HATÁROZATOK a Pénzügyi Bizottság május 30-án, 17 óra 15 perckor megtartott nyilvános és rendes valamint zárt ülésérıl.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HATÁROZATOK a Pénzügyi Bizottság május 30-án, 17 óra 15 perckor megtartott nyilvános és rendes valamint zárt ülésérıl."

Átírás

1 HATÁROZATOK a Pénzügyi Bizottság május 30-án, 17 óra 15 perckor megtartott nyilvános és rendes valamint zárt ülésérıl. Az Önkormányzat Képviselı-testülete Pénzügyi Bizottsága május 30-án megtartotta nyilvános és rendes, valamint ezt követıen zárt ülését. Jegyzıkönyv rögzíti, hogy Varju Zoltán bizottsági elnök halaszthatatlan teendıi miatt nem tud megjelenni a mai nyilvános és rendes Pénzügyi Bizottság ülésén. Rendelkezése alapján a levezetı elnök Greksza János bizottsági tag lesz, a továbbiakban levezetı elnök. Jegyzıkönyv számára Grekzsa János levezetı elnök rögzíti, hogy a Pénzügyi Bizottság létszáma 3 fı, amelybıl 17 óra 15 perckor 3 fı tag jelen van, - a Pénzügyi Bizottság határozatképes. Jegyzıkönyv rögzíti, hogy Greksza János levezetı elnök indítványozza, hogy a mai nyilvános és rendes bizottsági ülésre eredetileg kiküldésre került meghívó egészüljön ki az alábbi napirendi ponttal: 17./ Javaslat a Pénzügyi Bizottság új külsıs jogállású tagjának megválasztására. 18./ Javaslat a járási kormányhivatalok rendszerének kialakításával kapcsolatban Pilis Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalát érintı döntések meghozatalára. 19./ Javaslat az OTP Bank Nyrt.-vel fennálló munkabérhitel szerzıdés érvényességének (idıbeli hatályának) meghosszabbítására. Jegyzıkönyv rögzíti, hogy Greksza János levezetı elnök indítványozza, hogy a mai zárt bizottsági ülésre eredetileg kiküldésre került meghívó egészüljön ki az alábbi napirendi ponttal: 2./ Javaslat a Kármán József Városi Könyvtár vezetıje illetményemeléssel kapcsolatos kérelmének megvitatására. Jegyzıkönyv rögzíti, hogy Greksza János levezetı elnök indítványozza, hogy a mai nyilvános és rendes bizottsági ülésre eredetileg kiküldésre került meghívó 4./ napirendi pontja kerüljön le a Bizottság napirendjérıl. Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a Pénzügyi Bizottság Greksza János, mint a Bizottság levezetı elnöke indítványára a Bizottság jelenlévı 3 tagja által, - 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a Pénzügyi Bizottság május 30-i nyilvános és rendes, valamint zárt ülésének módosított, illetve kiegészített napirendjét elfogadta és a megjelent vendégekre tekintettel az alábbi sorrendben tárgyalja meg:

2 N y i l v á n o s é s r e n d e s b i z o t t s á g i ü l é s n a p i r e n d j e : 1. / Javaslat a Gerje-Forrás Nonprofit Kft évi zárszámadásának elfogadására. Közremőködı: Csapó Attila, a Gerje-Forrás Nonprofit Kft. ügyvezetıje 2 2. / Javaslat a Gubányi Károly Általános Iskola keretein belül indítható I. osztályok számának meghatározására. Közremőködı: Koblencz Andrea igazgató 3. / Javaslat Pilis Város Önkormányzata, mint bérbeadó, a Gubányi Károly Általános Iskola, mint intézmény és a Tanulni Egy Életen Át Alapítvánnyal kötött háromoldalú bérlettel vegyes együttmőködési megállapodás felülvizsgálatára (a 2012/2013. tanévre irányadó bérleti díj felülvizsgálata) (szükség szerint). 4. / Javaslat a Kármán József Városi Könyvtár, valamint a Móricz Zsigmond Közösségi Ház intézmények összevonására. 5. / Javaslat a Pénzügyi Bizottság új külsıs jogállású tagjának megválasztására. 6. / Javaslat a település vízi közmőveinek üzemeltetésével kapcsolatos további intézkedések meghozatalára. 7./ Javaslat a Pilis Városért Közalapítvány Kuratóriuma évi gazdálkodásáról szóló beszámolója jóváhagyására. Közremőködı: Simó Gáborné, a kuratórium elnöke 8./ Javaslat a Pilis Városért Közalapítvány Kuratóriuma évi közhasznúsági jelentése elfogadására. Közremőködı: Simó Gáborné, a kuratórium elnöke 9./ Javaslat Pilis Város Önkormányzata, valamint a Pilisi Polgárır Egyesület között új együttmőködési megállapodás megkötésére. 10./ Javaslat Pilis Város Önkormányzata, valamint a Pilisi Labdarúgó Klub között új használatba adási szerzıdés megkötésére. 11./ Javaslat Pilis Város Önkormányzatának az Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló a 10/2012.(IV.30.) sz. önkormányzati rendelettel módosított 3/2012. (III.11) sz. önkormányzati rendelete módosításáról szóló /2012. ( ) sz. önkormányzati rendelet elfogadására és megalkotására.

3 3 12./ Az új szabálysértésekrıl, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerrıl szóló évi II. törvény rendelkezéseire figyelemmel, Pilis Város Önkormányzata rendeleteiben meghatározott szabálysértési rendelkezések hatályon kívül helyezése, új rendeletek elfogadása, megalkotása / Javaslat a helyi címer- és zászló alkotásáról, használatáról, elıállításáról, terjesztésérıl, forgalomba hozataláról, a város szlogenjének használatáról, a településnév használatáról, továbbá a díszpolgári cím és az önkormányzat által adományozható egyéb kitüntetésekrıl, elismerésekrıl szóló.../2012.( ) sz. önkormányzati rendelet elfogadására és megalkotására / Javaslat az Önkormányzat tulajdonát képezı utak forgalmi rendjének egyes helyi szabályairól szóló /2012.( ) sz. önkormányzati rendelet elfogadására és megalkotására / Javaslat a helyi utcanevekrıl és a házszám rendezés szabályairól szóló.../2012.( ) sz. önkormányzati rendelet elfogadására és megalkotására / Javaslat a fák védelmének helyi szabályairól, illetve a fapótlási kötelezettségrıl szóló.../2012.( ) sz. önkormányzati rendelet elfogadására és megalkotására / Javaslat a Gerje-patak és forrásvidéke helyi jelentıségő természetvédelmi területté történı nyilvánításáról szóló.../2012.( ) sz. önkormányzati rendelet elfogadására és megalkotására / Javaslat Pilis Város közigazgatási területén a közterület használat rendjérıl szóló.../2012.( ) sz. önkormányzati rendelet elfogadására és megalkotására / Javaslat a köztisztaságról és a szervezett köztisztasági szolgáltatásokról szóló.../2012.( ) sz. önkormányzati rendelet elfogadására és megalkotására / Javaslat Pilis Város Önkormányzatának a helyi környezet védelmérıl szóló.../2012.( ) sz. önkormányzati rendelet elfogadására és megalkotására / Javaslat az állattartás helyi szabályiról szóló.../2012.( ) sz. önkormányzati rendelet elfogadására és megalkotására / Javaslat a zaj- és rezgésvédelem helyi szabályairól szóló.../2012.( ) sz. önkormányzati rendelet elfogadására és megalkotására / Javaslat a piacról szóló.../2012.( ) sz. önkormányzati rendelet elfogadására és megalkotására.

4 4 13./ Javaslat a Képviselı-testület év I. félévi közmeghallgatása napirendi pontjainak meghatározására. 14./ Javaslat Pest Megye Közgyőlése által elfogadott, társadalmi egyeztetésre bocsátott vitaanyag 15./ Javaslat Pilis Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala aljegyzıi álláshelyének betöltésére irányuló pályázati felhívás elfogadására. 16./ Tájékoztatás Pilis Város Önkormányzat likviditási helyzetérıl / Javaslat a járási kormányhivatalok rendszerének kialakításával kapcsolatban Pilis Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalát érintı döntések meghozatalára. 18./ Javaslat az OTP Bank Nyrt.-vel fennálló munkabérhitel szerzıdés érvényességének (idıbeli hatályának) meghosszabbítására / E g y e b e k. ) Z á r t b i z o t t s á g i ü l é s n a p i r e n d j e : 1./ Egyes lakás helyiségbérleti szerzıdések felülvizsgálata. (Zárt ülésen tárgyalandó az Ötv. 12. (4) bekezdés b/ pontja alapján!) 2./ Javaslat a Kármán József Városi Könyvtár vezetıje illetményemeléssel kapcsolatos kérelmének megvitatására. 3./ E g y e b e k Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a Bizottság május 30-i nyilvános és rendes, valamint zárt ülésének módosított, illetve kiegészített napirendjét megtárgyalta, - és az alábbi határozatokat terjeszti a Képviselı-testület elé: Greksza János levezetı elnök rátér a nyilvános és rendes ülés 1./ napirendi pontjának 1./ Napirendi pont: Javaslat a Gerje-Forrás Nonprofit Kft évi zárszámadásának elfogadására. Közremőködı: Csapó Attila, a Gerje-Forrás Nonprofit Kft. ügyvezetıje

5 5 A Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazat, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi A Pénzügyi Bizottság 111/2012. (V.30.) számú határozata: Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének Pénzügyi Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselı-testület részére a Gerje-Forrás Természetvédelmi, Környezetvédı Nonprofit Kft. (2721 Pilis, Temesvári u. 0251/28 hrsz.) pénzügyi évre vonatkozó beszámolóját, egyszerősített éves beszámolóját, valamint közhasznú egyszerősített éves beszámolóját a) e Ft éves összköltséggel, b) e Ft éves összbevétellel, c) e Ft összegő adózott eredménnyel, valamint d) e Ft mérleg fıösszeggel. Greksza János levezetı elnök rátér a nyilvános és rendes ülés 2./ napirendi pontjának 2./ Napirendi pont: Javaslat a Gubányi Károly Általános Iskola keretein belül indítható I. osztályok számának meghatározására. Közremőködı: Koblencz Andrea igazgató A Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazat, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi A Pénzügyi Bizottság 112/2012. (V.30.) számú határozata: Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének Pénzügyi Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselı-testület részére, hogy a Gubányi Károly Általános Iskolában (székhely: 2721 Pilis, Kossuth Lajos u. 30.) a 2012/2013. oktatási tanévre vonatkozóan, 5 elsı osztály indítását engedélyezze az alábbiak szerint: Gubányi Károly Általános Iskola Szabadság tér 1. számú telephelyén: 4 elsı osztály. Gubányi Károly Általános Iskola Széchenyi u. 28. számú telephelyén: 1 elsı osztály, Greksza János levezetı elnök rátér a nyilvános és rendes ülés 3./ napirendi pontjának 3./ Napirendi pont: Javaslat Pilis Város Önkormányzata, mint bérbeadó, a Gubányi Károly Általános Iskola, mint intézmény és a Tanulni Egy Életen Át Alapítvánnyal kötött háromoldalú bérlettel vegyes együttmőködési megállapodás felülvizsgálatára (a 2012/2013. tanévre irányadó bérleti díj felülvizsgálata) (szükség szerint). A Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazat, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi

6 6 A Pénzügyi Bizottság 113/2012. (V.30.) számú határozata: Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselı- testület részére, - a közoktatásról szóló, többször módosított évi LXXIX. törvény 79. -a alapján, - úgy dönt, hogy a Pilis, Dózsa György u. 33. szám alatti épületében lévı, oktatás céljára használt 2 db helyiség kizárólagos jellegő bérbe adására vonatkozólag, a Tanulni Egy Életen Át Alapítvánnyal (székhely: 2700 Cegléd, Alkotmány u. 9., adószám: , társadalmi szervezetet nyt. szerv/ nyt. szám: Pest Megyei Bíróság, 13. Pk /2007/7.sorszám), mint bérlıvel valamint az Önkormányzat fenntartásában és mőködtetésében álló Gubányi Károly Általános Iskolával (székhely: 2721 Pilis, Kossuth Lajos u. 30., képviseli: Koblencz Andrea igazgató), mint intézménnyel április 02. napján megkötött és elsı alkalommal szeptember 01. napjával módosított bérlettel vegyes együttmőködési megállapodása bérleti díjának felülvizsgálatára vonatkozó 2 sz. módosítása tárgyában folytasson tárgyalásokat. A tárgyalási alap a következı legyen: a 2012/2013-as tanévre a bérleti díj összegét Ft/hó (Áfa mentes) díjban kell megállapítani, ezen oktatási-nevelési évre vonatkozóan. Amennyiben a szerzıdı partner ezt nem fogadja el, az infláció mértékével történı emelésig szállítható le a tárgyalási összeghatár. Greksza János levezetı elnök rátér a nyilvános és rendes ülés 4./ napirendi pontjának 4. / Napirendi pont: Javaslat a Kármán József Városi Könyvtár, valamint a Móricz Zsigmond Közösségi Ház intézmények összevonására. Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a Pénzügyi Bizottság 2 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett érdemben nem foglalt állást a napirendi pont anyagával kapcsolatban. Greksza János levezetı elnök rátér a nyilvános és rendes ülés 5./ napirendi pontjának 5./ Napirendi pont: Javaslat a Pénzügyi Bizottság új külsıs jogállású tagjának megválasztására. A Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazat, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi A Pénzügyi Bizottság 114/2012. (V.30.) számú határozata: Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Pénzügyi Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselı- testület részére a Pénzügyi Bizottság külsıs jogállású tagjai Mihályfalvy András ( Budapest, október 27., an: Lovász Gabriella, lakcím: Monor 2200, Kiss E. u. 17.sz.) kerüljön megválasztásra.

7 7 Greksza János levezetı elnök rátér a nyilvános és rendes ülés 6./ napirendi pontjának 6./ Napirendi pont: Javaslat a település vízi közmőveinek üzemeltetésével kapcsolatos további intézkedések meghozatalára. Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a Pénzügyi Bizottság 2 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett érdemben nem foglalt állást a napirendi pont anyagával kapcsolatban. Greksza János levezetı elnök rátér a nyilvános és rendes ülés 7./ napirendi pontjának 7./ Napirendi pont:. Javaslat a Pilis Városért Közalapítvány Kuratóriuma évi gazdálkodásáról szóló beszámolója jóváhagyására. Közremőködı: Simó Gáborné, a kuratórium elnöke A Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazat, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi A Pénzügyi Bizottság 115/2012. (V.30.) számú határozata: Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Pénzügyi Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselı- testület részére a Pilis Városért Közalapítvány (székhelye: 2721 Pilis, Kossuth L. u. 47., adószáma: ) évi gazdálkodásáról szóló, írásbeli beszámolót, valamint a hozzá kapcsolódó ún. eredmény kimutatást az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mőködésérıl és támogatásáról szóló évi CLXXV. törvény 37. (2) bekezdés d/, a Közalapítvány Alapító Okiratának pontja, valamint a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló, többször módosított 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet 6. -a alapján. Greksza János levezetı elnök rátér a nyilvános és rendes ülés 8./ napirendi pontjának 8./ Napirendi pont: Javaslat a Pilis Városért Közalapítvány Kuratóriuma évi közhasznúsági jelentése elfogadására. Közremőködı: Simó Gáborné, a kuratórium elnöke A Pénzügyi Bizottság 116/2012. (V.30.) számú határozata: Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Pénzügyi Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselı- testület részére a Pilis Városért Közalapítvány (székhelye: 2721 Pilis, Kossuth L. u. 47., adószáma: ) évi, közhasznúsági mellékletét az egyesülési

8 8 jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mőködésérıl és támogatásáról szóló évi CLXXV. törvény 46. -a alapján. Greksza János levezetı elnök rátér a nyilvános és rendes ülés 9./ napirendi pontjának 9./ Napirendi pont: Javaslat Pilis Város Önkormányzata, valamint a Pilisi Polgárır Egyesület között új együttmőködési megállapodás megkötésére. A Pénzügyi Bizottság 117/2012. (V.30.) számú határozata: Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselı-testület részére, hogy a Pilisi Polgárır Egyesülettel (társadalmi szervezet székhelye: Pilis, Arany János u. 43., társadalmi szervezet adószáma: , társadalmi szervezet nyilvántartási száma: Pest Megyei Bíróság, mint társadalmi szervezeteket kezelı Bíróságon, ügyszámon TE ny.t sz.) a Polgármesteri Hivatal által elıkészített a határozat mellékletét képezı - együttmőködési megállapodás tervezetet június 01. napi hatállyal kösse meg. Greksza János levezetı elnök rátér a nyilvános és rendes ülés 10./ napirendi pontjának 10./ Napirendi pont: Javaslat Pilis Város Önkormányzata, valamint a Pilisi Labdarúgó Klub között új használatba adási szerzıdés megkötésére. A Pénzügyi Bizottság 118/2012. (V.30.) számú határozata: Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselı- testület részére, hogy Pilis Város Önkormányzata (székhely: 2721 Pilis, Kossuth Lajos u sz., adószám: , statisztikai jelzıszám: , képviseli: Szabó Márton), mint használatba adó és a Pilisi Labdarúgó Egyesület (székhely: 2721 Pilis Móricz Zsigmond u. 19. adószám: , képviseli. Tóth Mihály), mint használatba vevı között, a Használatba adó kizárólagos tulajdonát képezı pilisi 2246 hrsz. alatt felvett, m2 alapterülető belterületi ingatlanra vonatkozóan a Polgármesteri Hivatal által elıkészített a határozat mellékletét képezı - használatba adási szerzıdést június 01. napi hatállyal kösse meg.

9 9 Greksza János levezetı elnök rátér a nyilvános és rendes ülés 11./ napirendi pontjának 11./ Napirendi pont: Javaslat Pilis Város Önkormányzatának az Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló a 10/2012.(IV.30.) sz. önkormányzati rendelettel módosított 3/2012. (III.11) sz. önkormányzati rendelete módosításáról szóló /2012. ( ) sz. önkormányzati rendelet elfogadására és megalkotására. A Pénzügyi Bizottság 119/2012. (V.30.) számú határozata: megalkotásra javasolja a Képviselı- testület részére Pilis Város Önkormányzatának az Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló a 10/2012.(IV.30.) sz. önkormányzati rendelettel módosított 3/2012. (III.11) sz. önkormányzati rendelete módosításáról szóló /2012. ( ) sz. önkormányzati rendelete tervezetét. Greksza János levezetı elnök rátér a nyilvános és rendes ülés 12./ napirendi pontjának 12.1/ Napirendi pont: Javaslat a helyi címer- és zászló alkotásáról, használatáról, elıállításáról, terjesztésérıl, forgalomba hozataláról, a város szlogenjének használatáról, a településnév használatáról, továbbá a díszpolgári cím és az önkormányzat által adományozható egyéb kitüntetésekrıl, elismerésekrıl szóló.../2012.( ) sz. önkormányzati rendelet elfogadására és megalkotására. A Pénzügyi Bizottság 120/2012. (V.30.) számú határozata: megalkotásra javasolja a Képviselı-testület részére a helyi címer- és zászló alkotásáról, használatáról, elıállításáról, terjesztésérıl, forgalomba hozataláról, a város szlogenjének használatáról, a településnév használatáról, továbbá a díszpolgári cím és az önkormányzat által adományozható egyéb kitüntetésekrıl, elismerésekrıl szóló.../2012.( ) sz. önkormányzati rendelete tervezetét. 12.2/ Napirendi pont: Javaslat az Önkormányzat tulajdonát képezı utak forgalmi rendjének egyes helyi szabályairól szóló /2012.( ) sz. önkormányzati rendelet elfogadására és megalkotására.

10 10 A Pénzügyi Bizottság 121/2012. (V.30.) számú határozata: megalkotásra javasolja a Képviselı-testület részére az Önkormányzat tulajdonát képezı utak forgalmi rendjének egyes helyi szabályairól szóló /2012.( ) sz. önkormányzati rendelete tervezetét. Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a Pénzügyi Bizottság érdemben nem foglalt állást az Attila utcának a Huba utcától a Táncsics utca felé történı egyirányúsítása, valamint a Csaba utcának a Táncsics utcától a Huba utca felé történı egyirányúsítása tárgyában. 12.3/ Napirendi pont: Javaslat a helyi utcanevekrıl és a házszám rendezés szabályairól szóló.../2012.( ) sz. önkormányzati rendelet elfogadására és megalkotására. A Pénzügyi Bizottság 122/2012. (V.30.) számú határozata: megalkotásra javasolja a Képviselı-testület részére a helyi utcanevekrıl és a házszám rendezés szabályairól szóló.../2012.( ) sz. önkormányzati rendelete tervezetét. 12.4/ Napirendi pont: Javaslat a fák védelmének helyi szabályairól, illetve a fapótlási kötelezettségrıl szóló.../2012.( ) sz. önkormányzati rendelet elfogadására és megalkotására. A Pénzügyi Bizottság 123/2012. (V.30.) számú határozata: megalkotásra javasolja a Képviselı-testület részére a fák védelmének helyi szabályairól, illetve a fapótlási kötelezettségrıl szóló.../2012.( ) sz. önkormányzati rendelete tervezetét. 12.5/ Napirendi pont: Javaslat a Gerje-patak és forrásvidéke helyi jelentıségő természetvédelmi területté történı nyilvánításáról szóló.../2012.( ) sz. önkormányzati rendelet elfogadására és megalkotására.

11 11 A Pénzügyi Bizottság 124/2012. (V.30.) számú határozata: megalkotásra javasolja a Képviselı-testület részére a Gerje-patak és forrásvidéke helyi jelentıségő természetvédelmi területté történı nyilvánításáról szóló.../2012.( ) sz. önkormányzati rendelete tervezetét. 12.6/ Napirendi pont: Javaslat Pilis Város közigazgatási területén a közterület használat rendjérıl szóló.../2012.( ) sz. önkormányzati rendelet elfogadására és megalkotására. A Pénzügyi Bizottság 125/2012. (V.30.) számú határozata: megalkotásra javasolja a Képviselı-testület részére Pilis Város közigazgatási területén a közterület használat rendjérıl szóló.../2012.( ) sz. önkormányzati rendelete tervezetét. 12.7/ Napirendi pont: Javaslat a köztisztaságról és a szervezett köztisztasági szolgáltatásokról szóló.../2012.( ) sz. önkormányzati rendelet elfogadására és megalkotására. A Pénzügyi Bizottság 126/2012. (V.30.) számú határozata: megalkotásra javasolja a Képviselı-testület részére a köztisztaságról és a szervezett köztisztasági szolgáltatásokról szóló.../2012.( ) sz. önkormányzati rendelete tervezetét. 12.8/ Napirendi pont: Javaslat Pilis Város Önkormányzatának a helyi környezet védelmérıl szóló.../2012.( ) sz. önkormányzati rendelet elfogadására és megalkotására..

12 12 A Pénzügyi Bizottság 127/2012. (V.30.) számú határozata: megalkotásra javasolja a Képviselı-testület részére Pilis Város Önkormányzatának a helyi környezet védelmérıl szóló.../2012.( ) sz. önkormányzati rendelete tervezetét. 12.9/ Napirendi pont: Javaslat az állattartás helyi szabályiról szóló.../2012.( ) sz. önkormányzati rendelet elfogadására és megalkotására. A Pénzügyi Bizottság 128/2012. (V.30.) számú határozata: megalkotásra javasolja a Képviselı-testület részére az állattartás helyi szabályiról szóló.../2012.( ) sz. önkormányzati rendelete tervezetét / Napirendi pont: Javaslat a zaj- és rezgésvédelem helyi szabályairól szóló.../2012.( ) sz. önkormányzati rendelet elfogadására és megalkotására. A Pénzügyi Bizottság 129/2012. (V.30.) számú határozata: megalkotásra javasolja a Képviselı-testület részére a zaj- és rezgésvédelem helyi szabályairól szóló.../2012.( ) sz. önkormányzati rendelete tervezetét / Napirendi pont: Javaslat a piacról szóló.../2012.( ) sz. önkormányzati rendelet elfogadására és megalkotására.. A Pénzügyi Bizottság 130/2012. (V.30.) számú határozata: megalkotásra javasolja a Képviselı-testület részére a piacról szóló.../2012.( ) sz. önkormányzati rendelete tervezetét.

13 13 Greksza János levezetı elnök rátér a nyilvános és rendes ülés 13./ napirendi pontjának 13./ Napirendi pont: Javaslat a Képviselı-testület év I. félévi közmeghallgatása napirendi pontjainak meghatározására. A Pénzügyi Bizottság 131/2012. (V.30.) számú határozata: Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselı-testület részére, hogy a Képviselı-testület év I. félévében megtartandó közmeghallgatás során külön napirendi pont ne kerüljön megjelölésre, hanem a lakosság által feltett közérdeklıdésre számot tartó kérdések megvitatására kerüljön sor. Greksza János levezetı elnök rátér a nyilvános és rendes ülés 14./ napirendi pontjának 14./ Napirendi pont: Javaslat Pest Megye Közgyőlése által elfogadott, társadalmi egyeztetésre bocsátott vitaanyag Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül tudomásul vette a napirendi pont anyagát. Greksza János levezetı elnök rátér a nyilvános és rendes ülés 15./ napirendi pontjának 15./ Napirendi pont: Javaslat Pilis Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala aljegyzıi álláshelyének betöltésére irányuló pályázati felhívás elfogadására. A Pénzügyi Bizottság 132/2012. (V.30.) számú határozata: Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Pénzügyi Bizottsága az alábbiak szerint javasolja elfogadásra a Képviselı- testület részére Pilis Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala aljegyzıi álláshelyének betöltésére irányuló pályázati felhívás tartalmát: 3./ A pályázati feltételek: g) közigazgatási területen legalább 2 évi gyakorlatot szerzett. re módosuljon, továbbá 4./ A pályázat elbírálásánál elınyt jelent: b) a közigazgatási területen eltöltött, 2 évnél több vezetıi gyakorlat. törlésre kerüljön.

14 14 Greksza János levezetı elnök rátér a nyilvános és rendes ülés 16./ napirendi pontjának 16./ Napirendi pont: Tájékoztatás Pilis Város Önkormányzat likviditási helyzetérıl. A Pénzügyi Bizottság 133/2012. (V.30.) számú határozata: Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Pénzügyi Bizottsága elfogadja Pilis Város Önkormányzat likviditási helyzetérıl szóló tájékoztatást. Greksza János levezetı elnök rátér a nyilvános és rendes ülés 17./ napirendi pontjának 17./ Napirendi pont: Javaslat a járási kormányhivatalok rendszerének kialakításával kapcsolatban Pilis Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalát érintı döntések meghozatalára. A Pénzügyi Bizottság 134/2012. (V.30.) számú határozata: Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselı- testület részére, hogy a járási rendszer kialakításával egyidejőleg, január 01. napjával kormányablakot alakít ki Pilis településen. A Pilis településen létrehozandó kormányablak kialakításával kapcsolatos költségeket Pilis Város Önkormányzatának költségvetésébe szeptember 30. napjáig építse be. Greksza János levezetı elnök rátér a nyilvános és rendes ülés 18./ napirendi pontjának 18./ Napirendi pont: Javaslat az OTP Bank Nyrt.-vel fennálló munkabérhitel szerzıdés érvényességének (idıbeli hatályának) meghosszabbítására.

15 15 A Pénzügyi Bizottság 135/2012. (V.30.) számú határozata: Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselı- testület részére, hogy maximum Ft/hó, azaz maximum Harmincmillió forint/hó összegő rulírozó munkabérhitel felvételét azzal, hogy hitel futamidejét június 01. napjától december 21. napjáig terjedı idıtartamban határozza meg. Greksza János levezetı elnök rátér a nyilvános és rendes ülés 19./ napirendi pontjának 19./ Napirendi pont: E g y e b e k.) Jegyzıkönyv rögzíti, hogy Greksza János, a Bizottság levezetı elnöke a Pénzügyi Bizottság május 30-i nyilvános és rendes ülését a nyilvános és rendes ülésen, érdemben tárgyalható további anyag, elıterjesztés hiányában - 20 óra 00 perckor berekeszti és zárt ülésen folytatja tovább a munkáját, feladat ellátását. Pilis, május 31. Hitelesítem: Tóthné Menkó Zsuzsa jegyzıkönyvvezetı Greksza János sk. a Bizottság levezetı elnöke

HATÁROZATOK. Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a két Bizottság elnöke a bizottságok rendes, együttes, nyílt valamint zárt ülését 17 óra 50 perckor megnyitják.

HATÁROZATOK. Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a két Bizottság elnöke a bizottságok rendes, együttes, nyílt valamint zárt ülését 17 óra 50 perckor megnyitják. HATÁROZATOK a Településfejlesztési, Városgazdálkodási és Közbiztonsági Bizottság valamint Pénzügyi Bizottság 2013. május 27-én, 17 óra 50 perctıl kezdıdıen megtartott nyilvános és rendes, valamint zárt

Részletesebben

HATÁROZATOK a Pénzügyi Bizottság augusztus 28-án, 17 óra 05 perckor megtartott nyilvános és rendes valamint zárt ülésérıl.

HATÁROZATOK a Pénzügyi Bizottság augusztus 28-án, 17 óra 05 perckor megtartott nyilvános és rendes valamint zárt ülésérıl. HATÁROZATOK a Pénzügyi Bizottság 2012. augusztus 28-án, 17 óra 05 perckor megtartott nyilvános és rendes valamint zárt ülésérıl. Az Önkormányzat Képviselı-testülete Pénzügyi Bizottsága 2012. augusztus

Részletesebben

Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a két Bizottság elnöke a bizottságok rendes, együttes, nyílt valamint zárt ülését 17 óra 10 perckor megnyitják.

Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a két Bizottság elnöke a bizottságok rendes, együttes, nyílt valamint zárt ülését 17 óra 10 perckor megnyitják. HATÁROZATOK a Településfejlesztési, Városgazdálkodási és Közbiztonsági Bizottság, valamint a Pénzügyi Bizottság 2012. október 24-én 17 óra 10 perckor kezdettel megkezdett 17 óra 45 percig, majd 19 óra

Részletesebben

4./ Beszámoló Pilis Város Önkormányzata évi Helyi Közfoglalkoztatási Tervének végrehajtásáról.

4./ Beszámoló Pilis Város Önkormányzata évi Helyi Közfoglalkoztatási Tervének végrehajtásáról. HATÁROZATOK amely készült a Településfejlesztési,Városgazdálkodási és Közbiztonsági Bizottság 2012. január 23-án 17 óra 05 perctıl kezdıdıen megtartott nyilvános és rendes valamint zárt ülésérıl. Az Önkormányzat

Részletesebben

Jegyzıkönyv. a Pénzügyi Bizottság május 30-én, 17 óra 15 perctıl kezdıdıen megtartott nyilvános és rendes ezt követıen zárt ülésérıl.

Jegyzıkönyv. a Pénzügyi Bizottság május 30-én, 17 óra 15 perctıl kezdıdıen megtartott nyilvános és rendes ezt követıen zárt ülésérıl. 1 Jegyzıkönyv a Pénzügyi Bizottság 2012. május 30-én, 17 óra 15 perctıl kezdıdıen megtartott nyilvános és rendes ezt követıen zárt ülésérıl. Jelen vannak a Pénzügyi Bizottság részérıl: Csikós János bizottsági

Részletesebben

H A T Á R O Z A T O K

H A T Á R O Z A T O K H A T Á R O Z A T O K amely készült a Kulturális, Oktatási, Sport és Kommunikációs Bizottság 2014. január 23.-án 17 óra 20 perces kezdettel, a Pilisi Polgármesteri Hivatal (2721 Pilis, Kossuth Lajos út.

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v amely készült 2010. június 09-én 18 óra 00 percre kitőzött, 18 óra 23 perctıl kezdıdıen a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott, Pilis Város Önkormányzata Képviselıtestületének

Részletesebben

PILIS VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 2721 Pilis Kossuth L. u. 47. Tel.: , fax:

PILIS VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 2721 Pilis Kossuth L. u. 47. Tel.: , fax: PILIS VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 2721 Pilis Kossuth L. u. 47. Tel.: 29-498-142, fax: 29-696-320 E-mail: hivatal@pilis.hu Szám: 1015-5/2012. M E G H Í V Ó Tisztelettel meghívom Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

PILIS VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 2721 Pilis Kossuth L. u. 47. Tel.: , fax: M E G H Í V Ó

PILIS VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 2721 Pilis Kossuth L. u. 47. Tel.: , fax: M E G H Í V Ó PILIS VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 2721 Pilis Kossuth L. u. 47. Tel.: 29-498-142, fax: 29-696-320 E-mail: hivatal@pilis.hu Szám: 1159-20/2011. M E G H Í V Ó Tisztelettel meghívom Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének május 31-én 17 óra 00 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendes ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének május 31-én 17 óra 00 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendes ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 31-én 17 óra 00 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendes ülésérıl. Jelen vannak: - Szabó Márton polgármester, - Mala Ferenc

Részletesebben

2./ Javaslat Pilis Város Önkormányzata Sportkoncepciójának felülvizsgálatára. Előterjesztő: Simó Gáborné polgármester

2./ Javaslat Pilis Város Önkormányzata Sportkoncepciójának felülvizsgálatára. Előterjesztő: Simó Gáborné polgármester HATÁROZATOK amely készült a Fejlesztési Bizottság 2015. augusztus 24.-én 17 óra 00 perctől kezdődően, a Pilisi Polgármesteri Hivatal tanácstermében (2721, Pilis, Kossuth Lajos út 47.) megtartott nyilvános

Részletesebben

Jegyzıkönyv. a Pénzügyi Bizottság március 6-án, 17 óra 15 perctıl kezdıdıen megtartott nyilvános és rendkívüli ezt követıen zárt ülésérıl.

Jegyzıkönyv. a Pénzügyi Bizottság március 6-án, 17 óra 15 perctıl kezdıdıen megtartott nyilvános és rendkívüli ezt követıen zárt ülésérıl. 1 Jegyzıkönyv a Pénzügyi Bizottság 2012. március 6-án, 17 óra 15 perctıl kezdıdıen megtartott nyilvános és rendkívüli ezt követıen zárt ülésérıl. Jelen vannak a Pénzügyi Bizottság részérıl: Varju Zoltán

Részletesebben

A bizottság üléséről igazoltan távol: Malik Mihályné bizottsági tag

A bizottság üléséről igazoltan távol: Malik Mihályné bizottsági tag J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült a Szociális és Egészségügyi Bizottság, valamint az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 2016. május 18-án 17 óra 00 perces kezdettel, a Pilisi Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

308/2011. számú elıterjesztés

308/2011. számú elıterjesztés 308/2011. számú elıterjesztés Az I. sz. vagy II. sz. határozati javaslat elfogadásához a Képviselı-testület Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2011. (IV.04.) sz. önkormányzati rendelet 36.

Részletesebben

(168/2015. sz. előterjesztés)

(168/2015. sz. előterjesztés) H A T Á R O Z A T O K amely készült az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság, valamint a Szociális és Egészségügyi Bizottság 2015. június 24.-én 17 óra 00 perces kezdettel, a Pilisi Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Pilis Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. március 20-án 14 óra 00 perckor megtartott nyilvános és rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: Pilis Város Roma

Részletesebben

HATÁROZATOK a Pénzügyi Bizottság 2012. szeptember 25-én, 17 óra 40 perckor megtartott nyilvános és rendes valamint zárt ülésérıl.

HATÁROZATOK a Pénzügyi Bizottság 2012. szeptember 25-én, 17 óra 40 perckor megtartott nyilvános és rendes valamint zárt ülésérıl. HATÁROZATOK a Pénzügyi Bizottság 2012. szeptember 25-én, 17 óra 40 perckor megtartott nyilvános és rendes valamint zárt ülésérıl. Jegyzıkönyv számára Varju Zoltán elnök rögzíti, hogy a Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

28/2003. (III.12.) sz. önk. h a t á r o z a t

28/2003. (III.12.) sz. önk. h a t á r o z a t 28/2003. (III.12.) sz. önk. h a t á r o z a t az Európai Uniós, Regionális Bizottság elıterjesztése az EU-s Hozományra vonatkozóan c. elıterjesztést zárt ülésen tárgyalja, mivel annak nyilvános ülésen

Részletesebben

HATÁROZATOK a Közbiztonsági és Bőnmegelızési Bizottság április 20-án 17 óra 00 perckor megtartott nyilvános és rendes valamint zárt ülésérıl.

HATÁROZATOK a Közbiztonsági és Bőnmegelızési Bizottság április 20-án 17 óra 00 perckor megtartott nyilvános és rendes valamint zárt ülésérıl. 1 HATÁROZATOK a Közbiztonsági és Bőnmegelızési Bizottság 2010. április 20-án 17 óra 00 perckor megtartott nyilvános és rendes valamint zárt ülésérıl. A Közbiztonsági és Bőnmegelızési Bizottság 2010. április

Részletesebben

BIZOTTSÁGI ELİTERJESZTÉS 147/2010. számú elıterjesztés

BIZOTTSÁGI ELİTERJESZTÉS 147/2010. számú elıterjesztés BIZOTTSÁGI ELİTERJESZTÉS 147/2010. számú elıterjesztés A határozati javaslat elfogadásához a Képviselı-testület Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló, többször módosított 7/2006. (IV.14.) sz. önkormányzati

Részletesebben

Pilis, március 23. Szabó Márton polgármester

Pilis, március 23. Szabó Márton polgármester 80/2012. számú elıterjesztés A határozati javaslat elfogadásához a Képviselı-testület Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló, többször módosított 16/2011. (IV.04.) sz. önkormányzati rendelet 36. (3)

Részletesebben

3./ Tájékoztatás az Egészségházban dolgozó közalkalmazottak és vállalkozó orvosok évi szakmai feladatállásáról, működéséről.

3./ Tájékoztatás az Egészségházban dolgozó közalkalmazottak és vállalkozó orvosok évi szakmai feladatállásáról, működéséről. HATÁROZATOK amely készült, a Szociális és Egészségügyi Bizottság 2015. január 21-én (szerda) 17 óra 00 perctől kezdődően, a Pilisi Polgármesteri Hivatal (2721 Pilis, Kossuth Lajos út 47.) tanácstermében

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kıtelek Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. április 15-én megtartott ülésérıl az önkormányzat Kıtelek, Szabadság út 1. szám alatti tanácstermében. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZİKÖNY. Igazoltan távol: - Gajdosné Nagy Tímea képviselı, - Nagy János képviselı. Igazolatlanul távol: -

JEGYZİKÖNY. Igazoltan távol: - Gajdosné Nagy Tímea képviselı, - Nagy János képviselı. Igazolatlanul távol: - JEGYZİKÖNY amely készült Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. március 11-én, a Pilisi Polgármesteri Hivatal (2721 Pilis, Kossuth Lajos út 47.) tanácstermében 17 óra 15 perces kezdettel

Részletesebben

3./ Javaslat a Gerje-Forrás Nonprofit Kft. 2012. évi pénzügyi (üzleti) tervének elfogadására.

3./ Javaslat a Gerje-Forrás Nonprofit Kft. 2012. évi pénzügyi (üzleti) tervének elfogadására. HATÁROZATOK amely készült a Településfejlesztési,Városgazdálkodási és Közbiztonsági Bizottság 2012. február 20-án 17 óra 05 perctıl kezdıdıen megtartott nyilvános és rendes valamint zárt ülésérıl. Az Önkormányzat

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/103-21/2013. JEGYZİKÖNYV 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem 8130 Enying, Kossuth u. 26. Pıdör Gyula polgármester,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2013. február 14.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2013. február 14. Ügyszám: 289-8/2013. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl 2013. február 14. Nyirád 2013 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 5. /2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 27-én (szerdán) 15: 00 órakor tartott

Részletesebben

Jegyzıkönyv. a Pénzügyi Bizottság 2012.március 27-én, 17 óra 15 perctıl kezdıdıen megtartott nyilvános és rendes ezt követıen zárt ülésérıl.

Jegyzıkönyv. a Pénzügyi Bizottság 2012.március 27-én, 17 óra 15 perctıl kezdıdıen megtartott nyilvános és rendes ezt követıen zárt ülésérıl. 1 Jegyzıkönyv a Pénzügyi Bizottság 2012.március 27-én, 17 óra 15 perctıl kezdıdıen megtartott nyilvános és rendes ezt követıen zárt ülésérıl. Jelen vannak a Pénzügyi Bizottság részérıl: Varju Zoltán elnök,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1 J e g y z ı k ö n y v amely készült 2009. október 19-én 18 óra 00 perckor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, Pilis Város Önkormányzata Kommunikációs, Regionális és Európai Uniós Bizottságának megtartott

Részletesebben

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat Szám: IV.535-3/2010. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. december 10-én (pénteken) 9 00 órakor a Polgármesteri Hivatal II. emeleti mőszaki tárgyalójában megtartott ü l é s

Részletesebben

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. K i v o n a t

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. K i v o n a t Iktatószám: 2-8/2013. Társulási Tanácsa 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. K i v o n a t Készült: Társulási Tanácsának 2013. október 24. napján 14.11 órakor a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal Tanácskozó

Részletesebben

Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testületének évi munkaterve

Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testületének évi munkaterve 2014.02.13 1. Beszámoló a Képviselı-testület jogkörében a két ülés között kiadott döntésekrıl, utasításokról, 2. SÖV Sándorfalva Önkormányzati Vagyonkezelı Közhasznú Nonprofit Kft. 2014. évi üzleti terve

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének július 28-án 17 óra 05 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendkívüli ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének július 28-án 17 óra 05 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendkívüli ülésérıl. NYILVÁNOS ÜLÉS ANYAGA! JEGYZİKÖNYV Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. július 28-án 17 óra 05 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: - Szabó Márton

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Pilis Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. május 18-án 14 óra 15 perckor megtartott nyilvános és rendes ülésérıl. Jelen vannak: Pilis Város Cigány Kisebbségi

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült 2009. március 19-én 17.00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, Pilis Város Önkormányzata Kulturális, Oktatási, Sport és Ifjúsági Bizottságának megtartott nyilvános

Részletesebben

1. Döntés egyes korlátozottan forgalomképes ingatlanok értékesítésre történı kijelölésérıl

1. Döntés egyes korlátozottan forgalomképes ingatlanok értékesítésre történı kijelölésérıl JEGYZİKÖNYV Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Tulajdonosi Bizottsága, Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága, Városstratégiai és Városmarketing Bizottsága valamint Közjóléti Bizottsága

Részletesebben

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Ügyrendi és Igazgatási Bizottsága 8200 Veszprém, Óváros tér 9.

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Ügyrendi és Igazgatási Bizottsága 8200 Veszprém, Óváros tér 9. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Ügyrendi és Igazgatási Bizottsága 8200 Veszprém, Óváros tér 9. Szám: KOZP/2137/2/2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készült május 3-án a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselıtestület

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készült május 3-án a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselıtestület Községi Önkormányzat RÖJTÖKMUZSAJ Röjtöki u. 193. 9451. (Tel.: 99/544-052) 1-92012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült 2012. május 3-án a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselıtestület

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 19/2009. (VI.04.) sz. önkormányzati rendelete. Hatályba lépés napja: július 01.

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 19/2009. (VI.04.) sz. önkormányzati rendelete. Hatályba lépés napja: július 01. 1 PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 19/2009. (VI.04.) sz. önkormányzati rendelete Az önkormányzati biztos kirendelésérıl, kirendelése feltételeirıl Hatályba lépés napja: 2009. július 01.

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének június 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének június 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jegyzıkönyv Készült: 2012. június 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen vannak:pálmai József korelnök Csonka József Dr. Pálinkási Csaba Bartók László képviselık Dr. Szabó Attila jegyzı Jegyzıkönyvvezetı:

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETE Szám: 31/2014 K I V O N A T

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETE Szám: 31/2014 K I V O N A T BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETE Szám: 31/2014 K I V O N A T Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott rendes nyilvános ülésén készült

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottságától

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottságától Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottságától Tárgy: Beszámoló a Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottság 2012. november

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v lkunbaracs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 4. /2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. június 27-én (szerdán) 15: 00 órakor tartott

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének október 08-án 19 óra 00 perc kezdettel megtartott rendkívüli, nyílt ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének október 08-án 19 óra 00 perc kezdettel megtartott rendkívüli, nyílt ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. október 08-án 19 óra 00 perc kezdettel megtartott rendkívüli, nyílt ülésérıl. Jelen vannak: - Szabó Márton polgármester, - dr. Csiki Gábor

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: sz. a 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 9. sz. JEGYZİKÖNYV 2010. március 17.én megtartott ülésérıl. Az ülés helye: Tanácskozó-terme, 3045. Bér, Petıfi út 32. Készült: Bér: 2010

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. a FOTEX Nyrt. (székhely: 1126 Budapest, Nagy Jenı u. 12.) december 9-én a Társaság székhelyén tartott rendkívüli közgyőlésrıl

JEGYZİKÖNYV. a FOTEX Nyrt. (székhely: 1126 Budapest, Nagy Jenı u. 12.) december 9-én a Társaság székhelyén tartott rendkívüli közgyőlésrıl JEGYZİKÖNYV a FOTEX Nyrt. (székhely: 1126 Budapest, Nagy Jenı u. 12.) 2008. december 9-én a Társaság székhelyén tartott rendkívüli közgyőlésrıl Várszegi Gábor vezérigazgató megnyitja a közgyőlést és javaslatot

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV. 75-1/2008. JEGYZİKÖNYV amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése Pénzügyi Bizottságának 2009. február 26-án 7 óra

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének szeptember 15-én 17 óra 00 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendkívüli

JEGYZİKÖNYV Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének szeptember 15-én 17 óra 00 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendkívüli JEGYZİKÖNYV Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. szeptember 15-én 17 óra 00 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: - Mala Ferenc alpolgármester, - dr.

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁG ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATI JAVASLATA HATÁROZATA

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁG ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATI JAVASLATA HATÁROZATA SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁG 2000. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATI JAVASLATA HATÁROZATA A Szociális és Egészségügyi Bizottság 7 fı igen, 1 fı tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alábbi határozati javaslatot

Részletesebben

Bizottságának 2012. május 23-án megtartott ülésérıl.

Bizottságának 2012. május 23-án megtartott ülésérıl. Készült: Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete Humánpolitikai Bizottságának 2012. május 23-án megtartott ülésérıl. Jelen vannak: Keserő Zoltán a Bizottság elnöke Hock János Bizottsági tag

Részletesebben

MELLÉKLET KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2012. II. FÉLÉVI MUNKATERVE

MELLÉKLET KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2012. II. FÉLÉVI MUNKATERVE KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2012. II. FÉLÉVI MUNKATERVE MELLÉKLET 2012. szeptember 13. (csütörtök) soron kívüli 1. Tájékoztató az önkormányzat 2012. I. félévi gazdálkodásáról 2. Részvétel

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1 J e g y z ı k ö n y v amely készült 2011. május 18-án, 16 óra 48 perc kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott, Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testülete Szociális és Egészségügyi

Részletesebben

Távolmaradt: Horváth István polgármester, Halmai Gáborné, Máté Péter, dr. Tóth Csaba Attila képviselık

Távolmaradt: Horváth István polgármester, Halmai Gáborné, Máté Péter, dr. Tóth Csaba Attila képviselık Szám: IV. 170-15/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2011. október 19-én (szerdán) 8 óra 20 perckor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott rendkívüli

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2012. június 12.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2012. június 12. Ügyszám: 114-28/2012. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl 2012. június 12. Nyirád 2012 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Egyéb: - Földesiné Töpper Ilona, a TOPIL Bt. képviseletében, - Tamás Miklós, az OTP Hungaro Projekt képviseletében.

JEGYZİKÖNYV. Egyéb: - Földesiné Töpper Ilona, a TOPIL Bt. képviseletében, - Tamás Miklós, az OTP Hungaro Projekt képviseletében. JEGYZİKÖNYV Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. szeptember 03-án 17 óra 00 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: - Szabó Márton polgármester, - dr.

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Szám: 25/2016 BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. december 15- én megtartott rendes nyilvános ülésén készült

Részletesebben

Az egyesület alapszabályának adattartalma

Az egyesület alapszabályának adattartalma 41. melléklet a 11/2012. (II. 29.) KIM rendelethez Az egyesület alapszabályának adattartalma 1. Kötelezı rendelkezések az általános rendelkezések körében: 1.1. az egyesület neve 1.2. az egyesület székhelye

Részletesebben

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szám: IV. 145-3/2012. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012. április 26-án (csütörtökön) 9 órakor a Polgármesteri Hivatal II. emeleti

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. november 27-i ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. november 27-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a Békés Megyei Vízmővek Zrt. 2008. szeptember 26-i közgyőlésérıl Elıkészítette: Váczi Julianna osztályvezetı Nagy József Gazdálkodási Osztály Véleményezı Pénzügyi Bizottság bizottság:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes (később érkezett) számviteli, vagyonnyilvántartási- és kezelési osztályvezető.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes (később érkezett) számviteli, vagyonnyilvántartási- és kezelési osztályvezető. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2014. szeptember 8-án a Városháza emeleti kistermében 9 00 órai kezdettel megtartott nyílt

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE SAJÓSZENTPÉTER VÁROS SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének a..) jegyzıkönyve, b.) napirendek: c.) rendeletek: 32., 33. d.) határozatai: 269., 270., 271.,

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS, REGIONÁLIS ÉS EURÓPAI UNIÓS BIZOTTSÁG ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI

KOMMUNIKÁCIÓS, REGIONÁLIS ÉS EURÓPAI UNIÓS BIZOTTSÁG ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI 1 KOMMUNIKÁCIÓS, REGIONÁLIS ÉS EURÓPAI UNIÓS BIZOTTSÁG 2009. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI A Kommunikációs, Regionális és Európai Uniós Bizottság 1/2009. (I.19.) számú A Kommunikációs, Regionális és Európai

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. június 7-én 9 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén jelenlévıkrıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012. JÚNIUS 27-ÉN TARTOTT

JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012. JÚNIUS 27-ÉN TARTOTT 1 Alap Község Önkormányzata 7011 Alap, Dózsa György utca 31. 25/221-102, 25/220-370 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012. JÚNIUS 27-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI

Részletesebben

Gombaszöginé dr. Balogh Ibolya s.k. a közgyőlés elnöke. Dr. Varjú Mihály s.k. fıjegyzı

Gombaszöginé dr. Balogh Ibolya s.k. a közgyőlés elnöke. Dr. Varjú Mihály s.k. fıjegyzı F.M. Közgyőlése 385/2008. (XII.18.) K.h.sz. határozata Fejér Megye Közgyőlése 2009. I. félévi üléstervérıl Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta és elfogadta a közgyőlés 2009. I. félévi üléstervét, amely

Részletesebben

Vámosmikola Község Polgármestere M E G H Í V Ó. Nyilvános ülés napirendi javaslatai:

Vámosmikola Község Polgármestere M E G H Í V Ó. Nyilvános ülés napirendi javaslatai: Szám: 10/2011. Vámosmikola Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. november 30-án (szerda) 14.15 órakor tartja soron következő ülését. 1/ A 13/2011. (XII.1.) önkormányzati rendelet a köztisztaságról

Részletesebben

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str. 69-71.

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str. 69-71. Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str. 69-71. Ikt.szám: IV. 191-4/2013. JEGYZİKÖNYV amely készült 2013. augusztus 6-án (kedden) 15

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK 2011. I. FÉLÉVI MUNKATERVE 2011. január 28. Zárt ülés: 1.) Fellebbezések, méltányossági ügyek Szociálpolitikai Osztály vezetıje Szociálpolitikai

Részletesebben

15/2011. számú elıterjesztés

15/2011. számú elıterjesztés 15/2011. számú elıterjesztés A határozati javaslat elfogadásához a Képviselı-testület Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló, többször módosított 7/2006. (IV.14.) sz. önkormányzati rendelet 28. (7)

Részletesebben

A bizottsági ülésről igazoltan távol: Gál Szilvia bizottsági tag

A bizottsági ülésről igazoltan távol: Gál Szilvia bizottsági tag 1 J e g y z ő k ö n y v amely készült a Pénzügyi Bizottság 2015. szeptember 22-én, 17 óra 05 perckor, a Városháza nagytermében (2721 Pilis, Kossuth Lajos. út. 47.) megtartott nyilvános és rendes üléséről

Részletesebben

M E G H Í V Ó. N a p i r e n d : Elıadó: 1./ Helyszíni törvényességi ellenırzés megállapításainak Bózsóné Dr. megtárgyalása (írásbeli)

M E G H Í V Ó. N a p i r e n d : Elıadó: 1./ Helyszíni törvényességi ellenırzés megállapításainak Bózsóné Dr. megtárgyalása (írásbeli) Községi Önkormányzat P o l g á r m e s t e r e Kıtelek, Szabadság út 1. szám M E G H Í V Ó Kıtelek Községi Önkormányzat Képviselıtestülete 2011. január 24-én (hétfı) délután 14 órakor ülést tart, melyre

Részletesebben

Az Ügyrendi és Sport Bizottság ülésérıl készült jegyzıkönyv október 24.

Az Ügyrendi és Sport Bizottság ülésérıl készült jegyzıkönyv október 24. Lajosmizse Város Önkormányzat Ügyrendi és Sport Bizottsága I/1209/33/2012. Az Ügyrendi és Sport Bizottság ülésérıl készült jegyzıkönyv 2012. október 24. Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 24/2012.

Részletesebben

JEGYZİKÖNY. Igazoltan távol:- Igazolatlanul távol: - Állandó tanácskozási joggal meghívottak: -

JEGYZİKÖNY. Igazoltan távol:- Igazolatlanul távol: - Állandó tanácskozási joggal meghívottak: - JEGYZİKÖNY amely készült Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. november 27-én, a Pilisi Polgármesteri Hivatal (2721 Pilis, Kossuth Lajos út 47.) tanácstermében 17 óra 20 perces kezdettel

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készült 2012. június 27-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselıtestület

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készült 2012. június 27-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselıtestület Községi Önkormányzat RÖJTÖKMUZSAJ Röjtöki u. 193. 9451. (Tel.: 99/544-052) 1-10/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült 2012. június 27-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselıtestület

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: 8/2012. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. április 3-án (kedden) 16.00 órai kezdettel a

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS MEZİGAZDASÁGI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS MEZİGAZDASÁGI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS MEZİGAZDASÁGI BIZOTTSÁGA Iktatószám: III. /2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Közgyőlése Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottságának

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1. /2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. január 31-én (hétfın) 14: 00 órakor tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tóth Ferenc polgármester Fehér István

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 2/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 18-án 15.30 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

Rendkívüli Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve október 20.

Rendkívüli Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve október 20. Lajosmizse Város Önkormányzata Rendkívüli Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. október 20. Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 153/2011. (X. 20.) ÖH Támogatás kérése a LEADER egészségügyi

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. június 26-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Halmi

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2/1/2013. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 2-8., 11. TARTALOMJEGYZÉK OK: 2/2013.(I.15.)

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1 J e g y z ı k ö n y v amely készült 2008. december 09-én 17.00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, Pilis Város Önkormányzata Közbiztonsági és Bőnmegelızési Bizottságának megtartott nyilvános

Részletesebben

Szervezési és Ügyviteli osztályvezető

Szervezési és Ügyviteli osztályvezető Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat a Képviselő-testület 2017. évi munkatervének elfogadására

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA:133. MELLÉKLET: 1 db. TÁRGY: Javaslat a Magyar Alkotómővészeti Közhasznú Nonprofit Kft-vel kötendı megállapodás jóváhagyására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁG ÉVI NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁG ÉVI NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI 1 SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁG 2009. ÉVI NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI A Szociális és Egészségügyi Bizottság 51/2009. (I. 21.) számú határozata: A Szociális és Egészségügyi Bizottság úgy dönt, hogy elfogadja

Részletesebben

Elıterjesztés. Tárgy: A képviselı-testület évi munkaterve. Tisztelt Képviselı-testület!

Elıterjesztés. Tárgy: A képviselı-testület évi munkaterve. Tisztelt Képviselı-testület! Elıterjesztés Tárgy: A képviselı-testület 2015. évi munkaterve Tisztelt Képviselı-testület! Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testületének az önkormányzat és szervei szervezeti és mőködési szabályzatáról

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: I.B. 1089-3/2015. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Szociális és Egészségügyi

Részletesebben

H A T Á R O Z A T K I V O N A T

H A T Á R O Z A T K I V O N A T Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának Iktatószám: T-30/2016. I. H A T Á R O Z A T K I V O N A T a 2016. március 10-ei rendes nyílt Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvéből 32/2016.

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 1. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat évi költségvetési koncepciója (I. forduló) (Írásbeli) Elıterjesztı: Bús Balázs polgármester

M E G H Í V Ó. 1. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat évi költségvetési koncepciója (I. forduló) (Írásbeli) Elıterjesztı: Bús Balázs polgármester M E G H Í V Ó Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselıtestület 2007. november 28-án (szerdán) 10.00 órai kezdettel, a Városháza tanácskozó termében (Bp. III., Fı tér 3. I. em. 21.) tartandó ülésére. NAPIREND

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1 J e g y z ı k ö n y v amely készült 2011. június 22-én, 16 óra 45 perc kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott, Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testülete Szociális és Egészségügyi

Részletesebben

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8624 Balatonszárszó, Hısök tere l. Ügyiratszám: /2011

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8624 Balatonszárszó, Hısök tere l. Ügyiratszám: /2011 Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8624 Balatonszárszó, Hısök tere l. Ügyiratszám: 307-15 /2011 JEGYZİKÖNYV a Képviselı-testület 2011. június 6-án tartott rendkívüli ülésérıl

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek a 2010. II. félévi

Részletesebben

Határozati Összesítı. Pomáz város Önkormányzat Képviselı-testülete által án tartott ülésén hozott határozatairól.

Határozati Összesítı. Pomáz város Önkormányzat Képviselı-testülete által án tartott ülésén hozott határozatairól. Pomáz Város Önkormányzata 4/2012. ÖTÜ. Határozati Összesítı Pomáz város Önkormányzat Képviselı-testülete által 2012. 02. 28 -án tartott ülésén hozott határozatairól. 24/2012.(II.28.) sz. Ök. határozat

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. 2009. december 15-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén.

J e g y z ı k ö n y v. 2009. december 15-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. J e g y z ı k ö n y v Készült: 2009. december 15-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. Jelen vannak: Oláh József Csaba a bizottság

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE MEGHÍVÓ. m e g h í v o m.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE MEGHÍVÓ. m e g h í v o m. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE MEGHÍVÓ Rétság Város Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülését a helyi önkormányzatokról szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 44. -a alapján

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. március 21-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. március 21-i ülésére Elıterjesztés 7. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. március 21-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzatának 2013. évi közbeszerzési terve Az elıterjesztést készítette: Szilágyi

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselı-testülete

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hısök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 522-1/2008. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 2008.

Részletesebben

Kapolcs Vigántpetend Egészségügyi Alapítvány

Kapolcs Vigántpetend Egészségügyi Alapítvány Kapolcs Vigántpetend Egészségügyi Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRAT A 2011. július 18-i módosítással egységes szerkezetbe foglalva. Az alapító okirat módosítását a Kapolcs-Vigántpetend Egészségügyi Alapítvány

Részletesebben

117/2014. SZ. ET. A 10/2014.(III.14.) sz. költségvetési rendelet felülvizsgálatáról

117/2014. SZ. ET. A 10/2014.(III.14.) sz. költségvetési rendelet felülvizsgálatáról 117/2014. SZ. ET. A 10/2014.(III.14.) sz. költségvetési rendelet felülvizsgálatáról 1. Előterjesztő megnevezése, szavazati arány, nyilvánosság (aláírás 1. pont): Előterjesztő Szavazati arány Nyilvánosság

Részletesebben