J e g y z ı k ö n y v

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J e g y z ı k ö n y v"

Átírás

1 J e g y z ı k ö n y v készült július 29-én 17 óra 30 perckor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, Pilis Város Önkormányzata Településfejlesztési és Városgazdálkodási Bizottságának, valamint Pénzügyi Bizottságának nyilvános, együttes és rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak a Településfejlesztési és Városgazdálkodási Bizottság részérıl: Greksza János a bizottság elnöke, Nagy János bizottsági tag, Rózsavölgyi László, bizottsági tag, Ginter Gábor bizottsági tag. A bizottsági ülésrıl igazolatlanul távol: -- A bizottsági ülésrıl igazoltan távol: Kerepeszki Mónika bizottsági tag, Spiegl József bizottsági tag, Sztyehlik Sándor bizottsági tag. Jelen vannak a Pénzügyi Bizottság részérıl: Varju Zoltán, a Bizottság elnöke, Molnárné Bártfai Andrea bizottsági tag, Bencze László bizottsági tag, Nagyné Lehoczki Katalin bizottsági tag, Németh István bizottsági tag, Pintér Sándor bizottsági tag, Schäfferné Varga Márta bizottsági tag. A bizottsági ülésrıl igazolatlanul távol: -- A bizottsági ülésrıl igazoltan távol: Várdai Enikı bizottsági tag. Állandó tanácskozási joggal meghívottak: Szabó Márton polgármester, Mala Ferenc alpolgármester, Törökné Nagy Tímea képviselı, Soltész Józsefné, a Gazdálkodási Iroda mb. vezetıje, Balatoni Pál, az Építéshatósági és Mőszaki Iroda vezetıje, Tanyi József könyvvizsgáló. Eseti tanácskozási joggal meghívottak: Becskeházi Ferenc értékesítési igazgató. A jegyzıkönyvet Bálint Nikolett jegyzıkönyvvezetı vezette. A Településfejlesztési és Városgazdálkodási Bizottság, valamint a Pénzügyi Bizottság július 29-én megtartotta együttes, nyilvános és rendkívüli ülését.

2 2 Jegyzıkönyv rögzíti, hogy 17 óra 30 perckor Varju Zoltán bizottsági elnök megállapítja: a 8 fıs Pénzügyi Bizottság tagjai közül 6 fı tag jelen van, a Bizottság határozatképes. Jegyzıkönyv számára rögzíti, hogy Várdai Enikı bizottsági tag az együttes bizottsági ülésrıl igazoltan van távol, míg Nagyné Lehoczki Katalin bizottsági tag késıbbi idıpontra jelezte érkezését. Jegyzıkönyv rögzíti, hogy 17 óra 30 perckor Greksza János bizottsági elnök megállapítja: a 7 fıs Településfejlesztési és Városgazdálkodási Bizottság tagjai közül 4 fı tag jelen van, a Bizottság határozatképes. Jegyzıkönyv számára rögzíti, hogy Kerepeszki Mónika, Sztyehlik Sándor, valamint Spiegl József bizottsági tagok az együttes bizottsági ülésrıl más irányú, halaszthatatlan elfoglaltságukra tekintettel - igazoltan vannak távol. Varju Zoltán, a Pénzügyi Bizottság elnöke indítványozza, hogy az együttes ülés lezárását követıen a Pénzügyi Bizottság ülésének napirendjére vegye fel, az alábbi napirendi pontokat: 1./ Javaslat az Allianz Hungaria Biztosító Zrt. támogatási ajánlatának, feltételének elfogadására. Elıterjesztı: Varju Zoltán, a Pénzügyi Bizottság elnöke A két Bizottság elnökei a bizottságok együttes, nyilvános és rendkívüli ülését 17 óra 30 perckor megnyitják. Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a Településfejlesztési és Városgazdálkodási Bizottság 4 tagja, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, valamint a Pénzügyi Bizottság 6 tagja, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a nyilvános és rendkívüli ülés kezdetén, 17 óra 30 perckor, az együttes bizottsági ülés megnyitását követıen - elfogadta a Bizottságok július 29-i nyilvános és rendkívüli, valamint együttes ülésének kiegészített napirendjét, az alábbiak szerint: Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a Településfejlesztési és Városgazdálkodási Bizottság, valamint a Pénzügyi Bizottság július 29-i nyilvános és rendkívüli együttes ülésének módosított és kiegészített napirendje az alábbi: N y i l v á n o s, é s r e n d k í v ü l i, e g y ü t t e s b i z o t t s á g i ü l é s n a p i r e n d j e : 1.) Az Óvodai beruházással kapcsolatos problémák megvitatása. Elıterjesztı: Szabó Márton polgármester P é n z ü g y i B i z o t t s á g n y i l v á n o s é s r e n d k í v ü l i b i z o t t s á g i ü l é s e n a p i r e n d j e : (folytatólagos) 1.) Javaslat az Allianz Hungaria Biztosító Zrt. támogatási ajánlatának, feltételének elfogadására. Elıterjesztı: Varju Zoltán, a Pénzügyi Bizottság elnöke N y i l v á n o s é s r e n d k í v ü l i, e g y ü t t e s b i z o t t s á g i ü l é s n a p i r e n d j e : ( e g y ü t t e s ü l é s )

3 3 Varju Zoltán a Pénzügyi Bizottság elnöke a két Bizottság nevében - rátér a rendkívüli és nyilvános, valamint együttes bizottsági ülés napirendi pontjának tárgyalására. Jegyzıkönyv rögzíti, hogy Nagyné Lehoczki Katalin pénzügyi bizottsági tag 17 óra 35 perckor a két állandó bizottság együttes ülésére megérkezett. Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a Pénzügyi Bizottság 7 fıvel határozatképes, tovább folytatja a munkáját. 1.) Napirendi pont: Az Óvodai beruházással kapcsolatos problémák megvitatása. Elıterjesztı: Szabó Márton polgármester Jegyzıkönyv rögzíti, hogy Nagyné Lehoczki Katalin pénzügyi bizottsági tag 17 óra 45 perckor kiment a két állandó bizottság együttes ülésezésére szolgáló hivatalos tárgyalóterembıl. A Pénzügyi Bizottság 6 fıvel határozatképes, tovább folytatja a munkáját. Szabó Márton polgármester: sajnálattal tájékoztatja a két Bizottság tagjait arról, hogy a pilisi Rákóczi út Óvoda épületbıvítésére és eszközfejlesztésére kiírt pályázat elıkészítése során az építési tervezı elmondta, az Óvodai Intézmény vizesblokkjának kialakítási költségei nem férnek a pályázat költségeinek kereteibe, így az Önkormányzat - kényszerhelyzetére tekintettel - úgy döntött, hogy a vizesblokk kialakításának költségeit nem tervezi a pályázatba. Ezután az Önkormányzat megkezdte tárgyalásait a kivitelezıkkel az árakat illetıen, miután kiderült amennyiben a vizesblokk költségei betervezésre kerültek volna a pályázatba, az elfogadható és kivitelezhetı lett volna. Elıadja, hogy az Önkormányzat, valamint a Szilasi és Társa Kft. számításai alapján az 5 helyiség teljes rendbetétele nettó Ft-ot jelent az Önkormányzat terhére. Tájékoztatja a két állandó bizottság tagjait arról, hogy nem kizárólag a Szilasi és Társa Kft. ajánlatát vizsgálták a vizesblokkok tekintetében. A tárgyalások során kiderült, néhány cég ugyan kedvezményesebb áron vállalta volna a munkálatokat, azonban célszerően olyan cégnek kell elvégezni a munkát, - amely cég már belsı ismeretekkel rendelkezik az Óvoda Intézmény tervezett munkálatait illetıen. Egyúttal javasolja, hogy az 5 vizesblokk kialakításának költségeit az Önkormányzat évi költségvetése kerete terhére biztosítsa. Rózsavölgyi László bizottsági tag: érdeklıdik azon személy után, aki az Önkormányzat részére rossz információkkal szolgált. Szabó Márton polgármester: válaszában elmondja, az Önkormányzat által foglalkoztatott tervezı szolgált rossz információval a közbeszerzési eljárás elıkészítése során. Németh István bizottsági tag: álláspontja szerint ez a nettó Ft beruházási végösszeg nem olyan nagymértékő, hogy azt ne lehetne valamilyen módon a közbeszerzési eljárás, illetve pályázat költségeibe beilleszteni. Szabó Márton polgármester: elıadja, hogy az Önkormányzat jelen pillanatban már nem változtathat a tervezett pályázaton, illetve hozzá kapcsolódó mőszaki tartalmon. Hozzáteszi, rendkívül bonyodalmas tárgyalások árán sikerült kiharcolni a Szilasi és Társa Kftvel a nettó Ft mértékő beruházási végösszeget. Németh István bizottsági tag: nyomatékkal jelzi, hogy a pályázatban több mint Ft összeg megléte feltételezhetı.

4 4 Szabó Márton polgármester: Németh István bizottsági tag válaszára reagálva elıadja, a pályázatban nem áll az Önkormányzat rendelkezésére kiegészítı forrás, például Polgári Törvénykönyv szerinti - többletmunka vagy pótmunka esetére. Németh István bizottsági tag: nehezményezi, hogy az Önkormányzat, illetve a Polgármesteri Hivatal tudott az Óvodai Intézmény régi vizesblokkjának felújítása, kivitelezése fontosságáról, - mégsem építette bele a tárgyi pályázatba, illetve a közbeszerzési anyagba. Szabó Márton polgármester: ismételve önmagát elmondja, azért nem került beemelésre a vizesblokk kialakítása, - mert a tervezı rossz információkkal látta el az Önkormányzat vezetését, már a pályázat összeállítása alatt. Rózsavölgyi László bizottsági tag: maga részérıl elfogadásra javasolja Szabó Márton polgármester által szóban elıterjesztett határozati javaslatot. Egyúttal elıadja, álláspontja szerint: amennyiben ez a kellemetlen helyzet kialakult, kizárólag ez az egy megoldás lehetséges. Ginter Gábor bizottsági tag: kérdezi Szabó Márton polgármestertıl, hogy miért nem tudtak ennek tényérıl, illetve körülményeirıl a Képviselı-testület, valamint a bizottságok tagjai? Továbbá kérdezi, hogy miért nincs egy ekkora horderejő tárgyalandó napirendi pontnak írásbeli elıterjesztése? Érdeklıdve várja a választ arra vonatkozólag, hogy személy szerint ki volt a tervezı, aki ilyen nehéz helyzet elé állította a települési önkormányzatot. Végezetül javasolja más, egyéb munkálatok költségein való megtakarítást. Szabó Márton polgármester: kéri Balatoni Pált, a Polgármesteri Hivatal Építéshatósági és Mőszaki Iroda mb. vezetıjét, hogy árulja el a tervezı nevét. Balatoni Pál, az Építéshatósági és Mőszaki Iroda mb. vezetıje: válaszában elmondja, Szanyi Lajos tervezı volt az, aki rossz információkkal szolgált az Önkormányzat vezetésének. Molnárné Bártfai Andrea bizottsági tag: álláspontja szerint reális, és egyben elfogadható ár a már említett nettó Ft vállalkozói díj. Maga részérıl nem javasolja külsı kivitelezık alkalmazását az Önkormányzat érdekeire tekintettel, - hiszen azok valószínőleg nem tartották volna magukat a határidıkhöz. Mala Ferenc alpolgármester: jelzi, egyik cég sem szívesen vállal olyan plusz költségeket, amelyek eredetileg nem lettek betervezve. Maga részérıl örömmel veszi tudomásul, hogy a Szilasi és Társa Kft. vállalta a vizesblokk kiépítését. Németh István bizottsági tag: továbbra is hangsúlyozza véleményét, mely szerint a vállalkozóknak olykor vállalniuk kell a kockázatokat annak érdekében, hogy a tervezett elképzelés megvalósulhasson. Szabó Márton polgármester: Németh István bizottsági tag által elmondottakra reagálva elıadja, közbeszerzési eljárás esetén ezen álláspontja és javaslata nem megoldható, mivel a tárgyi beruházás keretein belül a mőszaki tartalom pontosan adott, és rögzített. Álláspontja szerint, azonban így is kedvezı helyzetben tudhatja magát az Önkormányzat.

5 5 Mala Ferenc alpolgármester: felhívja a két, állandó Bizottság tagjainak figyelmét a történtek tanulságának levonására. Sajnálatos módon, jelen helyzetben nincs más választása az Önkormányzatnak, meg kell hoznia a szükséges döntést, döntéseket. Varju Zoltán, a Pénzügyi bizottság elnöke: véleménye szerint a kiinduló árhoz képest a nettó Ft vállalkozói díj, még így is rendkívül kedvezményes. Szabó Márton polgármester: összesítve elıadja, az épület egészének anyagi helyzetét tekintve elmondható, pozitívan áll az Önkormányzat. Javasolja, hogy a két, állandó Bizottságnak: azt tartsák szem elıtt, hogy Pilis Városa nyert egy pályázaton, ahol ugyan némileg növekedett az Önkormányzat kiadása, de még így is megérte a beruházás elıkészítése és eszközlése. Tanyi József könyvvizsgáló: maga részérıl is javasolja a tanulság levonását, és Szabó Márton polgármester által szóban elıterjesztett határozati javaslat bizottságok általi támogatását. Greksza János, a Településfejlesztési és Városgazdálkodási Bizottság elnöke: kéri a bizottság tagjait, aki egyetért Szabó Márton polgármester által szóban elıterjesztett határozati javaslattal, - az kézfeltartással jelezze. Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a Településfejlesztési és Városgazdálkodási Bizottság 3 igen szavazattal, 1 ellenszavazat mellett és tartózkodás nélkül, - Szabó Márton polgármester által szóban elıterjesztett indítványa és javaslata tárgyában - nem, foglalt állást. Varju Zoltán, a Pénzügyi Bizottság elnöke: kéri a bizottság tagjait, aki egyetért Szabó Márton polgármester által szóban elıterjesztett határozati javaslattal, - az kézfeltartással jelezze. A Pénzügyi Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett, az alábbi határozatot hozta: A Pénzügyi Bizottság 182/2008. (VII.29.) számú határozata: 1./ A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselı-testület számára, hogy az Épületbıvítés és eszközfejlesztés a pilisi Rákóczi úti óvodában (KÉ 2646/2008) tárgyú, nyílt közbeszerzési eljárásban az épületbıvítés, felújítás tárgyában az Önkormányzat az 5 vizesblokk kialakítását a Szilasi és Társa Kft.-vel (székhely: 5231 Fegyvernek, Liszt Ferenc út 13/a.) végeztesse el. 2./ A Bizottság indítványozza a Képviselı-testület részére, hogy az 5 vizesblokk kialakításával összefüggı költségeket, azaz nettó Ft-ot, azaz hétmillió forintot az Önkormányzat évi költségvetése kerete terhére biztosítson. 3./ A Bizottság úgy foglal állást, hogy az 5 vizesblokk kialakításával összefüggı munkálatok befejezésének határideje: szeptember 30. napja legyen. 4./ A Bizottság felkéri elnöke útján a polgármestert, hogy az 1./-3. pontban foglalt döntés végrehajtására a szükséges intézkedéseket tegye meg. 5./ A Bizottság felkéri a polgármestert, hogy 1./-3./ pontban foglalt döntésrıl írásban értesítse a Szilasi és Társa Kft. (székhely: 5231 Fegyvernek, Liszt Ferenc út 13/a.). Felelıs: Varju Zoltán, a Bizottság elnöke

6 6 Határidı: azonnal, a polgármester tájékoztatására: a döntést követı 2 napon belül, a Szilasi és Társa Kft. (székhely: 5231 Fegyvernek, Liszt Ferenc út 13/a.) döntésrıl történı értesítésére, a döntést követı 15 napon belül. Jegyzıkönyv rögzíti, hogy Varju Zoltán a Pénzügyi bizottsági elnök a 1.) napirendi pont tárgyalása után 18 óra 00 perkor 5 perc szünetet rendel el. 5 perc szünet. Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a nyilvános és rendkívüli együttes bizottsági ülés lezajlását követıen Greksza János a Településfejlesztési és Városgazdálkodási Bizottság elnöke július 29-i együttes, nyilvános és rendkívüli ülését - 18 óra 00 perckor berekeszti. Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a Pénzügyi Bizottság 18 óra 05 perctıl kezdıdıen tovább folytatja nyilvános és rendkívüli ülését. Jegyzıkönyv rögzíti, hogy Varju Zoltán, a Pénzügyi Bizottság elnöke, valamint Molnárné Bártfai Andrea bizottsági tag távozik a két bizottság ülésezésére szolgáló hivatalos tárgyalóterembıl. A Pénzügyi Bizottság 5 fıvel határozatképes, tovább folytatja a munkáját. Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a Pénzügyi Bizottság nyilvános és rendkívüli ülésének levezetésére Varju Zoltán a Bizottság elnöke Bencze László bizottsági tagot kérte fel. 1.) Napirendi pont: Javaslat az Allianz Hungaria Biztosító Zrt. támogatási ajánlatának, feltételének elfogadására. Elıterjesztı: Varju Zoltán, a Pénzügyi Bizottság elnöke Bencze László bizottsági tag, levezetı elnök: köszönti Becskeházi Ferenc értékesítési igazgatót a Pénzügyi Bizottság ülésén. Kéri, hogy tájékoztassa a Bizottság tagjait az Allianz Hungaria Biztosító Zrt. támogatási ajánlatáról. Becskeházi Ferenc értékesítési igazgató: köszönti a Bizottság tagjait. Szóbeli tájékoztatójában elıadja, hogy az Allianz Hungária Biztosító Zrt. évente egy alkalommal támogatási lehetıséget kínál a települési önkormányzatok, illetve azok fenntartásában és mőködtetésében álló intézmények részére. A támogatás lényege - az adott keretösszeg nagyságát figyelembe véve például kisebb, de veszélyes útkeresztezıdés vagy kanyarodó útszakasz biztonságosabbá tétele érdekében figyelemfelkeltı (villogó sárga lámpa, fényvisszaverı prizmák) kihelyezése, vagy forgalomlassító sáv (ún. fekvı rendır ) kiépítése. Tudomása szerint Pilis Város Önkormányzata egy térfigyelı kamera rendszer kiépítését szeretné megvalósítani, - amely terv a Biztosító Zrt. ajánlatával könnyedén megoldható. A támogatás menete rendkívül egyszerő folyamat: a Biztosító Zrt. elıre biztosítja az Ft összeget, amely összegért cserébe a települési önkormányzatnak csupán annyi a kötelessége, hogy az adott évi költségvetésbıl (3 éven keresztül) évente Ft mértékő összeget elkülönít a Biztosító részére szabad felhasználásra vagy annak kezelésére. A 3 év leteltét követıen a települési önkormányzat a Biztosító által kezelt összeget - hozamokkal növelten visszakapja. A támogatás elınye, hogy a felek árfolyamgarantált állampapírban egyezhetnek meg, amely biztosítja az adott árfolyam meglétét.

7 7 Az Önkormányzat által biztosított évi Ft összeg kezeléséért egy kijelölt személy vállalja a felelısséget, amely személy balesete, esetleges elhalálozása esetén a települési önkormányzat Ft-ot kap. Összefoglalva az imént elhangzottakat, kiegészítésképpen elmondja, a veszteség teljes mértékben kizárható. Bencze László bizottsági tag, levezetı elnök: álláspontja szerint az ötlet, a szándék rendkívül kecsegtetı, a kérdés azonban az, hogy van e a települési önkormányzatnak erre a célra költségvetésbıl kizárólagosan elkülöníthetı forrása. Németh István bizottsági tag: maga részérıl nem ajánlja ezen pénzügyi lehetıség kihasználását, mivel az elkülönített összeget kizárólag mőködési hitelbıl tudná az Önkormányzat megoldani. Tanyi József könyvvizsgáló: kérdezi, hogy a hozam kamatnak minısül-e, azaz levonják-e a 20%-ot? Németh István bizottsági tag: Tanyi József könyvvizsgáló kérdésére reagálva elıadja, természetesen a hozam kamatnak minısül, így a hozam nem olyan nagymértékő. Hangsúlyozza, nem javasolja a támogatás igénybevételét, és az elıterjesztett javaslat Pénzügyi Bizottság általi támogatását. Becskeházi Ferenc értékesítési igazgató: felajánlja, hogy amennyiben az Önkormányzat úgy látja, még az idei év folyamán lát lehetıséget a támogatás igénybevételére, - Biztosítójuk mindenképpen partner ezen a téren. Hozzáteszi, jó néhány települési önkormányzat élt a lehetıséggel, akik nem bánták meg, - a példa kedvéért megemlíti a sülysápi önkormányzatot. Mala Ferenc alpolgármester: kérdezi, elárulható-e, hogy a sülysápi önkormányzat milyen hozamokat ért el? Becskeházi Ferenc értékesítési igazgató: a kérdésre reagálva elıadja, mivel a sülysápi önkormányzat nagyobb összeggel élt a támogatás keretein belül, így a hozam is nagyobb, azonban arányaiban ugyanaz a hozam mértéke, szinte minden esetben. Bencze László bizottsági tag, levezetı elnök: kéri a Bizottság tagjait, hogy aki egyetért az általa, szóban elıterjesztett határozati javaslattal, - az kézfeltartással jelezze. A Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett, az alábbi határozatot hozta: A Pénzügyi Bizottság 183/2008. (VII.29.) számú határozata: 1./ A Pénzügyi Bizottság úgy foglal állást, hogy az Allianz Hungaria Biztosító Zrt. támogatási ajánlatának, feltételeinek elfogadására irányuló határozati javaslatot elutasítja. 2./ A Bizottság felkéri a polgármestert, hogy az 1./ pontban foglalt döntésrıl írásban értesítse Becskeházi Ferenc értékesítési igazgatót. Felelıs: Varju Zoltán bizottsági elnök Határidı: azonnal, a döntésrıl történı értesítésre: a döntést követı 15 napon belül.

8 8 Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a Pénzügyi Bizottság nyilvános és rendkívüli ülését 18 óra 20 perckor berekeszti. K.m.f. Varju Zoltán a Pénzügyi Bizottság elnöke Greksza János Településfejlesztési és Városgazdálkodási Bizottság elnöke Bencze László képviselı levezetı elnök Bálint Nikolett jegyzıkönyvvezetı

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v amely készült 2010. június 09-én 18 óra 00 percre kitőzött, 18 óra 23 perctıl kezdıdıen a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott, Pilis Város Önkormányzata Képviselıtestületének

Részletesebben

Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a két Bizottság elnöke a bizottságok rendes, együttes, nyílt valamint zárt ülését 17 óra 10 perckor megnyitják.

Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a két Bizottság elnöke a bizottságok rendes, együttes, nyílt valamint zárt ülését 17 óra 10 perckor megnyitják. HATÁROZATOK a Településfejlesztési, Városgazdálkodási és Közbiztonsági Bizottság, valamint a Pénzügyi Bizottság 2012. október 24-én 17 óra 10 perckor kezdettel megkezdett 17 óra 45 percig, majd 19 óra

Részletesebben

HATÁROZATOK. Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a két Bizottság elnöke a bizottságok rendes, együttes, nyílt valamint zárt ülését 17 óra 50 perckor megnyitják.

HATÁROZATOK. Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a két Bizottság elnöke a bizottságok rendes, együttes, nyílt valamint zárt ülését 17 óra 50 perckor megnyitják. HATÁROZATOK a Településfejlesztési, Városgazdálkodási és Közbiztonsági Bizottság valamint Pénzügyi Bizottság 2013. május 27-én, 17 óra 50 perctıl kezdıdıen megtartott nyilvános és rendes, valamint zárt

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének október 08-án 19 óra 00 perc kezdettel megtartott rendkívüli, nyílt ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének október 08-án 19 óra 00 perc kezdettel megtartott rendkívüli, nyílt ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. október 08-án 19 óra 00 perc kezdettel megtartott rendkívüli, nyílt ülésérıl. Jelen vannak: - Szabó Márton polgármester, - dr. Csiki Gábor

Részletesebben

H A T Á R O Z A T O K

H A T Á R O Z A T O K H A T Á R O Z A T O K amely készült a Kulturális, Oktatási, Sport és Kommunikációs Bizottság 2014. január 23.-án 17 óra 20 perces kezdettel, a Pilisi Polgármesteri Hivatal (2721 Pilis, Kossuth Lajos út.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének július 28-án 17 óra 05 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendkívüli ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének július 28-án 17 óra 05 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendkívüli ülésérıl. NYILVÁNOS ÜLÉS ANYAGA! JEGYZİKÖNYV Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. július 28-án 17 óra 05 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: - Szabó Márton

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Egyéb: - Földesiné Töpper Ilona, a TOPIL Bt. képviseletében, - Tamás Miklós, az OTP Hungaro Projekt képviseletében.

JEGYZİKÖNYV. Egyéb: - Földesiné Töpper Ilona, a TOPIL Bt. képviseletében, - Tamás Miklós, az OTP Hungaro Projekt képviseletében. JEGYZİKÖNYV Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. szeptember 03-án 17 óra 00 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: - Szabó Márton polgármester, - dr.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Pilis Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. május 18-án 14 óra 15 perckor megtartott nyilvános és rendes ülésérıl. Jelen vannak: Pilis Város Cigány Kisebbségi

Részletesebben

NYILVÁNOS ÉS RENDKÍVÜLI ÜLÉS ANYAGA! JEGYZİKÖNYV

NYILVÁNOS ÉS RENDKÍVÜLI ÜLÉS ANYAGA! JEGYZİKÖNYV NYILVÁNOS ÉS RENDKÍVÜLI ÜLÉS ANYAGA! JEGYZİKÖNYV Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. március 13-án 16 óra 20 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak:

Részletesebben

Jegyzıkönyv. a Pénzügyi Bizottság március 6-án, 17 óra 15 perctıl kezdıdıen megtartott nyilvános és rendkívüli ezt követıen zárt ülésérıl.

Jegyzıkönyv. a Pénzügyi Bizottság március 6-án, 17 óra 15 perctıl kezdıdıen megtartott nyilvános és rendkívüli ezt követıen zárt ülésérıl. 1 Jegyzıkönyv a Pénzügyi Bizottság 2012. március 6-án, 17 óra 15 perctıl kezdıdıen megtartott nyilvános és rendkívüli ezt követıen zárt ülésérıl. Jelen vannak a Pénzügyi Bizottság részérıl: Varju Zoltán

Részletesebben

4./ Beszámoló Pilis Város Önkormányzata évi Helyi Közfoglalkoztatási Tervének végrehajtásáról.

4./ Beszámoló Pilis Város Önkormányzata évi Helyi Közfoglalkoztatási Tervének végrehajtásáról. HATÁROZATOK amely készült a Településfejlesztési,Városgazdálkodási és Közbiztonsági Bizottság 2012. január 23-án 17 óra 05 perctıl kezdıdıen megtartott nyilvános és rendes valamint zárt ülésérıl. Az Önkormányzat

Részletesebben

JEGYZİKÖNY. Igazoltan távol: - Gajdosné Nagy Tímea képviselı, - Nagy János képviselı. Igazolatlanul távol: -

JEGYZİKÖNY. Igazoltan távol: - Gajdosné Nagy Tímea képviselı, - Nagy János képviselı. Igazolatlanul távol: - JEGYZİKÖNY amely készült Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. március 11-én, a Pilisi Polgármesteri Hivatal (2721 Pilis, Kossuth Lajos út 47.) tanácstermében 17 óra 15 perces kezdettel

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének november 28-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének november 28-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/218-31/2011. JEGYZİKÖNYV 2011. november 28-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26. Méreg János alpolgármester,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-4/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. február 3-án 9.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

Jegyzıkönyv. a Pénzügyi Bizottság 2010. március 23-án 16 óra 00perckor megtartott nyilvános és rendes, valamint zárt ülésérıl.

Jegyzıkönyv. a Pénzügyi Bizottság 2010. március 23-án 16 óra 00perckor megtartott nyilvános és rendes, valamint zárt ülésérıl. 1 Jegyzıkönyv a Pénzügyi Bizottság 2010. március 23-án 16 óra 00perckor megtartott nyilvános és rendes, valamint zárt ülésérıl. Jelen vannak a Pénzügyi Bizottság részérıl: Varju Zoltán, a Bizottság elnöke,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. június 24-én 16 óra 20 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendes ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. június 24-én 16 óra 20 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendes ülésérıl. NYILVÁNOS ÜLÉS ANYAGA! JEGYZİKÖNYV Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. június 24-én 16 óra 20 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendes ülésérıl. Jelen vannak: - Szabó Márton polgármester,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2012. június 12.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2012. június 12. Ügyszám: 114-28/2012. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl 2012. június 12. Nyirád 2012 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1 J e g y z ı k ö n y v amely készült 2009. október 19-én 18 óra 00 perckor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, Pilis Város Önkormányzata Kommunikációs, Regionális és Európai Uniós Bizottságának megtartott

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 11/2008. (II.13.) kt. határozat: A 2008. február 13-ai ülés napirendjének elfogadása. 12/2008. (II.13.)

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2013. február 14.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2013. február 14. Ügyszám: 289-8/2013. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl 2013. február 14. Nyirád 2013 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község

Részletesebben

28/2003. (III.12.) sz. önk. h a t á r o z a t

28/2003. (III.12.) sz. önk. h a t á r o z a t 28/2003. (III.12.) sz. önk. h a t á r o z a t az Európai Uniós, Regionális Bizottság elıterjesztése az EU-s Hozományra vonatkozóan c. elıterjesztést zárt ülésen tárgyalja, mivel annak nyilvános ülésen

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének június 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének június 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jegyzıkönyv Készült: 2012. június 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen vannak:pálmai József korelnök Csonka József Dr. Pálinkási Csaba Bartók László képviselık Dr. Szabó Attila jegyzı Jegyzıkönyvvezetı:

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 18. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 18. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 18. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 151/2007./XII.28./.kt.határozat: 152/2007./XII.28./kt.határozat: 153/2007./XII.28./kt.határozat: 154/2007./XII.28./kt.határozat:

Részletesebben

3./ Tájékoztatás az Egészségházban dolgozó közalkalmazottak és vállalkozó orvosok évi szakmai feladatállásáról, működéséről.

3./ Tájékoztatás az Egészségházban dolgozó közalkalmazottak és vállalkozó orvosok évi szakmai feladatállásáról, működéséről. HATÁROZATOK amely készült, a Szociális és Egészségügyi Bizottság 2015. január 21-én (szerda) 17 óra 00 perctől kezdődően, a Pilisi Polgármesteri Hivatal (2721 Pilis, Kossuth Lajos út 47.) tanácstermében

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének január 16-án 20 óra 40 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV. Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének január 16-án 20 óra 40 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendkívüli ülésérıl NYILVÁNOS ÜLÉS ANYAGA! JEGYZİKÖNYV Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. január 16-án 20 óra 40 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendkívüli ülésérıl Jelen vannak: - Szabó Márton

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. nyilvános ülésérıl. 2014. április 17.

JEGYZİKÖNYV. nyilvános ülésérıl. 2014. április 17. Ügyszám: 9-31/2014. JEGYZİKÖNYV nyilvános ülésérıl 2014. április 17. Szıc 2014 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános ülésérıl Szıci Mővelıdési Ház Szıc, Kossuth L. u. 41. Az ülés idıpontja: 2014.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 2/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 18-án 15.30 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat Szám: IV.535-3/2010. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. december 10-én (pénteken) 9 00 órakor a Polgármesteri Hivatal II. emeleti mőszaki tárgyalójában megtartott ü l é s

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1 J e g y z ı k ö n y v amely készült 2012. február 6-án, 17 óra 25 perc kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott, Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testülete Szociális és Egészségügyi

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V BÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 8443 Bánd, Petıfi u. 60. Tel/fax: 88/504-131 E-mail: polgarme@vnet.hu Szám: 48/2/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: ülésén, 2009. február 9-én /hétfı/ 17

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1 J e g y z ı k ö n y v amely készült 2009. március 16-án 17.00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, Pilis Város Önkormányzata Kommunikációs, Regionális és Európai Uniós Bizottságának megtartott

Részletesebben

A Településfejlesztési, Városgazdálkodási és Közbiztonsági Bizottság szeptember 24- én 17 óra 15 perckor megtartotta zárt ülését.

A Településfejlesztési, Városgazdálkodási és Közbiztonsági Bizottság szeptember 24- én 17 óra 15 perckor megtartotta zárt ülését. 1 Jegyzıkönyv a Településfejlesztési,Városgazdálkodási és Közbiztonsági Bizottság 2012. szeptember 24-én 18 óra 45 perckor megtartott nyilvános és rendes valamint zárt ülésérıl. A Településfejlesztési,

Részletesebben

(168/2015. sz. előterjesztés)

(168/2015. sz. előterjesztés) H A T Á R O Z A T O K amely készült az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság, valamint a Szociális és Egészségügyi Bizottság 2015. június 24.-én 17 óra 00 perces kezdettel, a Pilisi Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1 J e g y z ı k ö n y v amely készült 2008. december 09-én 17.00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, Pilis Város Önkormányzata Közbiztonsági és Bőnmegelızési Bizottságának megtartott nyilvános

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-23/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. december 27-én 8.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

JEGYZİKÖNY. Igazoltan távol:- Igazolatlanul távol: - Állandó tanácskozási joggal meghívottak: -

JEGYZİKÖNY. Igazoltan távol:- Igazolatlanul távol: - Állandó tanácskozási joggal meghívottak: - JEGYZİKÖNY amely készült Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. november 27-én, a Pilisi Polgármesteri Hivatal (2721 Pilis, Kossuth Lajos út 47.) tanácstermében 17 óra 20 perces kezdettel

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült 2006. március 9-én, 15 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, Pilis Város Önkormányzata Gazdasági Bizottságának és Településfejlesztési, Építési, Mezıgazdasági és

Részletesebben

Halmay György bizottsági elnök

Halmay György bizottsági elnök V e s z p r é m M e g y e i J o g ú V á r o s Önkormányzata Közgyőlésének Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottsága J e g y z ı k ö n y v Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012. JÚNIUS 27-ÉN TARTOTT

JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012. JÚNIUS 27-ÉN TARTOTT 1 Alap Község Önkormányzata 7011 Alap, Dózsa György utca 31. 25/221-102, 25/220-370 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012. JÚNIUS 27-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Pilis Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. március 20-án 14 óra 00 perckor megtartott nyilvános és rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: Pilis Város Roma

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános, rendkívüli ülésérıl december 2.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános, rendkívüli ülésérıl december 2. Ügyszám: 15-147/2010. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános, rendkívüli ülésérıl 2010. december 2. Nyirád 2010 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község Önkormányzata

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános, rendkívüli ülésérıl október 11.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános, rendkívüli ülésérıl október 11. Ügyszám: 9-146/2012. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános, rendkívüli ülésérıl 2012. október 11. Nyirád 2012 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község Önkormányzata

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Páty Község Önkormányzata Pénzügyi, Településfejlesztési, Ügyrendi és Környezetvédelmi Bizottságának 2010. november 22-én (hétfın) 16.00 órai kezdettel megtartott ülésérıl 1 Az ülés

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Jelen vannak: Kenéz István polgármester. Szentesné Szekér Piroska képviselı. Csöröncsics Zoltán

JEGYZİKÖNYV. Jelen vannak: Kenéz István polgármester. Szentesné Szekér Piroska képviselı. Csöröncsics Zoltán 1 JEGYZİKÖNYV Készült: Balatonlelle Város Képviselı-testületének 2012. szeptember 10-i rendkívüli nyílt ülésérıl, amelyet a Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Irodájában tartottak. Jelen vannak: Kenéz

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1 J e g y z ı k ö n y v amely készült 2009. szeptember 14-én 17 óra 10 perctıl kezdıdıen a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, Pilis Város Önkormányzata Kommunikációs, Regionális és Európai Uniós Bizottságának

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV. 110-17/2012. SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA JEGYZİKÖNYV Amely készült Közgyőlése Humán Bizottságának 2012. december 27-én 9 órakor a Polgármesteri

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV.50-4/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-12/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. július 10-én 14.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

1. Döntés egyes korlátozottan forgalomképes ingatlanok értékesítésre történı kijelölésérıl

1. Döntés egyes korlátozottan forgalomképes ingatlanok értékesítésre történı kijelölésérıl JEGYZİKÖNYV Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Tulajdonosi Bizottsága, Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága, Városstratégiai és Városmarketing Bizottsága valamint Közjóléti Bizottsága

Részletesebben

Rendkívüli Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. február 08.

Rendkívüli Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. február 08. Lajosmizse Város Önkormányzata Iktsz: I/394/4/2013. Rendkívüli Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. február 08. Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 21/2013. (II. 08.) ÖH. Nyilatkozat A

Részletesebben

A bizottság üléséről igazoltan távol: Malik Mihályné bizottsági tag

A bizottság üléséről igazoltan távol: Malik Mihályné bizottsági tag J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült a Szociális és Egészségügyi Bizottság, valamint az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 2016. május 18-án 17 óra 00 perces kezdettel, a Pilisi Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

2./ Javaslat Pilis Város Önkormányzata Sportkoncepciójának felülvizsgálatára. Előterjesztő: Simó Gáborné polgármester

2./ Javaslat Pilis Város Önkormányzata Sportkoncepciójának felülvizsgálatára. Előterjesztő: Simó Gáborné polgármester HATÁROZATOK amely készült a Fejlesztési Bizottság 2015. augusztus 24.-én 17 óra 00 perctől kezdődően, a Pilisi Polgármesteri Hivatal tanácstermében (2721, Pilis, Kossuth Lajos út 47.) megtartott nyilvános

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. július 10-én 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Pilis Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. november 10-én, 15 óra 10 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendes ülésérıl. Jelen vannak: Pilis Város

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 4/2012. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozat száma: 39-41. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 39/2012.(IV.10.)

Részletesebben

SZAJLA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT TERPES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V E február 15.

SZAJLA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT TERPES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V E február 15. 1 SZAJLA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT TERPES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V E 2010. február 15. Határozat száma 1/2010.(II.15.) Tárgy Az intézményi társulásban mőködtetett Mákvirág

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Dóc Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. október 10-én megtartott rendkívüli nyílt ülésérıl T a r t a l o m j e g y z é k Dóc Községi Önkormányzat Képviselı-testületének

Részletesebben

HATÁROZATOK a Pénzügyi Bizottság augusztus 28-án, 17 óra 05 perckor megtartott nyilvános és rendes valamint zárt ülésérıl.

HATÁROZATOK a Pénzügyi Bizottság augusztus 28-án, 17 óra 05 perckor megtartott nyilvános és rendes valamint zárt ülésérıl. HATÁROZATOK a Pénzügyi Bizottság 2012. augusztus 28-án, 17 óra 05 perckor megtartott nyilvános és rendes valamint zárt ülésérıl. Az Önkormányzat Képviselı-testülete Pénzügyi Bizottsága 2012. augusztus

Részletesebben

PILIS VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 2721 Pilis Kossuth L. u. 47. Tel.: , fax:

PILIS VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 2721 Pilis Kossuth L. u. 47. Tel.: , fax: PILIS VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 2721 Pilis Kossuth L. u. 47. Tel.: 29-498-142, fax: 29-696-320 E-mail: hivatal@pilis.hu Szám: 1015-5/2012. M E G H Í V Ó Tisztelettel meghívom Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1 J e g y z ı k ö n y v amely készült 2010. március 22-én módosított határnapon - 15 óra 30 perckor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, Pilis Város Önkormányzata Kommunikációs, Regionális és Európai

Részletesebben

A bizottsági ülésrıl igazoltan távol: A bizottsági ülésrıl igazolatlanul távol:--

A bizottsági ülésrıl igazoltan távol: A bizottsági ülésrıl igazolatlanul távol:-- J e g y z ı k ö n y v amely készült, a Szociális és Egészségügyi Bizottság 2014. augusztus 25-én 16 óra 10 perctıl kezdıdıen, a Pilisi Polgármesteri Hivatal (2721 Pilis, Kossuth Lajos út 47.) tanácstermében

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének szeptember 15-én 17 óra 00 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendkívüli

JEGYZİKÖNYV Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének szeptember 15-én 17 óra 00 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendkívüli JEGYZİKÖNYV Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. szeptember 15-én 17 óra 00 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: - Mala Ferenc alpolgármester, - dr.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Pilis Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2003. november 26-án 16 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésérıl Jelen vannak: - Csikós János polgármester - Tóth

Részletesebben

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat Szám: IV.535/2010. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. október 13-án (szerdán) 15 00 órakor a Polgármesteri Hivatal II. emeleti mőszaki tárgyalójában megtartott alakuló ülésérıl.

Részletesebben

Az Ügyrendi és Sport Bizottság ülésérıl készült jegyzıkönyv október 24.

Az Ügyrendi és Sport Bizottság ülésérıl készült jegyzıkönyv október 24. Lajosmizse Város Önkormányzat Ügyrendi és Sport Bizottsága I/1209/33/2012. Az Ügyrendi és Sport Bizottság ülésérıl készült jegyzıkönyv 2012. október 24. Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 24/2012.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2008. november 10-én (hétfın) 08 órai kezdettel megtartott rendkívüli Képviselı-testületi ülésérıl Készült: Páty Község Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. április 24.-én 17 óra 00 perc kezdettel a Pilisi Polgármesteri Hivatal (2721 Pilis, Kossuth Lajos út 47.) tanácstermében megtartott

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének március 28-án 17 óra 17 perces kezdettel megtartott nyilvános és rendes ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének március 28-án 17 óra 17 perces kezdettel megtartott nyilvános és rendes ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. március 28-án 17 óra 17 perces kezdettel megtartott nyilvános és rendes ülésérıl. Jelen vannak: - Szabó Márton polgármester, - Mala Ferenc

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1 J e g y z ı k ö n y v amely készült 2012. szeptember 19-én, 17 óra 30 perc kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott, Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testülete Szociális és Egészségügyi

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 1 J E G Y Z İ K Ö N Y V Pilis Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. február 11-én 14.30 órai kezdettel megtartott nyilvános és rendes ülésérıl. Jelen vannak: Pilis Város Szlovák

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: 8/2012. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. április 3-án (kedden) 16.00 órai kezdettel a

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közjóléti Bizottságának 53/2012. (V. 7.) határozata a napirend elfogadásáról

JEGYZİKÖNYV. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közjóléti Bizottságának 53/2012. (V. 7.) határozata a napirend elfogadásáról JEGYZİKÖNYV Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Közjóléti Bizottsága 2012. május 7-én 13,30 órakor megtartott rendkívüli, nyilvános ülésérıl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 14. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 14. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 14. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 118/2007. (X.31.) kt. határozat: A 2007. október 31-ei ülés napirendjének elfogadása. 119/2007. (X.31.)

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kıtelek Községi Önkormányzat Képviselıtestülete 2011. július 14-én megtartott ülésérıl. Jelen vannak: Lovász Tibor polgármester, Hornyák Zsolt alpolgármester, Agócs Miklós,

Részletesebben

Pilis, március 23. Szabó Márton polgármester

Pilis, március 23. Szabó Márton polgármester 80/2012. számú elıterjesztés A határozati javaslat elfogadásához a Képviselı-testület Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló, többször módosított 16/2011. (IV.04.) sz. önkormányzati rendelet 36. (3)

Részletesebben

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve március 08. rendkívüli ülés

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve március 08. rendkívüli ülés Felsılajos Község Önkormányzata II/33/6/2013. Képviselı-testületi ülés könyve 2013. március 08. rendkívüli ülés Az ülésen hozott rendelet száma és tárgya: Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

1/2011. sz. elıterjesztés

1/2011. sz. elıterjesztés 1/2011. sz. elıterjesztés A határozati javaslat elfogadásához a Képviselı-testület Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló, többször módosított 7/2006. (IV.14.) sz. önkormányzati rendelete 28. (7)

Részletesebben

Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76.

Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. JEGYZİKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012. ÁPRILIS 23-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRİL Jegyzıkönyv Dunabogdány

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Pilis Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. szeptember 10-én 15 óra 30 perckor megtartott nyilvános és rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: Pilis Város Cigány

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v amely készült a Kulturális, Oktatási, Sport és Kommunikációs Bizottság, valamint a Szociális és Egészségügyi Bizottság 2014. március 06.-án 17 óra 00 perctıl kezdıdıen, a Pilisi Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Iktatószám: I.B.1915-12/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Szociális és Egészségügyi Bizottsága 2010.10.25-én 14.00 órakor a Polgármesteri Hivatal I. emeleti

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kıtelek Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. április 15-én megtartott ülésérıl az önkormányzat Kıtelek, Szabadság út 1. szám alatti tanácstermében. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának dísztermében 2015. október 8-án 16:34 perckor kezdődő képviselő-testületi üléséről Jelen lévő képviselők: Bata

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS MEZİGAZDASÁGI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS MEZİGAZDASÁGI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS MEZİGAZDASÁGI BIZOTTSÁGA Iktatószám: III. /2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Közgyőlése Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottságának

Részletesebben

M E G H Í V Ó november 9. (kedd) napjára órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó november 9. (kedd) napjára órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (4) bekezdése alapján

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: sz. a 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 9. sz. JEGYZİKÖNYV 2010. március 17.én megtartott ülésérıl. Az ülés helye: Tanácskozó-terme, 3045. Bér, Petıfi út 32. Készült: Bér: 2010

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 54/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Marcalgergelyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 12-én 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Nemesszalók,

Részletesebben

308/2011. számú elıterjesztés

308/2011. számú elıterjesztés 308/2011. számú elıterjesztés Az I. sz. vagy II. sz. határozati javaslat elfogadásához a Képviselı-testület Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2011. (IV.04.) sz. önkormányzati rendelet 36.

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. július 11-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. július 11-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/38-18/2012. JEGYZİKÖNYV 2012. július 11-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterem 8130 Enying, Kossuth u. 26. Pıdör Gyula polgármester,

Részletesebben

Jegyzıkönyv. a Pénzügyi Bizottság március 26.-án 17 óra 00 perckor megtartott nyilvános és rendes, valamint zárt ülésérıl.

Jegyzıkönyv. a Pénzügyi Bizottság március 26.-án 17 óra 00 perckor megtartott nyilvános és rendes, valamint zárt ülésérıl. Jegyzıkönyv a Pénzügyi Bizottság 2008. március 26.-án 17 óra 00 perckor megtartott nyilvános és rendes, valamint zárt ülésérıl. Jelen vannak a Pénzügyi Bizottság részérıl: Varju Zoltán, a Bizottság elnöke,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Kisgörbő Község Önkormányzat Képviselő-testületének március 30-án megtartott üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Kisgörbő Község Önkormányzat Képviselő-testületének március 30-án megtartott üléséről Iktatószám: 235-5/2009. J e g y z ő k ö n y v Kisgörbő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 30-án megtartott üléséről Határozatok: 2 db Kisgörbő Községi Önkormányzat Polgármesterétől

Részletesebben

J E GY Z İ KÖ NY V. Készült: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal III. számú tárgyaló 2010. március 16-án 14 30 perc

J E GY Z İ KÖ NY V. Készült: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal III. számú tárgyaló 2010. március 16-án 14 30 perc J E GY Z İ KÖ NY V Készült: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal III. számú tárgyaló 2010. március 16-án 14 30 perc Jelen vannak: Hirka Tamás, a bizottság elnöke Vrbovszki Viktor, a bizottság

Részletesebben

BIZOTTSÁGI ELİTERJESZTÉS 147/2010. számú elıterjesztés

BIZOTTSÁGI ELİTERJESZTÉS 147/2010. számú elıterjesztés BIZOTTSÁGI ELİTERJESZTÉS 147/2010. számú elıterjesztés A határozati javaslat elfogadásához a Képviselı-testület Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló, többször módosított 7/2006. (IV.14.) sz. önkormányzati

Részletesebben

o k t ó b e r á n. m e g t a r t o t t r e n d k í v ü l i n y i l v á n o s ü l é s é r ő l

o k t ó b e r á n. m e g t a r t o t t r e n d k í v ü l i n y i l v á n o s ü l é s é r ő l Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7044 Nagydorog Kossuth L. u. 81. Tel.: 75/ 532-019, Fax: 332-047 e-mail: nagydorogonk@axelero.net J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A G Y D O R O G N A G

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselı-testülete

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselı-testülete Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2010. augusztus 11-én tartott rendkívüli ülésének jegyzıkönyve Az ülésen hozott rendelet száma Tárgya - - Az ülésen hozott határozat száma Tárgya

Részletesebben

HATÁROZATOK a Közbiztonsági és Bőnmegelızési Bizottság április 20-án 17 óra 00 perckor megtartott nyilvános és rendes valamint zárt ülésérıl.

HATÁROZATOK a Közbiztonsági és Bőnmegelızési Bizottság április 20-án 17 óra 00 perckor megtartott nyilvános és rendes valamint zárt ülésérıl. 1 HATÁROZATOK a Közbiztonsági és Bőnmegelızési Bizottság 2010. április 20-án 17 óra 00 perckor megtartott nyilvános és rendes valamint zárt ülésérıl. A Közbiztonsági és Bőnmegelızési Bizottság 2010. április

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2014. május 27-én megtartott soron következı ülésérıl Jelen vannak: Berecz Pál képviselı Dr. Árva-Lóky Zsófia képviselı

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Meghívottak: Molnárné Tarman Renáta jegyző Miklós Imréné jegyzőkönyvvezető

JEGYZŐKÖNYV. Meghívottak: Molnárné Tarman Renáta jegyző Miklós Imréné jegyzőkönyvvezető Iktatószám: 571-3/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 22. napján 12:30 órakor, a Polgármesteri Hivatalban (8123 Soponya, Petőfi S. u. 32.) tartott,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. ÁPRILIS 18-ÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI

JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. ÁPRILIS 18-ÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI Alap Község Önkormányzata 7011 Alap, Dózsa György utca 31. 25/221-102, 25/220-370 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. ÁPRILIS 18-ÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI

Részletesebben

2013. évi. 2. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2013. január 31-én megtartott rendkívüli ülésérıl készült

2013. évi. 2. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2013. január 31-én megtartott rendkívüli ülésérıl készült 2013. évi 2. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 31-én megtartott rendkívüli ülésérıl készült J E G Y Z İ K Ö NYV T Á R GY MUTATÓ Határozat/Rendelet száma Határozat/Rendelet

Részletesebben