J E G Y Z İ K Ö N Y V

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z İ K Ö N Y V"

Átírás

1 1 J E G Y Z İ K Ö N Y V Pilis Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testületének február 11-én órai kezdettel megtartott nyilvános és rendes ülésérıl. Jelen vannak: Pilis Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testületének tagjai: Sedró János elnök, Paulovicz Pálné elnök-helyettes, Becsó Károlyné képviselı, Pintér Erzsébet képviselı. Az ülésrıl igazoltan távollevı(k): Csillóné Gál Zsuzsanna képviselı. Törvényességi ellenırzést végzık részérıl: dr. Csiki Gábor jegyzı, Rocsják Károlyné, a Gazdálkodási Iroda ügyintézıje, Pércsiné Dancsok Marianna, a Gazdálkodási Iroda ügyintézıje. A jegyzıkönyve Pribelszkiné Szijj Mónika köztisztviselı vezette. Sedró János elnök: Köszönti a Képviselı-testület tagjait. 14 óra 30 perckor megnyitja a Szlovák Nemzeti Önkormányzat Képviselı-testületének február 11-re meghirdetett nyilvános és rendes ülését. Megállapítja, hogy az 5 fıs Képviselı-testület 4 fı tag jelenlétében határozatképes. Jegyzıkönyv számára rögzíti, hogy Csillóné Gál Zsuzsanna képviselı a képviselıtestület ülésérıl - egyéb elfoglaltsága miatt - igazoltan van távol, melyet kettı munkanappal az ülés tervezett napja ezelıtt, - hivatalosan jelzett részére. Jegyzıkönyv rögzíti, hogy Sedró János elnök ismerteti a Szlovák Nemzetségi Önkormányzat Képviselı-testületének mai, február 11-e napjára meghirdetett nyilvános és rendes ülése tervezett napirendjét. Egyúttal indítványozza, hogy a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete mai nyilvános és rendes ülésének Egyebek napirendi pontja alatt, vegye fel az alábbi napirendi pontokat: 5.) Napirendi pont: Tájékoztató a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat I. negyedévi rendezvényeirıl. Jegyzıkönyv rögzíti, hogy Pilis Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselıtestülete Sedró János elnök indítványára - 4 fı tag jelenlétében 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, a Képviselı-testület február 11-i nyilvános és rendes ülésének kiegészített napirendjét elfogadta, amely az alábbi: 1

2 2 A nyilvános és rendes képviselı-testületi ülés napirendje: 1.) Napirendi pont: Javaslat a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselıtestületének évi munkaterve elfogadására, illetve jóváhagyására. 2.) Napirendi pont: Javaslat Pilis Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat évi költségvetése módosítására. 3.) Napirendi pont: Javaslat Pilis Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata évi gazdálkodása zárszámadásáról szóló éves, összefoglaló jelentés megvizsgálására. 4.) Napirendi pont: Javaslat Pilis Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata évi költségvetése elfogadására és jóváhagyásra. 5.) Napirendi pont: Egyebek - Tájékoztató a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat I. negyedévi rendezvényeirıl. A Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testületének február 11-én megtartott nyilvános és rendes ülésének tárgyalása: Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselı-testülete - a február 11-i, nyilvános és rendes ülése napirendi pontjainak tárgyalása elıtt - 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül Pintér Erzsébet képviselı személyében megválasztotta mai ülésérıl készítendı jegyzıkönyve hitelesítıjét. Sedró János elnök rátér a Képviselı-testület nyilvános és rendes ülése 1.) napirendi pontjának tárgyalására. 1.) Napirendi pont: Javaslat a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselıtestületének évi munkaterve elfogadására, illetve jóváhagyására. Sedró János elnök javasolja a Képviselı-testületnek, hogy a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat - alapvetıen évben is 4 alkalommal ülésezzen, rendes képviselıtestületi ülés keretein belül. Jegyzıkönyv rögzíti, hogy Sedró János elnök - a Képviselı-testület nevében szóban felolvassa és elıterjeszti Pilis Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselıtestülete évi mőködését meghatározó munkaterve tervezett határnapjait, az egyenlıre ismert, tárgyalandó napirendi pontok megjelölésével és meghatározásával az alábbiak szerint: 2

3 3 Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének évi munkaterve február 11. (szerda) 14 óra N a p i r e n d: 1./ Javaslat a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testületének évi munkaterve elfogadására, illetve jóváhagyására. 2./ Javaslat Pilis Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat évi költségvetése módosítására. 3./ Javaslat Pilis Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata évi gazdálkodása zárszámadásáról szóló éves, összefoglaló jelentés megvizsgálására. 4./ Javaslat Pilis Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata évi költségvetése elfogadására és jóváhagyásra. 5./ Egyebek - Tájékoztató a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat I. negyedévi rendezvényeirıl május 05. (kedd) 14 óra N a p i r e n d: 1./ Javaslat Pilis Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatának évi I. negyedévi gazdálkodásáról szóló pénzforgalmi jelentés megvizsgálására, jóváhagyására. Közremőködı: dr. Csiki Gábor jegyzı 2./ Javaslat Pilis Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata mőködését érintı évi pályázatok, programok kiválasztására, egyeztetésére, jóváhagyására. Közremőködı: dr. Csiki Gábor jegyzı 3./ Tájékoztatás a Nemzetiségi Önkormányzat által szervezett június 20-i ünnepség elıkészítésérıl. 4./ Egyebek. 3

4 augusztus 04. (kedd) 14 óra N a p i r e n d: 1./ Tájékoztatás Pilis Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatának évi I. félévi gazdálkodásáról szóló pénzforgalmi jelentés megvizsgálására, jóváhagyására. Közremőködı: dr. Csiki Gábor jegyzı 2./ Tájékoztatás Pilis Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata által évre felvállalt, I. félévi programok idıszaki végrehajtásáról. Közremőködı: dr. Csiki Gábor jegyzı 3./ Tájékoztatás Szlovák települések rendezvényein való részvétel elıkészítésérıl. 4./ Egyebek november 03. (kedd) 14 óra N a p i r e n d: 1./ Javaslat Pilis Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatának évi I-III. negyedévi gazdálkodásáról szóló pénzforgalmi jelentés megvizsgálására, jóváhagyására. Közremőködı: dr. Csiki Gábor jegyzı 2./ Tájékoztatás Pilis Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata által évre felvállalt, I-III. negyedévi programok idıszaki végrehajtásáról. Közremőködı: dr. Csiki Gábor jegyzı 3./ Egyebek. Sedró János elnök megállapítja, hogy az 1./ napirendi ponthoz kapcsolódóan, a Képviselı-testület tagjainak nincs kifejezett kérdésük, és a munkaterv tervezetével kapcsolatban érdemi, kiegészítı vagy módosító javaslatuk, - a tárgyalandó napirendi ponttal kapcsolatban. Kérdezi, hogy a Képviselı-testület elfogadja-e - Pilis Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata, általa megfogalmazott és elıterjesztett évi munkaterve tervezetét? Pilis Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselı-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi határozatot hozta: 1/2009. (II. 11.) sz. Szlovák Nemzetiségi önkormányzati határozat 1./ Pilis Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata úgy dönt, hogy a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat - határozat, jegyzıkönyv mellékletét képezı évi 4

5 5 munkatervét a jelenleg érvényes és hatályos Szervezeti és Mőködési Szabályzat 9./ pontja alapján elfogadja és jóváhagyja. 2./ A Képviselı-testület felkéri, illetve felhatalmazza elnökét, hogy Pilis Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata évi munkatervét a Polgármesteri Hivatal jegyzıje ellenjegyzése mellett adja ki, és gondoskodjék a képviselı-testületi munkatervnek (a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete, érvényes Szervezeti és Mőködési Szabályzata elıírásainak is megfelelı) helyben szokásos módon történı közzétételérıl. Felelıs: Sedró János elnök, dr. Csiki Gábor jegyzı Határidı: azonnal, a képviselı-testületi munkatervnek a helyben szokásos módon történı közzétételére: a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete, érvényes Szervezeti és Mőködési Szabályzata elıírásainak is megfelelıen, 15 napon belül. Sedró János elnök rátér a Képviselı-testület nyilvános és rendes ülése 2.) napirendi pontjának tárgyalására. 2.) Napirendi pont: Javaslat Pilis Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat évi költségvetése módosítására. Sedró János elnök tájékoztatja a Képviselı-testületet az alábbiakról: a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat a mobiltelefon továbbszámlázásából keletkezett befizetés összegével 5 e Ft-tal a költségvetés bevételi oldalát 987 e Ft-ra módosítani szükséges. Hozzáteszi, hogy a munkaadókat terhelı járulékok felhasználása tekintetében jelentıs a megtakarítás, ezért 109 e Ft átcsoportosítására lehetıség nyílt és szükségessé is vált, egyes költség és kiadás nemek érvényes elıirányzatainak túllépése miatt. A készletbeszerzések 95 %-ban realizálódtak, ezért 3 e Ft átcsoportosítása szükséges. A szolgáltatások tekintetében a belföldi kiküldetés és a számlázott szellemi tevékenység vonatkozásában elıirányzat túllépés mutatkozik, ezért összességében ezen költséghelyekre 18 e Ft forrás átcsoportosítására van szükség. Az egyéb folyó kiadás jogcíme az átcsoportosítás után 200 e Ft-ra módosult, a mőködési bevételi elıirányzat módosulása miatt, pedig 5 e Ft tartalék képzıdött. Az elhangzottakat összefoglalva elıadja az alábbi, egyes elıirányzatok módosítására irányuló javaslatait: 1./ Indítványozza, hogy a települési önkormányzat évi bevételi elıirányzata: 987 e Ft legyen. A bevételi oldal egyes, fıbb jogcímeinek mértékét (utolsó sorban), az alábbiak szerint javasolja rögzíteni: a.) évi állami támogatás összesen: 555 e Ft b.) évi pénzmaradvány összesen: 427 e Ft c.) a évi továbbszámlázott mobiltelefon bevétel összesen: 5 e Ft 2./ Indítványozza, hogy a települési önkormányzat évi, módosított kiadási elıirányzata 987 e Ft legyen. 5

6 6 A kiadási oldal egyes, fıbb jogcímeinek mértékét (utolsó sorban), az alábbiak szerint javasolja rögzíteni: a) A munkaadókat terhelı járulékok összesen: 31 e Ft b) A készletbeszerzés összesen: 47 e Ft c) A szolgáltatások összesen: 294 e Ft d) A különféle dologi kiadások összesen: 410 e Ft e) Az egyéb folyó kiadások összesen: 1 e Ft f) Tartalék összesen: 204 e Ft Felhívja a Képviselı-testület tagjai figyelmét arra vonatkozólag, hogy a kötelezettségvállalás fedezetének biztosítása miatt az egyes költségvetési kiadási elıirányzatok átcsoportosítására van szükség, melyet a Polgármesteri Hivatal által, a december 31-i teljesítési adatok (tervfigyelı) alapulvételével javasol elfogadni és meghatározni. Sedró János, a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat elnöke megállapítja, hogy a Képviselı-testület tagjai kifejezetten lényeges kérdést, észrevételt a tárgyalt napirendi ponthoz kapcsolódóan nem tesznek. Tekintettel arra, hogy a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testületének tagjai idıben megkapták a kisebbségi Önkormányzat utolsó, érvényes költségvetési határozatát, valamint a évre vonatkozó pénzforgalmi jelentést, tervfigyelıt ezért a maga részérıl részletesen nem ismerteti az egyes költségvetési kiadás nemek elıirányzatainak módosítására irányuló határozati javaslatot. Kéri a Képviselı-testület tagjait, hogy aki elfogadja Pilis Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata költségvetésének módosítására irányuló határozati javaslatot, - az kézfeltartással szavazzon. Pilis Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselı-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi határozatot hozta: 2/2009. (II.11.) sz. Szlovák Nemzetiségi önkormányzati határozat 1./ Pilis Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselı-testülete - dr. Csiki Gábor jegyzı javaslata alapján - úgy dönt, hogy a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat - a 11/2008. (VIII.04.) sz. önkormányzati határozatával, valamint a 13/2008. (XI.12.) sz. önkormányzati határozatával módosított 3/2008. (III.04.) sz. önkormányzati határozatával elfogadott évi költségvetésének 1./ pontját, az alábbiak szerint módosítja: (módosított rendelkezések: vastag és dılt betővel kiemelve!) I évi módosított bevételi elıirányzata: 987 e Ft Bevételi oldal fıbb jogcímei: a) évi állami támogatás 555 e Ft b) évi pénzmaradvány 427 e Ft c) évi továbbszámlázott mobiltelefon bevétele 5 e Ft 6

7 7 II évi módosított kiadási elıirányzata: 987 e Ft a) Munkaadókat terhelı járulékok aa.) nyugdíjbiztosítási járulék ab.) eü. hozzájárulás ac.) munkaadókat terhelı járulékok(kifiz. Adó) Munkaadókat terhelı járulékok összesen: b.) Készletbeszerzések ba.) irodaszer, nyomtatvány beszerzés bb.) könyv beszerzés bc.) folyóirat beszerzés bd.) tisztítószer beszerzés be.) egyéb készlet beszerzés bf.) egyéb kisértékő készletbeszerzés Készletbeszerzések összesen: c.) Szolgáltatások ca.) telefonszolgáltatás cb.) szállítási szolgáltatások cc.) tovább számlázott telefonköltség cd.) bankköltség Szolgáltatások összesen: d.) Különféle dologi kiadások da.) vásárolt termékek és szolg. ÁFÁ-ja db.) belföldi kiküldetés dc.) reprezentáció dd.) reklám és propaganda kiadások de.) egyéb különféle dologi kiadások df.) számlázott szellemi tevékenység teljesítése Különféle dologi kiadások összesen: e.) Egyéb folyó kiadások ea.) különféle adók, díjak (autópálya matrica) Egyéb folyó kiadások összesen: f.) Tartalék (maradvány összeg) 2 e Ft 5 e Ft 24 e Ft 31 e Ft 2 e Ft 6 e Ft 14 e Ft 1 e Ft 12 e Ft 12 e Ft 47 e Ft 30 e Ft 253 e Ft 4 e Ft 7 e Ft 294 e Ft 30 e Ft 222 e Ft 65 e Ft 1 e Ft 42 e Ft 50 e Ft 410 e Ft 1 e Ft 1 e Ft 204 eft A évi pénzmaradvány: bruttó Ft 2./ Pilis Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete a bevételi fı összeg részeként, a évre esı állami támogatás mértékét 555 e Ft-ban, a évrıl áthozott pénzmaradvány mértékét 427 e Ft-ban, valamint a évi továbbszámlázott mobiltelefon bevételét 5 e Ft-ban mindösszesen: 987 e Ft-ban állapítja meg. 3./ Pilis Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testület úgy dönt, hogy a évi általános tartalék összegét 204 e Ft-ban állapítja meg 7

8 8 4./ A Képviselı-testület felkéri illetve felhatalmazza az elnökét, hogy az 1./ - 3./ pontban foglalt döntés ún. helyben szokásos módon történı közzétételérıl gondoskodjék. Felelıs: Sedró János elnök Határidı: azonnal, a közzétételre: a döntést követı 15 napon belül. Sedró János elnök rátér a Képviselı-testület nyilvános és rendes ülése 3.) napirendi pontjának tárgyalására. 3.) Napirendi pont: Javaslat Pilis Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata évi gazdálkodása zárszámadásáról szóló éves, összefoglaló jelentés megvizsgálására. Sedró János elnök: a tárgyalt napirendi ponttal kapcsolatban elmondja: a jelenleg tárgyalandó napirendi pont lényegében összefügg az elsı napirendi ponttal. Jelzi, hogy az írásbeli anyag a Képviselı-testület valamennyi tagja számára kiosztásra került, melynek alapján a rendelkezésre álló zárszámadás, pénzügyi dokumentum birtokában - ismerteti a Képviselı-testület tagjaival, az Önkormányzat évi gazdálkodásának valamennyi pénzügyi eseményeit rögzítı zárszámadása alábbi tételeit: I évi módosított bevételi elıirányzata: 987 eft Bevételi oldal fıbb jogcímei: a) évi állami támogatás 555 e Ft b) évi pénzmaradvány 427 e Ft c) évi továbbszámlázott mobiltelefon bevétele 5 e Ft II évi módosított kiadási elıirányzata: 987 e Ft a) munkaadókat terhelı járulékok 31 e Ft b) készletbeszerzések 47 e Ft c) szolgáltatások 294 e Ft d) különféle dologi kiadások 410 e Ft e) egyéb folyó kiadások 1 e Ft f) tartalék (maradvány összege) 204 e Ft A évi pénzmaradvány: bruttó Ft Sedró János elnök: megállapítja, hogy a 3.) napirendi ponthoz kapcsolódóan, a Képviselı-testület tagjainak nincs kifejezett kérdésük, és érdemi, kiegészítı vagy módosító javaslatuk - a tárgyalandó napirendi ponttal kapcsolatban. Egyúttal kérdezi, a Képviselı-testület elfogadja-e - Pilis Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata gazdálkodását rögzítı és bemutató évi zárszámadását? Pilis Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselı-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi határozatot hozta: 8

9 9 3/2009. (II.11.) sz. Szlovák Nemzetiségi önkormányzati határozat 1./ Pilis Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy az alábbiak szerint elfogadja a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat évi pénzügyi tervének teljesítésérıl szóló beszámolót: 1.1./ Pilis Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselı-testülete a Nemzetiségi Önkormányzat évben befolyt költségvetési bevételeinek fıösszegét 987 e Ft-ban, azaz Kilencszáznyolcvanhétezer forintban állapítja meg, az alábbiak szerint: I évi módosított bevételi elıirányzata: 987 e Ft Bevételi oldal fıbb jogcímei: a) évi állami támogatás 555 e Ft b) évi pénzmaradvány 427 e Ft c) évi továbbszámlázott mobiltelefon bevétele 5 e Ft 1.2./ Pilis Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselı-testülete a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat által évben teljesített költségvetési kiadásainak fıösszegét 987 e Ft-ban, azaz Kilencszáznyolcvanhétezer forintban állapítja meg az alábbiak szerint: II évi módosított kiadási elıirányzata: 987 e Ft a) munkaadókat terhelı járulékok 31 e Ft b) készletbeszerzések 47 e Ft c) szolgáltatások 294 e Ft d) különféle dologi kiadások 410 e Ft e) egyéb folyó kiadások 1 e Ft f) tartalék (maradvány összege) 204 e Ft 3.1./ A Képviselı-testület a Nemzetiségi Önkormányzat évi költségvetési tartalékát 204 e Ft-ban azaz Kettıszáznégyezer forintban állapítja meg. 3.2/ A Képviselı-testület felhatalmazza elnökét, hogy gondoskodjék a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat évi gazdálkodásával összefüggésben keletkezett 204 e Ft, azaz Kettıszáznégyezer forint összegő maradványnak a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat évi költségvetésébe történı betervezésérıl. 4./ A Képviselı-testület felkéri illetve felhatalmazza az elnökét, hogy az 1./ - 3./ pontban foglalt döntés ún. helyben szokásos módon történı közzétételérıl gondoskodjék. Felelıs: Sedró János elnök Határidı: azonnal, a döntésnek a helyben szokásos módon történı közzétételére: a döntést követı 15 napon belül. 9

10 1 Sedró János elnök rátér a Képviselı-testület nyilvános és rendes ülése 4.) napirendi pontjának tárgyalására. 4.) Napirendi pont: Javaslat Pilis Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat évi költségvetése elfogadására és jóváhagyásra. Sedró János elnök: elıadja, hogy a Nemzetségi Önkormányzat elnökével, a tárgyévi költségvetésrıl szóló jegyzıkönyvet megkapta, és áttanulmányozta. Maga részérıl jelzi, hogy a képviselı-testületnek elfogadásra javasolja a települési önkormányzatok jelenlegi költségvetési helyzetét és körülményeket ismerve az alábbiak szerint kidolgozott költségvetési terv javaslatot: Pilis Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat évi költségvetésének tervezete I évi bevételi elıirányzata: 759 e Ft Bevételi oldal fıbb jogcímei: a) évi állami támogatás 555 e Ft b) évrıl áthúzódó pénzmaradvány 204 e Ft évi kiadási elıirányzata: 759 e Ft II. Kiadási oldal fıbb jogcímei: MEGNEVEZÉS ELİIRÁNYZAT 544 Könyv, folyóirat beszerzés 45 e Ft 549 Egyéb készletbeszerzés 45 e Ft 54. Készletbeszerzés (irodaszerek, anyagbeszerzés) összesen: 90 e Ft 551 Telefonszolgáltatás 35 e Ft 552 Szállítási szolgáltatás 250 e Ft 552 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás 15 e Ft 55. Szolgáltatások összesen: 300 e Ft 561 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 79 e Ft 562 Belföldi kiküldetés 225 e Ft 562 Reprezentáció 65 e Ft 56. Különféle dologi kiadások összesen: 369 e Ft Mindösszesen: 759 e Ft 10

11 1 Megállapítja, hogy a Képviselı-testület tagjai az általa kidolgozott és beterjesztett, a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat évi költségvetési terv javaslatához kapcsolódóan, figyelemmel arra, hogy a terv javaslat illeszkedik a Szlovák Nemzetségi Önkormányzat évi költségvetési szerkezetéhez kifejezetten lényeges kérdést, észrevételt a tárgyalt napirendi ponthoz kapcsolódóan nem tesznek. Kéri a Képviselı-testület tagjait, hogy aki egyetért Pilis Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatának évi költségvetése elfogadására és jóváhagyásra irányuló terv javaslattal, valamint határozati javaslattal, - az kézfeltartással szavazzon. Pilis Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselı-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi határozatot hozta: 4/2009. (II.11.) sz. Szlovák Nemzetiségi önkormányzati határozat 1./ Pilis Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy Pilis Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata évi költségvetését, az alábbiak szerint fogadja el, illetve hagyja jóvá: I évi bevételi elıirányzata: 759 e Ft Bevételi oldal fıbb jogcímei: a) évi állami támogatás 555 e Ft b) évrıl áthúzódó pénzmaradvány 204 e Ft évi kiadási elıirányzata: 759 e Ft II. Kiadási oldal fıbb jogcímei: MEGNEVEZÉS ELİIRÁNYZAT 544 Könyv, folyóirat beszerzés 45 e Ft 549 Egyéb készletbeszerzés 45 e Ft 54. Készletbeszerzés (irodaszerek, anyagbeszerzés) összesen: 90 e Ft 551 Telefonszolgáltatás 35 e Ft 552 Szállítási szolgáltatás 250 e Ft 552 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás 15 e Ft 55. Szolgáltatások összesen: 300 e Ft 561 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 79 e Ft 562 Belföldi kiküldetés 225 e Ft 562 Reprezentáció 65 e Ft 56. Különféle dologi kiadások összesen: 369 e Ft Mindösszesen: 759 e Ft 11

12 1 2./ Pilis Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete a bevételi fı összeg részeként, a évre esı állami támogatás mértékét 555 e Ft-ban, a évrıl áthozott pénzmaradvány mértékét 204 e Ft-ban, bevételi fıösszegét mindösszesen: 759 e Ft-ban állapítja meg. 3./ Pilis Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testület úgy dönt, hogy a dologi kiadási elıirányzatok felhasználásáról - az egyéb készletbeszerzés, a telefonszolgáltatás, valamint a belföldi kiküldetés fıkönyvi számok kivételével - a Képviselı-testület esetenként, egyedileg dönt. 4./ Pilis Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, felhatalmazza elnökét, hogy a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete által a tárgyévre vonatkozólag meghatározott költségvetésén (költségvetési határozatán), belül figyelemmel az idıarányos gazdálkodásra, az egyéb készletbeszerzés, a telefonszolgáltatás, valamint a belföldi kiküldetés költségvetési elıirányzatai felhasználásáról idıarányosan a 6./ pontban rögzített beszámolási szabályok folyamatos betartásával. 5./ Pilis Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testület úgy dönt, hogy a évi Általános Tartalék összegét 0 e Ft azaz Nulla ezer forintban állapítja meg 6./ A Képviselı-testület felkéri az elnökét, hogy a Nemzetiségi Önkormányzat évi költségvetése végrehajtásáról pénzügyi negyedévenként, a Képviselı-testület május havi, augusztus havi és november havi, illetve február havi rendes ülésein számoljon be a Képviselı-testületnek. 7./ A Képviselı-testület felkéri illetve felhatalmazza az elnökét, hogy az 1./ - 6./ pontban foglalt döntés ún. helyben szokásos közzétételérıl gondoskodjék. Felelıs: Sedró János elnök, dr. Csiki Gábor jegyzı Határidı: azonnal, a 3./ pontban foglalt döntés végrehajtására: folyamatosan, december 31-ig, az 6./ pontban foglalt döntés végrehajtására: a Képviselı-testület május havi, augusztus havi és november havi illetve február havi rendes ülése. Sedró János elnök rátér a Képviselı-testület nyilvános és rendes ülése 5.) napirendi pontjának tárgyalására. 5.) Napirendi pont: Egyebek - Tájékoztató Nemzetiségi Önkormányzat I. negyedévi rendezvényeirıl. Sedró János elnök az alábbiak szerint ismerteti a Nemzetiségi Önkormányzat I. negyedévi felvállalt és a jelen ülés napjáig teljesített, illetve elıkészületbe lévı rendezvényeit: január Író, olvasó találkozó a Vidám Tavasz Klub és a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat közös szervezésében február Téli Napok (Fánkfesztivál), február Szlovákok Országos Találkozója, Békéscsaba ( ). 12

13 1 Hozzáteszi: Ez utóbbi rendezvény várható költsége Ft 17 fıre. Sedró János elnök: megállapítja, hogy a Képviselı-testület tagjai kifejezetten lényeges kérdést, észrevételt a tárgyalt napirendi ponthoz kapcsolódóan nem tesznek (mivel a Képviselı-testület tagjai az elnök, valamint az elnökhelyettes által szervezendı eseményekrıl elızetese szóban tájékoztatást kapnak.). Kéri a Képviselı-testület tagjait, hogy aki egyetért Sedró János elnök által elmondottak alapján a Nemzetiségi Önkormányzat I. negyedévi rendezvényeirıl szóló szóbeli tájékoztatóval, valamint a tájékoztatóhoz kapcsolódóan a Békéscsabai rendezvényen való részvétellel, - az kézfeltartással szavazzon. Pilis Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselı-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi határozatot hozta: 5/2009. (II.11.) sz. Szlovák Nemzetiségi önkormányzati határozat 1./ Pilis Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy egyet ért Sedró János elnök által elmondottak alapján a Nemzetiségi Önkormányzat által február 10. napjáig megszervezett és lebonyolított rendezvényekrıl szóló szóbeli tájékoztatóval. 2./ Pilis Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Szlovákok Országos Találkozója, Békéscsaba ( ) rendezvényen történı megjelenés költségeit (17 fı vonatkozásában, várhatóan bruttó 51 e Ft költséget) a Képviselı-testület az Önkormányzat évi költségvetése terhére magára vállalja, viseli. 3./ A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy a 2./ pontban foglalt kötelezettségvállalás alapján, a 2./ pontban megjelölt rendezvényen való részvételhez szükséges elıkészületi feladatokat tegye meg. Felelıs: Sedró János elnök Határidı: azonnal, a pénzügyi kötelezettségvállalás megtételére: február 20. Sedró János elnök: Megköszöni a Képviselı-testület tagjainak a hozzáállását. Megkérdezi van-e a jelzett napirenden kívüli egyéb kérdés, észrevétel vagy bejelentés. Miután egyéb kérdés, észrevétel vagy bejelentés nem hangzott el, megköszöni a Képviselı-testület tagjainak az ülésen történı megjelenést. Egyúttal a Képviselı-testület mai napra meghirdetett rendes ülését 15 óra 15 perckor bezárja. Kmf. Sedró János elnök Pintér Erzsébet jegyzıkönyv-hitelesítı Pribelszkiné Szijj Mónika jegyzıkönyvvezetı 13

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Pilis Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. május 18-án 14 óra 15 perckor megtartott nyilvános és rendes ülésérıl. Jelen vannak: Pilis Város Cigány Kisebbségi

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Pilis Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. november 10-én, 15 óra 10 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendes ülésérıl. Jelen vannak: Pilis Város

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v amely készült 2010. június 09-én 18 óra 00 percre kitőzött, 18 óra 23 perctıl kezdıdıen a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott, Pilis Város Önkormányzata Képviselıtestületének

Részletesebben

HATÁROZATOK. Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a két Bizottság elnöke a bizottságok rendes, együttes, nyílt valamint zárt ülését 17 óra 50 perckor megnyitják.

HATÁROZATOK. Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a két Bizottság elnöke a bizottságok rendes, együttes, nyílt valamint zárt ülését 17 óra 50 perckor megnyitják. HATÁROZATOK a Településfejlesztési, Városgazdálkodási és Közbiztonsági Bizottság valamint Pénzügyi Bizottság 2013. május 27-én, 17 óra 50 perctıl kezdıdıen megtartott nyilvános és rendes, valamint zárt

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2012. június 12.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2012. június 12. Ügyszám: 114-28/2012. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl 2012. június 12. Nyirád 2012 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község

Részletesebben

Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a két Bizottság elnöke a bizottságok rendes, együttes, nyílt valamint zárt ülését 17 óra 10 perckor megnyitják.

Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a két Bizottság elnöke a bizottságok rendes, együttes, nyílt valamint zárt ülését 17 óra 10 perckor megnyitják. HATÁROZATOK a Településfejlesztési, Városgazdálkodási és Közbiztonsági Bizottság, valamint a Pénzügyi Bizottság 2012. október 24-én 17 óra 10 perckor kezdettel megkezdett 17 óra 45 percig, majd 19 óra

Részletesebben

N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A

N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A Körjegyzıség 8452 Halimba, Petıfi S. u. 16. Tel./fax: 88/237-003. 503-420. Szám: 1-5 / 2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Halimba Község Önkormányzata Képviselı-testülete, Öcs Község Önkormányzata Képviselı-testülete,

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének június 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének június 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jegyzıkönyv Készült: 2012. június 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen vannak:pálmai József korelnök Csonka József Dr. Pálinkási Csaba Bartók László képviselık Dr. Szabó Attila jegyzı Jegyzıkönyvvezetı:

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Községi Önkormányzat RÖJTÖKMUZSAJ Röjtöki u. 193. 9451. (Tel.: 99/544-052) 1-19/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült 2012. december 12-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében a röjtökmuzsaji és ebergıci

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-12/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. július 10-én 14.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 2/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 18-án 15.30 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Pilis Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. szeptember 10-én 15 óra 30 perckor megtartott nyilvános és rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: Pilis Város Cigány

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-4/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. február 3-án 9.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Magyargécben a Községi Önkormányzat Képviselı-testületének, valamint az Önkormányzat Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságának 2011. november 29-i együttes ülésérıl. Jelen vannak:

Részletesebben

H A T Á R O Z A T O K

H A T Á R O Z A T O K H A T Á R O Z A T O K amely készült a Kulturális, Oktatási, Sport és Kommunikációs Bizottság 2014. január 23.-án 17 óra 20 perces kezdettel, a Pilisi Polgármesteri Hivatal (2721 Pilis, Kossuth Lajos út.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: 11-26/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Magyarpolány és Kislıd Községek Önkormányzatai Képviselı-testületeinek 2009. november 23-án 16 óra 30 perckor kezdıdı együttes, nyílt ülésérıl. Az ülés

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. július 11-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. július 11-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/38-18/2012. JEGYZİKÖNYV 2012. július 11-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterem 8130 Enying, Kossuth u. 26. Pıdör Gyula polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Pilis Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. március 20-án 14 óra 00 perckor megtartott nyilvános és rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: Pilis Város Roma

Részletesebben

SZAJLA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT TERPES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V E február 15.

SZAJLA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT TERPES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V E február 15. 1 SZAJLA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT TERPES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V E 2010. február 15. Határozat száma 1/2010.(II.15.) Tárgy Az intézményi társulásban mőködtetett Mákvirág

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1. /2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. január 31-én (hétfın) 14: 00 órakor tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tóth Ferenc polgármester Fehér István

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2013. február 14.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2013. február 14. Ügyszám: 289-8/2013. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl 2013. február 14. Nyirád 2013 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pusztamiskei Családgondozói Feladatellátó Társulás Társulási Tanács 8455 Pusztamiske, Dózsa Gy. u. 26. Szám: 156-3/2014/Kol. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Pusztamiskei Családgondozói Feladatellátó Társulás

Részletesebben

308/2011. számú elıterjesztés

308/2011. számú elıterjesztés 308/2011. számú elıterjesztés Az I. sz. vagy II. sz. határozati javaslat elfogadásához a Képviselı-testület Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2011. (IV.04.) sz. önkormányzati rendelet 36.

Részletesebben

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str. 69-71.

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str. 69-71. Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str. 69-71. Ikt.szám: IV. 191-4/2013. JEGYZİKÖNYV amely készült 2013. augusztus 6-án (kedden) 15

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének november 28-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének november 28-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/218-31/2011. JEGYZİKÖNYV 2011. november 28-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26. Méreg János alpolgármester,

Részletesebben

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat Szám: IV.535-3/2010. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. december 10-én (pénteken) 9 00 órakor a Polgármesteri Hivatal II. emeleti mőszaki tárgyalójában megtartott ü l é s

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI J.0GÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI J.0GÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI J.0GÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. 1kt. sz.: VIIL 208512010. Előadó: Tarné Stuber Éva 1 Soczóné Dömény Edit Mell.: tételes lista Postacím: 5601 Pf 112. Telefon:

Részletesebben

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szám: IV. 145-3/2012. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012. április 26-án (csütörtökön) 9 órakor a Polgármesteri Hivatal II. emeleti

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Zala megye J E G Y Z İ K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELİ-TESTÜLETEI EGYÜTTES ÜLÉSÉRİL 2011. szeptember 12. Határozatok Tárgykód 32/2011. (IX.12.) számú Kt. Határozat

Részletesebben

BIZOTTSÁGI ELİTERJESZTÉS 147/2010. számú elıterjesztés

BIZOTTSÁGI ELİTERJESZTÉS 147/2010. számú elıterjesztés BIZOTTSÁGI ELİTERJESZTÉS 147/2010. számú elıterjesztés A határozati javaslat elfogadásához a Képviselı-testület Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló, többször módosított 7/2006. (IV.14.) sz. önkormányzati

Részletesebben

4./ Beszámoló Pilis Város Önkormányzata évi Helyi Közfoglalkoztatási Tervének végrehajtásáról.

4./ Beszámoló Pilis Város Önkormányzata évi Helyi Közfoglalkoztatási Tervének végrehajtásáról. HATÁROZATOK amely készült a Településfejlesztési,Városgazdálkodási és Közbiztonsági Bizottság 2012. január 23-án 17 óra 05 perctıl kezdıdıen megtartott nyilvános és rendes valamint zárt ülésérıl. Az Önkormányzat

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános, rendkívüli ülésérıl december 2.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános, rendkívüli ülésérıl december 2. Ügyszám: 15-147/2010. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános, rendkívüli ülésérıl 2010. december 2. Nyirád 2010 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község Önkormányzata

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-23/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. december 27-én 8.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2010. április 30. napján 15.30 órakor megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2010. április 30. napján 15.30 órakor megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2010. április 30. napján 15.30 órakor megtartott ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal félemeleti tárgyalóterme Jelen vannak:

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2010. szeptember 9-i nyilvános ülésére

ELİTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2010. szeptember 9-i nyilvános ülésére 1. napirendi pont Nyirád Község Polgármesterétıl 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/235-001; 88/506-070 e-mail: nyiradph@vnet.hu Ügyszám: 15-103/2010. Ügyintézı: Kovács Károlyné ELİTERJESZTÉS Nyirád

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 2/2012. RNÖ J e g y z ő k ö n y v Készült: Egyek Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében, 2012. február 13.-án Egyeki Roma Nemzetiségi Önkormányzat nyílt testületi ülésén. Jelen vannak: mellékelt

Részletesebben

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat. ifj. Kovács György elnök-helyettes, Kovács György képviselı

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat. ifj. Kovács György elnök-helyettes, Kovács György képviselı Szám: IV.128-2/2015. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 25-én (szerdán) 9 órakor a Polgármesteri Hivatal II. emeleti mőszaki tárgyalójában megtartott

Részletesebben

19/2014. (VI. 26.) TH.

19/2014. (VI. 26.) TH. Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa I/1336/5/214. Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 11/2008. (II.13.) kt. határozat: A 2008. február 13-ai ülés napirendjének elfogadása. 12/2008. (II.13.)

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 18. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 18. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 18. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 151/2007./XII.28./.kt.határozat: 152/2007./XII.28./kt.határozat: 153/2007./XII.28./kt.határozat: 154/2007./XII.28./kt.határozat:

Részletesebben

62/2011. számú elıterjesztés

62/2011. számú elıterjesztés 62/2011. számú elıterjesztés A határozati javaslat elfogadásához a Képviselı-testület Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló, többször módosított 7/2006. (IV.14.) sz. önkormányzati rendelet 28. (7)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szegedi Szlovák Önkormányzat Segedínska slovenská samospráva Cím: Nemzetiségek Háza Adresa: Dom národností 6721 Szeged, Osztróvszky u. 6. ul. Osztróvszkeho č. 6, H-6721 Segedín, Maďarsko Tel: (62) 424-248,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Helyszín: 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme

JEGYZİKÖNYV. Helyszín: 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme JEGYZİKÖNYV Készült: Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselıtestület Pénzügyi Bizottságának 2013.06.19-i ülésérıl. Helyszín: 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Polgármester-jelöltek és önkormányzati képviselő-jelöltek bemutatkozására

M E G H Í V Ó. Polgármester-jelöltek és önkormányzati képviselő-jelöltek bemutatkozására K a d a r k ú t V á r o s P o l g á r m e s t e r é t ő l 7530 Kadarkút, Petıfi u. 2. Telefon: 82/581-003 Fax: 82/385-250 E-mail: polgarmester@kadarkutph.hu M E G H Í V Ó Polgármester-jelöltek és önkormányzati

Részletesebben

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsának február 11-i ülésére

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsának február 11-i ülésére Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 11-i ülésére Tárgy: Javaslat a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2009. április 15. napján 15.30 órakor megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2009. április 15. napján 15.30 órakor megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2009. április 15. napján 15.30 órakor megtartott ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal félemeleti tárgyalóterme Jelen vannak:

Részletesebben

PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK

PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK Szám: 2/189-3/2013. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: ÜLÉS HELYE: JELEN VANNAK: BEJELENTÉSSEL TÁVOL: TANÁCSKOZÁSI JOGGAL MEGHÍVOTT: Paloznak Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 24. sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 24. sz. Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 24. sz. JEGYZİKÖNYV Bér Község Önkormányzat Képviselı-testülete, Bér Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

Közgyőlési jegyzıkönyv

Közgyőlési jegyzıkönyv Közgyőlési jegyzıkönyv Készült: az Oroszlányi Szolgáltató Zártkörően Mőködı Részvénytársaság (2840 Oroszlány, Bánki Donát utca 2.) évi rendes közgyőlésén, 2009. május 29. napján 10 órakor az OSZ Zrt. székházában.

Részletesebben

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 2-i ülésére

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 2-i ülésére Elıterjesztés sorszáma: 2. Melléklet: 2 db ELİTERJESZTÉS Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 2-i ülésére Tárgy: A Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/103-21/2013. JEGYZİKÖNYV 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem 8130 Enying, Kossuth u. 26. Pıdör Gyula polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2007. november 27. napján 15.30 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal Alagsori terme

Részletesebben

J A V A S O L T N A P I R E N D

J A V A S O L T N A P I R E N D Szegedi Szlovák Önkormányzat Segedínska slovenská samospráva Cím: Nemzetiségek Háza Adresa: Dom národností 6721 Szeged, Osztróvszky u. 6. ul. Osztróvszkeho č. 6, H-6721 Segedín, Maďarsko Tel: (62) 424-248,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2014. május 27-én megtartott soron következı ülésérıl Jelen vannak: Berecz Pál képviselı Dr. Árva-Lóky Zsófia képviselı

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a megválasztott képviselık közül 12 fı jelen van. A rendkívüli ülést megnyitja.

JEGYZİKÖNYV. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a megválasztott képviselık közül 12 fı jelen van. A rendkívüli ülést megnyitja. JEGYZİKÖNYV Készült: A Képviselı-testület 2007. augusztus 15-i rendkívüli ülésérıl. Vecsés, Szent István tér 1. (Kezdés idıpontja: 15 óra) Jelen vannak: Balogh Csongor, Dabasi János, dr. Gerencsér Balázs,

Részletesebben

Szalmatercsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat évi 1. sz. jegyzőkönyve. a február 14-én megtartott rendes, nyílt üléséről.

Szalmatercsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat évi 1. sz. jegyzőkönyve. a február 14-én megtartott rendes, nyílt üléséről. Szalmatercsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi 1. sz. jegyzőkönyve a 2013. február 14-én megtartott rendes, nyílt üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Amely készült a Szalmatercsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Részletesebben

Endrefalva Cigány Kisebbségi Önkormányzata évi 4. sz. jegyzőkönyve. a december 22-én megtartott ülésről.

Endrefalva Cigány Kisebbségi Önkormányzata évi 4. sz. jegyzőkönyve. a december 22-én megtartott ülésről. Endrefalva Cigány Kisebbségi Önkormányzata 2011. évi 4. sz. jegyzőkönyve a 2011. december 22-én megtartott ülésről. Jegyzőkönyv Készült az Endrefalva Cigány Kisebbségi Önkormányzata 2011. december 22-én

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készült május 3-án a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselıtestület

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készült május 3-án a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselıtestület Községi Önkormányzat RÖJTÖKMUZSAJ Röjtöki u. 193. 9451. (Tel.: 99/544-052) 1-92012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült 2012. május 3-án a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselıtestület

Részletesebben

A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete. Együttmőködési megállapodás. mely létrejött egyrészrıl

A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete. Együttmőködési megállapodás. mely létrejött egyrészrıl A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete Együttmőködési megállapodás mely létrejött egyrészrıl másrészrıl Sajószentpéter Városi Önkormányzat székhely: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. adószám: 15726085-2-05

Részletesebben

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat Szám: IV.535/2010. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. október 13-án (szerdán) 15 00 órakor a Polgármesteri Hivatal II. emeleti mőszaki tárgyalójában megtartott alakuló ülésérıl.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Egyéb: - Földesiné Töpper Ilona, a TOPIL Bt. képviseletében, - Tamás Miklós, az OTP Hungaro Projekt képviseletében.

JEGYZİKÖNYV. Egyéb: - Földesiné Töpper Ilona, a TOPIL Bt. képviseletében, - Tamás Miklós, az OTP Hungaro Projekt képviseletében. JEGYZİKÖNYV Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. szeptember 03-án 17 óra 00 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: - Szabó Márton polgármester, - dr.

Részletesebben

2013. évi 4. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2013. február 25-én megtartott rendkívüli ülésérıl készült

2013. évi 4. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2013. február 25-én megtartott rendkívüli ülésérıl készült 2013. évi 4. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. február 25-én megtartott rendkívüli ülésérıl készült J E G Y Z İ K Ö NYV T Á R GY MUTATÓ Határozat/Rendelet száma Határozat/Rendelet

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1 J e g y z ı k ö n y v amely készült 2008. december 09-én 17.00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, Pilis Város Önkormányzata Közbiztonsági és Bőnmegelızési Bizottságának megtartott nyilvános

Részletesebben

1.. 15.855 ezer Ft-tal megemeli. 2.. A R. 3. (1) bekezdés a) pontja, a 4. (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 3..

1.. 15.855 ezer Ft-tal megemeli. 2.. A R. 3. (1) bekezdés a) pontja, a 4. (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 3.. T E R V E Z E T Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének../2012.(.II.28.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetésrıl szóló, módosított 3/2011.(II.24.) rendeletének módosításáról

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v lkunbaracs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 4. /2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. június 27-én (szerdán) 15: 00 órakor tartott

Részletesebben

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 40-32/2010. 1. Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/352-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. április 21-én 18,05 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

Kovács György képviselı, ifj. Kovács György képviselı. Lakatos Ferenc elnök-helyettes.

Kovács György képviselı, ifj. Kovács György képviselı. Lakatos Ferenc elnök-helyettes. Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szám: IV.112-5/2014. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2014. szeptember 2-án (kedden) 10 órakor a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2008. november 10-én (hétfın) 08 órai kezdettel megtartott rendkívüli Képviselı-testületi ülésérıl Készült: Páty Község Önkormányzat

Részletesebben

2013. évi. 2. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2013. január 31-én megtartott rendkívüli ülésérıl készült

2013. évi. 2. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2013. január 31-én megtartott rendkívüli ülésérıl készült 2013. évi 2. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 31-én megtartott rendkívüli ülésérıl készült J E G Y Z İ K Ö NYV T Á R GY MUTATÓ Határozat/Rendelet száma Határozat/Rendelet

Részletesebben

Távolmaradt: Horváth István polgármester, Halmai Gáborné, Máté Péter, dr. Tóth Csaba Attila képviselık

Távolmaradt: Horváth István polgármester, Halmai Gáborné, Máté Péter, dr. Tóth Csaba Attila képviselık Szám: IV. 170-15/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2011. október 19-én (szerdán) 8 óra 20 perckor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott rendkívüli

Részletesebben

KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 1/2014.(II.07.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRİL

KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 1/2014.(II.07.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRİL KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 1/2014.(II.07.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRİL Kál Nagyközség Önkormányzati Képviselıtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi

Részletesebben

Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 11-i ülésére

Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 11-i ülésére Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 11-i ülésére Tárgy: Javaslat az Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2015.

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 27. sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 27. sz. a 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 27. sz. JEGYZİKÖNYV 2010. november 30-án megtartott zárt ülésérıl. Az ülés helye: Tanácskozó-terme, 3045. Bér, Petıfi út 32. Készült:

Részletesebben

Szám: 588-6/2015. A D Á S Z T E V E L

Szám: 588-6/2015. A D Á S Z T E V E L Szám: 588-6/2015. A D Á S Z T E V E L Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 18. napján 17 óra 40 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Adásztevel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2009.december 15-én du.i kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Meggyes Attiláné alpolgármester,barna Zoltán, Gál Tiborné,

Részletesebben

Készült: Domony Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének június 30.-án megtartott testületi ülésén.

Készült: Domony Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének június 30.-án megtartott testületi ülésén. J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Domony Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 30.-án megtartott testületi ülésén. Helye: Polgármesteri Hivatal Domony, Fő út 98. Jelen vannak:

Részletesebben

Jegyzıkönyv. A március 21-én megtartott képviselı-testületi ülésrıl. (28-34/2013. sz. önkormányzati határozat)

Jegyzıkönyv. A március 21-én megtartott képviselı-testületi ülésrıl. (28-34/2013. sz. önkormányzati határozat) Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 4/2013. K-t. Jegyzıkönyv A 2013. március 21-én megtartott képviselı-testületi ülésrıl. (28-34/2013. sz. önkormányzati határozat) 1 Pilisszentkereszt Község Önkormányzata

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat 2014. február 3-i ülésérıl 3-4/2014. (02. 03.) sz. határozat Készült: A Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testületének

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZİKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. július 3-án 14.30 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester

Részletesebben

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szám: IV. 167-9/2013. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. november 4-én (hétfın) 10 óra 15 perckor a Polgármesteri

Részletesebben

A jelenlévők közül a közmeghallgatás napirendjéhez hozzászólás, kérdés, javaslat nem volt.

A jelenlévők közül a közmeghallgatás napirendjéhez hozzászólás, kérdés, javaslat nem volt. Iktatószám:T-62-10/2011. Jegyzőkönyv Készült: 2011.november 30-án 17 órakor a Polgármesteri Hivatalban megtartott közmeghallgatással egybekötött üléséről. Közmeghallgatás Téma: Kisebbségek helyzete Biatorbágyon,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Iktatószám: 1636/2/2015 Magyarcsanádi Község Önkormányzat Ügyrendi és Pénzügyi Bizottságának 2015. február 26. napján 15.00 órakor megtartott soros, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Határozatok :

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pusztamiskei Családgondozói Feladatellátó Társulás Társulási Tanács 8455 Pusztamiske, Dózsa Gy. u. 26. Szám: 156/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Pusztamiskei Családgondozói Feladatellátó Társulás

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK ÉS ALSÓSZENTIVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK MÁJUS 9-ÉN TARTOTT

JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK ÉS ALSÓSZENTIVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK MÁJUS 9-ÉN TARTOTT Alap Község Önkormányzata Alsószentiván Község Önkormányzata 7011 Alap, Dózsa György utca 31. 7012 Alsószentiván, Béke út 56/a. 25/221-102, 25/220-370 25/504-720 25/224-501 JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str JEGYZİKÖNYV

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str JEGYZİKÖNYV Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str. 69-71. Ikt.szám: IV. 138/2014. JEGYZİKÖNYV amely készült 2014. február 11-én (kedden) 15 órakor

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér Petıfi út 32. Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 9. sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér Petıfi út 32. Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 9. sz. a 3045 Bér Petıfi út 32. Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 9. sz. JEGYZİKÖNYV Képviselı-testülete 2012.május 16-án megtartott rendkívüli sürgısséggel összehívott ülésérıl. Az ülés helye: Tanácskozó

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az Ádándi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének március 16-ai üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Az Ádándi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének március 16-ai üléséről JEGYZŐKÖNYV 1 Az Ádándi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 16-ai üléséről 2 JEGYZŐKÖNYV Készült: Ádándi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.március

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Iktatószám: I.B.1941-13/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Egészségügyi Bizottsága 2010.12.14-én 14 órakor a Polgármesteri Hivatal I. emeleti Házasságkötı termében megtartott nyílt ülésérıl Jelen

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Szlovák Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.:.. /2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Békéscsaba Megyei Jogú Város Szlovák Önkormányzata 2011. december

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szegedi Szlovák Önkormányzat Segedínska slovenská samospráva Cím: Nemzetiségek Háza Adresa: Dom národností 6721 Szeged, Osztróvszky u. 6. ul. Osztróvszkeho č. 6, H-6721 Segedín, Maďarsko Tel: (62) 424-248,

Részletesebben

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szám: IV.112-1/2014. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2014. február 21-én (pénteken) 10 órakor a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata testületének 2016. január 27.- én (szerdán) 15 órakor Segesd Község Önkormányzata házasságkötő termében megtartott nyilvános

Részletesebben

GESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE 5/2010. (II. 17.) KT. SZ. RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLT- SÉGVETÉSÉRİL

GESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE 5/2010. (II. 17.) KT. SZ. RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLT- SÉGVETÉSÉRİL GESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE 5/2010. (II. 17.) KT. SZ. RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLT- SÉGVETÉSÉRİL Geszt Község Önkormányzatának Képviselı-testülete - az államháztartásról

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata testületének 2015. április 23.-án (csütörtökön) 17 órakor Beleg Község Önkormányzata hivatali helyiségében megtartott nyilvános

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 4/2013. sz. ülés

Jegyzőkönyv. 4/2013. sz. ülés Jegyzőkönyv 4/2013. sz. ülés Készült: 2013.11.25-én a Szeremlei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének ülésén. Jelen vannak: csatolt jelenléti ív szerint Bogdánné Urbán Anikó elnök köszönti

Részletesebben

28/2003. (III.12.) sz. önk. h a t á r o z a t

28/2003. (III.12.) sz. önk. h a t á r o z a t 28/2003. (III.12.) sz. önk. h a t á r o z a t az Európai Uniós, Regionális Bizottság elıterjesztése az EU-s Hozományra vonatkozóan c. elıterjesztést zárt ülésen tárgyalja, mivel annak nyilvános ülésen

Részletesebben

Bizottságának 2012. május 23-án megtartott ülésérıl.

Bizottságának 2012. május 23-án megtartott ülésérıl. Készült: Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete Humánpolitikai Bizottságának 2012. május 23-án megtartott ülésérıl. Jelen vannak: Keserő Zoltán a Bizottság elnöke Hock János Bizottsági tag

Részletesebben

Lajosmizse Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselı-testületének ülésérıl készült jegyzıkönyv 2011. november 17.

Lajosmizse Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselı-testületének ülésérıl készült jegyzıkönyv 2011. november 17. Lajosmizse Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata I/10652/6/2011. Lajosmizse Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselı-testületének ülésérıl készült jegyzıkönyv 2011. november 17. Az ülésen hozott

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Medgyesbodzás Község Román Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének ülésén április 29-én 9.00 órakor.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Medgyesbodzás Község Román Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének ülésén április 29-én 9.00 órakor. Medgyesbodzás Község Román Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 5663 Medgyesbodzás Széchenyi u. 38 Telefon: 68/425-000, Fax: 68/526-331 2/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Medgyesbodzás Község

Részletesebben

E l ı t e r j e s z t é s

E l ı t e r j e s z t é s Kéthely Község Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 8713 Kéthely, Ady Endre u. 1. Ügyiratszám: 1109/2015. 2. számú elıterjesztés E l ı t e r j e s z t é s az Önkormányzat 2014. évi költségvetését megállapító

Részletesebben