt, illetve megjegyzést a tárgyalt napirendi ponthoz kapcsolódóan nem tesznek. Maga részérıl is elfogadásra javasolja a Gubányi Károly Általános Iskola közoktatási esélyegyenlıségi programjának kiegészített és módosított tervezetét, - egyetértve az igazgató asszony, valamint Pintér Erzsébet képviselı asszony által elıadottakkal. Kéri a Bizottság tagjait, hogy, aki a Képviselı-testület számára elfogadásra javasolja a Bizottság számára z Andrea, a Gubányi Károly Általános Iskola igazgató-asszonya és Pintér Erzsébet bizottsági tag által indítványozottakkal együtt a Gubányi Károly Általános Iskola közoktatási esélyegyenlıségi programjának-tervezetét, - az kézfeltartással szavazzon. A Kulturális, Oktatási, Sport és Ifjúsági Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat és A Kulturális, Oktatási, Sport és Ifjúsági Bizottság 61/2009. (III.19.) számú határozata: 1./ A Kulturális, Oktatási, Sport és Ifjúsági Bizottság az alábbi módosításokkal javasolja elfogadásra a Képviselı-testület számára a Gubányi Károly Általános Iskola közoktatási esélyegyenlıségi programjának kidolgozásáról, fıbb tartalmi elemeirıl szóló tájékoztatót: A Bizottság indítványozza a Képviselı-testületnek, hogy: a.) a Program-tervezet 2.3. pontjában szereplı a Szabadság tér 1. telephelyen lévı 2.d. osztályba járó - hátrányos helyzető gyermekek száma 4 fıre változzék. b.) a Program-tervezet 2.4. pontjának elsı mondata, az alábbiak szerint hangozzék: A magántanulók száma 14 fı, sajátos nevelési igényő gyermek nincs. c.) a Program-tervezet 2.6. pontjában lévı táblázat adatai között szereplı a Széchenyi u. 28. sz. alatti telephely vonatkozásában a gyógytestnevelésben résztvevı gyerekek száma 96 fı. d.) a Program-tervezet 2.3. pontjában szereplı táblázat egészüljön ki, egy összesen sorral. e.) a Program-tervezet 4.1. pontjának utolsó mondata, az alábbiak szerint hangozzék: Éppen ezért az elfogadott programokat az intézményen belül jól látható helyen függessze ki, a tanévnyitó értekezleten annak tartalmát ismertessék. f.) a Program-tervezet 2.3. táblázat alatti összegzés szövege, az alábbiak szerint hangozzék: Az alapvetı adatokból kitőnik, hogy az iskola nem folytat szegregált oktatás-szervezési gyakorlatot. Mindezek alapján kijelenthetı, hogy az intézmény törekszik a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzető gyermekek kiegyenlített elosztására. g.) a Program-tervezet 5. pontjának, táblázat alatti B, C és D pontjainak utolsó mondata kerüljön külön sorba. 2./ A Kulturális, Oktatási, Sport és Ifjúsági Bizottság javasolja a Képviselı testületnek, hogy a Képviselı-testület március 26-i nyilvános és rendes ülésére vegye fel és érdemben tárgyalja meg a Gubányi Károly Általános Iskola közoktatási esélyegyenlıségi programjának kidolgozásáról, fıbb tartalmi elemeirıl szóló tájékoztató anyagot, a Közoktatási Intézményi Esélyegyenlıségi Program - tervezetét.

7 7 Polgárné Czerjak Judit bizottsági elnök rátér a nyilvános és rendes ülés 3.) napirendi 3.) Napirendi pont: Javaslat a Gubányi Károly Általános Iskola jelenleg hatályos Alapító Okirata bevonására, az intézmény új Alapító Okirata kiadására. Polgárné Czerjak Judit bizottsági elnök felkéri dr. Ágh Mariann aljegyzıt, hogy terjessze elı a tárgyalandó napirendi pontot, kidolgozásának és benyújtásának indokait. dr. Ágh Mariann aljegyzı az írásbeli elıterjesztés kiegészítéseként elmondja: az Alapító Okirat módosításának indoka az, hogy a költségvetési szervek gazdálkodására és jogállására vonatkozó központi jogszabályi rendelkezések tekintetében, meglehetısen nagy mértékő változás eszközlésére került sor. Egészen pontosan, a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló évi CV. törvény jelentıs mértékben átdolgozta a gazdálkodásra vonatkozó központi jogszabály anyagot, melynek alapján a fenntartó kötelezettsége, hogy a törvényi és a végrehajtására kiadott, módosított Ámr. (217/1998. (XII.30.) Kormány rendelet) alapján, módosítsa a helyi önkormányzati intézmények Alapító Okiratát. Az intézmény Alapító Okiratának majd minden pontja módosításra került. Dr. Ágh Mariann aljegyzı a Gubányi Károly Általános Iskola jelenleg hatályos Alapító Okiratán tervezett módosításokat részletesen ismerteti a Bizottság tagjaival. Jegyzıkönyv rögzíti, hogy Nagy Attila bizottsági tag 17 óra 50 perckor megérkezett a Bizottság ülésezésére szolgáló hivatalos ülés és tárgyalóterembe. A Bizottság 6 fıvel határozatképes, tovább folytatja a munkáját. Végezetül hozzáteszi: dr. Csiki Gábor jegyzı kéri az anyag napirenden való tartását és a Képviselı-testület általi megtárgyalását. Koblencz Andrea, a Gubányi Károly Általános Iskola igazgató-asszonya a Gubányi Károly Általános Iskola Alapító Okirata-tervezetéhez kapcsolódóan, indítványozza az alábbiakat: - az Alapító Okirat tervezetében szereplı pont, az alábbiak szerint hangozzék: A bérleti szerzıdés megkötése során a Bérbeadó nevében az intézmény vezetıje jár el. - az Alapító Okirata-tervezetében szereplı pont, az alábbiak szerint hangozzék: A használatba adási szerzıdés megkötése során a Használatba adó nevében az intézmény vezetıje jár el. Végezetül elmondja: az intézmény gazdálkodása áttekinthetısége és ellenırizhetısége miatt, fontosnak tartja, hogy az Alapító Okirat tervezetének 21.2 pontjában meghatározott alszámlán fussanak a tankönyvekkel kapcsolatos pénzügyi tranzakciós mozgások, valamint a helyiségbérleti díjakat is erre az alszámlára szeretné érkeztetni.

8 8 Polgárné Czerjak Judit bizottsági tag elmondja: dr. Ágh Mariann aljegyzı indokaival alátámasztva a maga részérıl (az igazgató asszony által tett kiegészítésekkel együtt) elfogadásra javasolja az Alapító Okirat tervezetét. Egyúttal megállapítja, hogy a Bizottság tagjai további érdemi kérdést, észrevételt, vagy megjegyzést - a tárgyalt napirendi ponttal kapcsolatban nem tesznek. Kéri a Bizottság tagjait, hogy aki elfogadása javasolja a Képviselı-testület számára a Gubányi Károly Általános Iskola jelenleg hatályos Alapító Okirata bevonására, az intézmény új Alapító Okirata kiadására irányuló javaslatot Koblencz Andrea, a Gubányi Károly Általános Iskola igazgató-asszonya által indítványozottakkal együtt, - az kézfeltartással szavazzon. A Kulturális, Oktatási, Sport és Ifjúsági Bizottság 6 igen szavazattal, ellenszavazat és A Kulturális, Oktatási, Sport és Ifjúsági Bizottság 62/2009. (III.19.) számú határozata: A Kulturális, Oktatási, Sport és Ifjúsági Bizottság elfogadása javasolja a Képviselı-testület számára a Gubányi Károly Általános Iskola jelenleg hatályos Alapító Okirata bevonására, az intézmény új Alapító Okirata kiadására irányuló javaslatot, az alábbi módosításokkal: 1./ A Kulturális, Oktatási, Sport és Ifjúsági Bizottság - Koblencz Andrea, a Gubányi Károly Általános Iskola igazgató-asszonya indítványára - javasolja, hogy a Gubányi Károly Általános Iskola Alapító Okirata-tervezetében szereplı pont, az alábbiak szerint hangozzék helyesen: A bérleti szerzıdés megkötése során a Bérbeadó nevében az intézmény vezetıje jár el. 2./ A Kulturális, Oktatási, Sport és Ifjúsági Bizottság - Koblencz Andrea, a Gubányi Károly Általános Iskola igazgató-asszonya indítványára - javasolja, hogy a Gubányi Károly Általános Iskola Alapító Okirata-tervezetében szereplı pont, az alábbiak szerint hangozzék helyesen: A használatba adási szerzıdés megkötése során a Használatba adó nevében az intézmény vezetıje jár el. Polgárné Czerjak Judit bizottsági elnök rátér a nyilvános és rendes ülés 4.) napirendi 4.) Napirendi pont: Javaslat az Óvodai Intézmény jelenleg hatályos Alapító Okirata bevonására, az intézmény új Alapító Okirata kiadására. Bársonyné Pálinkás Éva, az Óvodai Intézmény vezetıje az Óvodai Intézmény Alapító Okirata tervezetét áttanulmányozva, a maga részérıl indítványozza, hogy az Intézményi Alapító Okirat tervezetének alpontja kerüljön ki a tervezetbıl. Pintér Erzsébet bizottsági tag az Alapító Okirat tervezete kapcsán indítványozza, hogy az Intézményi Alapító Okirat tervezetének 25. pontja, az alábbiak szerint hangozzék helyesen: 25. A csoportok száma: --

9 9 Füredi Istvánné bizottsági tag az Alapító Okirat tervezete kapcsán indítványozza, hogy az Intézményi Alapító Okirat tervezetének pontjában szereplı telephely ingatlan adatai, az alábbiak szerint hangozzanak (helyesen): a./ 2721 Pilis, Kávai út 19. sz. alatt 322 hrsz-ú, 2198 m2 alapterülető ingatlan, b./ 2721 Pilis, Attila út 8. sz. alatt 3257 hrsz-ú 4213 m2 alapterülető ingatlan. Javasolja továbbá, hogy az Intézményi Alapító Okirat tervezetének 23. pontjában szereplı tanulólétszám szó használata kerüljön ki az Alapító Okirat-tervezet szövegezésébıl. Polgárné Czerjak Judit bizottsági elnök megállapítja, hogy a Bizottság tagjai egyéb kérdést, észrevételt, vagy megjegyzést a tárgyalt napirendi ponttal kapcsolatban nem tesznek. Rögzíti, hogy a maga részérıl egyetért, és a Bizottság részére elfogadásra javasolja Bársonyné Pálinkás Éva, az Óvodai Intézmény vezetıje, Pintér Erzsébet bizottsági tag és Füredi Istvánné bizottsági tag indítványainak beépítését az Alapító Okirat tervezetébe. Kéri a Bizottság tagjait, hogy aki elfogadásra javasolja a Képviselı-testület számára az Óvodai Intézmény jelenleg hatályos Alapító Okirata bevonására, az intézmény új Alapító Okirata kiadására irányuló javaslatot Bársonyné Pálinkás Éva, az Óvodai Intézmény vezetıje, Pintér Erzsébet bizottsági tag és Füredi Istvánné bizottsági tag indítványaival együtt, - az kézfeltartással szavazzon. A Kulturális, Oktatási, Sport és Ifjúsági Bizottság 6 igen szavazattal, ellenszavazat és A Kulturális, Oktatási, Sport és Ifjúsági Bizottság 63/2009. (III.19.) számú határozata: A Kulturális, Oktatási, Sport és Ifjúsági Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselı-testület számára az Óvodai Intézmény jelenleg hatályos Alapító Okirata bevonására, az intézmény új Alapító Okirata kiadására irányuló javaslatot, az alábbi módosításokkal: 1./ A Kulturális, Oktatási, Sport és Ifjúsági Bizottság - Bársonyné Pálinkás Éva, az Óvodai Intézmény vezetıje indítványára - javasolja, hogy az Intézményi Alapító Okirat tervezetének pontja kerüljön ki a tervezetbıl. 2./ A Kulturális, Oktatási, Sport és Ifjúsági Bizottság - Pintér Erzsébet bizottsági tag indítványára - javasolja, hogy az Intézményi Alapító Okirat tervezetének 25. pontja, az alábbiak szerint hangozzék helyesen: 25. A csoportok száma: -- 3./ A Kulturális, Oktatási, Sport és Ifjúsági Bizottság - Füredi Istvánné bizottsági tag indítványára - javasolja, hogy az Intézményi Alapító Okirat tervezetének pontjában szereplı telephely ingatlan adatai, az alábbiak szerint hangozzanak helyesen: a./ 2721 Pilis, Kávai út 19. sz. alatt 322 hrsz-ú, 2198 m2 alapterülető ingatlan, b./ 2721 Pilis, Attila út 8. sz. alatt 3257 hrsz-ú 4213 m2 alapterülető ingatlan. 4./ A Kulturális, Oktatási, Sport és Ifjúsági Bizottság - Füredi Istvánné bizottsági tag indítványára - javasolja, hogy az Intézményi Alapító Okirat tervezetének 23. pontjában szereplı tanulólétszám szó használata kerüljön ki a tervezet szövegezésébıl.

10 10 Polgárné Czerjak Judit bizottsági elnök rátér a nyilvános és rendes ülés 5.) napirendi 5.) Napirendi pont: Javaslat a Móricz Zsigmond Közösségi Ház jelenleg hatályos Alapító Okirata bevonására, az intézmény új Alapító Okirata kiadására. Polgárné Czerjak Judit bizottsági elnök az anyag kapcsán kérdezi Puskásné Illanicz Dórát, a Móricz Zsigmond Közösségi Ház vezetıjét, hogy kíván-e módosítást eszközölni az Alapító Okirat tervezetén? Puskásné Illanicz Dóra, a Móricz Zsigmond Közösségi Ház vezetıje indítványozza, hogy az Intézményi Alapító Okirat tervezetének 23., 24., 25. és 26. pontjai kerüljenek ki az Alapító Okirat-tervezete szövegezésébıl. Polgárné Czerjak Judit bizottsági elnök javasolja a Bizottság számára az intézményvezetı asszony által javasolt módosítások átvezetését a jegyzı által beterjesztett Alapító Okirata tervezetén. Másodsorban megállapítja, hogy a Bizottság tagjai kifejezetten további érdemi kérdést, észrevételt a tárgyalt napirendi ponttal kapcsolatban nem tesznek. Kéri a Bizottság tagjait, hogy aki elfogadásra javasolja a Képviselı-testület számára a Móricz Zsigmond Közösségi Ház jelenleg hatályos Alapító Okirata bevonására, az intézmény új Alapító Okirata kiadására irányuló javaslatot, - Puskásné Illanicz Dóra, a Móricz Zsigmond Közösségi Ház vezetıje által indítványozott módosítással,- az kézfeltartással szavazzon. A Kulturális, Oktatási, Sport és Ifjúsági Bizottság 6 igen szavazattal, ellenszavazat és A Kulturális, Oktatási, Sport és Ifjúsági Bizottság 64/2009. (III.19.) számú határozata: A Kulturális, Oktatási, Sport és Ifjúsági Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselı-testület számára a Móricz Zsigmond Közösségi Ház jelenleg hatályos Alapító Okirata bevonására, az intézmény új Alapító Okirata kiadására irányuló javaslatot, az alábbi módosítással: A Kulturális, Oktatási, Sport és Ifjúsági Bizottság - Puskásné Illanicz Dóra, a Móricz Zsigmond Közösségi Ház vezetıje indítványára - javasolja, hogy az Intézményi Alapító Okirat tervezetének 23., 24., 25. és 26. pontjai kerüljenek ki a tervezet szövegezésébıl. Polgárné Czerjak Judit bizottsági elnök rátér a nyilvános és rendes ülés 6.) napirendi 6.) Napirendi pont: Javaslat a Kármán József Városi Könyvtár jelenleg hatályos Alapító Okirata bevonására, az intézmény új Alapító Okirata kiadására. Polgárné Czerjak Judit bizottsági elnök az anyag kapcsán kérdezi Pogány Györgyöt, a Kármán József Városi Könyvtár vezetıjét, hogy kíván e módosítást eszközölni az Alapító Okirat tervezetén.

11 11 Pogány György, a Kármán József Városi Könyvtár vezetıje az Alapító Okirat tervezetéhez kapcsolódóan indítványozza, az alábbiakat: - javasolja, hogy az Intézményi Alapító Okirat tervezetének 23., 24., 25. és 26. pontjai kerüljenek ki a tervezet szövegezésébıl. - javasolja, hogy az Intézményi Alapító Okirat tervezetének 11. pontjában szereplı központi jogszabályi hivatkozás az alábbiak szerint hangozzék: A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló, többször módosított évi XX. törvény 70/F. -ában meghatározott mővelıdéshez való jog gyakorlása, - a muzeális intézményekrıl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmővelıdésrıl szóló, többször módosított évi CXL. törvény aiban meghatározott helyi önkormányzati feladatellátás feltételei biztosítása révén. Polgárné Czerjak Judit bizottsági elnök megállapítja, hogy a Bizottság tagjai egyéb érdemi kérdést, észrevételt a tárgyalt napirendi ponttal kapcsolatban nem tesznek. Kéri a Bizottság tagjait, hogy aki elfogadásra javasolja a Képviselı-testület számára a Kármán József Városi Könyvtár jelenleg hatályos Alapító Okirata bevonására, az intézmény új Alapító Okirata kiadására irányuló javaslatot, Pogány György, a Kármán József Városi Könyvtár vezetıje által tett kiegészítéssel együtt, - az kézfeltartással szavazzon. A Kulturális, Oktatási, Sport és Ifjúsági Bizottság 6 igen szavazattal, ellenszavazat és A Kulturális, Oktatási, Sport és Ifjúsági Bizottság 65/2009. (III.19.) számú határozata: A Kulturális, Oktatási, Sport és Ifjúsági Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselı-testület számára a Kármán József Városi Könyvtár jelenleg hatályos Alapító Okirata bevonására, az intézmény új Alapító Okirata kiadására irányuló javaslatot, az alábbi módosítással és kiegészítéssel: 1./ A Kulturális, Oktatási, Sport és Ifjúsági Bizottság - Pogány György, a Kármán József Városi Könyvtár vezetıje indítványára - javasolja, hogy az Intézményi Alapító Okirat tervezetének 23., 24., 25. és 26. pontjai kerüljenek ki a tervezet szövegezésébıl. 2./ A Kulturális, Oktatási, Sport és Ifjúsági Bizottság - Pogány György, a Kármán József Városi Könyvtár vezetıje indítványára - javasolja, hogy az Intézményi Alapító Okirat tervezetének 11. pontjában szereplı jogszabályi hivatkozás az alábbiak szerint hangozzék: A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló, többször módosított évi XX. törvény 70/F. -ában meghatározott mővelıdéshez való jog gyakorlása, - a muzeális intézményekrıl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmővelıdésrıl szóló, többször módosított évi CXL. törvény aiban meghatározott helyi önkormányzati feladatellátás feltételei biztosítása révén. Polgárné Czerjak Judit bizottsági elnök rátér a nyilvános és rendes ülés 7.) és 8.) napirendi pontjainak együttes tárgyalására.

12 12 7.) Napirendi pont: Javaslat az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és a Gubányi Károly Általános Iskola között, a tervezés, gazdálkodás, beszámolás rendjét rögzítı ún. együttmőködési megállapodás felülvizsgálatára. 8.) Napirendi pont: Javaslat az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az Óvodai Intézmény között, a tervezés, gazdálkodás, beszámolás rendjét rögzítı ún. együttmőködési megállapodás felülvizsgálatára. (A Bizottság a 7.) és 8.) napirendi pontot együttesen tárgyalja!) Polgárné Czerjak Judit bizottsági elnök felkéri dr. Ágh Mariann aljegyzıt, hogy terjessze elı az összeállított, és elkészített napirendi pontot, kidolgozásának és benyújtásának indokait. dr. Ágh Mariann aljegyzı a napirendi pont kapcsán elmondja: ahogyan azt a Polgármesteri Hivatal, már az intézményi Alapító Okiratok vonatkozásában is említette, az Alapító Okiratok módosítására a jogszabályok változása miatt került sor. Jelen esetben is az egyes gazdálkodó szervek, felek közötti érvényes és hatályos együttmőködési megállapodás felülvizsgálatának ez az alapvetı indokai és körülménye. Az egyes gazdálkodó szervek jogállása miatt, a szervek elnevezése változott meg, amelyet az Alapító Okirat kötelezı mellékletét képezı együttmőködési megállapodáson is át kell vezetni. Az együttmőködési megállapodások felülvizsgálatának és módosításának második fı indoka, pedig az, hogy július 1-tıl a jelenlegi Gazdálkodási Iroda egy Pénzügyi Irodára és egy Számviteli Irodára kerülne megbontásra, - amelynek módosításait szintén át kell vezetni az együttmőködési megállapodáson. Jelzi: esetleges vita tárgyát képezheti, a házipénztár mőködési rendszerének és tervezett új helyszínének megváltozása. Dr. Csiki Gábor jegyzı elmondja: az együttmőködési megállapodás lényeges változtatásai abból fakadnak, hogy a Polgármesteri Hivatalon belül, lényegesen megváltozik a gazdálkodás rendje. Az anyag javaslatként tartalmazza továbbá a házipénztári rendelkezések, leírások módosulását is. Ennek lényege szerint a Gubányi Károly Általános Iskolával, és az Óvodai Intézménnyel kötendı, új együttmőködési megállapodásában az szerepelne, hogy július 1. napjától a Polgármesteri Hivatal keretein belül mőködne a házipénztár. Jegyzıkönyv rögzíti, hogy Kovács Károly bizottsági tag 18 óra 25 perckor megérkezett a Bizottság ülésezésére szolgáló hivatalos ülés és tárgyalóterembe. A Bizottság 7 fıvel határozatképes, tovább folytatja a munkáját. Jegyzıkönyv rögzíti, hogy dr. Csiki Gábor jegyzı, elıterjesztı által elıterjesztett javaslattal (a házipénztári rendelkezések, leírások módosulásával, a házipénztár tervezett új helyszínével) kapcsolatban vita alakul ki, az érintett intézmények vezetıi, a jegyzı, továbbá a Bizottság elnöke között. Az elıterjesztı visszavonja e tárgyban elıterjesztett javaslatát, indítványát. Dr. Csiki Gábor jegyzı a kialakult vita lezárását követıen - a jegyzıkönyv számára rögzíti, hogy az Együttmőködési Megállapodás 2.2 alpontjában a pénzkezelés tekintetében a házipénztár idıtartamok és a házipénztár helyszíne a most érvényes és hatályos

13 13 együttmőködési megállapodással megegyezıek. Végezetül elmondja: július 1. napjától kezdıdıen, az Óvodai Intézmény vonatkozásában is a Gubányi Károly Általános Iskolához hasonló ellátmány szabályozás lenne. Polgárné Czerjak Judit bizottsági elnök megállapítja, hogy a Bizottság tagjai további, kifejezetten érdemi kérdést, észrevételt a tárgyalt napirendi ponttal kapcsolatban nem tesznek. Kéri a Bizottság tagjait, hogy aki elfogadásra javasolja a Képviselı-testület számára az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és a Gubányi Károly Általános Iskola között, - a tervezés, gazdálkodás, beszámolás rendjét rögzítı ún. együttmőködési megállapodás felülvizsgálatára irányuló javaslatot, az átdolgozott (új) együttmőködési megállapodás tervezetét, - az kézfeltartással szavazzon. A Kulturális, Oktatási, Sport és Ifjúsági Bizottság 7 igen szavazattal, ellenszavazat és A Kulturális, Oktatási, Sport és Ifjúsági Bizottság 66/2009. (III.19.) számú határozata: A Kulturális, Oktatási, Sport és Ifjúsági Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselı-testület számára az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és a Gubányi Károly Általános Iskola között, - a tervezés, gazdálkodás, beszámolás rendjét rögzítı ún. együttmőködési megállapodás felülvizsgálatára irányuló javaslatot, az együttmőködési megállapodás tervezetét. Polgárné Czerjak Judit bizottsági elnök kéri a Bizottság tagjait, hogy aki elfogadásra javasolja a Képviselı-testület számára az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az Óvodai Intézmény között, - a tervezés, gazdálkodás, beszámolás rendjét rögzítı ún. együttmőködési megállapodás felülvizsgálatára irányuló javaslatot, az átdolgozott (új) együttmőködési megállapodás tervezetét, - az kézfeltartással szavazzon. A Kulturális, Oktatási, Sport és Ifjúsági Bizottság 7 igen szavazattal, ellenszavazat és A Kulturális, Oktatási, Sport és Ifjúsági Bizottság 67/2009. (III.19.) számú határozata: A Kulturális, Oktatási, Sport és Ifjúsági Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselı-testület számára az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az Óvodai Intézmény között, a tervezés, gazdálkodás, beszámolás rendjét rögzítı ún. együttmőködési megállapodás felülvizsgálatára irányuló javaslatot, az együttmőködési megállapodás tervezetét. Polgárné Czerjak Judit bizottsági elnök rátér a nyilvános és rendes ülés 9.) és 10.) napirendi pontjainak együttes tárgyalására. 9.) Napirendi pont: Javaslat az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és a Kármán József Városi Könyvtár között, a tervezés, gazdálkodás, beszámolás rendjét rögzítı, hatályos ún. együttmőködési megállapodás felülvizsgálatára.

14 14 10.) Napirendi pont: Javaslat az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és a Móricz Zsigmond Közösségi Ház között, a tervezés, gazdálkodás, beszámolás rendjét rögzítı, hatályos ún. együttmőködési megállapodás felülvizsgálatára. vezetıje (A Bizottság a 9.) és 10.) napirendi pontot együttesen tárgyalja meg!) Polgárné Czerjak Judit bizottsági elnök felkéri dr. Csiki Gábor jegyzıt, hogy terjessze elı az általa összeállított, és elkészített napirendi pontot, kidolgozásának és benyújtásának indokait és körülményeit. dr. Csiki Gábor jegyzı elmondja: jelen napirendi pontok keretein belül kidolgozott és összeállított új együttmőködési megállapodás alapja: az elızı napirendi pont keretében tárgyalt, összevont napirendi pontok alatt elıterjesztett pénzügyi jogi és szervezési szempontok, indokok. Polgárné Czerjak Judit bizottsági elnök megállapítja, hogy a Bizottság tagjai kifejezetten érdemi kérdést, észrevételt a tárgyalt napirendi ponttal kapcsolatban nem tesznek. Kéri a Bizottság tagjait, hogy aki elfogadásra javasolja a Képviselı-testület számára az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és a Kármán József Városi Könyvtár között, a tervezés, gazdálkodás, beszámolás rendjét rögzítı, hatályos ún. együttmőködési megállapodás felülvizsgálatára irányuló javaslatot, az átdolgozott (új) együttmőködési megállapodás tervezetét, - az kézfeltartással szavazzon. A Kulturális, Oktatási, Sport és Ifjúsági Bizottság 7 igen szavazattal, ellenszavazat és A Kulturális, Oktatási, Sport és Ifjúsági Bizottság 68/2009. (III.19.) számú határozata: A Kulturális, Oktatási, Sport és Ifjúsági Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselı-testület számára az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és a Kármán József Városi Könyvtár között, a tervezés, gazdálkodás, beszámolás rendjét rögzítı, hatályos ún. együttmőködési megállapodás felülvizsgálatára irányuló javaslatot, az együttmőködési megállapodás tervezetét. Polgárné Czerjak Judit bizottsági elnök kéri a Bizottság tagjait, hogy aki elfogadásra javasolja a Képviselı-testület számára az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és a Móricz Zsigmond Közösségi Ház között, a tervezés, gazdálkodás, beszámolás rendjét rögzítı, hatályos ún. együttmőködési megállapodás felülvizsgálatára irányuló javaslatot, az átdolgozott (új) együttmőködési megállapodás tervezetét, - az kézfeltartással szavazzon. A Kulturális, Oktatási, Sport és Ifjúsági Bizottság 7 igen szavazattal, ellenszavazat és A Kulturális, Oktatási, Sport és Ifjúsági Bizottság 69/2009. (III.19.) számú határozata: A Kulturális, Oktatási, Sport és Ifjúsági Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselı-testület számára az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és a Móricz Zsigmond Közösségi Ház között, a tervezés, gazdálkodás, beszámolás rendjét rögzítı, hatályos ún. együttmőködési megállapodás felülvizsgálatára irányuló javaslatot, az együttmőködési megállapodás

15 15 tervezetét. Polgárné Czerjak Judit bizottsági elnök rátér a nyilvános és rendes ülés 11.) napirendi 11.) Napirendi pont: Javaslat a Tanulni Egy Életen Át Alapítvány fenntartásában mőködı, ceglédi székhelyő Gubody Ferenc Szakképzı Iskolával - a településen szervezendı, általános iskolai oktatást befejezı felzárkóztató évfolyamos oktatás indítása tárgyában - kötendı együttmőködési megállapodás megkötésére. Polgárné Czerjak Judit bizottsági elnök felkéri dr. Csiki Gábor jegyzıt, hogy terjessze elı az általa összeállított, és elkészített napirendi pontot, kidolgozásának és benyújtásának indokait. dr. Csiki Gábor jegyzı a 76/2009. sz. elıterjesztés kapcsán mondja: a Gubányi Károly Általános Iskola igazgatója az elmúlt idıszakban megoldást keres az általános iskolában - fıként magántanulói státuszban - tanuló, olyan zömében év közötti, túlkoros, 6. és 7. osztályos tanulók számára, akiknek (életkoruk és jelenlegi életviszonyaik alapján) már nem célszerő tanulniuk az általános iskolában. A közoktatási törvény értelmében, nappali rendszerő iskolai oktatásban, a nyolc évfolyamos általános iskolai oktatás esetén, a tanuló abban az évben kezdheti meg utoljára tanévet, amely tanévben betölti a tizenhatodik életévét, mindannak ellenére, hogy a közoktatási törvény módosítása miatt a tankötelezettség felsı határa ismét tizennyolcadik életév betöltése. Ennek értelmében az a tanuló, aki már elmúlt tizenhat éves, de még nem fejezte be az általános iskolát, - más típusú intézményben kell, hogy teljesítse tankötelezettségét. A Gubányi Károly Általános Iskola igazgatójának október havi tájékoztatása és az iskolai oktatási intézmény nyilvántartása szerint, - azon tanulók száma, akik elmúltak tizenhat évesek és az intézménynél a tanév elején tanulói jogviszonnyal rendelkeztek éppen 16 fı. Ebbıl 6 gyermek a Gubányi Károly Általános iskolában tanul még, 3 gyermek már a Gubody Ferenc Szakképzı Iskolában folytatja tanulmányait, - 7 gyermek pedig nem jár sehova (!) iskolai oktatási intézménybe, magántanuló. Fenti helyzet megoldása érdekében a helyi önkormányzat Polgármesteri Hivatal vezetése, valamint a Gubányi Károly Általános Iskola vezetése felvette a kapcsolatot a Gubodyí Ferenc Szakképzı Iskolával. A Gubody Ferenc Szakképzı Iskola év óta, elsısorban felnıttképzéssel foglalkozik. Kezdetben érettségi utáni szakképesítı évfolyamokat, majd a 2004/2005-ös tanévtıl kezdıdıen esti szakközépiskolai évfolyamokat indított - felnıttképzés területén. A 2008/2009-es tanévben pályázaton, az Oktatásért Közalapítvány Felzárkóztatás a szakmatanulásért pályázati támogatást az I. felzárkóztató szakmatanuláshoz kapcsolódóan - 30 fı képzésére nyertek lehetıséget. A meghirdetett képzés a vártnál népszerőbb lett, mivel a ceglédi kistérségbıl jelenleg 53 fı képzését folytatják 2 évfolyamon, 3 tanulócsoportban. A Gubody Ferenc Szakképzı Iskola a 2009/2010-es tanévre ismételten elnyerte az Oktatásért Közalapítvány Felzárkóztatás a szakmatanulásért pályázati támogatást. Az elnyert, és támogatott pályázat anyaga szerint, - a pályázatukban foglaltaknak megfelelıen, nemcsak Cegléden, hanem a térségben mőködı két tagintézményükben is szeretnének évfolyamokat indítani.

16 16 A Gubányi Károly Általános Iskola igazgatója által február hónapjában, oktatásszakmai tárgykörben tett megkeresést örömmel fogadták. Az Alapítvány Kuratóriumának álláspontja szerint, - amennyiben Pilisen is létesülhetne intézményi telephely, az esetleg a környezı településeken élı tanulókat is tudná fogadni. A Gubody Ferenc Szakképzı Iskola képviselıje jelezte, hogy a pilisi telephely létesítése esetén, - a tanulólétszámtól függıen, egy, vagy két tantermet használnának reggel 7 órá 30 perctıl kezdıdıen 16 óra 30 percig. Mindezeken túlmenıen, a tornatermet heti 2x2 órában délelıtt és a téli idıszakban és rossz idı esetén 2 délután használnák. A Gubody Ferenc Szakképzı Iskola tanulói és tanára - az idıjárásnak megfelelıen, - szeretnék igénybe venni a szabad téren a sportpályát is. Ezen felül jelezte a ceglédi intézményt fenntartó Alapítvány kuratóriumának képviselıje, hogy a pilisi oktatási intézmény területén, - mely termekben, milyen bútorokra és taneszközökre van szüksége. A pilisi iskola a ceglédi székhelyő intézmény telephelyeként (tagintézményként) mőködne, - központi igazgatással, gazdasági vezetéssel, finanszírozással. A ceglédi intézményt fenntartó Alapítvány kuratóriumának képviselıje március 10-én kelt megkeresésében, kezdeményezésében rögzítette: az intézmény telephely (tagintézmény) finanszírozására a telephelyre esı állami normatívából és alapítványi támogatástól kerülne sor. Mindezeken túlmenıen, a Tanulni Egy Életen Át fenntartásában mőködı, ceglédi székhelyő Gubody Ferenc Szakképzı Iskola képviselıje jelezte: az iskola jelképes bérleti díjat is fizetne a települési önkormányzattal (Gubányi Károly Általános Iskolával) kötendı együttmőködési megállapodás alapján. Koblencz Andrea, a Gubányi Károly Általános Iskola igazgató-asszonya elmondja: a maga részérıl támogatandónak és közügynek tartja a Gubody Ferenc Szakképzı Iskolával kötendı együttmőködés kialakítását, - viszont nem szeretne semmilyen olyan dolgot biztosítani a szóban forgó intézménynek, amely további, kifejezett költségvetési kiadásába kerülne akár a Gubányi Károly Általános Iskolának, akár a fenntartó települési önkormányzatnak. Ilyen dolgok például különösen: a laptop és a projektor. Viszont az Polgármesteri Hivatalból leselejtezni kívánt számítógépeket szívesen kivinné és telepítené a Dózsa György úti telephelyen. Pintér Erzsébet bizottsági tag elmondja: az írásbeli elıterjesztés elolvasása és áttanulmányozása után, számára is megfogalmazódott, hogy a településnek nagy szüksége van arra, hogy ez az intézmény itt legyen helyben, amit az elıterjesztı több indokkal alá is támasztott. Ezért személy szerint a bérleti díj vonatkozásában, minimális összegő díj megállapítását javasolja. dr. Csiki Gábor jegyzı összegezve az elhangzottakat elmondja: a Polgármesteri Hivatal az I. sz. határozati javaslatot javasolja a Bizottság számára elfogadásra azzal, hogy az Együttmőködési Megállapodás / alpontjában a Képviselı-testület a bérleti díj mértékét (2009. szeptember 01. napjától augusztus 31. napjáig terjedı idıtartamra) változatlan összegben, havonta bruttó Ft, azaz bruttó ötvenezer forint összegben állapítsa meg, - a Dózsa György u. 33. sz. alatti intézmény épületén belül, a két oktatási célú helyiség alapterületére (légköbméterére) esı energiaköltségek viselésén túlmenıen. Javasolja, továbbá a Bizottság számára, hogy a Bizottság a határozati javaslat / pontját az alábbiak szerint fogadja el:

17 / Dózsa Gy. u. 33. szám alatti, oktatásra szolgáló tantermek (közöttük: tornaterem, számítástechnikai tanterem) tartozékainak, ingóságainak (bútorainak, oktatásszakmai kellékeinek, segédeszközeinek, kivéve: projektor és laptop) - együttmőködési megállapodásban rögzített idıbeli keretek közötti - nem kizárólagos birtoklására. Koblencz Andrea, a Gubányi Károly Általános Iskola igazgató-asszonya elmondja: egyetért dr. Csiki Gábor jegyzı által tett és elıadott kiegészítésekkel. Polgárné Czerjak Judit bizottsági elnök megállapítja, hogy a Bizottság tagjai további, kifejezetten érdemi kérdést, észrevételt a tárgyalt napirendi ponttal kapcsolatban nem tesznek. Kéri a Bizottság tagjait, hogy aki elfogadásra javasolja a Képviselı-testület számára a 76/2009. sz. elıterjesztés I. sz. határozati javaslatát, - a Tanulni Egy Életen Át Alapítvány fenntartásában mőködı, ceglédi székhelyő Gubody Ferenc Szakképzı Iskolával, a településen szervezendı, általános iskolai oktatást befejezı felzárkóztató évfolyamos oktatás indítása tárgyában, kötendı együttmőködési megállapodás megkötésére irányuló javaslat tárgyában Koblencz Andrea, a Gubányi Károly Általános Iskola igazgató-asszonya által tett, dr. Csiki Gábor jegyzı által összefoglalt indítványaival együtt, - az kézfeltartással szavazzon. A Kulturális, Oktatási, Sport és Ifjúsági Bizottság 7 igen szavazattal, ellenszavazat és A Kulturális, Oktatási, Sport és Ifjúsági Bizottság 70/2009. (III.19.) számú határozata: A Kulturális, Oktatási, Sport és Ifjúsági Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselı-testület számára a 76/2009. sz. elıterjesztés I. sz. határozati javaslatát, - a Tanulni Egy Életen Át Alapítvány fenntartásában mőködı, ceglédi székhelyő Gubody Ferenc Szakképzı Iskolával, a településen szervezendı, általános iskolai oktatást befejezı felzárkóztató évfolyamos oktatás indítása tárgyában, kötendı együttmőködési megállapodás megkötésére irányuló javaslat tárgyában, az alábbi kiegészítésekkel: 1./ A Kulturális, Oktatási, Sport és Ifjúsági Bizottság - Koblencz Andrea, a Gubányi Károly Általános Iskola igazgató-asszonya indítványára - javasolja az alábbiakat: a.) A Bizottság indítványozza a Képviselı-testületnek, hogy a határozati javaslat / alpontja, az alábbiak szerint hangozzék helyesen: / A Képviselı-testület a bérleti díj mértékét (2009. szeptember 01. napjától augusztus 31. napjáig terjedı idıtartamra) változatlan összegben, havonta bruttó Ft, azaz bruttó ötvenezer forint összegő bérleti díjban állapítja meg, - a Dózsa György u. 33. sz. alatti intézmény épületén belül, a két oktatási célú helyiség alapterületére (légköbméterére) esı energiaköltségek viselése mellett. b.) A Bizottság indítványozza a Képviselı-testületnek, hogy a határozati javaslat / pontja az alábbiak szerint hangozzék helyesen: / Dózsa Gy. u. 33. szám alatti, oktatásra szolgáló tantermek (közöttük: tornaterem, számítástechnikai tanterem) tartozékainak, ingóságainak (bútorainak, oktatásszakmai kellékeinek, segédeszközeinek, kivéve: projektor és laptop) - együttmőködési megállapodásban rögzített idıbeli keretek közötti - nem kizárólagos birtoklására.

18 18 Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a Kulturális, Oktatási, Sport és Ifjúsági Bizottság Koblencz Andrea igazgató asszony javaslatára, 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül - kiegészítı állásfoglalásában indítványozza a Képviselı-testületnek hogy az Önkormányzat testületi szerve a Monori (Ceglédi) alapfokú zenemővészet oktatási intézmény pilisi kihelyezett tagozata 2008/2009. évi mőködtetését követıen szeptember 01-jei hatállyal vizsgálja felül Pest Megye Önkormányzatával, a feladat ellátásra vonatkozó megállapodást - a biztosítandó helységek számát, területi elrendezését, használatát (idıbeosztását) illetıen. Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a Kulturális, Oktatási, Sport és Ifjúsági Bizottság kiegészítı állásfoglalásában kéri a polgármesteren keresztül a Polgármesteri Hivatal jegyzıjét, hogy vizsgáltassa meg a Dózsa Gy. u. 33. szám alatti intézményi telephelyen a közmővek és energia jelenlegi használatát, felhasználását, - takarékosabb gazdálkodásra kérve és ösztönözve a kihelyezett tagozat jelenlegi fenntartóját és mőködtetıjét. Polgárné Czerjak Judit bizottsági elnök rátér a nyilvános és rendes ülés 12.) napirendi 12.) Napirendi pont: Javaslat Pilis Város Önkormányzata, valamint a településen mőködı pártszervezetek, civil szervezetek között évben létrejött, a Móricz Zsigmond Közösségi Ház helyisége (i) osztott használatú bérbe adására vonatkozó bérleti szerzıdések felülvizsgálatára ( évi helyiségbérleti díjak meghatározása). Polgárné Czerjak Judit bizottsági elnök felkéri dr. Csiki Gábor jegyzıt, hogy terjessze elı az általa összeállított, és elkészített napirendi pontot, kidolgozásának és benyújtásának indokait. dr. Csiki Gábor jegyzı a napirendi ponttal kapcsolatban elmondja: az anyag indokoltságát az alábbi indokok támasztják alá: év december és év március hónapja között, 6 jelölı (párt)szervezet vonatkozásában a Móricz Zsigmond Közösségi Ház helyiségbérleti díjának képzésére vonatkozólag, külön határozati javaslat-csomag került be a Képviselı-testület elé, amely javaslatokat az Önkormányzat képviselı-testülete több képviselı-testületi döntéssel el is fogadott. Akkor a felek - az ún. önköltségi elven kiszámítottak szerint a tárgyi helyiségek egységesen (kisterem, nagyterem) bérleti díját bruttó Ft /óra bérleti díj összegben határozták meg. A évi és évi negatív gazdasági várakozások miatt, - ismételten foglalkozni kell ezen szerzıdési anyaggal. Ennek indokoltságát alá támasztja az is, hogy a felek által, évre vonatkozólag már nem lett meghatározva helyiségbérleti díj. A jelenlegi javaslata szerint Ft-ra emelkedne a helyiségbérleti díj, ami 10%-os emelést jelent. Koblencz Andrea, a Gubányi Károly Általános Iskola igazgató-asszonya a napirendi ponthoz kapcsolódóan elmondja: maga részérıl javasolja a Bizottságnak, hogy a települési önkormányzat évtıl kezdıdıen Pilis Város Önkormányzata, valamint a településen mőködı pártszervezetek, civil szervezetek között évben létrejött, a Móricz Zsigmond Közösségi Ház helyisége (i) osztott használatú bérbe adására vonatkozó bérleti szerzıdések

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v amely készült 2010. június 09-én 18 óra 00 percre kitőzött, 18 óra 23 perctıl kezdıdıen a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott, Pilis Város Önkormányzata Képviselıtestületének

Részletesebben

H A T Á R O Z A T O K

H A T Á R O Z A T O K H A T Á R O Z A T O K amely készült a Kulturális, Oktatási, Sport és Kommunikációs Bizottság 2014. január 23.-án 17 óra 20 perces kezdettel, a Pilisi Polgármesteri Hivatal (2721 Pilis, Kossuth Lajos út.

Részletesebben

4./ Beszámoló Pilis Város Önkormányzata évi Helyi Közfoglalkoztatási Tervének végrehajtásáról.

4./ Beszámoló Pilis Város Önkormányzata évi Helyi Közfoglalkoztatási Tervének végrehajtásáról. HATÁROZATOK amely készült a Településfejlesztési,Városgazdálkodási és Közbiztonsági Bizottság 2012. január 23-án 17 óra 05 perctıl kezdıdıen megtartott nyilvános és rendes valamint zárt ülésérıl. Az Önkormányzat

Részletesebben

PILIS VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 2721 Pilis Kossuth L. u. 47. Tel.: , fax:

PILIS VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 2721 Pilis Kossuth L. u. 47. Tel.: , fax: PILIS VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 2721 Pilis Kossuth L. u. 47. Tel.: 29-498-142, fax: 29-696-320 E-mail: hivatal@pilis.hu Szám: 1015-5/2012. M E G H Í V Ó Tisztelettel meghívom Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

HATÁROZATOK a Pénzügyi Bizottság augusztus 28-án, 17 óra 05 perckor megtartott nyilvános és rendes valamint zárt ülésérıl.

HATÁROZATOK a Pénzügyi Bizottság augusztus 28-án, 17 óra 05 perckor megtartott nyilvános és rendes valamint zárt ülésérıl. HATÁROZATOK a Pénzügyi Bizottság 2012. augusztus 28-án, 17 óra 05 perckor megtartott nyilvános és rendes valamint zárt ülésérıl. Az Önkormányzat Képviselı-testülete Pénzügyi Bizottsága 2012. augusztus

Részletesebben

308/2011. számú elıterjesztés

308/2011. számú elıterjesztés 308/2011. számú elıterjesztés Az I. sz. vagy II. sz. határozati javaslat elfogadásához a Képviselı-testület Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2011. (IV.04.) sz. önkormányzati rendelet 36.

Részletesebben

HATÁROZATOK. Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a két Bizottság elnöke a bizottságok rendes, együttes, nyílt valamint zárt ülését 17 óra 50 perckor megnyitják.

HATÁROZATOK. Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a két Bizottság elnöke a bizottságok rendes, együttes, nyílt valamint zárt ülését 17 óra 50 perckor megnyitják. HATÁROZATOK a Településfejlesztési, Városgazdálkodási és Közbiztonsági Bizottság valamint Pénzügyi Bizottság 2013. május 27-én, 17 óra 50 perctıl kezdıdıen megtartott nyilvános és rendes, valamint zárt

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1 J e g y z ı k ö n y v amely készült 2009. október 19-én 18 óra 00 perckor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, Pilis Város Önkormányzata Kommunikációs, Regionális és Európai Uniós Bizottságának megtartott

Részletesebben

Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a két Bizottság elnöke a bizottságok rendes, együttes, nyílt valamint zárt ülését 17 óra 10 perckor megnyitják.

Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a két Bizottság elnöke a bizottságok rendes, együttes, nyílt valamint zárt ülését 17 óra 10 perckor megnyitják. HATÁROZATOK a Településfejlesztési, Városgazdálkodási és Közbiztonsági Bizottság, valamint a Pénzügyi Bizottság 2012. október 24-én 17 óra 10 perckor kezdettel megkezdett 17 óra 45 percig, majd 19 óra

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének július 28-án 17 óra 05 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendkívüli ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének július 28-án 17 óra 05 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendkívüli ülésérıl. NYILVÁNOS ÜLÉS ANYAGA! JEGYZİKÖNYV Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. július 28-án 17 óra 05 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: - Szabó Márton

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. június 28-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Halmi

Részletesebben

Jegyzıkönyv. a Pénzügyi Bizottság március 24-én 16 óra 30 perckor megtartott nyilvános és rendes, valamint zárt ülésérıl.

Jegyzıkönyv. a Pénzügyi Bizottság március 24-én 16 óra 30 perckor megtartott nyilvános és rendes, valamint zárt ülésérıl. 1 Jegyzıkönyv a Pénzügyi Bizottság 2009. március 24-én 16 óra 30 perckor megtartott nyilvános és rendes, valamint zárt ülésérıl. Jelen vannak a Pénzügyi Bizottság részérıl: Varju Zoltán, a Bizottság elnöke,

Részletesebben

HATÁROZATOK a Pénzügyi Bizottság május 30-án, 17 óra 15 perckor megtartott nyilvános és rendes valamint zárt ülésérıl.

HATÁROZATOK a Pénzügyi Bizottság május 30-án, 17 óra 15 perckor megtartott nyilvános és rendes valamint zárt ülésérıl. HATÁROZATOK a Pénzügyi Bizottság 2012. május 30-án, 17 óra 15 perckor megtartott nyilvános és rendes valamint zárt ülésérıl. Az Önkormányzat Képviselı-testülete Pénzügyi Bizottsága 2012. május 30-án megtartotta

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1 J e g y z ı k ö n y v amely készült 2009. szeptember 14-én 17 óra 10 perctıl kezdıdıen a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, Pilis Város Önkormányzata Kommunikációs, Regionális és Európai Uniós Bizottságának

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. július 24-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Grassalkovich

Részletesebben

PILIS VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 2721 Pilis Kossuth L. u. 47. Tel.: , fax: M E G H Í V Ó

PILIS VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 2721 Pilis Kossuth L. u. 47. Tel.: , fax: M E G H Í V Ó PILIS VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 2721 Pilis Kossuth L. u. 47. Tel.: 29-498-142, fax: 29-696-320 E-mail: hivatal@pilis.hu Szám: 1159-20/2011. M E G H Í V Ó Tisztelettel meghívom Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. június 24-én 16 óra 20 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendes ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. június 24-én 16 óra 20 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendes ülésérıl. NYILVÁNOS ÜLÉS ANYAGA! JEGYZİKÖNYV Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. június 24-én 16 óra 20 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendes ülésérıl. Jelen vannak: - Szabó Márton polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült 2009. május 21-én 17.00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, Pilis Város Önkormányzata Kulturális, Oktatási, Sport és Ifjúsági Bizottságának megtartott nyilvános

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-154/2011. Tárgy: Dózsa György Általános Iskola alapító okiratának módosítása

Részletesebben

Jegyzıkönyv. a Pénzügyi Bizottság március 6-án, 17 óra 15 perctıl kezdıdıen megtartott nyilvános és rendkívüli ezt követıen zárt ülésérıl.

Jegyzıkönyv. a Pénzügyi Bizottság március 6-án, 17 óra 15 perctıl kezdıdıen megtartott nyilvános és rendkívüli ezt követıen zárt ülésérıl. 1 Jegyzıkönyv a Pénzügyi Bizottság 2012. március 6-án, 17 óra 15 perctıl kezdıdıen megtartott nyilvános és rendkívüli ezt követıen zárt ülésérıl. Jelen vannak a Pénzügyi Bizottság részérıl: Varju Zoltán

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Pilis Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. május 18-án 14 óra 15 perckor megtartott nyilvános és rendes ülésérıl. Jelen vannak: Pilis Város Cigány Kisebbségi

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2012. június 12.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2012. június 12. Ügyszám: 114-28/2012. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl 2012. június 12. Nyirád 2012 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község

Részletesebben

Jegyzıkönyv. a Pénzügyi Bizottság 2012.március 27-én, 17 óra 15 perctıl kezdıdıen megtartott nyilvános és rendes ezt követıen zárt ülésérıl.

Jegyzıkönyv. a Pénzügyi Bizottság 2012.március 27-én, 17 óra 15 perctıl kezdıdıen megtartott nyilvános és rendes ezt követıen zárt ülésérıl. 1 Jegyzıkönyv a Pénzügyi Bizottság 2012.március 27-én, 17 óra 15 perctıl kezdıdıen megtartott nyilvános és rendes ezt követıen zárt ülésérıl. Jelen vannak a Pénzügyi Bizottság részérıl: Varju Zoltán elnök,

Részletesebben

241/2011. számú elıterjesztés

241/2011. számú elıterjesztés 241/2011. számú elıterjesztés A határozati javaslat elfogadásához a Képviselıtestület Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló, többször módosított 16/2011. (IV.04.) sz. önkormányzati rendelet 36. (3)

Részletesebben

NYILVÁNOS ÉS RENDKÍVÜLI ÜLÉS ANYAGA! JEGYZİKÖNYV

NYILVÁNOS ÉS RENDKÍVÜLI ÜLÉS ANYAGA! JEGYZİKÖNYV NYILVÁNOS ÉS RENDKÍVÜLI ÜLÉS ANYAGA! JEGYZİKÖNYV Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. március 13-án 16 óra 20 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 1 J E G Y Z İ K Ö N Y V Pilis Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. február 11-én 14.30 órai kezdettel megtartott nyilvános és rendes ülésérıl. Jelen vannak: Pilis Város Szlovák

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. július 26-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Tündérkert

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1 J e g y z ı k ö n y v amely készült 2008. december 09-én 17.00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, Pilis Város Önkormányzata Közbiztonsági és Bőnmegelızési Bizottságának megtartott nyilvános

Részletesebben

A bizottság üléséről igazoltan távol: Malik Mihályné bizottsági tag

A bizottság üléséről igazoltan távol: Malik Mihályné bizottsági tag J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült a Szociális és Egészségügyi Bizottság, valamint az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 2016. május 18-án 17 óra 00 perces kezdettel, a Pilisi Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének október 08-án 19 óra 00 perc kezdettel megtartott rendkívüli, nyílt ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének október 08-án 19 óra 00 perc kezdettel megtartott rendkívüli, nyílt ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. október 08-án 19 óra 00 perc kezdettel megtartott rendkívüli, nyílt ülésérıl. Jelen vannak: - Szabó Márton polgármester, - dr. Csiki Gábor

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1 J e g y z ı k ö n y v amely készült 2009. március 16-án 17.00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, Pilis Város Önkormányzata Kommunikációs, Regionális és Európai Uniós Bizottságának megtartott

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2013. február 14.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2013. február 14. Ügyszám: 289-8/2013. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl 2013. február 14. Nyirád 2013 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 19/2009. (VI.04.) sz. önkormányzati rendelete. Hatályba lépés napja: július 01.

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 19/2009. (VI.04.) sz. önkormányzati rendelete. Hatályba lépés napja: július 01. 1 PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 19/2009. (VI.04.) sz. önkormányzati rendelete Az önkormányzati biztos kirendelésérıl, kirendelése feltételeirıl Hatályba lépés napja: 2009. július 01.

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/103-21/2013. JEGYZİKÖNYV 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem 8130 Enying, Kossuth u. 26. Pıdör Gyula polgármester,

Részletesebben

298/2010. számú elıterjesztés

298/2010. számú elıterjesztés 298/2010. számú elıterjesztés Az I. sz. vagy II. sz. határozati javaslat elfogadásához a Képviselı-testület Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló, többször módosított 7/2006. (IV.14.) sz. önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Pilis Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. március 20-án 14 óra 00 perckor megtartott nyilvános és rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: Pilis Város Roma

Részletesebben

JEGYZİKÖNY. Igazoltan távol: - Gajdosné Nagy Tímea képviselı, - Nagy János képviselı. Igazolatlanul távol: -

JEGYZİKÖNY. Igazoltan távol: - Gajdosné Nagy Tímea képviselı, - Nagy János képviselı. Igazolatlanul távol: - JEGYZİKÖNY amely készült Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. március 11-én, a Pilisi Polgármesteri Hivatal (2721 Pilis, Kossuth Lajos út 47.) tanácstermében 17 óra 15 perces kezdettel

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 18. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 18. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 18. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 151/2007./XII.28./.kt.határozat: 152/2007./XII.28./kt.határozat: 153/2007./XII.28./kt.határozat: 154/2007./XII.28./kt.határozat:

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S önkormányzati intézmények alapító okiratának módosítására

E L İ T E R J E S Z T É S önkormányzati intézmények alapító okiratának módosítására E L İ T E R J E S Z T É S önkormányzati intézmények alapító okiratának módosítására Készült: 2011. február 22-i ülésére Elıterjesztı: Tisztelt Képviselı-testület! A II. Rákóczi Ferenc Bölcsıde, Óvoda,

Részletesebben

ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 17-i ülésére VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:

ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 17-i ülésére VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 17-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Gondozási

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. június 28-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Kisfaludy

Részletesebben

Bizottságának 2012. május 23-án megtartott ülésérıl.

Bizottságának 2012. május 23-án megtartott ülésérıl. Készült: Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete Humánpolitikai Bizottságának 2012. május 23-án megtartott ülésérıl. Jelen vannak: Keserő Zoltán a Bizottság elnöke Hock János Bizottsági tag

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült 2011. február 17-én 17 óra 20 perctıl kezdıdıen, a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott, Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testülete Kulturális, Oktatási,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Helyszín: 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme

JEGYZİKÖNYV. Helyszín: 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme JEGYZİKÖNYV Készült: Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselıtestület Pénzügyi Bizottságának 2013.06.19-i ülésérıl. Helyszín: 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. július 11-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. július 11-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/38-18/2012. JEGYZİKÖNYV 2012. július 11-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterem 8130 Enying, Kossuth u. 26. Pıdör Gyula polgármester,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült 2007. szeptember 20 -án (csütörtökön) 17 órakor, a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, Pilis Város Önkormányzata Kulturális, Oktatási, Sport és Ifjúsági Bizottságának megtartott

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: 11-18/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: 2009. június 18-án 17 óra 30 perckor kezdıdı rendkívüli, nyílt ülésérıl. Magyarpolány Polgármesteri Hivatal Tanácsterme Jelen vannak: Polt

Részletesebben

A l a p í t ó O k i r a t

A l a p í t ó O k i r a t A Kartal Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Könyves Kálmán Általános Iskola 2173. Kartal, Iskola tér 1. számára a 1992. december 4-én kiadott, a 17/2000.(IV.6.), a 38/2004.(III.11.), a 82/2007.(VIII.30.),

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének szeptember 15-én 17 óra 00 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendkívüli

JEGYZİKÖNYV Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének szeptember 15-én 17 óra 00 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendkívüli JEGYZİKÖNYV Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. szeptember 15-én 17 óra 00 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: - Mala Ferenc alpolgármester, - dr.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Egyéb: - Földesiné Töpper Ilona, a TOPIL Bt. képviseletében, - Tamás Miklós, az OTP Hungaro Projekt képviseletében.

JEGYZİKÖNYV. Egyéb: - Földesiné Töpper Ilona, a TOPIL Bt. képviseletében, - Tamás Miklós, az OTP Hungaro Projekt képviseletében. JEGYZİKÖNYV Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. szeptember 03-án 17 óra 00 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: - Szabó Márton polgármester, - dr.

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének június 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének június 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jegyzıkönyv Készült: 2012. június 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen vannak:pálmai József korelnök Csonka József Dr. Pálinkási Csaba Bartók László képviselık Dr. Szabó Attila jegyzı Jegyzıkönyvvezetı:

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/ Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-172/2011. Tárgy: Alapító okiratok módosítása Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS, REGIONÁLIS ÉS EURÓPAI UNIÓS BIZOTTSÁG ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI

KOMMUNIKÁCIÓS, REGIONÁLIS ÉS EURÓPAI UNIÓS BIZOTTSÁG ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI 1 KOMMUNIKÁCIÓS, REGIONÁLIS ÉS EURÓPAI UNIÓS BIZOTTSÁG 2009. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI A Kommunikációs, Regionális és Európai Uniós Bizottság 1/2009. (I.19.) számú A Kommunikációs, Regionális és Európai

Részletesebben

1. Döntés egyes korlátozottan forgalomképes ingatlanok értékesítésre történı kijelölésérıl

1. Döntés egyes korlátozottan forgalomképes ingatlanok értékesítésre történı kijelölésérıl JEGYZİKÖNYV Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Tulajdonosi Bizottsága, Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága, Városstratégiai és Városmarketing Bizottsága valamint Közjóléti Bizottsága

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek Közmővelıdési Megállapodás

Részletesebben

2./ Javaslat Pilis Város Önkormányzata Sportkoncepciójának felülvizsgálatára. Előterjesztő: Simó Gáborné polgármester

2./ Javaslat Pilis Város Önkormányzata Sportkoncepciójának felülvizsgálatára. Előterjesztő: Simó Gáborné polgármester HATÁROZATOK amely készült a Fejlesztési Bizottság 2015. augusztus 24.-én 17 óra 00 perctől kezdődően, a Pilisi Polgármesteri Hivatal tanácstermében (2721, Pilis, Kossuth Lajos út 47.) megtartott nyilvános

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének november 28-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének november 28-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/218-31/2011. JEGYZİKÖNYV 2011. november 28-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26. Méreg János alpolgármester,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült 2010. június 17-én 17 óra 15 perckor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott, Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testülete Kulturális, Oktatási, Sport és

Részletesebben

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8624 Balatonszárszó, Hısök tere l. Ügyiratszám: /2011

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8624 Balatonszárszó, Hısök tere l. Ügyiratszám: /2011 Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8624 Balatonszárszó, Hısök tere l. Ügyiratszám: 307-15 /2011 JEGYZİKÖNYV a Képviselı-testület 2011. június 6-án tartott rendkívüli ülésérıl

Részletesebben

15/2011. számú elıterjesztés

15/2011. számú elıterjesztés 15/2011. számú elıterjesztés A határozati javaslat elfogadásához a Képviselı-testület Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló, többször módosított 7/2006. (IV.14.) sz. önkormányzati rendelet 28. (7)

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Ügyiratszám: 641-23/2009 Ügyintézı: Basics Krisztiánné dr. Készült: Jelen voltak: B a r c s o n, Barcs Város Képviselı-testülete 2009. május 14-én Barcs Város tanácskozó termében

Részletesebben

Javaslat az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítására

Javaslat az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítására Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 312-570; (32) 417-255 Szám: 27983/2007. Javaslat az Illyés Gyuláné Óvoda,

Részletesebben

Távolmaradt: Horváth István polgármester, Halmai Gáborné, Máté Péter, dr. Tóth Csaba Attila képviselık

Távolmaradt: Horváth István polgármester, Halmai Gáborné, Máté Péter, dr. Tóth Csaba Attila képviselık Szám: IV. 170-15/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2011. október 19-én (szerdán) 8 óra 20 perckor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott rendkívüli

Részletesebben

KISZOMBORI MIKROTÉRSÉG KARÁTSON EMÍLIA NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA (Egységes szerkezet)

KISZOMBORI MIKROTÉRSÉG KARÁTSON EMÍLIA NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA (Egységes szerkezet) KISZOMBORI MIKROTÉRSÉG KARÁTSON EMÍLIA NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA (Egységes szerkezet) 1. Az intézmény neve: Törzsszáma: 2. Az intézmény székhelye: Tagintézményei: 3. Az intézmény alapító szerve:

Részletesebben

polgármester egyszerő nyílt ülés X Kült. Településrészi Önkormányzat Kult. Okt. Sport és Komm. Bizottság önkormányzati képviselı

polgármester egyszerő nyílt ülés X Kült. Településrészi Önkormányzat Kult. Okt. Sport és Komm. Bizottság önkormányzati képviselı 70/2014. SZ. ELİTERJESZTÉS BORÍTÓLAPJA 1. Elıterjesztı megnevezése, szavazati arány, nyilvánosság (aláírás 1. pont): Elıterjesztı Szavazati arány Nyilvánosság Véleményezı polgármester egyszerő nyílt ülés

Részletesebben

(168/2015. sz. előterjesztés)

(168/2015. sz. előterjesztés) H A T Á R O Z A T O K amely készült az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság, valamint a Szociális és Egészségügyi Bizottság 2015. június 24.-én 17 óra 00 perces kezdettel, a Pilisi Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v készült 2008. július 29-én 17 óra 30 perckor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, Pilis Város Önkormányzata Településfejlesztési és Városgazdálkodási Bizottságának, valamint Pénzügyi

Részletesebben

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat Szám: IV.535-3/2010. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. december 10-én (pénteken) 9 00 órakor a Polgármesteri Hivatal II. emeleti mőszaki tárgyalójában megtartott ü l é s

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v amely készült 2010. szeptember 23-án 16 óra 00 percre kitőzött, 16 óra 20 perctıl kezdıdıen a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott, Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

JEGYZİKÖNY. Igazoltan távol:- Igazolatlanul távol: - Állandó tanácskozási joggal meghívottak: -

JEGYZİKÖNY. Igazoltan távol:- Igazolatlanul távol: - Állandó tanácskozási joggal meghívottak: - JEGYZİKÖNY amely készült Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. november 27-én, a Pilisi Polgármesteri Hivatal (2721 Pilis, Kossuth Lajos út 47.) tanácstermében 17 óra 20 perces kezdettel

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 9450/2010. Elıterjesztés - a Képviselı-testületnek - a II. Rákóczi Ferenc

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1 J e g y z ı k ö n y v amely készült 2012. február 6-án, 17 óra 25 perc kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott, Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testülete Szociális és Egészségügyi

Részletesebben

Elıterjesztés. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester

Elıterjesztés. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester Elıterjesztés Sándorfalva Város Képviselı-testületének Elıterjesztı: Kakas Béla polgármester Tárgy: Közoktatási feladatok ellátását szolgáló térítésmentes használatra átadott ingatlanokra vonatkozó megállapodás

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült 2009. február 19-én 17 óra 20 perckor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, Pilis Város Önkormányzata Kulturális, Oktatási, Sport és Ifjúsági Bizottságának megtartott

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ. ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 27-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA:

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ. ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 27-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 27-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Grassalkovich

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. június 26-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Halmi

Részletesebben

HATÁROZATOK a Közbiztonsági és Bőnmegelızési Bizottság április 20-án 17 óra 00 perckor megtartott nyilvános és rendes valamint zárt ülésérıl.

HATÁROZATOK a Közbiztonsági és Bőnmegelızési Bizottság április 20-án 17 óra 00 perckor megtartott nyilvános és rendes valamint zárt ülésérıl. 1 HATÁROZATOK a Közbiztonsági és Bőnmegelızési Bizottság 2010. április 20-án 17 óra 00 perckor megtartott nyilvános és rendes valamint zárt ülésérıl. A Közbiztonsági és Bőnmegelızési Bizottság 2010. április

Részletesebben

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA RÁBATAMÁSI

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA RÁBATAMÁSI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA (2009. szeptember 1.-tıl) RÁBATAMÁSI Rábatamási Község Önkormányzata az államháztartásról

Részletesebben

Elıterjesztés a 2012/2013-as tanév indításához kapcsolódó döntésekre a Sajószentpéter Központi Általános Iskolában

Elıterjesztés a 2012/2013-as tanév indításához kapcsolódó döntésekre a Sajószentpéter Központi Általános Iskolában S A J Ó S Z E N T P É T E R V Á R O S I Ö N K O R M Á N Y Z A T Elıterjesztı: Dr. Faragó Péter polgármester Készítette: Dr. Guláné Bacsó Krisztina osztályvezetı Elıterjesztés a 2012/2013-as tanév indításához

Részletesebben

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti 206-os tárgyalótermében. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ igazgatója

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti 206-os tárgyalótermében. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ igazgatója JEGYZİKÖNYV Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata ÜGYRENDI ÉS IGAZGATÁSI BIZOTTSÁGÁNAK, PÉNZÜGYI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI BIZOTTSÁGÁNAK, OKTATÁSI, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGÁNAK 2012. december 10-én 15,00

Részletesebben

SZAJLA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT TERPES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V E február 15.

SZAJLA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT TERPES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V E február 15. 1 SZAJLA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT TERPES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V E 2010. február 15. Határozat száma 1/2010.(II.15.) Tárgy Az intézményi társulásban mőködtetett Mákvirág

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat 2014. február 3-i ülésérıl 3-4/2014. (02. 03.) sz. határozat Készült: A Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testületének

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános, rendkívüli ülésérıl december 2.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános, rendkívüli ülésérıl december 2. Ügyszám: 15-147/2010. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános, rendkívüli ülésérıl 2010. december 2. Nyirád 2010 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község Önkormányzata

Részletesebben

A l a p í t ó O k i r a t

A l a p í t ó O k i r a t 1 A Kartal Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Játéksziget Napköziotthonos Óvoda 2173. Kartal, Ady Endre út 60-62. számára a 1992. december 4-én kiadott, a 65/2005. /VII.21./, a 82/2007/VIII.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Pilis Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. november 10-én, 15 óra 10 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendes ülésérıl. Jelen vannak: Pilis Város

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl

Sárospatak Város Jegyzıjétıl Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: jegyzo@sarospatak.hu Elıterjesztés a - a képviselı- testületnek - az óvodai körzethatárok módosításáról

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1 J e g y z ı k ö n y v amely készült 2008. december 10-én 18 óra 10 perckor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, Pilis Város Önkormányzata Szociális és Egészségügyi Bizottságának megtartott nyilvános

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v amely készült a Kulturális, Oktatási, Sport és Kommunikációs Bizottság, valamint a Szociális és Egészségügyi Bizottság 2014. március 06.-án 17 óra 00 perctıl kezdıdıen, a Pilisi Polgármesteri

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v lkunbaracs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 4. /2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. június 27-én (szerdán) 15: 00 órakor tartott

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-4/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. február 3-án 9.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

Szám: VI. 869-2/2010. Alapító Okirat

Szám: VI. 869-2/2010. Alapító Okirat Szám: VI. 869-2/2010. Alapító Okirat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése és Szálka Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9.

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. november 15-én 14 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésérıl.- Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Baktai

Részletesebben

Makó Város Önkormányzati Képviselı-testülete Városfejlesztési, Városüzemelési, Környezetvédelmi és Lakásügyi Bizottságának Ügyrendje

Makó Város Önkormányzati Képviselı-testülete Városfejlesztési, Városüzemelési, Környezetvédelmi és Lakásügyi Bizottságának Ügyrendje Makó Város Önkormányzati Képviselı-testülete Városfejlesztési, Városüzemelési, Környezetvédelmi és Lakásügyi Bizottságának Ügyrendje Makó Város Önkormányzati Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat

Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése és Szedres Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9.

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére Tárgy: Egyetértés az oroszlányi Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült 2006. október 19-én, 17 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, Pilis Város Önkormányzata Kulturális, Oktatási, Sport és Ifjúsági Bizottságának megtartott nyilvános

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1 J e g y z ı k ö n y v amely készült 2009. augusztus 19-én 16 óra 40 perckor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, Pilis Város Önkormányzata Szociális és Egészségügyi Bizottságának megtartott nyilvános

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV. 75-1/2008. JEGYZİKÖNYV amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése Pénzügyi Bizottságának 2009. február 26-án 7 óra

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. nyilvános ülésérıl. 2014. április 17.

JEGYZİKÖNYV. nyilvános ülésérıl. 2014. április 17. Ügyszám: 9-31/2014. JEGYZİKÖNYV nyilvános ülésérıl 2014. április 17. Szıc 2014 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános ülésérıl Szıci Mővelıdési Ház Szıc, Kossuth L. u. 41. Az ülés idıpontja: 2014.

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 5. /2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 27-én (szerdán) 15: 00 órakor tartott

Részletesebben