J e g y z ı k ö n y v

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J e g y z ı k ö n y v"

Átírás

1 1 J e g y z ı k ö n y v amely készült november 16-án 17 óra 10 perckor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, Pilis Város Önkormányzata Kommunikációs, Regionális és Európai Uniós Bizottságának megtartott nyilvános és rendes ülésérıl. Jelen vannak a Bizottság részérıl: Domonyi Károly, a bizottság elnöke, Misi József bizottsági tag, Nagy Lászlóné bizottsági tag, Tabányi Mihályné bizottsági tag, Bencze László bizottsági tag. Állandó tanácskozási joggal meghívottak: dr. Csiki Gábor jegyzı, dr. Ágh Mariann aljegyzı, Lasán Judit irodavezetı. Eseti tanácskozási joggal meghívottak: Nagy János informatikus. A bizottsági ülésrıl igazoltan távol: -- A bizottsági ülésrıl igazolatlanul távol: -- Egyéb: -- A jegyzıkönyvet Bálint Nikolett jegyzıkönyvvezetı vezette és készítette el. A Kommunikációs, Regionális és Európai Uniós Bizottság november 16-án 17 óra 10 perckor megtartotta nyilvános és rendes ülését. Jegyzıkönyv rögzíti, hogy Domonyi Károly bizottsági elnök 17 óra 10 perckor megnyitja a Kommunikációs, Regionális és Európai Uniós Bizottság november 16-ára meghirdetett nyilvános és rendes ülését. Egyúttal Domonyi Károly bizottsági elnök megállapítja, hogy az 5 fıs Bizottság 4 fı bizottsági tag jelenlétével határozatképes. Jegyzıkönyv számára jelzi, hogy Misi József képviselı, bizottsági tag késıbbre jelezte az ülésre történı érkezését, - más irányú, halaszthatatlan elfoglaltságára tekintettel. Indítványozza a Bizottság részére, hogy a Bizottság mai, nyilvános és rendes ülése - az Egyebek napirendi pont keretében egészüljön ki, az alábbi sürgısségi indítványokkal, illetve napirendi pontokkal: 6./ Javaslat Pilis Város Települési Esélyegyenlıségi Helyzetelemzés és Program I. körös megvitatására (bizottsági elıterjesztés). Elıterjesztı: dr. Csiki Gábor jegyzı 7./ Javaslat Pilis Város helytörténeti promóciós dokumentumfilmje elkészítésére (bizottsági elıterjesztés). Elıterjesztı: Domonyi Károly elnöke Közremőködı: Nagy János informatikus

2 2 8./ Javaslat Pilis Város Önkormányzata honlapjának felújítására, fejlesztésére irányuló árajánlat megvizsgálására (bizottsági elıterjesztés). Elıterjesztı: Domonyi Károly elnöke Közremőködı: Nagy János informatikus Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a Kommunikációs, Regionális és Európai Uniós Bizottság jelenlévı 4 fı tagja, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbiak szerint elfogadta a Bizottság november 16-ára hirdetett nyilvános és rendes ülésének kiegészített és módosított napirendjét: A Kommunikációs, Regionális és Európai Uniós Bizottság november 16-i nyilvános és rendes, valamint zárt ülésének napirendje: N y i l v á n o s é s r e n d e s b i z o t t s á g i ü l é s n a p i r e n d j e : 1./ Beszámoló az Önkormányzat évi pénzügyi tervének I-III. negyedévi teljesítésérıl. Elıterjesztı: Szabó Márton polgármester 2./ Javaslat Pilis Város Önkormányzatának az Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló, a 18/2009. (VI.04.) sz. önkormányzati rendelettel, a 23/2009. (VIII.05.) sz. önkormányzati rendelettel, valamint a 29/2009. (IX.02.) sz. önkormányzati rendelettel módosított 6/2009. (III. 04.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról szóló /2009. ( ) sz. önkormányzati rendelete elfogadására és megalkotására. Elıterjesztı: Szabó Márton polgármester 3./ Az Önkormányzat évi pénzügyi tervét befolyásoló önkormányzati rendeletek és meghozott képviselı-testületi határozatok felülvizsgálata. (3.a./ KÉPÜSZ Kft. részére, a kábeltelevíziós és hirdetési szolgáltatások után járó díjazás mértékének felülvizsgálata. 3.b./ A Hírnök c. idıszaki lap nyomdai munkáival, megjelentetésével, közzétételével, terjesztésével kapcsolatos kérdések megvitatása. 3.c./ Javaslat Pilis Város Önkormányzatának a települési képviselık tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásairól szóló 4/2009. (III.04.) sz. önkormányzati rendelet felülvizsgálatára.) Elıterjesztı: Szabó Márton polgármester 4./ Javaslat Pilis Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala (székhely: 2721 Pilis, Kossuth L. u. 47.) részeként okmányiroda létesítésére (bizottsági elıterjesztés). Elıterjesztı: dr. Csiki Gábor jegyzı 5./ Javaslat Pilis Város Önkormányzata évi költségvetési koncepciója megalkotására. Elıterjesztı: Szabó Márton polgármester 6./ Javaslat Pilis Város Települési Esélyegyenlıségi Helyzetelemzés és Program I. körös megvitatására (bizottsági elıterjesztés). Elıterjesztı: dr. Csiki Gábor jegyzı 7./ Javaslat Pilis Város helytörténeti promóciós dokumentumfilmje elkészítésére (bizottsági elıterjesztés). Elıterjesztı: Domonyi Károly elnöke Közremőködı: Nagy János informatikus

3 3 8./ Javaslat Pilis Város Önkormányzata honlapjának felújítására, fejlesztésére irányuló árajánlat megvizsgálására (bizottsági elıterjesztés). Elıterjesztı: Domonyi Károly elnöke Közremőködı: Nagy János informatikus Z á r t b i z o t t s á g i ü l é s n a p i r e n d j e : 1./ E g y e b e k. A Kommunikációs, Regionális és Európai Uniós Bizottság november 16-i nyilvános és rendes ülésének jegyzıkönyve: Domonyi Károly bizottsági elnök rátér a nyilvános és rendes ülés 1.) napirendi pontjának tárgyalására. 1./ Napirendi pont: Beszámoló az Önkormányzat évi pénzügyi tervének I-III. negyedévi teljesítésérıl. Elıterjesztı: Szabó Márton polgármester Domonyi Károly bizottsági elnök: felkéri dr. Csiki Gábor jegyzıt, hogy ismertesse a tárgyalandó napirendi pont kidolgozásának és benyújtásának indokait. dr. Csiki Gábor jegyzı: a tárgyalandó napirendi ponttal kapcsolatban elıadja, hogy az Önkormányzat módosított bevételi fıösszege e Ft, amely a befolyt költségvetési és finanszírozási bevételek rögzítése után e Ft értékben realizálódott, azaz 62%-os teljesítésnek felel meg. Az intézményi mőködési bevételek tervezett, módosított elıirányzata e Ft volt, amelybıl a tárgyidıszakban az Önkormányzathoz e Ft folyt be. Az Önkormányzathoz az étkezési térítési díjból befolyt bevétele e Ft, 63 %-os a teljesülés. Az Önkormányzatnak a bérleti díjból befolyt idıarányos bevétele e Ft, a teljesülés 97 %-os. Itt említjük meg, hogy a bérleti díj elıirányzata és teljesítése e Ft értékben tartalmazza az Önkormányzat vízi közmőveit üzemeltetı Gerje-Forrás KHT által évre fizetendı bérleti díjat. A Polgármesteri Hivatalnak a közterület foglalások után befolyt bevétele 278 e Ft volt, míg a tervezett elıirányzat e Ft. Ezen gazdálkodási rész eredmény figyelembevételével, a Polgármesteri Hivatal vezetése ismételten felhívta a közterület-felügyelet munkatársainak figyelmét a közterület-használattal járó tevékenység formák települési szinten, fokozottabb ellenırzésére. Az Önkormányzatnak a kötvény lekötésébıl származó kamatbevétele a tárgyidıszakban e Ft-ot tett ki (amely 95 % mértékő teljesülésnek felel meg). Az Önkormányzathoz a beszámolási idıszakban befolyt, egyéb intézményi mőködési bevételei összege e Ft tett ki, - amelynek teljesítése 128 %-nak tekinthetı. Az Önkormányzatnak a helyi adókból befolyt idıarányos bevétele összesen e Ft, amely a módosított elıirányzat 98 %-a. Az Önkormányzatnak a magánszemélyek kommunális adójából befolyt bevétele e Ft volt mely az elıirányzat 99 %-a, - az iparőzési adóból befolyt bevétele e Ft volt, - mely az elıirányzat 99 %-a, - a talajterhelési díjból befolyt bevétele e Ft volt mely az elıirányzat 74 %-ának felel meg. Az idegenforgalmi adóból a tárgyidıszakban befolyt bevétel 75 e Ft összeget tett ki. Az Önkormányzatnak a különbözı bírságokból és pótlékokból befolyt bevétele e Ft, míg az önkormányzati lakások lakbérbevétele 746 e Ft összeget tett ki.

4 4 A normatív állami támogatásokból befolyt bevétel összege e Ft volt, a teljesítés 77 %-os. E helyütt jegyzi meg és rögzíti, hogy az Önkormányzat a beszámolási idıszakban a normatív állami támogatások 10/13-ad részét kapta meg nettó finanszírozás keretein belül. A Magyar Államkincstártól a települési önkormányzat az Önkormányzat fenntartásában és mőködtetésében álló helyi önkormányzati költségvetési szervek közalkalmazottjai és a köztisztviselıi központi bérkiegészítésének forrásául évi I-III. negyedévében e Ft összegő támogatást kapott. Végezetül hozzáteszi, hogy a települési önkormányzat a kisebbségi és nemzetiségi önkormányzatok feladat alapú támogatására, - a beszámolási idıszakban e Ft összeget kapott. Az önkormányzati feladatok zavartalan mőködtetéséhez a tárgyidıszakban felvett munkabérhitel összege e Ft összeget tett ki, a tárgyi beszámolási idıszakban. A kiadások területén az Önkormányzat a település útjainak karbantartására, a tárgyidıszakban mindössze e Ft-ot fordított, - figyelemmel a települési szintő útberuházás (kivitelezés) jelentıs nagyságrendjére. A települési önkormányzat, az idei évben a közhasznú munkavállalók foglalkoztatására e Ft-ot tervezett. A felhasználás mértéke: e Ft összeget tesz ki. A foglalkoztatás ezen formája, - az ún. közfoglalkoztatás bevezetésével megszőnt. A közfoglalkoztatottak költségeire a beszámolási idıszakban a Polgármesteri Hivatal e Ft-ot fordított. A teljesítés mértéke 29 %-os. A foglalkozatás ezen formája a településen április 16. napjával indult. A feladat tervezett költsége e Ft (módosított elıirányzat), amelynek mértéke a Képviselı-testület által 108/2009. (III.26.) sz. önkormányzati határozata alapján elfogadott Közfoglalkoztatási Terv adatai alapján került meghatározásra. Az Önkormányzat által alapított közhasznú társaság (központi jogszabály változás miatt átalakult nonprofit korlátolt felelısségő társaság) feladata az Önkormányzat vízi közmőveinek üzemeltetésén túl, a városgazdálkodási feladatok döntı hányadának ellátása, amelyhez e Ft forrást biztosít a Város évi költségvetése. A Gerje-Forrás Non-profit Kft. a feladatok folyamatos ellátása érdekében a tárgyidıszakban e Ft önkormányzati finanszírozást kapott. Fentieken túlmenıen, további e Ft összeget tett ki a Gerje-Forrás Non-profit Kft-nek a továbbszámlázott telefon és szolgáltatások, kiadások igénybevétele. A Kistérségi Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat pilisi tagintézménye által ellátott feladatok: a házi szociális gondozás, a szociális étkezés, a jelzırendszeres házi segítségnyújtás, a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás, valamint az idısek nappali ellátása. Ezen intézmény a Képviselı-testület külön döntéseinek megfelelıen, évben a Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás mőködtetésébe került át. A Képviselı-testület az intézmény évi mőködéséhez e Ft összegő pénzeszköz átadást tervezett, amelybıl a települési önkormányzat a Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás részére, - a tárgyidıszakon belül e Ft-ot adott át (amely 92 % mértékő teljesítésnek felel meg). Tekintettel arra, hogy az elıterjesztés idıben a Bizottság tagjai részére kiküldésre került, valamint az írásbeli anyag részletesen rögzíti a döntéshez szükséges információkat, nem kívánja a továbbiakban szóban kiegészíteni az írásbeli anyagot. Domonyi Károly bizottsági elnök: maga részérıl részletesen áttanulmányozva, az Önkormányzat tárgyidıszaki gazdálkodásáról szóló írásbeli jelentését, - a Képviselı-testület számára elfogadásra javasolja a 341/2009. sz. elıterjesztés részeként leírtakat.

5 5 Másodsorban megállapítja, hogy a Bizottság tagjainak kifejezett kérdésük, javaslatuk, észrevételük a tárgyalandó napirendi ponttal, a jegyzı részletes szóbeli tájékoztatásával kapcsolatban nem volt. Kéri a Bizottság tagjait, hogy aki elfogadásra javasolja a Képviselı-testület részére a 341/ sz. elıterjesztés részeként kidolgozott beszámolót, - az kézfeltartással jelezze. A Kommunikációs, Regionális és Európai Uniós Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat A Kommunikációs, Regionális és Európai Uniós Bizottság 60/2009. (XI.16.) számú Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Kommunikációs, Regionális és Európai Uniós Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselı-testület részére a 341/2009. sz. elıterjesztés részeként kidolgozott határozati javaslatot. Határidı: azonnal, a polgármester tájékoztatására: a döntést követı 2 napon belül. Domonyi Károly bizottsági elnök rátér a Bizottság nyilvános és rendes ülése 2./ napirendi pontjának megtárgyalására. 2./ Napirendi pont: Javaslat Pilis Város Önkormányzatának az Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló, a 18/2009. (VI.04.) sz. önkormányzati rendelettel, a 23/2009. (VIII.05.) sz. önkormányzati rendelettel, valamint a 29/2009. (IX.02.) sz. önkormányzati rendelettel módosított 6/2009. (III. 04.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról szóló /2009. ( ) sz. önkormányzati rendelete elfogadására és megalkotására. Elıterjesztı: Szabó Márton polgármester Domonyi Károly bizottsági elnök: felkéri dr. Csiki Gábor jegyzıt, hogy ismertesse a tárgyalandó napirendi pont kidolgozásának és Képviselı-testület számára történı beterjesztésének indokait. dr. Csiki Gábor jegyzı: a tárgyalandó napirendi ponttal kapcsolatban, az Önkormányzat bevételi oldala tervezésével összefüggésben elıadja, hogy a Polgármesteri Hivatal a Kármán József Város Könyvtár intézményi bevételei keretein belül az e-magyarország pontra eredetileg elıirányzott 450 e Ft elıirányzat további 100 e Ft összeggel történı emelésére tesz javaslatot, figyelemmel arra, hogy a települési önkormányzat év I-III. negyedévi költségvetésén belül, a tényleges teljesítés elérte az eredetileg tervezett elıirányzatot. A Polgármesteri Hivatal az Önkormányzat évi költségvetése intézményi mőködési bevétele elıirányzaton belül javasolja a Képviselı-testületnek az egyéb intézményi bevételek elıirányzat további e Ft összeggel történı emelését, tekintettel arra, hogy az Önkormányzathoz, illetve a Polgármesteri Hivatalhoz szeptember 30-ig beérkezett, feldolgozott egyéb intézményi mőködési bevételek elérték a teljes pénzügyi évre tervezett elıirányzatot. A Kármán József Városi Könyvtár év folyamán az Országos Széchenyi Könyvtártól - a Városi Könyvtár munkatársainak továbbképzésére - 30 e Ft összegő támogatást nyert. Ezen szempontok miatt - a mőködési célú pénzeszköz átvétel jogcímen, fejezeten belül - a Kármán József Város Könyvtár évi bevételi elıirányzatát, további 30 e Ft összeggel emelni szükséges. Az Önkormányzat évi közfoglalkoztatási feladataihoz kapcsolódóan eredetileg tervezett e Ft összegő állami támogatás, bevétel elıirányzatát ugyanakkor e Ft összeggel csökkenteni szükséges, tekintettel arra, hogy a Polgármesteri Hivatal évi közfoglalkoztatási feladatellátáshoz kapcsolódó teljes költségvetés átfogó módosítására tett

6 6 javaslatot, a feladatellátáshoz kapcsolódó mindösszesen 45 % mértékő teljesítésre figyelemmel. Az Önkormányzat költségvetése mőködési célú bevételi elıirányzatán belül, a Móricz Zsigmond Közösségi Ház bevételi elıirányzatát 200 e Ft összeggel emelni szükséges, - tekintettel arra, hogy a Móricz Zsigmond Közösségi Ház 2009 év közepén, kulturális tárgyú programok megvalósítására vonatkozólag benyújtott pályázata eredményes (nyertes) volt. A költségvetés kiadási oldaláról elıadja, hogy a Polgármesteri Hivatal az Önkormányzat költségvetése kiadási oldalán indítványozza a közfoglalkoztatási szakfeladathoz kapcsolódó személyi juttatás és járulékai, valamint dologi kiadás együttes elıirányzatának e Ft összeggel történı mérséklését. A Képviselı-testület az Önkormányzat évi költségvetése elfogadásakor, eredetileg e Ft összegő pénzügyi fedezetet biztosított a Pilis, Dózsa Gy. u. 33. szám alatti intézményi épület tetıszerkezetének felújítására. A Polgármesteri Hivatal által lefolytatott beszerezési eljárás részeként, ezen értéknövelı felújítási munka kivitelezésének költsége: e Ft, amelynek figyelembevételével a beruházáshoz megvalósításához szükséges e Ft pénzügyi fedezetnek a költségvetési rendeletbe történı beépítése szükséges. A Képviselı-testület az Önkormányzat évi költségvetése elfogadása és megalkotása során a lakossági vízbekötések Gerje-Forrás Nonprofit Kft. felé történı finanszírozására e Ft összegő pénzügyi keretet képezett (évközi elıirányzat képzés). Ezúton tájékoztatom T. Képviselı-testületet arra vonatkozólag, hogy a Gerje-Forrás Kht. illetve Gerje-Forrás Nonprofit Kft évben ez idáig közel bruttó e Ft összegben végzett el vízbekötési és szennyvíz bekötési munkákat. Ezen indokokra figyelemmel a lakossági vízbekötésekre elkülönített költségvetési kerete további e Ft összeggel (elıirányzattal) történı megemelése szükséges. Ezúton tájékoztatja a Bizottság tagjait arra vonatkozólag, hogy az írásbeli anyag 99%-ban elkészült, - így a végleges teljeskörő egyeztetést követıen a Képviselı-testület valamint az állandó Bizottság tagjai részére is a holnapi nap folyamán kiküldésre kerül. Kéri a Bizottság tagjait, hogy fogadják el elızetes szóbeli tájékoztatóját. Jegyzıkönyv rögzíti, hogy Misi József bizottsági tag 17 óra 30 perckor megérkezett a Bizottság ülésezésére szolgáló hivatalos tárgyalóterembe. Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a Bizottság 5 fıvel határozatképes, tovább folytatja a munkáját. Domonyi Károly bizottsági elnök: köszöni dr. Csiki Gábor jegyzı részletes és kiegészítı jellegő szóbeli tájékoztatóját, - amelyet maga részérıl elfogadásra javasol. Másodsorban megállapítja, hogy a Bizottság tagjainak kifejezett kérdésük, javaslatuk, észrevételük a napirendi ponttal kapcsolatban nem volt. Kéri a Bizottság tagjait, hogy aki elfogadásra javasolja dr. Csiki Gábor jegyzı által szóban elıterjesztett - Pilis Város Önkormányzatának az Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló, a 18/2009. (VI.04.) sz. önkormányzati rendelettel, a 23/2009. (VIII.05.) sz. önkormányzati rendelettel, valamint a 29/2009. (IX.02.) sz. önkormányzati rendelettel módosított 6/2009. (III. 04.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról szóló /2009. ( ) sz. önkormányzati rendelete elfogadására és megalkotására irányuló rendeletalkotási javaslatát, - az kézfeltartással jelezze. A Kommunikációs, Regionális és Európai Uniós Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett, az alábbi határozatot hozta:

7 7 A Kommunikációs, Regionális és Európai Uniós Bizottság 61/2009. (XI.16.) számú Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Kommunikációs, Regionális és Európai Uniós Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselı-testület részére dr. Csiki Gábor jegyzı által szóban elıterjesztett - Pilis Város Önkormányzatának az Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló, a 18/2009. (VI.04.) sz. önkormányzati rendelettel, a 23/2009. (VIII.05.) sz. önkormányzati rendelettel, valamint a 29/2009. (IX.02.) sz. önkormányzati rendelettel módosított 6/2009. (III. 04.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról szóló /2009. ( ) sz. önkormányzati rendelete elfogadására és megalkotására irányuló rendeletalkotási javaslatát. Határidı: azonnal, a polgármester tájékoztatására: a döntést követı 2 napon belül. Domonyi Károly bizottsági elnök rátér a Bizottság nyilvános és rendes ülése 3./ napirendi pontjának megtárgyalására. 3./ Napirendi pont: Az Önkormányzat évi pénzügyi tervét befolyásoló önkormányzati rendeletek és meghozott képviselı-testületi határozatok felülvizsgálata. (3.a./ KÉPÜSZ Kft. részére, a kábeltelevízós és hirdetési szolgáltatások után járó díjazás mértékének felülvizsgálata. 3.b./ A Hírnök c. idıszaki lap nyomdai munkáival, megjelentetésével, közzétételével, terjesztésével kapcsolatos kérdések megvitatása. 3.c./ Javaslat Pilis Város Önkormányzatának a települési képviselık tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásairól szóló 4/2009. (III.04.) sz. önkormányzati rendelet felülvizsgálatára.) Elıterjesztı: Szabó Márton polgármester Domonyi Károly bizottsági elnök: felkéri dr. Csiki Gábor jegyzıt, hogy ismertesse a tárgyalandó napirendi pontot, kidolgozásának és összeállításának indokait. dr. Csiki Gábor jegyzı: a napirendi ponttal kapcsolatban tájékoztatja a Bizottság tagjait arra vonatkozólag, hogy a Képviselı-testület a Hírnök c. idıszaki lap nyomdai munkáival, illetve megjelentetésével kapcsolatos költségei felosztásáról a Testület és szervei január és február havi rendes ülésein döntött, - ahogyan a tiszteletdíj felosztásáról is. Tekintettel arra, hogy a módosításokat tartalmazó önkormányzati rendelet hatálya október 31. napjával lejárt, - ismételten dönteni kellene arról, hogy a képviselıi-tiszteletdíj felosztása során kíván-e a Képviselı-testület a két szerkesztınek (felelıs szerkesztı, olvasótördelı szerkesztı) a már meghatározott módon felajánlani egy bizonyos összeget. Elıadja továbbá, hogy a KÉPÜSZ Kft. vonatkozásában: a kábeltelevíziós és hirdetési szolgáltatások után járó díjazás mértékét felül kellene vizsgálni, azonban a KÉPÜSZ Kft. vezetıjével egyenlıre nem sikerült a tárgyban egyeztetni. Álláspontja szerint, a tárgyalás során a Polgármesteri Hivatalnak jeleznie szükséges azt is, hogy a képviselı-testületi ülések alkalmával felvett anyagok nem túl jó technikai színvonalúak: a rendelkezésre álló hangosításra alkalmas berendezések elavultsága végett. Nagy János informatikus: egyetért dr. Csiki Gábor jegyzı által elıadottakkal. Álláspontja szerint is valóban elavultak a hangtechnikai berendezések, illetve a kábelek is rossz mőszaki állapotban vannak, elöregedtek. Javasolja továbbá, hogy fel kellene hívni Somodi Józsefné ügyvezetı asszony figyelmét arra is, hogy mivel az Önkormányzat fizet a KÉPÜSZ Kft. szolgáltatásaiért, - cserébe a Képüsz Kft. saját hangberendezéseivel dolgozzon, ne pedig az Önkormányzatéval.

8 8 Bencze László bizottsági tag: egyetért azzal, hogy a KÉPÜSZ Kft. ügyvezetıje felé jelezni kell ezen, valóban fennálló mőszaki problémákat és hiányosságokat, azonban hozzáteszi, hogy a képviselıknek is illene figyelemmel lenni az általuk elıadottak pontos hangsúlyozásra, illetve a hangszint megfelelı, egyenletes biztosítására. Domonyi Károly bizottsági elnök: véleménye szerint is valóban zavaró a nagy és hangos alapzaj, melyet a képviselık nem mindig megfelelı magatartása és hozzáállása okoz. Javasolja, hogy a polgármester vagy a Polgármesteri Hivatal jegyzıje a KÉPÜSZ Kft. ügyvezetıjével kezdeményezzen tárgyalásokat, amely tárgyaláson az Önkormányzat képviselıi a Képüsz Kft. képviselıjével közösen megvizsgálnák az alapzaj csökkentésére adódó mőszaki lehetıségeket, valamint a felek képviselıi áttekintenék a már meglévı mőszaki eszközök és berendezések állapotát. Ezzel együtt, a maga részérıl javasolja a jegyzı, illetve a bizottság tagjai által elhangzottakat elfogadásra. Harmadsorban megállapítja, hogy a Bizottság tagjainak további kérdésük, javaslatuk, észrevételük a napirendi ponttal kapcsolatban nem volt. Kéri a Bizottság tagjait, aki elfogadja, hogy a települési önkormányzat a KÉPÜSZ Kft.-vel évben megkötött szolgáltatási szerzıdésbıl következıen, egyrészrıl a kábeltelevíziós és hirdetési szolgáltatások után járó díjazás mértékére irányuló, jelenleg érvényes és hatályos képviselı-testületi határozatát hatályában tartsa fenn, valamint másrészrıl az Önkormányzat képviselıi a bizottsági vita részeként említett mőszaki problémákat a jövıre nézve, közeli határidıvel, tárgyalás útján igyekezzenek orvosolni, - az kézfeltartással jelezze. A Kommunikációs, Regionális és Európai Uniós Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat A Kommunikációs, Regionális és Európai Uniós Bizottság 62/2009. (XI.16.) számú 1./ Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Kommunikációs, Regionális és Európai Uniós Bizottsága javasolja a Képviselı-testület részére, hogy a települési önkormányzat a KÉPÜSZ Kft.-vel évben megkötött szolgáltatási szerzıdésbıl következıen, a kábeltelevízós és hirdetési szolgáltatások után járó díjazás mértékére irányuló, jelenleg érvényes és hatályos képviselı-testületi határozatát hatályában tartsa fenn. 2./ A Kommunikációs, Regionális és Európai Uniós Bizottság felkéri a polgármestert, valamint a Polgármesteri Hivatal jegyzıjét, hogy kezdeményezzenek és folytassanak le egyeztetı tárgyalást Somodi Józsefnével, a KÉPÜSZ Kft. ügyvezetıjével a megrongálódott, elhasználódott tárgyi eszközök (hangtechnika, kábelek, stb.) lecserélésére, illetve új tárgyi eszközök beszerzésére vonatkozólag. Határidı: azonnal, a polgármester tájékoztatására: a döntést követı 2 napon belül, a KÉPÜSZ Kft. ügyvezetıjével a 2./ pontban rögzített tárgyalások lefolytatására: január 15. Domonyi Károly bizottsági elnök: a napirendi pont keretein belül a következı témára áttérve elıadja: álláspontja szerint a Hírnök c. idıszaki lappal kapcsolatban a Kilátó Kiadó képviselıjével kialkudott szolgáltatási-vállalkozási díjak a jelenlegi formájukban a továbbra is elfogadhatóak. Felkéri dr. Csiki Gábor jegyzıt, hogy foglalja össze a Hírnök c. idıszaki lap megjelentetésének összefüggı, a Kilátó Kiadóval év óta fennálló vállalkozási szerzıdés fontosabb szerzıdési feltételeit és kikötéseit.

9 9 dr. Csiki Gábor jegyzı: a napirendi ponttal kapcsolatban elıadja (a Bizottságot tájékoztatandó), hogy a Hírnök c. idıszaki lap évente 6 alkalommal jelenik meg 3500 db példányban, mely példányok darabonként 16 oldalasak. Jellemzı módon, az idıszaki lap elsı és utolsó oldala színes, a többi oldal fekete-fehér. A maga részérıl javasolja, hogy a felek között fennálló vállalkozási szerzıdésben kerüljön rögzítésre (kiegészítésre) a színes, illetve a fekete oldalak készítésének költsége, valamennyi lehetséges variáció. Egyúttal javasolja, hogy az Önkormányzat a Hírnök c. idıszaki lap nyomdai munkáival, megjelentetésével, közzétételével, terjesztésével kapcsolatos kérdések tárgyában meghozott, jelenleg érvényes és hatályos képviselı-testületi határozatát tartsa fenn, azaz a felek között érvényes vállalkozási szerzıdésben meghatározott vállalkozói díj összegét ne módosítsa (az általa említett variációs kiegészítések kivételével), - ne emelje meg. Domonyi Károly bizottsági elnök: kéri a Bizottság tagjait, hogy aki egyrészrıl elfogadásra javasolja dr. Csiki Gábor jegyzı által elmondottakat: amely szerint az Önkormányzat a Hírnök c. idıszaki lap nyomdai munkáival, megjelentetésével, közzétételével, terjesztésével kapcsolatos kérdések tárgyában meghozott, jelenleg érvényes és hatályos képviselı-testületi határozatát tartsa fenn, azzal a kiegészítéssel, hogy az Önkormányzat a HIRNÖK c. idıszaki lap (idıszaki kiadvány) nyomdai kiadásával és megjelentetésével összefüggı nyomdai gondozási munkák elkészítésére vonatkozó vállalkozási szerzıdés tárgyában március 01-jén megkötött, március 14-én módosított vállalkozási szerzıdésben rögzítse (többlet igény esetén) 1-1 db színes oldal elıállításának fajlagos költségét, mértékét - az kézfeltartással jelezze. A Kommunikációs, Regionális és Európai Uniós Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat A Kommunikációs, Regionális és Európai Uniós Bizottság 63/2009. (XI.16.) számú Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Kommunikációs, Regionális és Európai Uniós Bizottsága javasolja a Képviselı-testület részére, hogy a Hírnök c. idıszaki lap nyomdai munkáival, megjelentetésével, közzétételével, terjesztésével kapcsolatos kérdések tárgyában meghozott, jelenleg érvényes és hatályos képviselı-testületi határozatát tartsa fenn, azzal a kiegészítéssel, hogy Pilis Város Önkormányzata (székhely: 2721 Pilis, Kossuth Lajos u. 47.) valamint a KILÁTÓ Kiadó (székhely: Ócsa, Szabó D. u. 8.) között, a Pilis Város polgármestere felelıs szerkesztésében megjelenı HIRNÖK c. idıszaki lap (idıszaki kiadvány) nyomdai kiadásával és megjelentetésével összefüggı nyomdai gondozási munkák elkészítése, vállalkozási szerzıdés tárgyában március 01-jén megkötött, március 14-én módosított vállalkozási szerzıdésben kerüljön rögzítésre (többlet igény esetén) 1-1 db színes oldal elıállításának fajlagos költsége. Határidı: azonnal, a polgármester tájékoztatására: a döntést követı 2 napon belül, a KILÁTÓ Kiadó ügyvezetıjével a bizottsági határozatban rögzített tárgyalások lefolytatására: január 15. dr. Csiki Gábor jegyzı: a jelen napirendi pont harmadik alpontja szerint a Bizottságnak állást kellene foglalnia, egyrészrıl a felelıs szerkesztı, másrészrıl az olvasó szerkesztık részére eddig járó díjazás jövıbeni fenntartásáról, valamint a javaslat elutasításáról, vagy az eddigi díjszabás módosításártól. A Képviselı-testület által elfogadott és megalkotott, a képviselıi tiszteletdíjról szóló önkormányzati rendelet értelmében elıadja, hogy a képviselı-testületnek még ez évben szükséges kimondani a képviselıi tiszteletdíja kapcsán, a jövıbeni tartalék képzésével

10 10 kapcsolatos alapelveket, vagy az idei évben bevezetett szabályozás (tartalmi szempontból) hatályon kívül helyezését, mivel a módosító önkormányzati rendelet, szabályozás érvénye legfeljebb egy-egy pénzügyi évre szólhat. Az elmondottakra tekintettel kéri a Bizottság tagjait, a képviselıket, hogy foglaljanak állást-e témakörben. Bencze László bizottsági tag: maga részérıl javasolja, hogy a Bizottság jelen napirendi pont keretein belül ne hozzon végleges állásfoglalást (döntést), hanem javasolja a képviselıtestület elé vinni az anyagot (elıterjesztést) végleges döntéshozatal végett. Álláspontja szerint, ez ügyben a képviselıknek szükség szerint informálisan is egyeztetniük kell az indítvány jövıbeni fenntartásáról, vagy elvetésérıl. Domonyi Károly bizottsági elnök: maga részérıl azzal ért egyetért, hogy az Önkormányzat testületi szerve Pilis Város Önkormányzatának a települési képviselık tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásairól szóló 4/2009. (III.04.) sz. önkormányzati rendeletét hatályában tartsa fenn. Jelzi a Bizottság tagjai részére, hogy az általa képviselt indítványt és javaslatot teszi fel a Képviselı-testületnek szavazásra. Kérdezi a Bizottság tagjait, aki elfogadásra javasolja a Képviselı-testület részére, hogy az Önkormányzat testületi szerve Pilis Város Önkormányzatának a települési képviselık tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásairól szóló 4/2009. (III.04.) sz. önkormányzati rendeletét hatályában tartsa fenn, - az kézfeltartással jelezze. A Kommunikációs, Regionális és Európai Uniós Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat A Kommunikációs, Regionális és Európai Uniós Bizottság 64/2009. (XI.16.) számú Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Kommunikációs, Regionális és Európai Uniós Bizottsága javasolja a Képviselı-testület részére, hogy az Önkormányzat testületi szerve Pilis Város Önkormányzatának a települési képviselık tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásairól szóló 4/2009. (III.04.) sz. önkormányzati rendeletét hatályában tartsa fenn. Határidı: azonnal, a polgármester tájékoztatására: a döntést követı 2 napon belül. Domonyi Károly bizottsági elnök rátér a Bizottság nyilvános és rendes ülése 4./ napirendi pontjának megtárgyalására. 4./ Napirendi pont: Javaslat Pilis Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala (székhely: 2721 Pilis, Kossuth L. u. 47.) részeként okmányiroda létesítésére (bizottsági elıterjesztés). Elıterjesztı: dr. Csiki Gábor jegyzı Domonyi Károly bizottsági elnök: felkéri dr. Csiki Gábor jegyzıt, hogy ismertesse a tárgyalandó napirendi pontot, az anyag kidolgozásának és benyújtásának indokait. dr. Csiki Gábor jegyzı: tekintettel arra, hogy a múlt havi bizottsági ülésen a bizottság úgy foglalt állást: a Polgármesteri Hivatal járja körbe annak lehetıségét, hogy milyen pénzügyi fedezet biztosítása mellett, milyen szolgáltatásokkal, hány fı foglalkoztatásával és milyen bevételi forrásokból tudná mőködtetné az Önkormányzat, illetve a Polgármesteri Hivatal az okmányirodát, - a Polgármesteri Hivatal eleget tett a bizottság kérésének, és megkeresésének.

11 11 Annak lehetısége, hogy okmányiroda mőködjön Pilisen, - álláspontja szerint, semmi akadálya sem anyagilag (költségvetési szempontból), sem eljárásjogilag és szabályozásilag. Az Okmányiroda kialakításához és mőködéséhez kapcsolódóan, minden bizonnyal korszerő bútorokra, irodatechnikai eszközökre lesz szükség, - amelyet az elızetes számítások alapján Ft összegbıl meg lehet valósítani. Az Okmányirodát 4 fıvel mőködtetné az Önkormányzat, illetve a Polgármesteri Hivatal. Amennyiben az Önkormányzat a Kistérségi Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat pilisi tagintézménye családsegítı és gyermekjóléti szolgálata épületében, a Kossuth L. u. 49. szám alatti valósítaná meg az Okmányirodát, - úgy sok változtatásra, illetve felújításra lesz szükség. E körben hozzáteszi, amennyiben a Képviselı-testület a Rákóczi út 67. szám alatti ingatlanon képzelné el az Okmányiroda mőködését, és mőködtetését ennek esetében is hasonló, illetve a Kossuth L. u. 49. szám alatti ingatlannal ellentétben kiemeltebb problémák merülhetnének fel. A Polgármesteri Hivatal álláspontja szerint a Képviselı-testületnek illetve a polgármesternek a döntés, állásfoglalása kialakítása elıtt fel kellene vennie az érintett települések önkormányzataival, képviselı-testületeivel a kapcsolatot ez ügyben, az ügyet minél körültekintıbben támogatandó. Bencze László bizottsági tag: a maga részérıl nem tartja olyan kiváló ötletnek Pilisen az okmányiroda létrehozását. Álláspontja szerint az Okmányiroda helybe történı, folytonos és folyamatos mőködtetésére nincs elegendı és szükséges pénzügyi forrás. dr. Csiki Gábor jegyzı: ezúton tájékoztatja a Bizottság tagjait, hogy az Önkormányzat részérıl a jelentkezı egyszeri költségek fedezése valóban problémát jelenthet, azonban az Okmányiroda folyamatos mőködtetése az egy-egy álláshely után járó állami normatíva összegébıl - valóban megoldható, és kezelhetı. Misi József bizottsági tag: tekintettel arra, hogy jómaga ötlete volt az okmányiroda létrehozása és mőködtetése, - továbbra is javasolja az ötlet Bizottság általi támogatását. Domonyi Károly bizottsági elnök: álláspontja szerint szükség van a településen az okmányiroda mőködésére és mőködtetésére, tekintettel arra, hogy rendkívül nagy sorban állás van az ügyintézés terén. Tapasztalatai és információi szerint is sokat kell várni a Monori Okmányirodánál, - idıpont kiadására. Véleménye szerint, az állásfoglalás meghozatalánál, e körülményekre igencsak figyelemmel kell lenni. Javasolja a Bizottság részére, hogy elviekben támogassa az ötletet, a részletes megismerését elıírandó. Másodsorban megállapítja, hogy a Bizottság tagjainak további kérdésük, javaslatuk, észrevételük a napirendi ponttal kapcsolatban nem volt. Kéri a Bizottság tagjait, aki javasolja a Képviselı-testület részére, hogy Pilis Város Önkormányzata Testületi szerve vizsgálja meg okmányiroda létrehozásának lehetıségét, az alábbi szempontok figyelembevételével: Az okmányiroda mőködésének tervezett helyszíne: a Kistérségi Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat pilisi tagintézménye gyermekjóléti és családsegítı szakmai részlegének mőködésére szolgáló 2721 Pilis, Kossuth Lajos u. 49. sz. alatti intézményi terület. Az okmányiroda tervezett mőködési területe (területi lehatárolása): a) Pilis, b) Nyáregyháza, c) Monorierdı, d) Káva, e) Bénye.

12 12 - az kézfeltartással jelezze. A Kommunikációs, Regionális és Európai Uniós Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat A Kommunikációs, Regionális és Európai Uniós Bizottság 65/2009. (XI.16.) számú 1./ Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Kommunikációs, Regionális és Európai Uniós Bizottsága javasolja a Képviselı-testület részére, hogy Pilis Város Önkormányzata Testületi szerve vizsgálja meg okmányiroda létrehozásának lehetıségét (beruházás), az alábbi szempontok figyelembevételével: Az okmányiroda mőködésének tervezett helyszíne: a Kistérségi Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat pilisi tagintézménye gyermekjóléti és családsegítı szakmai részlegének mőködésére szolgáló 2721 Pilis, Kossuth Lajos u. 49. sz. alatti intézményi terület. Az okmányiroda tervezett mőködési területe (területi lehatárolása): a) Pilis, b) Nyáregyháza, c) Monorierdı, d) Káva, e) Bénye. 2./ A Bizottság javasolja a Képviselı-testület számára, hogy a 2721 Pilis, Kossuth Lajos u. 49. sz. alatt mőködtetett Kistérségi Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat pilisi tagintézményének gyermekjóléti és családsegítı részlege - külön beruházás részeként - a 2721 Pilis, Rákóczi út 67. sz. épületébe kerüljön áthelyezésre. 3./ A Kommunikációs, Regionális és Európai Uniós Bizottság elnökén keresztül felkéri a polgármestert, hogy a tervezett mőködési területtel, a tervezett lehatárolással érintett települési önkormányzatoknál kezdeményezzen, illetve folytasson le tárgyalásokat az okmányiroda mőködtetése, mőködési környezete területi lehatárolása vonatkozásában. 4./ A Kommunikációs, Regionális és Európai Uniós Bizottsága felkéri a polgármestert, hogy az 1.-3./ pontban foglalt döntés végrehajtására tegye meg a szükséges intézkedéseket. Határidı: azonnal, a polgármester tájékoztatására: a döntést követı 2 napon belül, az okmányiroda létesítésére vonatkozó írásbeli elıterjesztés elıkészítésére, kidolgozására és összeállítására: a Képviselı-testület és szervei január havi nyilvános és rendes ülése, a tervezett lehatárolással érintett települési önkormányzatokkal, képviselıivel a 3./ pontban rögzített I. körös egyeztetı tárgyalás lefolytatására: január 31. Domonyi Károly bizottsági elnök rátér a Bizottság nyilvános és rendes ülése 5./ napirendi pontjának megtárgyalására. 5./ Napirendi pont: Javaslat Pilis Város Önkormányzata évi költségvetési koncepciója megalkotására. Elıterjesztı: Szabó Márton polgármester Domonyi Károly bizottsági elnök: felkéri dr. Csiki Gábor jegyzıt, hogy ismertesse a tárgyalandó napirendi pont összeállításának, kidolgozásának és benyújtásának indokait.

13 13 dr. Csiki Gábor jegyzı: a tárgyalandó napirendi ponttal kapcsolatban kiegészítésképpen elıadja, hogy amennyiben az Önkormányzat az általa november 05-i rendkívüli, nyilvános ülésén meghatározott bölcsıde pályázaton nyerne, - abban az esetben a nyertes pályázat mőszaki és infrastrukturális tartalmának megvalósításához kapcsolódóan bruttó Ft összegő célhitelt kell (2010. évben) az Önkormányzatnak felvennie. Ugyancsak a napirendi ponthoz kapcsolódóan javasolja a Bizottságnak, az Önkormányzatnak megfontolásra a jelzırendszeres házi segítségnyújtás (szolgáltatás) megszüntetését is, mivel a jelenleg ismert költségvetési tény adatok figyelembevételével, az Állam évtıl kezdıdıen nem nyújt alanyi jogon, alapon állami támogatást a szolgálat, szolgáltatás mőködéséhez. Figyelemmel arra, hogy a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló, többször módosított évi III. törvény módosításáról szóló /2009. sz. törvényjavaslat tervezete szerint, a jelzırendszeres házi segítségnyújtás (szolgáltatás) január 01. napjától kezdıdı hatállyal nem fog kötelezıen vállalandó önkormányzati feladatnak minısülni, - sajnálattal bár, de javasolja ezen feladat ellátásának megszüntetését. Végezetül javasolja a Bizottság számára, hogy a Bizottság - az írásbeli anyag elıkészítettségére figyelemmel - tartsa a Képviselı-testület november havi nyilvános és rendes ülése napirendjén Pilis Város Önkormányzata évi költségvetési koncepciója megalkotására irányuló javaslatot. Domonyi Károly bizottsági elnök: a maga részérıl elsı körben - szomorúan - hallgatva dr. Csiki Gábor jegyzı által elıadottakat, az utóbbi javaslat tekintetében kényszerbıl, de egyetért a Polgármesteri Hivatal jegyzıje által elıadott indítvánnyal, mivel a maga részérıl fontosnak tartja az idısek megfelelı, pontos gondozását. Ugyanakkor megértve a Polgármesteri Hivatal jegyzıje által, az Önkormányzat évi költségvetését befolyásoló tényezıket és szempontokat, a Képviselı-testület számára elfogadásra javasolja dr. Csiki Gábor jegyzı által szóban elıterjesztett - Pilis Város Önkormányzata évi költségvetési koncepciója megalkotására irányuló határozati javaslat fontosabb, a bizottsági ülésen ismertetett súlyponti elemeit. Megállapítja, hogy a Bizottság tagjainak kifejezett kérdésük, javaslatuk, észrevételük a tárgyalt napirendi ponttal kapcsolatban nem volt. Kéri a Bizottság tagjait, hogy aki javasolja a Képviselı-testület részére dr. Csiki Gábor jegyzı által szóban elıterjesztett - Pilis Város Önkormányzata évi költségvetési koncepciója megalkotására irányuló, a költségvetési koncepció súlyponti elemeit tartalmazó határozati javaslatot, - az kézfeltartással jelezze. A Kommunikációs, Regionális és Európai Uniós Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat A Kommunikációs, Regionális és Európai Uniós Bizottság 66/2009. (XI.16.) számú 1./ A Kommunikációs, Regionális és Európai Uniós Bizottság meghallgatta és elfogadásra javasolja a Képviselı-testület számára dr. Csiki Gábor jegyzı által szóban elıterjesztett - Pilis Város Önkormányzata évi költségvetési koncepciója megalkotására irányuló határozati javaslatot. 2./ A Kommunikációs, Regionális és Európai Uniós Bizottság javasolja a Képviselıtestületnek, hogy a Képviselı-testület tartsa napirendjén, valamint a november 25-i nyilvános és rendes ülésén érdemben tárgyalja meg, Pilis Város Önkormányzata évi költségvetési koncepciója megalkotására irányuló írásbeli elıterjesztést, napirendi pont anyagát. Határidı: azonnal, a polgármester tájékoztatására: a döntést követı 2 napon belül.

14 14 Domonyi Károly bizottsági elnök rátér a Bizottság nyilvános és rendes ülése 6./ napirendi pontjának megtárgyalására. 6./ Napirendi pont: Javaslat Pilis Város Települési Esélyegyenlıségi Helyzetelemzés és Program I. körös megvitatására. Elıterjesztı: dr. Csiki Gábor jegyzı Domonyi Károly bizottsági elnök: felkéri dr. Csiki Gábor jegyzıt, hogy ismertesse a tárgyalandó napirendi pontot, az anyag kidolgozásának és benyújtásának indokait. dr. Csiki Gábor jegyzı: ezúton tájékoztatja a Bizottság tagjait arra vonatkozólag, hogy a tárgybani napirendi pont anyagot a Képviselı-testület mind a hat állandó bizottsága tárgyalja, amelyhez hozzátéve a Bizottság javaslatát, állásfoglalását és kiegészítését - ezt követıen kerülhet be (várhatóan) a Képviselı-testület év december havi nyilvános és rendes ülésére Települési Esélyegyenlıségi Helyzetelemzés és Program végleges tervezete. Kéri a Bizottságot, hogy a Települési Esélyegyenlıségi Helyzetelemzés és Program különösen 5. pontjában írottakkal kapcsolatban (az 5.2. és alpontban írottakkal kapcsolatban) tegye meg a szükséges indítványait és javaslatait. Domonyi Károly bizottsági elnök: maga részérıl jelzi a Bizottság tagjainak, hogy a Polgármesteri Hivatal munkatársai, továbbá az állandó Bizottságok elnökei által elkészített írásbeli anyaggal kapcsolatban tegyék meg javaslataikat, ötleteiket, - a végleges anyag elkészítését és összeállítását elısegítendı. A maga részérıl figyelemmel kísérve a Települési Esélyegyenlıségi Helyzetelemzés és Program-tervezete tartalmi elemeinek alakulását és alakítását, korábbi, beépített indítványaira tekintettel nem kívánja kiegészíteni az anyagot. A maga részérıl javasolja a Bizottságnak dr. Csiki Gábor jegyzı által ismertettek szerint, a Települési Esélyegyenlıségi Helyzetelemzés és Program-tervezetét. Megállapítja, hogy a Bizottság tagjainak kifejezett kérdésük, javaslatuk, észrevételük a napirendi ponttal, a Bizottság részére (is) beterjesztett Települési Esélyegyenlıségi Helyzetelemzés és Program-tervezetével kapcsolatban nem volt. Kéri a Bizottság tagjait, hogy aki javasolja a Képviselı-testület részére dr. Csiki Gábor jegyzı által elıterjesztettek szerint, Pilis Város Települési Esélyegyenlıségi Helyzetelemzés és Program I. körös változatát elfogadásra, - az kézfeltartással jelezze. A Kommunikációs, Regionális és Európai Uniós Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat A Kommunikációs, Regionális és Európai Uniós Bizottság 67/2009. (XI.16.) számú 1./ Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Kommunikációs, Regionális és Európai Uniós Bizottsága úgy dönt, hogy Pilis Város Települési Esélyegyenlıségi Helyzetelemzése és Programja I. körös változatát a Képviselı-testületnek elfogadásra javasolja. A Képviselı-testület Kommunikációs és Regionális és Európai Uniós Bizottsága javasolja a Képviselı-testületnek, hogy az Önkormányzat testületi szerve a Képviselı-testület év február havi nyilvános és rendes ülésén, a települési önkormányzat évi költségvetésébe építse be Pilis Város Települési és Esélyegyenlıségi Helyzetelemzés és Program 5.2./ alpontjában foglalt, a fizikai és infokommunikációs akadálymentesítésre vonatkozólag kidolgozott, 2010 évre esı fejlesztés, beruházás önrészét.

15 15 2./ A Képviselı-testület Kommunikációs és Regionális és Európai Uniós Bizottsága javasolja a Képviselı-testületnek, hogy az Önkormányzat testületi szerve vegye napirendjére valamint december 17-i nyilvános és rendes ülésén tárgyalja meg a Progress Consult Kft. (székhely: 1046 Budapest, Klauzál u. 10.) által elkészített és összeállított, a szakbizottságok által kiegészített (módosított) Pilis Város Települési Esélyegyenlıségi Helyzetelemzés és Program-tervezetét, döntéshozatal végett. 3./ A Képviselı-testület Kommunikációs és Regionális és Európai Uniós Bizottsága felkéri elnökét, hogy az 1./ és 2./ pontban foglalt döntésrıl írásban értesítse Szabó Márton polgármestert. Határidı: azonnal, a polgármester tájékoztatására: a döntést követı 2 napon belül, a Progress Consult Kft-nek (székhely: 1046 Budapest, Klauzál u. 10.) a döntésrıl történı értesítésére: a döntést követı 8 napon belül. Domonyi Károly bizottsági elnök rátér a Bizottság nyilvános és rendes ülése 7./ napirendi pontjának megtárgyalására. 7./ Napirendi pont: Javaslat Pilis Város helytörténeti promóciós dokumentumfilmje elkészítésére. Elıterjesztı: Domonyi Károly elnöke Közremőködı: Nagy János informatikus Domonyi Károly bizottsági elnök: felkéri Nagy János informatikust, hogy ismertesse a tárgyalandó napirendi pontot, az anyag Bizottság részére történı beterjesztésének indokait. Nagy János informatikus: a tárgyalandó napirendi pont kapcsán elıadja, hogy a Bizottság múlt havi bizottsági ülésén szó volt Pilis Város helytörténeti promóciós dokumentumfilmje felújításáról, vagy esetleges új film létrehozásáról. Az árajánlat megjött, - amely új film elkészítése esetén bruttó Ft összeget takar. Javasolja, hogy jelen napirendi pont keretein belül a Bizottság határozzon a film tartalmáról, illetve a megrendelés tartalmáról. Kéri ez ügyben a Bizottság állásfoglalását. Domonyi Károly bizottsági elnök: a maga részérıl kevesli a Bizottság részére beterjesztett árajánlatokat, mind mennyiségi, mind tartalmi szempontból, - mivel a Bizottságnak a javaslat tekintetében választási lehetısége nincs. E körülményre figyelemmel javasolja, hogy a Polgármesteri Hivatal munkatársai, illetve Nagy János informatikus szerezzen be további árajánlatokat egy új film elkészítésére, vagy a régi film felújítására vonatkozólag, majd azt a Polgármesteri Hivatal jegyzıje a Bizottság december havi nyilvános és rendes ülésére hozza be, terjessze be - végleges döntéshozatal végett. A maga részérıl egyrészrıl javasolja, hogy a településrıl készítendı (felújítandó) dokumentumfilm kb. 20 perc idıtartamú legyen, és a már meglévı film struktúrája szerint készüljön. Harmadsorban megállapítja, hogy a Bizottság tagjainak kifejezett kérdésük, javaslatuk, észrevételük a napirendi ponttal kapcsolatban nem volt. Kéri a Bizottság tagjait, hogy aki elfogadja Nagy János informatikus által szóban elıterjesztett, a Pilis Város helytörténeti promóciós dokumentumfilmje elkészítésére irányuló indítvány tárgyában általa megfogalmazott ügyrendi javaslatot, - az kézfeltartással jelezze. A Kommunikációs, Regionális és Európai Uniós Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat

16 16 A Kommunikációs, Regionális és Európai Uniós Bizottság 68/2009. (XI.16.) számú 1./ A Kommunikációs, Regionális és Európai Uniós Bizottság a Képviselı-testülettıl kapott átruházott hatáskörben - meghallgatta és elfogadta Nagy János informatikus által szóban elıterjesztett - Pilis Város helytörténeti promóciós dokumentumfilmje elkészítésére irányuló javaslatokat. 2./ A Kommunikációs, Regionális és Európai Uniós Bizottság úgy dönt, felkéri a polgármesteren valamint a Polgármesteri Hivatal jegyzıjén keresztül a Polgármesteri Hivatal informatikusát, kérjen be három, televíziós felvételeket készítı vállalkozástól írásban árajánlatot Pilis Város helytörténeti promóciós dokumentumfilmje elkészítésére (a évben elkészített mőalkotás felújítására) vonatkozólag, oly módon, hogy ezen írásbeli ajánlatátok a Kommunikációs, Regionális és Európai Uniós Bizottság december havi nyilvános és rendes ülésén érdemben tárgyalhatóak legyenek. 3./ A Kommunikációs, Regionális és Európai Uniós Bizottság úgy dönt, hogy a Bizottság soron következı rendes ülésén visszatér Pilis Város helytörténeti promóciós dokumentumfilmje elkészítésére vonatkozó javaslat érdemi megtárgyalására, - az ajánlat kiválasztása és döntéshozatal végett. Határidı: azonnal, a polgármester tájékoztatására: a döntést követı 2 napon belül. Domonyi Károly bizottsági elnök rátér a Bizottság nyilvános és rendes ülése 8./ napirendi pontjának megtárgyalására. 8./ Napirendi pont: Javaslat Pilis Város Önkormányzata honlapjának felújítására, fejlesztésére irányuló árajánlat megvizsgálására. Elıterjesztı: Domonyi Károly elnöke Közremőködı: Nagy János informatikus Domonyi Károly bizottsági elnök: felkéri Nagy János informatikust, hogy ismertesse a napirendi pontot, kidolgozásának és benyújtásának indokait. Nagy János informatikus: ezúton tájékoztatja a Bizottság tagjait arra vonatkozólag, hogy a városi honlap felújításával kapcsolatos teendık, feladatok az elızetes becslések szerint - a két fél képviselıinek elızetes, együttes egyeztetését követıen évre vonatkozólag kb Ft vállalkozói díj összeget tesznek ki. Misi József bizottsági tag: maga részérıl javasolja, hogy a Bizottság az anyagnak a mai napon történı kézhezvételére figyelemmel - soron következı bizottsági ülésén tárgyalja meg az informatikai cég által küldött, adott árajánlatot - tárgybani napirendi pontot, és javaslatot. Nagy János informatikus: a évre vonatkozólag javasolja, hogy az Önkormányzat hozzon létre saját honlapján a helyi vállalkozóknak egy felületet, ahol hirdethetnék magukat, természetesen bérleti díj fizetése ellenében. Egyúttal javasolja a Bizottság tagjai részére megfontolásra, - személyes és önálló indítványát. Misi József bizottsági tag: nem közvetlenül a napirendi ponthoz kapcsolódóan elıadja, hogy álláspontja szerint a Polgármesteri Hivatalnak, a jegyzınek a település hatályos településszerkezeti tervét, valamint Helyi Építési Szabályzat térképi anyagát, tervi anyagát fel kellene tennie a városi honlapra.

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v amely készült 2010. június 09-én 18 óra 00 percre kitőzött, 18 óra 23 perctıl kezdıdıen a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott, Pilis Város Önkormányzata Képviselıtestületének

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1 J e g y z ı k ö n y v amely készült 2009. október 19-én 18 óra 00 perckor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, Pilis Város Önkormányzata Kommunikációs, Regionális és Európai Uniós Bizottságának megtartott

Részletesebben

H A T Á R O Z A T O K

H A T Á R O Z A T O K H A T Á R O Z A T O K amely készült a Kulturális, Oktatási, Sport és Kommunikációs Bizottság 2014. január 23.-án 17 óra 20 perces kezdettel, a Pilisi Polgármesteri Hivatal (2721 Pilis, Kossuth Lajos út.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Pilis Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. május 18-án 14 óra 15 perckor megtartott nyilvános és rendes ülésérıl. Jelen vannak: Pilis Város Cigány Kisebbségi

Részletesebben

Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a két Bizottság elnöke a bizottságok rendes, együttes, nyílt valamint zárt ülését 17 óra 10 perckor megnyitják.

Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a két Bizottság elnöke a bizottságok rendes, együttes, nyílt valamint zárt ülését 17 óra 10 perckor megnyitják. HATÁROZATOK a Településfejlesztési, Városgazdálkodási és Közbiztonsági Bizottság, valamint a Pénzügyi Bizottság 2012. október 24-én 17 óra 10 perckor kezdettel megkezdett 17 óra 45 percig, majd 19 óra

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1 J e g y z ı k ö n y v amely készült 2009. november 17-én 17 óra 10 perckor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, Pilis Város Önkormányzata Közbiztonsági és Bőnmegelızési Bizottságának megtartott 2009.

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1 J e g y z ı k ö n y v amely készült 2009. szeptember 14-én 17 óra 10 perctıl kezdıdıen a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, Pilis Város Önkormányzata Kommunikációs, Regionális és Európai Uniós Bizottságának

Részletesebben

HATÁROZATOK a Pénzügyi Bizottság augusztus 28-án, 17 óra 05 perckor megtartott nyilvános és rendes valamint zárt ülésérıl.

HATÁROZATOK a Pénzügyi Bizottság augusztus 28-án, 17 óra 05 perckor megtartott nyilvános és rendes valamint zárt ülésérıl. HATÁROZATOK a Pénzügyi Bizottság 2012. augusztus 28-án, 17 óra 05 perckor megtartott nyilvános és rendes valamint zárt ülésérıl. Az Önkormányzat Képviselı-testülete Pénzügyi Bizottsága 2012. augusztus

Részletesebben

HATÁROZATOK. Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a két Bizottság elnöke a bizottságok rendes, együttes, nyílt valamint zárt ülését 17 óra 50 perckor megnyitják.

HATÁROZATOK. Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a két Bizottság elnöke a bizottságok rendes, együttes, nyílt valamint zárt ülését 17 óra 50 perckor megnyitják. HATÁROZATOK a Településfejlesztési, Városgazdálkodási és Közbiztonsági Bizottság valamint Pénzügyi Bizottság 2013. május 27-én, 17 óra 50 perctıl kezdıdıen megtartott nyilvános és rendes, valamint zárt

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének július 28-án 17 óra 05 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendkívüli ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének július 28-án 17 óra 05 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendkívüli ülésérıl. NYILVÁNOS ÜLÉS ANYAGA! JEGYZİKÖNYV Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. július 28-án 17 óra 05 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: - Szabó Márton

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. június 24-én 16 óra 20 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendes ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. június 24-én 16 óra 20 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendes ülésérıl. NYILVÁNOS ÜLÉS ANYAGA! JEGYZİKÖNYV Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. június 24-én 16 óra 20 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendes ülésérıl. Jelen vannak: - Szabó Márton polgármester,

Részletesebben

308/2011. számú elıterjesztés

308/2011. számú elıterjesztés 308/2011. számú elıterjesztés Az I. sz. vagy II. sz. határozati javaslat elfogadásához a Képviselı-testület Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2011. (IV.04.) sz. önkormányzati rendelet 36.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének október 08-án 19 óra 00 perc kezdettel megtartott rendkívüli, nyílt ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének október 08-án 19 óra 00 perc kezdettel megtartott rendkívüli, nyílt ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. október 08-án 19 óra 00 perc kezdettel megtartott rendkívüli, nyílt ülésérıl. Jelen vannak: - Szabó Márton polgármester, - dr. Csiki Gábor

Részletesebben

Kiegészítés a 37/2010. sz. elıterjesztéshez

Kiegészítés a 37/2010. sz. elıterjesztéshez Kiegészítés a 37/2010. sz. elıterjesztéshez A határozati javaslat elfogadásához a Képviselı-testület Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló többször módosított 7/2006. (IV.14.) sz. rendelete 28. (7)

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Pilis Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. november 10-én, 15 óra 10 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendes ülésérıl. Jelen vannak: Pilis Város

Részletesebben

28/2003. (III.12.) sz. önk. h a t á r o z a t

28/2003. (III.12.) sz. önk. h a t á r o z a t 28/2003. (III.12.) sz. önk. h a t á r o z a t az Európai Uniós, Regionális Bizottság elıterjesztése az EU-s Hozományra vonatkozóan c. elıterjesztést zárt ülésen tárgyalja, mivel annak nyilvános ülésen

Részletesebben

NYILVÁNOS ÉS RENDKÍVÜLI ÜLÉS ANYAGA! JEGYZİKÖNYV

NYILVÁNOS ÉS RENDKÍVÜLI ÜLÉS ANYAGA! JEGYZİKÖNYV NYILVÁNOS ÉS RENDKÍVÜLI ÜLÉS ANYAGA! JEGYZİKÖNYV Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. március 13-án 16 óra 20 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 1 J E G Y Z İ K Ö N Y V Pilis Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. február 11-én 14.30 órai kezdettel megtartott nyilvános és rendes ülésérıl. Jelen vannak: Pilis Város Szlovák

Részletesebben

BIZOTTSÁGI ELİTERJESZTÉS 147/2010. számú elıterjesztés

BIZOTTSÁGI ELİTERJESZTÉS 147/2010. számú elıterjesztés BIZOTTSÁGI ELİTERJESZTÉS 147/2010. számú elıterjesztés A határozati javaslat elfogadásához a Képviselı-testület Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló, többször módosított 7/2006. (IV.14.) sz. önkormányzati

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Egyéb: - Földesiné Töpper Ilona, a TOPIL Bt. képviseletében, - Tamás Miklós, az OTP Hungaro Projekt képviseletében.

JEGYZİKÖNYV. Egyéb: - Földesiné Töpper Ilona, a TOPIL Bt. képviseletében, - Tamás Miklós, az OTP Hungaro Projekt képviseletében. JEGYZİKÖNYV Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. szeptember 03-án 17 óra 00 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: - Szabó Márton polgármester, - dr.

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1 J e g y z ı k ö n y v amely készült 2008. december 09-én 17.00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, Pilis Város Önkormányzata Közbiztonsági és Bőnmegelızési Bizottságának megtartott nyilvános

Részletesebben

4./ Beszámoló Pilis Város Önkormányzata évi Helyi Közfoglalkoztatási Tervének végrehajtásáról.

4./ Beszámoló Pilis Város Önkormányzata évi Helyi Közfoglalkoztatási Tervének végrehajtásáról. HATÁROZATOK amely készült a Településfejlesztési,Városgazdálkodási és Közbiztonsági Bizottság 2012. január 23-án 17 óra 05 perctıl kezdıdıen megtartott nyilvános és rendes valamint zárt ülésérıl. Az Önkormányzat

Részletesebben

PILIS VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 2721 Pilis Kossuth L. u. 47. Tel.: , fax:

PILIS VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 2721 Pilis Kossuth L. u. 47. Tel.: , fax: PILIS VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 2721 Pilis Kossuth L. u. 47. Tel.: 29-498-142, fax: 29-696-320 E-mail: hivatal@pilis.hu Szám: 1015-5/2012. M E G H Í V Ó Tisztelettel meghívom Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1 J e g y z ı k ö n y v amely készült 2009. március 16-án 17.00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, Pilis Város Önkormányzata Kommunikációs, Regionális és Európai Uniós Bizottságának megtartott

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS, REGIONÁLIS ÉS EURÓPAI UNIÓS BIZOTTSÁG ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI

KOMMUNIKÁCIÓS, REGIONÁLIS ÉS EURÓPAI UNIÓS BIZOTTSÁG ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI 1 KOMMUNIKÁCIÓS, REGIONÁLIS ÉS EURÓPAI UNIÓS BIZOTTSÁG 2009. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI A Kommunikációs, Regionális és Európai Uniós Bizottság 1/2009. (I.19.) számú A Kommunikációs, Regionális és Európai

Részletesebben

Jegyzıkönyv. a Pénzügyi Bizottság március 6-án, 17 óra 15 perctıl kezdıdıen megtartott nyilvános és rendkívüli ezt követıen zárt ülésérıl.

Jegyzıkönyv. a Pénzügyi Bizottság március 6-án, 17 óra 15 perctıl kezdıdıen megtartott nyilvános és rendkívüli ezt követıen zárt ülésérıl. 1 Jegyzıkönyv a Pénzügyi Bizottság 2012. március 6-án, 17 óra 15 perctıl kezdıdıen megtartott nyilvános és rendkívüli ezt követıen zárt ülésérıl. Jelen vannak a Pénzügyi Bizottság részérıl: Varju Zoltán

Részletesebben

PILIS VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 2721 Pilis Kossuth L. u. 47. Tel.: , fax: M E G H Í V Ó

PILIS VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 2721 Pilis Kossuth L. u. 47. Tel.: , fax: M E G H Í V Ó PILIS VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 2721 Pilis Kossuth L. u. 47. Tel.: 29-498-142, fax: 29-696-320 E-mail: hivatal@pilis.hu Szám: 1159-20/2011. M E G H Í V Ó Tisztelettel meghívom Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

62/2011. számú elıterjesztés

62/2011. számú elıterjesztés 62/2011. számú elıterjesztés A határozati javaslat elfogadásához a Képviselı-testület Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló, többször módosított 7/2006. (IV.14.) sz. önkormányzati rendelet 28. (7)

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek a 2010. II. félévi

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: 8/2012. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. április 3-án (kedden) 16.00 órai kezdettel a

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének június 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének június 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jegyzıkönyv Készült: 2012. június 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen vannak:pálmai József korelnök Csonka József Dr. Pálinkási Csaba Bartók László képviselık Dr. Szabó Attila jegyzı Jegyzıkönyvvezetı:

Részletesebben

JEGYZİKÖNY. Igazoltan távol: - Gajdosné Nagy Tímea képviselı, - Nagy János képviselı. Igazolatlanul távol: -

JEGYZİKÖNY. Igazoltan távol: - Gajdosné Nagy Tímea képviselı, - Nagy János képviselı. Igazolatlanul távol: - JEGYZİKÖNY amely készült Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. március 11-én, a Pilisi Polgármesteri Hivatal (2721 Pilis, Kossuth Lajos út 47.) tanácstermében 17 óra 15 perces kezdettel

Részletesebben

15/2011. számú elıterjesztés

15/2011. számú elıterjesztés 15/2011. számú elıterjesztés A határozati javaslat elfogadásához a Képviselı-testület Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló, többször módosított 7/2006. (IV.14.) sz. önkormányzati rendelet 28. (7)

Részletesebben

SZAJLA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT TERPES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V E február 15.

SZAJLA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT TERPES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V E február 15. 1 SZAJLA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT TERPES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V E 2010. február 15. Határozat száma 1/2010.(II.15.) Tárgy Az intézményi társulásban mőködtetett Mákvirág

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1 J e g y z ı k ö n y v amely készült 2009. augusztus 19-én 16 óra 40 perckor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, Pilis Város Önkormányzata Szociális és Egészségügyi Bizottságának megtartott nyilvános

Részletesebben

2./ Javaslat Pilis Város Önkormányzata Sportkoncepciójának felülvizsgálatára. Előterjesztő: Simó Gáborné polgármester

2./ Javaslat Pilis Város Önkormányzata Sportkoncepciójának felülvizsgálatára. Előterjesztő: Simó Gáborné polgármester HATÁROZATOK amely készült a Fejlesztési Bizottság 2015. augusztus 24.-én 17 óra 00 perctől kezdődően, a Pilisi Polgármesteri Hivatal tanácstermében (2721, Pilis, Kossuth Lajos út 47.) megtartott nyilvános

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2012. június 12.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2012. június 12. Ügyszám: 114-28/2012. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl 2012. június 12. Nyirád 2012 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Pilis Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. március 20-án 14 óra 00 perckor megtartott nyilvános és rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: Pilis Város Roma

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2013. február 14.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2013. február 14. Ügyszám: 289-8/2013. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl 2013. február 14. Nyirád 2013 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2014. szeptember 10 - i nyilvános testületi ülésére a 7. sz. napirendi ponthoz Tárgy: Feladat ellátási szerzıdés

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének november 28-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének november 28-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/218-31/2011. JEGYZİKÖNYV 2011. november 28-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26. Méreg János alpolgármester,

Részletesebben

JEGYZİKÖNY. Igazoltan távol:- Igazolatlanul távol: - Állandó tanácskozási joggal meghívottak: -

JEGYZİKÖNY. Igazoltan távol:- Igazolatlanul távol: - Állandó tanácskozási joggal meghívottak: - JEGYZİKÖNY amely készült Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. november 27-én, a Pilisi Polgármesteri Hivatal (2721 Pilis, Kossuth Lajos út 47.) tanácstermében 17 óra 20 perces kezdettel

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Pilis Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. szeptember 10-én 15 óra 30 perckor megtartott nyilvános és rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: Pilis Város Cigány

Részletesebben

M E G H Í V Ó november 9. (kedd) napjára órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó november 9. (kedd) napjára órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (4) bekezdése alapján

Részletesebben

1/2011. sz. elıterjesztés

1/2011. sz. elıterjesztés 1/2011. sz. elıterjesztés A határozati javaslat elfogadásához a Képviselı-testület Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló, többször módosított 7/2006. (IV.14.) sz. önkormányzati rendelete 28. (7)

Részletesebben

298/2010. számú elıterjesztés

298/2010. számú elıterjesztés 298/2010. számú elıterjesztés Az I. sz. vagy II. sz. határozati javaslat elfogadásához a Képviselı-testület Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló, többször módosított 7/2006. (IV.14.) sz. önkormányzati

Részletesebben

Pilis, március 23. Szabó Márton polgármester

Pilis, március 23. Szabó Márton polgármester 80/2012. számú elıterjesztés A határozati javaslat elfogadásához a Képviselı-testület Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló, többször módosított 16/2011. (IV.04.) sz. önkormányzati rendelet 36. (3)

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v készült 2008. július 29-én 17 óra 30 perckor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, Pilis Város Önkormányzata Településfejlesztési és Városgazdálkodási Bizottságának, valamint Pénzügyi

Részletesebben

HATÁROZATOK a Pénzügyi Bizottság május 30-án, 17 óra 15 perckor megtartott nyilvános és rendes valamint zárt ülésérıl.

HATÁROZATOK a Pénzügyi Bizottság május 30-án, 17 óra 15 perckor megtartott nyilvános és rendes valamint zárt ülésérıl. HATÁROZATOK a Pénzügyi Bizottság 2012. május 30-án, 17 óra 15 perckor megtartott nyilvános és rendes valamint zárt ülésérıl. Az Önkormányzat Képviselı-testülete Pénzügyi Bizottsága 2012. május 30-án megtartotta

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁG ÉVI NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁG ÉVI NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI 1 SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁG 2009. ÉVI NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI A Szociális és Egészségügyi Bizottság 51/2009. (I. 21.) számú határozata: A Szociális és Egészségügyi Bizottság úgy dönt, hogy elfogadja

Részletesebben

Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról

Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról 4/2009.(I.29.)Kt.sz. Javaslattevı Testület létrehozása Jánoshalma Város Képviselı-testülete a kitüntetı címek alapításáról és adományozásáról szóló 19/2008.

Részletesebben

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2011. szeptember 20. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2011. szeptember 20. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl 59/2011. (IX. 20.) CsKTT. 16-5633-4/2011 Tárgy: Csanytelek, Baross Gábor u. 2. sz. alatti ingatlan használatba vétele Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa megtárgyalta Csanytelek, Baross

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének. 8/2007. (IV.05.) sz. önkormányzati rendelete

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének. 8/2007. (IV.05.) sz. önkormányzati rendelete PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének 8/2007. (IV.05.) sz. önkormányzati rendelete Pilis Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló, a 23/2006.

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Magyargécben a Községi Önkormányzat Képviselı-testületének, valamint az Önkormányzat Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságának 2011. november 29-i együttes ülésérıl. Jelen vannak:

Részletesebben

117/2014. SZ. ET. A 10/2014.(III.14.) sz. költségvetési rendelet felülvizsgálatáról

117/2014. SZ. ET. A 10/2014.(III.14.) sz. költségvetési rendelet felülvizsgálatáról 117/2014. SZ. ET. A 10/2014.(III.14.) sz. költségvetési rendelet felülvizsgálatáról 1. Előterjesztő megnevezése, szavazati arány, nyilvánosság (aláírás 1. pont): Előterjesztő Szavazati arány Nyilvánosság

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-4/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. február 3-án 9.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1 J e g y z ı k ö n y v amely készült 2009. december 07-én 17 óra 15 perckor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, Pilis Város Önkormányzata Kommunikációs, Regionális és Európai Uniós Bizottságának megtartott

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1 J e g y z ı k ö n y v amely készült 2010. március 22-én módosított határnapon - 15 óra 30 perckor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, Pilis Város Önkormányzata Kommunikációs, Regionális és Európai

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselı-testületnek - a Képviselı-testület 2014. II. félévi

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1 J e g y z ı k ö n y v amely készült 2008. november 17-én 17.00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, Pilis Város Önkormányzata Kommunikációs, Regionális és Európai Uniós Bizottságának megtartott

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1. /2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. január 31-én (hétfın) 14: 00 órakor tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tóth Ferenc polgármester Fehér István

Részletesebben

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 29-i ülésére

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 29-i ülésére 2. Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 29-i ülésére Tárgy: I. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének /2015. (.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat Szám: IV.535-3/2010. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. december 10-én (pénteken) 9 00 órakor a Polgármesteri Hivatal II. emeleti mőszaki tárgyalójában megtartott ü l é s

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének szeptember 15-én 17 óra 00 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendkívüli

JEGYZİKÖNYV Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének szeptember 15-én 17 óra 00 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendkívüli JEGYZİKÖNYV Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. szeptember 15-én 17 óra 00 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: - Mala Ferenc alpolgármester, - dr.

Részletesebben

HATÁROZATOK a Közbiztonsági és Bőnmegelızési Bizottság április 20-án 17 óra 00 perckor megtartott nyilvános és rendes valamint zárt ülésérıl.

HATÁROZATOK a Közbiztonsági és Bőnmegelızési Bizottság április 20-án 17 óra 00 perckor megtartott nyilvános és rendes valamint zárt ülésérıl. 1 HATÁROZATOK a Közbiztonsági és Bőnmegelızési Bizottság 2010. április 20-án 17 óra 00 perckor megtartott nyilvános és rendes valamint zárt ülésérıl. A Közbiztonsági és Bőnmegelızési Bizottság 2010. április

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: 11-26/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Magyarpolány és Kislıd Községek Önkormányzatai Képviselı-testületeinek 2009. november 23-án 16 óra 30 perckor kezdıdı együttes, nyílt ülésérıl. Az ülés

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1 J e g y z ı k ö n y v amely készült 2010. november 17-én, 17 óra 40 perc kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott, Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Szociális és Egészségügyi

Részletesebben

M E G H Í V Ó október 30. (péntek) napjára 7.30 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó október 30. (péntek) napjára 7.30 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1 J e g y z ı k ö n y v amely készült 2011. május 18-án, 16 óra 48 perc kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott, Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testülete Szociális és Egészségügyi

Részletesebben

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Ügyrendi és Igazgatási Bizottsága 8200 Veszprém, Óváros tér 9.

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Ügyrendi és Igazgatási Bizottsága 8200 Veszprém, Óváros tér 9. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Ügyrendi és Igazgatási Bizottsága 8200 Veszprém, Óváros tér 9. Szám: KOZP/2137/2/2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. július 11-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. július 11-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/38-18/2012. JEGYZİKÖNYV 2012. július 11-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterem 8130 Enying, Kossuth u. 26. Pıdör Gyula polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: 11-18/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: 2009. június 18-án 17 óra 30 perckor kezdıdı rendkívüli, nyílt ülésérıl. Magyarpolány Polgármesteri Hivatal Tanácsterme Jelen vannak: Polt

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 2/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 18-án 15.30 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a megválasztott képviselık közül 12 fı jelen van. A rendkívüli ülést megnyitja.

JEGYZİKÖNYV. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a megválasztott képviselık közül 12 fı jelen van. A rendkívüli ülést megnyitja. JEGYZİKÖNYV Készült: A Képviselı-testület 2007. augusztus 15-i rendkívüli ülésérıl. Vecsés, Szent István tér 1. (Kezdés idıpontja: 15 óra) Jelen vannak: Balogh Csongor, Dabasi János, dr. Gerencsér Balázs,

Részletesebben

19/2014. (VI. 26.) TH.

19/2014. (VI. 26.) TH. Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa I/1336/5/214. Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. nyilvános ülésérıl. 2014. április 17.

JEGYZİKÖNYV. nyilvános ülésérıl. 2014. április 17. Ügyszám: 9-31/2014. JEGYZİKÖNYV nyilvános ülésérıl 2014. április 17. Szıc 2014 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános ülésérıl Szıci Mővelıdési Ház Szıc, Kossuth L. u. 41. Az ülés idıpontja: 2014.

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV.50-4/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült 2010. november 18-án 17 óra 10 perctıl kezdıdıen, a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott, Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testülete Kulturális, Oktatási,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Zala megye J E G Y Z İ K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELİ-TESTÜLETEI EGYÜTTES ÜLÉSÉRİL 2011. szeptember 12. Határozatok Tárgykód 32/2011. (IX.12.) számú Kt. Határozat

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: I.B.1941-10/2010. SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Szociális és Egészségügyi

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012. JÚNIUS 27-ÉN TARTOTT

JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012. JÚNIUS 27-ÉN TARTOTT 1 Alap Község Önkormányzata 7011 Alap, Dózsa György utca 31. 25/221-102, 25/220-370 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012. JÚNIUS 27-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI

Részletesebben

M E G H Í V Ó október 18. (kedd) napjára du órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó október 18. (kedd) napjára du órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (4) bekezdése alapján

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 19/2009. (VI.04.) sz. önkormányzati rendelete. Hatályba lépés napja: július 01.

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 19/2009. (VI.04.) sz. önkormányzati rendelete. Hatályba lépés napja: július 01. 1 PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 19/2009. (VI.04.) sz. önkormányzati rendelete Az önkormányzati biztos kirendelésérıl, kirendelése feltételeirıl Hatályba lépés napja: 2009. július 01.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. február 8-án - pénteken - de. 10,00 órakor megtartott r e n d k í v ü l i ülésérıl. A képviselı-testület rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-23/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. december 27-én 8.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA Ikt. szám: IV. 102-6/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése Jogi és Ügyrendi Bizottságának

Részletesebben

M E G H Í V Ó november 18. (csütörtök) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó november 18. (csütörtök) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Hivatal részérıl: Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia

Hivatal részérıl: Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia JEGYZİKÖNYV Készült: Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének a Polgármesteri Hivatal földszinti tanácskozójában 2014. április 23-án megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen voltak: Tóth István Derecskei

Részletesebben

Jegyzıkönyv. a Pénzügyi Bizottság 2010. március 23-án 16 óra 00perckor megtartott nyilvános és rendes, valamint zárt ülésérıl.

Jegyzıkönyv. a Pénzügyi Bizottság 2010. március 23-án 16 óra 00perckor megtartott nyilvános és rendes, valamint zárt ülésérıl. 1 Jegyzıkönyv a Pénzügyi Bizottság 2010. március 23-án 16 óra 00perckor megtartott nyilvános és rendes, valamint zárt ülésérıl. Jelen vannak a Pénzügyi Bizottság részérıl: Varju Zoltán, a Bizottság elnöke,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült 2009. április 23-án 17.00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, Pilis Város Önkormányzata Kulturális, Oktatási, Sport és Ifjúsági Bizottságának megtartott nyilvános

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1 J e g y z ı k ö n y v amely készült 2012. február 6-án, 17 óra 25 perc kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott, Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testülete Szociális és Egészségügyi

Részletesebben

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat Szám: IV.535/2010. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. október 13-án (szerdán) 15 00 órakor a Polgármesteri Hivatal II. emeleti mőszaki tárgyalójában megtartott alakuló ülésérıl.

Részletesebben

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 2-i ülésére

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 2-i ülésére Elıterjesztés sorszáma: 2. Melléklet: 2 db ELİTERJESZTÉS Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 2-i ülésére Tárgy: A Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó

Részletesebben

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának október 26. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának október 26. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl 65/2011. (X. 26.) CsKTT. 16-7726-20/2011 Tárgy: Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Esélyegyenlıségi Helyzetelemzése és Programjának elfogadása A Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa

Részletesebben

M E G H Í V Ó június 12-én (csütörtök) napjára de órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó június 12-én (csütörtök) napjára de órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2008. november 10-én (hétfın) 08 órai kezdettel megtartott rendkívüli Képviselı-testületi ülésérıl Készült: Páty Község Önkormányzat

Részletesebben

Jegyzıkönyv. 1. napirendi pont: Vecsési Ügyfélszolgálati irodaépület létesítése projekt kivitelezıjének kiválasztása

Jegyzıkönyv. 1. napirendi pont: Vecsési Ügyfélszolgálati irodaépület létesítése projekt kivitelezıjének kiválasztása Jegyzıkönyv Készült: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2008. október 28-án megtartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: Dabasi János, dr. Fekete Károly, Hanek Gábor, Jugovics Sándor, Lırincz

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. június 7-én 9 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén jelenlévıkrıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen

Részletesebben

o k t ó b e r á n. m e g t a r t o t t r e n d k í v ü l i n y i l v á n o s ü l é s é r ő l

o k t ó b e r á n. m e g t a r t o t t r e n d k í v ü l i n y i l v á n o s ü l é s é r ő l Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7044 Nagydorog Kossuth L. u. 81. Tel.: 75/ 532-019, Fax: 332-047 e-mail: nagydorogonk@axelero.net J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A G Y D O R O G N A G

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat 2014. február 3-i ülésérıl 3-4/2014. (02. 03.) sz. határozat Készült: A Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testületének

Részletesebben