JEGYZİKÖNYV. Egyéb: - Földesiné Töpper Ilona, a TOPIL Bt. képviseletében, - Tamás Miklós, az OTP Hungaro Projekt képviseletében.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZİKÖNYV. Egyéb: - Földesiné Töpper Ilona, a TOPIL Bt. képviseletében, - Tamás Miklós, az OTP Hungaro Projekt képviseletében."

Átírás

1 JEGYZİKÖNYV Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének szeptember 03-án 17 óra 00 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: - Szabó Márton polgármester, - dr. Csiki Gábor jegyzı, - Mala Ferenc alpolgármester, - dr. Ágh Mariann aljegyzı, - Bencze László képviselı, - Domonyi Károly képviselı, - Molnárné Bártfai Andrea képviselı, - Polgárné Czerjak Judit képviselı, - Sztyehlik Sándor képviselı, - Greksza János Pál képviselı, - Törökné Nagy Tímea képviselı, - Varju Zoltán képviselı, - Nagy János képviselı, - Pintér Erzsébet képviselı, - Csikós János képviselı, - Németh István képviselı, - Nagyné Lehoczki Katalin képviselı, - Nagy Attila képviselı. Igazoltan távol: - Kerepeszki Mónika képviselı, - Misi József képviselı. Igazolatlanul távol: -- Állandó tanácskozási joggal meghívottak: -- Eseti tanácskozási joggal meghívottak: -- Egyéb: - Földesiné Töpper Ilona, a TOPIL Bt. képviseletében, - Tamás Miklós, az OTP Hungaro Projekt képviseletében. A jegyzıkönyvet Bálint Nikolett jegyzıkönyvvezetı írta le. Szabó Márton polgármester: köszönti a Képviselı-testület tagjait, a megjelenteket. Megállapítja, hogy a Képviselı-testület szeptember 03-i rendkívüli ülése 17 óra 20 perckor határozatképes, - ugyanis az ülésen 16 települési képviselı jelen van. Kérdezi a Képviselı-testülettıl, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele, indítványa illetve hozzászólása a tervezett napirendi pontok ismertetése elıtt? Molnárné Bártfai Andrea képviselı: indítványozza, hogy a Képviselı-testület mai zárt és rendkívüli ülése keretein belül, az Egyebek c. napirendi pont közé vegye fel az alábbi napirendi pontot, tárgyalandó témakört:

2 Egyebek: Önkormányzati ad-hoc bizottság szóbeli tájékoztatása Tóth Zoltán egyéni vállalkozóval, informatikussal kötendı szolgáltatási (megbízási) szerzıdés folyamatának állásáról. (Zárt ülésen tárgyalható az Ötv. 12. (4) bekezdés b/ pontja alapján!) Elıterjesztı: Molnárné Bártfai Andrea képviselı, ad-hoc bizottság tagja Szabó Márton polgármester: az ügy jelentıségére és súlyára figyelemmel, - egyetért Molnárné Bártfai Andrea képviselı kiegészítı indítványával és javaslatával. dr. Csiki Gábor jegyzı: indítványozza, hogy a Képviselı-testület az eredetileg kiküldött meghívóban szereplı zárt és rendkívüli ülés 2./ napirendi pontját - írásbeli elıterjesztés, anyag hiányában - vegye le. Szabó Márton polgármester: maga részérıl támogatja dr. Csiki Gábor jegyzı által elıterjesztett ügyrendi javaslatot, és indítványt. Szabó Márton polgármester: Kérdezi a Képviselı-testülettıl, hogy elfogadja-e a Képviselıtestület szeptember 03-i nyilvános és rendkívüli ülése kiegészített, illetve - Molnárné Bártfai Andrea képviselı asszony, valamint dr. Csiki Gábor jegyzı által - módosított és kiegészített napirendjét? Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a Képviselı-testület 16 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete szeptember 03-i nyilvános és zárt, rendkívüli ülése kiegészített, illetve módosított napirendjét. Jegyzıkönyv rögzíti, hogy Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete szeptember 03-i nyilvános és zárt, rendkívüli ülése napirendje, az alábbi: Zárt és rendkívüli képviselı-testületi ülés n a p i r e n d j e: 1./ Végleges döntéshozatal Pilis Város Önkormányzata, mint ajánlatkérı által kezdeményezett Pilis Város úthálózatának fenntartása, fejlesztése TED 2008/S ; KÉ-9453/2008 tárgyú, nyílt közbeszerzési eljárásban. (Zárt ülésen tárgyalandó az Ötv. 12. (4) bekezdés b/ pontja alapján!) Elıterjesztı: Szabó Márton polgármester 2./ Önkormányzati ad-hoc bizottság szóbeli tájékoztatása Tóth Zoltán egyéni vállalkozóval, informatikussal kötendı szolgáltatási (megbízási) szerzıdés folyamatának állásáról. (Zárt ülésen tárgyalható az Ötv. 12. (4) bekezdés b/ pontja alapján!) Elıterjesztı: Molnárné Bártfai Andrea képviselı, ad-hoc bizottság tagja Nyilvános és rendkívüli képviselı-testületi ülés n a p i r e n d j e: 1./ Javaslat a Közép-Magyarországi Operatív Program keretein belül, a belterületi utak fejlesztése támogatására kiírt KMOP /B. kódszámú pályázat részeként, Pilis Város Önkormányzata által benyújtandó pályázat tartalmi elemeinek jóváhagyására és a pályázat költségvetésének elfogadására. Elıterjesztı: Szabó Márton polgármester 2./ Javaslat Pilis Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala (székhely: 2721 Pilis, Kossuth L. u. 47.) átvilágítására vonatkozó ajánlat megvizsgálására. 1

3 (Képviselı-testület augusztus 28-án megtartott képviselı-testületi ülés anyaga, 223/2008. sz. elıterjesztés) Elıterjesztı: Szabó Márton polgármester Szabó Márton polgármester: Kérdezi, hogy az egyes napirendi pontok érdemi tárgyalása elıtt van-e a Képviselı-testület tagjai, vagy az ülésen megjelentek részérıl, valakinek további kérdése, illetve hozzászólása? Jegyzıkönyv rögzíti, hogy az egyes napirendi pontok érdemi tárgyalása elıtt, a Képviselıtestület tagjaitól, illetve az ülésen megjelent személyek részérıl nem érkezett egyéb kérdés, illetve hozzászólás, - így Szabó Márton polgármester 17 óra 30 perckor zárt ülést rendel el. Jegyzıkönyv rögzíti, hogy Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 17 óra 30 perctıl kezdıdıen 19 óra 10 percig zárt ülésen folytatta tovább a munkáját. Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a Képviselı-testület szeptember 03-i zárt és rendkívüli ülésérıl külön íven szövegezett jegyzıkönyv készült. Zárt ülés lebonyolítását követıen, - Szabó Márton polgármester 19 óra 10 perckor nyílt ülést rendel el. A Képviselı-testület 15 fıvel határozatképes, tovább folytatja a munkáját. Szabó Márton polgármester: Kérdezi, hogy az egyes napirendi pontok érdemi tárgyalása elıtt: van-e a Képviselı-testület tagjai, vagy az ülésen megjelentek részérıl, valakinek további kérdése, illetve hozzászólása? Jegyzıkönyv rögzíti, hogy az egyes napirendi pontok érdemi tárgyalása elıtt, a Képviselıtestület tagjaitól, illetve az ülésen megjelent személyek részérıl nem érkezett egyéb kérdés, illetve hozzászólás, - így Szabó Márton polgármester rátér a nyilvános és rendkívüli ülés 1./ napirendi pontjának tárgyalására. 1./ Napirendi pont: Javaslat a Közép-Magyarországi Operatív Program keretein belül, a belterületi utak fejlesztése támogatására kiírt KMOP /B. kódszámú pályázat részeként, Pilis Város Önkormányzata által benyújtandó pályázat tartalmi elemeinek jóváhagyására és a pályázat költségvetésének elfogadására. Elıterjesztı: Szabó Márton polgármester Szabó Márton polgármester: köszönti Tamás Miklóst, az OTP Hungaro Projekt képviselıjét a Képviselı-testület szeptember 03-i nyilvános és rendkívüli ülésen. Egyúttal felkéri Tamás Miklós projektmenedzsert, hogy összefoglalóan, szóban ismertesse a benyújtandó pályázat jelenlegi állását. Tamás Miklós, az OTP Hungaro Projekt képviselıje: köszönti a Képviselı-testület tagjait. Tájékoztatja a jelenlevıket, hogy a pályázati anyag összeállításra került, azonban a múlt heti rendes képviselı-testületi ülésen elhangzottakhoz képest nincsen változás. Örömmel tájékoztatja a képviselıket, hogy belefért a pályázat pénzügyi keretébe, tervezett költségvetésébe a csapadékvíz-elvezetéssel kapcsolatos valamennyi költségnem. Az OTP Hungaro Projekt Kft. által, írásbeli árajánlatában kizárólag a kötelezı szolgáltatások kerültek feltüntetésre. 2

4 Németh István képviselı: kérdezi Tamás Miklós projektmenedzsertıl, hogy hány m2 út kivitelezésérıl, aszfaltozásáról van szó, beszélhetünk? Tamás Miklós, az OTP Hungaro Projekt képviselıje: válaszában elmondja: a tervek szerint, az Önkormányzat a pályázat részeként m2 nagyságú útfelületet készíttet el. Jegyzıkönyv rögzíti, hogy Molnárné Bártfai Andrea képviselı 19 óra 15 perckor megérkezik a Képviselı-testület ülésezésére szolgáló hivatalos tárgyalóterembe. A Képviselı-testület 16 fıvel határozatképes, - tovább folytatja a munkáját. Szabó Márton polgármester: arra kíváncsi, hogy a csapadékvíz-elvezetéssel járó költségeket teljes mértékben be lehetett-e építeni a pályázat költségeibe. Tamás Miklós, az OTP Hungaro Projekt képviselıje: válaszában elıadja, a 4 utca tekintetében összesen m2 nagyságú csapadékvíz elvezetı rendszer kivitelezésével számolt a tervezı, igen. Molnárné Bártfai Andrea képviselı: kérdezi, hogy csapadékvíz-elvezetı rendszer kivitelezése, készítése alatt mit kell érteni? Tamás Miklós, az OTP Hungaro Projekt képviselıje: elıadja, hogy a tervezést végzı cég a Szılı utcában szikkasztó árkot, a Temetı és Vásár utcában burkolt árkot, valamint a Dánosi úton kétoldalú, burkolt árkot tervezett, mely jelenleg engedélyeztetés alatt áll. Molnárné Bártfai Andrea képviselı: kérdezi, hogy a Polgármesteri Hivatal részérıl, a tárgyi projekt elıkészítésébe bevont személyek külön díjazását, ennek megbízási díj költségeit be lehetett-e a pályázatba építeni? Szabó Márton polgármester: válaszában elmondja, hogy a jegyzı úrral együtt gondoltak ezen szempontra, - így több mint 500 e Ft összegő megbízási díj keret tervezésre került. Nagy Attila képviselı: tudomása szerint a e Ft a pályázati támogatás összege, és e Ft az önerı összege. Tamás Miklós, az OTP Hungaro Projekt képviselıje: elıadja, hogy Nagy Attila képviselı által jelzett összegek nem fedik a valóságot. Ismertetni kívánja a pályázat tervezett költségvetését. Mala Ferenc alpolgármester: arra kíváncsi, mikor várható, illetve lesz eredmény? Tamás Miklós, az OTP Hungaro Projekt képviselıje: elıadja, hogy a tárgyi pályázat kapcsán december hónap közepére várható érdemi döntés. Hozzáteszi, hogy a jelenleg rendelkezésére álló információk szerint, a pályázat keretein belül a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács 3-7 pályázatot támogathat, fog valószínőleg támogatni. Tekintettel arra, hogy az OTP Hungaro Projekt Kft. részletesebb ismeretekkel rendelkezik a pályázatot illetıen, - véleménye szerint jelentıs verseny várható a pályázatok elbírálását és támogatását illetıen. Figyelemmel arra, hogy a települési önkormányzat a jelen pályázatot mindösszesen felújította, - álláspontja szerint a pályázat keretein belül: az egyes cégek illetve az egyes ajánlattevık 3

5 által benyújtott ajánlatok nem tekinthetık megalapozottnak, arra figyelemmel, hogy ajánlatuk évhez képest nem tartalmaz díjkövetést, mindösszesen a garantált költségeket rögzíti. Kérdéses, hogy ez esetben az egyes árajánlatok valóságtartalma mennyire megalapozott. Szabó Márton polgármester: kérdezi a projektmenedzsertıl: abban az esetben, amennyiben az Önkormányzat nyertes pályázata nem éri el a tervezett beruházási költségeket, ez esetben az önerı is csökken e a támogatással egyidejőleg vagy sem? Tamás Miklós, az OTP Hungaro Projekt képviselıje: elıadja, hogy álláspontja szerint megéri a pályázatot alaposan elıkészíteni, hiszen amennyiben a beruházás tényleges költsége kevesebb összegbe kerül, mint a pályázatba beállított költségvetés - akkor nem csak a támogatás, hanem valóban: az Önkormányzat által finanszírozott önrész összege is arányosan mérséklésre, csökkentése kerül. Németh István képviselı: kérdezi, hogy pályázat benyújtását követıen a mőszaki tartalom növelhetı-e, vagy módosítható-e? Tamás Miklós, az OTP Hungaro Projekt képviselıje: Németh István képviselı kérdésére reagálva elıadja, hogy a mőszaki tartalom a pályázat elfogadását és benyújtását követıen a pályázat érdemi elbírálásáig nem módosítható. A pályázati anyag tervezett mőszaki tartalma, kizárólag a tárgyi pályázat Közép- Magyarországi Regionális Fejlesztési Társulás általi támogatását, a támogatási szerzıdés megkötését követıen, - külön eljárás keretein belül módosítható (bıvíthetı, vagy csökkenthetı). Jegyzıkönyv számára felolvassa és részletesen ismerteti továbbá a tárgyi pályázat teljes pénzügyi költségvetését, - amelynek összegei, az alábbiak: A projekt teljes bekerülési költségvetése mindösszesen: Pilis Város Önkormányzata által, a projekt keretein belül vállalt önerı (önrész): bruttó Ft. bruttó Ft. A projekt tervezett pénzügyi ütemezése: évi ütem évi ütem tárgyévre esı projekt ütem költsége: bruttó Ft tárgyévre esı projekt ütem költsége: bruttó Ft önrész: önrész: bruttó Ft bruttó Ft igényelendı támogatás mértéke: bruttó Ft igényelendı támogatás mértéke: bruttó Ft Mala Ferenc alpolgármester: kérdezi, hogy az Önkormányzat a pályázat sikeres elbírálását követıen, a pályázat támogatottsága esetén jelezheti-e a Regionális Fejlesztési Tanácsnak, hogy nem kívánja igénybe venni a tárgybani pályázat támogatását? 4

6 Tamás Miklós, az OTP Hungaro Projekt képviselıje: válaszában elıadja, hogy erre valamennyi, nyertes települési önkormányzatnak lehetısége van. Jelzi, ez általános szabály és lehetıség valamennyi támogatás tekintetében, a támogatási szerzıdés megkötéséig. dr. Csiki Gábor jegyzı: elızetes vizsgálódásai alapján, a Polgármesteri Hivatal által elıkészített és összeállított határozati javaslathoz kapcsolódóan elıadja és indítványozza, hogy a Képviselı-testület a tárgybani pályázat önrészét a Képviselı-testület által CHF-ben kibocsájtott CHF kötvény terhére vállalja. Jegyzıkönyv rögzíti, hogy Dr. Csiki Gábor jegyzı - Szabó Márton polgármester felkérésére, az írásban kiküldött anyag, elıterjesztés áttanulmányozására nyitvaállt határidı rövidségére figyelemmel hangosan, és szó szerint felolvassa a 225/2008. sz. elıterjesztéshez kapcsolódóan, általa kidolgozott határozati javaslatait, - melynek pontos szövege az alábbi: I. számú határozati javaslat: Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Közép-Magyarországi Operatív Program keretein belül kiírt, a Belterületi utak fejlesztése támogatására kiírt KMOP /B kódszámú pályázat keretein belül meghozott, Pilis Város Önkormányzata tulajdonát képezı közterületi rendeltetési földutak egy részének szilárd aszfalt burkolattal történı ellátása tárgyában meghozott beruházási célokmányát (266/2007. (XI. 14.) sz. önkormányzati határozat) visszavonja. Felelıs: Szabó Márton polgármester Határidı: azonnal. II. számú határozati javaslat: 1./ Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Közép- Magyarországi Operatív Program keretében a Belterületi utak fejlesztése támogatására kiírt KMOP /B. kódszámú pályázat keretein belül az alábbi, Pilis Város Önkormányzata tulajdonát képezı közterületi rendeltetési földutak szilárd aszfalt burkolattal történı ellátását kívánja megvalósítani. 2./ Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Közép- Magyarországi Operatív Program keretein belül kiírt KMOP /B. Belterületi utak fejlesztése támogatására kiírt tárgyú pályázat (beruházás) célokmányának mőszaki tartalmát, az alábbiak szerint fogadja el: a./ Szılı utca szilárd aszfalt burkolattal törtnı ellátása az építési engedély Tervezett hosszúság: 350 fm. (Dánosi úttól a 4. sz. flkl. útig.) b./ Dánosi út, földút részének szilárd aszfalt burkolattal történı ellátása az építési engedély Tervezett hosszúság: 280 fm (a Honfoglalás utca és a Szılı utca között). c./ Temetı utca szilárd aszfalt burkolattal történı ellátása az építési engedély Tervezett hosszúság: 500 fm (a Rákóczi utca és a Bence utca között). d./ Vásár utca szilárd aszfalt burkolattal történı ellátása az építési engedély 5

7 Tervezett hosszúság: 840 fm (a Malom utca és a Szılı utca között). 3./ Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Közép- Magyarországi Operatív Program keretein belül kiírt KMOP /B. Belterületi utak fejlesztése támogatására kiírt tárgyú pályázat (beruházás) célokmányának pénzügyi tartalmát, az alábbiak szerint fogadja el: 3.1./ A projekt teljes bekerülési költségvetése mindösszesen: bruttó Ft. 3.2./ Pilis Város Önkormányzata által, a projekt keretein belül vállalt önerı (önrész): bruttó Ft. 3.3./ A projekt tervezett pénzügyi ütemezése: évi ütem évi ütem tárgyévre esı projekt ütem költsége: bruttó Ft tárgyévre esı projekt ütem költsége: bruttó Ft önrész: önrész: bruttó Ft bruttó Ft igényelendı támogatás mértéke: bruttó Ft igényelendı támogatás mértéke: bruttó Ft 4./ A Képviselı-testület úgy dönt, elızetes kötelezettséget vállal arra, hogy a beruházás részeként vállalandó önrész pénzügyi évre esı mértékét, bruttó Ft-ot azaz bruttó Harmincmillió-ötszáznegyvennégyezer-háromszázötvennyolc forintot Pilis Város Önkormányzatának az Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló önkormányzati rendeletében, a Pilis Város Önkormányzata által évben, CHF-ben kibocsátott kötvény kibocsátásának ellenértéke kerete terhére tervezi és viseli. 5./ A Képviselı-testület úgy dönt, elızetes kötelezettséget vállal arra, hogy a beruházás részeként vállalandó önrész pénzügyi évre esı mértékét, bruttó Ft-ot azaz bruttó Huszonhárommillió-ötszázhetvennégyezer-hatszázhetvenhat forintot Pilis Város Önkormányzatának az Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló önkormányzati rendeletében, az Önkormányzat saját költségvetési kerete terhére tervezi és viseli. 6./ A Képviselı-testület úgy dönt, elızetes kötelezettséget vállal arra, hogy az esetleges egyéb támogatás elmaradása esetén (amennyiben az adott pályázati kiírás lehetıvé teszi egyéb támogatás igénybevételét) a hiányzó pénzösszeget saját forrásból biztosítja. 7./ A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy a 4./ pontban rögzített kötelezettségvállalás alapján terjessze be Pilis Város Önkormányzatának az Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló önkormányzati rendeletét, rendeletalkotási javaslatot - a Képviselı-testület február havi nyilvános és rendes ülésére. 8./ A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy az 5./ pontban rögzített kötelezettségvállalás alapján terjessze be Pilis Város Önkormányzatának az Önkormányzat 6

8 2010. évi költségvetésérıl szóló önkormányzati rendeletét, rendeletalkotási javaslatot - a Képviselı-testület február havi nyilvános és rendes ülésére. 9./ A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1./-8./ pontban foglalt döntés alapján, Pilis Város Önkormányzata nevében a pályázatot írja alá, és nyújtsa be a Közép- Magyarországi Operatív Program végrehajtásában közremőködı Pro Régió Közép- Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Kht. (székhely: Budapest, Hermina út 17.) részére. 10./ A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1./-9./ pontban foglalt döntés végrehajtására a szükséges intézkedéseket tegye meg. Felelıs: Szabó Márton polgármester Határidı: azonnal, illetve a Közép-Magyarországi Operatív Programhoz kapcsolódóan, a Belterületi utak fejlesztése támogatására kiírt KMOP /B kódszámú pályázat keretein belül a pályázat benyújtására: szeptember 05., az Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló rendeletalkotási javaslat Képviselı-testület részére történı benyújtására: Képviselı-testület február havi nyilvános és rendes ülése, a évi pénzügyi fedezet biztosítására: az Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló, önkormányzati rendelet elfogadásával és megalkotásával egyidejőleg, az Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló rendeletalkotási javaslat Képviselı-testület részére történı benyújtására: Képviselı-testület február havi nyilvános és rendes ülése, a évi pénzügyi fedezet biztosítására: az Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló, önkormányzati rendelet elfogadásával és megalkotásával egyidejőleg. Szabó Márton polgármester: Kéri a Képviselı-testület tagjait, aki egyetért a Közép- Magyarországi Operatív Program keretein belül kiírt, a Belterületi utak fejlesztése támogatására kiírt KMOP /B kódszámú pályázat keretein belül meghozott, Pilis Város Önkormányzata tulajdonát képezı közterületi rendeltetési földutak egy részének szilárd aszfalt burkolattal történı ellátása tárgyában meghozott beruházási célokmánya (266/2007. (XI. 14.) sz. önkormányzati határozat) visszavonására irányuló I. számú határozati javaslattal, - az kézfeltartással jelezze. A Képviselı-testület 16 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi határozatot hozta: 265/2008. (IX.03.) sz. önkormányzati határozat Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Közép-Magyarországi Operatív Program keretein belül kiírt, a Belterületi utak fejlesztése támogatására kiírt KMOP /B kódszámú pályázat keretein belül meghozott, Pilis Város Önkormányzata tulajdonát képezı közterületi rendeltetési földutak egy részének szilárd aszfalt burkolattal történı ellátása tárgyában meghozott beruházási célokmányát (266/2007. (XI. 14.) sz. önkormányzati határozat) visszavonja. Felelıs: Szabó Márton polgármester Határidı: azonnal. Szabó Márton polgármester: Kéri a Képviselı-testület tagjait, aki egyetért a Közép- Magyarországi Operatív Program keretein belül, a belterületi utak fejlesztése támogatására kiírt KMOP /B. kódszámú pályázat részeként, Pilis Város Önkormányzata által benyújtandó pályázat tartalmi elemeinek jóváhagyására és a pályázat költségvetésének 7

9 elfogadására irányulóan elıterjesztett, dr. Csiki Gábor jegyzı által részletesen ismertetett határozati javaslattal, - az kézfeltartással jelezze. A Képviselı-testület 15 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett, az alábbi határozatot hozta: 266/2008. (IX.03.) sz. önkormányzati határozat 1./ Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Közép- Magyarországi Operatív Program keretében a Belterületi utak fejlesztése támogatására kiírt KMOP /B. kódszámú pályázat keretein belül az alábbi, Pilis Város Önkormányzata tulajdonát képezı közterületi rendeltetési földutak szilárd aszfalt burkolattal történı ellátását kívánja megvalósítani. 2./ Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Közép- Magyarországi Operatív Program keretein belül kiírt KMOP /B. Belterületi utak fejlesztése támogatására kiírt tárgyú pályázat (beruházás) célokmányának mőszaki tartalmát, az alábbiak szerint fogadja el: a./ Szılı utca szilárd aszfalt burkolattal törtnı ellátása az építési engedély Tervezett hosszúság: 350 fm. (Dánosi úttól a 4. sz. flkl. útig.) b./ Dánosi út, földút részének szilárd aszfalt burkolattal történı ellátása az építési engedély Tervezett hosszúság: 280 fm (a Honfoglalás utca és a Szılı utca között). c./ Temetı utca szilárd aszfalt burkolattal történı ellátása az építési engedély Tervezett hosszúság: 500 fm (a Rákóczi utca és a Bence utca között). d./ Vásár utca szilárd aszfalt burkolattal történı ellátása az építési engedély Tervezett hosszúság: 840 fm (a Malom utca és a Szılı utca között). 3./ Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Közép- Magyarországi Operatív Program keretein belül kiírt KMOP /B. Belterületi utak fejlesztése támogatására kiírt tárgyú pályázat (beruházás) célokmányának pénzügyi tartalmát, az alábbiak szerint fogadja el: 3.1./ A projekt teljes bekerülési költségvetése mindösszesen: bruttó Ft. 3.2./ Pilis Város Önkormányzata által, a projekt keretein belül vállalt önerı (önrész): bruttó Ft. 3.3./ A projekt tervezett pénzügyi ütemezése: évi ütem évi ütem tárgyévre esı projekt ütem költsége: tárgyévre esı projekt ütem költsége: 8

10 bruttó Ft bruttó Ft önrész: önrész: bruttó Ft bruttó Ft igényelendı támogatás mértéke: bruttó Ft igényelendı támogatás mértéke: bruttó Ft 4./ A Képviselı-testület úgy dönt, elızetes kötelezettséget vállal arra, hogy a beruházás részeként vállalandó önrész pénzügyi évre esı mértékét, bruttó Ft-ot azaz bruttó Harmincmillió-ötszáznegyvennégyezer-háromszázötvennyolc forintot Pilis Város Önkormányzatának az Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló önkormányzati rendeletében, a Pilis Város Önkormányzata által évben, CHF-ben kibocsátott kötvény kibocsátásának ellenértéke kerete terhére tervezi és viseli. 5./ A Képviselı-testület úgy dönt, elızetes kötelezettséget vállal arra, hogy a beruházás részeként vállalandó önrész pénzügyi évre esı mértékét, bruttó Ft-ot azaz bruttó Huszonhárommillió-ötszázhetvennégyezer-hatszázhetvenhat forintot Pilis Város Önkormányzatának az Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló önkormányzati rendeletében, az Önkormányzat saját költségvetési kerete terhére tervezi és viseli. 6./ A Képviselı-testület úgy dönt, elızetes kötelezettséget vállal arra, hogy az esetleges egyéb támogatás elmaradása esetén (amennyiben az adott pályázati kiírás lehetıvé teszi egyéb támogatás igénybevételét) a hiányzó pénzösszeget saját forrásból biztosítja. 7./ A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy a 4./ pontban rögzített kötelezettségvállalás alapján terjessze be Pilis Város Önkormányzatának az Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló önkormányzati rendeletét, rendeletalkotási javaslatot - a Képviselı-testület február havi nyilvános és rendes ülésére. 8./ A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy az 5./ pontban rögzített kötelezettségvállalás alapján terjessze be Pilis Város Önkormányzatának az Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló önkormányzati rendeletét, rendeletalkotási javaslatot - a Képviselı-testület február havi nyilvános és rendes ülésére. 9./ A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1./-8./ pontban foglalt döntés alapján, Pilis Város Önkormányzata nevében a pályázatot írja alá, és nyújtsa be a Közép- Magyarországi Operatív Program végrehajtásában közremőködı Pro Régió Közép- Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Kht. (székhely: Budapest, Hermina út 17.) részére. 10./ A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1./-9./ pontban foglalt döntés végrehajtására a szükséges intézkedéseket tegye meg. Felelıs: Szabó Márton polgármester Határidı: azonnal, illetve a Közép-Magyarországi Operatív Programhoz kapcsolódóan, a Belterületi utak fejlesztése támogatására kiírt KMOP /B kódszámú pályázat keretein belül a pályázat benyújtására: szeptember 05., az Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló rendeletalkotási javaslat Képviselıtestület részére történı benyújtására: Képviselı-testület február havi nyilvános és rendes ülése, a évi pénzügyi fedezet biztosítására: az Önkormányzat évi 9

11 költségvetésérıl szóló, önkormányzati rendelet elfogadásával és megalkotásával egyidejőleg, az Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló rendeletalkotási javaslat Képviselı-testület részére történı benyújtására: Képviselı-testület február havi nyilvános és rendes ülése, a évi pénzügyi fedezet biztosítására: az Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló, önkormányzati rendelet elfogadásával és megalkotásával egyidejőleg. Szabó Márton polgármester: Kérdezi a Képviselı-testület tagjait, hogy van-e valakinek még kérdése, észrevétele, javaslata az 1./ napirendi ponthoz kapcsolódóan? Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a Képviselı-testület tagjai felıl nem érkezett további kérdés, észrevétel, javaslat, - így Szabó Márton polgármester rátér a nyilvános és rendkívüli ülés 2./ napirendi pontjának tárgyalására. 2./ Napirendi pont: Javaslat Pilis Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala (székhely: 2721 Pilis, Kossuth L. u. 47.) átvilágítására vonatkozó ajánlat megvizsgálására. (Képviselı-testület augusztus 28-án megtartott képviselı-testületi ülés anyaga, 223/2008. sz. elıterjesztés.) Elıterjesztı: Szabó Márton polgármester Szabó Márton polgármester: elıterjesztése részeként tájékoztatja a Képviselı-testületet arról, hogy a Berencsi Vezetési Tanácsadó és Szolgáltató Iroda augusztus 19-én kelt írásbeli ajánlatában javaslatot és ajánlatot tett Pilis Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala szervezetének és mőködésének átvilágítására. Elıadja, az átvilágítás célja, hogy a Polgármesteri Hivatal vezetése objektív és teljes körő képet nyerjen a Polgármesteri Hivatal mőködésére vonatkozólag, amely alapján meghatározhatóvá válik a továbblépés iránya, módszere a hatékonyabb mőködési modell irányában. Molnárné Bártfai Andrea képviselı: kérdezi, hogy a Berencsi Kft. által adott ajánlat mekkora mértékő pénzügyi kötelezettségvállalással jár? Kérdezi továbbá, hogy a Budapesti Kommunikációs Fıiskola által adott és tett ajánlat - tartalmi szempontok szerint, benne van-e a Berencsi Kft. által árajánlatában. Szabó Márton polgármester: jelzi, hogy a Budapesti Kommunikációs Fıiskola által adott ajánlat is kitér a Polgármesteri Hivatal teljes körő átvilágítására. Hozzáteszi, hogy a Berencsi Kft. ügyvezetıje egyeztetett a Budapesti Kommunikációs Fıiskola projekt képviselıjével, - mind az elvégzendı feladatok valamennyi szempontjára, teljeskörőségére, minıségére és összetételére vonatkozólag. Maga részérıl indítványozza a Képviselı-testületnek, hogy az Önkormányzat a Berencsi Vezetési Tanácsadó és Szolgáltató Irodának Pilis Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala teljeskörő átvilágítására (a./ szervezeti struktúra optimalizáltsága, az államigazgatási és önkormányzati feladatok ellátása tekintetében b./ Szervezeti kultúra bemutatása és részletes vizsgálata) vonatkozó, augusztus 19-én kelt írásbeli ajánlata érdemi megvizsgálását elnapolja. Indítványozza továbbá, hogy az Önkormányzat Pilis Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala teljeskörő átvilágítására vonatkozó feladatot elsıdlegesen a Budapesti 10

12 Kommunikációs Fıiskola szakértıi teamjével végeztesse el, - a polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése tárgyában kiírt ÁROP-3.A.1. program II. fordulója keretein belül. Szabó Márton polgármester: megállapítja, hogy a Képviselı-testület tagjainak az általa, szóban elıterjesztett határozati javaslattal és indítvánnyal kapcsolatban további kérdésük, észrevételük és kiegészíteni valójuk nem volt. Kéri a Képviselı-testület tagjait, aki egyetért Pilis Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala (székhely: 2721 Pilis, Kossuth L. u. 47.) átvilágítására vonatkozó, eredetileg a Berencsi Vezetési Tanácsadó és Szolgáltató Iroda által adott ajánlat megvizsgálása tárgyában, általa, szóban és önállóan elıterjesztett (az eredeti szándékokhoz képest, módosított tartalmú: a megbízásnak elsıdlegesen a Budapesti Kommunikációs Fıiskolával történı elvégeztetésére irányuló) indítvánnyal és határozati javaslattal, - az kézfeltartással jelezze. A Képviselı-testület 16 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi határozatot hozta: 267/2008. (IX.03.) sz. önkormányzati határozat 1./ Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy Berencsi Vezetési Tanácsadó és Szolgáltató Iroda (székhely: 1215 Budapest, Temesvári utca 4., képviseli: Berencsi Bence ügyvezetı) Pilis Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala teljeskörő átvilágítására (a./ szervezeti struktúra optimalizáltsága, az államigazgatási és önkormányzati feladatok ellátása tekintetében b./ Szervezeti kultúra bemutatása és részletes vizsgálata) vonatkozó, augusztus 19-én kelt írásbeli ajánlata érdemi megvizsgálását elnapolja. 2./ A Képviselı-testület úgy dönt, hogy Pilis Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala teljeskörő átvilágítására vonatkozó feladatot elsıdlegesen a Budapesti Kommunikációs Fıiskola (székhely: 1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 1-9.) szakértıi teamjével végezteti el, - a polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése tárgyában kiírt ÁROP-3.A.1. program II. fordulója keretein belül. 3./ A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1./ és 2./ pontban foglalt döntésrıl írásban értesítse Berencsi Bence ügyvezetıt, a Berencsi Vezetési Tanácsadó és Szolgáltató Iroda képviselıjét. 4./ A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1./ és 2./ pontban foglalt döntésrıl írásban értesítse Zsuffa Ákost, a Budapesti Kommunikációs Fıiskola projektigazgatóját, illetve képviselıjét. 5./ A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1./-4./ pontban foglalt döntés végrehajtására tegye meg a szükséges intézkedéseket. Felelıs: Szabó Márton polgármester Határidı: azonnal, a döntésrıl történı értesítésre: a döntést követı 15 napon belül, a feladat végrehajtására: a felek külön megállapodása szerint. Szabó Márton polgármester: Kérdezi a Képviselı-testület tagjait, hogy van-e valakinek még kérdése, észrevétele, javaslata a 2./ napirendi ponthoz kapcsolódóan? 11

13 Jegyzıkönyv rögzíti, hogy Szabó Márton polgármester a Képviselı-testület tagjai részérıl eszközölt, további érdemi, lényeges kérdés, észrevétel, hozzászólás hiányában - a Képviselıtestület 2./ napirendi pontját lezáérja. Szabó Márton polgármester: Kérdezi a Képviselı-testület tagjait, hogy van-e valakinek még kérdése, észrevétele, javaslata egyéb témakörökkel kapcsolatban? Polgárné Czerjak Judit képviselı: bejelenti a Képviselı-testület tagjainak, valamint a Képviselı-testület állandó bizottságai elnökeinek, hogy Pest Megye Közgyőlése által létesített kitüntetı címek adományozására, javaslattételére vonatkozólag Pilisen létrehozott önkormányzati ad-hoc bizottság szeptember 10. napján 17 órakor tartja meg ülését. Kéri a képviselıket, hogy amennyiben az ad-hoc bizottság részére indítványuk és javaslatuk van, azt elsıdlegesen az állandó bizottságuk útján, másodsorban önállóan terjesszék az önkormányzati ad-hoc bizottság elé, - lehetıség szerint írásbeli formában. Szabó Márton polgármester: a Képviselı-testület nyilvános és rendkívüli ülése befejezéseként bejelenti a Képviselı-testület tagjai, valamint az ülésen megjelentek részére, hogy Pilis Város Önkormányzata a település várossá avatása 3. évfordulójára tervezett ünnepségét szeptember 19. napján tartja meg. Az ünnepség tervezett helyszíne: a Polgármesteri Hivatal díszterme. Kérdezi a Képviselı-testület tagjait, hogy van-e valakinek még kérdése, észrevétele, vagy javaslata egyéb témakörökkel kapcsolatban? Jegyzıkönyv rögzíti, hogy Szabó Márton polgármester a Képviselı-testület tagjai részérıl eszközölt, további érdemi, lényeges kérdés, észrevétel, hozzászólás hiányában a Képviselıtestület szeptember 03-i nyilvános és rendkívüli ülését 20 óra 00 perckor berekeszti. A Képviselı-testület szeptember 03-i nyilvános és rendkívüli ülésérıl készült jegyzıkönyv lezárva: 20 óra 00 perckor. K. m. f. Szabó Márton polgármester dr. Csiki Gábor jegyzı 12

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v amely készült 2010. június 09-én 18 óra 00 percre kitőzött, 18 óra 23 perctıl kezdıdıen a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott, Pilis Város Önkormányzata Képviselıtestületének

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének július 28-án 17 óra 05 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendkívüli ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének július 28-án 17 óra 05 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendkívüli ülésérıl. NYILVÁNOS ÜLÉS ANYAGA! JEGYZİKÖNYV Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. július 28-án 17 óra 05 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: - Szabó Márton

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének október 08-án 19 óra 00 perc kezdettel megtartott rendkívüli, nyílt ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének október 08-án 19 óra 00 perc kezdettel megtartott rendkívüli, nyílt ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. október 08-án 19 óra 00 perc kezdettel megtartott rendkívüli, nyílt ülésérıl. Jelen vannak: - Szabó Márton polgármester, - dr. Csiki Gábor

Részletesebben

H A T Á R O Z A T O K

H A T Á R O Z A T O K H A T Á R O Z A T O K amely készült a Kulturális, Oktatási, Sport és Kommunikációs Bizottság 2014. január 23.-án 17 óra 20 perces kezdettel, a Pilisi Polgármesteri Hivatal (2721 Pilis, Kossuth Lajos út.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. június 24-én 16 óra 20 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendes ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. június 24-én 16 óra 20 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendes ülésérıl. NYILVÁNOS ÜLÉS ANYAGA! JEGYZİKÖNYV Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. június 24-én 16 óra 20 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendes ülésérıl. Jelen vannak: - Szabó Márton polgármester,

Részletesebben

NYILVÁNOS ÉS RENDKÍVÜLI ÜLÉS ANYAGA! JEGYZİKÖNYV

NYILVÁNOS ÉS RENDKÍVÜLI ÜLÉS ANYAGA! JEGYZİKÖNYV NYILVÁNOS ÉS RENDKÍVÜLI ÜLÉS ANYAGA! JEGYZİKÖNYV Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. március 13-án 16 óra 20 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Pilis Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. május 18-án 14 óra 15 perckor megtartott nyilvános és rendes ülésérıl. Jelen vannak: Pilis Város Cigány Kisebbségi

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v készült 2008. július 29-én 17 óra 30 perckor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, Pilis Város Önkormányzata Településfejlesztési és Városgazdálkodási Bizottságának, valamint Pénzügyi

Részletesebben

Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a két Bizottság elnöke a bizottságok rendes, együttes, nyílt valamint zárt ülését 17 óra 10 perckor megnyitják.

Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a két Bizottság elnöke a bizottságok rendes, együttes, nyílt valamint zárt ülését 17 óra 10 perckor megnyitják. HATÁROZATOK a Településfejlesztési, Városgazdálkodási és Közbiztonsági Bizottság, valamint a Pénzügyi Bizottság 2012. október 24-én 17 óra 10 perckor kezdettel megkezdett 17 óra 45 percig, majd 19 óra

Részletesebben

HATÁROZATOK. Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a két Bizottság elnöke a bizottságok rendes, együttes, nyílt valamint zárt ülését 17 óra 50 perckor megnyitják.

HATÁROZATOK. Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a két Bizottság elnöke a bizottságok rendes, együttes, nyílt valamint zárt ülését 17 óra 50 perckor megnyitják. HATÁROZATOK a Településfejlesztési, Városgazdálkodási és Közbiztonsági Bizottság valamint Pénzügyi Bizottság 2013. május 27-én, 17 óra 50 perctıl kezdıdıen megtartott nyilvános és rendes, valamint zárt

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 2/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 18-án 15.30 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének november 28-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének november 28-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/218-31/2011. JEGYZİKÖNYV 2011. november 28-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26. Méreg János alpolgármester,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének szeptember 15-én 17 óra 00 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendkívüli

JEGYZİKÖNYV Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének szeptember 15-én 17 óra 00 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendkívüli JEGYZİKÖNYV Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. szeptember 15-én 17 óra 00 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: - Mala Ferenc alpolgármester, - dr.

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1 J e g y z ı k ö n y v amely készült 2010. március 22-én módosított határnapon - 15 óra 30 perckor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, Pilis Város Önkormányzata Kommunikációs, Regionális és Európai

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének január 16-án 20 óra 40 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV. Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének január 16-án 20 óra 40 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendkívüli ülésérıl NYILVÁNOS ÜLÉS ANYAGA! JEGYZİKÖNYV Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. január 16-án 20 óra 40 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendkívüli ülésérıl Jelen vannak: - Szabó Márton

Részletesebben

Jegyzıkönyv. a Pénzügyi Bizottság 2010. március 23-án 16 óra 00perckor megtartott nyilvános és rendes, valamint zárt ülésérıl.

Jegyzıkönyv. a Pénzügyi Bizottság 2010. március 23-án 16 óra 00perckor megtartott nyilvános és rendes, valamint zárt ülésérıl. 1 Jegyzıkönyv a Pénzügyi Bizottság 2010. március 23-án 16 óra 00perckor megtartott nyilvános és rendes, valamint zárt ülésérıl. Jelen vannak a Pénzügyi Bizottság részérıl: Varju Zoltán, a Bizottság elnöke,

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének június 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének június 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jegyzıkönyv Készült: 2012. június 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen vannak:pálmai József korelnök Csonka József Dr. Pálinkási Csaba Bartók László képviselık Dr. Szabó Attila jegyzı Jegyzıkönyvvezetı:

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2012. június 12.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2012. június 12. Ügyszám: 114-28/2012. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl 2012. június 12. Nyirád 2012 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2013. február 14.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2013. február 14. Ügyszám: 289-8/2013. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl 2013. február 14. Nyirád 2013 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1 J e g y z ı k ö n y v amely készült 2009. október 19-én 18 óra 00 perckor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, Pilis Város Önkormányzata Kommunikációs, Regionális és Európai Uniós Bizottságának megtartott

Részletesebben

4./ Beszámoló Pilis Város Önkormányzata évi Helyi Közfoglalkoztatási Tervének végrehajtásáról.

4./ Beszámoló Pilis Város Önkormányzata évi Helyi Közfoglalkoztatási Tervének végrehajtásáról. HATÁROZATOK amely készült a Településfejlesztési,Városgazdálkodási és Közbiztonsági Bizottság 2012. január 23-án 17 óra 05 perctıl kezdıdıen megtartott nyilvános és rendes valamint zárt ülésérıl. Az Önkormányzat

Részletesebben

28/2003. (III.12.) sz. önk. h a t á r o z a t

28/2003. (III.12.) sz. önk. h a t á r o z a t 28/2003. (III.12.) sz. önk. h a t á r o z a t az Európai Uniós, Regionális Bizottság elıterjesztése az EU-s Hozományra vonatkozóan c. elıterjesztést zárt ülésen tárgyalja, mivel annak nyilvános ülésen

Részletesebben

HATÁROZATOK a Közbiztonsági és Bőnmegelızési Bizottság április 20-án 17 óra 00 perckor megtartott nyilvános és rendes valamint zárt ülésérıl.

HATÁROZATOK a Közbiztonsági és Bőnmegelızési Bizottság április 20-án 17 óra 00 perckor megtartott nyilvános és rendes valamint zárt ülésérıl. 1 HATÁROZATOK a Közbiztonsági és Bőnmegelızési Bizottság 2010. április 20-án 17 óra 00 perckor megtartott nyilvános és rendes valamint zárt ülésérıl. A Közbiztonsági és Bőnmegelızési Bizottság 2010. április

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1. /2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. január 31-én (hétfın) 14: 00 órakor tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tóth Ferenc polgármester Fehér István

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA Ikt. szám: IV. 84-11/2009. SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése Jogi és Ügyrendi Bizottságának

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 11/2008. (II.13.) kt. határozat: A 2008. február 13-ai ülés napirendjének elfogadása. 12/2008. (II.13.)

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének március 28-án 17 óra 17 perces kezdettel megtartott nyilvános és rendes ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének március 28-án 17 óra 17 perces kezdettel megtartott nyilvános és rendes ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. március 28-án 17 óra 17 perces kezdettel megtartott nyilvános és rendes ülésérıl. Jelen vannak: - Szabó Márton polgármester, - Mala Ferenc

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 1 J E G Y Z İ K Ö N Y V Pilis Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. február 11-én 14.30 órai kezdettel megtartott nyilvános és rendes ülésérıl. Jelen vannak: Pilis Város Szlovák

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 4/2012. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozat száma: 39-41. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 39/2012.(IV.10.)

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-4/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. február 3-án 9.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

HATÁROZATOK a Pénzügyi Bizottság augusztus 28-án, 17 óra 05 perckor megtartott nyilvános és rendes valamint zárt ülésérıl.

HATÁROZATOK a Pénzügyi Bizottság augusztus 28-án, 17 óra 05 perckor megtartott nyilvános és rendes valamint zárt ülésérıl. HATÁROZATOK a Pénzügyi Bizottság 2012. augusztus 28-án, 17 óra 05 perckor megtartott nyilvános és rendes valamint zárt ülésérıl. Az Önkormányzat Képviselı-testülete Pénzügyi Bizottsága 2012. augusztus

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. február 8-án - pénteken - de. 10,00 órakor megtartott r e n d k í v ü l i ülésérıl. A képviselı-testület rendkívüli

Részletesebben

JEGYZİKÖNY. Igazoltan távol: - Gajdosné Nagy Tímea képviselı, - Nagy János képviselı. Igazolatlanul távol: -

JEGYZİKÖNY. Igazoltan távol: - Gajdosné Nagy Tímea képviselı, - Nagy János képviselı. Igazolatlanul távol: - JEGYZİKÖNY amely készült Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. március 11-én, a Pilisi Polgármesteri Hivatal (2721 Pilis, Kossuth Lajos út 47.) tanácstermében 17 óra 15 perces kezdettel

Részletesebben

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat Szám: IV.535/2010. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. október 13-án (szerdán) 15 00 órakor a Polgármesteri Hivatal II. emeleti mőszaki tárgyalójában megtartott alakuló ülésérıl.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Pilis Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. március 20-án 14 óra 00 perckor megtartott nyilvános és rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: Pilis Város Roma

Részletesebben

Rendkívüli Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve október 20.

Rendkívüli Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve október 20. Lajosmizse Város Önkormányzata Rendkívüli Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. október 20. Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 153/2011. (X. 20.) ÖH Támogatás kérése a LEADER egészségügyi

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-12/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. július 10-én 14.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1 J e g y z ı k ö n y v amely készült 2009. március 16-án 17.00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, Pilis Város Önkormányzata Kommunikációs, Regionális és Európai Uniós Bizottságának megtartott

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-23/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. december 27-én 8.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. nyilvános ülésérıl. 2014. április 17.

JEGYZİKÖNYV. nyilvános ülésérıl. 2014. április 17. Ügyszám: 9-31/2014. JEGYZİKÖNYV nyilvános ülésérıl 2014. április 17. Szıc 2014 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános ülésérıl Szıci Mővelıdési Ház Szıc, Kossuth L. u. 41. Az ülés idıpontja: 2014.

Részletesebben

Pilis, március 23. Szabó Márton polgármester

Pilis, március 23. Szabó Márton polgármester 80/2012. számú elıterjesztés A határozati javaslat elfogadásához a Képviselı-testület Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló, többször módosított 16/2011. (IV.04.) sz. önkormányzati rendelet 36. (3)

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1 J e g y z ı k ö n y v amely készült 2009. szeptember 14-én 17 óra 10 perctıl kezdıdıen a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, Pilis Város Önkormányzata Kommunikációs, Regionális és Európai Uniós Bizottságának

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV.50-4/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének

Részletesebben

BIZOTTSÁGI ELİTERJESZTÉS 147/2010. számú elıterjesztés

BIZOTTSÁGI ELİTERJESZTÉS 147/2010. számú elıterjesztés BIZOTTSÁGI ELİTERJESZTÉS 147/2010. számú elıterjesztés A határozati javaslat elfogadásához a Képviselı-testület Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló, többször módosított 7/2006. (IV.14.) sz. önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Pilis Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. szeptember 10-én 15 óra 30 perckor megtartott nyilvános és rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: Pilis Város Cigány

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2/1/2013. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 2-8., 11. TARTALOMJEGYZÉK OK: 2/2013.(I.15.)

Részletesebben

17/2015. (IX.15.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 15-én megtartott rendkívüli üléséről

17/2015. (IX.15.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 15-én megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 17/2015. (IX.15.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 15-én megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. ÁPRILIS 18-ÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI

JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. ÁPRILIS 18-ÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI Alap Község Önkormányzata 7011 Alap, Dózsa György utca 31. 25/221-102, 25/220-370 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. ÁPRILIS 18-ÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1 J e g y z ı k ö n y v amely készült 2008. december 09-én 17.00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, Pilis Város Önkormányzata Közbiztonsági és Bőnmegelızési Bizottságának megtartott nyilvános

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Pilis Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. november 10-én, 15 óra 10 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendes ülésérıl. Jelen vannak: Pilis Város

Részletesebben

SZAJLA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT TERPES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V E február 15.

SZAJLA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT TERPES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V E február 15. 1 SZAJLA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT TERPES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V E 2010. február 15. Határozat száma 1/2010.(II.15.) Tárgy Az intézményi társulásban mőködtetett Mákvirág

Részletesebben

Kiegészítés a 37/2010. sz. elıterjesztéshez

Kiegészítés a 37/2010. sz. elıterjesztéshez Kiegészítés a 37/2010. sz. elıterjesztéshez A határozati javaslat elfogadásához a Képviselı-testület Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló többször módosított 7/2006. (IV.14.) sz. rendelete 28. (7)

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános, rendkívüli ülésérıl december 2.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános, rendkívüli ülésérıl december 2. Ügyszám: 15-147/2010. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános, rendkívüli ülésérıl 2010. december 2. Nyirád 2010 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község Önkormányzata

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. július 11-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. július 11-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/38-18/2012. JEGYZİKÖNYV 2012. július 11-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterem 8130 Enying, Kossuth u. 26. Pıdör Gyula polgármester,

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 18. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 18. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 18. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 151/2007./XII.28./.kt.határozat: 152/2007./XII.28./kt.határozat: 153/2007./XII.28./kt.határozat: 154/2007./XII.28./kt.határozat:

Részletesebben

Jegyzıkönyv. a Pénzügyi Bizottság március 6-án, 17 óra 15 perctıl kezdıdıen megtartott nyilvános és rendkívüli ezt követıen zárt ülésérıl.

Jegyzıkönyv. a Pénzügyi Bizottság március 6-án, 17 óra 15 perctıl kezdıdıen megtartott nyilvános és rendkívüli ezt követıen zárt ülésérıl. 1 Jegyzıkönyv a Pénzügyi Bizottság 2012. március 6-án, 17 óra 15 perctıl kezdıdıen megtartott nyilvános és rendkívüli ezt követıen zárt ülésérıl. Jelen vannak a Pénzügyi Bizottság részérıl: Varju Zoltán

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1 J e g y z ı k ö n y v amely készült 2012. február 6-án, 17 óra 25 perc kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott, Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testülete Szociális és Egészségügyi

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: 8/2012. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. április 3-án (kedden) 16.00 órai kezdettel a

Részletesebben

Rendkívüli Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. február 08.

Rendkívüli Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. február 08. Lajosmizse Város Önkormányzata Iktsz: I/394/4/2013. Rendkívüli Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. február 08. Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 21/2013. (II. 08.) ÖH. Nyilatkozat A

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V BÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 8443 Bánd, Petıfi u. 60. Tel/fax: 88/504-131 E-mail: polgarme@vnet.hu Szám: 48/2/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: ülésén, 2009. február 9-én /hétfı/ 17

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: 11-18/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: 2009. június 18-án 17 óra 30 perckor kezdıdı rendkívüli, nyílt ülésérıl. Magyarpolány Polgármesteri Hivatal Tanácsterme Jelen vannak: Polt

Részletesebben

Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76.

Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. JEGYZİKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012. ÁPRILIS 23-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRİL Jegyzıkönyv Dunabogdány

Részletesebben

JEGYZİKÖNY. Igazoltan távol:- Igazolatlanul távol: - Állandó tanácskozási joggal meghívottak: -

JEGYZİKÖNY. Igazoltan távol:- Igazolatlanul távol: - Állandó tanácskozási joggal meghívottak: - JEGYZİKÖNY amely készült Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. november 27-én, a Pilisi Polgármesteri Hivatal (2721 Pilis, Kossuth Lajos út 47.) tanácstermében 17 óra 20 perces kezdettel

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Páty Község Önkormányzata Pénzügyi, Településfejlesztési, Ügyrendi és Környezetvédelmi Bizottságának 2010. november 22-én (hétfın) 16.00 órai kezdettel megtartott ülésérıl 1 Az ülés

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: I.B. 1089-3/2015. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Szociális és Egészségügyi

Részletesebben

Hivatal részérıl: Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia

Hivatal részérıl: Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia JEGYZİKÖNYV Készült: Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének a Polgármesteri Hivatal földszinti tanácskozójában 2014. július 16-án megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen voltak: Tóth István Császár

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1 J e g y z ı k ö n y v amely készült 2009. november 16-án 17 óra 10 perckor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, Pilis Város Önkormányzata Kommunikációs, Regionális és Európai Uniós Bizottságának megtartott

Részletesebben

308/2011. számú elıterjesztés

308/2011. számú elıterjesztés 308/2011. számú elıterjesztés Az I. sz. vagy II. sz. határozati javaslat elfogadásához a Képviselı-testület Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2011. (IV.04.) sz. önkormányzati rendelet 36.

Részletesebben

Jegyzıkönyv. 1. napirendi pont: Vecsési Ügyfélszolgálati irodaépület létesítése projekt kivitelezıjének kiválasztása

Jegyzıkönyv. 1. napirendi pont: Vecsési Ügyfélszolgálati irodaépület létesítése projekt kivitelezıjének kiválasztása Jegyzıkönyv Készült: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2008. október 28-án megtartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: Dabasi János, dr. Fekete Károly, Hanek Gábor, Jugovics Sándor, Lırincz

Részletesebben

Halmay György bizottsági elnök

Halmay György bizottsági elnök V e s z p r é m M e g y e i J o g ú V á r o s Önkormányzata Közgyőlésének Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottsága J e g y z ı k ö n y v Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének

Részletesebben

FOLYTATÓLAGOS, NYILVÁNOS ÜLÉS ANYAGA! JEGYZİKÖNYV

FOLYTATÓLAGOS, NYILVÁNOS ÜLÉS ANYAGA! JEGYZİKÖNYV FOLYTATÓLAGOS, NYILVÁNOS ÜLÉS ANYAGA! JEGYZİKÖNYV Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. november 26-án 20 óra 25 perc kezdettel a 2009. november 25-i rendes ülés folytatásaként megtartott

Részletesebben

Simon Roland képviselı távolmaradása okát elıre jelezte.

Simon Roland képviselı távolmaradása okát elıre jelezte. 1 TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT SÜMEGPRÁGA 8351 SÜMEGPRÁGA, RÁKÓCZI U. 17. T: 87/350-587, Fax:87/550-038. Szám: 39-1/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2010. január 13-án 17,00 órakor kezdıdött nyilvános ülésérıl.

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS, REGIONÁLIS ÉS EURÓPAI UNIÓS BIZOTTSÁG ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI

KOMMUNIKÁCIÓS, REGIONÁLIS ÉS EURÓPAI UNIÓS BIZOTTSÁG ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI 1 KOMMUNIKÁCIÓS, REGIONÁLIS ÉS EURÓPAI UNIÓS BIZOTTSÁG 2009. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI A Kommunikációs, Regionális és Európai Uniós Bizottság 1/2009. (I.19.) számú A Kommunikációs, Regionális és Európai

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Iktatószám: I.B.1915-12/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Szociális és Egészségügyi Bizottsága 2010.10.25-én 14.00 órakor a Polgármesteri Hivatal I. emeleti

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének december 20-án 16 óra 20 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendes ülésérıl

JEGYZİKÖNYV. Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének december 20-án 16 óra 20 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendes ülésérıl NYILVÁNOS ÜLÉS ANYAGA! JEGYZİKÖNYV Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2007. december 20-án 16 óra 20 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendes ülésérıl Jelen vannak: - Szabó Márton polgármester,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1 J e g y z ı k ö n y v amely készült 2009. augusztus 19-én 16 óra 40 perckor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, Pilis Város Önkormányzata Szociális és Egészségügyi Bizottságának megtartott nyilvános

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. december 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. december 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 24/2011. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. december 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 150-154. TARTALOMJEGYZÉK OK: 150/2011.(XII.19.)

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1 J e g y z ı k ö n y v amely készült 2010. március 25.-én 16 óra 00 percre kitőzött, 16 óra 30 perctıl kezdıdıen a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott, Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

2013. évi. 2. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2013. január 31-én megtartott rendkívüli ülésérıl készült

2013. évi. 2. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2013. január 31-én megtartott rendkívüli ülésérıl készült 2013. évi 2. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 31-én megtartott rendkívüli ülésérıl készült J E G Y Z İ K Ö NYV T Á R GY MUTATÓ Határozat/Rendelet száma Határozat/Rendelet

Részletesebben

Távolmaradt: Horváth István polgármester, Halmai Gáborné, Máté Péter, dr. Tóth Csaba Attila képviselık

Távolmaradt: Horváth István polgármester, Halmai Gáborné, Máté Péter, dr. Tóth Csaba Attila képviselık Szám: IV. 170-15/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2011. október 19-én (szerdán) 8 óra 20 perckor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott rendkívüli

Részletesebben

M E G H Í V Ó november 9. (kedd) napjára órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó november 9. (kedd) napjára órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (4) bekezdése alapján

Részletesebben

NYILVÁNOS ÜLÉS ANYAGA! JEGYZİKÖNYV

NYILVÁNOS ÜLÉS ANYAGA! JEGYZİKÖNYV NYILVÁNOS ÜLÉS ANYAGA! JEGYZİKÖNYV Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2007.október 25.-én 16 órai kezdettel megtartott nyilvános és rendes ülésérıl Jelen vannak: - Szabó Márton polgármester,

Részletesebben

Jegyzıkönyv. a Pénzügyi Bizottság március 26.-án 17 óra 00 perckor megtartott nyilvános és rendes, valamint zárt ülésérıl.

Jegyzıkönyv. a Pénzügyi Bizottság március 26.-án 17 óra 00 perckor megtartott nyilvános és rendes, valamint zárt ülésérıl. Jegyzıkönyv a Pénzügyi Bizottság 2008. március 26.-án 17 óra 00 perckor megtartott nyilvános és rendes, valamint zárt ülésérıl. Jelen vannak a Pénzügyi Bizottság részérıl: Varju Zoltán, a Bizottság elnöke,

Részletesebben

PILIS VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 2721 Pilis Kossuth L. u. 47. Tel.: , fax:

PILIS VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 2721 Pilis Kossuth L. u. 47. Tel.: , fax: PILIS VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 2721 Pilis Kossuth L. u. 47. Tel.: 29-498-142, fax: 29-696-320 E-mail: hivatal@pilis.hu Szám: 1015-5/2012. M E G H Í V Ó Tisztelettel meghívom Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV. 75-1/2008. JEGYZİKÖNYV amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése Pénzügyi Bizottságának 2009. február 26-án 7 óra

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének 2011. október 17-én megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester,

Részletesebben

1/2011. sz. elıterjesztés

1/2011. sz. elıterjesztés 1/2011. sz. elıterjesztés A határozati javaslat elfogadásához a Képviselı-testület Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló, többször módosított 7/2006. (IV.14.) sz. önkormányzati rendelete 28. (7)

Részletesebben

A bizottsági ülésrıl igazoltan távol: A bizottsági ülésrıl igazolatlanul távol:--

A bizottsági ülésrıl igazoltan távol: A bizottsági ülésrıl igazolatlanul távol:-- J e g y z ı k ö n y v amely készült, a Szociális és Egészségügyi Bizottság 2014. augusztus 25-én 16 óra 10 perctıl kezdıdıen, a Pilisi Polgármesteri Hivatal (2721 Pilis, Kossuth Lajos út 47.) tanácstermében

Részletesebben

1. Döntés egyes korlátozottan forgalomképes ingatlanok értékesítésre történı kijelölésérıl

1. Döntés egyes korlátozottan forgalomképes ingatlanok értékesítésre történı kijelölésérıl JEGYZİKÖNYV Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Tulajdonosi Bizottsága, Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága, Városstratégiai és Városmarketing Bizottsága valamint Közjóléti Bizottsága

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV. 23-10/2008. JEGYZİKÖNYV amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése Pénzügyi Bizottságának 2008. augusztus 7-én 9

Részletesebben

Hivatal részérıl: Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia

Hivatal részérıl: Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia JEGYZİKÖNYV Készült: Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének a Polgármesteri Hivatal földszinti tanácskozójában 2014. április 23-án megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen voltak: Tóth István Derecskei

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Dóc Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. október 10-én megtartott rendkívüli nyílt ülésérıl T a r t a l o m j e g y z é k Dóc Községi Önkormányzat Képviselı-testületének

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. július 10-én 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV. 110-17/2012. SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA JEGYZİKÖNYV Amely készült Közgyőlése Humán Bizottságának 2012. december 27-én 9 órakor a Polgármesteri

Részletesebben

SÜRGİSSÉGI INDÍTVÁNY! 19/2011. számú elıterjesztés

SÜRGİSSÉGI INDÍTVÁNY! 19/2011. számú elıterjesztés SÜRGİSSÉGI INDÍTVÁNY! 19/2011. számú elıterjesztés A határozati javaslat(ok) elfogadásához a Képviselıtestület Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló, többször módosított 7/2006. (IV.14.) sz. önkormányzati

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZİKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. január 17-én 15.00 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Páty Község Önkormányzata Pénzügyi, Településfejlesztési, Ügyrendi és Környezetvédelmi Bizottságának 2011. január 20-án (csütörtökön) 16.00 órai kezdettel megtartott ülésérıl 1 Az

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2008. november 10-én (hétfın) 08 órai kezdettel megtartott rendkívüli Képviselı-testületi ülésérıl Készült: Páty Község Önkormányzat

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete június 23-án megtartott. rendkívüli Nyílt üléséről

Jegyzőkönyv. A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete június 23-án megtartott. rendkívüli Nyílt üléséről Határozat: 215-217 Rendelet: - Jegyzőkönyv A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. június 23-án megtartott rendkívüli Nyílt üléséről 1 Jegyzőkönyv Készült a Zalakaros Város Önkormányzata

Részletesebben

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat. ifj. Kovács György elnök-helyettes, Kovács György képviselı

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat. ifj. Kovács György elnök-helyettes, Kovács György képviselı Szám: IV.128-2/2015. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 25-én (szerdán) 9 órakor a Polgármesteri Hivatal II. emeleti mőszaki tárgyalójában megtartott

Részletesebben