Rendkívüli Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve február 08.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Rendkívüli Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. február 08."

Átírás

1 Lajosmizse Város Önkormányzata Iktsz: I/394/4/2013. Rendkívüli Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve február 08. Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 21/2013. (II. 08.) ÖH. Nyilatkozat A lajosmizsei Egészségház épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva címő pályázattal kapcsolatban felmerült költségrıl 22/2013. (II. 08.) ÖH. A lajosmizsei Egészségház épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva címő pályázat önerejének biztosítása 23/2013. (II. 08.) ÖH. A lajosmizsei Egészségház épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva címő pályázat önerejének megpályázása EU Önerı Alapból 24/2013. (II. 08.) ÖH. Hozzájárulás adása pályázat benyújtásához

2 JEGYZİKÖNYV Készült: A Képviselı-testület február 8-án, órakor a Városháza Dísztermében megtartott rendkívüli Képviselı-testületi ülésérıl. Jelen vannak: Basky András polgármester, Apró Ferenc, Koller Dániel, Keresztes Ferenc, Kollár László, Orbán Antal, Baranyi-Rostás Rodrigó, Belusz László képviselık. dr. Adonyi Lajos alpolgármester, Józsáné dr. Kiss Irén, Sebık Márta, Péli Szilveszter képviselık bejelentéssel vannak távol a mai ülésrıl. A Képviselı-testület létszáma összesen 8 fı. Tanácskozási joggal meghívottak: Muhariné Mayer Piroska aljegyzı Egyéb meghívottak: Horváth Sándor pályázati referens Szilágyi Ödön csoportvezetı Jegyzıkönyvvezetı: Terenyi Helga Basky András polgármester: Tisztelettel köszöntök mindenkit a mai rendkívüli testületi ülésünkön. dr. Adonyi Lajos alpolgármester, Józsáné dr. Kiss Irén, Sebık Márta, Péli Szilveszter képviselık elıre jelezték, hogy nem tudnak részt venni a mai ülésünkön. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület határozatképes, 8 fı képviselı jelen van. A meghívóban 2 napirendi pont szerepel, kérdezem, hogy van-e még valakinek más napirendi pont tárgyalására javaslata? Amennyiben nincs, aki egyetért a napirendi pontokkal, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 8 igen szavazattal ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el: Napirend Elıterjesztı A KEOP-5.5.0/B számú pályázati konstrukcióra benyújtandó A lajosmizsei Egészségház épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva címő pályázattal kapcsolatos döntések Hozzájárulás adása pályázat benyújtásához Basky András polgármester Basky András polgármester 2

3 1. Napirendi pont A KEOP-5.5.0/B számú pályázati konstrukcióra benyújtandó A lajosmizsei Egészségház épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva címő pályázattal kapcsolatos döntések Elıadó: Basky András polgármester Basky András polgármester: Az elmúlt alkalommal beszéltünk már arról, hogy csatolni kell a tervezıi nyilatkozatot, és ha ez nincs ott, akkor nem tudunk pályázni. Ilyen volt a Városháza is, itt az épület tervezıje nem adta meg az engedélyét, hogy az épületre napelemek kerüljenek. Az Egészségháznál elıször úgy tőnt, hogy a szellemi termékét fenntartja, végül az egyeztetések odáig jutottak, hogy az épület külsı megjelenéséhez úgy járul hozzá, hogy ha a téglaburkolat 50 %-a megmarad. Mivel a szerzıi jogok hosszú idın keresztül fennállnak, és ragaszkodik hozzá, hogy a külsı megjelenés ne változzon, így nem tudunk mit tenni, ezt önerıbıl kell finanszírozni, mivel a pályázat ezt nem támogatja. A II. határozat-tervezetnél a számokat így ki kellett cserélnünk, az össz költség Ft lesz, ebbıl az elszámolható költség Ft, a projekt keretében igényelt támogatás összege: bruttó Ft. Ezen kívül döntenünk kell arról, hogy vállaljuk az önrészt, mely 17 millió forint körül lesz. Ezt a évi költségvetésünkben is biztosítani kell. A költségvetési rendelet-tervezetünk a mai napon kerül kiküldésre a képviselık részére, és ott az látszik majd, hogy ez az összeg hitelre lett beállítva. Az épület 1989-ben került átadásra, a vezetékeket, kazánt így is-úgy is hamarosan cserélnünk kell, és akkor már jobb lenne, ennek a pályázatnak a keretein belül. Az 5. oldalon található egy nyilatkozat, amit ha elfogad a Képviselı-testület, akkor alá tudom írni a nyilatkozatot. Ezeket a számokat most reggel 8 óra elıtt kaptuk nem sokkal, nagyon szoros határidıkkel kell dolgoznunk. Van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatban? Kollár László MG elnök, képviselı: Nem lesz sok ez a hitelvállalás? Basky András polgármester: Bízom benne, hogy nem, hiszen nem milliárdos hiteleket vállalunk be. Egy 20 milliós hitel egy közel 2 milliárdos költségvetéshez képest elenyészı. Ezeknek a pályázatoknak mind energiacsökkentı hatása van, így elıbb-utóbb megtérülnek. Az óvodánál is, ha nem pályázat keretében, akkor is a kazánt ki kell cserélnünk, úgy ahogyan az Egészségháznál is. Kollár László MG elnök, képviselı: Véleményem szerint kellene egy kört futnunk azzal kapcsolatban, hogy nem-e támogatná valamilyen szinten az állam az önerıt, hiszen arról volt szó, hogy segítik azokat a településeket, amelyeknek nem volt adóssága. Basky András polgármester: Tudomásom szerint még a kormány nem mondta ki, hogy hogyan kívánja támogatni ezeket a településeket, de utána járunk. Azt gondolom, hogy ez a 20 millió hitel nem veszélyezteti az önkormányzat mőködését. Belusz László ÜSB elnök, képviselı: Tavaly is bevállaltuk az iskolának a hitel lehetıségét, itt is vissza fog térülni a beruházás költsége, de bízzunk abban, hogy úgy, mint az iskolánál, itt sem lesz hitel végül. Csak egy kérdés. Sikerül-e ma benyújtani a pályázatot, mert úgy tudom, ma van a végsı határidı? Basky András polgármester: 11-éig lehet benyújtani, folyamatosan változnak a határidık. Orbán Antal képviselı: Folyószámla hitel terhére megy? Basky András polgármester: Nem, rendes hitel. A folyószámlahitel egy likvidhitel, ami a mőködésre használható, amíg nem folynak be az adókból a pénzek. Azt gondolom, hogy ha kell, hitelbıl is meg kell valósítanunk az ilyen energiatakarékos pályázatokat. Van-e még valakinek kérdése, véleménye, javaslata? Amennyiben nincs, akkor kérem, aki egyetért az I. határozat-tervezettel, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 8 igen szavazattal, - tartózkodás, ellenszavazat nem volt- az alábbi határozatot hozta: 3

4 21/2013. (II. 08.) ÖH. Nyilatkozat A lajosmizsei Egészségház épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva címő pályázattal kapcsolatban felmerült költségrıl 1.)Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy A lajosmizsei Egészségház épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva címő pályázat nyertessége esetén a megvalósításához kapcsolódó, a pályázatban nem elszámolható bruttó forint költséget a évi költségvetésének terhére biztosítja annak érdekében, hogy a projekt megvalósulhasson. 2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az elıterjesztés mellékletét képzı nyilatkozatot kiállítsa, aláírja a pályázati dokumentáció elkészítéséhez. Határidı: február 8. Basky András polgármester: Most az elıterjesztés II. határozat-tervezetét szavaztatom, tehát a projekt összes költsége Ft, ebbıl az elszámolható költség Ft, a projekt keretében igényelt támogatás összege: bruttó Ft. Van-e még valakinek kérdése, véleménye, javaslata? Amennyiben nincs, akkor kérem, aki egyetért a határozat-tervezettel, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 8 igen szavazattal, - tartózkodás, ellenszavazat nem volt- az alábbi határozatot hozta: 22/2013. (II. 08.) ÖH. A lajosmizsei Egészségház épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva címő pályázat önerejének biztosítása 1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a 15/2013. (I. 31.) önkormányzati határozat 2.) pontja az alábbiak szerint módosul és a döntés meghozatalával egyidejőleg a 15/2013. (I. 31.) önkormányzati határozat 2.) pontja hatályát veszti: 2.) A projekt összes költsége bruttó FT. A projekt elszámolható költsége bruttó Ft. A projekt keretében igényelt támogatás összege: bruttó Ft. 2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a 15/2013. (I. 3.) önkormányzati határozat 3.) pontja az alábbiak szerint módosul és a döntés meghozatalával egyidejőleg a 15/2013. (I. 31.) önkormányzati határozat 3.) pontja hatályát veszti: 3.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete vállalja, hogy a KEOP-5.5.0/B azonosító számú pályázati konstrukcióra benyújtandó A lajosmizsei Egészségház épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva címő pályázat megvalósításához szükséges önrészt, bruttó forintot a évi költségvetésében elkülönít. Határidı: február 8. 4

5 Basky András polgármester: Most az elıterjesztés III. határozat-tervezetét szavaztatom, melyben arról döntünk, hogy az EU Önerı Alapra is pályázunk. Van-e még valakinek kérdése, véleménye, javaslata? Amennyiben nincs, akkor kérem, aki egyetért a határozat-tervezettel, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 8 igen szavazattal, - tartózkodás, ellenszavazat nem volt- az alábbi határozatot hozta: 23/2013. (II. 08.) ÖH. A lajosmizsei Egészségház épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva címő pályázat önerejének megpályázása EU Önerı Alapból Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az EU Önerı Alap felhasználására a A lajosmizsei Egészségház épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva címő pályázat esetében vissza nem térítendı önerı-támogatási formára nyújtson be pályázatot. Határidı: február Napirendi pont Hozzájárulás adása pályázat benyújtásához Elıadó: Basky András polgármester Basky András polgármester: A tőzoltóság megkeresett minket, hogy nekik is lehetıségük van egy energetikai pályázatra, és mivel ez egy önkormányzat tulajdonában lévı ingatlan, így szükségük van a hozzájárulásunkra. Nem kérnek semmilyen pénzbeli támogatást, tehát ez költséggel nem jár számunkra. Koller Dániel képviselı: Csak annyit szeretnék kérni, hogy a határozatban kérem javítsuk a nevet, Lajosmizsei Önkormányzati Tőzoltó Parancsnokságra, mert tévesen lett írva. Itt is a beadási határidı végén járunk, bízunk benn, hogy sikeres lesz. Úgy lesz kiépítve, hogy rosszul nem járnánk vele biztosan. Basky András polgármester: Köszönjük szépen, akkor a nevet kérem javítsuk. Van-e még valakinek kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatban? Amennyiben nincs, akkor kérem, aki egyetért a határozat-tervezettel, a név javításával együtt, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselıtestület 8 igen szavazattal, - tartózkodás, ellenszavazat nem volt- az alábbi határozatot hozta: 24/2013. (II. 08.) ÖH. Hozzájárulás adása pályázat benyújtásához 1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete hozzájárul a Lajosmizsei Önkormányzati Tőzoltó Parancsnokság által - a KEOP /A azonosító számú, a Helyi hı, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal címő pályázati kiírásra - történı pályázat benyújtásához. 5

6 2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármester az elıterjesztés mellékletében szereplı hozzájáruló nyilatkozat aláírására. 3.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhívja a Lajosmizsei Önkormányzati Tőzoltó Parancsnokság elnökének figyelmét, hogy a KEOP /A azonosító számú, a Helyi hı, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal címő pályázati kiírásra benyújtott pályázat nyertessége esetén sem a megvalósítás, sem a fenntartási idıszaka alatt az Önkormányzat vonatkozásában nem járhat kiadással. Határidı: február 08. Basky András polgármester Mivel több napirendi pontunk nincs, megköszönöm a jelenlevık részvételét, mai ülésünket ezennel berekesztem órakor. K.mf. Basky András sk. polgármester Muhariné Mayer Piroska sk. aljegyzı 6

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. május 23. 72/2013. (V. 23.) ÖH. Sportcsarnok felújításával kapcsolatos döntés

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. május 23. 72/2013. (V. 23.) ÖH. Sportcsarnok felújításával kapcsolatos döntés Lajosmizse Város Önkormányzata Iktsz: I/394/11/213. Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 213. május 23. Az ülésen hozott rendelet és határozatok száma és tárgya: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-23/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. december 27-én 8.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. február 14-i ülésére

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. február 14-i ülésére Elıterjesztés 5. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. február 14-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye intézményvezetıi

Részletesebben

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. november 21.

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. november 21. Lajosmizse Város Önkormányzata Iktsz: I/394/23/2013. Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. november 21. Az ülésen hozott rendelet és határozatok száma és tárgya: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzat Mezıgazdasági Bizottságának ülésérıl készült jegyzıkönyv 2008. szeptember 10.

Lajosmizse Város Önkormányzat Mezıgazdasági Bizottságának ülésérıl készült jegyzıkönyv 2008. szeptember 10. Lajosmizse Város Önkormányzat Mezıgazdasági Bizottsága I/6-34/2008. Lajosmizse Város Önkormányzat Mezıgazdasági Bizottságának ülésérıl készült jegyzıkönyv 2008. szeptember 10. Az ülésen hozott határozatok

Részletesebben

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. február 23. a vásárokról és piacokról szóló 4/2005. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. február 23. a vásárokról és piacokról szóló 4/2005. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. február 23. Az ülésen hozott rendelet, és határozatok száma és tárgya: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2/2011.(

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 8-án megtartott soros ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 8-án megtartott soros ülésén. 14/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 8-án megtartott soros ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat Házasságkötő terme

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2008. november 28-án megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2008. november 28-án megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 15/2008. JEGYZİKÖNYV a bizottság 2008. november 28-án megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 65 TARTALOMJEGYZÉK 65/2008.(XI.28.)

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 24-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 24-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/38-25/2012. JEGYZİKÖNYV 2012. október 24-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterem 8130 Enying, Kossuth u. 26. Pıdör Gyula polgármester,

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Bizottsága ülésérıl készült jegyzıkönyv 2010. november 16.

Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Bizottsága ülésérıl készült jegyzıkönyv 2010. november 16. Lajosmizse Város Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága I/3/37/2010. Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Bizottsága ülésérıl készült jegyzıkönyv 2010. november 16. Az ülésen hozott határozatok

Részletesebben

A Mezıgazdasági és Gazdaságfejlesztési Bizottság ülésérıl készült jegyzıkönyv 2011. április 11.

A Mezıgazdasági és Gazdaságfejlesztési Bizottság ülésérıl készült jegyzıkönyv 2011. április 11. Lajosmizse Város Önkormányzat Mezıgazdasági és Gazdaságfejlesztési Bizottsága I/1021/13/2011. A Mezıgazdasági és Gazdaságfejlesztési Bizottság ülésérıl készült jegyzıkönyv 2011. április 11. Az ülésen hozott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. május 28. napján megtartott rendkívüli, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Határozat szám 98/2015.(V.28.) 99/2015.(V.28.) Megnevezése Napirendi

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve Határozatok: 43/2012. (III. 29.) 44/2012. (III. 29.) 45/2012. (III. 29.) 46/2012.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án megtartott soron kívüli ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án megtartott soron kívüli ülésén. 7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án megtartott soron kívüli ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat Házasságkötő

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Letenye Város Képviselő-testületének 2013. február 8-án 14,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozótermében tartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

109/2010. (XII. 14.) PTK hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének./2010. (.) önkormányzati rendelete Lajosmizse

109/2010. (XII. 14.) PTK hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének./2010. (.) önkormányzati rendelete Lajosmizse Lajosmizse Város Önkormányzat Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottsága Ikt. sz: I/3/43/2010. Lajosmizse Város Önkormányzat Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottságának ülésérıl

Részletesebben

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen.

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (8700

Részletesebben

Felsılajos Község Önkormányzata II/33/25/2013. J e g y z ı k ö n y v Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013.

Felsılajos Község Önkormányzata II/33/25/2013. J e g y z ı k ö n y v Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. Felsılajos Község Önkormányzata II/33/25/2013. J e g y z ı k ö n y v Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. december 16-án megtartott közmeghallgatással egybekötött Képviselı-testületi

Részletesebben

A képviselı-testületi ülés napirendjének elfogadása

A képviselı-testületi ülés napirendjének elfogadása Iktatószám: 1000/6/2009. Királyhegyes Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. március 26. napján délután 16.00 órakor tartott soros, nyílt -testületi ülésének J E G Y Z İ K Ö N Y V E Határozatok:

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzat Művelődési és Oktatási Bizottságának üléséről készült jegyzőkönyv 2009. május 11.

Lajosmizse Város Önkormányzat Művelődési és Oktatási Bizottságának üléséről készült jegyzőkönyv 2009. május 11. Lajosmizse Város Önkormányzat Művelődési és Oktatási Bizottsága I/2-18/2009. Lajosmizse Város Önkormányzat Művelődési és Oktatási Bizottságának üléséről készült jegyzőkönyv 2009. május 11. Az ülésen hozott

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Kocsis Györgyné bizottság tagja Nagyszabóné Borbély Ella bizottság tagja

JEGYZİKÖNYV. Kocsis Györgyné bizottság tagja Nagyszabóné Borbély Ella bizottság tagja JEGYZİKÖNYV Készült: A Mővelıdési és Oktatási Bizottság 2008. október 6-án, du: 13.00 órakor a Városháza Dísztermében megtartott bizottsági ülésérıl Jelen vannak: Nagy Erzsébet bizottság tagja Kocsis Györgyné

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. június 15-én 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozóterme Jelen vannak:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Baks Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. szeptember 16. napján megtartott rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Baks Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. szeptember 16. napján megtartott rendkívüli üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Baks Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. szeptember 16. napján megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Búza Zsolt polgármester Lépné Soós Anita képviselő, alpolgármester

Részletesebben

J e g y zıkönyv. Távol maradt: Dr. Kostyálné Dr. Kovács Klára, Sümegi József képviselı (összesen: 2 fı)

J e g y zıkönyv. Távol maradt: Dr. Kostyálné Dr. Kovács Klára, Sümegi József képviselı (összesen: 2 fı) BÁTASZÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testülete Szám: 1076-8/2011./TT. J e g y zıkönyv Készült: Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. április 28-án 16.45 órakor a Városháza Millenniumi

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2010. június 30-án 9 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-5/2013. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. március 26-án 14.00 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. február 15-én 16.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. február 15-én 16.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérıl. Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 5663 Medgyesbodzás, Széchenyi u. 38. Telefon 68/425-000 Fax: 68/526-331 3/2010 JEGYZİKÖNYV Készült: Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem. Kopcsek Tamás és Mikó Lászlóné képviselők.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem. Kopcsek Tamás és Mikó Lászlóné képviselők. 7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 15-én 14.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.hu 7950/2008. Készült: J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános ülésérıl. 2012. október 30.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános ülésérıl. 2012. október 30. Ügyszám: 9-160/2012. JEGYZİKÖNYV nyilvános ülésérıl 2012. október 30. Nyirád 2012 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános ülésérıl Nyirád-Szıc Községek Körjegyzısége Nyirád, Szabadság u. 3. Az

Részletesebben