J e g y z ı k ö n y v

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J e g y z ı k ö n y v"

Átírás

1 1 J e g y z ı k ö n y v amely készült december 09-én órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, Pilis Város Önkormányzata Közbiztonsági és Bőnmegelızési Bizottságának megtartott nyilvános és rendes ülésérıl. Jelen vannak: Csikós János a bizottság elnöke, Németh István bizottsági tag, Nagy Attila bizottsági tag, Varju Zoltán bizottsági tag, Domonyi István bizottsági tag. A bizottsági ülésrıl igazoltan távol: -- A bizottsági ülésrıl igazolatlanul távol: -- Állandó tanácskozási joggal meghívottak: dr. Csiki Gábor jegyzı, dr. Ágh Mariann aljegyzı, Gábrisch Lászlóné Hatósági Iroda vezetıje. Eseti tanácskozási joggal meghívottak: Nagy Sándor közterület-felügyelı, Csongrádi Péter közterület-felügyelı. A jegyzıkönyvet Pribelszkiné Szijj Mónika jegyzıkönyvvezetı vezette. A Közbiztonsági és Bőnmegelızési Bizottság december 09-én 17 óra 15 perckor megtartotta nyilvános és rendes ülését. Jegyzıkönyv rögzíti, hogy Csikós János bizottsági elnök 17 óra 15 perckor megnyitja a Közbiztonsági és Bőnmegelızési Bizottság december 09-ére meghirdetett nyilvános és rendes ülését. Egyúttal Csikós János, a Bizottság elnöke megállapítja, hogy az 5 fıs Bizottság, 5 fı bizottsági tag jelenlétében határozatképes. Csikós János bizottsági elnök az ülés megnyitását követıen - indítványozza, hogy a Bizottság az eredeti meghívó szerinti 2.) napirendi pontot 5.) napirendi pontként, a 3.) napirendi pontot 4.) napirendi pontként, a 4.) napirendi pontot 6.) napirendi pontként, az 5.) napirendi pontot 2.) napirendi pontként és a 6.) napirendi pontot 3.) napirendi pontként tárgyalja meg. Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a Bizottság jelenlévı 5 fı tagja, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadta a Bizottság december 09-ére meghirdetett, Csikós János bizottsági elnök által indítványozottak szerint módosított nyilvános és rendes, valamint zárt ülése napirendjét, amely az alábbi: A Közbiztonsági és Bőnmegelızési Bizottság december 09-i nyilvános és rendes, valamint zárt bizottsági ülése módosított napirendje:

2 2 N y i l v á n o s b i z o t t s á g i ü l é s n a p i r e n d j e : 1.) Tájékoztató a Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Tanácsa által évre vállalt feladatok ellátásának tapasztalatairól. 2.) Javaslat a Pest Megye Biztonságos Települése Cím II. kategóriájában nyert Ft pénzjutalom felhasználására. 3.) Tájékoztatás a Pest Megye Biztonságos Települése Cím II. kategóriához kapcsolódó pénzjutalom felhasználásához kapcsolódó pályázati elszámolással összefüggésben. 4.) Pilis Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala jegyzıje tájékoztatása a Közterület-felügyelet III-IV. negyedévi, illetve évi mőködésének tapasztalatairól. Közremőködı: a közterület-felügyelet képviselıje 5.) Az Önkormányzat évi pénzügyi tervét befolyásoló önkormányzati rendeletek és meghozott képviselı-testületi határozatok felülvizsgálata (folytatólagos, szükség szerint). 6.) Kóka község felhívása a települési Önkormányzatok közrend- és közbiztonságának megerısítésére irányulóan. 7.) Javaslat Pilis Város Önkormányzatának a települési képviselık tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásairól szóló, a 34/2006. (XII.06.) sz. önkormányzati rendelettel módosított 10/2006. (IV.14.) sz. önkormányzati rendelet felülvizsgálatára. 8.) E g y e b e k. Z á r t b i z o t t s á g i ü l é s n a p i r e n d j e : 1.) E g y e b e k. A Közbiztonsági és Bőnmegelızési Bizottság december 09-i nyilvános és rendes bizottsági ülésének jegyzıkönyve: Csikós János bizottsági elnök rátér a nyilvános és rendes ülés 1.) napirendi pontjának a 1.) Napirendi pont: Tájékoztató a Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Tanácsa által évre vállalt feladatok ellátásának tapasztalatairól. Csikós János bizottsági elnök felkéri dr. Csiki Gábor jegyzıt, hogy terjessze elı a tárgyalandó napirendi pontot.

3 3 dr. Csiki Gábor jegyzı a napirendi pont kapcsán, az alábbiakról tájékoztatja a Bizottság tagjait: 1./ A Társulás összes fontosabb szervezeti dokumentuma átdolgozásra és elfogadásra került a Társulási Tanács által, amelyhez bármiféle állami normatíva igénylés vagy esetleges visszafizetés kapcsolódhat. A jelen állapot szerint elmondható, hogy a Társulás mőködése területén fejlıdés tapasztalható. Valamennyi szervezeti dokumentum az idei évben teljes körően összeállításra és elkészítésre került. 2./ A Kistérségi Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat mőködését érintıen elmondható, hogy az intézmény az idei költségvetésén (16,2 m Ft) belül marad, azaz gazdálkodását érintıen szigorítás tapasztalható és érzékelhetı. 3./ A belsı ellenırzési feladatok ellátása területén elmondható, hogy az elızı évekhez hasonlóan, és sajnos színvonalon készültek el a belsı ellenıri jelentések, melyek minden esetben helyi önkormányzati szinten a bizottsági vizsgáltak meg és véleményeztek, melyet szükség szerint Intézkedési Terv kiadása kísért. E helyütt jegyzi meg, hogy a évtıl eltérıen, a pénzügyi évben a 10 m Ft belsı ellenırzési normatíva helyett már csak 3 m Ft összegő állami normatíva fog jutni a Társulásra, annak mőködésére. Azaz, mind a 17 települési önkormányzatnak éves átlagban - egy vagy maximum két belsı ellenırzését lehet majd a Társuláson keresztül lebonyolítania, megrendelnie. 3./ A közoktatási feladatellátáson belül, a gyógytestnevelés területén belül különösebb probléma nincs. Két éve már jól mőködik az iskolák keretein belül az a gyógytestnevelési óraszám, amely feladat ellátására a Társulás szerzıdött, illetve amelynek állami normatíváját a Társulás igényli a Magyar Államkincstáron keresztül a Magyar Államtól. 4./ A logopédiai feladatellátás területén viszont gondok vannak, mert úgy alakult, hogy 17 év után saját erıbıl kell megoldani ezen feladatellátást. (Ehhez kapcsolódóan készült el a probléma megoldására vonatkozó külön szabályozási anyag és javaslat.) 5./ Az elhangzottakat összegezve elmondható, hogy a Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás önmagában szervezetten mőködik, azaz a jelen területen elırelépés tapasztalható. Személyes véleménye és álláspontja szerint, egyedül a Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás által ellátandó területfejlesztési feladatok ellátása az a terület, ahol véleménye szerint a Társulásnak a Térség területfejlesztésébıl adódó lehetıségeit hatékonyabban kellene érvényesítenie, - a hozzá kapcsolódó feladatok folyamatos ellátásának biztosításával. Csikós János bizottsági elnök megállapítja, hogy a Bizottság tagjai egyéb érdemi kérdést, észrevételt, vagy kiegészítést a tárgyalt napirendi ponthoz (tájékoztató anyaghoz) kapcsolódóan nem tesznek. Maga részérıl, - hallva a jegyzı által elıterjesztetteket indítványozza a Bizottságnak: a Közbiztonsági és Bőnmegelızési Bizottság javasolja a Képviselı-testületnek, hogy az Önkormányzat indítványozza a Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulásnak, hogy a Társulás a Térség területfejlesztésbıl adódó lehetıségeit hatékonyabban érvényesítse, és a hozzá kapcsolódó feladatait folyamatosan lássa el. Kéri a Bizottság tagjait, hogy aki a napirendi pont kapcsán egyet ért dr. Csiki Gábor jegyzı által elmondottak alapján a Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Tanácsa által évre vállalt feladatok ellátásának tapasztalatairól szóló, szóbeli tájékoztatással, az általa tett kiegészítéssel együtt, - az kézfeltartással szavazzon.

4 4 A Közbiztonsági és Bőnmegelızési Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi határozatot hozta: A Közbiztonsági és Bőnmegelızési Bizottság 65/2008. (XII.09.) számú határozata: A Közbiztonsági és Bőnmegelızési Bizottság meghallgatta és elfogadta dr. Csiki Gábor jegyzı által elmondottak alapján a Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Tanácsa által évre vállalt feladatok ellátásának tapasztalatairól szóló tájékoztatót, az alábbi kiegészítéssel: A Közbiztonsági és Bőnmegelızési Bizottság javasolja a Képviselı-testületnek, hogy az Önkormányzat indítványozza a Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulásnak, hogy a Társulás a Térség területfejlesztésbıl adódó lehetıségeit hatékonyabban érvényesítse, és a hozzá kapcsolódó feladatait folyamatosan lássa el. Felelıs: Csikós János, a Bizottság elnöke Határidı: azonnal, a polgármester tájékoztatására: a döntést követı 2 napon belül. Csikós János bizottsági elnök rátér a nyilvános és rendes ülés 2.) napirendi pontjának a 2.) Napirendi pont: Javaslat a Pest Megye Biztonságos Települése Cím II. kategóriájában nyert Ft pénzjutalom felhasználására. Csikós János bizottsági elnök felkéri dr. Csiki Gábor jegyzıt, hogy terjessze elı a tárgyalandó napirendi pontot. dr. Csiki Gábor jegyzı a napirendi ponttal kapcsolatban elmondja: a Bizottság az elızı hónapban megtartott rendes bizottsági ülésén úgy foglalt állást, hogy Pilis Város Önkormányzata a Pilisi Polgárır Egyesület mőködési feltételrendszerének javítására fordítsa a Pest Megye Biztonságos Települése Cím II. kategóriájában nyert Ft összegő pénzjutalmat. A Képviselı-testület megtárgyalta ezt az indítványt, de végül levette napirendjérıl, tekintettel arra, hogy jómaga, valamint Molnárné Bártfai Andrea képviselı-asszony jelzésére, - az a fajta informális egyeztetés, ami a javaslat mögött állt adott esetben: a pályázatot kiíró szerv részérıl, egy pénzügyi ellenırzés megtartása során, problémát jelenthet. Pest Megye Önkormányzatának Közgyőlése által kiadott, jelenleg érvényes és hatályos 17/1999. Pm. Rendelet e tárgykörben azt mondja ki, hogy a tárgyév december 31-e napjáig kell felhasználni a jutalmat, amelyben a mőködési költségek elszámolhatók. Németh István bizottsági tag hozzászólásában elmondja: a mai nap folyamán dr. Csiki Gábor jegyzı részére ismételten hozott a Fáma III. sebességjelzı rendszerrıl, annak mőködtethetıségérıl egy állásfoglalást, - amely állásfoglalás szerint a készülék januárjától biztonságosan használható. A kérdés az, hogy évben, hogyan lehetne visszaforgatni ezt az összeget az eredeti célra. Erre vonatkozólag Szabó Márton polgármester részérıl az alábbi javaslat született: A pilisi Polgárır Egyesület mőködési támogatásként kapja meg ezt az összeget. Ha és amennyiben a törvényi háttér nem lesz megfelelı, abban az esetben év második felében

5 5 az eredeti javaslatnak megfelelıen a Pilisi Polgárır Egyesület, a támogatás összegét ún. önrészként teszi hozzá a beszerezni kívánt gépkocsi vételárához. Csikós János bizottsági elnök megállapítja, hogy a Bizottság tagjai további kifejezett, érdemi kérdést, észrevételt, vagy kiegészítést - a tárgyalt napirendi ponthoz kapcsolódóan nem tesznek. Maga részérıl figyelemmel arra, hogy a Képviselı-testület részérıl (a Bizottság múlt havi rendes ülésén meghozott kifejezett állásfoglalás és álláspont ellenére) nem született érdemi döntés a Pest Megye Biztonságos Települése Cím II. kategóriájában nyert Ft pénzjutalom felhasználására irányuló javaslat tárgyában ismételten indítványozza Németh István képviselı által elıterjesztett határozati javaslatot elfogadásra, és Képviselı-testület általi támogatásra. Kéri a Bizottság tagjait, hogy aki elfogadja dr. Csiki Gábor jegyzı, valamint Németh István képviselı, a Pilis Polgárır Egyesület elnökének együttes, elızetes szóbeli tájékoztatását - Pest Megye Biztonságos Települése Cím II. kategóriájában nyert Ft pénzjutalom felhasználására irányuló javaslat tárgyában, - az kézfeltartással szavazzon. Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a Közbiztonsági és Bőnmegelızési Bizottság meghallgatta és elfogadta dr. Csiki Gábor jegyzı, valamint Németh István képviselı, a Pilis Polgárır Egyesület elnökének együttes, elızetes szóbeli tájékoztatását - Pest Megye Biztonságos Települése Cím II. kategóriájában nyert Ft pénzjutalom felhasználására irányuló javaslat tárgyában. Csikós János bizottsági elnök rátér a nyilvános és rendes ülés 3.) napirendi pontjának a 3.) Napirendi pont: Tájékoztatás a Pest Megye Biztonságos Települése Cím II. kategóriához kapcsolódó pénzjutalom felhasználásához kapcsolódó pályázati elszámolással összefüggésben. Csikós János bizottsági elnök felkéri dr. Csiki Gábor jegyzıt, hogy terjessze elı a tárgyalandó napirendi pontot. dr. Csiki Gábor jegyzı a Pest Megye Biztonságos Települése Cím II. kategóriához kapcsolódó pénzjutalom felhasználásához kapcsolódó pályázati elszámolással összefüggésben elmondja: maga a tárgybani pályázati elszámolás, az anyag két részbıl fog állni. Egyrészrıl a szakmai beszámoló részeként, a bizottsági ülésen most elhangzott javaslat kerülne rögzítésre írásban, mellette pedig a települési önkormányzatnak be kell nyújtania egy pénzügyi elszámolást, beszámolót. A most kiosztott anyagból látszik, hogy a települési önkormányzatnak a tárgybani pályázat részeként december 31-ig el kell számolnia, - amelyrıl annyit kell tudni, hogy mindezt alakszerőtlenül is meg lehet tenni, mivel Pest Megye Önkormányzata jelenleg érvényes és hatályos önkormányzati rendelete részeként, nem szükséges a szakmai és pénzügyi elszámoláshoz formanyomtatványt kitölteni és benyújtani. Hozzáteszi, hogy a pályázati elszámolásnak állnia kell: egy szöveges szakmai beszámolóból, valamint egy pénzügyi beszámolóból. Mindez az alábbiakat jelenti: ha és amennyiben a Képviselı-testület december 18-i ülésén úgy dönt, hogy a Pilisi Polgárır Egyesület, mint a tárgybani pályázat részeként, a szakmai közremőködı szervezet

6 6 részére átutalja az elnyert bruttó Ft azaz bruttó Egymillió forint összegő pénzjutalmat, ez esetben a felek egy külön megállapodás kötnének a támogatás összegének átutalására, rögzítésére vonatkozólag, - ami csatolásra kerülne a pályázati elszámoláshoz. Csikós János bizottsági elnök megállapítja, hogy a Bizottság tagjai kifejezett érdemi kérdést, észrevételt, vagy kiegészítést a tárgyalt napirendi ponthoz kapcsolódóan nem tesznek. Kéri a Bizottság tagjait, hogy aki elfogadja dr. Csiki Gábor jegyzı elızetes és közbensı szóbeli tájékoztatását, - Pest Megye Biztonságos Települése Cím II. kategóriához kapcsolódó pénzjutalom felhasználásához kapcsolódó pályázati elszámolással, tájékoztatással összefüggésben, - az kézfeltartással szavazzon. Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a Közbiztonsági és Bőnmegelızési Bizottság meghallgatta és elfogadta dr. Csiki Gábor jegyzı szóbeli tájékoztatását, - Pest Megye Biztonságos Települése Cím II. kategóriához kapcsolódó pénzjutalom felhasználásához kapcsolódó pályázati elszámolással, tájékoztatással összefüggésben. Csikós János bizottsági elnök rátér a nyilvános és rendes ülés 4.) napirendi pontjának a 4.) Napirendi pont: Pilis Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala jegyzıje tájékoztatása a Közterület-felügyelet III-IV. negyedévi, illetve évi mőködésének tapasztalatairól. Közremőködı: a közterület-felügyelet képviselıje Csikós János bizottsági elnök felkéri dr. Ágh Mariann aljegyzıt, közvetlen munkahelyi vezetıt, hogy terjessze elı a tárgyalandó napirendi pontot. dr. Ágh Mariann aljegyzı az elıterjesztés kapcsán elmondja: az anyag mellékletét képezi a két közterület-felügyelı által írásban elkészített beszámoló, amelynek elsı része a tárgyi eszközök bemutatásáról szól, majd az anyag második részeként a feladatellátás részletezése látható, - azok csoportosításával. A szabálysértési életviszonyokat alapul véve, különbözı tényállások csoportosíthatóak. E szerint lehetnek, mint központi jogszabályok által meghatározott tényállások, önkormányzati rendeletben foglalt szabálysértési tényállások, egyéb helyi életviszonyok szabályozása, illetve egyéb feladatok. Ezen tematikai szempontsor alapján épült fel az írásbeli, szakmai beszámoló, - amely tényállásonként került leírásra. Minden tényállás után rögzítésre került az is, hogy az adott ügyben, ügykörben hány és milyen intézkedéseket tett a közterület felügyelet, az elmúlt másfél évben. Az anyag utolsó részében a közterület-felügyelet által tett, egyéb intézkedések köre szerepel, amelynek jelentısége az utóbbi fél évben jelentısen megnıtt. Ezek visszavezethetıek arra is, hogy a feladatok mennyiségéhez mérten, állandó létszám hiánnyal küzd a Polgármesteri Hivatal, illetve egy egy adott ügy kapcsán megfelelıbbnek találtatott, hogy a közterület felügyelı menjen ki és intézkedjen. Az elıterjesztés végén, pedig a közterület-felügyelet a munkavégzése során tapasztaltak alapján, a kollégák által tett javaslatok szerepelnek a Képviselı-testület és szervei részére.

7 7 Jegyzıkönyv rögzíti, hogy Varju Zoltán bizottsági tag 18 órakor elhagyta a Bizottság ülésezésére szolgáló hivatalos ülés és tárgyalótermet. Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a Bizottság 4 fıvel határozatképes, - tovább folytatja a munkáját. Nagy Attila bizottsági tag elmondja: végigolvasta az írásbeli beszámolót, amelybıl valóban látszik, hogy az elmúlt évben tartalmi munka folyt a közterület-felügyelet keretein belül. Véleménye szerint minden területen fejlıdés látható. Egy észrevétele van csupán, melyet egyúttal indítványozna is nevezetesen: a közterület-felügyeletnek, a jövıre nézve, a helyszíni bírságok kiszabását a jövıre nézve, elıtérbe kellene helyezni. Nagy Sándor közterület-felügyelı a napirendi ponthoz kapcsolódóan elmondja: jónak tartja Nagy Attila bizottsági tag javaslatát, viszont vannak bizonyos szabálysértési körök, cselekmények, amiben nincs mód és lehetıség sem figyelmeztetésre, sem helyszíni bírság kiszabására (kizárólag feljelentéssel lehet élni). Németh István bizottsági tag meglátása szerint az elızı közterület-felügyeleti munkavégzéshez képes nagyságrendekkel magasabb a változás. Kizárólag pozitívan tud nyilatkozni a jelenlegi közterület-felügyelet munkájáról. Minden egyes területen megállják helyüket. Egyúttal további sok sikert kíván a Felügyelet további munkájához. Nagy Attila bizottsági tag elmondja: a parlagfővel kapcsolatban is érvényesíteni kellene a helyszíni bírságokat. Nagy Sándor közterület-felügyelı elmondja: nyári viszonylatban munkaidejük legnagyobb részét a növényvédelmi szabálysértések, szabálytalanságok rendezései teszik ki, ami elég komplex dolog, mert nem egyedül végzik, hanem más társhatósági szervvel. Az ügyek túlnyomó részében, az idei évben a gödöllıi Növényvédelmi Hivatal és a Monori Körzeti Földhivatal munkatársai is, a külterületen található parlagfővel fertızıdött területek felderítésében és a növényvédelmi bírságok kiszabásában is közremőködtek. E helyütt megjegyezni kívánja, hogy sok esetben az Építéshatósági és Mőszaki Irodával együtt végzendı munkájukat, nagy mértékben nehezítik a hol meglévı, hol meg nem lévı telekhatárok. Ezért javasolja, hogy a Képviselı-testület az Építéshatósági és Mőszaki Iroda részére tegye lehetıvé, engedélyezze egy olyan GPS készülék beszerzését, - ami kimutatja az adott terület fekvését, helyrajzi számát. Csongrádi Péter közterület-felügyelı az anyag kapcsán két utca vonatkozásában, az alábbi közlekedésbiztonsági módosításokat javasolja: a.) Széchenyi utcában javasolja, hogy a települési önkormányzat az iskola környékére helyeztessen ki egy a KRESZ táblát, b.) az Erdei Ferenc utca, a Jókai utca irányába kerüljön egyirányúsításra, - a megnövekedett, és szabálytalanul parkoló autók száma miatt. Nagy Sándor közterület-felügyelı javasolja, hogy a Bizottság a és évben tervezett útfelújítások, és útépítések befejezésével, - térjen vissza ezen kérdésre. Csikós János bizottsági elnök megállapítja, hogy a Bizottság tagjai kifejezett érdemi kérdést, észrevételt, vagy kiegészítést a tárgyalt napirendi ponthoz kapcsolódóan nem tesznek. Kéri a Bizottság tagjait, hogy aki elfogadásra javasolja a Képviselı-testület számára a 330/2008. sz. elıterjesztés I. sz. határozati javaslatát, a Közterület-felügyelet III-IV.

8 8 negyedévi, illetve évi mőködésének tapasztalatairól Csongrádi Péter közterületfelügyelı által, szóban tett indítványával együtt, - az kézfeltartással szavazzon. A Közbiztonsági és Bőnmegelızési Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi határozatot hozta: A Közbiztonsági és Bőnmegelızési Bizottság 66/2008. (XII.09.) számú határozata: A Közbiztonsági és Bőnmegelızési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselı-testület számára a 330/2008. sz. elıterjesztés I. sz. határozati javaslatát, a Közterület-felügyelet III-IV. negyedévi, illetve évi mőködésének tapasztalatairól, az alábbi kiegészítésekkel: 1./ A Közbiztonsági és Bőnmegelızési Bizottság - Csongrádi Péter közterület-felügyelı indítványára javasolja, hogy a 330/2008. sz. elıterjesztés mellékletét képezı Pilis Város Önkormányzata Közterület-felügyeletének III-IV. negyedévi, illetve évi mőködésének tapasztalatairól szóló tájékoztató 3. pontja egészüljön ki, az alábbi javaslatokkal: a.) Széchenyi utcában az iskola környékére, kerüljön kihelyezésre egy a KRESZ tábla. b.) az Erdei Ferenc utca, a Jókai utca irányába kerüljön egyirányúsításra, a megnövekedett szabálytalanul parkoló autók száma miatt. Felelıs: Csikós János, a Bizottság elnöke Határidı: azonnal, a polgármester tájékoztatására: a döntést követı 2 napon belül. Csikós János bizottsági elnök rátér a nyilvános és rendes ülés 5.) napirendi pontjának a 5.) Napirendi pont: Az Önkormányzat évi pénzügyi tervét befolyásoló önkormányzati rendeletek és meghozott képviselı-testületi határozatok felülvizsgálata (folytatólagos, szükség szerint). Csikós János bizottsági elnök felkéri dr. Ágh Mariann aljegyzıt, hogy terjessze elı a tárgyalandó napirendi pontot. Dr. Ágh Mariann aljegyzı elmondja: jelen napirendi pont keretében a Polgármesteri Hivatal olyan javaslatokat vár, - amelyek az Önkormányzat illetve annak valamely szerve, intézménye évi pénzügyi tervét módosíthatják és befolyásolhatják. Németh István bizottsági tag az elızı napirendi pont kapcsán említettek miatt is, az Építéshatósági és Mőszaki Iroda, valamint a közterület felügyelet munkáját nagymértékben megkönnyítı GPS készülék beszerzését javasolja, - rövid idın belül. Dr. Ágh Mariann aljegyzı Németh István képviselı hozzászólására reagálva elmondja: a Polgármesteri Hivatal (figyelemmel, a Bizottság által múlt hónapban felvetett, e tárgyú javaslatai kapcsán) immár intézkedett az Építéshatósági és Mőszaki Iroda, valamint a közterület felügyelet munkáját nagymértékben megkönnyítı GPS készülék kiválasztására és beszerzésére vonatkozólag, melynek beszerzése várható idıpontja: február hónap.

9 9 Csikós János bizottsági elnök megállapítja, hogy a Bizottság tagjai kifejezetten, egyéb érdemi kérdést, észrevételt, vagy kiegészítést a tárgyalt napirendi ponthoz kapcsolódóan nem tesznek. Maga részérıl jelzi, hogy nincs kifejezett indítványa vagy javaslata a napirendi pont tárgyában, a Bizottság mai ülésén. Kéri a Bizottság tagjait, hogy aki elfogadja, - és egyetért a napirendi pont részeként, Németh István képviselı, bizottsági tag indítványával és javaslatával egy, a település közigazgatási területén fekvı, bel-és külterületi ingatlanok fekvését rögzítı, bemérı GPS készülék beszerzésére vonatkozólag, - az kézfeltartással szavazzon. A Közbiztonsági és Bőnmegelızési Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi határozatot hozta: A Közbiztonsági és Bőnmegelızési Bizottság 67/2008. (XII.09.) számú határozata: A Közbiztonsági és Bőnmegelızési Bizottság meghallgatta és tudomásul vette - dr. Ágh Mariann aljegyzı közbensı, szóbeli tájékoztatását az Önkormányzat évi pénzügyi tervét befolyásoló önkormányzati rendeletek és meghozott képviselı-testületi határozatok felülvizsgálatára irányulóan, az alábbi kiegészítéssel: 1./ A Közbiztonsági és Bőnmegelızési Bizottság javasolja, hogy az Önkormányzat a év költségvetésének tervezése során vegye figyelembe, - egy GPS készülék lehetséges beszerzésének kérdését. Felelıs: Csikós János, a Bizottság elnöke Határidı: azonnal, a polgármester tájékoztatására: a döntést követı 2 napon belül. Csikós János bizottsági elnök rátér a nyilvános és rendes ülés 6.) napirendi pontjának a 6.) Napirendi pont: Kóka község felhívása a települési Önkormányzatok közrend- és közbiztonságának megerısítésére irányulóan. Csikós János bizottsági elnök felkéri dr. Ágh Mariann aljegyzıt, hogy terjessze elı a tárgyalandó napirendi pont részeként javaslatait és indítványait. Dr. Ágh Mariann aljegyzı jelzi a Bizottság részére, hogy a napirendi pont egyszerően megítélhetı jellegére figyelemmel, - Kóka község Önkormányzata által tett, kezdeményezett javaslathoz kapcsolódóan, szóbeli kiegészítéssel nem kíván élni. Csikós János bizottsági elnök megállapítja, hogy a Bizottság tagjai kifejezetten érdemi kérdést, észrevételt, vagy kiegészítést a tárgyalt napirendi ponthoz nem tesznek. Kéri a Bizottság tagjait, hogy aki elfogadásra javasolja a Képviselı-testület számára - Kóka község Önkormányzata Képviselı-testülete felhívásának elfogadását, a felhívásban foglaltak támogatását, a települési önkormányzatok közrend- és közbiztonsági helyzetének megerısítésére irányulóan, - az kézfeltartással szavazzon. A Közbiztonsági és Bőnmegelızési Bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett, az alábbi határozatot hozta:

10 10 A Közbiztonsági és Bőnmegelızési Bizottság 68/2008. (XII.09.) számú határozata: A Közbiztonsági és Bőnmegelızési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselı-testület számára - Kóka község Önkormányzata Képviselı-testülete felhívásának elfogadását, a felhívásban foglaltak támogatását, a települési önkormányzatok közrend- és közbiztonsági helyzetének megerısítésére irányulóan. Felelıs: Csikós János, a Bizottság elnöke Határidı: azonnal, a polgármester tájékoztatására: a döntést követı 2 napon belül Csikós János bizottsági elnök rátér a nyilvános és rendes ülés 7.) napirendi pontjának a 7.) Napirendi pont: Javaslat Pilis Város Önkormányzatának a települési képviselık tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásairól szóló, a 34/2006. (XII.06.) sz. önkormányzati rendelettel módosított 10/2006. (IV.14.) sz. önkormányzati rendelet felülvizsgálatára. Csikós János bizottsági elnök felkéri dr. Ágh Mariann aljegyzıt, hogy terjessze elı a tárgyalandó napirendi pont részeként javaslatait és indítványait. Dr. Ágh Mariann aljegyzı a napirendi pont kapcsán elıadja: a települési képviselık tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásairól szóló rendeletét év november hónapjában központi jogszabály módosítás miatt módosította a Képviselı-testület. Jelen esetben azért került a Bizottságok, illetve a Képviselı-testület napirendjére, mert Szabó Márton polgármester a képviselık igazolatlan hiányzása esetére vonatkozó tiszteletdíj mértékén javasolna módosítani, e körben szigorúbb szabályozást hatályba léptetne. Az Önkormányzat jelenleg hatályos rendelete meghatározza az igazolt, illetve az igazolatlan hiányzás a fogalomkörét, valamint különbözı alternatívákat ad arra vonatkozóan, hogy a két említett esetkörben a képviselıi tiszteletdíj adott esetben mekkora mértékig adható. Szabó Márton polgármester e tárgykörben azzal a javaslattal élt, hogy aki valamely szerv ülésérıl igazolatlanul hiányzik, - az ne kapjon tiszteletdíjat. Tehát egy adott hónapra levezetve ez úgy alakulna, hogy azon képviselı részére járna a 100%-os tiszteletdíj, aki az adott hónap bizottsági és testületi ülésén jelen volt, vagy legfeljebb igazolatlanul hiányzott. Az a képviselı, aki csak az egyik szerv ülésén jelent meg, abban az esetben a tiszteletdíj töredéke járna. Tovább folytatván felolvassa az ide vonatkozó központi jogszabályt, majd hozzáteszi: a felolvasott jogszabály alapján azonban kiderül, hogy a képviselı tiszteletdíját igazolatlan hiányzás esetén is (ülésenként) maximum 75%-ig lehet csökkenteni. Szabó Márton polgármester nevében kéri a Bizottságot, hogy Pilis Város Önkormányzatának a települési képviselık tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásairól szóló, a 34/2006. (XII.06.) sz. önkormányzati rendelettel módosított 10/2006. (IV.14.) sz. önkormányzati rendelet felülvizsgálatára vonatkozó indítványaikat és javaslataikat - tegyék meg. Németh István bizottsági tag a napirendi pont kapcsán indítványozza, hogy a települési képviselık, illetve Bizottságok külsı jogállású tagjainak a jelenleg érvényes és hatályos önkormányzati rendeletben meghatározott tiszteletdíjának mértéke 50%-kal csökkenjen, - figyelemmel az Önkormányzat romló költségvetési helyzetére, továbbá arra a célra, hogy a települési önkormányzat az Önkormányzat tárgyévi költségvetésében, a képviselıi tiszteletdíj

11 11 tömegébıl, évente fennmaradó millió forint összegő tartalék keretbıl egy-egy, települési szinten kiemelt beruházást, fejlesztési célt valósítson meg. Csikós János bizottsági elnök megállapítja, hogy a Bizottság tagjai kifejezett érdemi kérdést, észrevételt, vagy kiegészítést a tárgyalt napirendi ponthoz nem tesznek. Maga részérıl, a Bizottság mai ülésén még nem kívánja kommentálni Németh István képviselı indítványát és javaslatát. Kéri a Bizottság tagjait, hogy aki jelen napirendi pont kapcsán Németh István bizottsági tag indítványával egyetért, és a Képviselı-testületnek elfogadásra javasolja (Pilis Város Önkormányzatának a települési képviselık tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásairól szóló, a 34/2006. (XII.06.) sz. önkormányzati rendelettel módosított 10/2006. (IV.14.) sz. önkormányzati rendelet felülvizsgálatára irányuló javaslat kapcsán), - az kézfeltartással szavazzon. A Közbiztonsági és Bőnmegelızési Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi határozatot hozta: A Közbiztonsági és Bőnmegelızési Bizottság 69/2008. (XII.09.) számú határozata: A Közbiztonsági és Bőnmegelızési Bizottság Németh István bizottsági tag indítványára javasolja, hogy Pilis Város Önkormányzatának a települési képviselık tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásairól szóló, a 34/2006. (XII.06.) sz. önkormányzati rendelettel módosított 10/2006. (IV.14.) sz. önkormányzati rendelet felülvizsgálatára irányuló javaslat kapcsán az adott képviselı igazolatlan hiányzása esetén tiszteletdíjának 50%-a kerüljön megvonásra. Felelıs: Csikós János, a Bizottság elnöke Határidı: azonnal, a polgármester tájékoztatására: a döntést követı 2 napon belül Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a Közbiztonsági és Bőnmegelızési Bizottság a napirendi ponthoz kapcsolódóan, alternatív jelleggel, Csikós János, a Bizottság elnökének indítványára ügyrendi jelleggel úgy foglal állást, hogy a napirendi ponthoz kapcsolódóan, kiegészítı jelleggel: felkéri elnöke útján a Polgármesteri Hivatal jegyzıjét, hogy a Képviselı-testület december 18-i nyilvános és rendes üléséig dolgozza ki és mutassa be az egyes, helyi vagy regionális célokat támogatható ún. képviselıi keret jogintézményét (a módosító rendelettervezet elıkészítésével párhuzamosan). Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a Bizottság december 09-i nyilvános és rendes ülése berekesztve, a jegyzıkönyv lezárva: 19 óra 10 perckor. k.m.f. Pribelszkiné Szijj Mónika jegyzıkönyvvezetı Csikós János a Bizottság elnöke

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v amely készült 2010. június 09-én 18 óra 00 percre kitőzött, 18 óra 23 perctıl kezdıdıen a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott, Pilis Város Önkormányzata Képviselıtestületének

Részletesebben

H A T Á R O Z A T O K

H A T Á R O Z A T O K H A T Á R O Z A T O K amely készült a Kulturális, Oktatási, Sport és Kommunikációs Bizottság 2014. január 23.-án 17 óra 20 perces kezdettel, a Pilisi Polgármesteri Hivatal (2721 Pilis, Kossuth Lajos út.

Részletesebben

HATÁROZATOK. Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a két Bizottság elnöke a bizottságok rendes, együttes, nyílt valamint zárt ülését 17 óra 50 perckor megnyitják.

HATÁROZATOK. Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a két Bizottság elnöke a bizottságok rendes, együttes, nyílt valamint zárt ülését 17 óra 50 perckor megnyitják. HATÁROZATOK a Településfejlesztési, Városgazdálkodási és Közbiztonsági Bizottság valamint Pénzügyi Bizottság 2013. május 27-én, 17 óra 50 perctıl kezdıdıen megtartott nyilvános és rendes, valamint zárt

Részletesebben

Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a két Bizottság elnöke a bizottságok rendes, együttes, nyílt valamint zárt ülését 17 óra 10 perckor megnyitják.

Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a két Bizottság elnöke a bizottságok rendes, együttes, nyílt valamint zárt ülését 17 óra 10 perckor megnyitják. HATÁROZATOK a Településfejlesztési, Városgazdálkodási és Közbiztonsági Bizottság, valamint a Pénzügyi Bizottság 2012. október 24-én 17 óra 10 perckor kezdettel megkezdett 17 óra 45 percig, majd 19 óra

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Pilis Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. május 18-án 14 óra 15 perckor megtartott nyilvános és rendes ülésérıl. Jelen vannak: Pilis Város Cigány Kisebbségi

Részletesebben

4./ Beszámoló Pilis Város Önkormányzata évi Helyi Közfoglalkoztatási Tervének végrehajtásáról.

4./ Beszámoló Pilis Város Önkormányzata évi Helyi Közfoglalkoztatási Tervének végrehajtásáról. HATÁROZATOK amely készült a Településfejlesztési,Városgazdálkodási és Közbiztonsági Bizottság 2012. január 23-án 17 óra 05 perctıl kezdıdıen megtartott nyilvános és rendes valamint zárt ülésérıl. Az Önkormányzat

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének október 08-án 19 óra 00 perc kezdettel megtartott rendkívüli, nyílt ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének október 08-án 19 óra 00 perc kezdettel megtartott rendkívüli, nyílt ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. október 08-án 19 óra 00 perc kezdettel megtartott rendkívüli, nyílt ülésérıl. Jelen vannak: - Szabó Márton polgármester, - dr. Csiki Gábor

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének július 28-án 17 óra 05 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendkívüli ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének július 28-án 17 óra 05 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendkívüli ülésérıl. NYILVÁNOS ÜLÉS ANYAGA! JEGYZİKÖNYV Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. július 28-án 17 óra 05 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: - Szabó Márton

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1 J e g y z ı k ö n y v amely készült 2009. március 16-án 17.00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, Pilis Város Önkormányzata Kommunikációs, Regionális és Európai Uniós Bizottságának megtartott

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 1 J E G Y Z İ K Ö N Y V Pilis Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. február 11-én 14.30 órai kezdettel megtartott nyilvános és rendes ülésérıl. Jelen vannak: Pilis Város Szlovák

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2012. június 12.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2012. június 12. Ügyszám: 114-28/2012. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl 2012. június 12. Nyirád 2012 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község

Részletesebben

HATÁROZATOK a Közbiztonsági és Bőnmegelızési Bizottság április 20-án 17 óra 00 perckor megtartott nyilvános és rendes valamint zárt ülésérıl.

HATÁROZATOK a Közbiztonsági és Bőnmegelızési Bizottság április 20-án 17 óra 00 perckor megtartott nyilvános és rendes valamint zárt ülésérıl. 1 HATÁROZATOK a Közbiztonsági és Bőnmegelızési Bizottság 2010. április 20-án 17 óra 00 perckor megtartott nyilvános és rendes valamint zárt ülésérıl. A Közbiztonsági és Bőnmegelızési Bizottság 2010. április

Részletesebben

BIZOTTSÁGI ELİTERJESZTÉS 147/2010. számú elıterjesztés

BIZOTTSÁGI ELİTERJESZTÉS 147/2010. számú elıterjesztés BIZOTTSÁGI ELİTERJESZTÉS 147/2010. számú elıterjesztés A határozati javaslat elfogadásához a Képviselı-testület Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló, többször módosított 7/2006. (IV.14.) sz. önkormányzati

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1 J e g y z ı k ö n y v amely készült 2009. október 19-én 18 óra 00 perckor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, Pilis Város Önkormányzata Kommunikációs, Regionális és Európai Uniós Bizottságának megtartott

Részletesebben

HATÁROZATOK a Pénzügyi Bizottság augusztus 28-án, 17 óra 05 perckor megtartott nyilvános és rendes valamint zárt ülésérıl.

HATÁROZATOK a Pénzügyi Bizottság augusztus 28-án, 17 óra 05 perckor megtartott nyilvános és rendes valamint zárt ülésérıl. HATÁROZATOK a Pénzügyi Bizottság 2012. augusztus 28-án, 17 óra 05 perckor megtartott nyilvános és rendes valamint zárt ülésérıl. Az Önkormányzat Képviselı-testülete Pénzügyi Bizottsága 2012. augusztus

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Pilis Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. március 20-án 14 óra 00 perckor megtartott nyilvános és rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: Pilis Város Roma

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Egyéb: - Földesiné Töpper Ilona, a TOPIL Bt. képviseletében, - Tamás Miklós, az OTP Hungaro Projekt képviseletében.

JEGYZİKÖNYV. Egyéb: - Földesiné Töpper Ilona, a TOPIL Bt. képviseletében, - Tamás Miklós, az OTP Hungaro Projekt képviseletében. JEGYZİKÖNYV Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. szeptember 03-án 17 óra 00 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: - Szabó Márton polgármester, - dr.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2013. február 14.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2013. február 14. Ügyszám: 289-8/2013. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl 2013. február 14. Nyirád 2013 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v készült 2008. július 29-én 17 óra 30 perckor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, Pilis Város Önkormányzata Településfejlesztési és Városgazdálkodási Bizottságának, valamint Pénzügyi

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 11/2008. (II.13.) kt. határozat: A 2008. február 13-ai ülés napirendjének elfogadása. 12/2008. (II.13.)

Részletesebben

2./ Javaslat Pilis Város Önkormányzata Sportkoncepciójának felülvizsgálatára. Előterjesztő: Simó Gáborné polgármester

2./ Javaslat Pilis Város Önkormányzata Sportkoncepciójának felülvizsgálatára. Előterjesztő: Simó Gáborné polgármester HATÁROZATOK amely készült a Fejlesztési Bizottság 2015. augusztus 24.-én 17 óra 00 perctől kezdődően, a Pilisi Polgármesteri Hivatal tanácstermében (2721, Pilis, Kossuth Lajos út 47.) megtartott nyilvános

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 18. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 18. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 18. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 151/2007./XII.28./.kt.határozat: 152/2007./XII.28./kt.határozat: 153/2007./XII.28./kt.határozat: 154/2007./XII.28./kt.határozat:

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Zala megye J E G Y Z İ K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELİ-TESTÜLETEI EGYÜTTES ÜLÉSÉRİL 2011. szeptember 12. Határozatok Tárgykód 32/2011. (IX.12.) számú Kt. Határozat

Részletesebben

SZAJLA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT TERPES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V E február 15.

SZAJLA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT TERPES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V E február 15. 1 SZAJLA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT TERPES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V E 2010. február 15. Határozat száma 1/2010.(II.15.) Tárgy Az intézményi társulásban mőködtetett Mákvirág

Részletesebben

Jegyzıkönyv. a Pénzügyi Bizottság március 6-án, 17 óra 15 perctıl kezdıdıen megtartott nyilvános és rendkívüli ezt követıen zárt ülésérıl.

Jegyzıkönyv. a Pénzügyi Bizottság március 6-án, 17 óra 15 perctıl kezdıdıen megtartott nyilvános és rendkívüli ezt követıen zárt ülésérıl. 1 Jegyzıkönyv a Pénzügyi Bizottság 2012. március 6-án, 17 óra 15 perctıl kezdıdıen megtartott nyilvános és rendkívüli ezt követıen zárt ülésérıl. Jelen vannak a Pénzügyi Bizottság részérıl: Varju Zoltán

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Pilis Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. november 10-én, 15 óra 10 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendes ülésérıl. Jelen vannak: Pilis Város

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének november 28-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének november 28-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/218-31/2011. JEGYZİKÖNYV 2011. november 28-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26. Méreg János alpolgármester,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 2/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 18-án 15.30 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1. /2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. január 31-én (hétfın) 14: 00 órakor tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tóth Ferenc polgármester Fehér István

Részletesebben

PILIS VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 2721 Pilis Kossuth L. u. 47. Tel.: , fax:

PILIS VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 2721 Pilis Kossuth L. u. 47. Tel.: , fax: PILIS VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 2721 Pilis Kossuth L. u. 47. Tel.: 29-498-142, fax: 29-696-320 E-mail: hivatal@pilis.hu Szám: 1015-5/2012. M E G H Í V Ó Tisztelettel meghívom Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1 J e g y z ı k ö n y v amely készült 2009. szeptember 14-én 17 óra 10 perctıl kezdıdıen a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, Pilis Város Önkormányzata Kommunikációs, Regionális és Európai Uniós Bizottságának

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága 2011. április 28-án 14.00. órakor tartott nyílt ülésén.- Jelen vannak: Veresné Nagy Margit elnök, Király Lászlóné elnökhelyettes,

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének június 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének június 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jegyzıkönyv Készült: 2012. június 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen vannak:pálmai József korelnök Csonka József Dr. Pálinkási Csaba Bartók László képviselık Dr. Szabó Attila jegyzı Jegyzıkönyvvezetı:

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. július 10-én 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat Szám: IV.535-3/2010. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. december 10-én (pénteken) 9 00 órakor a Polgármesteri Hivatal II. emeleti mőszaki tárgyalójában megtartott ü l é s

Részletesebben

28/2003. (III.12.) sz. önk. h a t á r o z a t

28/2003. (III.12.) sz. önk. h a t á r o z a t 28/2003. (III.12.) sz. önk. h a t á r o z a t az Európai Uniós, Regionális Bizottság elıterjesztése az EU-s Hozományra vonatkozóan c. elıterjesztést zárt ülésen tárgyalja, mivel annak nyilvános ülésen

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. június 24-én 16 óra 20 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendes ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. június 24-én 16 óra 20 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendes ülésérıl. NYILVÁNOS ÜLÉS ANYAGA! JEGYZİKÖNYV Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. június 24-én 16 óra 20 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendes ülésérıl. Jelen vannak: - Szabó Márton polgármester,

Részletesebben

Halmay György bizottsági elnök

Halmay György bizottsági elnök V e s z p r é m M e g y e i J o g ú V á r o s Önkormányzata Közgyőlésének Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottsága J e g y z ı k ö n y v Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. nyilvános ülésérıl. 2014. április 17.

JEGYZİKÖNYV. nyilvános ülésérıl. 2014. április 17. Ügyszám: 9-31/2014. JEGYZİKÖNYV nyilvános ülésérıl 2014. április 17. Szıc 2014 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános ülésérıl Szıci Mővelıdési Ház Szıc, Kossuth L. u. 41. Az ülés idıpontja: 2014.

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v N A P I R E N D E T :

J e g y z ı k ö n y v N A P I R E N D E T : J e g y z ı k ö n y v Készült: Pereszteg Község Önkormányzati képviselı-testületének 2010. június 14-én tartott testületi ülésén. Jelen vannak: Práznek József polgármester, Zambóné Németh Ilona jegyzı,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Dóc Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. október 10-én megtartott rendkívüli nyílt ülésérıl T a r t a l o m j e g y z é k Dóc Községi Önkormányzat Képviselı-testületének

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: 8/2012. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. április 3-án (kedden) 16.00 órai kezdettel a

Részletesebben

Makó Város Önkormányzati Képviselı-testülete Városfejlesztési, Városüzemelési, Környezetvédelmi és Lakásügyi Bizottságának Ügyrendje

Makó Város Önkormányzati Képviselı-testülete Városfejlesztési, Városüzemelési, Környezetvédelmi és Lakásügyi Bizottságának Ügyrendje Makó Város Önkormányzati Képviselı-testülete Városfejlesztési, Városüzemelési, Környezetvédelmi és Lakásügyi Bizottságának Ügyrendje Makó Város Önkormányzati Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a megválasztott képviselık közül 12 fı jelen van. A rendkívüli ülést megnyitja.

JEGYZİKÖNYV. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a megválasztott képviselık közül 12 fı jelen van. A rendkívüli ülést megnyitja. JEGYZİKÖNYV Készült: A Képviselı-testület 2007. augusztus 15-i rendkívüli ülésérıl. Vecsés, Szent István tér 1. (Kezdés idıpontja: 15 óra) Jelen vannak: Balogh Csongor, Dabasi János, dr. Gerencsér Balázs,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 5. /2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 27-én (szerdán) 15: 00 órakor tartott

Részletesebben

HATÁROZATOK a Pénzügyi Bizottság május 30-án, 17 óra 15 perckor megtartott nyilvános és rendes valamint zárt ülésérıl.

HATÁROZATOK a Pénzügyi Bizottság május 30-án, 17 óra 15 perckor megtartott nyilvános és rendes valamint zárt ülésérıl. HATÁROZATOK a Pénzügyi Bizottság 2012. május 30-án, 17 óra 15 perckor megtartott nyilvános és rendes valamint zárt ülésérıl. Az Önkormányzat Képviselı-testülete Pénzügyi Bizottsága 2012. május 30-án megtartotta

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1 J e g y z ı k ö n y v amely készült 2009. december 07-én 17 óra 15 perckor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, Pilis Város Önkormányzata Kommunikációs, Regionális és Európai Uniós Bizottságának megtartott

Részletesebben

Jegyzıkönyv. 2.) Elıterjesztés az Olaszliszkai Közétkeztetési Intézmény alapító okirata felülvizsgálatára. Elıterjesztı: körjegyzı

Jegyzıkönyv. 2.) Elıterjesztés az Olaszliszkai Közétkeztetési Intézmény alapító okirata felülvizsgálatára. Elıterjesztı: körjegyzı Jegyzıkönyv Készült: Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2009. május 27-én 17 órakor a körjegyzıség székhelyén megtartott nyílt képviselıtestületi ülésérıl. Jelen vannak: a jelenléti

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: 11-26/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Magyarpolány és Kislıd Községek Önkormányzatai Képviselı-testületeinek 2009. november 23-án 16 óra 30 perckor kezdıdı együttes, nyílt ülésérıl. Az ülés

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-4/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. február 3-án 9.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

JEGYZİKÖNY. Igazoltan távol: - Gajdosné Nagy Tímea képviselı, - Nagy János képviselı. Igazolatlanul távol: -

JEGYZİKÖNY. Igazoltan távol: - Gajdosné Nagy Tímea képviselı, - Nagy János képviselı. Igazolatlanul távol: - JEGYZİKÖNY amely készült Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. március 11-én, a Pilisi Polgármesteri Hivatal (2721 Pilis, Kossuth Lajos út 47.) tanácstermében 17 óra 15 perces kezdettel

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: 11-18/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: 2009. június 18-án 17 óra 30 perckor kezdıdı rendkívüli, nyílt ülésérıl. Magyarpolány Polgármesteri Hivatal Tanácsterme Jelen vannak: Polt

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v lkunbaracs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 4. /2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. június 27-én (szerdán) 15: 00 órakor tartott

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült 2007. január 16-án 17.00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, Pilis Város Önkormányzata Közbiztonsági és Bőnmegelızési Bizottságának megtartott nyilvános és rendes

Részletesebben

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA H ATÁROZA TOK HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2007. FEBRUÁR 27-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉN 11/2007. (II. 27.) Tkt határozat: Tárgy: Napirendi pontok elfogadása 1./ A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása

Részletesebben

JEGYZİKÖNY. Igazoltan távol:- Igazolatlanul távol: - Állandó tanácskozási joggal meghívottak: -

JEGYZİKÖNY. Igazoltan távol:- Igazolatlanul távol: - Állandó tanácskozási joggal meghívottak: - JEGYZİKÖNY amely készült Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. november 27-én, a Pilisi Polgármesteri Hivatal (2721 Pilis, Kossuth Lajos út 47.) tanácstermében 17 óra 20 perces kezdettel

Részletesebben

Jegyzıkönyv. a Pénzügyi Bizottság 2010. március 23-án 16 óra 00perckor megtartott nyilvános és rendes, valamint zárt ülésérıl.

Jegyzıkönyv. a Pénzügyi Bizottság 2010. március 23-án 16 óra 00perckor megtartott nyilvános és rendes, valamint zárt ülésérıl. 1 Jegyzıkönyv a Pénzügyi Bizottság 2010. március 23-án 16 óra 00perckor megtartott nyilvános és rendes, valamint zárt ülésérıl. Jelen vannak a Pénzügyi Bizottság részérıl: Varju Zoltán, a Bizottság elnöke,

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV. 110-17/2012. SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA JEGYZİKÖNYV Amely készült Közgyőlése Humán Bizottságának 2012. december 27-én 9 órakor a Polgármesteri

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Helyszín: 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme

JEGYZİKÖNYV. Helyszín: 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme JEGYZİKÖNYV Készült: Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselıtestület Pénzügyi Bizottságának 2013.06.19-i ülésérıl. Helyszín: 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme

Részletesebben

NYILVÁNOS ÉS RENDKÍVÜLI ÜLÉS ANYAGA! JEGYZİKÖNYV

NYILVÁNOS ÉS RENDKÍVÜLI ÜLÉS ANYAGA! JEGYZİKÖNYV NYILVÁNOS ÉS RENDKÍVÜLI ÜLÉS ANYAGA! JEGYZİKÖNYV Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. március 13-án 16 óra 20 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak:

Részletesebben

Simon Roland képviselı távolmaradása okát elıre jelezte.

Simon Roland képviselı távolmaradása okát elıre jelezte. 1 TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT SÜMEGPRÁGA 8351 SÜMEGPRÁGA, RÁKÓCZI U. 17. T: 87/350-587, Fax:87/550-038. Szám: 39-1/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2010. január 13-án 17,00 órakor kezdıdött nyilvános ülésérıl.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-12/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. július 10-én 14.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

Távolmaradt: Horváth István polgármester, Halmai Gáborné, Máté Péter, dr. Tóth Csaba Attila képviselık

Távolmaradt: Horváth István polgármester, Halmai Gáborné, Máté Péter, dr. Tóth Csaba Attila képviselık Szám: IV. 170-15/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2011. október 19-én (szerdán) 8 óra 20 perckor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-23/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. december 27-én 8.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V BÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 8443 Bánd, Petıfi u. 60. Tel/fax: 88/504-131 E-mail: polgarme@vnet.hu Szám: 48/2/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: ülésén, 2009. február 9-én /hétfı/ 17

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános, rendkívüli ülésérıl december 2.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános, rendkívüli ülésérıl december 2. Ügyszám: 15-147/2010. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános, rendkívüli ülésérıl 2010. december 2. Nyirád 2010 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község Önkormányzata

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1 J e g y z ı k ö n y v amely készült 2009. november 17-én 17 óra 10 perckor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, Pilis Város Önkormányzata Közbiztonsági és Bőnmegelızési Bizottságának megtartott 2009.

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV.50-4/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének

Részletesebben

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat Szám: IV.535/2010. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. október 13-án (szerdán) 15 00 órakor a Polgármesteri Hivatal II. emeleti mőszaki tárgyalójában megtartott alakuló ülésérıl.

Részletesebben

A Mezıgazdasági és Gazdaságfejlesztési Bizottság ülésérıl készült jegyzıkönyv május 30.

A Mezıgazdasági és Gazdaságfejlesztési Bizottság ülésérıl készült jegyzıkönyv május 30. Lajosmizse Város Önkormányzat Mezıgazdasági és Gazdaságfejlesztési Bizottsága I/1209/18/2012. A Mezıgazdasági és Gazdaságfejlesztési Bizottság ülésérıl készült jegyzıkönyv 2012. május 30. Az ülésen hozott

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 11. sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 11. sz. a 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 11. sz. J E G Y Z İ K Ö N Y V Képviselı-testülete nyílt ülésérıl 2013. október 10.-én Megtartott ülésérıl Az ülés helye: Tanácskozó terme

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 3. /2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. április 27-én (pénteken) 13: 00 órakor tartott

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: A Képviselı-testület 2008. április 8-án megtartott rendkívüli ülésérıl, Vecsés, Szent István tér 1. (kezdés idıpontja: 15 óra)

Jegyzıkönyv. Készült: A Képviselı-testület 2008. április 8-án megtartott rendkívüli ülésérıl, Vecsés, Szent István tér 1. (kezdés idıpontja: 15 óra) Jegyzıkönyv Készült: A Képviselı-testület 2008. április 8-án megtartott rendkívüli ülésérıl, Vecsés, Szent István tér 1. (kezdés idıpontja: 15 óra) Jelen vannak: Alattyányi István, Balogh Csongor, Czibolya

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: sz. a 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 9. sz. JEGYZİKÖNYV 2010. március 17.én megtartott ülésérıl. Az ülés helye: Tanácskozó-terme, 3045. Bér, Petıfi út 32. Készült: Bér: 2010

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Pilis Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. szeptember 10-én 15 óra 30 perckor megtartott nyilvános és rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: Pilis Város Cigány

Részletesebben

Az Ügyrendi és Sport Bizottság ülésérıl készült jegyzıkönyv október 24.

Az Ügyrendi és Sport Bizottság ülésérıl készült jegyzıkönyv október 24. Lajosmizse Város Önkormányzat Ügyrendi és Sport Bizottsága I/1209/33/2012. Az Ügyrendi és Sport Bizottság ülésérıl készült jegyzıkönyv 2012. október 24. Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 24/2012.

Részletesebben

PILIS VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 2721 Pilis Kossuth L. u. 47. Tel.: , fax: M E G H Í V Ó

PILIS VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 2721 Pilis Kossuth L. u. 47. Tel.: , fax: M E G H Í V Ó PILIS VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 2721 Pilis Kossuth L. u. 47. Tel.: 29-498-142, fax: 29-696-320 E-mail: hivatal@pilis.hu Szám: 1159-20/2011. M E G H Í V Ó Tisztelettel meghívom Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1 J e g y z ı k ö n y v amely készült 2011. május 18-án, 16 óra 48 perc kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott, Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testülete Szociális és Egészségügyi

Részletesebben

M E G H Í V Ó. N a p i r e n d : Elıadó: 1./ Helyszíni törvényességi ellenırzés megállapításainak Bózsóné Dr. megtárgyalása (írásbeli)

M E G H Í V Ó. N a p i r e n d : Elıadó: 1./ Helyszíni törvényességi ellenırzés megállapításainak Bózsóné Dr. megtárgyalása (írásbeli) Községi Önkormányzat P o l g á r m e s t e r e Kıtelek, Szabadság út 1. szám M E G H Í V Ó Kıtelek Községi Önkormányzat Képviselıtestülete 2011. január 24-én (hétfı) délután 14 órakor ülést tart, melyre

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat 2014. február 3-i ülésérıl 3-4/2014. (02. 03.) sz. határozat Készült: A Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testületének

Részletesebben

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2012. július 25. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2012. július 25. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl 49/2012. (VII. 25.) CsKTT. 16-8065-1/2012 Tárgy: Együttmőködési Megállapodás a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása, a Munkaszervezete és Csongrád Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala között A

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült 2006. március 9-én, 15 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, Pilis Város Önkormányzata Gazdasági Bizottságának és Településfejlesztési, Építési, Mezıgazdasági és

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2008. november 10-én (hétfın) 08 órai kezdettel megtartott rendkívüli Képviselı-testületi ülésérıl Készült: Páty Község Önkormányzat

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: I.B.1896-12/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Szociális és Egészségügyi

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: I.B. 1089-3/2015. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Szociális és Egészségügyi

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 5663 Medgyesbodzás, Széchenyi u. 38. Telefon: 68/425-000. Fax: 68/526-331 5/2012.

Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 5663 Medgyesbodzás, Széchenyi u. 38. Telefon: 68/425-000. Fax: 68/526-331 5/2012. Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 5663 Medgyesbodzás, Széchenyi u. 38. Telefon: 68/425-000. Fax: 68/526-331 5/2012. JEGYZİKÖNYV Készült: Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült 2009. május 21-én 17.00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, Pilis Város Önkormányzata Kulturális, Oktatási, Sport és Ifjúsági Bizottságának megtartott nyilvános

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kıtelek Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. április 15-én megtartott ülésérıl az önkormányzat Kıtelek, Szabadság út 1. szám alatti tanácstermében. Jelen vannak:

Részletesebben

308/2011. számú elıterjesztés

308/2011. számú elıterjesztés 308/2011. számú elıterjesztés Az I. sz. vagy II. sz. határozati javaslat elfogadásához a Képviselı-testület Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2011. (IV.04.) sz. önkormányzati rendelet 36.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 4/2012. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozat száma: 39-41. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 39/2012.(IV.10.)

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 1 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Iszkaszentgyörgy, Bakonykúti és Moha Községi Önkormányzat Képviselı-testületeinek az Iszkaszentgyörgyi Községházán (Iszkaszentgyörgy, Kossuth tér 1. ) 2008. november 24-én

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1 J e g y z ı k ö n y v amely készült 2008. december 10-én 18 óra 10 perckor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, Pilis Város Önkormányzata Szociális és Egészségügyi Bizottságának megtartott nyilvános

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános, rendkívüli ülésérıl október 11.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános, rendkívüli ülésérıl október 11. Ügyszám: 9-146/2012. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános, rendkívüli ülésérıl 2012. október 11. Nyirád 2012 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község Önkormányzata

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1 J e g y z ı k ö n y v amely készült 2011. január 19-én, 17 óra 15 perc kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott, Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testülete Szociális és Egészségügyi

Részletesebben

Jegyzıkönyv. A március 21-én megtartott képviselı-testületi ülésrıl. (28-34/2013. sz. önkormányzati határozat)

Jegyzıkönyv. A március 21-én megtartott képviselı-testületi ülésrıl. (28-34/2013. sz. önkormányzati határozat) Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 4/2013. K-t. Jegyzıkönyv A 2013. március 21-én megtartott képviselı-testületi ülésrıl. (28-34/2013. sz. önkormányzati határozat) 1 Pilisszentkereszt Község Önkormányzata

Részletesebben

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 29-i ülésére

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 29-i ülésére 2. Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 29-i ülésére Tárgy: I. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének /2015. (.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str. 69-71.

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str. 69-71. Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str. 69-71. Ikt.szám: IV. 191-4/2013. JEGYZİKÖNYV amely készült 2013. augusztus 6-án (kedden) 15

Részletesebben

PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK

PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK Szám: 2/189-3/2013. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: ÜLÉS HELYE: JELEN VANNAK: BEJELENTÉSSEL TÁVOL: TANÁCSKOZÁSI JOGGAL MEGHÍVOTT: Paloznak Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2014. szeptember 10 - i nyilvános testületi ülésére a 7. sz. napirendi ponthoz Tárgy: Feladat ellátási szerzıdés

Részletesebben

A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai:

A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai: 2. Tevékenységre, mőködésre vonatkozó adatok Közzétételi egység: Döntéshozatal, ülések A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai: A képviselı-testület döntéshozatalának eljárási szabályait

Részletesebben