J E G Y Z İ K Ö N Y V

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z İ K Ö N Y V"

Átírás

1 J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült június 17-én 17 óra 15 perckor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott, Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testülete Kulturális, Oktatási, Sport és Ifjúsági Bizottságának június 17-i nyilvános és rendes ülésérıl. Jelen vannak a Kulturális, Oktatási, Sport és Ifjúsági Bizottság részérıl: Polgárné Czerjak Judit a bizottság elnöke, Kerepeszki Mónika bizottsági tag, Miklós Lászlóné bizottsági tag, Pintér Erzsébet bizottsági tag, Füredi Istvánné bizottsági tag. A bizottsági ülésrıl igazoltan távol: Kovács Károly bizottsági tag. A bizottság ülésérıl igazolatlanul távol: Nagy Attila bizottsági tag. Állandó tanácskozási joggal meghívottak: dr. Csiki Gábor jegyzı, dr. Ágh Mariann aljegyzı. Eseti tanácskozási joggal meghívottak: Bársonyné Pálinkás Éva, az Óvodai Intézmény vezetıje, Koblencz Andrea, a Gubányi Károly Általános Iskola igazgatója. Egyéb: Zsadányi Ágnes, a Pilisi Nemzeti Összefogás Egyesület képviseletében. A jegyzıkönyvet Tóthné Menkó Zsuzsa köztisztviselı vezette és készítette el. Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a Kulturális, Oktatási, Sport és Ifjúsági Bizottság június 17- én megtartotta nyilvános és rendes, valamint zárt ülését. Jegyzıkönyv számára a Bizottság elnöke rögzíti, hogy a 7 fıs Bizottság 17 óra 15 perckor 5 fı bizottsági tag jelenlétével határozatképes volt. Polgárné Czerjak Judit bizottsági elnök indítványozza a Bizottság részére, hogy a Bizottság mai, nyilvános és rendes ülése Egyebek.) napirendi pontja egészüljön ki, az alábbi napirendi ponttal: 7./ Javaslat az Ökotárs Alapítvány által meghirdetett, az Év Fája vetélkedın történı részvételre. 8./ Javaslat a Magyar Mővelıdési Intézet és Képzımővészeti Lektorárusa, a szellemi kulturális örökség elemeinek nyilvántartásba történı vétele tárgyában megküldött megkeresésének megtárgyalására.

2 2 9./ Tájékoztató a 2010/2011. oktatási tanévre, a középiskolások beiskoláztatása számának alakulásáról. (bizottsági elıterjesztés) Közremőködı: Koblencz Andrea, a Gubányi Károly Általános iskola igazgatója 10./ A Kistérségi Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat nyári gyermekfelügyelete részére gyermekjátékok biztosítása iránti kérelem megvitatása (bizottsági elıterjesztés). Közremőködı: Gajdosné Nagy Tímea a Kistérségi Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai vezetıje Polgárné Czerjak Judit bizottsági elnök indítványozza a Bizottság részére, hogy a Bizottság mai zárt ülése Egyebek.) napirendi pontja egészüljön ki, az alábbi napirendi ponttal: 2./ Javaslat a Rózsatanya Hagyományırzı Egyesület évi beszámolójának elfogadására. (Zárt ülésen tárgyalható az Ötv. 12. (4) bekezdés b./ pontja alapján!) Elıterjesztı: dr. Csiki Gábor jegyzı Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a Kulturális, Oktatási, Sport és Ifjúsági Bizottság Polgárné Czerjak Judit bizottsági elnök indítványára, a Bizottság jelenlévı 5 tagja által - 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a Bizottság június 17-i nyilvános és rendes valamint zárt ülésének napirendjét elfogadta, amely az alábbi: N y i l v á n o s b i z o t t s á g i ü l é s n a p i r e n d j e : 1./ Oktatási-nevelési intézmények felkészülése a nyári feladatok ellátására és a következı tanévre történı felkészülés (bizottsági elıterjesztés). Közremőködık: Intézményvezetık. 2./ A évi Kulturális alap támogatási kérelmek elbírálása (II. forduló) (bizottsági elıterjesztés). Elıterjesztı: Polgárné Czerjak Judit a Bizottság elnöke 3./ A Augusztus 20-i ünnepség-sorozat elıkészítése (bizottság elıterjesztés). Elıterjesztı: Polgárné Czerjak Judit a Bizottság elnöke Közremőködı: Puskásné Illanicz Dóra, a Móricz Zsigmond Közösségi Ház vezetıje 4./ Javaslat Pilis Város Önkormányzata által évben nyújtott támogatások vizsgálata tárgyában készült belsı ellenıri jelentés, valamint a hozzá kapcsolódó Intézkedési Terv elfogadására (bizottsági elıterjesztés). 5./ Javaslat a Gubányi Károly Általános Iskola évi bérgazdálkodásának magalapozottsága tárgyában készült belsı ellenıri jelentés, valamint a hozzá kapcsolódó Intézkedési Terv elfogadására (bizottsági elıterjesztés).

3 3 6./ A Novoszolg Oktatási és Szolgáltató Kft. pedagógia intézet létesítésére irányuló együttmőködési megállapodásának, javaslatának vizsgálata. Közremőködı: Koblencz Andrea, a Gubányi Károly Általános Iskola igazgatója 7./ Javaslat az az Ökotárs Alapítvány által meghirdetett az Év Fája vetélkedın történı részvételre. 8./ Javaslat a Magyar Mővelıdési Intézet és Képzımővészeti Lektorárusa, a szellemi kulturális örökség elemeinek nyilvántartásba történı vétele tárgyában megküldött megkeresésének megtárgyalására. 9./ Tájékoztató a 2010/2011. oktatási tanévre, a középiskolások beiskoláztatása számának alakulásáról (bizottsági elıterjesztés). Közremőködı: Koblencz Andrea a Gubányi Károly Általános iskola igazgatója 10./ A Kistérségi Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat nyári gyermekfelügyelete részére gyermekjátékok biztosítása iránti kérelem megvitatása. (bizottsági elıterjesztés) Közremőködı: Gajdosné Nagy Tímea, a Kistérségi Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai vezetıje 11./ E g y e b e k. Z á r t b i z o t t s á g i ü l é s n a p i r e n d j e : 1./ Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program támogatási rendszeréhez TÁMOP / azonosító szám alatt benyújtott pályázathoz kapcsolódóan, a Novoszolg Oktatási és Szolgáltató Kft. (szerzıdés módosítására, szerzıdéses együttmőködés kibıvítésére irányuló) szakmai ajánlatának vizsgálata. (Zárt ülésen tárgyalandó az Ötv. 12. (4) bekezdés b/ pontja alapján!) Közremőködı: Koblencz Andrea projektmenedzser, a Gubányi Károly Általános Iskola igazgatója 2./ Javaslat a Rózsatanya Hagyományırzı Egyesület évi beszámolójának elfogadására. (Zárt ülésen tárgyalható az Ötv. 12. (4) bekezdés b./ pontja alapján!) Elıterjesztı: dr Csiki Gábor jegyzı 3./ E g y e b e k. A Kulturális, Oktatási, Sport és Ifjúsági Bizottság június 17-i nyilvános és rendes ülésének jegyzıkönyve: Polgárné Czerjak Judit bizottsági elnök: rátér a nyilvános és rendes ülés 1./ napirendi

4 4 1./ Napirendi pont: Oktatási-nevelési intézmények felkészülése a nyári feladatok ellátására és a következı tanévre történı felkészülés (bizottsági elıterjesztés). Közremőködık: Intézményvezetık. Polgárné Czerjak Judit bizottsági elnök: felkéri Koblencz Andreát, a Gubányi Károly Általános iskola igazgatóját, hogy ismertesse a tárgyalandó napirendi pontot, az anyag kidolgozásának és elıterjesztésének indokait, és szempontjait. Koblencz Andrea, a Gubányi Károly Általános Iskola igazgatója: a napirendi ponttal kapcsolatban el kívánja mondani a Bizottság tagjainak, hogy az intézményben számos olyan feladat van, amelynek a megoldása sürgetı lenne, hiszen némely feladat elvégzése, a múlt évben sem történt meg pénzhiány miatt. Azonban hozzáteszi, a napokban megkezdıdtek és jelenleg is folynak a Pilis, Szabadság tér 1. szám alatti telephely épületét felújítási munkák. Itt jegyezné meg, hogy ezek a munkálatok nagy volumenőek. A Szabadság tér 1. szám alatti intézményi épületben az elektromos vezetékek teljes cseréje zajlik, valamint folyik az intézmény épülete ablakainak cseréje is. Véleménye szerint, szükség lenne a Szabadság tér 1. szám alatti ingatlanon álló kis épületben lévı 7 db tanterem és a tanári helyiség, egyéb közösségi termek festésére, egészségügyi meszelésre, mert az a tavalyi évben is jó néhány tanteremben elmaradt. Kettı nagyon fontos, más intézményi telephelyet érintı problémára kívánja felhívni a Bizottság tagjainak a figyelmét. Az egyik, a Széchenyi úti intézmény tornatermének a padlózata, amely a mőszaki szakemberek, karbantartók szerint is, nagyon balesetveszélyes, hiszen nagy kiterjedésben fel van emelkedve. Ennek részleges cseréjére tesz javaslatot. A másik, esetleges baleseti forrás a Kossuth utca 30. sz. alatti telephely udvari kerítése, pontosabban az Evangélikus templom felıli oldala, amelynek a szerkezete teljes mértékben elrohadt és szükséges annak cseréje. Tájékoztatásul közölné még a Bizottság tagjaival, hogy az intézmények mőködtetését és üzemeltetését érintıen, az épületek területén kisebb-nagyobb hibák folyamatosan elıtérbe kerülnek, hiszen amikor elkezdenek egy munkálatot - az épületek korára tekintettel a takart munkarészeknél újabb hibák merülnek fel. Példaként említi a Szabadság tér 1. szám alatti ingatlanon álló kis épület tetıszerkezetét, amely feltétlen javításra szorul, továbbá elızetes számításaik szerint, még négy ablak cseréjére - ugyancsak a Szabadság tér 1. szám alatti ingatlanon - szükség van. Végezetül, el kívánja még mondani, hogy év augusztusi hónapban, feltétlenül meg kell vizsgáltatni az iskolai székelyen és telephelyen mőködı kazánokat, - tekintettel arra, hogy közülük 2 db kazán már nem mőködı képes. Bársonyné Pálinkás Éva, az Óvodai Intézmény vezetıje: a napirendi ponttal kapcsolatban el kívánja mondani, hogy az Önkormányzat vezetése a múlt hónap végén megkötötte a vállalkozóval az Óvodai Intézmény Attila u. 8. szám alatti telephely épülete felújítására vonatkozó vállalkozási szerzıdést, valamint az Attila u. 8. szám alatti, továbbá a Kávai u. 19. szám alatti telephelyen lévı melegítı konyhák szabályszerő mőködéséhez kapcsolódó eszközbeszerzésére vonatkozó vállalkozási szerzıdést. Az egyes épületek felújítására vonatkozó beruházás elıkészítése folyamatban van. Az intézmény vezetése ezen munkák végzéséhez kapcsolódóan, megtette a szükséges elıkészítı munkákat.

5 5 Dr. Csiki Gábor jegyzı: az elhangzottakra reagálva, a Gubányi Károly Általános Iskolát érintı felújítás tekintetében el kívánja mondani, hogy az Önkormányzat által benyújtott, nyertes pályázat költségvetésébe 20 ablak cseréje lett beépítve, azonban lehetségesnek tartja, hogy az Államkincstár Pályázati Támogatások Osztályával, valamint az Oktatási Minisztériummal történı egyeztetést követıen, a Ptk. szerint pótmunkák megrendelése és kivitelezése is megoldható, ezen beruházás körében. Hozzáteszi, ezen jogi és mőszaki kérdéskör a beruházás tekintetében, a Képviselı-testület jövı hét szerdai, soron következı üléséig tisztázást nyer. Az Óvodai Intézmény Kávai úti telephelye vonatkozásában javasolja a Képviselı-testületnek, hogy az Önkormányzat testületi szerve támogassa az intézményvezetı munkáját az épület egyes helyiségei kiemelt karbantartását (konyha, öltözı helyiség) illetıen, amelyre vonatkozó részletes, írásbeli javaslatot a Polgármesteri Hivatal a Képviselı-testület jövı hét szerdai, rendes ülése elé terjeszti. Pintér Erzsébet bizottsági tag: azon véleményét kívánja elmondani a Bizottság tagjainak, hogy azok a problémák, amelyeket Koblencz Andrea igazgató asszony, - az iskolai oktatási intézmény valamennyi telephelye mőködésével kapcsolatban - elmondott, feltétlen mőszaki megoldást igényelnek. Amennyiben a Bizottság is így látja, - javasolja a Pénzügyi Bizottság részére, megvizsgálni ezen munkák elvégzésének lehetıségét. Polgárné Czerjak Judit a bizottság elnöke: megköszöni a napirendi pont keretein belül, a részletes tájékoztatást Koblencz Andrea, a Gubányi Károly Általános Iskola igazgatója, Bársonyné Pálinkás Éva, az Óvodai Intézmény vezetıje, továbbá dr. Csiki Gábor jegyzı részére. Másodsorban megállapítja, hogy a Bizottság tagjainak további érdemi kérdésük, észrevételük valamint kiegészíteni valójuk a tárgyalandó napirendi ponttal kapcsolatban nincs. A maga részérıl javasolja az oktatási-nevelési intézmények felkészülése a nyári feladatok ellátására és a következı tanévre történı felkészülés vonatkozólag szóban elıterjesztett indítványok közül, - jómaga ezen indítványt visszakeresve - megvizsgálni Koblencz Andrea, a Gubányi Károly Általános Iskola igazgatója által november 26-án kelt beadványában szereplı: - a Gubányi Károly Általános Iskola Széchenyi úti telephelye tornatermének padlózata kijavítása és rekonstrukciója lehetıségét, valamint - a Gubányi Károly Általános Iskola Kossuth utca 30. sz. alatti telephelyének udvari kerítés részének jókarba helyezése lehetıségét, a kiemelt karbantartási feladatok, a Polgármesteri Hivatal által nem koordinált, ezen kettı, nyári karbantartási feladat pénzügyi fedezete szempontjait és lehetıségét. Harmadsorban kéri a Bizottság tagjait, hogy aki elfogadja az általa, szóban elıterjesztett és megfogalmazott határozati javaslatot (a Képviselı-testülettıl kapott átruházott hatáskörben), - az kézfeltartással jelezze. A Kulturális, Oktatási, Sport és Ifjúsági Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi határozatot hozta: A Kulturális, Oktatási, Sport és Ifjúsági Bizottság 85/2010. (VI.17.) számú határozata: 1./ Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének Kulturális, Oktatási Sport és Ifjúsági Bizottsága - a Képviselı-testülettıl kapott átruházott hatáskörben - úgy dönt, hogy elfogadja az Óvodai Intézmény és a Gubányi Károly Általános Iskola vezetıi által, a nyári feladatok ellátására és a következı tanévre történı felkészülés tárgyában elkészített javaslatot,

6 6 elıterjesztést. 2./ A Kulturális, Oktatási Sport és Ifjúsági Bizottsága felkéri elnökén keresztül Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének Pénzügyi Bizottságát, hogy soron következı ülésén vizsgálja meg Koblencz Andrea, a Gubányi Károly Általános Iskola igazgatója által november 26-án kelt beadványában szereplı: - a Gubányi Károly Általános Iskola Széchenyi úti telephelye tornatermének padlózata kijavítása és rekonstrukciója lehetıségét, valamint - a Gubányi Károly Általános Iskola Kossuth utca 30. sz. alatti telephelyének udvari kerítés részének jókarba helyezése lehetıségét, a kiemelt karbantartási feladatok pénzügyi fedezete szempontjait és lehetıségét. Felelıs: Polgárné Czerjak Judit, a Bizottság elnöke Határidı: azonnal, a polgármester, valamint a Pénzügyi Bizottság elnöke tájékoztatására: a döntést követı 2 napon belül. Polgárné Czerjak Judit bizottsági elnök: rátér a nyilvános és rendes ülés 2./ napirendi 2./ Napirendi pont: A évi Kulturális alap támogatási kérelmek elbírálása (II. forduló) (bizottsági elıterjesztés). Elıterjesztı: Polgárné Czerjak Judit a Bizottság elnöke Polgárné Czerjak Judit bizottsági elnök: felkéri dr. Csiki Gábor jegyzıt, hogy ismertesse a napirendi pontot, az írásbeli anyag kidolgozásának és elıterjesztésének indokait, és szempontjait. Dr. Csiki Gábor jegyzı: összefoglaló jelleggel, ezúton tájékoztatja a Bizottság tagjait, hogy az Önkormányzat által mőködtetett helyi Kulturális Alaphoz év április és május hónapjában, nem érkezett be újabb pályázati kérelem. Ezáltal, a Bizottság által elkülönített Ft összegő pénzmaradvány felhasználása tekintetében, kéri a Bizottság mielıbbi állásfoglalását, döntését. Polgárné Czerjak Judit bizottsági elnök: azon véleményét közli a Bizottság tagjaival, hogy álláspontja szerint a Bizottság által elkülönített költségvetési keretbıl egyszeri, Ft összeget az Óvodai Intézmény részére, játékok vásárlásra kellene felajánlani. Bársonyné Pálinkás Éva, az Óvodai Intézmény vezetıje: el kívánja mondani a Bizottság tagjainak, hogy megköszöni az Intézmény nevében a Bizottság elnöke felajánlását. Azonban véleménye szerint, a gyermekek egy részének fekvésére és pihenésére szolgáló ágyakat kellene ezen, rendelkezésre álló pénzügyi keretösszegbıl lecserélni, - tekintettel arra, hogy már nagyon elavultak és némelyik már balesetveszélyesnek is tekinthetı. Polgárné Czerjak Judit bizottsági elnök: jelzi a Bizottság tagjai részére, hogy jómaga nem ért egyet az Óvodai Intézmény vezetıje által megfogalmazott javaslattal mivel azt gondolja, hogy ezen költségvetési keretet alapvetıen, a gyermekek nevelését, oktatását, képzését szolgáló készségfejlesztı játékokra, vagy más, hasonló eszközökre kellene fordítani. Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a Kulturális, Oktatási, Sport és Ifjúsági Bizottsága június 17- i nyilvános és rendes ülésén, - a Bizottság tagjai, az oktatási-nevelési intézmények vezetıi között, egymás szavába vágóan, rövid, de élénk vita alakul ki a Bizottság elnöke által tett

7 7 javaslattal kapcsolatban, a évi Kulturális Alap részeként fennmaradt pénzmaradvány felhasználása célját, tartalmát illetıen. Polgárné Czerjak Judit a bizottság elnöke: a Bizottság jelenlegi ülésén, a további vitát elkerülendı azon ügyrendi javaslatát fogalmazza meg: javasolja a Bizottság tagjainak, hogy a Kulturális, Oktatási, Sport és Ifjúsági Bizottság a évi Kulturális Alap részeként, emlékezete szerint fennmaradt Ft összeg további felhasználásáról - a Kulturális, Oktatási, Sport és Ifjúsági Bizottság augusztus havi ülésén határozzon, érdemben. Egyúttal a Bizottság mai ülésén ezen napirendi pont felett a vitát lezárja. Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a Kulturális, Oktatási, Sport és Ifjúsági Bizottsága a évi Kulturális Alap részeként fennmaradt Ft (azaz Egyszázhetvenezer) forintot tartalékként képzi, - amelynek felhasználásról a Bizottság augusztus 19-i nyilvános és rendes ülésén érdemben dönt. Polgárné Czerjak Judit bizottsági elnök: rátér a nyilvános és rendes ülés 3./ napirendi 3./Napirendi pont: A Augusztus 20-i ünnepség-sorozat elıkészítése (bizottság elıterjesztés). Elıterjesztı: Polgárné Czerjak Judit a Bizottság elnöke Közremőködı: Puskásné Illanicz Dóra, a Móricz Zsigmond Közösségi Ház vezetıje Polgárné Czerjak Judit bizottsági elnök: a napirendi ponttal kapcsolatban, ezúton tájékoztatja a Bizottság tagjait, hogy a évi augusztus 20-i ünnepség elıkészületei rendben folynak, a szokásos módon és mederben. Hozzáteszi, hogy ismeretei és a rendelkezésre álló információi szerint, az önkormányzati ünnepség megtartására várhatóan reggel 9 órakor kerül sor, - a Szent István Parkban. Pintér Erzsébet bizottsági tag: az ünnepi elıkészületek kapcsán kérdezi az elnök asszonyt, hogy a tervek szerint, az idei évben ki lesz az ünnepség szónoka? Polgárné Czerjak Judit bizottsági elnök: kérdésre válaszolva közli, hogy az idei évben személyes javaslata szerint Szabó Márton polgármester úr a katolikus egyház vagy az evangélikus egyház vezetıjét keresi meg ebben az ügyben. Hozzáteszi azonban, ezen témában azonban még nem született meg a döntés. Pintér Erzsébet bizottsági tag: az ünnepi elıkészületek kapcsán közli a Bizottság tagjaival azon véleményét, amely szerint az Orvosi Rendelı Intézetet is meg lehetne tekinteni, és körbe lehetne járni, - a augusztus 20-i ünnepség részeként. Így valóban ünnepi lenne a hangulat és méltó lenne az alkalom is. Kéri, hogy Szabó Márton polgármester ezen indítványát és javaslatát, még a nyáron fontolja meg. Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a Kulturális, Oktatási, Sport és Ifjúsági Bizottsága meghallgatta és elfogadta Polgárné Czerjak Judit, a Bizottság elnöke által tett elızetes, szóbeli tájékoztatóját Pilis Város Önkormányzata, illetve a Móricz Zsigmond Közösségi Ház által szervezett év augusztus 20. napi ünnepség sorozat elıkészítése (technikai, tárgyi, személyi feltételei) tárgyában.

8 8 Polgárné Czerjak Judit bizottsági elnök: rátér a nyilvános és rendes ülés 4./ napirendi 4/. Napirendi pont: Javaslat Pilis Város Önkormányzata által évben nyújtott támogatások vizsgálata tárgyában készült belsı ellenıri jelentés, valamint a hozzá kapcsolódó Intézkedési Terv elfogadására (bizottsági elıterjesztés). Polgárné Czerjak Judit bizottsági elnök: felkéri dr. Csiki Gábor jegyzıt ismertesse a tárgyalandó napirendi pontot, az írásbeli anyag kidolgozásának és elıterjesztésének indokait, és szempontjait. Dr. Csiki Gábor jegyzı: ezúton tájékoztatja a Bizottság tagjait, hogy a Polgármesteri Hivatalnál évben lefolytatott belsı ellenırzési vizsgálat, néhány gazdálkodási részterületre, azzal összefüggı mőködés néhány eleme hiányosságaira rámutatott, - amely korrigálásra szorul. Nevezetesen, a támogatott szervezetek részérıl, minden esetben kötelezı a támogatott által benyújtott, a támogatott nevére kiállított eredeti számlát oly módon a támogató részére bemutatni, hogy a támogatott az eredeti számlára köteles az e tárgyi önkormányzati rendeletben meghatározott jognyilatkozatot, záradékot rávezetni. Másodsorban, a belsı ellenırzés szintén felmerült és megoldandó probléma, hogy a támogató részérıl - az elszámolás részeként - a Polgármesteri Hivatal nem fogadhat be a támogatási szerzıdés aláírását keltét megelızıen keletkezett számlát, - figyelemmel arra, hogy a Képviselı-testület által elfogadott, Pilis Város Önkormányzata - egységes - Számviteli Politikája és a végrehajtása részeként részletezett, a település polgármestere, illetve a Polgármesteri Hivatal jegyzıje által kiadott pénzügyi-számviteli tárgyú szabályzatok rendelkezései figyelembevételével pénzügyi kötelezettségvállalást: a./ képviselı-testületi határozat, vagy b./ megrendelı, vagy c./ szerzıdés keletkeztethet. Harmadsorban jelzi a szakbizottság részére, hogy a Polgármesteri Hivatal felhívta továbbá a figyelmet a nyugdíjas klubok mőködése vonatkozásában, az általuk szervezett és lebonyolított programokról, szélesebb körő, írásbeli szakmai beszámoló készítése fontosságára, feladatuk alátámasztására, indokoltságára. Pintér Erzsébet bizottsági tag: az elhangzott jegyzıi tájékoztatásra reagálva, el kívánja mondani, jómaga nem ért egyet azzal a megállapítással, kitétellel, hogy a felek, és a támogató részérıl nem lehet elfogadni és befogadni elızetes keltezést, például a Május 1.-jei, immár rendszeres sportrendezvénnyel kapcsolatban. Polgárné Czerjak Judit bizottsági elnök: a felvetések kapcsán azon véleményét, valamint a jelenleg érvényes és hatályos önkormányzati rendelethez kapcsolódó módosító javaslatát közli, amely szerint a jövıre nézve, az Önkormányzat által mőködtetett Kulturális Alaphoz benyújtandó támogatás iránti kérelem beadásának és elszámolásának határideje is módosuljon: a tárgyév január 31. napja legyen. Így, a tárgyév április havi programok már szabályszerően és nyugodtan támogathatóak és támogatandóak lehetnek, anélkül, hogy a szervezı és a Polgármesteri Hivatal is sorozatban hibát vétene, az egyes támogatások soron kívüli kifizetése, és bonyolítása során.

9 9 Polgárné Czerjak Judit bizottsági elnök: megköszöni a napirendi pont keretein belül, a részletes tájékoztatást dr. Csiki Gábor jegyzı részérıl. Másodsorban megállapítja, hogy a Bizottság tagjainak további érdemi kérdésük, észrevételük valamint kiegészíteni valójuk a tárgyalandó napirendi ponttal kapcsolatban nem volt. A maga részérıl javasolja a Bizottság számára, hogy a Testületi szerv a Képviselıtestülettıl kapott átruházott hatáskörben - Pilis Város Önkormányzata által évben nyújtott támogatások vizsgálata tárgyában készült belsı ellenıri jelentés megállapításait, valamint a hozzá kapcsolódó Intézkedési Terv anyagát fogadja el és hagyja jóvá (a Pénzügyi Bizottság ellenırzése, és vizsgálata mellett). Harmadsorban kéri a Bizottság tagjait, hogy aki elfogadja az általa, szóban is összefoglalt határozati javaslatot (a Képviselı-testülettıl kapott átruházott hatáskörben), - az kézfeltartással jelezze. A Kulturális, Oktatási, Sport és Ifjúsági Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi határozatot hozta: A Kulturális, Oktatási, Sport és Ifjúsági Bizottság 86/2010. (VI.17.) számú határozata: 1.1./ Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének Kulturális, Oktatási Sport és Ifjúsági Bizottsága úgy dönt, hogy a Kistérségi Regionális Ellenırzési Központ Kft. (székhely: 1061 Budapest, Jókai tér 7.) május 26. napján kelt, Pilis Város Önkormányzata által évben nyújtott támogatások felhasználásával kapcsolatban készített belsı ellenıri jelentésben foglaltakat tudomásul veszi, egyúttal a belsı ellenıri jelentésben foglalt hiányosságok megszüntetésére vonatkozólag, Pilis Város jegyzıje által kiadott Intézkedési Tervben foglaltakat az alábbi kiegészítésekkel - elfogadja. 1.2./ Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének Kulturális, Oktatási Sport és Ifjúsági Bizottsága javasolja elnökén keresztül a Polgármesteri Hivatal jegyzıjének Pilis Város Önkormányzatának 24/2006. (IX. 25.) sz. önkormányzati rendelete a helyi önszervezıdı közösségek pénzügyi támogatása nyújtásának, a támogatás felhasználásának ellenırzése rendjében meghatározott, a tárgyévi Kulturális Alaphoz benyújtandó támogatások iránti kérelem benyújtásának és a tárgyévet megelızı pénzügyi évre vonatkozó elszámolás határideje (együttesen): a tárgy év január 31. napja legyen. 2./ A Kulturális, Oktatási Sport és Ifjúsági Bizottsága elnökén keresztül felkéri a Polgármesteri Hivatal jegyzıjét, hogy 1./ pontban foglalt döntésrıl írásban értesítse Majláth Konrád Konstantint, a Kistérségi Regionális Ellenırzési Központ Kft. (székhely: 1061 Budapest, Jókai tér 7.) képviselıjét, belsı ellenırzési vezetıt. Felelıs: Polgárné Czerjak Judit, a Bizottság elnöke Határidı: azonnal, Majláth Konrád Konstantin a Kistérségi Regionális Ellenırzési Központ Kft. (székhely: 1061 Budapest, Jókai tér 7.) képviselıjének, belsı ellenırzési vezetınek a döntésrıl történı értesítésre: a döntést követı 15 napon belül, a rendeletalkotási javaslatnak a Képviselı-testület elé történı beterjesztésére: december havi ülés. Polgárné Czerjak Judit bizottsági elnök rátér a nyilvános és rendes ülés 5./ napirendi 5./ Napirendi pont: Javaslat a Gubányi Károly Általános Iskola évi bérgazdálkodásának magalapozottsága tárgyában készült belsı ellenıri jelentés, valamint a hozzá kapcsolódó Intézkedési Terv elfogadására (bizottsági elıterjesztés).

10 10 Polgárné Czerjak Judit bizottsági elnök: felkéri dr. Csiki Gábor jegyzıt, hogy ismertesse a tárgyalandó napirendi pontot, az írásbeli anyag kidolgozásának és elıterjesztésének indokait, és szempontjait. Dr. Csiki Gábor jegyzı: ezúton tájékoztatja a Bizottság tagjait, hogy az elmúlt hónapban Mernyei Erzsébet valamint Majláth Konrád Konstain belsı ellenırzési vezetı részletesen és körültekintıen megvizsgálta a Gubányi Károly Általános Iskola évi bérgazdálkodásának adatait. Jegyzıkönyv számára rögzíti, hogy Mernyei Erzsébet közoktatási szakértı, a tárgybani területre vonatkozó belsı ellenırzés eszközlését követıen, - az alábbi részletes, különös megállapításokat tette: 1./ A jövıre nézve, pedagógus kinevezésekor a pedagógus személyi anyagában fel kell tüntetni, illetve rögzíteni szükséges a munkaköréhez elıírt szakképzettséget, illetve minden olyan további szakképzettséget, amelyet a munkáltató (általános iskolai oktatási intézmény) feladat ellátása körében elismer. 2./ A belsı ellenırzés által tett részletes megállapítások alapján, át kell vizsgálni és szükség szerint módosítani kell, az általa jegyzett belsı ellenıri jelentés 11. és 12. oldalán található, az egyes közalkalmazottakat érintı illetménybeállással összefüggı egyedi jogviszonyokat, - az egyedi, a közalkalmazotti törvény szerinti értesítések és átsorolások tételes felülvizsgálatával egyidejőleg. 3./ Végezetül a belsı ellenır több, a tantárgyfelosztás elkészítésével és tartalmi összeállításával kapcsolatos szakmai javaslatot fogalmazott meg, amelynek figyelembevételét, a Polgármesteri Hivatal szakmailag megalapozottnak és indokoltnak tartja. Ennek részeként: 3.1./ a tantárgyfelosztás elkészítése és összeállítása során, figyelemmel kell lenni a távol lévı és a ténylegesen órát tartó pedagógusok megfelelı tevékenységére, 3.2./ a tantárgyfelosztás elkészítése és összeállítása során, az intézmény részérıl a tantárgyfelosztáson olyan analitikát is ki kell alakítani, és vezetni szükséges, amelynek részeként a belsı helyettesítéssel ellátott órák száma, mennyisége a fenntartó, a Polgármesteri Hivatal, továbbá a belsı ellenırzés, szakértı számára egyértelmően megállapítható lesz, 3.3./ a személyi juttatások tervezésre vonatkozólag a belsı ellenırzés által kifogásolt, illetmény elemenkénti kimutatást az intézményi költségvetés tervezete összeállításáért felelıs Polgármesteri Hivatal jegyzıjének - a Gubányi Károly Általános Iskola igazgatójának FELFIN költségvetés tervezési programot karbantartó költségvetési szakértınek, az Önkormányzat és szervei irányába egyöntetően biztosítani kell. 4./ Végezetül, a belsı ellenırzés vizsgálata során kiemelte, hogy a település közigazgatási területén fekvı, (korábban volt) önkormányzati fenntartású iskolai oktatási intézmények pedagógusai által évtıl kezdıdıen teljesített, a külön jogszabály(ok)ban meghatározott képzések, továbbképzések adatállománya - az e tárgyú intézményi szabályzat, szabályozás (Éves Továbbképzési Terv, hosszú távú Továbbképzési Terv) alapján, az alapul fekvı személyzeti nyilvántartások részeként- egységes nyilvántartásba felfektetésre kerüljön. Koblencz Andrea, a Gubányi Károly Általános Iskola igazgatója: a napirendi ponttal kapcsolatban el kívánja mondani, hogy sajnálatos módon teljes állományban van 4 GYES-en

11 11 lévı tanárnı, akiknek visszatérése esetén nem lesz órája, ezáltal, abban az évben amikor vissza kívánnak térni, fel kell menteni ıket. Jelzi, hogy ezen pedagógusok közül, a legkorábbi pedagógus - várhatóan év szeptember hónapjában tér vissza. Így, ezen helyzetben elıre kívánja jelezni mind a Bizottság, mind a Polgármesteri Hivatal részére ezen problémát. Pintér Erzsébet bizottsági tag: kérdést intéz Koblencz Andrea igazgató asszonyhoz, amelyben arra vár választ, hogy az intézmények összevonásának gyakorlati hasznáról, ennyi idı távlatában tud-e beszámolni? Koblencz Andrea, a Gubányi Károly Általános Iskola igazgatója: válaszolva Pintér Erzsébet képviselı kérdésére, elmondja, hogy a pilisi általános iskola igazgatójaként, nagyon sok munkát igényel, - a telephelyek munkájának, feladatellátásának koordinálása. Elıadja, hogy azonban egyes meglátása szerint meghatározott feladatok, így az év végi munkák azonban összekovácsolják a tantestületet, és annak tagjait. Saját véleménye az, hogy a két fı intézménybe (Kossuth L. u. 30., Széchenyi u. 28.) történı átjárás a pedagógusoknak nagyon sok idıt vesz igénybe, - azonban véleménye szerint, ezen helyzet szakmailag és emberileg még kezelhetı. E helyütt teszi hozzá a Bizottság, valamint a Polgármesteri Hivatal részére, hogy a jövıre nézve meg kellene vizsgálni ezen útvonalra, jogcímre - gépjármő útiköltség támogatás igénylésének lehetıségét, mivel ezen utazásra, igénybevételre vonatkozólag egyetlen kollegája sem kap átalányt. Kéri ezen problémakör átfogó jellegő áttekintését és megvizsgálását, - rövid úton belül. Polgárné Czerjak Judit bizottsági elnök: megköszöni dr. Csiki Gábor jegyzınek, valamint Koblencz Andrea igazgató asszonynak a napirendi pont keretein belül tett hozzászólását, és véleményét. Másodsorban megállapítja, hogy a Bizottság tagjainak további érdemi kérdésük, észrevételük valamint kiegészíteni valójuk a tárgyalandó napirendi ponttal kapcsolatban nem volt. A maga részérıl elfogadva és megértve a Gubányi Károly Általános Iskola igazgatójának a napirendi ponthoz kapcsolódóan szóban tett kiegészítését, egyúttal javasolja a Gubányi Károly Általános Iskola évi bérgazdálkodásának magalapozottsága tárgyában készült belsı ellenıri jelentés, valamint a hozzá kapcsolódóan, az Önkormányzat vezetése által kiadott és az elmúlt napokban hatályba léptetett Intézkedési Tervben foglaltakat, az azt alátámasztó: az elıterjesztés mellékletét képezı határozati javaslatot. Harmadsorban kéri a Bizottság tagjait, hogy aki - a Képviselı-testülettıl átruházott hatáskörben elfogadja az írásban összeállított intézkedési terv anyagát, - az kézfeltartással jelezze. A Kulturális, Oktatási, Sport és Ifjúsági Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi határozatot hozta: A Kulturális, Oktatási, Sport és Ifjúsági Bizottság 87/2010. (VI.17.) számú határozata: 1./ Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Kulturális, Oktatási Sport és Ifjúsági Bizottsága úgy dönt, hogy a Kistérségi Regionális Ellenırzési Központ Kft. (székhely: 1061 Budapest, Jókai tér 7.) által május 19. napján lezárt, a Gubányi Károly Általános Iskola (székhely: 2721 Pilis, Kossuth L. u. 30.) évi bérgazdálkodásának megalapozottsága és a foglalkoztatottak besorolásának vizsgálata tárgyában készített belsı ellenıri jelentésben foglaltak tudomásul veszi, a hiányosságok megszüntetésre vonatkozólag a település polgármestere által kiadott Intézkedési Tervben foglaltakat elfogadja. 2./ A Kulturális, Oktatási Sport és Ifjúsági Bizottsága elnökén keresztül felkéri a

12 12 Polgármesteri Hivatal jegyzıjét, hogy az 1./ pontban foglalt döntésrıl írásban értesítse Koblencz Andreát, a Gubányi Károly Általános Iskola igazgatóját (székhely: 2721 Pilis, Kossuth L. u. 30.) valamint Majláth Konrád Konstantint, a Kistérségi Regionális Ellenırzési Központ Kft. (1061 Budapest Jókai tér 7.) képviselıjét, belsı ellenırzési vezetıt, továbbá Mernyei Erzsébet közoktatási szakértıt. Felelıs:, Polgárné Czerjak Judit, a Bizottság elnöke Határidı: azonnal, Koblencz Andreának, a Gubányi Károly Általános Iskola igazgatójának (székhely: 2721 Pilis, Kossuth L. u. 30.) valamint Majláth Konrád Konstantinnak, a Kistérségi Regionális Ellenırzési Központ Kft. (1061 Budapest Jókai tér 7.) képviselıjének, belsı ellenırzési vezetınek, Mernyei Erzsébet közoktatási szakértınek a döntésrıl történı értesítésre: a döntést követı 15 napon belül. Polgárné Czerjak Judit bizottsági elnök: rátér a nyilvános és rendes ülés 6./ napirendi 6./ Napirendi pont: A Novoszolg Oktatási és Szolgáltató Kft. pedagógia intézet létesítésére irányuló együttmőködési megállapodásának, javaslatának vizsgálata. Közremőködı: Koblencz Andrea, a Gubányi Károly Általános Iskola igazgatója Polgárné Czerjak Judit bizottsági elnök: felkéri dr. Csiki Gábor jegyzıt, hogy ismertesse a tárgyalandó napirendi pontot, az írásbeli anyag kidolgozásának és elıterjesztésének indokait, szempontjait. Dr. Csiki Gábor jegyzı: ismerteti a Bizottság tagjaival, hogy a Novoszolg Kft. a napokban ajánlatot tett Pilis Város Önkormányzata részére, - egyrészrıl Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet székhelyének biztosítására, igénybevételére, Pilis Város Önkormányzata fenntartása és mőködtetése alatt álló intézményben. Jelzi, hogy a NOVOSZOLG Kft. anyagát - az iskola vezetésén túlmenıen, - a Polgármesteri Hivatal vezetése is áttekintette és az együttmőködésre irányuló javaslattal kapcsolatban, az alábbi erısségeket és gyengeségeket állapította meg: 1.) Az együttmőködés részeként javasolt azon szakmai területek, amelyen a NOVOSZOLG Kft. által létrehozott Pedagógiai Intézet mőködne: a) szaktanácsadás, b) igazgatási pedagógiai szolgáltatás, c) pedagógiai tájékoztatás, d) pedagógusok képzése, továbbképzése, e) tehetséggondozást segítı tevékenység, f) pedagógiai értékelés, g) tanulói tájékoztató, tanácsadó szolgálat. 2.) A NOVOSZOLG Kft által az Önkormányzattól és a Gubányi Károly Általános Iskolától igényelt együttmőködési paraméterek: a) az iskola biztosítson helyet az egyes rendezvények megtartásához, b) székhelyként kerüljön az iskola megjelölésre, azzal, hogy a szervezési feladatokat a NOVOSZOLG Kft budapesti telephelye végezné, c) az önkormányzat igazolja a NOVOSZOLG Kft. irányába, hogy az általa fenntartott és mőködtetett általános iskola alkalmas a többletfeladatok befogadására.

13 13 3.) A NOVOSZOLG Kft az Önkormányzat által tett fenti vállalások teljesülése után biztosítja: a) ingyenes részvétel minden önkormányzati intézmény részére, a NOVOSZOLG Kft. szakmai rendezvényein, b) ingyenes, illetve kedvezményes részvétel biztosítása, minden önkormányzati intézmény részére a NOVOSZOLG Kft. által szervezett képzéseken, c) szakmai javaslatok biztosítása és az önkormányzat oktatás szakmai feladatellátásának segítése, d) a településrıl 2-3 tanácsadó beépítése a cég tevékenységébe, mint szakértık, szaktanácsadók, e) az intézményvezetık részére ingyenes segédanyagok biztosítása. 4.) A NOVOSZOLG Kft. írásbeli együttmőködésre irányuló ajánlata nem terjed ki: a) Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet létrehozásának melyek a törvényi, illetve központi jogszabályi feltételei. b) A NOVOSZOLG Kft. miként kívánja budapesti telephellyel (mely metróval, autóbusszal és villamos közlekedéssel jól megközelíthetı) a pilisi székhelyet irányítani, felügyelni. c) A NOVOSZOLG Kft fent vázolt együttmőködési célrendszeren kívül, az alábbi célokat kívánja még elérni: c1) kedvezıbb adózási szabályok (székhely, telephely viszonylatában), c2) azon Uniós pályázatokon való részvétel, amelyeken kizárólag Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézetek indulhatnak, ezáltal a Budapest és Cegléd közötti térség lefedhetıvé válna pályázat kidolgozási és benyújtási szempontból. d) mennyire áll arányban az Önkormányzat vállalása - egy Pilis városában bejelentett székhellyel rendelkezı, de csak névleg Pilisen mőködı Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet- a NOVOSZOLG Kft által ajánlott, esetleges szerzıdéses vállalásokkal Budapesten rendezendı szakmai képzéseken a pilisi pedagógusok ingyenes részvétele. Koblencz Andrea, a Gubányi Károly Általános Iskola igazgatója: közli a Bizottság tagjaival azon véleményét és álláspontját, amely szerint az iskolai intézmény aggályosnak tartja ezen, a felek között tervezett együttmőködési megállapodást, mivel megjegyezni kívánja, hogy a NOVOSZOLG Kft. által, a tárgybani pályázati anyag keretein belül nyújtott oktatás színvonala és tartalmi köre sem volt minden esetben megfelelı, sıt, sok esetben hiányos volt. Polgárné Czerjak Judit bizottsági elnök: megköszöni dr. Csiki Gábor jegyzınek, valamint Koblencz Andrea igazgató asszonynak a napirendi pont keretein belül tett hozzászólásait, az elhangzott kiegészítéseket, és véleményeket. Másodsorban megállapítja, hogy a Bizottság tagjainak kifejezett érdemi kérdésük, észrevételük valamint kiegészíteni valójuk a tárgyalandó napirendi ponttal kapcsolatban nincs. A maga részérıl szintén áttekintve a Novoszolg Oktatási és Szolgáltató Kft.-nek a felek közötti jelenlegi együttmőködés elmélyítésére irányuló javaslatát - nem javasolja a Képviselıtestület számára a Novoszolg Oktatási és Szolgáltató Kft. pedagógia intézet létesítésére irányuló együttmőködési javaslatát (megállapodását), az elıterjesztés mellékletét képezı határozati javaslat elfogadását és Testület általi jóváhagyását, mivel az nem igazán elınyös az Önkormányzat valamint az általános iskolai oktatási intézmény számára (sem oktatásszakmai, sem pénzügyi-gazdálkodási szempontból). Harmadsorban kéri a Bizottság tagjait, hogy aki egyetért az általa szóban is megfogalmazott, írásban is elıterjesztett határozati javaslattal, - a Képviselı-testület irányában, az

14 14 kézfeltartással jelezze. A Kulturális, Oktatási, Sport és Ifjúsági Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi határozatot hozta: A Kulturális, Oktatási, Sport és Ifjúsági Bizottság 88/2010. (VI.17.) számú határozata: Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Kulturális, Oktatási Sport és Ifjúsági Bizottsága nem javasolja a Képviselı-testület részére elfogadásra a Novoszolg Oktatási és Szolgáltató Kft-vel (székhely: 1138 Budapest, Párkány utca 20.) a Novoszolg Oktatási és Szolgáltató Kft. részérıl Pilis Város Önkormányzatával (székhely: 2721 Pilis, Kossuth L. u. 47.) tervezett - a határozati javaslat mellékletét képezı - együtt mőködési megállapodás megkötését. Felelıs: Polgárné Czerjak Judit, a Bizottság elnöke Határidı: azonnal, a polgármester tájékoztatására: a döntést követı 2 napon belül. Polgárné Czerjak Judit bizottsági elnök: rátér a nyilvános és rendes ülés 7./ napirendi 7./ Napirendi pont: Javaslat az Ökotárs Alapítvány által meghirdetett az Év Fája vetélkedın történı részvételre. Polgárné Czerjak Judit bizottsági elnök: felkéri dr. Csiki Gábor jegyzıt, hogy Szabó Márton polgármester távollétében, ismertesse a tárgyalandó napirendi pont kidolgozásának és elıterjesztésének indokait. Dr. Csiki Gábor jegyzı: ezúton tájékoztatja a Bizottság tagjait, hogy az Ökotárs Alapítvány a zöld mozgalom erısítésén keresztül kíván hozzájárulni egy környezettudatos, az úgynevezett nyilvánosság részvételén alapuló demokratikus intézményrendszer és társadalom kialakulásához. Jelzi, hogy az Alapítvány képviselıi, kuratóriuma azokat a pályázatokat várják, amelyben a jelölıinek, példádul egy településnek az adott fa valamilyen okból fontos. Elıadja, hogy a pályázat keretein belül, a jelölésének tartalmaznia kell a fa történetét, a fa pontos helyét, egyéb fontos, környezeti, mőszaki és közérdekő adatokat továbbá, legalább egy fényképet. Szabó Márton polgármester véleménye és álláspontja szerint, az Ikerfenyı lehetne a pályázat lehetséges tárgya - amely Pilis egyik jelképe, és szimbóluma, álláspontja szerint alkalmas lenne a jelölésre. Polgárné Czerjak Judit bizottsági elnök: megköszöni dr. Csiki Gábor jegyzınek a napirendi pont keretein belül tett tájékoztatását. Másodsorban megállapítja, hogy a Bizottság tagjainak kifejezett érdemi kérdésük, észrevételük valamint kiegészíteni valójuk a tárgyalandó napirendi ponttal kapcsolatban nincs. A maga részérıl egyetértve Szabó Márton polgármester javaslatával, indítványozza, hogy az Önkormányzat elsı körben, elvi jelleggel vizsgálja meg az Ökotárs Alapítvány által meghirdetett, az Év Fája vetélkedın történı részvétel lehetıségét, a pályázatra benyújtandó alábbi mővel: Pilis, Iker-fenyı, amelyhez a pályázat keretein belül helyi történet, találkozási pont kapcsolódik, vagy bármilyen más szerepet tölt be a településen élık mindennapiban.

15 15 Kéri a Bizottságot, aki egyetért az elıterjesztés mellékletét képezı határozati javaslattal (a képviselı-testület részérıl átruházott hatáskörben), - az kézfeltartással jelezze. A Kulturális, Oktatási, Sport és Ifjúsági Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi határozatot hozta: A Kulturális, Oktatási, Sport és Ifjúsági Bizottság 89/2010. (VI.17.) számú határozata: 1./ Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének Kulturális, Oktatási Sport és Ifjúsági Bizottsága - a Képviselı-testülettıl kapott átruházott hatáskörben - úgy dönt, hogy Pilis Város Önkormányzata az Öko-társ alapítvány által évben kiírt Év fája elnevezéső pályázaton részt vesz. A pályázatra benyújtandó mő: Pilis, Iker-fenyı, amelyhez a pályázat keretein belül helyi történet, találkozási pont kapcsolódik, vagy bármilyen más szerepet tölt be a településen élık mindennapiban. A pályázat beadásának határideje: július 31. napja. A pályázatnak tartalmaznia kell az alábbiakat: a./ a fa történetét (amely alapulhat mítoszon, legendán, vagy személyes történeten), b./ a fa pontos helyét (település, utca, régió, esetleges gps koordináta megjelölésével), c./ egyéb adatait (fajtáját, magasságát, korát, átmérıjét), d./ egyéb, a fáról készített fényképet, leírást, egyéb digitális adathordozón rögzített felvételt. 2./ A Kulturális, Oktatási Sport és Ifjúsági Bizottsága felkéri elnökén keresztül a polgármestert, bízza meg Reis József nyugalmazott pedagógust (2721 Pilis, Rákóczi u. 18.), Puskásné Illanicz Dóra intézményvezetıt, a Móricz Zsigmond Közösségi Ház (székhely: 2721 Pilis, Dózsa Gy. u. 2.) vezetıjét, továbbá Pogány György intézményvezetıt, a Kármán József Városi Könyvtár (székhely: 2721 Pilis, Kávai u. 1.) vezetıjét, a kutatómunkával egybekötött pályázati anyag összeállításával és elkészítésével. 3./ A Kulturális, Oktatási Sport és Ifjúsági Bizottsága elnökén keresztül felkéri a Polgármesteri Hivatal jegyzıjét, hogy az 1./ pontban foglalt döntésrıl írásban értesítse Reis Józsefet nyugalmazott pedagógust (2721 Pilis, Rákóczi u. 18.), Puskásné Illanicz Dóra intézményvezetıt, a Móricz Zsigmond Közösségi Ház (székhely: 2721 Pilis, Dózsa Gy. u. 2.) vezetıjét, továbbá Pogány György intézményvezetıt, a Kármán József Városi Könyvtár (székhely: 2721 Pilis, Kávai u. 1.) vezetıjét. Felelıs: Polgárné Czerjak Judit, a Bizottság elnöke Határidı: azonnal, a polgármester tájékoztatására: a döntést követı 2 napon belül, Reis Józsefet nyugalmazott pedagógusnak (2721 Pilis, Rákóczi u. 18.), Puskásné Illanicz Dóra intézményvezetınek, a Móricz Zsigmond Közösségi Ház (székhely: 2721 Pilis, Dózsa Gy. u. 2.) vezetıjét, továbbá Pogány György intézményvezetınek, a Kármán József Városi Könyvtár (székhely: 2721 Pilis, Kávai u. 1.) vezetıjének a döntésrıl történı értesítésére: a döntést követı 8 napon belül. Polgárné Czerjak Judit bizottsági elnök: rátér a nyilvános és rendes ülés 8./ napirendi 8./ Napirendi pont: Javaslat a Magyar Mővelıdési Intézet és Képzımővészeti Lektorárusa, a szellemi kulturális örökség elemeinek nyilvántartásba történı vétele tárgyában megküldött

16 16 megkeresésének megtárgyalására. Polgárné Czerjak Judit bizottsági elnök: felkéri dr. Csiki Gábor jegyzıt, hogy Szabó Márton polgármester távollétében, nevében ismertesse a tárgyalandó napirendi pontot, az anyag benyújtásának indokait és szempontjait. Dr. Csiki Gábor jegyzı: ezúton tájékoztatja a Bizottság tagjait, hogy Magyar Mővelıdési Intézet és Képzımővészeti Lektorárusa a napokban azzal kereste meg az önkormányzatokat, hogy idén is folytatódik a szellemi kulturális örökség elemeinek a feltárása. Elıadja, hogy a Lektorátus szakmai álláspontja szerint, ebbe a csoportba tartozik mindazon szokás, ábrázolás, kulturális színhelyek, amelyeket egy közösség a kulturális örökség részeként elismer. Ennek alapján került kiírásra az elıterjesztés mellékletét képezı pályázati felhívás, amelynek keretében a Lektorátus mindazokat a szellemi kulturális örökségnek tekinthetıszóbeli hagyományokat, kifejezési formákat, társadalmi szokásokat, rítusokat várja, amelyet a közösség fontosnak ítél és kívánják szerepeltetni a nemzeti jegyzékben. Polgárné Czerjak Judit bizottsági elnök: megköszöni dr. Csiki Gábor jegyzınek a napirendi pont keretein belül tett tájékoztatását. Másodsorban megállapítja, hogy a Bizottság tagjainak érdemi kérdésük, észrevételük valamint kiegészíteni valójuk a tárgyalandó napirendi ponttal kapcsolatban nincs. A maga részérıl nem igazán bízva ezen pályázat szakmai tartalmában és sikerében javasolja, hogy a Magyar Mővelıdési Intézet és Képzımővészeti Lektorárusa által, a szellemi kulturális örökség elemeinek nyilvántartásba történı vétele tárgyában elıterjesztett pályázat megvalósítását elviekben támogassa, - ezért az elıterjesztés mellékletét képezı határozati javaslatot teszi fel szavazásra és döntéshozatalra. E tekintetben kéri a Kármán József Városi Könyvtár és a Móricz Zsigmond Közösségi Ház vezetıjét, valamint a Polgármesteri Hivatal jegyzıjét, hogy erıteljesen támogassák a tárgybani pályázat összeállítását, megvalósítása sikerességét. Kéri a Bizottság tagjait, hogy aki egyetért, a Polgármesteri Hivatal jegyzıje által elıterjesztett és összeállított határozati javaslattal, - az kézfeltartással jelezze. A Kulturális, Oktatási, Sport és Ifjúsági Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi határozatot hozta: A Kulturális, Oktatási, Sport és Ifjúsági Bizottság 90/2010. (VI.17.) számú határozata: 1./ Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének Kulturális, Oktatási Sport és Ifjúsági Bizottsága - a Képviselı-testülettıl kapott átruházott hatáskörben - úgy dönt, hogy Pilis Város Önkormányzata a Magyar Mővelıdési Intézet és Képzımővészeti Lektorátus (Középmagyaroszági Régió, 2360 Gyál, Kırösi út ) által kiírt Szellemi kulturális örökség megırzése elnevezéső pályázaton részt vesz. A pályázat beadásának határideje:2010. július / A Kulturális, Oktatási Sport és Ifjúsági Bizottsága felkéri elnökén keresztül a polgármestert, hogy a lehetséges pályázati téma, mő összeállításával és elkészítésével bízza meg a Móricz Zsigmond Közösségi Ház, valamint a Kármán József Városi Könyvtár vezetıjét. 3./ A Kulturális, Oktatási Sport és Ifjúsági Bizottsága elnökén keresztül felkéri a polgármesteri Hivatal jegyzıjét, hogy az 1./ pontban foglalt döntésrıl írásban értesítse

17 17 Puskásné Illanicz Dóra intézményvezetıt, a Móricz Zsigmond Közösségi Ház (székhely: 2721 Pilis, Dózsa Gy. u. 2.) vezetıjét, továbbá Pogány György intézményvezetıt, a Kármán József Városi Könyvtár (székhely: 2721 Pilis, Kávai u. 1.) vezetıjét. Felelıs: Polgárné Czerjak Judit, a Bizottság elnöke Határidı: azonnal, a polgármester tájékoztatására: a döntést követı 2 napon belül, Puskásné Illanicz Dóra intézményvezetınek, a Móricz Zsigmond Közösségi Ház (székhely: 2721 Pilis, Dózsa Gy. u. 2.) vezetıjét, továbbá Pogány György intézményvezetınek, a Kármán József Városi Könyvtár (székhely: 2721 Pilis, Kávai u. 1.) vezetıjének a döntésrıl történı értesítésére: a döntést követı 8 napon belül. Polgárné Czerjak Judit bizottsági elnök: rátér a nyilvános és rendes ülés 9./ napirendi 9./ Napirendi pont: Tájékoztató a 2010./2011-es tanévre történı középiskolások beiskoláztatása számának alakulásáról (bizottsági elıterjesztés). Közremőködı: Koblencz Andrea a Gubányi Károly Általános iskola igazgatója Polgárné Czerjak Judit bizottsági elnök: felkéri dr. Csiki Gábor jegyzıt ismertesse a tárgyalandó napirendi pontot, az anyag benyújtásának indokait és körülményeit. Dr. Csiki Gábor jegyzı: maga részérıl indítványozza a Bizottság elnökének, valamint a Bizottságnak, hogy ezen napirendi pont anyagát Koblencz Andreát, a Gubányi Károly Általános Iskola igazgatóját, terjessze be a Bizottság elé. Koblencz Andrea, a Gubányi Károly Általános Iskola igazgatója: tájékoztatja a Bizottság tagjait, hogy a 2010/2011-es tanévre történı középiskolai beiratkozások lezárultak Elıadja, hogy a jelenleg rendelkezésre álló információja szerint, valamennyi tanuló felvételt nyert a Kossuth Lajos úti telephelyrıl, azonban a Széchenyi úti telephelyen 3 tanulót nem vettek fel egyik intézetben se, azaz az ı jogállásuk rendezése szükséges, - amelyre az iskola vezetése megtett a szükséges lépéseket. Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a Kulturális, Oktatási, Sport és Ifjúsági Bizottság meghallgatta és elfogadta Koblencz Andrea, a Gubányi Károly Általános iskola igazgatója által, a 2010./2011. oktatási tanévre történı középiskolai beiskoláztatás(ok) számának alakulásáról szóló, június 16-án kelt írásbeli tájékoztatást, és a hozzá kapcsolódó szóbeli kiegészítést Polgárné Czerjak Judit bizottsági elnök: rátér a nyilvános és rendes ülés 10./ napirendi Jegyzıkönyv rögzíti, hogy 19 óra 10 perckor csatlakozott Szabó Márton polgármester a Kulturális, Oktatási, Sport és Ifjúsági Bizottság június 17-i nyilvános és rendes üléséhez. 10./ Napirendi pont: A Kistérségi Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat nyári gyermekfelügyelete részére, a gyermekjátékok biztosítása iránti kérelem megvitatása (képviselıi indítvány, bizottsági elıterjesztés). Elıterjesztı: Gajdosné Nagy Tímea, a Kistérségi Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai vezetıje

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v amely készült 2010. június 09-én 18 óra 00 percre kitőzött, 18 óra 23 perctıl kezdıdıen a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott, Pilis Város Önkormányzata Képviselıtestületének

Részletesebben

H A T Á R O Z A T O K

H A T Á R O Z A T O K H A T Á R O Z A T O K amely készült a Kulturális, Oktatási, Sport és Kommunikációs Bizottság 2014. január 23.-án 17 óra 20 perces kezdettel, a Pilisi Polgármesteri Hivatal (2721 Pilis, Kossuth Lajos út.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének július 28-án 17 óra 05 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendkívüli ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének július 28-án 17 óra 05 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendkívüli ülésérıl. NYILVÁNOS ÜLÉS ANYAGA! JEGYZİKÖNYV Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. július 28-án 17 óra 05 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: - Szabó Márton

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1 J e g y z ı k ö n y v amely készült 2009. október 19-én 18 óra 00 perckor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, Pilis Város Önkormányzata Kommunikációs, Regionális és Európai Uniós Bizottságának megtartott

Részletesebben

Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a két Bizottság elnöke a bizottságok rendes, együttes, nyílt valamint zárt ülését 17 óra 10 perckor megnyitják.

Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a két Bizottság elnöke a bizottságok rendes, együttes, nyílt valamint zárt ülését 17 óra 10 perckor megnyitják. HATÁROZATOK a Településfejlesztési, Városgazdálkodási és Közbiztonsági Bizottság, valamint a Pénzügyi Bizottság 2012. október 24-én 17 óra 10 perckor kezdettel megkezdett 17 óra 45 percig, majd 19 óra

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Pilis Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. május 18-án 14 óra 15 perckor megtartott nyilvános és rendes ülésérıl. Jelen vannak: Pilis Város Cigány Kisebbségi

Részletesebben

PILIS VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 2721 Pilis Kossuth L. u. 47. Tel.: , fax:

PILIS VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 2721 Pilis Kossuth L. u. 47. Tel.: , fax: PILIS VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 2721 Pilis Kossuth L. u. 47. Tel.: 29-498-142, fax: 29-696-320 E-mail: hivatal@pilis.hu Szám: 1015-5/2012. M E G H Í V Ó Tisztelettel meghívom Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

BIZOTTSÁGI ELİTERJESZTÉS 147/2010. számú elıterjesztés

BIZOTTSÁGI ELİTERJESZTÉS 147/2010. számú elıterjesztés BIZOTTSÁGI ELİTERJESZTÉS 147/2010. számú elıterjesztés A határozati javaslat elfogadásához a Képviselı-testület Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló, többször módosított 7/2006. (IV.14.) sz. önkormányzati

Részletesebben

PILIS VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 2721 Pilis Kossuth L. u. 47. Tel.: , fax: M E G H Í V Ó

PILIS VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 2721 Pilis Kossuth L. u. 47. Tel.: , fax: M E G H Í V Ó PILIS VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 2721 Pilis Kossuth L. u. 47. Tel.: 29-498-142, fax: 29-696-320 E-mail: hivatal@pilis.hu Szám: 1159-20/2011. M E G H Í V Ó Tisztelettel meghívom Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

HATÁROZATOK a Pénzügyi Bizottság augusztus 28-án, 17 óra 05 perckor megtartott nyilvános és rendes valamint zárt ülésérıl.

HATÁROZATOK a Pénzügyi Bizottság augusztus 28-án, 17 óra 05 perckor megtartott nyilvános és rendes valamint zárt ülésérıl. HATÁROZATOK a Pénzügyi Bizottság 2012. augusztus 28-án, 17 óra 05 perckor megtartott nyilvános és rendes valamint zárt ülésérıl. Az Önkormányzat Képviselı-testülete Pénzügyi Bizottsága 2012. augusztus

Részletesebben

4./ Beszámoló Pilis Város Önkormányzata évi Helyi Közfoglalkoztatási Tervének végrehajtásáról.

4./ Beszámoló Pilis Város Önkormányzata évi Helyi Közfoglalkoztatási Tervének végrehajtásáról. HATÁROZATOK amely készült a Településfejlesztési,Városgazdálkodási és Közbiztonsági Bizottság 2012. január 23-án 17 óra 05 perctıl kezdıdıen megtartott nyilvános és rendes valamint zárt ülésérıl. Az Önkormányzat

Részletesebben

308/2011. számú elıterjesztés

308/2011. számú elıterjesztés 308/2011. számú elıterjesztés Az I. sz. vagy II. sz. határozati javaslat elfogadásához a Képviselı-testület Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2011. (IV.04.) sz. önkormányzati rendelet 36.

Részletesebben

1/2011. sz. elıterjesztés

1/2011. sz. elıterjesztés 1/2011. sz. elıterjesztés A határozati javaslat elfogadásához a Képviselı-testület Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló, többször módosított 7/2006. (IV.14.) sz. önkormányzati rendelete 28. (7)

Részletesebben

HATÁROZATOK. Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a két Bizottság elnöke a bizottságok rendes, együttes, nyílt valamint zárt ülését 17 óra 50 perckor megnyitják.

HATÁROZATOK. Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a két Bizottság elnöke a bizottságok rendes, együttes, nyílt valamint zárt ülését 17 óra 50 perckor megnyitják. HATÁROZATOK a Településfejlesztési, Városgazdálkodási és Közbiztonsági Bizottság valamint Pénzügyi Bizottság 2013. május 27-én, 17 óra 50 perctıl kezdıdıen megtartott nyilvános és rendes, valamint zárt

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1 J e g y z ı k ö n y v amely készült 2009. szeptember 14-én 17 óra 10 perctıl kezdıdıen a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, Pilis Város Önkormányzata Kommunikációs, Regionális és Európai Uniós Bizottságának

Részletesebben

A bizottság üléséről igazoltan távol: Malik Mihályné bizottsági tag

A bizottság üléséről igazoltan távol: Malik Mihályné bizottsági tag J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült a Szociális és Egészségügyi Bizottság, valamint az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 2016. május 18-án 17 óra 00 perces kezdettel, a Pilisi Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2012. június 12.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2012. június 12. Ügyszám: 114-28/2012. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl 2012. június 12. Nyirád 2012 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2013. február 14.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2013. február 14. Ügyszám: 289-8/2013. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl 2013. február 14. Nyirád 2013 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének október 08-án 19 óra 00 perc kezdettel megtartott rendkívüli, nyílt ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének október 08-án 19 óra 00 perc kezdettel megtartott rendkívüli, nyílt ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. október 08-án 19 óra 00 perc kezdettel megtartott rendkívüli, nyílt ülésérıl. Jelen vannak: - Szabó Márton polgármester, - dr. Csiki Gábor

Részletesebben

polgármester egyszerő nyílt ülés X Kült. Településrészi Önkormányzat Kult. Okt. Sport és Komm. Bizottság önkormányzati képviselı

polgármester egyszerő nyílt ülés X Kült. Településrészi Önkormányzat Kult. Okt. Sport és Komm. Bizottság önkormányzati képviselı 70/2014. SZ. ELİTERJESZTÉS BORÍTÓLAPJA 1. Elıterjesztı megnevezése, szavazati arány, nyilvánosság (aláírás 1. pont): Elıterjesztı Szavazati arány Nyilvánosság Véleményezı polgármester egyszerő nyílt ülés

Részletesebben

3./ Tájékoztatás az Egészségházban dolgozó közalkalmazottak és vállalkozó orvosok évi szakmai feladatállásáról, működéséről.

3./ Tájékoztatás az Egészségházban dolgozó közalkalmazottak és vállalkozó orvosok évi szakmai feladatállásáról, működéséről. HATÁROZATOK amely készült, a Szociális és Egészségügyi Bizottság 2015. január 21-én (szerda) 17 óra 00 perctől kezdődően, a Pilisi Polgármesteri Hivatal (2721 Pilis, Kossuth Lajos út 47.) tanácstermében

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. június 24-én 16 óra 20 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendes ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. június 24-én 16 óra 20 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendes ülésérıl. NYILVÁNOS ÜLÉS ANYAGA! JEGYZİKÖNYV Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. június 24-én 16 óra 20 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendes ülésérıl. Jelen vannak: - Szabó Márton polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Pilis Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. november 10-én, 15 óra 10 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendes ülésérıl. Jelen vannak: Pilis Város

Részletesebben

Jegyzıkönyv. a Pénzügyi Bizottság március 6-án, 17 óra 15 perctıl kezdıdıen megtartott nyilvános és rendkívüli ezt követıen zárt ülésérıl.

Jegyzıkönyv. a Pénzügyi Bizottság március 6-án, 17 óra 15 perctıl kezdıdıen megtartott nyilvános és rendkívüli ezt követıen zárt ülésérıl. 1 Jegyzıkönyv a Pénzügyi Bizottság 2012. március 6-án, 17 óra 15 perctıl kezdıdıen megtartott nyilvános és rendkívüli ezt követıen zárt ülésérıl. Jelen vannak a Pénzügyi Bizottság részérıl: Varju Zoltán

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Egyéb: - Földesiné Töpper Ilona, a TOPIL Bt. képviseletében, - Tamás Miklós, az OTP Hungaro Projekt képviseletében.

JEGYZİKÖNYV. Egyéb: - Földesiné Töpper Ilona, a TOPIL Bt. képviseletében, - Tamás Miklós, az OTP Hungaro Projekt képviseletében. JEGYZİKÖNYV Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. szeptember 03-án 17 óra 00 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: - Szabó Márton polgármester, - dr.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült 2012. február 16-án 17 óra 05 perctıl kezdıdıen, a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott, Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testülete Kulturális, Oktatási,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Pilis Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. március 20-án 14 óra 00 perckor megtartott nyilvános és rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: Pilis Város Roma

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének június 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének június 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jegyzıkönyv Készült: 2012. június 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen vannak:pálmai József korelnök Csonka József Dr. Pálinkási Csaba Bartók László képviselık Dr. Szabó Attila jegyzı Jegyzıkönyvvezetı:

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének november 28-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének november 28-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/218-31/2011. JEGYZİKÖNYV 2011. november 28-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26. Méreg János alpolgármester,

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS, REGIONÁLIS ÉS EURÓPAI UNIÓS BIZOTTSÁG ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI

KOMMUNIKÁCIÓS, REGIONÁLIS ÉS EURÓPAI UNIÓS BIZOTTSÁG ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI 1 KOMMUNIKÁCIÓS, REGIONÁLIS ÉS EURÓPAI UNIÓS BIZOTTSÁG 2009. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI A Kommunikációs, Regionális és Európai Uniós Bizottság 1/2009. (I.19.) számú A Kommunikációs, Regionális és Európai

Részletesebben

Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról

Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról 4/2009.(I.29.)Kt.sz. Javaslattevı Testület létrehozása Jánoshalma Város Képviselı-testülete a kitüntetı címek alapításáról és adományozásáról szóló 19/2008.

Részletesebben

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat Szám: IV.535-3/2010. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. december 10-én (pénteken) 9 00 órakor a Polgármesteri Hivatal II. emeleti mőszaki tárgyalójában megtartott ü l é s

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült 2009. március 19-én 17.00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, Pilis Város Önkormányzata Kulturális, Oktatási, Sport és Ifjúsági Bizottságának megtartott nyilvános

Részletesebben

15/2011. számú elıterjesztés

15/2011. számú elıterjesztés 15/2011. számú elıterjesztés A határozati javaslat elfogadásához a Képviselı-testület Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló, többször módosított 7/2006. (IV.14.) sz. önkormányzati rendelet 28. (7)

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-4/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. február 3-án 9.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: I.B.1896-12/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Szociális és Egészségügyi

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. június 28-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Halmi

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. július 26-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Tündérkert

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek Közmővelıdési Megállapodás

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2014. szeptember 10 - i nyilvános testületi ülésére a 7. sz. napirendi ponthoz Tárgy: Feladat ellátási szerzıdés

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 1 J E G Y Z İ K Ö N Y V Pilis Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. február 11-én 14.30 órai kezdettel megtartott nyilvános és rendes ülésérıl. Jelen vannak: Pilis Város Szlovák

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: 11-18/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: 2009. június 18-án 17 óra 30 perckor kezdıdı rendkívüli, nyílt ülésérıl. Magyarpolány Polgármesteri Hivatal Tanácsterme Jelen vannak: Polt

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS BELSİ ELLENİRZÉS KÉZIRAT

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS BELSİ ELLENİRZÉS KÉZIRAT V I AD O R O K Ö Z I G A Z G A T Á S F E J L E S Z T É S I T A N Á C S A D Ó É S S Z O L G Á L T A T Ó K F T. 82 30 B A L A T O N F Ü R E D, V A J D A J. U. 3 3. +36 (3 0 ) 55 5-9 09 6 A R O P.PA L Y A

Részletesebben

A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete. Együttmőködési megállapodás. mely létrejött egyrészrıl

A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete. Együttmőködési megállapodás. mely létrejött egyrészrıl A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete Együttmőködési megállapodás mely létrejött egyrészrıl másrészrıl Sajószentpéter Városi Önkormányzat székhely: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. adószám: 15726085-2-05

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/103-21/2013. JEGYZİKÖNYV 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem 8130 Enying, Kossuth u. 26. Pıdör Gyula polgármester,

Részletesebben

(168/2015. sz. előterjesztés)

(168/2015. sz. előterjesztés) H A T Á R O Z A T O K amely készült az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság, valamint a Szociális és Egészségügyi Bizottság 2015. június 24.-én 17 óra 00 perces kezdettel, a Pilisi Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

M E G H Í V Ó. N a p i r e n d : Elıadó: 1./ Helyszíni törvényességi ellenırzés megállapításainak Bózsóné Dr. megtárgyalása (írásbeli)

M E G H Í V Ó. N a p i r e n d : Elıadó: 1./ Helyszíni törvényességi ellenırzés megállapításainak Bózsóné Dr. megtárgyalása (írásbeli) Községi Önkormányzat P o l g á r m e s t e r e Kıtelek, Szabadság út 1. szám M E G H Í V Ó Kıtelek Községi Önkormányzat Képviselıtestülete 2011. január 24-én (hétfı) délután 14 órakor ülést tart, melyre

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének szeptember 15-én 17 óra 00 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendkívüli

JEGYZİKÖNYV Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének szeptember 15-én 17 óra 00 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendkívüli JEGYZİKÖNYV Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. szeptember 15-én 17 óra 00 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: - Mala Ferenc alpolgármester, - dr.

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1 J e g y z ı k ö n y v amely készült 2008. december 09-én 17.00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, Pilis Város Önkormányzata Közbiztonsági és Bőnmegelızési Bizottságának megtartott nyilvános

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült 2007. szeptember 20 -án (csütörtökön) 17 órakor, a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, Pilis Város Önkormányzata Kulturális, Oktatási, Sport és Ifjúsági Bizottságának megtartott

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Pilis Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. szeptember 10-én 15 óra 30 perckor megtartott nyilvános és rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: Pilis Város Cigány

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. június 28-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Kisfaludy

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: 8/2012. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. április 3-án (kedden) 16.00 órai kezdettel a

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU MEGHÍVÓ Dorog Város Képviselı-testületének 2010. április 9-én (péntek)

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV. 110-17/2012. SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA JEGYZİKÖNYV Amely készült Közgyőlése Humán Bizottságának 2012. december 27-én 9 órakor a Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Iktatószám: I.B.1941-13/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Egészségügyi Bizottsága 2010.12.14-én 14 órakor a Polgármesteri Hivatal I. emeleti Házasságkötı termében megtartott nyílt ülésérıl Jelen

Részletesebben

28/2003. (III.12.) sz. önk. h a t á r o z a t

28/2003. (III.12.) sz. önk. h a t á r o z a t 28/2003. (III.12.) sz. önk. h a t á r o z a t az Európai Uniós, Regionális Bizottság elıterjesztése az EU-s Hozományra vonatkozóan c. elıterjesztést zárt ülésen tárgyalja, mivel annak nyilvános ülésen

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült 2009. május 21-én 17.00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, Pilis Város Önkormányzata Kulturális, Oktatási, Sport és Ifjúsági Bizottságának megtartott nyilvános

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 2/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 18-án 15.30 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

Jegyzıkönyv. a Pénzügyi Bizottság 2012.március 27-én, 17 óra 15 perctıl kezdıdıen megtartott nyilvános és rendes ezt követıen zárt ülésérıl.

Jegyzıkönyv. a Pénzügyi Bizottság 2012.március 27-én, 17 óra 15 perctıl kezdıdıen megtartott nyilvános és rendes ezt követıen zárt ülésérıl. 1 Jegyzıkönyv a Pénzügyi Bizottság 2012.március 27-én, 17 óra 15 perctıl kezdıdıen megtartott nyilvános és rendes ezt követıen zárt ülésérıl. Jelen vannak a Pénzügyi Bizottság részérıl: Varju Zoltán elnök,

Részletesebben

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2012. (II. 17.) határozata. a ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRİL

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2012. (II. 17.) határozata. a ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRİL Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/. (II. 17.) határozata a. ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRİL I. A munkaprogramból adódó feladatok: 1.) Nyirád Község Önkormányzatának a költségvetési finanszírozásból

Részletesebben

ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 17-i ülésére VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:

ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 17-i ülésére VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 17-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Gondozási

Részletesebben

Füzesabony Város Képviselı-testületének szeptember 10-i nyilvános ülésén hozott határozatok:

Füzesabony Város Képviselı-testületének szeptember 10-i nyilvános ülésén hozott határozatok: 2008. szeptember 10-i nyilvános ülésén hozott határozatok: 107/2008./IX.10./ határozata Füzesabony Város képviselı testülete az elıterjesztésben foglaltakat megtárgyalta és úgy határozott, hogy az 53/2008

Részletesebben

JEGYZİKÖNY. Igazoltan távol:- Igazolatlanul távol: - Állandó tanácskozási joggal meghívottak: -

JEGYZİKÖNY. Igazoltan távol:- Igazolatlanul távol: - Állandó tanácskozási joggal meghívottak: - JEGYZİKÖNY amely készült Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. november 27-én, a Pilisi Polgármesteri Hivatal (2721 Pilis, Kossuth Lajos út 47.) tanácstermében 17 óra 20 perces kezdettel

Részletesebben

1. Döntés egyes korlátozottan forgalomképes ingatlanok értékesítésre történı kijelölésérıl

1. Döntés egyes korlátozottan forgalomképes ingatlanok értékesítésre történı kijelölésérıl JEGYZİKÖNYV Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Tulajdonosi Bizottsága, Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága, Városstratégiai és Városmarketing Bizottsága valamint Közjóléti Bizottsága

Részletesebben

Elıterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat Minıségirányítási Programjának 2009/2010-es tanévben történı végrehajtásáról

Elıterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat Minıségirányítási Programjának 2009/2010-es tanévben történı végrehajtásáról Elıterjesztı: Dr. Faragó Péter polgármester Készítette: Dr. Guláné Bacsó Krisztina Osztályvezetı Elıterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat Minıségirányítási Programjának 2009/2010-es tanévben történı

Részletesebben

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat Szám: IV.535/2010. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. október 13-án (szerdán) 15 00 órakor a Polgármesteri Hivatal II. emeleti mőszaki tárgyalójában megtartott alakuló ülésérıl.

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v amely készült 2010. szeptember 23-án 16 óra 00 percre kitőzött, 16 óra 20 perctıl kezdıdıen a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott, Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

Távolmaradt: Horváth István polgármester, Halmai Gáborné, Máté Péter, dr. Tóth Csaba Attila képviselık

Távolmaradt: Horváth István polgármester, Halmai Gáborné, Máté Péter, dr. Tóth Csaba Attila képviselık Szám: IV. 170-15/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2011. október 19-én (szerdán) 8 óra 20 perckor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott rendkívüli

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1 J e g y z ı k ö n y v amely készült 2011. május 18-án, 16 óra 48 perc kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott, Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testülete Szociális és Egészségügyi

Részletesebben

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Magyar

Részletesebben

JEGYZİKÖNY. Igazoltan távol: - Gajdosné Nagy Tímea képviselı, - Nagy János képviselı. Igazolatlanul távol: -

JEGYZİKÖNY. Igazoltan távol: - Gajdosné Nagy Tímea képviselı, - Nagy János képviselı. Igazolatlanul távol: - JEGYZİKÖNY amely készült Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. március 11-én, a Pilisi Polgármesteri Hivatal (2721 Pilis, Kossuth Lajos út 47.) tanácstermében 17 óra 15 perces kezdettel

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1 J e g y z ı k ö n y v amely készült 2011. január 19-én, 17 óra 15 perc kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott, Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testülete Szociális és Egészségügyi

Részletesebben

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2011. szeptember 20. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2011. szeptember 20. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl 59/2011. (IX. 20.) CsKTT. 16-5633-4/2011 Tárgy: Csanytelek, Baross Gábor u. 2. sz. alatti ingatlan használatba vétele Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa megtárgyalta Csanytelek, Baross

Részletesebben

Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. október 31-i ülésére

Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. október 31-i ülésére Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. október 31-i ülésére Tárgy: Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV.50-4/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének

Részletesebben

2./ Javaslat Pilis Város Önkormányzata Sportkoncepciójának felülvizsgálatára. Előterjesztő: Simó Gáborné polgármester

2./ Javaslat Pilis Város Önkormányzata Sportkoncepciójának felülvizsgálatára. Előterjesztő: Simó Gáborné polgármester HATÁROZATOK amely készült a Fejlesztési Bizottság 2015. augusztus 24.-én 17 óra 00 perctől kezdődően, a Pilisi Polgármesteri Hivatal tanácstermében (2721, Pilis, Kossuth Lajos út 47.) megtartott nyilvános

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének. 8/2007. (IV.05.) sz. önkormányzati rendelete

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének. 8/2007. (IV.05.) sz. önkormányzati rendelete PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének 8/2007. (IV.05.) sz. önkormányzati rendelete Pilis Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló, a 23/2006.

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE ELİTERJESZTÉS. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE ELİTERJESZTÉS. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE Ügyiratszám: 1-12 / 2014. Sorszám: 5. ELİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2014. december 22-én tartandó ülésére Tárgy:

Részletesebben

SZAJLA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT TERPES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V E február 15.

SZAJLA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT TERPES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V E február 15. 1 SZAJLA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT TERPES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V E 2010. február 15. Határozat száma 1/2010.(II.15.) Tárgy Az intézményi társulásban mőködtetett Mákvirág

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v készült 2008. július 29-én 17 óra 30 perckor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, Pilis Város Önkormányzata Településfejlesztési és Városgazdálkodási Bizottságának, valamint Pénzügyi

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA Ikt. szám: IV. 102-6/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése Jogi és Ügyrendi Bizottságának

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. július 11-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. július 11-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/38-18/2012. JEGYZİKÖNYV 2012. július 11-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterem 8130 Enying, Kossuth u. 26. Pıdör Gyula polgármester,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v amely készült a Kulturális, Oktatási, Sport és Kommunikációs Bizottság, valamint a Szociális és Egészségügyi Bizottság 2014. március 06.-án 17 óra 00 perctıl kezdıdıen, a Pilisi Polgármesteri

Részletesebben

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Ügyrendi és Igazgatási Bizottsága 8200 Veszprém, Óváros tér 9.

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Ügyrendi és Igazgatási Bizottsága 8200 Veszprém, Óváros tér 9. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Ügyrendi és Igazgatási Bizottsága 8200 Veszprém, Óváros tér 9. Szám: KOZP/2137/2/2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV. 75-1/2008. JEGYZİKÖNYV amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése Pénzügyi Bizottságának 2009. február 26-án 7 óra

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/ Fax: 47/

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/ Fax: 47/ Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J A V A S L A T - a Képviselı-testületnek - A Sárospataki Gondozási Központ

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 14.-én megtartott soron kívüli üléséről. Jelen vannak: Tamás Csaba polgármester, Horváth Józsefné és Major Mária

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének szeptember 2-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének szeptember 2-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. szeptember 2-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. február 8-án - pénteken - de. 10,00 órakor megtartott r e n d k í v ü l i ülésérıl. A képviselı-testület rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült 2011. február 17-én 17 óra 20 perctıl kezdıdıen, a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott, Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testülete Kulturális, Oktatási,

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁG ÉVI NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁG ÉVI NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI 1 SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁG 2009. ÉVI NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI A Szociális és Egészségügyi Bizottság 51/2009. (I. 21.) számú határozata: A Szociális és Egészségügyi Bizottság úgy dönt, hogy elfogadja

Részletesebben

A polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 fős testület 6 tagja jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.

A polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 fős testület 6 tagja jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. J e g y z ő k ö n y v Készült: Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. július 26.-án, az önkormányzat házasságkötő termében 10 órai kezdettel megtartott, soron kívüli nyilvános üléséről.

Részletesebben

A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai:

A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai: 2. Tevékenységre, mőködésre vonatkozó adatok Közzétételi egység: Döntéshozatal, ülések A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai: A képviselı-testület döntéshozatalának eljárási szabályait

Részletesebben

NYILVÁNOS ÉS RENDKÍVÜLI ÜLÉS ANYAGA! JEGYZİKÖNYV

NYILVÁNOS ÉS RENDKÍVÜLI ÜLÉS ANYAGA! JEGYZİKÖNYV NYILVÁNOS ÉS RENDKÍVÜLI ÜLÉS ANYAGA! JEGYZİKÖNYV Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. március 13-án 16 óra 20 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak:

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 11/2008. (II.13.) kt. határozat: A 2008. február 13-ai ülés napirendjének elfogadása. 12/2008. (II.13.)

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 4/2012. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozat száma: 39-41. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 39/2012.(IV.10.)

Részletesebben

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának december 17-i ülésére

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának december 17-i ülésére Elıterjesztés sorszáma: 18. Melléklet: 1 db ELİTERJESZTÉS Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2014. december 17-i ülésére Tárgy: Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. nyilvános ülésérıl. 2014. április 17.

JEGYZİKÖNYV. nyilvános ülésérıl. 2014. április 17. Ügyszám: 9-31/2014. JEGYZİKÖNYV nyilvános ülésérıl 2014. április 17. Szıc 2014 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános ülésérıl Szıci Mővelıdési Ház Szıc, Kossuth L. u. 41. Az ülés idıpontja: 2014.

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v lkunbaracs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 4. /2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. június 27-én (szerdán) 15: 00 órakor tartott

Részletesebben