J e g y z ı k ö n y v

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J e g y z ı k ö n y v"

Átírás

1 J e g y z ı k ö n y v amely készült szeptember 23-án 16 óra 00 percre kitőzött, 16 óra 20 perctıl kezdıdıen a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott, Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének szeptember 23-i nyilvános és rendes ülésérıl. Jelen vannak: - Szabó Márton polgármester, - dr. Csiki Gábor jegyzı, - dr. Ágh Mariann aljegyzı, - Bencze László képviselı, - Greksza János Pál képviselı, - Nagy János képviselı, - Pintér Erzsébet képviselı, - Németh István képviselı, - Molnárné Bártfai Andrea képviselı, - Kerepeszki Mónika képviselı, - Varju Zoltán képviselı, - Nagyné Lehoczki Katalin képviselı, - Sztyehlik Sándor képviselı, - Domonyi Károly képviselı, - Misi József képviselı, - Csikós János képviselı, - Gajdosné Nagy Tímea képviselı, - Polgárné Czerjak Judit képviselı. Igazoltan távol: - Nagy Attila képviselı, - Mala Ferenc alpolgármester. Igazolatlanul távol: -- Állandó tanácskozási joggal meghívottak: - Rafael Oszkár, a Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke, - Sedró János, a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Eseti tanácskozási joggal meghívottak: - Koreny Ida, a Pénzügyi Iroda vezetıje, - Rocsjak Károlyné, a Számviteli Iroda vezetıje, - Soltész Józsefné pénzügyi fımunkatárs, - Tüskéné Varga Mária, a Gerje-Forrás Nonprofit Kft. gazdasági vezetıje, - Bársonyné Pálinkás Éva, az Óvodai Intézmény vezetıje, - Kiss Gábor, a Pilisi Rendırörs parancsnoka, - Dr. Karvázy Domonkos, a Pilisi Egészségház Ingatlanfejlesztı Kft. képviselıje. Egyéb: - Szabó Mártonné, a Pilisi Nép-és Gazdakör elnöke, - Krámer György, az Evangélikus Egyházközség esperese, - Pintér Miklós, az Evangélikus Egyházközség képviselıje, - Zábráczki Jobbik Magyarországért Pilisi tagszervezet elnöke, 1

2 A jegyzıkönyvet Kissné Farkas Anikó vezette és Krizsan Csilla jegyzıi referens készítette el. Szabó Márton polgármester: Köszönti a Képviselı-testület tagjait, és a megjelenteket. Szabó Márton polgármester: megállapítja, hogy a Képviselı-testület szeptember 23.- i, a jelen önkormányzati ciklusban utolsó nyilvános és rendes, illetve zárt ülése 16 óra 20 perckor határozatképes, - ugyanis az ülésen 13 települési képviselı jelen van. Szabó Márton polgármester: kérdezi a Képviselı-testülettıl, hogy az Önkormányzat testületi szerve elfogadja-e a polgármesternek a lejárt határidejő képviselı-testületi határozatok végrehajtásáról szóló írásbeli, polgármesteri beszámolóját? Jegyzıkönyv rögzíti, hogy Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül ügyrendi határozatában, külön kikötés eszközlése nélkül elfogadta Szabó Márton polgármesternek a Képviselı-testület augusztus havi nyilvános és rendes ülésén a lejárt határidejő képviselı-testületi (önkormányzati) határozatok végrehajtásáról szóló írásbeli tájékoztatását és beszámolóját. Jegyzıkönyv rögzíti, hogy Misi József képviselı 16 óra 25 perckor megérkezett a Képviselıtestület ülésezésére szolgáló hivatalos tárgyalóterembe. Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a Képviselı-testület 14 fıvel határozatképes, tovább folytatja munkáját. Szabó Márton polgármester: kérdezi a Képviselı-testület tagjaitól, hogy a Képviselıtestület tagjainak, vagy a képviselı-testület nyilvános és rendes ülésén helyet foglalóknak - a napirendi pontok ismertetése elıtt - van-e kérdésük, észrevételük, hozzászólásuk vagy kiegészíteni valójuk? Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a Képviselı-testület tagjai, illetve a Képviselı-testület nyilvános és rendes ülésén helyet foglalók részérıl nem érkezett kérdés észrevétel, - így Szabó Márton polgármester rátér a tárgyalandó napirendi pontok ismertetésére. Szabó Márton polgármester: Ismerteti az egyes napirendi pontokat. Indítványozza és javasolja, hogy a Képviselı-testület, az általa eredetileg kiadott nyilvános és rendes ülés meghívójában nem szereplı, általa ismertetendı napirendi pontot, az Egyebek napirendi pont alatt sürgısségi indítványként - állásfoglalás és döntéshozatal végett vegye fel: 10./ Napirendi pont: Javaslat az Önkormányzati Miniszter által, az önkormányzatok és jogi személyiségő társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítése évi támogatásának rendjérıl szóló 8/2010. (II.26.) ÖM rendeletében meghatározott pályázaton történı részvételrıl szóló 152/2010. (V.27.) sz. önkormányzati határozat visszavonására. Elıterjesztı: Szabó Márton polgármester Szabó Márton polgármester: másodsorban indítványozza, hogy a Képviselı-testület mai ülésén a zárt ülés napirendi pontjához kapcsolódóan, eseti tanácskozási joggal megjelent személyek nagyságrendjére tekintettel zárt ülés keretein belül kezdje meg munkáját. 2

3 Szabó Márton polgármester: kérdezi a Képviselı-testülettıl, hogy elfogadja-e a Képviselıtestület szeptember 23-i nyilvános és rendes, illetve zárt ülése módosított és kiegészített napirendjét? Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a Képviselı-testület 14 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete szeptember 23-i nyilvános és rendes, illetve zárt ülése módosított és kiegészített napirendjét. Jegyzıkönyv rögzíti, hogy Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete június 23.-i nyilvános és rendes, illetve zárt ülése módosított és kiegészített napirendje, az alábbi: Z á r t k é p v i s e lı-testületi ülés napirendje: 1./ A Közép-Magyarországi Operatív Program keretein belül kiírt, a Pest megyei településközpontok fejlesztése-kisléptékő megyei fejlesztések címő, KMOP /A. kódszámú, komponenső pályázaton Pilis Város Önkormányzata által benyújtott Arculatfejlesztés Pilis Város központjában pályázatához kapcsolódóan, a Kármán József Városi Könyvtár (székhely: 2721 Pilis, Kávai u. 1.) részleges felújításával összefüggı, felmerült pótmunkák költségei fedezete biztosításának vizsgálata. (Zárt ülésen tárgyalandó az Ötv. 12. (4) bekezdés b/ pontja alapján!) Elıterjesztı: Szabó Márton polgármester 2./ E g y e b e k. N y í l t k é p v i s e lı-testületi ülés napirendje: 1./ Beszámoló Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete által 95/2007. (IV.26.) sz. önkormányzati határozatával elfogadott év közötti Gazdasági - Önkormányzati Ciklusprogramja végrehajtásáról. Elıterjesztı: Szabó Márton polgármester 2./ Javaslat Pilis Város Önkormányzata, valamint a fenntartásában és mőködtetésében álló helyi önkormányzati költségvetési szervek (szakfeladatok) évi belsı ellenırzési munkatervének elfogadására (tájékoztató anyag). Elıterjesztı: dr. Csiki Gábor jegyzı 3./ Javaslat a pilisi Egészségház Társasházi Alapító Okirata, a Szervezeti és Mőködési Szabályzata valamint a hozzá kapcsolódó Házirendje elfogadására illetve jóváhagyására. Elıterjesztı: dr. Csiki Gábor jegyzı Közremőködı: dr. Karvázy Domokos ügyvéd, a Pilisi Egészségház Ingatlanfejlesztı Kft. képviseletében 4./ Javaslat a településen mőködı felnıtt háziorvosi, házi gyermekorvosi, valamint fogorvosi szolgáltatást nyújtó egészségügyi vállalkozókkal fennálló vállalkozási (ellátási) szerzıdés felülvizsgálatára, új vállalkozási (ellátási) szerzıdés megkötésére, az egészségügyi vállalkozásokkal - a Pilis, Szent István Park 1. sz. alatti albetétekhez kapcsolódó - üzemeltetési megállapodás megkötésére, az egészségügyi vállalkozásokkal január 30. napján megkötött Megállapodás közös megegyezéssel történı megszüntetésére. Elıterjesztı: dr. Csiki Gábor jegyzı Közremőködı: dr. Karvázy Domokos ügyvéd, a Pilisi Egészségház Ingatlanfejlesztı Kft. képviseletében 3

4 5./ A Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Megállapodás 2. sz. módosításának vizsgálata. Elıterjesztı: Szabó Márton polgármester 6./ Javaslat Pilis Város Önkormányzatának évben elfogadott és jóváhagyott Számviteli Politikája és hozzá kapcsolódó Számlarendje felülvizsgálatára. Elıterjesztı: dr. Csiki Gábor jegyzı 7./ A Novoszolg Oktatási és Szolgáltató Kft. pedagógia intézet létesítésére irányuló együttmőködési megállapodásának, javaslatának vizsgálata. Elıterjesztı: Szabó Márton polgármester Közremőködı: Koblencz Andrea, a Gubányi Károly Általános Iskola igazgatója (2010. év június havi rendes ülése anyagának ismételt tárgyalása, 178/2010.sz. elıterjesztés) 8./ Javaslat a évi Idısek Napjával összefüggı (2010. október 01.) egyszeri kiadások fedezésére. Elıterjesztı: dr. Csiki Gábor jegyzı 9./ Javaslat az Emergency Service Kereskedelmi és Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társasággal december 31. napjáig fennálló szolgáltatási szerzıdés meghosszabbítására (6. sz. szerzıdésmódosítás), a szolgáltatási szerzıdés meghosszabbításához kapcsolódóan Nyáregyháza-Monorierdı-Káva-Bénye-Pilis települések közötti mikrotérségi tárulási megállapodás 3. számú módosítására. Elıterjesztı: Szabó Márton polgármester 10./ Javaslat az Önkormányzati Miniszter által, az önkormányzatok és jogi személyiségő társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítése évi támogatásának rendjérıl szóló 8/2010. (II.26.) ÖM rendeletében meghatározott pályázaton történı részvételrıl szóló 152/2010. (V.27.) sz. önkormányzati határozat visszavonására. Elıterjesztı: Szabó Márton polgármester 11./ E g y e b e k. Jegyzıkönyv rögzíti, hogy Szabó Márton polgármester felkéri a Képviselı-testület nyilvános és rendkívüli ülésén jelen lévı meghívottakat, hagyják el a Képviselı-testület ülésezésére szolgáló hivatalos ülés- és tárgyalótermet. Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a Képviselı-testület 16 óra 25 perc kezdettel zárt ülésen folytatja tovább a munkáját. A Képviselı-testület szeptember 23-i zárt ülése. (Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a Képviselı-testület szeptember 23-i zárt ülésérıl külön Határozatok Tára és jegyzıkönyv készül.) Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a Képviselı-testület szeptember 23-i zárt ülését 16 óra 25 perc kezdettel 16 óra 35 percig tartja meg. Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a Képviselı-testület 16 óra 35 perc kezdettel nyilvános és rendes ülésen folytatja tovább a munkáját. 4

5 (Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a Képviselı-testület szeptember 23-i nyilvános és rendes ülésérıl külön Határozatok Tára és jegyzıkönyv készül.) A Képviselı-testület szeptember 23-i nyilvános és rendes ülésének jegyzıkönyve: Szabó Márton polgármester: Kérdezi, hogy az egyes napirendi pontok érdemi tárgyalása elıtt van-e a Képviselı-testület tagjai, vagy az ülésen megjelentek részérıl valakinek kérdése, észrevétele illetve hozzászólása? Jegyzıkönyv rögzíti, hogy nem érkezett a képviselı-testület tagjai, illetve az ülésen megjelentek részérıl kérdés, észrevétel, javaslat, - így Szabó Márton polgármester rátér a nyilvános és rendes ülés 1./ napirendi pontjának tárgyalására. 1./ Napirendi pont: Beszámoló Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete által 95/2007. (IV.26.) sz. önkormányzati határozatával elfogadott év közötti Gazdasági - Önkormányzati - Ciklusprogramja végrehajtásáról. Elıterjesztı: Szabó Márton polgármester Szabó Márton polgármester: a tárgyalandó napirendi ponthoz kapcsolódóan elıadja, hogy az Önkormányzat Képviselı-testülete által év március hónapjában elfogadott gazdasági ciklusprogramja végrehajtásáról szóló írásbeli beszámoló anyagát a Képviselı-testület és valamennyi szakbizottsága áttekintette. Jómaga, az írásbeli beszámoló anyagához kapcsolódóan az alábbi kiegészítı megállapításokat teszi: a Képviselı-testület még év végén áttekintette az elıtte álló feladatokat és felmérte a hozzá szükséges eszközöket. Rögzíti, a jelenlegi Képviselı-testület alapvetı célja volt a várossá történı avatással összefüggı valódi városfejlesztés és az egyes szolgáltatások nyújtása tekintetében jobb körülmények biztosítása. Ugyancsak fontos feladatának tartotta a jelenlegi Képviselı-testület a település biztonságával és közbiztonságával összefüggı helyzet javítását. Az infrastrukturális fejlesztések tekintetében általa kiemelendı, legfontosabb feladat az úthálózat tervezésével, kivitelezésével, és a hozzá kapcsolódó kiegészítı mőtárgyak elkészítésével, megvalósításával összefüggı feladat volt, - amelynek megvalósítása évben sor került. Ehelyütt említi meg, hogy az Önkormányzat a jelenlegi ciklus részeként is feladatának tartotta a külterületi utak jókarba helyezését, amelynek megvalósítására azonban pénzügyi források hiánya miatt, részleges jelleggel került sor. Ennek részeként, illetve a szükséges döntések eredményeként a település belterületi közigazgatási területén 53 km hosszúságú aszfaltút készült el, amelynek kivitelezése pénzügyi fedezetét az Önkormányzat a év április hónapjában kibocsájtott kötvény ellenértékébıl fedezte. Ugyanakkor rögzíti, hogy az Önkormányzat ezen tárgykörben a jelen ciklus idıtartama alatt 4 db. út építésére, illetve felújítására vonatkozó pályázatot készített elı, - amelybıl 1 db. TEUT pályázat (2008. évi) eredményes volt. Az Önkormányzat az elsıdlegesen mőszaki és infrastrukturális tárgyú beruházásai, céljai megvalósítása érdekében, a jelen önkormányzati ciklusban elıtérbe helyezte a központi pályázati lehetıségek kihasználását, - e körben a szükséges pályázatok figyelését, elıkészítését, benyújtását, nyertes pályázat esetén megvalósítását. Az Önkormányzat a tárgyidıszaki ciklusban 37 db. jelentısebb, e körben EU alapból finanszírozott, vagy de minimis pályázat elıkészítését végezte el, amelybıl az Önkormányzat 5

6 végül is 18 db. pályázatot realizált. Hozzáteszi, hogy ezen pályázatok körében 6 db. pályázat kiemelt, EU alapból finanszírozott pályázat megvalósítására került sor, vagy éppen kerül sor. Az Önkormányzat által realizált nyertes, 18 db. pályázat révén elnyert támogatás összege bruttó Ft., amely támogatáshoz az Önkormányzat által nyújtott önrész összege nem került figyelembe vételre. Rögzíti, hogy az elmúlt négy évben a település közigazgatási területén eszközölt közvetett beruházások értéke mindösszesen bruttó 3 milliárd Ft összeget tesz ki, amely összegben természetesen más szervezetek, így az egyes vállalkozások által eszközölt befektetések is beleértendık. Ennek részeként említi, hogy a település közigazgatási területén megvalósult a települést átszelı Budapest-Cegléd 100a vasútvonal felújítása, amelyhez új mőtárgyak kerültek hozzá kapcsolódóan kivitelezésre (aluljáró). Egyúttal az idei év tavaszán megvalósult a település vasútállomása mellett mindkét oldalon egy, a közösségi közlekedést és a kerékpáros közlekedést is népszerősítı P+R parkoló Az Önkormányzat a jelen ciklus idıtartama alatt is szem elıtt tartotta a legfontosabb kötelezı önkormányzati feladatok ellátásának kötelezettségét: az intézmények folyamatos és biztonságos mőködtetését. Az intézményi gazdálkodáshoz és feladatellátáshoz kapcsolódóan hozta meg a Képviselıtestület azon döntését, melynek részeként az általa addig vállalt alapfokú zenemővészet oktatási feladat ellátását átadta - az önkormányzati törvény és a közoktatási törvény szerinti ún. feladatellátó Pest Megyei Önkormányzat részére. Másodsorban, szintén ezen körhöz kapcsolódóan a Képviselı-testület év elsı negyedévében határozott a településen mőködı szakiskola jogutód nélküli megszüntetésérıl és a szakiskolába járó gyermekek helyzetének elhelyezésérıl, valamely Pest Megyei Önkormányzat fenntartásában álló megyei intézménybe történı járatással. Ugyancsak ezen a területen jelentıs anyagi kötelezettségvállalásra került sor az intézmények részleges felújítását érintıen is, - amelyet a város jegyzıje az írásban elkészített és összeállított beszámolójában részletezett. E körben kiemeli, hogy az Önkormányzat fenntartásában és mőködtetésében valamennyi intézményen belül mőködı tálalókonyhák megújultak. Végezetül rögzíti, hogy az írásbeli beszámoló magában foglalja azokat a legfontosabb, az egyes pályázatokkal összefüggı adattartalmakat. Hozzáteszi, hogy álláspontja szerint van néhány olyan cél és feladat, amely a tárgyidıszaki ciklus idıtartama alatt elsıdlegesen külsı hatások miatt nem valósult meg: ezek az alábbiak: Elsı sorban a települést elkerülı új M 4 gyorsforgalmi út vonatkozó szakasza, másodsorban a települést Nyáregyházával összekötı 4606 j. út felújítása, harmadsorban a település csapadékvíz elvezetését szolgáló rendszer megvalósítása, elsı két esetben a kilátásba helyezett központi források elvonása, utóbbi esetben az Önkormányzati források elégtelensége miatt. Hozzáteszi azonban, hogy ezen utóbbi feladat tekintetében az Önkormányzat - a Gerje-Forrás Kft. és a Polgármesteri Hivatal útján évben megkezdte a csapadékvíz kezelésének min. szikkasztásos módon történı rendezését. Végezetül a jelen önkormányzati ciklusban meghatározott feladatok végrehajtásáról szóló írásbeli és szóbeli beszámolóját azzal zárja, hogy bár a Képviselı-testület a tárgyidıszaki ciklus részeként három alkalommal is tárgyalt a Helyi Építési Szabályzat módosítására irányuló szabályozási anyagot, - a településrendezési tervek módosításai ellenére kijelölt ipari területen, és általában véve a település közigazgatási területén nem jött létre számos munkahely. 6

7 Végezetül szóbeli kiegészítése részeként megköszöni a Képviselı-testület négy éves munkáját, valamint a döntés elıkészítésben részt vevı bizottságok elnökeinek és tagjainak, külsı bizottsági tagjainak munkáját, továbbá megköszöni dr. Csiki Gábor jegyzınek, a Polgármesteri Hivatal, illetve az Önkormányzat fenntartásában és mőködtetésében álló intézmények vezetıinek, munkatársainak az elmúlt négy évben nyújtott tevékenységét, feladatellátását. Végezetül köszöni azok kritikáját is, akik hozzászólásaikkal az Önkormányzat feladatellátását, végzését segítették. Szabó Márton polgármester: Kérdezi a Településfejlesztési és Városgazdálkodási Bizottságot: vizsgálták-e az anyagot, és mi az elıterjesztéssel összefüggı álláspontjuk. Greksza János a Településfejlesztési és Városgazdálkodási Bizottság elnöke: Ismerteti a Bizottság állásfoglalását, mely az alábbi: Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Településfejlesztési és Városgazdálkodási Bizottsága - külön kikötés eszközlése nélkül - elfogadásra javasolja a Képviselı-testület részére Pilis Város Önkormányzata év közötti idıszakra vonatkozó Önkormányzati Ciklusprogramja végrehajtásáról szóló - dr. Csiki Gábor jegyzı által elkészített és összeállított - beszámoló anyagát. Szabó Márton polgármester: Kérdezi a Kulturális, Oktatási, Sport és Ifjúsági Bizottságot: vizsgálták-e az anyagot, és mi az elıterjesztéssel összefüggı álláspontjuk. Polgárné Czerjak Judit a Kulturális, Oktatási, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke: Ismerteti a Bizottság állásfoglalását, mely az alábbi: A Kulturális, Oktatási, Sport és Ifjúsági Bizottság - külön kikötés eszközlése nélkül - elfogadásra javasolja a Képviselı-testület részére Pilis Város Önkormányzatának Képviselıtestülete által 95/2007. (IV.26.) sz. önkormányzati határozatával elfogadott év közötti Gazdasági - Önkormányzati - Ciklusprogramja végrehajtásáról szóló írásbeli beszámoló anyagát. Szabó Márton polgármester: Kérdezi a Pénzügyi Bizottságot: vizsgálták-e az anyagot, és mi az elıterjesztéssel összefüggı álláspontjuk. Varju Zoltán a Pénzügyi Bizottság elnöke: Ismerteti a Bizottság állásfoglalását, mely az alábbi: A Pénzügyi Bizottság - külön kikötés eszközlése nélkül - elfogadásra javasolja a Képviselıtestület részére - dr. Csiki Gábor jegyzı által elkészített, a település polgármestere által benyújtott - Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete által 95/2007. (IV.26.) sz. önkormányzati határozatával elfogadott, a év közötti Gazdasági - Önkormányzati - Ciklusprogramja végrehajtásáról szóló írásbeli beszámoló anyagát. Szabó Márton polgármester: Kérdezi a Kommunikációs, Regionális és Európai Uniós Bizottságot: vizsgálták-e az anyagot, és mi az elıterjesztéssel összefüggı álláspontjuk. Domonyi Károly a Kommunikációs, Regionális és Európai Uniós Bizottság elnöke: Ismerteti a Bizottság állásfoglalását, mely az alábbi: A Kommunikációs, Regionális és Európai Uniós Bizottság - külön kikötés eszközlése nélkül - elfogadásra javasolja a Képviselı-testület részére Pilis Város Önkormányzata év 7

8 közötti idıszakra vonatkozó Önkormányzati Ciklusprogramja végrehajtásáról szóló, elkészített írásbeli beszámoló anyagát. Szabó Márton polgármester: Kérdezi a Közbiztonsági és Bőnmegelızési Bizottságot: vizsgálták-e az anyagot, és mi az elıterjesztéssel összefüggı álláspontjuk. Csikós János a Közbiztonsági és Bőnmegelızési Bizottság elnöke: Ismerteti a Bizottság állásfoglalását, mely az alábbi: A Közbiztonsági és Bőnmegelızési Bizottság - külön kikötés eszközlése nélkül - elfogadásra javasolja a Képviselı-testület részére Pilis Város Önkormányzata év közötti idıszakra vonatkozó Önkormányzati Ciklusprogramja végrehajtásáról szóló, elkészített írásbeli beszámoló anyagát. Szabó Márton polgármester: Kérdezi a Szociális és Egészségügyi Bizottságot: vizsgálták-e az anyagot, és mi az elıterjesztéssel összefüggı álláspontjuk. Nagy János a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: Ismerteti a Bizottság állásfoglalását, mely az alábbi: Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének Szociális-és Egészségügyi Bizottsága - külön kikötés eszközlése nélkül - elfogadásra javasolja a Képviselı-testület részére - dr. Csiki Gábor jegyzı által elkészített, Szabó Márton polgármester által benyújtott - Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete által 95/2007. (IV.26.) sz. önkormányzati határozatával elfogadott év közötti Gazdasági - Önkormányzati - Ciklusprogramja végrehajtásáról szóló írásbeli beszámoló anyagát. Csikós János képviselı: képviselıként gratulál az Önkormányzatnak az eddig elért eredményeihez. Véleménye szerint a tárgyidıszaki ciklusprogram részeként elkészített, és írásban összeállított beszámoló anyaga mintaértékő azzal, a kiegészítéssel hogy véleménye szerint is a pályázati lehetıségeket és az egyes pályázatokat bemutató fejezeti leírás még kiegészíthetı lett volna. Jómaga, nem csak az írásban leírt beszámoló anyagából, hanem a Képviselı-testület munkájából is építkezve rögzíti, hogy az Önkormányzatnak a tárgyidıszaki ciklusprogram részeként a testvérvárosi kapcsolatok fejlesztésére nagyobb hangsúlyt kellett volna fektetnie, és általában az együttmőködés, kezdeményezés területét jobban el kellett volna mélyítenie. Szabó Márton polgármester: megköszöni Csikós János képviselı építı jellegő hozzászólását, és észrevételét a tárgyidıszaki ciklus végrehajtásáról szóló írásbeli beszámoló tartalmával kapcsolatban. Gajdosné Nagy Tímea képviselı: jómaga megköszöni dr. Csiki Gábor jegyzı munkáját, különös tekintettel a tárgyidıszaki ciklus végrehajtásáról szóló írásbeli beszámolóra. Maga részérıl ugyanakkor dilemmában van a tekintetben, hogy az egyes önkormányzati pályázatokkal összefüggı önkormányzati források megteremtése érdekében az Önkormányzatnak reális lehetısége volt-e a kötvény kibocsájtására mivel könnyő ezen kötvénykibocsájtás ellenértéke terhére beruházásokat eszközölni. Kérdezi, hogy a CHF-HUF devizaárfolyam változása milyen mértékő befolyással van az Önkormányzat által tárgyévre vonatkozólag fizetendı tıke és kamat mértékére? Álláspontja szerint az Önkormányzatnak a jövıre nézve következetesebben foglalkozni kell a lakosság szociális helyzetét érintı körülmények javításával. 8

9 Másrészrıl problémát jelent véleménye szerint az is, hogy jelentıs számú, óvodás korú és iskolás korú gyermek más-más településen kezdi meg iskolai tanulmányait, figyelemmel az oktatás-nevelés minıségére, körülményeire. Álláspontja szerint, a gazdaság élénkítése érdekében az önkormányzati beruházások elıkészítésénél a helyi vállalkozásokat elıtérbe kell helyezni. Végezetül az infrastrukturális területhez kapcsolódóan hozzáteszi, hogy az Önkormányzat tulajdonában lévı épületek egy részénél került sor az épületek akadálymentesítésére, amely feladatellátás határideje információi szerint december hó 31. napja. Szabó Márton polgármester: elıadja, hogy az Önkormányzat alapjában véve eddig is és a jövıben is igyekszik elıtérbe helyezni a helyi vállalkozásokat és egyes szolgáltató egységeket, az egyes önkormányzati beruházások elıkészítése és lebonyolítása során. Azonban e tekintetben a közbeszerzési törvény kötelezı elıírásokat tartalmaz valamennyi állami, valamint önkormányzati fenntartású költségvetési szervre, - meghatározott értékhatár felett. Hozzáteszi, hogy állásfoglalása szerint az Önkormányzat által folytatott, az egyes beszerzések tárgyában kiírt pályázati út elıtérbe helyezése jelentıs erıforrás megtakarítást is jelenthet egy-egy, - adott pályázatot kiíró által is preferált közszolgáltatási terület hiányosságainak megszüntetése érdekében is. Szabó Márton polgármester: megállapítja, hogy a Képviselı-testület tagjainak a tárgyalandó napirendi ponthoz kapcsolódóan nincs további, kifejezett érdemi kérdésük, kiegészítésük, vagy állásfoglalásuk. Jelzi a Képviselı-testületnek, hogy a maga részérıl egyetért Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete által 95/2007. (IV.26.) sz. önkormányzati határozatával elfogadott év közötti Gazdasági - Önkormányzati - Ciklusprogramja beszámolójának elfogadására irányuló bizottsági határozati javaslatok tartalmával és céljával. Kéri a Képviselı-testület tagjait, hogy aki elfogadja Pilis Város Önkormányzatának év közötti Gazdasági - Önkormányzati Ciklusprogramjáról szóló beszámoló anyagát, - az kézfeltartással jelezze. A Képviselı-testület 14 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett, az alábbi határozatot hozta: 233/2010. (IX.23.) sz. önkormányzati határozat Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított évi LXV. törvény 91. -a - elfogadja és tudomásul veszi a Képviselı-testület által meghozott 95/2007. (IV. 26.) sz. önkormányzati határozatával elfogadott, Pilis Város Önkormányzata év közötti idıtartamra vonatkozó gazdasági (önkormányzati ciklus) programjáról szóló - a határozat mellékletét képezı - írásbeli beszámolóját. Felelıs: Szabó Márton polgármester Határidı: azonnal. Szabó Márton polgármester: Kérdezi a Képviselı-testület tagjait, hogy van-e valakinek még kérdése, észrevétele, javaslata az 1./ napirendi ponthoz kapcsolódóan? Jegyzıkönyv rögzíti, hogy nem érkezett a képviselı-testület tagjai felıl további kérdés, észrevétel, javaslat, - így Szabó Márton polgármester rátér a nyilvános és rendes ülés 2./ napirendi pontjának megtárgyalására. 9

10 2./ Napirendi pont: Javaslat Pilis Város Önkormányzata, valamint a fenntartásában és mőködtetésében álló helyi önkormányzati költségvetési szervek (szakfeladatok) évi belsı ellenırzési munkatervének elfogadására (tájékoztató anyag). Elıterjesztı: dr. Csiki Gábor jegyzı Szabó Márton polgármester: felkéri a tájékoztató anyag részleteinek ismertetésére dr. Csiki Gábor jegyzıt. dr. Csiki Gábor jegyzı: a tárgyalandó napirendi ponthoz kapcsolódóan elıadja, hogy az Önkormányzat, valamint az Önkormányzat fenntartásában és mőködtetésében álló helyi önkormányzati költségvetési szervek évi belsı ellenırzési munkaterve kidolgozására irányuló szakmai egyeztetés még nem zárult le Majláth Konrád Konstatin belsı ellenırzési vezetı, valamint jómaga, Polgármesteri Hivatal jegyzıje között. E körülményre figyelemmel indítványozza a Képviselı-testületnek, hogy a napirendi pont tárgyát érdemben az új összetételő Képviselı-testület a Képviselı-testület év október havi, elsı rendes ülésén vizsgálja meg. E körülményre figyelemmel kéri ügyrendi természető és jellegő tájékoztatója tudomásul vételét. Jegyzıkönyv rögzíti, hogy Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testület meghallgatta dr. Csiki Gábor jegyzınek a tárgyalandó napirendi pont tárgyában tett elızetes, illetve ügyrendi természető, szóbeli tájékoztatását. Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a Képviselı-testület 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy foglal állást, hogy a Képviselı-testület a Pilis Város Önkormányzata, valamint az Önkormányzat fenntartásában és mőködtetésében álló helyi önkormányzati költségvetési szervek (szakfeladatok) évi belsı ellenırzési munkatervét bemutató anyagot a Képviselı-testület év október havi rendes ülésén tárgyalja meg, tőzze napirendjére. Szabó Márton polgármester: Kérdezi a Képviselı-testület tagjait, hogy van-e valakinek még kérdése, észrevétele, javaslata a 2./ napirendi ponthoz kapcsolódóan? Jegyzıkönyv rögzíti, hogy nem érkezett a képviselı-testület tagjai felıl további kérdés, észrevétel, javaslat, - így Szabó Márton polgármester rátér a nyilvános és rendes ülés 3./ napirendi pontjának megtárgyalására. 3./ Napirendi pont: Javaslat a pilisi Egészségház Társasházi Alapító Okirata, a Szervezeti és Mőködési Szabályzata valamint a hozzá kapcsolódó Házirendje elfogadására illetve jóváhagyására. Elıterjesztı: dr. Csiki Gábor jegyzı Közremőködı: dr. Karvázy Domokos ügyvéd, a Pilisi Egészségház Ingatlanfejlesztı Kft. képviseletében Szabó Márton polgármester: a tárgyalandó napirendi pont bevezetése részeként ezúton tájékoztatja a Képviselı-testület tagjait arról, hogy Pilis Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala leegyeztette a településen tervezett új pilisi Egészségház mőködtetésével és fenntartásával összefüggı, továbbá a társasház alapításával kapcsolatos jogi, elıkészítı anyagot. Jelzi a Képviselı-testület részére, hogy az írásbeli anyagot dr. Karvázy Domokos ügyvéd és dr. Csiki Gábor jegyzı állította össze, közvetlen egyeztetés 10

11 után. Indítványozza a Képviselı-testületnek, hogy e tárgyban hallgassa meg dr. Karvázy Domokos ügyvéd Urat. Dr. Karvázy Domokos ügyvéd: elıadja, hogy a Polgármesteri Hivatal jogi képviselıjével történt egyeztetést követıen végleges jelleggel összeállításra került az elıterjesztés mellékletét képezı, a Pilisi Egészségház társasház Alapító Okirata, valamint a társasház Szervezeti és Mőködési Szabályzata, továbbá a Szervezeti és Mőködési Szabályzat mellékletét képezı Házirend. Tekintettel arra, hogy a társasházi Alapító Okirat a haszonélvezı önkormányzat számára is megfelelı garanciát nyújt a haszonélvezeti jog alapítására és korlátozásmentes mőködtetésére, e körülményre figyelemmel a maga részérıl javasolja a Képviselı-testület számára az Alapító Okirat Képviselı-testület általi elfogadását. dr. Csiki Gábor jegyzı: szót kér. Elıadja, hogy a jelen napirendi pont anyaga részeként elıterjesztett, a társasház Szervezeti és Mőködési Szabályzata, valamint a hozzá kapcsolódó Házirend alapvetıen tájékoztató jellegőek, mivel a társasház Szervezeti és Mőködési Szabályzata valamint Házirendje elfogadása kizárólag az ingatlan tulajdonosok közösségének joga. Tekintettel arra, hogy a jelen társasház esetében, a társasház kizárólag a Pilisi Egészségház Ingatlanfejlesztı Kft. kizárólagos 1/1 arányú tulajdonában áll, e körülményre figyelemmel ezen szervezeti dokumentumok önkormányzat általi láttamoztatása alapvetıen a hét fél közötti jó együttmőködési viszony eredménye. Ezzel ellentétben az elıterjesztés részeként becsatolt, a társasház Alapít Okirata fontos garanciális jogokat és kötelezettségeket fogalmaz meg mindkét fél irányába, egyrészrıl a társasház alapítása, valamint másrészrıl a haszonélvezeti jog létesítése és esetleges megszőnése, megszüntetése tekintetében. Áttanulmányozva a társasház Alapító Okiratának tervezetét rögzíti, hogy az Alapító Okiratban rögzített 15 db. társasházi albetéthez kapcsolat mőszaki adatállomány pontos, így a bejegyzésre alkalmas. Egyúttal a jegyzıkönyv számára rögzíti, hogy a társasházi Alapító Okiratban foglaltak a Ptk alatt írottakkal összhangban vannak. Szabó Márton polgármester: Kérdezi a Településfejlesztési és Városgazdálkodási Bizottságot: vizsgálták-e az anyagot, és mi az elıterjesztéssel összefüggı álláspontjuk. Greksza János a Településfejlesztési és Városgazdálkodási Bizottság elnöke: Ismerteti a Bizottság állásfoglalását, mely az alábbi: 1./ Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Településfejlesztési és Városgazdálkodási Bizottsága - külön kikötés eszközlése nélkül - elfogadásra javasolja a Képviselı-testület részére a pilisi Szent István Parki Egészségház Társasházi Alapító Okiratának dr. Karvázy Domokos ügyvéd által szerkesztett, dr. Csiki Gábor jegyzı által áttekintett tervezetét. 2./ A Településfejlesztési és Városgazdálkodási Bizottsága egyúttal tudomásul veszi a pilisi Szent István Parki Egészségház Társasháza Szervezeti és Mőködési Szabályzatában valamint a hozzá kapcsolódó Házirendje-tervezetében foglaltakat. Szabó Márton polgármester: Kérdezi a Pénzügyi Bizottságot: vizsgálták-e az anyagot, és mi az elıterjesztéssel összefüggı álláspontjuk. Varju Zoltán a Pénzügyi Bizottság elnöke: Ismerteti a Bizottság állásfoglalását, mely az alábbi: 11

12 1./ A Pénzügyi Bizottság - külön kikötés eszközlése nélkül - elfogadásra javasolja a Képviselı-testület részére a pilisi Szent István Parki Egészségház Társasházi Alapító Okiratának dr. Karvázy Domokos ügyvéd által szerkesztett, dr. Csiki Gábor jegyzı által áttekintett tervezetét. 2./ A Pénzügyi Bizottság egyúttal tudomásul veszi a pilisi Szent István Parki Egészségház Társasháza Szervezeti és Mőködési Szabályzatában valamint a hozzá kapcsolódó Házirendjetervezetében foglaltakat. Szabó Márton polgármester: Kérdezi a Szociális és Egészségügyi Bizottságot: vizsgálták-e az anyagot, és mi az elıterjesztéssel összefüggı álláspontjuk. Nagy János a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: Ismerteti a Bizottság állásfoglalását, mely az alábbi: Jegyzıkönyv rögzíti, hogy Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének Szociális-és Egészségügyi Bizottsága dr. Csiki Gábor jegyzı elıterjesztése alapján - 3 igen szavazattal, és 3 tartózkodás mellett érdemben nem foglalt állást, nem hozott döntést a pilisi Egészségház Társasházi Alapító Okirata elfogadására, illetve a Társasház Szervezeti és Mőködési Szabályzata valamint a hozzá kapcsolódó Házirendje tudomásul vételére irányuló határozati javaslatok (indítványok) tárgyában. Csikós János képviselı: kérdezi dr. Karvázy Domokos ügyvédtıl, hogy az általa képviselt gazdálkodó szervezet valósított e meg és üzemeltet-e hasonló, illetve javasolt megoldással megegyezı konstrukciójú egészségházat? Dr. Karvázy Domokos ügyvéd: Csikós János képviselı kérdésére válaszul elıadja, hogy a cég immár több mint egy éve Kaposváron és Szolnokon üzemeltetet, hasonló konstrukciójú orvosi rendelıt, illetve egészségházat. Szabó Márton polgármester: megállapítja, hogy a Képviselı-testület tagjainak a tárgyalandó napirendi ponthoz kapcsolódóan nincs több érdemi kérdésük, kiegészítésük, vagy állásfoglalásuk. A maga részérıl elfogadásra javasolja a pilisi Egészségház Társasházi Alapító Okirata elfogadását, illetve a Társasház Szervezeti és Mőködési Szabályzata valamint a hozzá kapcsolódó Házirendje tudomásul vételére irányuló határozati javaslatokat, kéri a Képviselıtestület tagjait, hogy aki elfogadja a pilisi Egészségház Társasházi Alapító Okirata elfogadását, illetve a Társasház Szervezeti és Mőködési Szabályzata valamint a hozzá kapcsolódó Házirendje tudomásul vételére irányuló határozati javaslatokat, - az kézfeltartással jelezze. A Képviselı-testület 13 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodás mellett, az alábbi határozatot hozta: 234/2010. (IX.23.) sz. önkormányzati határozat 1.1./ Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Pilisi Egészségház Ingatlanfejlesztı Kft. (székhely: 1163 Budapest, Ballada u. 13.) beruházó által elıterjesztettek szerint, a Pilis Város ingatlan-nyilvántartásban 2841/4 hrsz alatt felvett, természetben 2721 Pilis, Szent István park 1. szám alatt található, 1867 m2 alapterülető belterületi ingatlanra, Pilis Város jegyzıje által év augusztus hó 24. napján kiadott, /

13 iktatószámú, jogerıs építési engedély, valamint az azt módosító, május hó 25. napján kiadott, /2010. sz. módosító jogerıs építési engedély alapján kivitelezett, nettó 1178,57 m2 hasznos alapterülető Orvosi Rendelı (Pilisi Egészségház) megjelöléső épület társasházzá történı alakítása tárgyában, - az ingatlan vonatkozásában tervezett haszonélvezeti jog várományosaként, a Beruházó által szeptember hónapjában benyújtott, - a határozat mellékletét képezı - Társasházi Alapítói Okirat tartalmával egyetért, a Társasház alapításához írásban hozzájárul. A Társasház neve: Szent István Parki Egészségház Társasház. A Társasház címe: 2721 Pilis, Szent István Park 1. A Társasház tulajdonosa (valamennyi albetét tekintetében): Pilisi Egészségház Ingatlanfejlesztı Kft. (székhely: 1163 Budapest, Ballada u. 13.) 1.2./ A Képviselı-testület egyúttal úgy dönt, hogy a Pilisi Egészségház Ingatlanfejlesztı Kft. (székhely: 1163 Budapest, Ballada u. 13.) által elıterjesztettek szerint, az 1.1./ alpont szerinti Orvosi Rendelı (Pilisi Egészségház) megjelöléső épület társasházzá történı alakítása tárgyában, a Beruházó által szeptember hónapjában benyújtott, - a határozat mellékletét képezı - Szent István Parki Egészségház Társasház Szervezeti és Mőködési Szabályzata, valamint a Szervezeti és Mőködési Szabályzat mellékletét képezı Házirend ingatlantulajdonos által kiadását és hatályba léptetését tudomásul veszi. 1.3./ A Képviselı-testület rögzíti, hogy az ingatlan tulajdonosa, valamint a haszonélvezeti jog jogosultja között létrejött, nem részletezett és szabályozott kérdések tekintetében, - a Társasház mőködésére elsıdlegesen irányadó Szervezeti és Mőködési Szabályzatban nem szabályozott kérdések tekintetében - a Szirt Invest Kft. (székhely: 1163 Budapest, ballada u. 13.) projekt alapító, a Pilisi Egészségház Ingatlanfejlesztı Kft. (székhely: 1163 Budapest, Ballada u. 13.) beruházó, valamint Pilis Város Önkormányzata (székhely: 2721 Pilis, Kossuth L. u. 47.), mint az egészségügyi közszolgáltatási feladatok címzettje között december 17-e napján megkötött együttmőködési megállapodás, valamint az azt részletezı, a Pilisi Egészségház Ingatlanfejlesztı Kft. (székhely: 1163 Budapest, Ballada u. 13.) beruházó, valamint Pilis Város Önkormányzata (székhely: 2721 Pilis, Kossuth L. u. 47.), mint az egészségügyi közszolgáltatási feladatok címzettje között megkötendı üzemeltetési megállapodás rendelkezései az irányadók. 1.4./ A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy Pilis Város Önkormányzata nevében a Pilisi Egészségház Ingatlanfejlesztı Kft.-vel (székhely: 1163 Budapest, Ballada u. 13.) az 1.1./ alpontban rögzített Orvosi Rendelı épületnek Pilis Város Önkormányzata mőködtetésébe kerülı albetétei tekintetében, a haszonélvezeti jog ellenértéken történı alapítására vonatkozó külön megállapodást, a Polgári Törvénykönyv a alapján kösse meg. 2.1./ A Képviselı-testület úgy dönt, hogy a Pilisi Egészségház Ingatlanfejlesztı Kft.-vel (székhely: 1163 Budapest, Ballada u. 13.) az 1.1./ alpont szerinti Orvosi Rendelı (Pilisi Egészségház) megjelöléső épületnek Pilis Város Önkormányzata haszonélvezetébe kerülı albetétei üzemeltetésére, az üzemeltetés jogi, pénzügyi, és mőszaki feltételeire vonatkozólag kötendı, - a határozat mellékletét képezı - üzemeltetési megállapodást elfogadja, és jóváhagyja. 13

14 2.2./ A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Önkormányzat nevében a Pilisi Egészségház Ingatlanfejlesztı Kft.-vel (székhely: 1163 Budapest, Ballada u. 13.) az 1.1./ alpontban rögzített Orvosi Rendelı (Pilisi Egészségház) megjelöléső épületnek Pilis Város Önkormányzata haszonélvezetébe kerülı albetétei üzemeltetésére, az üzemeltetés jogi, pénzügyi, és mőszaki feltételeire vonatkozólag kötendı, - a határozat mellékletét képezı - üzemeltetési megállapodást kösse meg. 3./ A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1./ és 2./ pontban foglalt döntésrıl írásban értesítse dr. Karvázy Domonkos ügyvédet (1162 Budapest, Budapesti út 238.) a Pilisi Egészségház Ingatlanfejlesztı Kft. jogi képviselıjét. 4./ A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1./ és 2./ pontban nem részletezett feladatok végrehajtására, és e körben a még szükségessé váló egyéb jognyilatkozatok kiadására tegye meg a megfelelı intézkedéseket. Felelıs: Szabó Márton polgármester Határidı: azonnal, dr. Karvázy Domonkos (1162 Budapest, Budapesti út 238.) a Pilisi Egészségház Ingatlanfejlesztı Kft. jogi képviselıjének a döntésrıl történı értesítésre a döntést követı 3 napon belül, a haszonélvezeti jog alapítására vonatkozó külön megállapodás, valamint az üzemeltetési megállapodás aláírására: szeptember hó 30. Szabó Márton polgármester: Kérdezi a Képviselı-testület tagjait, hogy van-e valakinek még kérdése, észrevétele, javaslata a 3./ napirendi ponthoz kapcsolódóan? Jegyzıkönyv rögzíti, hogy nem érkezett a képviselı-testület tagjai felıl további kérdés, észrevétel, javaslat, - így Szabó Márton polgármester rátér a nyilvános és rendes ülés 4./ napirendi pontjának megtárgyalására. 4./ Napirendi pont: Javaslat a településen mőködı felnıtt háziorvosi, házi gyermekorvosi, valamint fogorvosi szolgáltatást nyújtó egészségügyi vállalkozókkal fennálló vállalkozási (ellátási) szerzıdés felülvizsgálatára, új vállalkozási (ellátási) szerzıdés megkötésére, az egészségügyi vállalkozásokkal - a Pilis, Szent István Park 1. sz. alatti albetétekhez kapcsolódó - üzemeltetési megállapodás megkötésére, az egészségügyi vállalkozásokkal január 30. napján megkötött Megállapodás közös megegyezéssel történı megszüntetésére. Elıterjesztı: dr. Csiki Gábor jegyzı Közremőködı: dr. Karvázy Domokos ügyvéd, a Pilisi Egészségház Ingatlanfejlesztı Kft. képviseletében Szabó Márton polgármester: a tárgyalandó napirendi pont részeként, bevezetésében elıadja, hogy az Önkormányzat vezetése az elmúlt napokban befejezte a pilisi Egészségház keretein belül mőködtetni tervezett Egészségügyi alapellátást nyújtó felnıtt háziorvosokkal, és házi gyermekorvosokkal kapcsolatos egyeztetı tárgyalásokat, egyrészrıl az egészségügyi alapellátási jogviszony keretét képezı ellátási szerzıdés felülvizsgálatát, másodsorban a felek között január 30. napján megkötött pénzügyi-és üzemeltetési tárgyú Megállapodás közös megegyezéssel történı megszüntetését, valamint az új orvosi rendelı: a pilisi Egészségház területén kialakított orvosi rendelık fenntartását és mőködtetését illetıen. A felek képviselıi által lefolytatott egyeztetı tárgyalás eredménye alapján készítette el a Polgármesteri Hivatal jegyzıje a jelen elıterjesztés tárgyát képezı három szerzıdési 14

15 dokumentumot, amelybıl az I. szerzıdési dokumentum vonatkozik a felek közötti orvosszakmai illetve egyéb, így kiemelten helyettesítési jogviszonyt szabályozó új ellátási szerzıdés szakterületére, a II. szerzıdési dokumentum rögzíti a felek között január hó 30. napján megkötött megállapodás közös megegyezéssel történı megszüntetésére vonatkozó javaslatot, míg a 3. szerzıdési dokumentum fogalmazza meg a felek között létrejött, a Pilisi Egészségház mőködtetésével és fenntartásával, továbbá üzemeltetésével kapcsolatos jogviszonyokat, kérdéseket. A részletek ismertetésére átadja a szót dr. Csiki Gábor jegyzı részére. dr. Csiki Gábor jegyzı: az elıterjesztéshez kapcsolódóan kiegészítésképpen elıadja, hogy ezen, azonos logikai szempontok szerint felépülı szerzıdési dokumentumok, - a településen mőködı fogorvosokkal, illetve fogorvosok eszközeinek karbantartását végzı vállalkozóval még nem kerültek teljeskörően leegyeztetésre. E körülményre figyelemmel indítványozza a Képviselı-testületnek, hogy az Önkormányzat testületi szerve a fogorvosokkal kapcsolatos szerzıdéses jogviszonyok vizsgálatát soron következı rendes testületi ülésén, év október hónapjában tőzze napirendjére. Jómaga, a jelen napirendi pont részeként jelzi továbbá, hogy az egészségügyi alapellátást nyújtó vállalkozók által jelzett kérésnek megfelelıen, a Polgármesteri Hivatal jegyzıjeként ketté osztotta az eredetileg háromoldalú szerzıdéses jogviszonyként értelmezett üzemeltetési megállapodást két szerzıdési dokumentumra: egyrészrıl az egészségügyi vállalkozók és az Önkormányzat közötti, másrészrıl az Önkormányzat és a Beruházó közötti szerzıdési dokumentumra, jogviszonyokra, - amely anyagok tegnap elıtti nap (a Pénzügyi Bizottság ülésével párhuzamosan) az írásbeli elıterjesztés anyagához hozzácsatolásra kerültek. Szabó Márton polgármester: Kérdezi a Településfejlesztési és Városgazdálkodási Bizottságot: vizsgálták-e az anyagot, és mi az elıterjesztéssel összefüggı álláspontjuk. Greksza János a Településfejlesztési és Városgazdálkodási Bizottság elnöke: Ismerteti a Bizottság állásfoglalásait, mely az alábbiak: I. 1./ Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Településfejlesztési és Városgazdálkodási Bizottság meghallgatta dr. Csiki Gábor jegyzı részletes tájékoztatását a településen mőködı felnıtt háziorvosi, házi gyermekorvosi, valamint fogorvosi szolgáltatást nyújtó egészségügyi vállalkozókkal fennálló vállalkozási (ellátási) szerzıdés felülvizsgálatára, új vállalkozási (ellátási) szerzıdés megkötésére, az egészségügyi vállalkozásokkal - a Pilis, Szent István Park 1. sz. alatti albetétekhez kapcsolódó - üzemeltetési megállapodás megkötésére, az egészségügyi vállalkozásokkal január 30. napján megkötött Megállapodás közös megegyezéssel történı megszüntetése tárgyában. 2./ Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Településfejlesztési és Városgazdálkodási Bizottság javasolja a Képviselı-testületnek, hogy Pilis Város Önkormányzata a településen mőködı felnıtt háziorvosi, házi gyermekorvosi szolgáltatást nyújtó egészségügyi vállalkozókkal a 258/2010. sz. elıterjesztés 3. sz. mellékletét képezı ún. üzemeltetési megállapodás-tervezetét, december 01. napi hatállyal kösse meg. II. 1./ Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Településfejlesztési és Városgazdálkodási Bizottsága meghallgatta dr. Csiki Gábor jegyzı részletes tájékoztatását a településen mőködı felnıtt háziorvosi, házi gyermekorvosi, valamint fogorvosi szolgáltatást nyújtó egészségügyi vállalkozókkal fennálló vállalkozási (ellátási) szerzıdés felülvizsgálatára, új vállalkozási (ellátási) szerzıdés megkötésére, az egészségügyi 15

16 vállalkozásokkal - a Pilis, Szent István Park 1. sz. alatti albetétekhez kapcsolódó - üzemeltetési megállapodás megkötésére, az egészségügyi vállalkozásokkal január 30. napján megkötött Megállapodás közös megegyezéssel történı megszüntetése tárgyában. 2./ A Településfejlesztési és Városgazdálkodási Bizottság - külön kiegészítés, kikötés megtétele nélkül - javasolja a Képviselı-testület részére, hogy Pilis Város Önkormányzata a településen mőködı felnıtt háziorvosi, házi gyermekorvosi szolgáltatást nyújtó egészségügyi vállalkozókkal a) a 258/2010. sz. elıterjesztés 1. sz. mellékletét képezı, a felek közötti szakmai feladatellátási, egészségügyi szakmai felelısségi, helyettesítési, valamint a mőködtetési jog átszállását, átruházását rögzítı új vállalkozási (ellátási) szerzıdést, december 01. napi hatállyal kösse meg, valamint b) a 258/2010. sz. elıterjesztés 2. sz. mellékletét képezı, a felek között, a Pilis Város ingatlannyilvántartásban 2839 hrsz. alatt felvett, természetben 2721 Pilis, Rákóczi u. 40. szám alatti Orvosi Rendelı alapellátó helyiségei mőködtetésével kapcsolatban bevezetett és alkalmazott üzemeltetési hozzájárulás megállapítása, számlázása és megfizetése kapcsán január 30. napján megkötött Megállapodás november 30. napjára, közös megegyezéssel történı megszüntetésére irányuló szerzıdésmegszüntetı okiratot, november 30. napi hatállyal kösse meg (írja alá). Szabó Márton polgármester: Kérdezi a Pénzügyi Bizottságot: vizsgálták-e az anyagot, és mi az elıterjesztéssel összefüggı álláspontjuk. Varju Zoltán a Pénzügyi Bizottság elnöke: Ismerteti a Bizottság állásfoglalásait, mely az alábbiak: I. 1./ A Pénzügyi Bizottság meghallgatta dr. Csiki Gábor jegyzı által elıterjesztettek szerint, a településen mőködı felnıtt háziorvosi, házi gyermekorvosi, valamint fogorvosi szolgáltatást nyújtó egészségügyi vállalkozókkal fennálló vállalkozási (ellátási) szerzıdés felülvizsgálatára, új vállalkozási (ellátási) szerzıdés megkötésére, az egészségügyi vállalkozásokkal - a Pilis, Szent István Park 1. sz. alatti al betétekhez kapcsolódó - üzemeltetési megállapodás megkötésére, az egészségügyi vállalkozásokkal január 30. napján megkötött Megállapodás közös megegyezéssel történı megszüntetésére vonatkozó elıterjesztést. 2./ A Pénzügyi Bizottság önálló indítványként - javasolja a Képviselı-testület részére, hogy amennyiben az egészségügyi vállalkozó a háziorvosi jellegő alap feladat körein túlmenıen, a részére biztosított helyiség területén profitorientált tevékenységet folytat, abban az esetben jelképes bérleti díj jogcímén havi Ft összegő bérleti díjat fizessen Pilis Város Önkormányzatának részére. II. 1./ A Pénzügyi Bizottság meghallgatta dr. Csiki Gábor jegyzı által elıterjesztettek szerint, a településen mőködı felnıtt háziorvosi, házi gyermekorvosi, valamint fogorvosi szolgáltatást nyújtó egészségügyi vállalkozókkal fennálló vállalkozási (ellátási) szerzıdés felülvizsgálatára, új vállalkozási (ellátási) szerzıdés megkötésére, az egészségügyi vállalkozásokkal - a Pilis, Szent István Park 1. sz. alatti al betétekhez kapcsolódó - üzemeltetési megállapodás megkötésére, az egészségügyi vállalkozásokkal január 30. napján megkötött Megállapodás közös megegyezéssel történı megszüntetésére vonatkozó elıterjesztését. 16

17 2./ A Pénzügyi Bizottság önálló indítványként - javasolja a Képviselı-testület részére, hogy Pilis Város Önkormányzata az ún. pilisi Egészségház épületén belül, az egészségügyi alap-és szakellátást szolgáló helyiségek, valamint az intézmény ún. közös területei festésének, mázolásának esedékességét, szükségességét 10 év idıtartamban határozza meg. III. 1./ A Pénzügyi Bizottsága meghallgatta dr. Csiki Gábor jegyzı által elıterjesztettek szerint, a településen mőködı felnıtt háziorvosi, házi gyermekorvosi, valamint fogorvosi szolgáltatást nyújtó egészségügyi vállalkozókkal fennálló vállalkozási (ellátási) szerzıdés felülvizsgálatára, új vállalkozási (ellátási) szerzıdés megkötésére, az egészségügyi vállalkozásokkal - a Pilis, Szent István Park 1. sz. alatti al betétekhez kapcsolódó - üzemeltetési megállapodás megkötésére, az egészségügyi vállalkozásokkal január 30. napján megkötött Megállapodás közös megegyezéssel történı megszüntetésére vonatkozó elıterjesztését. 2./ A Pénzügyi Bizottság önálló indítványként - javasolja a Képviselı-testület részére, hogy az ún. kétoldalú üzemeltetési megállapodást aláíró felek a központi sterilizáló berendezés kezelési naplója felügyeletének ellátásával, - az egészségügyi megbízottat bízzák meg. IV. 1./ A Pénzügyi Bizottsága meghallgatta dr. Csiki Gábor jegyzı által elıterjesztettek szerint, a településen mőködı felnıtt háziorvosi, házi gyermekorvosi, valamint fogorvosi szolgáltatást nyújtó egészségügyi vállalkozókkal fennálló vállalkozási (ellátási) szerzıdés felülvizsgálatára, új vállalkozási (ellátási) szerzıdés megkötésére, az egészségügyi vállalkozásokkal - a Pilis, Szent István Park 1. sz. alatti al betétekhez kapcsolódó - üzemeltetési megállapodás megkötésére, az egészségügyi vállalkozásokkal január 30. napján megkötött Megállapodás közös megegyezéssel történı megszüntetésére vonatkozó elıterjesztését. 2./ A Pénzügyi Bizottság az általa /2010. (IX.21.) sz. bizottsági határozatai figyelembevételével - javasolja a Képviselı-testület részére, hogy Pilis Város Önkormányzata a településen mőködı felnıtt háziorvosi, házi gyermekorvosi szolgáltatást nyújtó egészségügyi vállalkozókkal a) a 258/2010. sz. elıterjesztés 1. sz. mellékletét képezı, a felek közötti szakmai feladatellátási, egészségügyi szakmai felelısségi, helyettesítési, valamint a mőködtetési jog átszállását, átruházását rögzítı új vállalkozási (ellátási) szerzıdést, december 01. napi hatállyal kösse meg, valamint b) a 258/2010. sz. elıterjesztés 2. sz. mellékletét képezı, a felek között, a Pilis Város ingatlannyilvántartásban 2839 hrsz. alatt felvett, természetben 2721 Pilis, Rákóczi u. 40. szám alatti Orvosi Rendelı alapellátó helyiségei mőködtetésével kapcsolatban bevezetett és alkalmazott üzemeltetési hozzájárulás megállapítása, számlázása és megfizetése kapcsán január 30. napján megkötött Megállapodás november 30. napjára, közös megegyezéssel történı megszüntetésére irányuló szerzıdésmegszüntetı okiratot, november 30. napi hatállyal kösse meg (írja alá), továbbá c) a 258/2010. sz. elıterjesztés 3. sz. mellékletét képezı ún. üzemeltetési megállapodástervezetét, december 01. napi hatállyal kösse meg. Szabó Márton polgármester: Kérdezi a Szociális és Egészségügyi Bizottságot: vizsgálták-e az anyagot, és mi az elıterjesztéssel összefüggı álláspontjuk. Nagy János a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: Ismerteti a Bizottság állásfoglalásait, amelyek az alábbiak: 17

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v amely készült 2010. június 09-én 18 óra 00 percre kitőzött, 18 óra 23 perctıl kezdıdıen a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott, Pilis Város Önkormányzata Képviselıtestületének

Részletesebben

Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a két Bizottság elnöke a bizottságok rendes, együttes, nyílt valamint zárt ülését 17 óra 10 perckor megnyitják.

Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a két Bizottság elnöke a bizottságok rendes, együttes, nyílt valamint zárt ülését 17 óra 10 perckor megnyitják. HATÁROZATOK a Településfejlesztési, Városgazdálkodási és Közbiztonsági Bizottság, valamint a Pénzügyi Bizottság 2012. október 24-én 17 óra 10 perckor kezdettel megkezdett 17 óra 45 percig, majd 19 óra

Részletesebben

H A T Á R O Z A T O K

H A T Á R O Z A T O K H A T Á R O Z A T O K amely készült a Kulturális, Oktatási, Sport és Kommunikációs Bizottság 2014. január 23.-án 17 óra 20 perces kezdettel, a Pilisi Polgármesteri Hivatal (2721 Pilis, Kossuth Lajos út.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Pilis Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. május 18-án 14 óra 15 perckor megtartott nyilvános és rendes ülésérıl. Jelen vannak: Pilis Város Cigány Kisebbségi

Részletesebben

308/2011. számú elıterjesztés

308/2011. számú elıterjesztés 308/2011. számú elıterjesztés Az I. sz. vagy II. sz. határozati javaslat elfogadásához a Képviselı-testület Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2011. (IV.04.) sz. önkormányzati rendelet 36.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének július 28-án 17 óra 05 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendkívüli ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének július 28-án 17 óra 05 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendkívüli ülésérıl. NYILVÁNOS ÜLÉS ANYAGA! JEGYZİKÖNYV Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. július 28-án 17 óra 05 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: - Szabó Márton

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének október 08-án 19 óra 00 perc kezdettel megtartott rendkívüli, nyílt ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének október 08-án 19 óra 00 perc kezdettel megtartott rendkívüli, nyílt ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. október 08-án 19 óra 00 perc kezdettel megtartott rendkívüli, nyílt ülésérıl. Jelen vannak: - Szabó Márton polgármester, - dr. Csiki Gábor

Részletesebben

BIZOTTSÁGI ELİTERJESZTÉS 147/2010. számú elıterjesztés

BIZOTTSÁGI ELİTERJESZTÉS 147/2010. számú elıterjesztés BIZOTTSÁGI ELİTERJESZTÉS 147/2010. számú elıterjesztés A határozati javaslat elfogadásához a Képviselı-testület Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló, többször módosított 7/2006. (IV.14.) sz. önkormányzati

Részletesebben

PILIS VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 2721 Pilis Kossuth L. u. 47. Tel.: , fax:

PILIS VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 2721 Pilis Kossuth L. u. 47. Tel.: , fax: PILIS VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 2721 Pilis Kossuth L. u. 47. Tel.: 29-498-142, fax: 29-696-320 E-mail: hivatal@pilis.hu Szám: 1015-5/2012. M E G H Í V Ó Tisztelettel meghívom Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

4./ Beszámoló Pilis Város Önkormányzata évi Helyi Közfoglalkoztatási Tervének végrehajtásáról.

4./ Beszámoló Pilis Város Önkormányzata évi Helyi Közfoglalkoztatási Tervének végrehajtásáról. HATÁROZATOK amely készült a Településfejlesztési,Városgazdálkodási és Közbiztonsági Bizottság 2012. január 23-án 17 óra 05 perctıl kezdıdıen megtartott nyilvános és rendes valamint zárt ülésérıl. Az Önkormányzat

Részletesebben

NYILVÁNOS ÉS RENDKÍVÜLI ÜLÉS ANYAGA! JEGYZİKÖNYV

NYILVÁNOS ÉS RENDKÍVÜLI ÜLÉS ANYAGA! JEGYZİKÖNYV NYILVÁNOS ÉS RENDKÍVÜLI ÜLÉS ANYAGA! JEGYZİKÖNYV Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. március 13-án 16 óra 20 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak:

Részletesebben

HATÁROZATOK. Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a két Bizottság elnöke a bizottságok rendes, együttes, nyílt valamint zárt ülését 17 óra 50 perckor megnyitják.

HATÁROZATOK. Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a két Bizottság elnöke a bizottságok rendes, együttes, nyílt valamint zárt ülését 17 óra 50 perckor megnyitják. HATÁROZATOK a Településfejlesztési, Városgazdálkodási és Közbiztonsági Bizottság valamint Pénzügyi Bizottság 2013. május 27-én, 17 óra 50 perctıl kezdıdıen megtartott nyilvános és rendes, valamint zárt

Részletesebben

PILIS VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 2721 Pilis Kossuth L. u. 47. Tel.: , fax: M E G H Í V Ó

PILIS VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 2721 Pilis Kossuth L. u. 47. Tel.: , fax: M E G H Í V Ó PILIS VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 2721 Pilis Kossuth L. u. 47. Tel.: 29-498-142, fax: 29-696-320 E-mail: hivatal@pilis.hu Szám: 1159-20/2011. M E G H Í V Ó Tisztelettel meghívom Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Egyéb: - Földesiné Töpper Ilona, a TOPIL Bt. képviseletében, - Tamás Miklós, az OTP Hungaro Projekt képviseletében.

JEGYZİKÖNYV. Egyéb: - Földesiné Töpper Ilona, a TOPIL Bt. képviseletében, - Tamás Miklós, az OTP Hungaro Projekt képviseletében. JEGYZİKÖNYV Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. szeptember 03-án 17 óra 00 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: - Szabó Márton polgármester, - dr.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. június 24-én 16 óra 20 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendes ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. június 24-én 16 óra 20 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendes ülésérıl. NYILVÁNOS ÜLÉS ANYAGA! JEGYZİKÖNYV Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. június 24-én 16 óra 20 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendes ülésérıl. Jelen vannak: - Szabó Márton polgármester,

Részletesebben

1/2011. sz. elıterjesztés

1/2011. sz. elıterjesztés 1/2011. sz. elıterjesztés A határozati javaslat elfogadásához a Képviselı-testület Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló, többször módosított 7/2006. (IV.14.) sz. önkormányzati rendelete 28. (7)

Részletesebben

Pilis, március 23. Szabó Márton polgármester

Pilis, március 23. Szabó Márton polgármester 80/2012. számú elıterjesztés A határozati javaslat elfogadásához a Képviselı-testület Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló, többször módosított 16/2011. (IV.04.) sz. önkormányzati rendelet 36. (3)

Részletesebben

15/2011. számú elıterjesztés

15/2011. számú elıterjesztés 15/2011. számú elıterjesztés A határozati javaslat elfogadásához a Képviselı-testület Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló, többször módosított 7/2006. (IV.14.) sz. önkormányzati rendelet 28. (7)

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének június 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének június 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jegyzıkönyv Készült: 2012. június 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen vannak:pálmai József korelnök Csonka József Dr. Pálinkási Csaba Bartók László képviselık Dr. Szabó Attila jegyzı Jegyzıkönyvvezetı:

Részletesebben

HATÁROZATOK a Pénzügyi Bizottság augusztus 28-án, 17 óra 05 perckor megtartott nyilvános és rendes valamint zárt ülésérıl.

HATÁROZATOK a Pénzügyi Bizottság augusztus 28-án, 17 óra 05 perckor megtartott nyilvános és rendes valamint zárt ülésérıl. HATÁROZATOK a Pénzügyi Bizottság 2012. augusztus 28-án, 17 óra 05 perckor megtartott nyilvános és rendes valamint zárt ülésérıl. Az Önkormányzat Képviselı-testülete Pénzügyi Bizottsága 2012. augusztus

Részletesebben

28/2003. (III.12.) sz. önk. h a t á r o z a t

28/2003. (III.12.) sz. önk. h a t á r o z a t 28/2003. (III.12.) sz. önk. h a t á r o z a t az Európai Uniós, Regionális Bizottság elıterjesztése az EU-s Hozományra vonatkozóan c. elıterjesztést zárt ülésen tárgyalja, mivel annak nyilvános ülésen

Részletesebben

JEGYZİKÖNY. Igazoltan távol: - Gajdosné Nagy Tímea képviselı, - Nagy János képviselı. Igazolatlanul távol: -

JEGYZİKÖNY. Igazoltan távol: - Gajdosné Nagy Tímea képviselı, - Nagy János képviselı. Igazolatlanul távol: - JEGYZİKÖNY amely készült Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. március 11-én, a Pilisi Polgármesteri Hivatal (2721 Pilis, Kossuth Lajos út 47.) tanácstermében 17 óra 15 perces kezdettel

Részletesebben

Kiegészítés a 37/2010. sz. elıterjesztéshez

Kiegészítés a 37/2010. sz. elıterjesztéshez Kiegészítés a 37/2010. sz. elıterjesztéshez A határozati javaslat elfogadásához a Képviselı-testület Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló többször módosított 7/2006. (IV.14.) sz. rendelete 28. (7)

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1 J e g y z ı k ö n y v amely készült 2009. október 19-én 18 óra 00 perckor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, Pilis Város Önkormányzata Kommunikációs, Regionális és Európai Uniós Bizottságának megtartott

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1 J e g y z ı k ö n y v amely készült 2009. szeptember 14-én 17 óra 10 perctıl kezdıdıen a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, Pilis Város Önkormányzata Kommunikációs, Regionális és Európai Uniós Bizottságának

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Pilis Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. március 20-án 14 óra 00 perckor megtartott nyilvános és rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: Pilis Város Roma

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének szeptember 15-én 17 óra 00 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendkívüli

JEGYZİKÖNYV Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének szeptember 15-én 17 óra 00 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendkívüli JEGYZİKÖNYV Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. szeptember 15-én 17 óra 00 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: - Mala Ferenc alpolgármester, - dr.

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v készült 2008. július 29-én 17 óra 30 perckor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, Pilis Város Önkormányzata Településfejlesztési és Városgazdálkodási Bizottságának, valamint Pénzügyi

Részletesebben

JEGYZİKÖNY. Igazoltan távol:- Igazolatlanul távol: - Állandó tanácskozási joggal meghívottak: -

JEGYZİKÖNY. Igazoltan távol:- Igazolatlanul távol: - Állandó tanácskozási joggal meghívottak: - JEGYZİKÖNY amely készült Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. november 27-én, a Pilisi Polgármesteri Hivatal (2721 Pilis, Kossuth Lajos út 47.) tanácstermében 17 óra 20 perces kezdettel

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének január 16-án 20 óra 40 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV. Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének január 16-án 20 óra 40 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendkívüli ülésérıl NYILVÁNOS ÜLÉS ANYAGA! JEGYZİKÖNYV Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. január 16-án 20 óra 40 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendkívüli ülésérıl Jelen vannak: - Szabó Márton

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Pilis Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. november 10-én, 15 óra 10 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendes ülésérıl. Jelen vannak: Pilis Város

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2013. február 14.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2013. február 14. Ügyszám: 289-8/2013. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl 2013. február 14. Nyirád 2013 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község

Részletesebben

Jegyzıkönyv. a Pénzügyi Bizottság 2010. március 23-án 16 óra 00perckor megtartott nyilvános és rendes, valamint zárt ülésérıl.

Jegyzıkönyv. a Pénzügyi Bizottság 2010. március 23-án 16 óra 00perckor megtartott nyilvános és rendes, valamint zárt ülésérıl. 1 Jegyzıkönyv a Pénzügyi Bizottság 2010. március 23-án 16 óra 00perckor megtartott nyilvános és rendes, valamint zárt ülésérıl. Jelen vannak a Pénzügyi Bizottság részérıl: Varju Zoltán, a Bizottság elnöke,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2012. június 12.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2012. június 12. Ügyszám: 114-28/2012. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl 2012. június 12. Nyirád 2012 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 1 J E G Y Z İ K Ö N Y V Pilis Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. február 11-én 14.30 órai kezdettel megtartott nyilvános és rendes ülésérıl. Jelen vannak: Pilis Város Szlovák

Részletesebben

117/2014. SZ. ET. A 10/2014.(III.14.) sz. költségvetési rendelet felülvizsgálatáról

117/2014. SZ. ET. A 10/2014.(III.14.) sz. költségvetési rendelet felülvizsgálatáról 117/2014. SZ. ET. A 10/2014.(III.14.) sz. költségvetési rendelet felülvizsgálatáról 1. Előterjesztő megnevezése, szavazati arány, nyilvánosság (aláírás 1. pont): Előterjesztő Szavazati arány Nyilvánosság

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének március 28-án 17 óra 17 perces kezdettel megtartott nyilvános és rendes ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének március 28-án 17 óra 17 perces kezdettel megtartott nyilvános és rendes ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. március 28-án 17 óra 17 perces kezdettel megtartott nyilvános és rendes ülésérıl. Jelen vannak: - Szabó Márton polgármester, - Mala Ferenc

Részletesebben

1. Döntés egyes korlátozottan forgalomképes ingatlanok értékesítésre történı kijelölésérıl

1. Döntés egyes korlátozottan forgalomképes ingatlanok értékesítésre történı kijelölésérıl JEGYZİKÖNYV Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Tulajdonosi Bizottsága, Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága, Városstratégiai és Városmarketing Bizottsága valamint Közjóléti Bizottsága

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Pilis Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. szeptember 10-én 15 óra 30 perckor megtartott nyilvános és rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: Pilis Város Cigány

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1 J e g y z ı k ö n y v amely készült 2008. december 09-én 17.00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, Pilis Város Önkormányzata Közbiztonsági és Bőnmegelızési Bizottságának megtartott nyilvános

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE SAJÓSZENTPÉTER VÁROS SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének a..) jegyzıkönyve, b.) napirendek: c.) rendeletek: 32., 33. d.) határozatai: 269., 270., 271.,

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 11/2008. (II.13.) kt. határozat: A 2008. február 13-ai ülés napirendjének elfogadása. 12/2008. (II.13.)

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. február 8-án - pénteken - de. 10,00 órakor megtartott r e n d k í v ü l i ülésérıl. A képviselı-testület rendkívüli

Részletesebben

90/2010. számú elıterjesztés

90/2010. számú elıterjesztés 90/2010. számú elıterjesztés A határozati javaslat elfogadásához a Képviselıtestület Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló, többször módosított 7/2006. (IV.14.) sz. önkormányzati rendelet 28. (3)

Részletesebben

Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról

Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról 4/2009.(I.29.)Kt.sz. Javaslattevı Testület létrehozása Jánoshalma Város Képviselı-testülete a kitüntetı címek alapításáról és adományozásáról szóló 19/2008.

Részletesebben

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat Szám: IV.535-3/2010. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. december 10-én (pénteken) 9 00 órakor a Polgármesteri Hivatal II. emeleti mőszaki tárgyalójában megtartott ü l é s

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek a 2010. II. félévi

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 19/2009. (VI.04.) sz. önkormányzati rendelete. Hatályba lépés napja: július 01.

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 19/2009. (VI.04.) sz. önkormányzati rendelete. Hatályba lépés napja: július 01. 1 PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 19/2009. (VI.04.) sz. önkormányzati rendelete Az önkormányzati biztos kirendelésérıl, kirendelése feltételeirıl Hatályba lépés napja: 2009. július 01.

Részletesebben

Jegyzıkönyv. a Pénzügyi Bizottság március 6-án, 17 óra 15 perctıl kezdıdıen megtartott nyilvános és rendkívüli ezt követıen zárt ülésérıl.

Jegyzıkönyv. a Pénzügyi Bizottság március 6-án, 17 óra 15 perctıl kezdıdıen megtartott nyilvános és rendkívüli ezt követıen zárt ülésérıl. 1 Jegyzıkönyv a Pénzügyi Bizottság 2012. március 6-án, 17 óra 15 perctıl kezdıdıen megtartott nyilvános és rendkívüli ezt követıen zárt ülésérıl. Jelen vannak a Pénzügyi Bizottság részérıl: Varju Zoltán

Részletesebben

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Ügyrendi és Igazgatási Bizottsága 8200 Veszprém, Óváros tér 9.

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Ügyrendi és Igazgatási Bizottsága 8200 Veszprém, Óváros tér 9. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Ügyrendi és Igazgatási Bizottsága 8200 Veszprém, Óváros tér 9. Szám: KOZP/2137/2/2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 4/2012. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozat száma: 39-41. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 39/2012.(IV.10.)

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 145. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat köznevelési megállapodás kötésére a Négy Évszak Waldorf-pedagógiai Alapítvánnyal E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének november 28-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének november 28-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/218-31/2011. JEGYZİKÖNYV 2011. november 28-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26. Méreg János alpolgármester,

Részletesebben

62/2011. számú elıterjesztés

62/2011. számú elıterjesztés 62/2011. számú elıterjesztés A határozati javaslat elfogadásához a Képviselı-testület Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló, többször módosított 7/2006. (IV.14.) sz. önkormányzati rendelet 28. (7)

Részletesebben

A bizottság üléséről igazoltan távol: Malik Mihályné bizottsági tag

A bizottság üléséről igazoltan távol: Malik Mihályné bizottsági tag J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült a Szociális és Egészségügyi Bizottság, valamint az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 2016. május 18-án 17 óra 00 perces kezdettel, a Pilisi Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

NYILVÁNOS ÜLÉS ANYAGA! JEGYZİKÖNYV

NYILVÁNOS ÜLÉS ANYAGA! JEGYZİKÖNYV NYILVÁNOS ÜLÉS ANYAGA! JEGYZİKÖNYV Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2007.október 25.-én 16 órai kezdettel megtartott nyilvános és rendes ülésérıl Jelen vannak: - Szabó Márton polgármester,

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV.50-4/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kıtelek Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. április 15-én megtartott ülésérıl az önkormányzat Kıtelek, Szabadság út 1. szám alatti tanácstermében. Jelen vannak:

Részletesebben

M E G H Í V Ó október 18. (kedd) napjára du órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó október 18. (kedd) napjára du órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (4) bekezdése alapján

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 52. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a Mészöly hagyaték kezelésére vonatkozó együttmőködési megállapodás elfogadására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1. /2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. január 31-én (hétfın) 14: 00 órakor tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tóth Ferenc polgármester Fehér István

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános, rendkívüli ülésérıl december 2.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános, rendkívüli ülésérıl december 2. Ügyszám: 15-147/2010. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános, rendkívüli ülésérıl 2010. december 2. Nyirád 2010 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község Önkormányzata

Részletesebben

polgármester egyszerő nyílt ülés X Kült. Településrészi Önkormányzat Kult. Okt. Sport és Komm. Bizottság önkormányzati képviselı

polgármester egyszerő nyílt ülés X Kült. Településrészi Önkormányzat Kult. Okt. Sport és Komm. Bizottság önkormányzati képviselı 70/2014. SZ. ELİTERJESZTÉS BORÍTÓLAPJA 1. Elıterjesztı megnevezése, szavazati arány, nyilvánosság (aláírás 1. pont): Elıterjesztı Szavazati arány Nyilvánosság Véleményezı polgármester egyszerő nyílt ülés

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1 J e g y z ı k ö n y v amely készült 2009. november 16-án 17 óra 10 perckor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, Pilis Város Önkormányzata Kommunikációs, Regionális és Európai Uniós Bizottságának megtartott

Részletesebben

298/2010. számú elıterjesztés

298/2010. számú elıterjesztés 298/2010. számú elıterjesztés Az I. sz. vagy II. sz. határozati javaslat elfogadásához a Képviselı-testület Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló, többször módosított 7/2006. (IV.14.) sz. önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült 2010. június 17-én 17 óra 15 perckor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott, Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testülete Kulturális, Oktatási, Sport és

Részletesebben

Távolmaradt: Horváth István polgármester, Halmai Gáborné, Máté Péter, dr. Tóth Csaba Attila képviselık

Távolmaradt: Horváth István polgármester, Halmai Gáborné, Máté Péter, dr. Tóth Csaba Attila képviselık Szám: IV. 170-15/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2011. október 19-én (szerdán) 8 óra 20 perckor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott rendkívüli

Részletesebben

Elıterjesztés. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester

Elıterjesztés. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester Elıterjesztés Sándorfalva Város Képviselı-testületének Elıterjesztı: Kakas Béla polgármester Tárgy: Közoktatási feladatok ellátását szolgáló térítésmentes használatra átadott ingatlanokra vonatkozó megállapodás

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek Közmővelıdési Megállapodás

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v lkunbaracs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 4. /2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. június 27-én (szerdán) 15: 00 órakor tartott

Részletesebben

M E G H Í V Ó november 9. (kedd) napjára órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó november 9. (kedd) napjára órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (4) bekezdése alapján

Részletesebben

241/2011. számú elıterjesztés

241/2011. számú elıterjesztés 241/2011. számú elıterjesztés A határozati javaslat elfogadásához a Képviselıtestület Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló, többször módosított 16/2011. (IV.04.) sz. önkormányzati rendelet 36. (3)

Részletesebben

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat Szám: IV.535/2010. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. október 13-án (szerdán) 15 00 órakor a Polgármesteri Hivatal II. emeleti mőszaki tárgyalójában megtartott alakuló ülésérıl.

Részletesebben

Hivatal részérıl: Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia

Hivatal részérıl: Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia JEGYZİKÖNYV Készült: Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének a Polgármesteri Hivatal földszinti tanácskozójában 2014. április 23-án megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen voltak: Tóth István Derecskei

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/103-21/2013. JEGYZİKÖNYV 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem 8130 Enying, Kossuth u. 26. Pıdör Gyula polgármester,

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: I.B. 1089-3/2015. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Szociális és Egészségügyi

Részletesebben

HATÁROZATOK a Közbiztonsági és Bőnmegelızési Bizottság április 20-án 17 óra 00 perckor megtartott nyilvános és rendes valamint zárt ülésérıl.

HATÁROZATOK a Közbiztonsági és Bőnmegelızési Bizottság április 20-án 17 óra 00 perckor megtartott nyilvános és rendes valamint zárt ülésérıl. 1 HATÁROZATOK a Közbiztonsági és Bőnmegelızési Bizottság 2010. április 20-án 17 óra 00 perckor megtartott nyilvános és rendes valamint zárt ülésérıl. A Közbiztonsági és Bőnmegelızési Bizottság 2010. április

Részletesebben

2./ Javaslat Pilis Város Önkormányzata Sportkoncepciójának felülvizsgálatára. Előterjesztő: Simó Gáborné polgármester

2./ Javaslat Pilis Város Önkormányzata Sportkoncepciójának felülvizsgálatára. Előterjesztő: Simó Gáborné polgármester HATÁROZATOK amely készült a Fejlesztési Bizottság 2015. augusztus 24.-én 17 óra 00 perctől kezdődően, a Pilisi Polgármesteri Hivatal tanácstermében (2721, Pilis, Kossuth Lajos út 47.) megtartott nyilvános

Részletesebben

3./ Tájékoztatás az Egészségházban dolgozó közalkalmazottak és vállalkozó orvosok évi szakmai feladatállásáról, működéséről.

3./ Tájékoztatás az Egészségházban dolgozó közalkalmazottak és vállalkozó orvosok évi szakmai feladatállásáról, működéséről. HATÁROZATOK amely készült, a Szociális és Egészségügyi Bizottság 2015. január 21-én (szerda) 17 óra 00 perctől kezdődően, a Pilisi Polgármesteri Hivatal (2721 Pilis, Kossuth Lajos út 47.) tanácstermében

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1 J e g y z ı k ö n y v amely készült 2010. március 22-én módosított határnapon - 15 óra 30 perckor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, Pilis Város Önkormányzata Kommunikációs, Regionális és Európai

Részletesebben

Ikt. szám: 47.374/2006.

Ikt. szám: 47.374/2006. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt. szám: 47.374/2006. Javaslat Somoskıújfalu Község Önkormányzata fogorvosi feladatai ellátásának átvételére, és a

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV. 75-1/2008. JEGYZİKÖNYV amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése Pénzügyi Bizottságának 2009. február 26-án 7 óra

Részletesebben

Zalaapáti Mővelıdési Ház évi közmővelıdési munkatervét, évi beszámolóját - az elıterjesztés szerint elfogadja.

Zalaapáti Mővelıdési Ház évi közmővelıdési munkatervét, évi beszámolóját - az elıterjesztés szerint elfogadja. 13/2012. /III. 01./ számú határozat: Zalaapáti Mővelıdési Ház 2012. évi közmővelıdési munkatervét, 2011. évi beszámolóját - az elıterjesztés szerint elfogadja. Felelıs: Pozsegovits Borbála Mőv. Ház vezetı

Részletesebben

M E G H Í V Ó október 30. (péntek) napjára 7.30 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó október 30. (péntek) napjára 7.30 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének szeptember 2-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének szeptember 2-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. szeptember 2-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. június 28-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Kisfaludy

Részletesebben

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. K i v o n a t

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. K i v o n a t Iktatószám: 2-8/2013. Társulási Tanácsa 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. K i v o n a t Készült: Társulási Tanácsának 2013. október 24. napján 14.11 órakor a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal Tanácskozó

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült 2009. március 19-én 17.00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, Pilis Város Önkormányzata Kulturális, Oktatási, Sport és Ifjúsági Bizottságának megtartott nyilvános

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012. JÚNIUS 27-ÉN TARTOTT

JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012. JÚNIUS 27-ÉN TARTOTT 1 Alap Község Önkormányzata 7011 Alap, Dózsa György utca 31. 25/221-102, 25/220-370 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012. JÚNIUS 27-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselı-testületnek - a Képviselı-testület 2014. II. félévi

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1 J e g y z ı k ö n y v amely készült 2009. március 16-án 17.00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, Pilis Város Önkormányzata Kommunikációs, Regionális és Európai Uniós Bizottságának megtartott

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2014. szeptember 10 - i nyilvános testületi ülésére a 7. sz. napirendi ponthoz Tárgy: Feladat ellátási szerzıdés

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 2/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 18-án 15.30 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-4/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. február 3-án 9.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

A bizottsági ülésrıl igazoltan távol: A bizottsági ülésrıl igazolatlanul távol: Fehérváriné Welki Mária bizottsági tag.

A bizottsági ülésrıl igazoltan távol: A bizottsági ülésrıl igazolatlanul távol: Fehérváriné Welki Mária bizottsági tag. 1 Jegyzıkönyv a Településfejlesztési és Városgazdálkodási Bizottság 2010. szeptember 20-án, 18 óra 30 perckor megkezdett, 19 óra 45 perctıl kezdıdıen megtartott nyilvános és rendes ülésérıl. Az Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. április 24.-én 17 óra 00 perc kezdettel a Pilisi Polgármesteri Hivatal (2721 Pilis, Kossuth Lajos út 47.) tanácstermében megtartott

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA Ikt. szám: IV. 102-6/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése Jogi és Ügyrendi Bizottságának

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. július 26-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Tündérkert

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 1. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat évi költségvetési koncepciója (I. forduló) (Írásbeli) Elıterjesztı: Bús Balázs polgármester

M E G H Í V Ó. 1. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat évi költségvetési koncepciója (I. forduló) (Írásbeli) Elıterjesztı: Bús Balázs polgármester M E G H Í V Ó Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselıtestület 2007. november 28-án (szerdán) 10.00 órai kezdettel, a Városháza tanácskozó termében (Bp. III., Fı tér 3. I. em. 21.) tartandó ülésére. NAPIREND

Részletesebben

Jegyzıkönyv. a Pénzügyi Bizottság 2012.március 27-én, 17 óra 15 perctıl kezdıdıen megtartott nyilvános és rendes ezt követıen zárt ülésérıl.

Jegyzıkönyv. a Pénzügyi Bizottság 2012.március 27-én, 17 óra 15 perctıl kezdıdıen megtartott nyilvános és rendes ezt követıen zárt ülésérıl. 1 Jegyzıkönyv a Pénzügyi Bizottság 2012.március 27-én, 17 óra 15 perctıl kezdıdıen megtartott nyilvános és rendes ezt követıen zárt ülésérıl. Jelen vannak a Pénzügyi Bizottság részérıl: Varju Zoltán elnök,

Részletesebben