J e g y z ı k ö n y v

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J e g y z ı k ö n y v"

Átírás

1 1 J e g y z ı k ö n y v amely készült szeptember 19-én, 17 óra 30 perc kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott, Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testülete Szociális és Egészségügyi Bizottsága szeptember 19-i nyilvános és rendes valamint zárt ülésérıl. Jelen vannak a Bizottság részérıl: Bencze László a Bizottság elnöke, Sztyehlik Sándor bizottsági tag, Nagy János bizottsági tag, dr. Tája Eleonóra bizottsági tag, Gaál Erika bizottsági tag. A bizottsági ülésrıl igazoltan távol:-- A bizottsági ülésrıl igazolatlanul távol: -- Állandó tanácskozási joggal meghívottak: Szabó Márton polgármester, dr. Lovász László jegyzı, dr. Kiss Tamás aljegyzı, Jenei Ivett, a Szociális és Gyámügyi Iroda vezetıje. Eseti tanácskozási joggal meghívottak: dr. Zloch Márta fogorvos, dr. Tímár István a TIMDENT Bt. vezetıje, Tomán Mónika egészségügyi menedzser, Halkó Szabó Gabriella laborasszisztens jelölt, Gajdos Istvánné védını, Molnár Erika védını. Egyéb:-- A jegyzıkönyvet Tóthné Menkó Zsuzsa köztisztviselı vezette és készítette el. Jegyzıkönyv számára Bencze László, a Bizottság elnöke rögzíti, hogy az 5 tagú Bizottság 17 óra 00 perckor 5 fı tag jelenlétével határozatképes. Bencze László bizottsági elnök a bizottsági ülést megnyitja, és ismerteti a tervezett napirendi pontokat. Bencze László bizottsági elnök indítványozza, hogy a Bizottság mai nyilvános és rendes ülése napirendjére vegye fel az alábbi napirendi pontot: 4./ Javaslat a évi Idısek Napjával (2012. október 1.) összefüggı egyszeri kiadások fedezetére.

2 Bencze László bizottsági elnök indítványozza, hogy a mai zárt ülés napirendjére vegye fel az alábbi napirendi pontot: 2./ Javaslat a laborasszisztensi álláshely betöltésére. (Zárt ülésen tárgyalandó az Ötv. 12. (4) bekezdés a/ pontja alapján!) Bencze László bizottsági elnök összefoglaló jelleggel - indítványozza, hogy a Képviselıtestület Szociális és Egészségügyi Bizottsága szeptember 19-i nyilvános és rendes, valamint zárt ülése napirendjét az alábbi sorrend szerint tárgyalja meg: Z á r t b i z o t t s á g i ü l é s n a p i r e n d j e : 1./ Javaslat Dr. Rugonfalvi Kiss Csaba fogszakorvos fogorvosi mőködési jog átruházása tárgyában megkötött elıszerzıdés jóváhagyására, valamint az új szolgáltatóval a TIMDENT Bt-vel elszerzıdés megkötésére. (Zárt ülésen tárgyalandó az Ötv. 12. (4) bekezdés a/ pontja alapján!) (214/2012.) 2./ Javaslat a laborasszisztensi álláshely betöltésére. (Zárt ülésen tárgyalandó az Ötv. 12. (4) bekezdés a/ pontja alapján!) 3./ E g y e b e k. N y i l v á n o s b i z o t t s á g i ü l é s n a p i r e n d j e : 1./ Javaslat a védınıi szolgáltatás nyújtásához szükséges szakmai feltételek megtárgyalására 2./ Javaslat Pilis Város Önkormányzatának az Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló /2012. ( ) sz. önkormányzati rendelete módosításáról szóló /2012. ( ) sz. önkormányzati rendelet elfogadására és megalkotására. 3./ Javaslat a Pest Megyei Kormányhivatal Pilis Város Önkormányzatának a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 46/2011.(XII.19.) sz. önkormányzati rendeletével kapcsolatosan tett törvényességi felhívás megvizsgálására. Elıterjesztı: dr. Kiss Tamás aljegyzı 4./ Javaslat a évi Idısek Napjával (2012. október 1.) összefüggı egyszeri kiadások fedezetére. 5./ E g y e b e k. Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a Szociális és Egészségügyi Bizottság Bencze László, a Bizottság elnöke indítványára, a Bizottság jelenlévı 5 tagja által - 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a Szociális és Egészségügyi Bizottság 2012.szeptember hó 19-i nyilvános és rendes, illetve zárt ülése napirendjét elfogadta, amely az alábbi: 2

3 Z á r t b i z o t t s á g i ü l é s n a p i r e n d j e : 1./ Javaslat Dr. Rugonfalvi Kiss Csaba fogszakorvos fogorvosi mőködési jog átruházása tárgyában megkötött elıszerzıdés jóváhagyására, valamint az új szolgáltatóval a TIMDENT Bt-vel elszerzıdés megkötésére. (Zárt ülésen tárgyalandó az Ötv. 12. (4) bekezdés a/ pontja alapján!) 2./ Javaslat a laborasszisztensi álláshely betöltésére. (Zárt ülésen tárgyalandó az Ötv. 12. (4) bekezdés a/ pontja alapján!) 3./ E g y e b e k. N y i l v á n o s b i z o t t s á g i ü l é s n a p i r e n d j e : 1./ Javaslat a védınıi szolgáltatás nyújtásához szükséges szakmai feltételek megtárgyalására 2./ Javaslat Pilis Város Önkormányzatának az Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló /2012. ( ) sz. önkormányzati rendelete módosításáról szóló /2012. ( ) sz. önkormányzati rendelet elfogadására és megalkotására. 3./ Javaslat a Pest Megyei Kormányhivatal Pilis Város Önkormányzatának a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 46/2011.(XII.19.) sz. önkormányzati rendeletével kapcsolatosan tett törvényességi felhívás megvizsgálására. Elıterjesztı: dr. Kiss Tamás aljegyzı 4./ Javaslat a évi Idısek Napjával (2012. október 1.) összefüggı egyszeri kiadások fedezetére. 5./ E g y e b e k. Jegyzıkönyv rögzíti, hogy Bencze László a bizottság elnöke a napirendi pontok elfogadását követıen 17 óta 10 perckor zárt ülést rendel el. Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a Szociális és Egészségügyi Bizottság zárt ülését követıen 17 óra 30 perctıl nyílt ülésen folytatja tovább a munkáját, feladat ellátását. A Szociális és Egészségügyi Bizottság szeptember hó 19-i nyilvános és rendes bizottsági ülése: Bencze László bizottsági elnök rátér a Bizottság nyilvános és rendes ülése 1./ napirendi pontjának megtárgyalására. 1./ Napirendi pont: Javaslat a védınıi szolgáltatás nyújtásához szükséges szakmai feltételek megtárgyalására 3

4 Bencze László bizottsági elnök: felkéri Szabó Márton polgármestert, hogy ismertesse a tárgyalandó napirendi pontot, az írásbeli anyag kidolgozásának és összeállításának indokait, és szempontjait. Szabó Márton polgármester: a napirendi ponttal kapcsolatban elmondja, hogy beadványt nyújtottak be a védınık amiben azokat a kéréseket adták elı amelyek a munkafeltételek javítását teszik lehetıvé. Javasolja a Bizottság részére, hogy hallgassák meg a védınıket és azután tanácskozzák meg a javaslatokat. Molnár Erika védını: a napirendi ponttal kapcsolatban elmondja, hogy a beadvány amit eljuttattak a Polgármesteri Hivatalhoz kitőnik, hogy nagyon leterheltek és lényegesen nagyobb a körzetek mint korábban volt. El kívánja mondani, hogy nagyon sokat dolgoznak és ha csak kis plusz juttatásokkal is de segíteni tudják a munkájukat akkor kéri, hogy tegyék meg. Nagyon szeretik a gyerekeket és igen nehéz körülmények között dolgoznak. Megállapítható, hogy igen jelentısen megemelkedett a külterületen született csecsemık száma. Továbbá a várandós anyák 47 % a városban a külterületen lakik. A külterületen biciklivel közlekedik ı maga azonban a vezetı védını a saját gépjármővét veszi igénybe mivel már idısebb korban van. Gajdos Istvánné védını: elmondja, hogy olyan területekre kell kijárnia ami nagyon messze van és nem tud oda biciklivel közlekedni. Molnár Erika védını: szeretné felhívni a figyelmet arra, hogy a szolgálati telefon, amit használnak nélkülözhetetlen a számukra mert a külterületen sehol sincsen csengı és csak a telefonon keresztül tudnak értekezni. Sok esetben elıfordul, hogy ha valami gondjuk van, akkor csak megcsörgetik a telefont és nekik kell vissza hívni a szülıket így nekik a védınıknek jelentıs költségük adódik. Éppen ezért úgy gondolja, hogy a telefonhasználat Ft-ra történı kiterjesztése nagyban segítené a munkájukat. Elmondja továbbá, hogy neki még köpenye és papucsa sincsen, pedig egy tanácsadáson bármi elıfordulhat és jó lenne, ha le tudná cserélni a ruháját. Nagyon szeretne védıruhát, esetlegesen esıkabátot is kérni, hiszen kerékpárral közlekednek, és ha esik az esı akkor nincs ami megvédje a ruháját. Úgy gondolja, hogy ezek nagyon prózai dolgok, de nagyban elısegítené a munkájukat. Tájékoztatásul el kívánja mondani, hogy abban az esetben, amikor a dőlıkben végzik a látogatásokat akkor külön ruhatáruk van hiszen ott olyan körülmények vannak, hogy másik ruhát igényel. Ezt is a saját ruhatárukból oldják meg. A jelenleg üres állás, ha meghirdetésre kerül nagy gondok lesznek hiszen, csak kettı számítógépük van, adatot pedig szolgáltatni kell. Továbbá a helyettesítés is nagyon nagy gondot jelent, nagyon sokat dolgoznak. Gajdos Istvánné védını: a benyújtott adatokból megállapítható, hogy igen nagyszámú minden egyes körzet, jelentıs mértékben megemelkedett a szám. Molnár Erika védını:a körzetlétszámmal kapcsolatban elmondja, hogy ha 100 vagy az alatti a gondozottak létszáma az fél körzet, ha fı közötti a szám az egy körzet, ha akkor másfél körzetnek számít. Itt a városban valamennyi körzet másfélnek számít. Megállapítható, hogy így négy és fél körzetet látnak el ketten. 4

5 Toman Mónika egészségügyi menedzser: el kívánja mondani, hogy Molnár Erika védını próbaidıs volt, amikor is nincs munkaruha, ezért nem kapott. dr. Lovász László jegyzı: az elhangzottakkal kapcsolatban elmondja, hogy a Bizottság jól szemléltetve látja az anyagot. Aljegyzı úrral közösen elkészítették az összegszerő kimutatást, amelybıl minden lényeges adat megállapítható. Megköszöni a védınık jelenlétét és tájékoztatásként közli, hogy a Bizottság meg fogja vitatni a beadványban rögzítetteket. Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a védınık elhagyják a Szociális és Egészségügyi Bizottság üléséül szolgáló hivatalos termet. Szabó Márton polgármester: az elhangzottakkal kapcsolatban elmondja, hogy rendkívül nehéz körülmények között dolgoznak, mivel az eddig kiírt védınıi pályázatok eredménytelenek voltak éppen ezért valószínősíthetı, hogy ha a meglévıkkel bármi történne, nagyon nehéz lenne pótolni. Tehát úgy gondolja, hogy amire lehetısége van az Önkormányzatnak azt meg kell adni, fıleg úgy, hogy már egy apróbb gesztusnak is olyan értéke van, hogy kellemesebben dolgoznak, hiszen meg vannak becsülve. Bencze László bizottsági elnök: úgy gondolja, hogy a lehetıségekhez képest amennyire csak lehet támogatni kell a védınıket. A minimumnak gondolja, hogy a telefondíjukat minimum 5000 Ft-ra kellene emelni, a munkaruha biztosítását is alapvetésnek tartja. Szabó Márton polgármester: javasolja a Bizottság részére, hogy az igénylistát vizsgálják át tételesen és abból nézzék meg mi az, ami adható. dr. Tája Eleonóra bizottsági tag: kérdezi, hogy mekkora összeg az állami normatíva? dr. Kiss Tamás aljegyzı: kérdésre válaszolva elmondja, hogy a védınıi szolgálat finanszírozása a központi költségvetésbıl kerül megoldásra, amelyet létszámadatok alapján kap a város, a kimutatást, amelyet elkészítettek a város által kapott finanszírozást tartalmazza. Az Önkormányzat költségvetésébe azonban jóval kevesebb összeg került betervezésre ebbıl adódik a jelentıs különbség. Mivel ez az összeg sehova máshova nem csoportosítható át, ezért a védınıi szolgálat mőködtetésére kell felhasználni. Szabó Márton polgármester: kérdezi, hogy az állami normatíva összege pontosan annyi amennyit a város kap az ellátottak száma alapján? dr. Kiss Tamás aljegyzı: igen, mivel jelentısen megnıtt az ellátottak száma. Ezt az összeget csak a feladat ellátásra lehet költeni. Továbbá elmondja, hogy augusztus 31-ig 10,2 M Ft már meg is érkezett a Hivatal számlájára. dr. Lovász László jegyzı: úgy gondolja, hogy amennyiben az állami normatíva valóban ennyi akkor azt teljes mértékben igénybe kell venni. dr. Kiss Tamás aljegyzı: a maradvány összeg közel 3 M Ft, amibıl lehet javítani a munka körülményeiket. 5

6 Bencze László bizottsági elnök: kérdezi, hogy amennyiben minden t teljesít a Hivatal, amit a védınık kérnek az a költségvetésre nézve befolyásol valamit? dr. Kiss Tamás aljegyzı: a költségvetést nem befolyásolja. dr. Lovász László jegyzı: elmondja, hogy ha úgy dönt a Képviselı- testület, hogy biztosítja részükre az általuk kért juttatásokat a következı hónaptól akkor fel lehet használni a normatívát és nem kell visszautalni. De úgy gondolja, hogy szükséges az egyeztetés ebben a kérdésben. Bencze László bizottsági elnök: úgy gondolja, hogy a maradvány összeget teljes mértékben fel kell használni hiszen ez jár mert ennyi ellátott volt. A listán szereplı többlet juttatások közül a maga részérıl az Erzsébet- utalvány tekintetében aggályai vannak, hiszen senki más nem kapna csak ık. Gaál Erika bizottsági tag: úgy gondolja, hogy ez nem így van, hiszen ık a saját tevékenységükre az elvégzett munkájukra kapják a támogatást. Szabó Márton polgármester: ı maga is egyet ért az Elnök úrral, helyettesítési díjként is kaphatnának hiszen több körzetet látnak el. Nagyon sokat vannak külterületen ha azt meg lehet könnyíteni akkor érdemes lenne megtenni. dr. Lovász László jegyzı: elmondja, hogy ha valóban kötött felhasználású a normatíva, akkor át kell gondolni, hogy mire kell és lehet felhasználni. Javasolja, hogy konzultál aljegyzı úrral és csütörtökig kidolgoznak egy alternatívát. Szabó Márton polgármester: mivel említették a számítógép okozta problémát is azon is lehet gondolkodni, hogy erre is lehet fordítani, de mindenképpen fejleszteni kell a védınıi szolgálatot. Továbbá mivel a dőlıkben nagyrészt kerékpárral járnak, el lehet gondolkodni azon is, hogy egy elektromos kerékpárt is lehetne vásárolni. Jenei Ivett a Szociális és Gyámügyi Iroda vezetıje: kettı körzetbe járnak csak kerékpárral a másik kettı körzet belterület. Bencze László bizottsági elnök: úgy gondolja, hogy a maradvány összegen belül úgy kell fejlesztésre fordítani, hogy mindenki elégedett legyen. Gaál Erika bizottsági tag: véleménye szerint, ha sikerül egy kicsit felfejleszteni a védınıi szolgálatot akkor a késıbbiekben sokkal kedvezıbb feltételek lesznek az új dolgozóknak. Illetve az iskolavédınıi feladatok ellátásra is lehetne még fordítani. dr. Kiss Tamás aljegyzı: a területi védınık feladatellátására kapják a támogatást. Gaál Erika bizottsági tag: az iskolában látja el a feladatot. Szabó Márton polgármester: javasolja a Bizottság részére, hogy vegyék figyelembe a védınıi szolgálat mőködtetésének a számított rezsiköltségét is. Tehát a döntést úgy kell meghozni, hogy a rezsiköltséget le kell vonni a rendelkezésre álló összegbıl. 6

7 Sztyehlik Sándor bizottsági tag: kérdezi, hogy harmadik védınıi álláshely mikor kerül betöltésre? Szabó Márton polgármester: kérdésre válaszolva elmondja, hogy jelen pillanatban is él még a pályázati felhívás. Bencze László bizottsági elnök megköszöni Szabó Márton polgármester tájékoztatóját, a napirendi pont keretein belül tett hozzászólásokat, véleményeket. A napirendi ponthoz kapcsolódóan, a maga részérıl elfogadásra javasolja, hogy a rezsiköltség levonásával csökkentett összeg kerüljön felhasználásra a védınıi feladatok ellátására. Kéri a Bizottság tagjait, hogy aki egyetért - az kézfeltartással jelezze. A Szociális és Egészségügyi Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi határozatot hozta: A Szociális és Egészségügyi Bizottság 425/2012. (IX.19.) számú határozata: Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének Szociális - és Egészségügyi Bizottsága javasolja a Képviselı- testület részére, hogy a évi védınıi szolgálat ellátásához kapcsolódó állami normatíva összegébıl az ellátáshoz szükséges rezsiköltség levonása után fennmaradó összeg, a területi védınıi feladatellátás megkönnyítése valamint a munkakörülmények javítására érdekében kerüljön felhasználásra. Felelıs: Bencze László, a Bizottság elnöke Határidı: azonnal, a polgármester tájékoztatására: a döntést követı 2 napon belül Bencze László bizottsági elnök rátér a nyilvános és rendes ülés 2./ napirendi pontjának tárgyalására. 2./ Napirendi pont: Javaslat Pilis Város Önkormányzatának az Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló /2012. ( ) sz. önkormányzati rendelete módosításáról szóló /2012. ( ) sz. önkormányzati rendelet elfogadására és megalkotására. Bencze László bizottsági elnök: felkéri Szabó Márton polgármestert, hogy ismertesse a tárgyalandó napirendi pontot, az írásbeli anyag kidolgozásának és összeállításának indokait, és szempontjait. Szabó Márton polgármester: a napirendi ponttal kapcsolatban tájékoztatja a Bizottság tagjait, hogy a költségvetési rendeletben szereplı fıösszegeken nem kell módosítani, csupán alszámok közötti átcsoportosítás lesz szükséges. Tekintettel arra, hogy vannak olyan tételek amiben megtakarítás vagy túlköltés volt. Az ezzel kapcsolatos egyeztetések az intézményvezetıkkel megtörténtek de a fıszámokban nem szükséges a változtatás. Bencze László bizottsági elnök megköszöni a tájékoztatóját. A napirendi ponthoz kapcsolódóan, a maga részérıl elfogadásra javasolja az elıterjesztésben foglaltakat, hiszen az elıterjesztés igen terjedelmes és minden tétel kimutatásra került. Kéri a Bizottság tagjait, hogy aki egyetért - az kézfeltartással jelezze. 7

8 Jegyzıkönyv rögzíti, hogy Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének Szociális - és Egészségügyi Bizottsága tudomásul vette Szabó Márton polgármester tájékoztatóját a napirendi pont tárgyában. Bencze László bizottsági elnök rátér a nyilvános és rendes ülés 3./ napirendi pontjának tárgyalására. 3./ Napirendi pont: Javaslat a Pest Megyei Kormányhivatal Pilis Város Önkormányzatának a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 46/2011.(XII.19.) sz. önkormányzati rendeletével kapcsolatosan tett törvényességi felhívás megvizsgálására. Elıterjesztı: dr. Kiss Tamás aljegyzı Bencze László bizottsági elnök: felkéri Szabó Márton polgármestert, hogy ismertesse a tárgyalandó napirendi pontot, az írásbeli anyag kidolgozásának és összeállításának indokait, és szempontjait. Szabó Márton polgármester: a napirendi ponttal kapcsolatban elmondja, hogy a korábbi Képviselı- testületi ülésen történt egy félre értés, mert a Kormányhivataltól érkezett kettı észrevétel és véletlenül egy számon került megjelölésre. Ebben az esetben a kommunális adóval kapcsolatos észrevételt kell megtárgyalni. Bencze László bizottsági elnök: elmondja, hogy képviselıként ı maga is hallott olyan pletykákat mely szerint a külterületen nem kellene adót fizetni. Szabó Márton polgármester: pontosan errıl van szó, hogy a Kormányhivatal ara hívta fel a figyelmet, hogy a rendeletben van egy-egy szó amit módosítani kell és semmi más kifogást nem emeltek. Elmondja, hogy a külterületen lakók is igénybe veszik a város szolgáltatásait, éppen ezért szükséges az adófizetés. A külterületen lakók a félre tájékoztatás miatt azt hiszik, hogy az az adót amit befizetnek nem került felhasználásra a város érdekében. dr. Lovász László jegyzı: kiegészítésként elmondja, hogy az Adó Iroda vezetıjével megtárgyalta a Kormányhivatal által kifogásoltakat. Az adórendeletben az került beépítésre, hogy a tényleges használónak kell adóznia, erre világított a törvényességi észrevétel, túlterjeszkedik a törvényi szabályozáson, amely elıírja, hogy a tulajdonos vagy a bérlı fizet. Továbbá apróbb technikai módosítások kerültek még korrigálásra. Nagyon fontosnak tartja elmondani, hogy a külterületen lakók további 2000 Ft kedvezményt kaptak a kommunális adóból. Szabó Márton polgármester: elmondja, hogy szintén több helyrıl hallotta már, hogy nagyon sok városban nem kell kommunális adót fizetni. Ez valóban így van, azonban helyette ingatlanadót fizetnek az ott élık. Hiszen mindenkinek hozzá kell járulnia a város bevételeihez amibıl fent lehet tartani azokat a szolgáltatásokat amiket a város nyújt a lakosoknak. Ezt tudomásul kell venni, az Önkormányzat adót nem tud elengedni senkinek sem, de ha szükséges akkor részletfizetést bárki kaphat. 8

9 Bencze László bizottsági elnök megköszöni a tájékoztatót. A napirendi ponthoz kapcsolódóan, a maga részérıl is úgy gondolja, hogy a szükséges korrekciót el kell végezni a kommunális adó rendeleten. Kéri a Bizottság tagjait, hogy aki egyetért - az kézfeltartással jelezze. A Szociális és Egészségügyi Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi határozatot hozta: A Szociális és Egészségügyi Bizottság 426/2012. (IX.19.) számú határozata: Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének Szociális - és Egészségügyi Bizottsága elfogadásra és megalkotásra javasolja a Képviselı- testület részére Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 46/2011.(XII.19.) sz. önkormányzati rendelete módosításáról szóló /2012. ( ) sz. önkormányzati rendelete tervezetét. Felelıs: Bencze László, a Bizottság elnöke Határidı: azonnal, a polgármester tájékoztatására: a döntést követı 2 napon belül Bencze László bizottsági elnök rátér a nyilvános és rendes ülés 4./ napirendi pontjának tárgyalására. 4./ Napirendi pont: Javaslat a évi Idısek Napjával (2012. október 1.) összefüggı egyszeri kiadások fedezetére. Bencze László bizottsági elnök: felkéri Szabó Márton polgármestert, hogy ismertesse a tárgyalandó napirendi pontot, az írásbeli anyag kidolgozásának és összeállításának indokait, és szempontjait. Szabó Márton polgármester: a napirendi ponttal kapcsolatban elmondja, hogy az elmúlt években is hagyományosan idısek napja alkalmából egy bizonyos korosztály kiemelésével emlékeztek meg a városban lakó idıs emberekrıl. Reméli, hogy az idei évben is tud folytatódni ez a hagyomány. Bencze László bizottsági elnök: elmondja, hogy a Szociális és Egészségügyi Bizottság rendelkezésére áll Ft keret erre a célra. Azonban az elıterjesztésbıl kitőnik ezen összeg nem elég, szükséges még Ft. Mivel ez egy régi szép hagyomány és nagyon nehéz azt mondani, hogy az Önkormányzat olyan nehéz helyzetben van, ezért ı maga úgy gondolja, hogy ezt a hagyományt nem kellene megszakítani. Bár minden esetben a reális keretet kell figyelembe venni, de ı ebben az esetben javasolja a 3000 Ft/fı összeg kifizetését 129 fı részére. Nagy János bizottsági tag: kérdezi, hogy emléklapot nem kapnak a 70 év felettiek? Azt is figyelembe kell venni, hogy ha az Önkormányzat látja, ıket vendégül nem mindenki tud ide eljönni. Jenei Ivett a Szociális és Gyámügyi Iroda vezetıje: elmondja, hogy az idısek nagyon várják ezt az összeget, többen kérdezték már tıle is, hogy mikor fogják megkapni. 9

10 Bencze László bizottsági elnök megköszöni a tájékoztatót. A napirendi ponthoz kapcsolódóan, a maga részérıl az I. sz. határozati javaslatot javasolja elfogadni. Kéri a Bizottság tagjait, hogy aki egyetért - az kézfeltartással jelezze. A Szociális és Egészségügyi Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi határozatot hozta: A Szociális és Egészségügyi Bizottság 427/2012. (IX.19.) számú határozata: Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének Szociális - és Egészségügyi Bizottsága javasolja a Képviselı- testület részére, hogy az Idısek Napja (2012. október 01.) alkalmából, az idén 70. életévüket betöltı idısek számára (109 fı) az egyszeri támogatás (3.000 Ft/Fı készpénz) költségvetési fedezetét bruttó Ft, azaz bruttó háromszázhuszonhétezer forint összegbıl Ft összeget - Pilis Város Önkormányzatának Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló, módosított 3/2012. (III.11.) sz. önkormányzati rendeletében, a mőködési célú tartalék kerete terhére biztosítsa. Felelıs: Bencze László, a Bizottság elnöke Határidı: azonnal, a polgármester tájékoztatására: a döntést követı 2 napon belül Bencze László bizottsági elnök rátér a nyilvános és rendes ülés 5./ napirendi pontjának tárgyalására. 5./ Napirendi pont: E g y e b e k) Jegyzıkönyv rögzíti, hogy Bencze László, a Bizottság elnöke a Szociális és Egészségügyi Bizottság szeptember hó 19-i nyilvános és rendes ülését, - a nyilvános és rendes ülésen, érdemben tovább tárgyalandó napirendi pont hiányában szeptember hó 19-én 18 óra 55 perckor berekeszti. Kmf. Bencze László a Bizottság elnöke Tóthné Menkó Zsuzsa jegyzıkönyvvezetı 10

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v amely készült 2010. június 09-én 18 óra 00 percre kitőzött, 18 óra 23 perctıl kezdıdıen a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott, Pilis Város Önkormányzata Képviselıtestületének

Részletesebben

H A T Á R O Z A T O K

H A T Á R O Z A T O K H A T Á R O Z A T O K amely készült a Kulturális, Oktatási, Sport és Kommunikációs Bizottság 2014. január 23.-án 17 óra 20 perces kezdettel, a Pilisi Polgármesteri Hivatal (2721 Pilis, Kossuth Lajos út.

Részletesebben

Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a két Bizottság elnöke a bizottságok rendes, együttes, nyílt valamint zárt ülését 17 óra 10 perckor megnyitják.

Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a két Bizottság elnöke a bizottságok rendes, együttes, nyílt valamint zárt ülését 17 óra 10 perckor megnyitják. HATÁROZATOK a Településfejlesztési, Városgazdálkodási és Közbiztonsági Bizottság, valamint a Pénzügyi Bizottság 2012. október 24-én 17 óra 10 perckor kezdettel megkezdett 17 óra 45 percig, majd 19 óra

Részletesebben

A Településfejlesztési, Városgazdálkodási és Közbiztonsági Bizottság szeptember 24- én 17 óra 15 perckor megtartotta zárt ülését.

A Településfejlesztési, Városgazdálkodási és Közbiztonsági Bizottság szeptember 24- én 17 óra 15 perckor megtartotta zárt ülését. 1 Jegyzıkönyv a Településfejlesztési,Városgazdálkodási és Közbiztonsági Bizottság 2012. szeptember 24-én 18 óra 45 perckor megtartott nyilvános és rendes valamint zárt ülésérıl. A Településfejlesztési,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Pilis Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. május 18-án 14 óra 15 perckor megtartott nyilvános és rendes ülésérıl. Jelen vannak: Pilis Város Cigány Kisebbségi

Részletesebben

HATÁROZATOK. Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a két Bizottság elnöke a bizottságok rendes, együttes, nyílt valamint zárt ülését 17 óra 50 perckor megnyitják.

HATÁROZATOK. Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a két Bizottság elnöke a bizottságok rendes, együttes, nyílt valamint zárt ülését 17 óra 50 perckor megnyitják. HATÁROZATOK a Településfejlesztési, Városgazdálkodási és Közbiztonsági Bizottság valamint Pénzügyi Bizottság 2013. május 27-én, 17 óra 50 perctıl kezdıdıen megtartott nyilvános és rendes, valamint zárt

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1 J e g y z ı k ö n y v amely készült 2012. február 6-án, 17 óra 25 perc kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott, Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testülete Szociális és Egészségügyi

Részletesebben

4./ Beszámoló Pilis Város Önkormányzata évi Helyi Közfoglalkoztatási Tervének végrehajtásáról.

4./ Beszámoló Pilis Város Önkormányzata évi Helyi Közfoglalkoztatási Tervének végrehajtásáról. HATÁROZATOK amely készült a Településfejlesztési,Városgazdálkodási és Közbiztonsági Bizottság 2012. január 23-án 17 óra 05 perctıl kezdıdıen megtartott nyilvános és rendes valamint zárt ülésérıl. Az Önkormányzat

Részletesebben

Jegyzıkönyv. a Pénzügyi Bizottság március 6-án, 17 óra 15 perctıl kezdıdıen megtartott nyilvános és rendkívüli ezt követıen zárt ülésérıl.

Jegyzıkönyv. a Pénzügyi Bizottság március 6-án, 17 óra 15 perctıl kezdıdıen megtartott nyilvános és rendkívüli ezt követıen zárt ülésérıl. 1 Jegyzıkönyv a Pénzügyi Bizottság 2012. március 6-án, 17 óra 15 perctıl kezdıdıen megtartott nyilvános és rendkívüli ezt követıen zárt ülésérıl. Jelen vannak a Pénzügyi Bizottság részérıl: Varju Zoltán

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2013. február 14.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2013. február 14. Ügyszám: 289-8/2013. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl 2013. február 14. Nyirád 2013 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Pilis Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. március 20-án 14 óra 00 perckor megtartott nyilvános és rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: Pilis Város Roma

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1 J e g y z ı k ö n y v amely készült 2011. január 19-én, 17 óra 15 perc kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott, Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testülete Szociális és Egészségügyi

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének november 28-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének november 28-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/218-31/2011. JEGYZİKÖNYV 2011. november 28-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26. Méreg János alpolgármester,

Részletesebben

HATÁROZATOK a Pénzügyi Bizottság augusztus 28-án, 17 óra 05 perckor megtartott nyilvános és rendes valamint zárt ülésérıl.

HATÁROZATOK a Pénzügyi Bizottság augusztus 28-án, 17 óra 05 perckor megtartott nyilvános és rendes valamint zárt ülésérıl. HATÁROZATOK a Pénzügyi Bizottság 2012. augusztus 28-án, 17 óra 05 perckor megtartott nyilvános és rendes valamint zárt ülésérıl. Az Önkormányzat Képviselı-testülete Pénzügyi Bizottsága 2012. augusztus

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. július 11-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. július 11-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/38-18/2012. JEGYZİKÖNYV 2012. július 11-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterem 8130 Enying, Kossuth u. 26. Pıdör Gyula polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 2/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 18-án 15.30 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének június 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének június 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jegyzıkönyv Készült: 2012. június 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen vannak:pálmai József korelnök Csonka József Dr. Pálinkási Csaba Bartók László képviselık Dr. Szabó Attila jegyzı Jegyzıkönyvvezetı:

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: I.B. 1089-3/2015. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Szociális és Egészségügyi

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1 J e g y z ı k ö n y v amely készült 2012. január 18-án, 17 óra 00 perc kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott, Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testülete Szociális és Egészségügyi

Részletesebben

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat Szám: IV.535-3/2010. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. december 10-én (pénteken) 9 00 órakor a Polgármesteri Hivatal II. emeleti mőszaki tárgyalójában megtartott ü l é s

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Iktatószám: I.B.1941-13/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Egészségügyi Bizottsága 2010.12.14-én 14 órakor a Polgármesteri Hivatal I. emeleti Házasságkötı termében megtartott nyílt ülésérıl Jelen

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kıtelek Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. április 15-én megtartott ülésérıl az önkormányzat Kıtelek, Szabadság út 1. szám alatti tanácstermében. Jelen vannak:

Részletesebben

2./ Javaslat Pilis Város Önkormányzata Sportkoncepciójának felülvizsgálatára. Előterjesztő: Simó Gáborné polgármester

2./ Javaslat Pilis Város Önkormányzata Sportkoncepciójának felülvizsgálatára. Előterjesztő: Simó Gáborné polgármester HATÁROZATOK amely készült a Fejlesztési Bizottság 2015. augusztus 24.-én 17 óra 00 perctől kezdődően, a Pilisi Polgármesteri Hivatal tanácstermében (2721, Pilis, Kossuth Lajos út 47.) megtartott nyilvános

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2012. június 12.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2012. június 12. Ügyszám: 114-28/2012. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl 2012. június 12. Nyirád 2012 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1 J e g y z ı k ö n y v amely készült 2009. október 19-én 18 óra 00 perckor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, Pilis Város Önkormányzata Kommunikációs, Regionális és Európai Uniós Bizottságának megtartott

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v amely készült a Kulturális, Oktatási, Sport és Kommunikációs Bizottság, valamint a Szociális és Egészségügyi Bizottság 2014. március 06.-án 17 óra 00 perctıl kezdıdıen, a Pilisi Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-4/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. február 3-án 9.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

3./ Tájékoztatás az Egészségházban dolgozó közalkalmazottak és vállalkozó orvosok évi szakmai feladatállásáról, működéséről.

3./ Tájékoztatás az Egészségházban dolgozó közalkalmazottak és vállalkozó orvosok évi szakmai feladatállásáról, működéséről. HATÁROZATOK amely készült, a Szociális és Egészségügyi Bizottság 2015. január 21-én (szerda) 17 óra 00 perctől kezdődően, a Pilisi Polgármesteri Hivatal (2721 Pilis, Kossuth Lajos út 47.) tanácstermében

Részletesebben

JEGYZİKÖNY. Igazoltan távol: - Gajdosné Nagy Tímea képviselı, - Nagy János képviselı. Igazolatlanul távol: -

JEGYZİKÖNY. Igazoltan távol: - Gajdosné Nagy Tímea képviselı, - Nagy János képviselı. Igazolatlanul távol: - JEGYZİKÖNY amely készült Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. március 11-én, a Pilisi Polgármesteri Hivatal (2721 Pilis, Kossuth Lajos út 47.) tanácstermében 17 óra 15 perces kezdettel

Részletesebben

A bizottsági ülésrıl igazoltan távol: A bizottsági ülésrıl igazolatlanul távol:--

A bizottsági ülésrıl igazoltan távol: A bizottsági ülésrıl igazolatlanul távol:-- J e g y z ı k ö n y v amely készült, a Szociális és Egészségügyi Bizottság 2014. augusztus 25-én 16 óra 10 perctıl kezdıdıen, a Pilisi Polgármesteri Hivatal (2721 Pilis, Kossuth Lajos út 47.) tanácstermében

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kıtelek Községi Önkormányzat Képviselıtestülete 2011. július 14-én megtartott ülésérıl. Jelen vannak: Lovász Tibor polgármester, Hornyák Zsolt alpolgármester, Agócs Miklós,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Dóc Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. október 10-én megtartott rendkívüli nyílt ülésérıl T a r t a l o m j e g y z é k Dóc Községi Önkormányzat Képviselı-testületének

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 1 J E G Y Z İ K Ö N Y V Pilis Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. február 11-én 14.30 órai kezdettel megtartott nyilvános és rendes ülésérıl. Jelen vannak: Pilis Város Szlovák

Részletesebben

(168/2015. sz. előterjesztés)

(168/2015. sz. előterjesztés) H A T Á R O Z A T O K amely készült az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság, valamint a Szociális és Egészségügyi Bizottság 2015. június 24.-én 17 óra 00 perces kezdettel, a Pilisi Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2008. november 10-én (hétfın) 08 órai kezdettel megtartott rendkívüli Képviselı-testületi ülésérıl Készült: Páty Község Önkormányzat

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v készült 2008. július 29-én 17 óra 30 perckor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, Pilis Város Önkormányzata Településfejlesztési és Városgazdálkodási Bizottságának, valamint Pénzügyi

Részletesebben

SZAJLA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT TERPES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V E február 15.

SZAJLA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT TERPES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V E február 15. 1 SZAJLA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT TERPES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V E 2010. február 15. Határozat száma 1/2010.(II.15.) Tárgy Az intézményi társulásban mőködtetett Mákvirág

Részletesebben

19/2014. (VI. 26.) TH.

19/2014. (VI. 26.) TH. Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa I/1336/5/214. Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: 11-26/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Magyarpolány és Kislıd Községek Önkormányzatai Képviselı-testületeinek 2009. november 23-án 16 óra 30 perckor kezdıdı együttes, nyílt ülésérıl. Az ülés

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Zala megye J E G Y Z İ K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELİ-TESTÜLETEI EGYÜTTES ÜLÉSÉRİL 2011. szeptember 12. Határozatok Tárgykód 32/2011. (IX.12.) számú Kt. Határozat

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat 2014. február 3-i ülésérıl 3-4/2014. (02. 03.) sz. határozat Készült: A Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testületének

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének július 28-án 17 óra 05 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendkívüli ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének július 28-án 17 óra 05 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendkívüli ülésérıl. NYILVÁNOS ÜLÉS ANYAGA! JEGYZİKÖNYV Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. július 28-án 17 óra 05 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: - Szabó Márton

Részletesebben

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szám: IV.112-1/2014. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2014. február 21-én (pénteken) 10 órakor a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Magyargécben a Községi Önkormányzat Képviselı-testületének, valamint az Önkormányzat Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságának 2011. november 29-i együttes ülésérıl. Jelen vannak:

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA Ikt. szám: IV. 84-11/2009. SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése Jogi és Ügyrendi Bizottságának

Részletesebben

2./ Beszámoló Pilis Város Önkormányzata évi közfoglalkoztatásról.

2./ Beszámoló Pilis Város Önkormányzata évi közfoglalkoztatásról. J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült a Szociális és Egészségügyi Bizottság 2016. március 23-án 17 óra 00 perces kezdettel, a Pilisi Polgármesteri Hivatal (2721 Pilis, Kossuth Lajos út. 47.) tanácstermében

Részletesebben

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat Szám: IV.535/2010. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. október 13-án (szerdán) 15 00 órakor a Polgármesteri Hivatal II. emeleti mőszaki tárgyalójában megtartott alakuló ülésérıl.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Pilis Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. november 10-én, 15 óra 10 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendes ülésérıl. Jelen vannak: Pilis Város

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1 J e g y z ı k ö n y v amely készült 2011. május 18-án, 16 óra 48 perc kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott, Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testülete Szociális és Egészségügyi

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános, rendkívüli ülésérıl október 11.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános, rendkívüli ülésérıl október 11. Ügyszám: 9-146/2012. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános, rendkívüli ülésérıl 2012. október 11. Nyirád 2012 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község Önkormányzata

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Egyéb: - Földesiné Töpper Ilona, a TOPIL Bt. képviseletében, - Tamás Miklós, az OTP Hungaro Projekt képviseletében.

JEGYZİKÖNYV. Egyéb: - Földesiné Töpper Ilona, a TOPIL Bt. képviseletében, - Tamás Miklós, az OTP Hungaro Projekt képviseletében. JEGYZİKÖNYV Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. szeptember 03-án 17 óra 00 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: - Szabó Márton polgármester, - dr.

Részletesebben

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str. 69-71.

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str. 69-71. Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str. 69-71. Ikt.szám: IV. 191-4/2013. JEGYZİKÖNYV amely készült 2013. augusztus 6-án (kedden) 15

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről. Szám:600/4/2015. 4. JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 16:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-23/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. december 27-én 8.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-12/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. július 10-én 14.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV. 110-17/2012. SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA JEGYZİKÖNYV Amely készült Közgyőlése Humán Bizottságának 2012. december 27-én 9 órakor a Polgármesteri

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. nyilvános ülésérıl. 2014. április 17.

JEGYZİKÖNYV. nyilvános ülésérıl. 2014. április 17. Ügyszám: 9-31/2014. JEGYZİKÖNYV nyilvános ülésérıl 2014. április 17. Szıc 2014 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános ülésérıl Szıci Mővelıdési Ház Szıc, Kossuth L. u. 41. Az ülés idıpontja: 2014.

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. 2012. február 21-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén.

J e g y z ı k ö n y v. 2012. február 21-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. J e g y z ı k ö n y v Készült: 2012. február 21-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az ülésén. Jelen vannak: Oláh József Csaba a bizottság elnöke Egyed Attila Szabó András Papp

Részletesebben

JEGYZİKÖNY. Igazoltan távol:- Igazolatlanul távol: - Állandó tanácskozási joggal meghívottak: -

JEGYZİKÖNY. Igazoltan távol:- Igazolatlanul távol: - Állandó tanácskozási joggal meghívottak: - JEGYZİKÖNY amely készült Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. november 27-én, a Pilisi Polgármesteri Hivatal (2721 Pilis, Kossuth Lajos út 47.) tanácstermében 17 óra 20 perces kezdettel

Részletesebben

napirendjei: Központi orvosi ügyeleti ellátás tárgyalása Nyéki Lajos és Nyékiné Kıszegi Krisztina kérelmének tárgyalása

napirendjei: Központi orvosi ügyeleti ellátás tárgyalása Nyéki Lajos és Nyékiné Kıszegi Krisztina kérelmének tárgyalása Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. június 12-ei testületi ülésérıl készült jegyzıkönyv napirendjei: Központi orvosi ügyeleti ellátás tárgyalása Nyéki Lajos és Nyékiné Kıszegi

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének október 08-án 19 óra 00 perc kezdettel megtartott rendkívüli, nyílt ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének október 08-án 19 óra 00 perc kezdettel megtartott rendkívüli, nyílt ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. október 08-án 19 óra 00 perc kezdettel megtartott rendkívüli, nyílt ülésérıl. Jelen vannak: - Szabó Márton polgármester, - dr. Csiki Gábor

Részletesebben

HATÁROZATOK a Közbiztonsági és Bőnmegelızési Bizottság április 20-án 17 óra 00 perckor megtartott nyilvános és rendes valamint zárt ülésérıl.

HATÁROZATOK a Közbiztonsági és Bőnmegelızési Bizottság április 20-án 17 óra 00 perckor megtartott nyilvános és rendes valamint zárt ülésérıl. 1 HATÁROZATOK a Közbiztonsági és Bőnmegelızési Bizottság 2010. április 20-án 17 óra 00 perckor megtartott nyilvános és rendes valamint zárt ülésérıl. A Közbiztonsági és Bőnmegelızési Bizottság 2010. április

Részletesebben

N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A

N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A Körjegyzıség 8452 Halimba, Petıfi S. u. 16. Tel./fax: 88/237-003. 503-420. Szám: 1-5 / 2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Halimba Község Önkormányzata Képviselı-testülete, Öcs Község Önkormányzata Képviselı-testülete,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános, rendkívüli ülésérıl december 2.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános, rendkívüli ülésérıl december 2. Ügyszám: 15-147/2010. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános, rendkívüli ülésérıl 2010. december 2. Nyirád 2010 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község Önkormányzata

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének március 3. napján megtartott képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének március 3. napján megtartott képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 3. napján megtartott -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 12/2016.(III.03.) Önkormányzati határozat 13/2016.(III.03.)

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV. 23-10/2008. JEGYZİKÖNYV amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése Pénzügyi Bizottságának 2008. augusztus 7-én 9

Részletesebben

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Ügyrendi és Igazgatási Bizottsága 8200 Veszprém, Óváros tér 9.

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Ügyrendi és Igazgatási Bizottsága 8200 Veszprém, Óváros tér 9. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Ügyrendi és Igazgatási Bizottsága 8200 Veszprém, Óváros tér 9. Szám: KOZP/2137/2/2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Iktatószám: I.B.1915-12/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Szociális és Egészségügyi Bizottsága 2010.10.25-én 14.00 órakor a Polgármesteri Hivatal I. emeleti

Részletesebben

PILIS VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 2721 Pilis Kossuth L. u. 47. Tel.: , fax:

PILIS VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 2721 Pilis Kossuth L. u. 47. Tel.: , fax: PILIS VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 2721 Pilis Kossuth L. u. 47. Tel.: 29-498-142, fax: 29-696-320 E-mail: hivatal@pilis.hu Szám: 1015-5/2012. M E G H Í V Ó Tisztelettel meghívom Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

BIZOTTSÁGI ELİTERJESZTÉS 147/2010. számú elıterjesztés

BIZOTTSÁGI ELİTERJESZTÉS 147/2010. számú elıterjesztés BIZOTTSÁGI ELİTERJESZTÉS 147/2010. számú elıterjesztés A határozati javaslat elfogadásához a Képviselı-testület Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló, többször módosított 7/2006. (IV.14.) sz. önkormányzati

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Jelen vannak a Pénzügyi Bizottság részérıl: Varju Zoltán elnök, Várdai Enikı bizottsági tag. A bizottsági ülésrıl igazolatlanul távol: --

Jegyzıkönyv. Jelen vannak a Pénzügyi Bizottság részérıl: Varju Zoltán elnök, Várdai Enikı bizottsági tag. A bizottsági ülésrıl igazolatlanul távol: -- 1 Jegyzıkönyv a Pénzügyi Bizottság valamint a Településfejlesztési, Városgazdálkodási és Közbiztonsági Bizottság 2012. február 7-én, 17 óra 30 perctıl kezdıdıen megtartott nyilvános és rendkívüli ezt követıen

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Helyszín: 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme

JEGYZİKÖNYV. Helyszín: 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme JEGYZİKÖNYV Készült: Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselıtestület Pénzügyi Bizottságának 2013.06.19-i ülésérıl. Helyszín: 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2/2015. számú jegyzőkönyv J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. február 16-án megtartott nyilvános testületi ülésről J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Újrónafő

Részletesebben

Halmay György bizottsági elnök

Halmay György bizottsági elnök V e s z p r é m M e g y e i J o g ú V á r o s Önkormányzata Közgyőlésének Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottsága J e g y z ı k ö n y v Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. július 10-én 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

308/2011. számú elıterjesztés

308/2011. számú elıterjesztés 308/2011. számú elıterjesztés Az I. sz. vagy II. sz. határozati javaslat elfogadásához a Képviselı-testület Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2011. (IV.04.) sz. önkormányzati rendelet 36.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. nyilvános ülésérıl. 2014. május 28.

JEGYZİKÖNYV. nyilvános ülésérıl. 2014. május 28. Ügyszám: 9-38/2014. JEGYZİKÖNYV nyilvános ülésérıl 2014. május 28. Szıc 2014 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános ülésérıl Szıci Mővelıdési Ház Szıc, Kossuth L. u. 41. Az ülés idıpontja: 2014.

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. 2009. december 15-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén.

J e g y z ı k ö n y v. 2009. december 15-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. J e g y z ı k ö n y v Készült: 2009. december 15-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. Jelen vannak: Oláh József Csaba a bizottság

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV.50-4/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének

Részletesebben

28/2003. (III.12.) sz. önk. h a t á r o z a t

28/2003. (III.12.) sz. önk. h a t á r o z a t 28/2003. (III.12.) sz. önk. h a t á r o z a t az Európai Uniós, Regionális Bizottság elıterjesztése az EU-s Hozományra vonatkozóan c. elıterjesztést zárt ülésen tárgyalja, mivel annak nyilvános ülésen

Részletesebben

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8624 Balatonszárszó, Hısök tere l. Ügyiratszám: /2011

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8624 Balatonszárszó, Hısök tere l. Ügyiratszám: /2011 Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8624 Balatonszárszó, Hısök tere l. Ügyiratszám: 307-15 /2011 JEGYZİKÖNYV a Képviselı-testület 2011. június 6-án tartott rendkívüli ülésérıl

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 11/2008. (II.13.) kt. határozat: A 2008. február 13-ai ülés napirendjének elfogadása. 12/2008. (II.13.)

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: sz. a 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 9. sz. JEGYZİKÖNYV 2010. március 17.én megtartott ülésérıl. Az ülés helye: Tanácskozó-terme, 3045. Bér, Petıfi út 32. Készült: Bér: 2010

Részletesebben

M E G H Í V Ó október 30. (péntek) napjára 7.30 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó október 30. (péntek) napjára 7.30 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat. ifj. Kovács György elnök-helyettes, Kovács György képviselı

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat. ifj. Kovács György elnök-helyettes, Kovács György képviselı Szám: IV.128-2/2015. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 25-én (szerdán) 9 órakor a Polgármesteri Hivatal II. emeleti mőszaki tárgyalójában megtartott

Részletesebben

PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK

PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK Szám: 2/189-3/2013. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: ÜLÉS HELYE: JELEN VANNAK: BEJELENTÉSSEL TÁVOL: TANÁCSKOZÁSI JOGGAL MEGHÍVOTT: Paloznak Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: I.B.1896-12/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Szociális és Egészségügyi

Részletesebben

Rendkívüli Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. február 08.

Rendkívüli Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. február 08. Lajosmizse Város Önkormányzata Iktsz: I/394/4/2013. Rendkívüli Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. február 08. Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 21/2013. (II. 08.) ÖH. Nyilatkozat A

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 18. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 18. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 18. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 151/2007./XII.28./.kt.határozat: 152/2007./XII.28./kt.határozat: 153/2007./XII.28./kt.határozat: 154/2007./XII.28./kt.határozat:

Részletesebben

Jegyző könyv. Készült Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete május 29- én órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésén.

Jegyző könyv. Készült Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete május 29- én órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésén. Jegyző könyv Készült Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. május 29- én 16 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésén. A Képviselőtestületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Jegyzıkönyv. 1. napirendi pont: Vecsési Ügyfélszolgálati irodaépület létesítése projekt kivitelezıjének kiválasztása

Jegyzıkönyv. 1. napirendi pont: Vecsési Ügyfélszolgálati irodaépület létesítése projekt kivitelezıjének kiválasztása Jegyzıkönyv Készült: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2008. október 28-án megtartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: Dabasi János, dr. Fekete Károly, Hanek Gábor, Jugovics Sándor, Lırincz

Részletesebben

HATÁROZATOK a Pénzügyi Bizottság május 30-án, 17 óra 15 perckor megtartott nyilvános és rendes valamint zárt ülésérıl.

HATÁROZATOK a Pénzügyi Bizottság május 30-án, 17 óra 15 perckor megtartott nyilvános és rendes valamint zárt ülésérıl. HATÁROZATOK a Pénzügyi Bizottság 2012. május 30-án, 17 óra 15 perckor megtartott nyilvános és rendes valamint zárt ülésérıl. Az Önkormányzat Képviselı-testülete Pénzügyi Bizottsága 2012. május 30-án megtartotta

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2013. október 31.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2013. október 31-én 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

M E G H Í V Ó november 9. (kedd) napjára órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó november 9. (kedd) napjára órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (4) bekezdése alapján

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. október 30-án 14 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. mely készült Makád község Képviselő-testületének Szigetbecse Község Képviselőtestületével

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. mely készült Makád község Képviselő-testületének Szigetbecse Község Képviselőtestületével J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Makád község Képviselő-testületének Szigetbecse Község Képviselőtestületével közösen 2011. április 27.-én megtartott üléséről a Petőfi Sándor Művelődési Házban - Szigetbecsén

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2014. szeptember 10 - i nyilvános testületi ülésére a 7. sz. napirendi ponthoz Tárgy: Feladat ellátási szerzıdés

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. július 13-án tartott rendkívüli n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. július 13-án tartott rendkívüli n y í l t ülésérıl 01/183-22/2010. JEGYZİKÖNYV 2010. július 13-án tartott rendkívüli n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26. Dr. Lelkes Ákos, Bíró Attila Károly,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: 11-20/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: 2009. július 20-án 16 óra 30 perckor kezdıdı rendkívüli, nyílt ülésérıl. Magyarpolány Polgármesteri Hivatal Tanácsterme Jelen vannak: Polt

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2014. május 27-én megtartott soron következı ülésérıl Jelen vannak: Berecz Pál képviselı Dr. Árva-Lóky Zsófia képviselı

Részletesebben