J e g y z ı k ö n y v

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J e g y z ı k ö n y v"

Átírás

1 1 J e g y z ı k ö n y v amely készült október 19-én 18 óra 00 perckor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, Pilis Város Önkormányzata Kommunikációs, Regionális és Európai Uniós Bizottságának megtartott nyilvános és rendes ülésérıl. Jelen vannak a Bizottság részérıl: Domonyi Károly, a bizottság elnöke, Misi József bizottsági tag, Nagy Lászlóné bizottsági tag, Tabányi Mihályné bizottsági tag, Bencze László bizottsági tag. Állandó tanácskozási joggal meghívottak: dr. Csiki Gábor jegyzı, dr. Ágh Mariann aljegyzı. Eseti tanácskozási joggal meghívottak: Nagy János informatikus, Tomán Mónika egészségügyi megbízott. A bizottsági ülésrıl igazoltan távol: -- A bizottsági ülésrıl igazolatlanul távol: -- Egyéb: -- A jegyzıkönyvet Bálint Nikolett jegyzıkönyvvezetı vezette és készítette el. A Kommunikációs, Regionális és Európai Uniós Bizottság október 19-én a Képviselı-testület eseti, sürgısségi, informális ülésezésére figyelemmel - 18 óra 00 perckor tartotta meg nyilvános és rendes ülését. Jegyzıkönyv rögzíti, hogy Domonyi Károly bizottsági elnök 18 óra 00 perckor megnyitja a Kommunikációs, Regionális és Európai Uniós Bizottság október 19-ére meghirdetett nyilvános és rendes ülését. Egyúttal Domonyi Károly bizottsági elnök megállapítja, hogy az 5 fıs Bizottság 5 fı bizottsági tag jelenlétével határozatképes. Indítványozza a Bizottság részére, hogy a Bizottság mai, nyilvános és rendes ülése - az Egyebek napirendi pont keretében egészüljön ki, az alábbi sürgısségi indítvánnyal, illetve napirendi ponttal: 5./ Javaslat Pilis Város történetének promóciós filmje elkészítésére. Elıterjesztı: Domonyi Károly elnöke Közremőködı: Nagy János informatikus Domonyi Károly bizottsági elnök a Bizottság számára indítványozza, hogy a Bizottság nyilvános és rendes meghívójában szereplı 1./ és 2./ napirendi pontja annak tartalma összefüggéseire tekintettel - együttesen kerüljön megtárgyalásra.

2 2 Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a Kommunikációs, Regionális és Európai Uniós Bizottság jelenlévı 5 fı tagja, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbiak szerint elfogadta a Bizottság október 19-ére meghirdetett, nyilvános és rendes illetve zárt ülésének kiegészített és módosított napirendjét: A Kommunikációs, Regionális és Európai Uniós Bizottság október 19-i nyilvános és rendes, illetve zárt ülésének napirendje: N y i l v á n o s é s r e n d e s b i z o t t s á g i ü l é s n a p i r e n d j e : 1./ Javaslat a Gubányi Károly Általános Iskola Vírusvédelmi Szabályzata jóváhagyására (bizottsági elıterjesztés). Közremőködı: Koblencz Andrea, a Gubányi Károly Általános Iskola igazgatója 2./ Javaslat az Óvodai Intézmény Vírusvédelmi Szabályzata jóváhagyására (bizottsági elıterjesztés). Közremőködı: Bársonyné Pálinkás Éva, az Óvodai Intézmény vezetıje (A nyilvános és rendes ülése 1./ és 2./ napirendi pontja együttesen tárgyalva!) 3./ A Móricz Zsigmond Közösségi Ház vezetıjének tájékoztatása az intézményi informatikai terület évi fejlesztésével kapcsolatban. Közremőködı: Puskásné Illanicz Dóra, a Móricz Zsigmond Közösségi Ház vezetıje 4./ A Pilis Város Önkormányzata, illetve a Polgármesteri Hivatal által fenntartott és mőködtetett honlap, illetve a városi honlaphoz kapcsolódó további intézményi honlapok további fejlesztésére irányuló intézményi, illetve a Polgármesteri Hivatal által teendı javaslatok összegzése, megvitatása (2010. évi költségvetés tervezéséhez kapcsolódóan). Közremőködı: Koblencz Andrea, a Gubányi Károly Általános Iskola igazgatója Bársonyné Pálinkás Éva, az Óvodai Intézmény vezetıje Pogány György, a Kármán József Városi Könyvtárt vezetıje, Puskásné Illanicz Dóra, a Móricz Zsigmond Közösségi Ház vezetıje, Tomán Mónika egészségügyi megbízott. 5./ Javaslat Pilis Város helytörténeti promóciós dokumentumfilmje elkészítésére. Elıterjesztı: Domonyi Károly, a Bizottság elnöke Közremőködı: Nagy János informatikus Z á r t b i z o t t s á g i ü l é s n a p i r e n d j e : 1./ E g y e b e k. A Kommunikációs, Regionális és Európai Uniós Bizottság október 19-i nyilvános és rendes ülésének jegyzıkönyve: Domonyi Károly bizottsági elnök rátér a Bizottság nyilvános és rendes ülése 1./ valamint 2./ napirendi pontjának megtárgyalására. 1./ Napirendi pont: Javaslat a Gubányi Károly Általános Iskola Vírusvédelmi Szabályzata jóváhagyására (bizottsági elıterjesztés).

3 Közremőködı: Koblencz Andrea, a Gubányi Károly Általános Iskola igazgatója 3 2./ Napirendi pont: Javaslat az Óvodai Intézmény Vírusvédelmi Szabályzata jóváhagyására (bizottsági elıterjesztés). Közremőködı: Bársonyné Pálinkás Éva, az Óvodai Intézmény vezetıje Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a Bizottság az 1./ és 2./ napirendi pontot - annak tárgya összefüggéseire tekintettel - együttesen tárgyalja meg. Domonyi Károly bizottsági elnök: felkéri dr. Ágh Mariannt, hogy ismertesse a tárgyalandó napirendi pont benyújtásának indokait. dr. Ágh Mariann aljegyzı: ezúton tájékoztatja a Bizottság tagjait arra vonatkozólag, hogy a Gubányi Károly Általános Iskola, valamint az Óvodai Intézmény vírusvédelmi rendszerét leképezı szabályzatai, szabályzati rendje a Polgármesteri Hivatal írásbeli megkeresése és felhívása ellenére a Bizottság mai napi üléséig még nem készültek el, de az intézmények vezetıi tudomásuk szerint felvették a kapcsolatot a Polgármesteri Hivatallal megbízási jogviszonyban álló külsıs informatikusával, Szatmári Zsolt úrral. Tekintettel arra, hogy a szabályzatok még nem készültek el, a Polgármesteri Hivatal részérıl javasolja, hogy a Bizottság egy késıbbi ülésén tárgyalja meg az intézmények vírusvédelmi szabályzatát. Nagy János informatikus: elıadja, hogy jómaga a múlt hét folyamán egyeztetett Szatmári Zsolt úrral a tekintetben, hogy a hiányzó szabályzatok elkészítésére vonatkozólag adjon írásbeli árajánlatot. Az árajánlatnak a jegyzı, valamint az intézmények vezetıi általi értékelését követıen, amennyiben a kidolgozott és beterjesztett árajánlat pénzügyileg megfelelı lesz, - a maga részérıl javasolni fogja, hogy ezen szabályzatot (vírusvédelmi szabályzatot) a Net Informatikai Bt. készítse el egyszeri alkalommal az intézmények részére. Tekintettel arra, hogy a szakértı úr ezen a héten küldi meg árajánlatát, így a jelen ülés keretein belül bıvebb információval nem szolgálhat. Kéri a Bizottságot, hogy legyen türelemmel, és a soron következı ülésén térjen vissza a tárgybani napirendi pontra, - végleges döntéshozatal végett. Domonyi Károly bizottsági elnök: maga részérıl javasolja tudomásul venni dr. Ágh Mariann aljegyzı, valamint Nagy János informatikus szóbeli tájékoztatóját. észrevételük a tárgyi napirendi ponttal kapcsolatban nem volt. Kéri a Bizottság tagjait, aki egyetért azzal, hogy a Bizottság tudomásul vegye dr. Ágh Mariann aljegyzı, valamint Nagy János informatikus szóbeli, ügyrendi tárgyú tájékoztatóját, - az jelezze. Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a Bizottság meghallgatta és tudomásul vette dr. Ágh Mariann aljegyzı szóbeli tájékoztatását a Gubányi Károly Általános Iskola Vírusvédelmi Szabályzata, valamint az Óvodai Intézmény Vírusvédelmi Szabályzata készítésének, és elıkészítésének jelenlegi állásáról. Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a Bizottság a Javaslat Gubányi Károly Általános Iskola Vírusvédelmi Szabályzata jóváhagyására (bizottsági elıterjesztés) tárgyú napirendi pont, valamint a Javaslat az Óvodai Intézmény Vírusvédelmi Szabályzata jóváhagyására tárgyú napirendi pont, bizottsági elıterjesztések megtárgyalására és vizsgálatára a szabályozási anyagok elkészítését és összeállítását követıen - késıbbi Bizottsági ülésein tér vissza.

4 4 Domonyi Károly bizottsági elnök rátér a Bizottság nyilvános és rendes ülése 3./ napirendi pontjának megtárgyalására. 3./ Napirendi pont: A Móricz Zsigmond Közösségi Ház vezetıjének tájékoztatása az intézményi informatikai terület évi fejlesztésével kapcsolatban. Közremőködı: Puskásné Illanicz Dóra, a Móricz Zsigmond Közösségi Ház vezetıje Domonyi Károly bizottsági elnök: felkéri dr. Ágh Mariannt, hogy ismertesse a tárgyalandó napirendi pontot, kidolgozásának és benyújtásának indokait. dr. Ágh Mariann aljegyzı: a napirendi ponttal kapcsolatban elıadja, hogy a Móricz Zsigmond Közösségi Ház vezetıjének szóbeli és írásbeli jelzése alapján, az intézmény informatikai területének tovább fejlesztésére nincsen lényeges fejlesztési igény, - néhány apróbb jelzés kivételével. Tekintettel arra, hogy az intézmény 2 fı személybıl áll, ésaz intézmény mindösszesen 1 számítógépet üzemeltet, így ezen a területen nem szükséges nagyobb mértékő fejlesztés. A jelenleg rendelkezésre álló információk szerint, az intézmény vezetıjének birtokában lévı személyi számítógép megbízhatóan, és jól mőködik. Kéri a Bizottság tagjait, hogy fogadja el az intézmény vezetıjének írásbeli és szóbeli tájékoztatását a Móricz Zsigmond Közösségi Ház jelenlegi informatikai állásával, valamint jövıbeni fejlesztésével kapcsolatban. Domonyi Károly bizottsági elnök: a maga részérıl megértve az intézmény vezetıje általi leírtakat, - a Bizottság részére elfogadásra javasolja a Közösségi Ház intézményvezetıje által írt, az informatikai terület évi szabályozásával és fejlesztésével kapcsolatban készített írásbeli beszámolóját. észrevételük a tárgyalt napirendi ponttal kapcsolatban nem volt. Kéri a Bizottság tagjait, hogy aki elfogadja Puskásné Illanicz Dóra intézményvezetı, a Móricz Zsigmond Közösségi Ház (2721 Pilis, Dózsa György u. 02.) vezetıje által készített, a Móricz Zsigmond Közösségi Ház informatikai területe évi szabályozásával és fejlesztésével kapcsolatban készített írásbeli beszámolóját, - az kézfeltartással jelezze. A Kommunikációs, Regionális és Európai Uniós Bizottság 52/2009. (X.19.) számú 1./ A Kommunikációs, Regionális és Európai Uniós Bizottság - a Képviselı-testülettıl kapott átruházott hatáskörben - úgy dönt, hogy a Móricz Zsigmond Közösségi Ház (2721 Pilis, Dózsa György u. 02.) Puskásné Illanicz Dóra intézményvezetı által készített, a Móricz Zsigmond Közösségi Ház informatikai terület évi szabályozásával és fejlesztésével kapcsolatban készített írásbeli beszámolóját elfogadja. 2./ A Kommunikációs, Regionális és Európai Uniós Bizottság úgy dönt, felkéri elnöke útján a Polgármesteri Hivatal jegyzıjét, hogy az 1./ pontban foglalt döntésrıl írásban értesítse Puskásné Illanicz Dórát, a Móricz Zsigmond Közösségi Ház (székhely: 2721 Pilis, Dózsa György u. 02.) intézményvezetıjét. Felelıs: Domonyi Károly, a Bizottság elnöke Határidı: azonnal, a polgármester tájékoztatására: a döntést követı 2 napon belül, az intézmény vezetıjének a döntésrıl történı értesítésére: a döntést követı 15 napon belül.

5 5 Domonyi Károly bizottsági elnök rátér a Bizottság nyilvános és rendes ülése 4./ napirendi pontjának megtárgyalására. 4./ Napirendi pont: A Pilis Város Önkormányzata, illetve a Polgármesteri Hivatal által fenntartott és mőködtetett honlap, illetve a városi honlaphoz kapcsolódó további intézményi honlapok további fejlesztésére irányuló intézményi, illetve a Polgármesteri Hivatal által teendı javaslatok összegzése, megvitatása (2010. évi költségvetés tervezéséhez kapcsolódóan). Közremőködı: Koblencz Andrea, a Gubányi Károly Általános Iskola igazgatója Bársonyné Pálinkás Éva, az Óvodai Intézmény vezetıje Pogány György, a Kármán József Városi Könyvtárt vezetıje, Puskásné Illanicz Dóra, a Móricz Zsigmond Közösségi Ház vezetıje, Tomán Mónika egészségügyi megbízott. Domonyi Károly bizottsági elnök: felkéri dr. Ágh Mariann aljegyzıt, hogy ismertesse a tárgyalandó napirendi pont kidolgozásának és benyújtásának indokait. dr. Ágh Mariann aljegyzı: ezúton tájékoztatja a Bizottság tagjait, hogy Pilis Város Önkormányzatának fenntartásában és mőködtetésében álló intézmények honlapjával kapcsolatos feltételeket, valamint - pénzügyi vonatkozású - feladatait a szakbizottság válassza ki az elıterjesztésben lévı felsorolások közül, annak jövıbeni tervezhetısége érdekében. Domonyi Károly bizottsági elnök: a maga részérıl javasolja a Kármán József Városi Könyvtár vonatkozásában, a Városi Könyvtár vezetıje által leírt és megfogalmazott a.), b.) és c.) pontot a évben megvalósítani, - míg a d.) pontot, annak könnyedségére tekintettel még az idei, évben megvalósítani. észrevételük a napirendi pont ezen intézményi részéhez kapcsolódóan (Városi Könyvtár honlapjának évi fejlesztése) - nem volt. Kéri a Bizottság tagjait, aki elfogadja, hogy a Kármán József Városi Könyvtár (2721 Pilis, Kávai u. 1., képviseli: Pogány György könyvtárvezetı) által A Pilis Város Önkormányzata, illetve a Polgármesteri Hivatal által fenntartott és mőködtetett honlap, illetve a városi honlaphoz kapcsolódó további intézményi honlapok további fejlesztésére irányuló intézményi, illetve a Polgármesteri Hivatal által teendı javaslatok összegzése, megvitatása (2010. évi költségvetés tervezéséhez kapcsolódóan) tárgyában benyújtott fejlesztési igénye kapcsán az Önkormányzat a Kármán József Városi Könyvtár fejlesztési igényét, az általa elmondottaknak megfelelıen valósítsa meg, - az kézfeltartással jelezze. A Kommunikációs, Regionális és Európai Uniós Bizottság 53/2009. (X.19.) számú Európai Uniós Bizottsága - figyelemmel a Kármán József Városi Könyvtár (2721 Pilis, Kávai u. 1., képviseli: Pogány György könyvtárvezetı) által A Pilis Város Önkormányzata, illetve a Polgármesteri Hivatal által fenntartott és mőködtetett honlap, illetve a városi honlaphoz kapcsolódó további intézményi honlapok további fejlesztésére irányuló intézményi, illetve a Polgármesteri Hivatal által teendı javaslatok összegzése, megvitatása (2010. évi költségvetés tervezéséhez kapcsolódóan) tárgyában benyújtott fejlesztési igényére

6 6 - úgy dönt, hogy Kármán József Városi Könyvtár fejlesztési igényét, az alábbiak szerint határozza meg: 1.2./ évi fejlesztési igény: d./ Az intézmény honlapján belül egy új helytörténeti menüpont kialakítása, amelyre a Pilisre vonatkozó írásos dokumentumok kerülnének feltöltésre. 1.3./ évi fejlesztési igény: a./ digitális gép beszerzése, b./ sziklarendszerhez fejlesztése során az elıjegyzési modul beszerzése. Ennek a lényege, hogy az olvasók már az otthonukból elıjegyezhetik a számukra fontos könyveket, meghosszabbíthatják a kölcsönzési határidıt. c./ Az Országos Széchenyi Könyvtár néhány szolgáltatás elérhetıségének biztosítása, így pl. a Jeles Napok. Ez különféle évfordulókhoz kapcsolódó írásos, képi, hangzó anyagok letöltését teszi lehetıvé az érdeklıdık számára. 2./ A Kommunikációs, Regionális és Európai Uniós Bizottsága felkéri elnökén keresztül a Polgármesteri Hivatal jegyzıjét, hogy Pilis város honlapról elérhetı Kármán József Város Könyvtár honlapjának évi fejlesztésére vonatkozó igényének megvalósítása érdekében, készítsen elızetes költségvetést, annak érdekében, hogy az intézmény honlapjára vonatkozó fejlesztési igény az Önkormányzat évi költségvetésébe betervezésre kerüljön. 3./ A Kommunikációs, Regionális és Európai Uniós Bizottság felkéri elnökét, valamint a Polgármesteri Hivatal jegyzıjét, hogy az 1./ és 2./ pontban foglalt döntésrıl írásban értesítse a Kármán József Város Könyvtár vezetıjét, Pogány Györgyöt. Felelıs: Domonyi Károly, a Bizottság elnöke. Határidı: azonnal, a polgármester, valamint a Kármán József Városi Könyvtár (2721 Pilis, Kávai u. 1.) vezetıjének Pogány György tájékoztatására: a döntést követı 5 napon belül, az intézményi honlap fejlesztésére vonatkozó költségvetés elkészítésére: január havi képviselı-testületi ülés. Domonyi Károly bizottsági elnök: tekintettel arra, hogy a Móricz Zsigmond Közösségi Ház fejlesztési igényei rendkívül könnyen, gyorsan, költségmentesen megoldható feladatok, - a maga részérıl javasolja ezen feladatok évben történı megvalósítását. észrevételük a napirendi pont ezen intézményi részéhez kapcsolódóan (Közösségi Ház honlapjának évi fejlesztése) - nem volt. Kéri a Bizottság tagjait, aki elfogadja, hogy a Móricz Zsigmond Közösségi Ház (2721 Pilis, Dózsa Gy. u. 2., képviseli: Puskásné Illanicz Dóra, intézményvezetı) által A Pilis Város Önkormányzata, illetve a Polgármesteri Hivatal által fenntartott és mőködtetett honlap, illetve a városi honlaphoz kapcsolódó további intézményi honlapok további fejlesztésére irányuló intézményi, illetve a Polgármesteri Hivatal által teendı javaslatok összegzése, megvitatása (2010. évi költségvetés tervezéséhez kapcsolódóan) tárgyában benyújtott fejlesztési igénye kapcsán az Önkormányzat a Móricz Zsigmond Közösségi Ház vezetıje által, írásban jelzett fejlesztési igényét év december 31. napjáig valósítsa meg, - az kézfeltartással jelezze.

7 7 A Kommunikációs, Regionális és Európai Uniós Bizottság 54/2009. (X.19.) számú Európai Uniós Bizottsága, - figyelemmel a Móricz Zsigmond Közösségi Ház (2721 Pilis, Dózsa Gy. u. 2., képviseli: Puskásné Illanicz Dóra, intézményvezetı) által A Pilis Város Önkormányzata, illetve a Polgármesteri Hivatal által fenntartott és mőködtetett honlap, illetve a városi honlaphoz kapcsolódó további intézményi honlapok további fejlesztésére irányuló intézményi, illetve a Polgármesteri Hivatal által teendı javaslatok összegzése, megvitatása (2010. évi költségvetés tervezéséhez kapcsolódóan) tárgyában benyújtott fejlesztési igényére, úgy dönt, hogy a Móricz Zsigmond Közösségi Ház vezetıje által, írásban jelzett fejlesztési igényét év december 31. napjáig megvalósítja. 2./ A Kommunikációs, Regionális és Európai Uniós Bizottság felkéri elnökét, valamint a Polgármesteri Hivatal jegyzıjét, hogy az 1./ pontban foglalt döntésrıl írásban értesítse Puskásné Illanicz Dórát, a Móricz Zsigmond Közösségi Ház vezetıjét. Felelıs: Domonyi Károly, a Bizottság elnöke. Határidı: azonnal, a polgármester, valamint a Móricz Zsigmond Közösségi Ház (2721 Pilis, Dózsa Gy, u. 2.) vezetıjének Puskásné Illanicz Dóra tájékoztatására: a döntést követı 5 napon belül, az intézményi honlap fejlesztésére vonatkozó költségvetés elkészítésére: január havi képviselı-testületi ülés. Domonyi Károly bizottsági elnök: a napirendi pont ezen részéhez (Óvodai Intézmény honlapjának fejlesztése) kapcsolódóan elıadja: az intézményvezetı asszony javaslata szerint az Óvodai Intézmény honlapján annak felületére történı belépésekor, a belépı számára hallhatóan - gyermekdalok szólnának. A maga részérıl nem javasolja az intézményvezetı asszony által javasolt ötlet támogatását, mivel álláspontja szerint, ez zavaró lehet a felületen lévı látogató számára koncentráláskor - az intézmény mőködésének áttekintésekor. Kéri a Bizottság tagjait, hogy aki nem javasolja Bársonyné Pálinkás Éva intézményvezetı javaslatának elfogadását, amely szerint gyermekdalok legyenek hallhatók a honlapra látogatók számára, - az kézfeltartással jelezze. A Kommunikációs, Regionális és Európai Uniós Bizottság 55/2009. (X.19.) számú Európai Uniós Bizottsága, - figyelemmel az Óvodai Intézmény (2721 Pilis, Rákóczi u. 42., képviseli: Bársonyné Pálinkás Éva intézményvezetı) által A Pilis Város Önkormányzata, illetve a Polgármesteri Hivatal által fenntartott és mőködtetett honlap, illetve a városi honlaphoz kapcsolódó további intézményi honlapok további fejlesztésére irányuló intézményi, illetve a Polgármesteri Hivatal által teendı javaslatok összegzése, megvitatása (2010. évi költségvetés tervezéséhez kapcsolódóan) tárgyában benyújtott fejlesztési igényére - úgy dönt, hogy az Óvodai Intézmény fejlesztési igényét nem fogadja el, megvalósítását nem támogatja. 2./ A Kommunikációs, Regionális és Európai Uniós Bizottság felkéri elnökét, valamint a Polgármesteri Hivatal jegyzıjét, hogy az 1./ pontban foglalt döntésrıl írásban értesítse az Óvodai Intézmény vezetıjét, Bársonyné Pálinkás Évát. Felelıs: Domonyi Károly, a Bizottság elnöke.

8 8 Határidı: azonnal, a polgármester, valamint az Óvodai Intézmény (2721 Pilis, Rákóczi u. 42.) vezetıjének Bársonyné Pálinkás Éva tájékoztatására: a döntést követı 5 napon belül, az intézményi honlap fejlesztésére vonatkozó költségvetés elkészítésére: január havi képviselı-testületi ülés. Domonyi Károly bizottsági elnök: maga részérıl ugyanakkor javasolja, hogy az Óvodai Intézménynek - a Polgármesteri Hivatalon belül, a hu felület alatt - legyen saját holnapja, ennek lehetıségét a Bizottság vizsgálja meg és az Önkormányzat évben - lehetıség szerint - valósítsa meg. Nagy János informatikus: javasolja, hogy az Óvodai Intézmény vezetıje írja össze a honlapra feltenni kívánt anyagot és az Önkormányzat nevében jómaga felteszi a kijelölt adattartalmat a városi holnapra, - önálló intézményi felület alatt. Domonyi Károly bizottsági elnök: mindenképpen javasolja, hogy az Önkormányzat fenntartásában és mőködtetésében lévı közoktatási intézményeknek legyen saját holnapjuk, amelynek költségeit az Önkormányzat évi költségvetése kerete terhére biztosítsa. észrevételük a napirendi pont ezen részéhez kapcsolódóan nem volt. Kéri a Bizottság tagjait, aki a Képviselı-testület számára elfogadásra javasolja, hogy Pilis Város Önkormányzata, az Önkormányzat fenntartásában álló Óvodai Intézmény évi költségvetésébe tervezze be az Óvodai Intézmény saját honlapja kialakításának (tervezésének és megvalósításának) költségeit, - az kézfeltartással jelezze. A Kommunikációs, Regionális és Európai Uniós Bizottság 56/2009. (X.19.) számú Európai Uniós Bizottsága javasolja a Képviselı-testületnek, hogy Pilis Város Önkormányzata, az Önkormányzat fenntartásában álló Óvodai Intézmény évi költségvetésébe tervezze be az Óvodai Intézmény saját honlapja megvalósításának költségeit. 2./ A Kommunikációs, Regionális és Európai Uniós Bizottság felkéri elnökét, valamint a Polgármesteri Hivatal jegyzıjét, hogy az 1./ pontban foglalt döntésrıl írásban értesítse Bársonyné Pálinkás Évát, az Óvodai Intézmény vezetıjét, egyúttal a javaslatnak a Képviselıtestület január havi rendes ülésére történı összeállítására, tegyék meg a szükséges intézkedéseket. Felelıs: Domonyi Károly, a Bizottság elnöke. Határidı: azonnal, a polgármester, valamint az Óvodai Intézmény (2721 Pilis, Rákóczi u. 42.) vezetıjének Bársonyné Pálinkás Éva tájékoztatására: a döntést követı 5 napon belül, az intézményi honlap fejlesztésére vonatkozó fejlesztési javaslat, illetve hozzá tartozó költségvetési javaslat elkészítésére: január havi képviselı-testületi ülés. Domonyi Károly bizottsági elnök:a maga részérıl javasolja, hogy Pilis Város Önkormányzata, az Önkormányzat fenntartásában álló Gubányi Károly Általános Iskola évi költségvetésébe tervezze be a Gubányi Károly Általános Iskola saját honlapja megvalósításának költségeit. észrevételük a napirendi pont ezen részéhez kapcsolódóan nem volt.

9 9 Kéri a Bizottság tagjait, aki a Képviselı-testület számára elfogadásra javasolja, hogy Pilis Város Önkormányzata, az Önkormányzat fenntartásában álló Gubányi Károly Általános Iskola évi költségvetésébe tervezze be a Gubányi Károly Általános Iskola saját honlapja kialakításának (tervezésének és megvalósításának) költségeit, - az kézfeltartással jelezze. A Kommunikációs, Regionális és Európai Uniós Bizottság 57/2009. (X.19.) számú Európai Uniós Bizottsága javasolja a Képviselı-testületnek, hogy Pilis Város Önkormányzata, az Önkormányzat fenntartásában álló Gubányi Károly Általános Iskola évi költségvetésébe tervezze be a Gubányi Károly Általános Iskola saját honlapja megvalósításának költségeit. 2./ A Kommunikációs, Regionális és Európai Uniós Bizottság felkéri elnökét, valamint a Polgármesteri Hivatal jegyzıjét, hogy az 1./ pontban foglalt döntésrıl írásban értesítse Koblencz Andreát, a Gubányi Károly Általános Iskola igazgatóját, egyúttal a javaslatnak a Képviselı-testület január havi rendes ülésére történı összeállítására, tegyék meg a szükséges intézkedéseket. Felelıs: Domonyi Károly, a Bizottság elnöke. Határidı: azonnal, a polgármester, valamint a Gubányi Károly Általános Iskola (2721 Pilis, Kossuth Lajos u. 30.) igazgatójának, Koblencz Andrea tájékoztatására: a döntést követı 5 napon belül, az intézményi honlap fejlesztésére vonatkozó fejlesztési javaslat, illetve hozzá tartozó költségvetési javaslat: január havi képviselı-testületi ülés. Lasán Judit irodavezetı: az írásbeli javaslatból, elıterjesztésbıl látható, hogy az egészségügyi megbízott szeretné, ha az állatorvos nem a háziorvosok között szerepelne. A maga részérıl egyetértve az egészségügyi megbízott indítványával, javasolja, hogy az állatorvos a városi honlapon a szolgáltatások menüpont alatt legyen elérhetı. Egyúttal fontosnak tartja, hogy az egészségügyi megbízottat, hogy írjon egy listát, javaslat csomagot - a változtatni kívánt adattartalmakról, - és ezt követıen küldje meg a Polgármesteri Hivatal részére. Az elkészített lista alapján pedig a Polgármesteri Hivatal gondoskodik az adatállományok, információk városi honlapon történı elhelyezésérıl. Nagy János informatikus: hozzáteszi, az volna a jó, ha az elkészített adattartalom elhelyezését követıen, valamennyi intézmény részérıl folyamatosan rögzítve és frissítve lennének az egyes intézményi honlapokon elérhetı adatok, adatállományok. Tomán Mónika egészségügyi megbízott: az elhangzottakra reagálva elıadja, hogy természetesen elkészíti a jelenlegi adattartalmi listát, - azonban teljeskörő listát addig nem kíván elkészíteni, amíg az új orvosi rendelı pontos adatai nem állnak rendelkezésére. Domonyi Károly bizottsági elnök: a maga részérıl a Bizottság számára javasolja Tomán Mónika egészségügyi megbízott, valamint Lasán Judit, a Polgármesteri Hivatal honlap felelısének javaslatait (megvalósítás céljából). észrevételük a napirendi pont ezen részéhez kapcsolódóan nem volt.

10 10 Kéri a Bizottság tagjait, aki (a feladat végrehajtása céljából) elfogadja Tomán Mónika egészségügyi megbízott, valamint Lasán Judit, a Polgármesteri Hivatal honlap felelısének javaslatait, - az kézfeltartással jelezze. A Kommunikációs, Regionális és Európai Uniós Bizottság 58/2009. (X.19.) számú Európai Uniós Bizottsága,- figyelemmel az Egészségügyi Intézmény vonatkozásában (2721 Pilis, Rákóczi u. 40., képviseli: Tomán Mónika egészségügyi megbízott) által A Pilis Város Önkormányzata, illetve a Polgármesteri Hivatal által fenntartott és mőködtetett honlap, illetve a városi honlaphoz kapcsolódó további intézményi honlapok további fejlesztésére irányuló intézményi, illetve a Polgármesteri Hivatal által teendı javaslatok összegzése, megvitatása (2010. évi költségvetés tervezéséhez kapcsolódóan) tárgyában benyújtott fejlesztési igényére úgy dönt, hogy az Egészségügyi Intézmény fejlesztési tervét elfogadja és jóváhagyja. 2./ A Kommunikációs, Regionális és Európai Uniós Bizottsága felkéri elnökén keresztül a Polgármesteri Hivatal jegyzıjét, hogy Pilis város honlapról elérhetı Egészségügyi Intézmény honlapjának évi fejlesztésére vonatkozó igény megvalósítása érdekében, készítsen elızetes költségvetést, annak érdekében, hogy az intézmény honlapjára vonatkozó fejlesztési igény az Önkormányzat 2010 évi költségvetésébe betervezésre kerüljön. 3./ A Kommunikációs, Regionális és Európai Uniós Bizottság felkéri elnökét, valamint a Polgármesteri Hivatal jegyzıjét, hogy az 1./ és 2./ pontban foglalt döntésrıl írásban értesítse Tomán Mónika egészségügyi megbízottat. Felelıs: Domonyi Károly, a Bizottság elnöke. Határidı: azonnal, a polgármester, valamint az Egészségügyi Intézmény (2721 Pilis, Rákóczi u. 40.) képviselıjének Tomán Mónika, egészségügyi megbízott tájékoztatására: a döntést követı 5 napon belül, az intézményi honlap fejlesztésére vonatkozó költségvetés elkészítésére: január havi képviselı-testületi ülés. Domonyi Károly bizottsági elnök rátér a Bizottság nyilvános és rendes ülése 5./ napirendi pontjának megtárgyalására. 5./ Napirendi pont: Javaslat Pilis Város helytörténeti promóciós dokumentumfilmje elkészítésére. Elıterjesztı: Domonyi Károly, a Bizottság elnöke Közremőködı: Nagy János informatikus Domonyi Károly bizottsági elnök: felkéri Nagy János informatikust, hogy ismertesse a tárgyalandó napirendi pont kidolgozásának, összeállításának és benyújtásának indokait. Nagy János informatikus: a napirendi ponttal kapcsolatban elıadja, hogy a napokban Szabó Márton polgármester felkérte egy Pilis Város helytörténetérıl szóló dokumentumfilm elkészítésére vonatkozólag írásbeli árajánlatok bekérésével. A kérésnek eleget téve felvette a kapcsolatot a Sziget Produkció Kft-vel, - amely cég a jövı hét folyamán megküldi árajánlatát. A cég elızetes elmondása alapján, kizárólag a gyártási költséget kellene az önkormányzatnak állnia, - amely összeg Ft-ot tenne ki.

11 11 Másik lehetıség, hogy az önkormányzat felkeresi azon helyi vállalkozókat, - akik állnák a film elkészítésének és legyártásának költségeit. Amennyiben az önkormányzat úgy döntene, hogy nem kíván új filmet készíteni, van mód és lehetıség a régi helytörténeti film felújítására is, azonban az majdnem kiteszi az új film elkészítésének költségeit a maga, várhatóan Ft újra gyártási és felújítási összegével. Tekintettel arra, hogy egyenlıre nem áll rendelkezésére egyéb információ és a konkrét árajánlatot is kizárólag a jövı hét folyamán kapja meg a Sziget Produkció Kft-tıl, javasolja, hogy a jelen napirendi pont keretein belül a Bizottság kizárólag elviekben határozzon arra vonatkozólag, hogy kívánja-e a helytörténeti film felújítását, esetlegesen új film elkészítését. Lasán Judit bizottsági tag: kérdezi a Bizottság tagjait, mi a Bizottság álláspontja arról, hogy az Önkormányzat további cégeket keressen meg a film elkészítésére vonatkozólag. Álláspontja szerint biztosan akadnak még olyan cégek, - ahol talán még kedvezıbb árakon is elkészíthetı a dokumentumfilm. Kérdezi továbbá, hogy a dokumentumfilm elkészítésére nem lenne-e alkalmas egy kamerás, aki akár esküvıi filmeket is készít? Nagy János informatikus: álláspontja szerint a film elkészítésére profi stáb szükséges. Elıadja, hogy jómaga is kamerázott már esküvın és készített filmet, - de egészen más egy helytörténeti film felvétele mind tudásban, mind berendezésekben. Nem javasolja a feladat elvégzésébe úgymond helyi videósok bevonását. Bencze László bizottsági tag: az elhangzottakra reagálva elıadja fontos, hogy a Bizottság elıször is döntse el: mit szeretne a már meglévı dokumentumfilmmel. Kíván-e újabb filmet készíteni, vagy csak felújításra vállalkozik. Amennyiben a Bizottság pontos információk, árajánlatok tudatásban eldöntötte mit kíván tenni, aztán pályáztassa meg a film elkészítését. Javasolja, hogy a Polgármesteri Hivatal informatikusa vegye fel a kapcsolatot további cégekkel. Misi József bizottsági tag: tekintettel arra, hogy Pilis városa történelmét nem írhatjuk újra, - a maga részérıl javasolja és elegendınek tartja a már meglévı film aktualizálását. Domonyi Károly bizottsági elnök: egyetért Misi József képviselı társával. A filmet kissé fiatalosabb, újabb hangvétellel kellene megújítani. Nagy János informatikus: az említett cég ígérete szerint ezen a héten érkezik meg a pontos árajánlat, - addig javasolja a tárgyalandó napirendi pont soron következı ülésre történı elhalasztását. Domonyi Károly bizottsági elnök: egyetért az ülésen elhangzottakkal. Javasolja, hogy a Bizottság soron következı ülésén tárgyalja meg a napirendi pontot, - a pontos árajánlatok birtokában. Kéri a Polgármesteri Hivatal informatikusát, hogy intézkedjen több árajánlat beszerzése érdekében, valamint a cégek képviselıit invitálja meg a Bizottság december havi ülésére. Másodsorban megállapítja, hogy a Bizottság tagjainak további kérdésük, javaslatuk, észrevételük a tárgyalt napirendi ponttal kapcsolatban nem volt. Kéri a Bizottság tagjait, aki egyetért azzal, hogy a Polgármesteri Hivatal kérjen be árajánlatokat Pilis Város helytörténeti promóciós dokumentumfilmjének elkészítésére vonatkozólag, valamint a Bizottság december havi ülésén ismételten tárgyalja a tárgybani napirendi pontot, - az kézfeltartással jelezze.

12 12 Egyúttal javasolja, hogy a Bizottság a Pilis Város helytörténeti promóciós filmjének elkészítésére irányuló anyagot a Bizottság december havi nyilvános és rendes ülésére tőzze ismételten napirendjére, - végleges döntéshozatal végett. A Kommunikációs, Regionális és Európai Uniós Bizottság 59/2009. (X.19.) számú Európai Uniós Bizottsága felkéri elnökén keresztül a Polgármesteri Hivatal vezetését, hogy kérjen be árajánlatokat Pilis Város helytörténeti promóciós dokumentumfilmjének elkészítésére vonatkozólag. 2./ A Kommunikációs, Regionális és Európai Uniós Bizottsága úgy dönt, hogy a Pilis Város helytörténeti promóciós filmjének elkészítésére irányuló anyagot a Bizottság december havi nyilvános és rendes ülésén ismételten napirendjére tőzi, - végleges döntéshozatal végett. 3./ Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Kommunikációs, Regionális és Európai Uniós Bizottsága elnökén keresztül felkéri a Polgármesteri Hivatal vezetését, hogy a Bizottság december havi nyilvános és rendes ülésére hívja meg a tárgybani ajánlat képviselıjét. Felelıs: Domonyi Károly, a Bizottság elnöke Határidı: azonnal, a polgármester tájékoztatására: a döntést követı 2 napon belül, az 1./ pontban meghatározott feladat elıkésítésére és végrehajtására: december 4., illetve a Bizottság december havi nyilvános é rendes ülése. Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a Bizottság elnöke a Bizottság október 19-i nyilvános és rendes ülését - további, érdemben tárgyalható napirendi pont hiányában - berekesztette, a jegyzıkönyvet lezárta: 19 óra 10 perckor. k.m.f. Bálint Nikolett jegyzıkönyvvezetı Domonyi Károly a Bizottság elnöke

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v amely készült 2010. június 09-én 18 óra 00 percre kitőzött, 18 óra 23 perctıl kezdıdıen a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott, Pilis Város Önkormányzata Képviselıtestületének

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1 J e g y z ı k ö n y v amely készült 2009. szeptember 14-én 17 óra 10 perctıl kezdıdıen a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, Pilis Város Önkormányzata Kommunikációs, Regionális és Európai Uniós Bizottságának

Részletesebben

H A T Á R O Z A T O K

H A T Á R O Z A T O K H A T Á R O Z A T O K amely készült a Kulturális, Oktatási, Sport és Kommunikációs Bizottság 2014. január 23.-án 17 óra 20 perces kezdettel, a Pilisi Polgármesteri Hivatal (2721 Pilis, Kossuth Lajos út.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének július 28-án 17 óra 05 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendkívüli ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének július 28-án 17 óra 05 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendkívüli ülésérıl. NYILVÁNOS ÜLÉS ANYAGA! JEGYZİKÖNYV Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. július 28-án 17 óra 05 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: - Szabó Márton

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS, REGIONÁLIS ÉS EURÓPAI UNIÓS BIZOTTSÁG ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI

KOMMUNIKÁCIÓS, REGIONÁLIS ÉS EURÓPAI UNIÓS BIZOTTSÁG ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI 1 KOMMUNIKÁCIÓS, REGIONÁLIS ÉS EURÓPAI UNIÓS BIZOTTSÁG 2009. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI A Kommunikációs, Regionális és Európai Uniós Bizottság 1/2009. (I.19.) számú A Kommunikációs, Regionális és Európai

Részletesebben

Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a két Bizottság elnöke a bizottságok rendes, együttes, nyílt valamint zárt ülését 17 óra 10 perckor megnyitják.

Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a két Bizottság elnöke a bizottságok rendes, együttes, nyílt valamint zárt ülését 17 óra 10 perckor megnyitják. HATÁROZATOK a Településfejlesztési, Városgazdálkodási és Közbiztonsági Bizottság, valamint a Pénzügyi Bizottság 2012. október 24-én 17 óra 10 perckor kezdettel megkezdett 17 óra 45 percig, majd 19 óra

Részletesebben

Jegyzıkönyv. a Pénzügyi Bizottság március 6-án, 17 óra 15 perctıl kezdıdıen megtartott nyilvános és rendkívüli ezt követıen zárt ülésérıl.

Jegyzıkönyv. a Pénzügyi Bizottság március 6-án, 17 óra 15 perctıl kezdıdıen megtartott nyilvános és rendkívüli ezt követıen zárt ülésérıl. 1 Jegyzıkönyv a Pénzügyi Bizottság 2012. március 6-án, 17 óra 15 perctıl kezdıdıen megtartott nyilvános és rendkívüli ezt követıen zárt ülésérıl. Jelen vannak a Pénzügyi Bizottság részérıl: Varju Zoltán

Részletesebben

Kiegészítés a 37/2010. sz. elıterjesztéshez

Kiegészítés a 37/2010. sz. elıterjesztéshez Kiegészítés a 37/2010. sz. elıterjesztéshez A határozati javaslat elfogadásához a Képviselı-testület Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló többször módosított 7/2006. (IV.14.) sz. rendelete 28. (7)

Részletesebben

PILIS VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 2721 Pilis Kossuth L. u. 47. Tel.: , fax:

PILIS VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 2721 Pilis Kossuth L. u. 47. Tel.: , fax: PILIS VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 2721 Pilis Kossuth L. u. 47. Tel.: 29-498-142, fax: 29-696-320 E-mail: hivatal@pilis.hu Szám: 1015-5/2012. M E G H Í V Ó Tisztelettel meghívom Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1 J e g y z ı k ö n y v amely készült 2009. március 16-án 17.00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, Pilis Város Önkormányzata Kommunikációs, Regionális és Európai Uniós Bizottságának megtartott

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Pilis Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. május 18-án 14 óra 15 perckor megtartott nyilvános és rendes ülésérıl. Jelen vannak: Pilis Város Cigány Kisebbségi

Részletesebben

HATÁROZATOK. Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a két Bizottság elnöke a bizottságok rendes, együttes, nyílt valamint zárt ülését 17 óra 50 perckor megnyitják.

HATÁROZATOK. Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a két Bizottság elnöke a bizottságok rendes, együttes, nyílt valamint zárt ülését 17 óra 50 perckor megnyitják. HATÁROZATOK a Településfejlesztési, Városgazdálkodási és Közbiztonsági Bizottság valamint Pénzügyi Bizottság 2013. május 27-én, 17 óra 50 perctıl kezdıdıen megtartott nyilvános és rendes, valamint zárt

Részletesebben

HATÁROZATOK a Pénzügyi Bizottság augusztus 28-án, 17 óra 05 perckor megtartott nyilvános és rendes valamint zárt ülésérıl.

HATÁROZATOK a Pénzügyi Bizottság augusztus 28-án, 17 óra 05 perckor megtartott nyilvános és rendes valamint zárt ülésérıl. HATÁROZATOK a Pénzügyi Bizottság 2012. augusztus 28-án, 17 óra 05 perckor megtartott nyilvános és rendes valamint zárt ülésérıl. Az Önkormányzat Képviselı-testülete Pénzügyi Bizottsága 2012. augusztus

Részletesebben

308/2011. számú elıterjesztés

308/2011. számú elıterjesztés 308/2011. számú elıterjesztés Az I. sz. vagy II. sz. határozati javaslat elfogadásához a Képviselı-testület Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2011. (IV.04.) sz. önkormányzati rendelet 36.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2012. június 12.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2012. június 12. Ügyszám: 114-28/2012. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl 2012. június 12. Nyirád 2012 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Pilis Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. március 20-án 14 óra 00 perckor megtartott nyilvános és rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: Pilis Város Roma

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v készült 2008. július 29-én 17 óra 30 perckor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, Pilis Város Önkormányzata Településfejlesztési és Városgazdálkodási Bizottságának, valamint Pénzügyi

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. nyilvános ülésérıl. 2014. április 17.

JEGYZİKÖNYV. nyilvános ülésérıl. 2014. április 17. Ügyszám: 9-31/2014. JEGYZİKÖNYV nyilvános ülésérıl 2014. április 17. Szıc 2014 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános ülésérıl Szıci Mővelıdési Ház Szıc, Kossuth L. u. 41. Az ülés idıpontja: 2014.

Részletesebben

28/2003. (III.12.) sz. önk. h a t á r o z a t

28/2003. (III.12.) sz. önk. h a t á r o z a t 28/2003. (III.12.) sz. önk. h a t á r o z a t az Európai Uniós, Regionális Bizottság elıterjesztése az EU-s Hozományra vonatkozóan c. elıterjesztést zárt ülésen tárgyalja, mivel annak nyilvános ülésen

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének június 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének június 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jegyzıkönyv Készült: 2012. június 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen vannak:pálmai József korelnök Csonka József Dr. Pálinkási Csaba Bartók László képviselık Dr. Szabó Attila jegyzı Jegyzıkönyvvezetı:

Részletesebben

BIZOTTSÁGI ELİTERJESZTÉS 147/2010. számú elıterjesztés

BIZOTTSÁGI ELİTERJESZTÉS 147/2010. számú elıterjesztés BIZOTTSÁGI ELİTERJESZTÉS 147/2010. számú elıterjesztés A határozati javaslat elfogadásához a Képviselı-testület Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló, többször módosított 7/2006. (IV.14.) sz. önkormányzati

Részletesebben

PILIS VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 2721 Pilis Kossuth L. u. 47. Tel.: , fax: M E G H Í V Ó

PILIS VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 2721 Pilis Kossuth L. u. 47. Tel.: , fax: M E G H Í V Ó PILIS VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 2721 Pilis Kossuth L. u. 47. Tel.: 29-498-142, fax: 29-696-320 E-mail: hivatal@pilis.hu Szám: 1159-20/2011. M E G H Í V Ó Tisztelettel meghívom Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének szeptember 15-én 17 óra 00 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendkívüli

JEGYZİKÖNYV Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének szeptember 15-én 17 óra 00 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendkívüli JEGYZİKÖNYV Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. szeptember 15-én 17 óra 00 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: - Mala Ferenc alpolgármester, - dr.

Részletesebben

HATÁROZATOK a Közbiztonsági és Bőnmegelızési Bizottság április 20-án 17 óra 00 perckor megtartott nyilvános és rendes valamint zárt ülésérıl.

HATÁROZATOK a Közbiztonsági és Bőnmegelızési Bizottság április 20-án 17 óra 00 perckor megtartott nyilvános és rendes valamint zárt ülésérıl. 1 HATÁROZATOK a Közbiztonsági és Bőnmegelızési Bizottság 2010. április 20-án 17 óra 00 perckor megtartott nyilvános és rendes valamint zárt ülésérıl. A Közbiztonsági és Bőnmegelızési Bizottság 2010. április

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült 2010. június 17-én 17 óra 15 perckor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott, Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testülete Kulturális, Oktatási, Sport és

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének október 08-án 19 óra 00 perc kezdettel megtartott rendkívüli, nyílt ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének október 08-án 19 óra 00 perc kezdettel megtartott rendkívüli, nyílt ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. október 08-án 19 óra 00 perc kezdettel megtartott rendkívüli, nyílt ülésérıl. Jelen vannak: - Szabó Márton polgármester, - dr. Csiki Gábor

Részletesebben

1/2011. sz. elıterjesztés

1/2011. sz. elıterjesztés 1/2011. sz. elıterjesztés A határozati javaslat elfogadásához a Képviselı-testület Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló, többször módosított 7/2006. (IV.14.) sz. önkormányzati rendelete 28. (7)

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Egyéb: - Földesiné Töpper Ilona, a TOPIL Bt. képviseletében, - Tamás Miklós, az OTP Hungaro Projekt képviseletében.

JEGYZİKÖNYV. Egyéb: - Földesiné Töpper Ilona, a TOPIL Bt. képviseletében, - Tamás Miklós, az OTP Hungaro Projekt képviseletében. JEGYZİKÖNYV Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. szeptember 03-án 17 óra 00 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: - Szabó Márton polgármester, - dr.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. ÁPRILIS 18-ÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI

JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. ÁPRILIS 18-ÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI Alap Község Önkormányzata 7011 Alap, Dózsa György utca 31. 25/221-102, 25/220-370 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. ÁPRILIS 18-ÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI

Részletesebben

4./ Beszámoló Pilis Város Önkormányzata évi Helyi Közfoglalkoztatási Tervének végrehajtásáról.

4./ Beszámoló Pilis Város Önkormányzata évi Helyi Közfoglalkoztatási Tervének végrehajtásáról. HATÁROZATOK amely készült a Településfejlesztési,Városgazdálkodási és Közbiztonsági Bizottság 2012. január 23-án 17 óra 05 perctıl kezdıdıen megtartott nyilvános és rendes valamint zárt ülésérıl. Az Önkormányzat

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1 J e g y z ı k ö n y v amely készült 2010. március 22-én módosított határnapon - 15 óra 30 perckor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, Pilis Város Önkormányzata Kommunikációs, Regionális és Európai

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1 J e g y z ı k ö n y v amely készült 2012. február 6-án, 17 óra 25 perc kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott, Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testülete Szociális és Egészségügyi

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. június 24-én 16 óra 20 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendes ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. június 24-én 16 óra 20 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendes ülésérıl. NYILVÁNOS ÜLÉS ANYAGA! JEGYZİKÖNYV Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. június 24-én 16 óra 20 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendes ülésérıl. Jelen vannak: - Szabó Márton polgármester,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1 J e g y z ı k ö n y v amely készült 2009. november 16-án 17 óra 10 perckor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, Pilis Város Önkormányzata Kommunikációs, Regionális és Európai Uniós Bizottságának megtartott

Részletesebben

NYILVÁNOS ÉS RENDKÍVÜLI ÜLÉS ANYAGA! JEGYZİKÖNYV

NYILVÁNOS ÉS RENDKÍVÜLI ÜLÉS ANYAGA! JEGYZİKÖNYV NYILVÁNOS ÉS RENDKÍVÜLI ÜLÉS ANYAGA! JEGYZİKÖNYV Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. március 13-án 16 óra 20 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 4/2012. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozat száma: 39-41. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 39/2012.(IV.10.)

Részletesebben

SZAJLA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT TERPES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V E február 15.

SZAJLA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT TERPES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V E február 15. 1 SZAJLA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT TERPES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V E 2010. február 15. Határozat száma 1/2010.(II.15.) Tárgy Az intézményi társulásban mőködtetett Mákvirág

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1 J e g y z ı k ö n y v amely készült 2009. december 07-én 17 óra 15 perckor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, Pilis Város Önkormányzata Kommunikációs, Regionális és Európai Uniós Bizottságának megtartott

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-12/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. július 10-én 14.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 1 J E G Y Z İ K Ö N Y V Pilis Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. február 11-én 14.30 órai kezdettel megtartott nyilvános és rendes ülésérıl. Jelen vannak: Pilis Város Szlovák

Részletesebben

JEGYZİKÖNY. Igazoltan távol: - Gajdosné Nagy Tímea képviselı, - Nagy János képviselı. Igazolatlanul távol: -

JEGYZİKÖNY. Igazoltan távol: - Gajdosné Nagy Tímea képviselı, - Nagy János képviselı. Igazolatlanul távol: - JEGYZİKÖNY amely készült Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. március 11-én, a Pilisi Polgármesteri Hivatal (2721 Pilis, Kossuth Lajos út 47.) tanácstermében 17 óra 15 perces kezdettel

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-4/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. február 3-án 9.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat Szám: IV.535/2010. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. október 13-án (szerdán) 15 00 órakor a Polgármesteri Hivatal II. emeleti mőszaki tárgyalójában megtartott alakuló ülésérıl.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2013. február 14.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2013. február 14. Ügyszám: 289-8/2013. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl 2013. február 14. Nyirád 2013 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Iktatószám: I.B.1941-13/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Egészségügyi Bizottsága 2010.12.14-én 14 órakor a Polgármesteri Hivatal I. emeleti Házasságkötı termében megtartott nyílt ülésérıl Jelen

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV.50-4/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének

Részletesebben

A bizottság üléséről igazoltan távol: Malik Mihályné bizottsági tag

A bizottság üléséről igazoltan távol: Malik Mihályné bizottsági tag J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült a Szociális és Egészségügyi Bizottság, valamint az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 2016. május 18-án 17 óra 00 perces kezdettel, a Pilisi Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 2/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 18-án 15.30 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: 8/2012. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. április 3-án (kedden) 16.00 órai kezdettel a

Részletesebben

Hivatal részérıl: Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia

Hivatal részérıl: Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia JEGYZİKÖNYV Készült: Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének a Polgármesteri Hivatal földszinti tanácskozójában 2014. július 16-án megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen voltak: Tóth István Császár

Részletesebben

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat Szám: IV.535-3/2010. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. december 10-én (pénteken) 9 00 órakor a Polgármesteri Hivatal II. emeleti mőszaki tárgyalójában megtartott ü l é s

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült 2012. február 16-án 17 óra 05 perctıl kezdıdıen, a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott, Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testülete Kulturális, Oktatási,

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének november 28-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének november 28-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/218-31/2011. JEGYZİKÖNYV 2011. november 28-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26. Méreg János alpolgármester,

Részletesebben

JEGYZİKÖNY. Igazoltan távol:- Igazolatlanul távol: - Állandó tanácskozási joggal meghívottak: -

JEGYZİKÖNY. Igazoltan távol:- Igazolatlanul távol: - Állandó tanácskozási joggal meghívottak: - JEGYZİKÖNY amely készült Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. november 27-én, a Pilisi Polgármesteri Hivatal (2721 Pilis, Kossuth Lajos út 47.) tanácstermében 17 óra 20 perces kezdettel

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1 J e g y z ı k ö n y v amely készült 2008. december 09-én 17.00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, Pilis Város Önkormányzata Közbiztonsági és Bőnmegelızési Bizottságának megtartott nyilvános

Részletesebben

2013. évi. 2. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2013. január 31-én megtartott rendkívüli ülésérıl készült

2013. évi. 2. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2013. január 31-én megtartott rendkívüli ülésérıl készült 2013. évi 2. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 31-én megtartott rendkívüli ülésérıl készült J E G Y Z İ K Ö NYV T Á R GY MUTATÓ Határozat/Rendelet száma Határozat/Rendelet

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: sz. a 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 9. sz. JEGYZİKÖNYV 2010. március 17.én megtartott ülésérıl. Az ülés helye: Tanácskozó-terme, 3045. Bér, Petıfi út 32. Készült: Bér: 2010

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kıtelek Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. április 15-én megtartott ülésérıl az önkormányzat Kıtelek, Szabadság út 1. szám alatti tanácstermében. Jelen vannak:

Részletesebben

Halmay György bizottsági elnök

Halmay György bizottsági elnök V e s z p r é m M e g y e i J o g ú V á r o s Önkormányzata Közgyőlésének Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottsága J e g y z ı k ö n y v Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének

Részletesebben

Pilis, március 23. Szabó Márton polgármester

Pilis, március 23. Szabó Márton polgármester 80/2012. számú elıterjesztés A határozati javaslat elfogadásához a Képviselı-testület Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló, többször módosított 16/2011. (IV.04.) sz. önkormányzati rendelet 36. (3)

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1 J e g y z ı k ö n y v amely készült 2009. augusztus 19-én 16 óra 40 perckor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, Pilis Város Önkormányzata Szociális és Egészségügyi Bizottságának megtartott nyilvános

Részletesebben

15/2011. számú elıterjesztés

15/2011. számú elıterjesztés 15/2011. számú elıterjesztés A határozati javaslat elfogadásához a Képviselı-testület Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló, többször módosított 7/2006. (IV.14.) sz. önkormányzati rendelet 28. (7)

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. július 11-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. július 11-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/38-18/2012. JEGYZİKÖNYV 2012. július 11-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterem 8130 Enying, Kossuth u. 26. Pıdör Gyula polgármester,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1 J e g y z ı k ö n y v amely készült 2011. június 22-én, 16 óra 45 perc kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott, Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testülete Szociális és Egészségügyi

Részletesebben

1. Döntés egyes korlátozottan forgalomképes ingatlanok értékesítésre történı kijelölésérıl

1. Döntés egyes korlátozottan forgalomképes ingatlanok értékesítésre történı kijelölésérıl JEGYZİKÖNYV Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Tulajdonosi Bizottsága, Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága, Városstratégiai és Városmarketing Bizottsága valamint Közjóléti Bizottsága

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült 2007. szeptember 20 -án (csütörtökön) 17 órakor, a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, Pilis Város Önkormányzata Kulturális, Oktatási, Sport és Ifjúsági Bizottságának megtartott

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Helyszín: 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme

JEGYZİKÖNYV. Helyszín: 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme JEGYZİKÖNYV Készült: Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselıtestület Pénzügyi Bizottságának 2013.06.19-i ülésérıl. Helyszín: 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült 2009. március 19-én 17.00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, Pilis Város Önkormányzata Kulturális, Oktatási, Sport és Ifjúsági Bizottságának megtartott nyilvános

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1 J e g y z ı k ö n y v amely készült 2008. december 10-én 18 óra 10 perckor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, Pilis Város Önkormányzata Szociális és Egészségügyi Bizottságának megtartott nyilvános

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Zala megye J E G Y Z İ K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELİ-TESTÜLETEI EGYÜTTES ÜLÉSÉRİL 2011. szeptember 12. Határozatok Tárgykód 32/2011. (IX.12.) számú Kt. Határozat

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános, rendkívüli ülésérıl december 2.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános, rendkívüli ülésérıl december 2. Ügyszám: 15-147/2010. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános, rendkívüli ülésérıl 2010. december 2. Nyirád 2010 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község Önkormányzata

Részletesebben

HATÁROZATOK a Pénzügyi Bizottság május 30-án, 17 óra 15 perckor megtartott nyilvános és rendes valamint zárt ülésérıl.

HATÁROZATOK a Pénzügyi Bizottság május 30-án, 17 óra 15 perckor megtartott nyilvános és rendes valamint zárt ülésérıl. HATÁROZATOK a Pénzügyi Bizottság 2012. május 30-án, 17 óra 15 perckor megtartott nyilvános és rendes valamint zárt ülésérıl. Az Önkormányzat Képviselı-testülete Pénzügyi Bizottsága 2012. május 30-án megtartotta

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. május 5-én 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

Távolmaradt: Horváth István polgármester, Halmai Gáborné, Máté Péter, dr. Tóth Csaba Attila képviselık

Távolmaradt: Horváth István polgármester, Halmai Gáborné, Máté Péter, dr. Tóth Csaba Attila képviselık Szám: IV. 170-15/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2011. október 19-én (szerdán) 8 óra 20 perckor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott rendkívüli

Részletesebben

Jegyzıkönyv. a Pénzügyi Bizottság 2012.március 27-én, 17 óra 15 perctıl kezdıdıen megtartott nyilvános és rendes ezt követıen zárt ülésérıl.

Jegyzıkönyv. a Pénzügyi Bizottság 2012.március 27-én, 17 óra 15 perctıl kezdıdıen megtartott nyilvános és rendes ezt követıen zárt ülésérıl. 1 Jegyzıkönyv a Pénzügyi Bizottság 2012.március 27-én, 17 óra 15 perctıl kezdıdıen megtartott nyilvános és rendes ezt követıen zárt ülésérıl. Jelen vannak a Pénzügyi Bizottság részérıl: Varju Zoltán elnök,

Részletesebben

2013. évi 4. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2013. február 25-én megtartott rendkívüli ülésérıl készült

2013. évi 4. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2013. február 25-én megtartott rendkívüli ülésérıl készült 2013. évi 4. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. február 25-én megtartott rendkívüli ülésérıl készült J E G Y Z İ K Ö NYV T Á R GY MUTATÓ Határozat/Rendelet száma Határozat/Rendelet

Részletesebben

3./ Tájékoztatás az Egészségházban dolgozó közalkalmazottak és vállalkozó orvosok évi szakmai feladatállásáról, működéséről.

3./ Tájékoztatás az Egészségházban dolgozó közalkalmazottak és vállalkozó orvosok évi szakmai feladatállásáról, működéséről. HATÁROZATOK amely készült, a Szociális és Egészségügyi Bizottság 2015. január 21-én (szerda) 17 óra 00 perctől kezdődően, a Pilisi Polgármesteri Hivatal (2721 Pilis, Kossuth Lajos út 47.) tanácstermében

Részletesebben

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str. 69-71.

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str. 69-71. Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str. 69-71. Ikt.szám: IV. 191-4/2013. JEGYZİKÖNYV amely készült 2013. augusztus 6-án (kedden) 15

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-23/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. december 27-én 8.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének március 28-án 17 óra 17 perces kezdettel megtartott nyilvános és rendes ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének március 28-án 17 óra 17 perces kezdettel megtartott nyilvános és rendes ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. március 28-án 17 óra 17 perces kezdettel megtartott nyilvános és rendes ülésérıl. Jelen vannak: - Szabó Márton polgármester, - Mala Ferenc

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v amely készült a Kulturális, Oktatási, Sport és Kommunikációs Bizottság, valamint a Szociális és Egészségügyi Bizottság 2014. március 06.-án 17 óra 00 perctıl kezdıdıen, a Pilisi Polgármesteri

Részletesebben

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Ügyrendi és Igazgatási Bizottsága 8200 Veszprém, Óváros tér 9.

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Ügyrendi és Igazgatási Bizottsága 8200 Veszprém, Óváros tér 9. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Ügyrendi és Igazgatási Bizottsága 8200 Veszprém, Óváros tér 9. Szám: KOZP/2137/2/2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Pilis Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. november 10-én, 15 óra 10 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendes ülésérıl. Jelen vannak: Pilis Város

Részletesebben

Makó Város Önkormányzati Képviselı-testülete Városfejlesztési, Városüzemelési, Környezetvédelmi és Lakásügyi Bizottságának Ügyrendje

Makó Város Önkormányzati Képviselı-testülete Városfejlesztési, Városüzemelési, Környezetvédelmi és Lakásügyi Bizottságának Ügyrendje Makó Város Önkormányzati Képviselı-testülete Városfejlesztési, Városüzemelési, Környezetvédelmi és Lakásügyi Bizottságának Ügyrendje Makó Város Önkormányzati Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V BÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 8443 Bánd, Petıfi u. 60. Tel/fax: 88/504-131 E-mail: polgarme@vnet.hu Szám: 48/2/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: ülésén, 2009. február 9-én /hétfı/ 17

Részletesebben

Száma: /2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V

Száma: /2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V Száma: 11947-1/2011. TERKA J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. május 13- án - pénteken - de. 8.30 órai kezdettel megtartott r e n d k í v ü l i ülésérıl

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek Közmővelıdési Megállapodás

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 11/2008. (II.13.) kt. határozat: A 2008. február 13-ai ülés napirendjének elfogadása. 12/2008. (II.13.)

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 19/2009. (VI.04.) sz. önkormányzati rendelete. Hatályba lépés napja: július 01.

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 19/2009. (VI.04.) sz. önkormányzati rendelete. Hatályba lépés napja: július 01. 1 PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 19/2009. (VI.04.) sz. önkormányzati rendelete Az önkormányzati biztos kirendelésérıl, kirendelése feltételeirıl Hatályba lépés napja: 2009. július 01.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. április 24.-én 17 óra 00 perc kezdettel a Pilisi Polgármesteri Hivatal (2721 Pilis, Kossuth Lajos út 47.) tanácstermében megtartott

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült. Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. március 4-én 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Jelen vannak: Bogdán Péter polgármester, dr Almássy Antalné,

Részletesebben

2010. d e c e m b e r án. m e g t a r t o t t r e n d k í v ü l i ü l é s é r ő l

2010. d e c e m b e r án. m e g t a r t o t t r e n d k í v ü l i ü l é s é r ő l Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7044 Nagydorog Kossuth L. u. 81. Tel.: 75/ 532-019, Fax: 332-047 e-mail: nagydorogonk@axelero.net J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A G Y D O R O G N A G

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1 J e g y z ı k ö n y v amely készült 2012. szeptember 19-én, 17 óra 30 perc kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott, Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testülete Szociális és Egészségügyi

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. július 10-én 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2/1/2013. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 2-8., 11. TARTALOMJEGYZÉK OK: 2/2013.(I.15.)

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: I.B.1896-12/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Szociális és Egészségügyi

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. nyilvános ülésérıl. 2014. május 28.

JEGYZİKÖNYV. nyilvános ülésérıl. 2014. május 28. Ügyszám: 9-38/2014. JEGYZİKÖNYV nyilvános ülésérıl 2014. május 28. Szıc 2014 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános ülésérıl Szıci Mővelıdési Ház Szıc, Kossuth L. u. 41. Az ülés idıpontja: 2014.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: 11-18/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: 2009. június 18-án 17 óra 30 perckor kezdıdı rendkívüli, nyílt ülésérıl. Magyarpolány Polgármesteri Hivatal Tanácsterme Jelen vannak: Polt

Részletesebben

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat. ifj. Kovács György elnök-helyettes, Kovács György képviselı

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat. ifj. Kovács György elnök-helyettes, Kovács György képviselı Szám: IV.128-2/2015. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 25-én (szerdán) 9 órakor a Polgármesteri Hivatal II. emeleti mőszaki tárgyalójában megtartott

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Iktatószám: I.B.1915-12/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Szociális és Egészségügyi Bizottsága 2010.10.25-én 14.00 órakor a Polgármesteri Hivatal I. emeleti

Részletesebben