J e g y z ı k ö n y v

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J e g y z ı k ö n y v"

Átírás

1 1 J e g y z ı k ö n y v amely készült augusztus 19-én 16 óra 40 perckor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, Pilis Város Önkormányzata Szociális és Egészségügyi Bizottságának megtartott nyilvános és rendes ülésérıl. Jelen vannak a Bizottság részérıl: Nagy János, a Bizottság elnöke, Pintér Erzsébet bizottsági tag, Polgárné Czerjak Judit bizottsági tag, Gajdosné Nagy Tímea bizottsági tag, Spieglné Berinszki Zsuzsanna bizottsági tag, Malata Józsefné bizottsági tag, dr. Ecsedi László bizottság tag. A bizottsági ülésrıl igazoltan távol: A bizottsági ülésrıl igazolatlanul távol: -- Állandó tanácskozási joggal meghívottak: dr. Csiki Gábor jegyzı, dr. Ágh Mariann aljegyzı. Eseti tanácskozási joggal meghívottak: Jenei Ivett, az Egészségügyi, Szociális és Gyámügyi Iroda vezetıje. Egyéb: -- A jegyzıkönyvet Bálint Nikolett jegyzıkönyvvezetı vezette és készítette el. A Szociális és Egészségügyi Bizottság augusztus 19-én 16 óra 40 perctıl kezdıdıen megtartotta nyilvános és rendes ülését. Jegyzıkönyv számára a Bizottság elnöke rögzíti, hogy a 7 tagú Bizottság 16 óra 40 perckor 7 fı tag jelenlétével határozatképes. Nagy János bizottsági elnök a bizottsági ülés megnyitását követıen, a nyilvános és rendes ülése kezdetén - indítványozza a Bizottság részére, az alábbiakat: Indítványozza, hogy a Bizottság a mai nyilvános és rendes ülésének Egyebek napirendi pontjai közé vegye fel az alábbi napirendi pontot: 3./ Állásfoglalás, döntéshozatal a Pilis Város Önkormányzata fenntartásában és mőködtetésében álló egészségügyi szakfeladat rendszere (2721 Pilis, Rákóczi u. 40.) keretein belül mőködtetett laboratóriumi asszisztens álláshelyének betöltésére vonatkozó eljárásrend tárgyában. Indítványozza, hogy a Bizottság a mai zárt ülése Egyebek napirendi pontjai közé vegye fel az alábbi napirendi pontokat:

2 1./ Javaslat dr. Bajmóczy Géza, a Pilis 4. számú felnıtt háziorvosi körzet közalkalmazott háziorvosával szemben II. sz. fegyelmi eljárás megindítására. (Zárt ülésen tárgyalandó az Ötv. 12. (4) bekezdés a/ pontja alapján!) 2./ Közbensı tájékoztatás dr. Bajmóczy Géza, a Pilis 4. számú felnıtt háziorvosi körzet közalkalmazott háziorvosával szemben megindított fegyelmi eljárás jelenlegi állásáról. (Zárt ülésen tárgyalandó az Ötv. 12. (4) bekezdés a/ pontja alapján!) Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a Bizottság jelenlévı 7 fı tagja, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül fogadta el a Bizottság augusztus 19-ére meghirdetett, Nagy János bizottsági elnök által indítványozottak szerint, a Bizottság kiegészített nyilvános és rendes, valamint zárt ülése tervezett napirendjét, - amely az alábbi: Z á r t b i z o t t s á g i ü l é s n a p i r e n d j e : 1./ Önkormányzati hatósági ügyek. Elıterjesztı: Nagy János, a Bizottság elnöke N y i l v á n o s b i z o t t s á g i ü l é s n a p i r e n d j e : 1./ Beszámoló az Önkormányzat évi pénzügyi tervének I. félévi teljesítésérıl. Elıterjesztı: Szabó Márton polgármester 2./ Javaslat Pilis Város Önkormányzatának az Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló, a 23/2009.(VIII.05.) számú önkormányzati rendelettel, a 18/2009.(VI.04.) számú önkormányzati rendelettel módosított 6/2009. (III.04.) számú önkormányzati rendelet módosításáról szóló /2009. ( ) sz. önkormányzati rendelete elfogadására és megalkotására. Elıterjesztı: Szabó Márton polgármester 3./ Állásfoglalás, döntéshozatal a Pilis Város Önkormányzata fenntartásában és mőködtetésében álló egészségügyi szakfeladat rendszere (2721 Pilis, Rákóczi u. 40.) keretein belül mőködtetett laboratóriumi asszisztens álláshelyének betöltésére vonatkozó eljárásrend tárgyában. Z á r t b i z o t t s á g i ü l é s n a p i r e n d j e ( f o l y t a t ó l a g o s ) : 1./ Javaslat dr. Bajmóczy Géza, a Pilis 4. számú felnıtt háziorvosi körzet közalkalmazott háziorvosával szemben II. sz. fegyelmi eljárás megindítására. (Zárt ülésen tárgyalandó az Ötv. 12. (4) bekezdés a/ pontja alapján!) 2./ Közbensı tájékoztatás dr. Bajmóczy Géza, a Pilis 4. számú felnıtt háziorvosi körzet közalkalmazott háziorvosával szemben megindított fegyelmi eljárás jelenlegi állásáról. (Zárt ülésen tárgyalandó az Ötv. 12. (4) bekezdés a/ pontja alapján!) A Szociális és Egészségügyi Bizottság augusztus 19-i nyilvános és rendes bizottsági ülésének jegyzıkönyve: 2

3 Nagy János bizottsági elnök rátér a nyilvános és rendes ülés 1.) napirendi pontjának tárgyalására. 1./ Napirendi pont: Beszámoló az Önkormányzat évi pénzügyi tervének I. félévi teljesítésérıl. Elıterjesztı: Szabó Márton polgármester Nagy János bizottsági elnök: felkéri dr. Csiki Gábor jegyzıt, hogy ismertesse a tárgyalandó napirendi pontot, valamint a napirendi pont kidolgozásának és benyújtásának indokait. dr. Csiki Gábor jegyzı: a 236/2009. sz. elıterjesztés részeként elıadja, hogy az Óvodai Intézmény beszámolóján kívül, az anyag teljeskörően elkészült. Ami lényeges, hogy a Pénzügyi Bizottság június havi nyilvános és rendes ülésén már tájékoztattuk a Bizottságot arra vonatkozólag, hogy az Önkormányzat, illetve a Polgármesteri Hivatal likviditási helyzete egyre nehezebb. Az Önkormányzat gazdálkodása az elsı 5 hónapban viszonylag kielégítı volt, de a június hónapban az Önkormányzat ún. likviditási tervében foglaltak már nem voltak tovább tarthatóak, - mivel az Önkormányzat kizárólagos saját bevételei elmaradtak ez eredetileg tervezett szinttıl. Ez annak tudható be, hogy az Önkormányzat év I. félévi beszámolójában van néhány olyan adat, amely helyi, saját bevételek címszón jelentkezik, és ennél látható, hogy annak bevételei jelentısen eltérnek az elızetesen tervezett bevételtıl. Elıadja, hogy a bevételek tekintetében a mőködési bevételeken belül, az intézményi mőködési bevételek 64%-ban teljesültek, ami az idıarányos teljesítéshez képest jó. Azonban a közterület foglalást szükséges kiemelni, mivel mindösszesen 14%-a folyt be a közterület-foglalási díjaknak az eredeti tervhez képest. Ezen nem megfelelı teljesítményük miatt, - a Polgármesteri Hivatal közterület-felügyelıi szóbeli figyelmeztetésben részesültek. A többi elıirányzat tekintetében megállapítható, hogy vagy átlag feletti, vagy pedig az idıarányos bevételhez képest hasonló a realizált bevétel. Itt jelzi, hogy az egészségügyi üzemeltetési hozzájárulás bevétele 44%-os, de mivel bonyolultabbá vált a számítási módozat, ezért gyakorlatilag két hónappal késıbb került kiszámlázásra a tényleges adott hónapban felmerült összeg. A helyi adók tekintetében elıadja, hogy a hátralékok tekintetében egyre kisebb az a rés, amit a hátralékos összegbıl be tud az Önkormányzat szedni. A bírságok, pótlékok esetében örömteli, hogy 79%-a folyt be, sok késedelmi pótlékot szabott ki a Polgármesteri Hivatal vezetése, - és ezek rendre beérkeztek. A támogatások tekintetében elıadja, hogy az Önkormányzat a Magyar Államkincstártól idıarányosan megkapta a kért támogatásokat. A véglegesen átvett pénzeszközöknél tényszámok rögzíthetık, - melyek részben pályázati, részben normatív alapon járó pénzek. Az Önkormányzat kiadásai az elıterjesztés 2. sz. mellékletében találhatóak. Ami kiemelendı, hogy a közhasznú foglalkoztatás, mint forma ugyan létezik, de gyakorlatilag már nem finanszírozza a munkaügyi központ. A közfoglalkoztatási ágazat tekintetében, az eddig realizált kiadás mindösszesen 3%- melynek oka az, hogy április 16. napjától indult ez a foglalkoztatási forma. Látható továbbá, hogy a településen az egészségügyi ellátás szintén jelentıs önkormányzati finanszírozással mőködik. Az oktatási-nevelési intézmények esetében idıarányosnak mondható a finanszírozás. 3

4 A szociális ellátások tekintetében érdekesség, hogy nominál értéken a évi adatokkal megegyezik, azonban az eseti ellátások nıttek, míg a normatív alapon nyújtott ellátások csökkentek. Az Önkormányzat a Gerje-Forrás Nonprofit Kft. mőködetése vonatkozásában június 30. napjáig e Ft összeget finanszírozott ki. A Kft május havi ellátmányát csupán félig, a június havi ellátmányát pedig egyáltalán nem tudta kézhez venni, - emiatt alakult ki a 36% mértékő teljesítés. A Gubányi Károly Általános Iskola tekintetében elıadja, hogy az intézmény finanszírozása 52% mértékő, ami a dologi költségvetési kiadásnemet érintıen az elsı 6 hónap gazdálkodását, a bér-és járulékai tekintetében az elsı 7 hónap gazdálkodását illeti. Jelzi, hogy a Kistérségi Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat pilisi tagintézménye mőködtetése, finanszírozása tekintetében elmaradása volt a települési önkormányzatnak, - mely hiányosságot július hónapban sikerült pótolni (a hátralékok átutalásra kerültek), amelyet azonban a jelen beszámoló értékelése során figyelmen kívül kell hagyni. A Kármán József Város Könyvtár, illetve a Móricz Zsigmond Közösségi Ház gazdálkodása, feladatellátása, valamint a hozzá kapcsolódó pénzügyi teljesítése összességben idıarányosnak, kiegyensúlyozottnak tekinthetı. A Polgármesteri Hivatal vonatkozásában látszik, hogy a dologi kiadások tekintetében több olyan eszköz, gép, berendezés beszerzésére került sor, - amelyre a képviselı-testület év közben kötelezettséget vállalt, de annak forrásáról még nem teljeskörően rendelkezett. Így a Polgármesteri Hivatal fizeti többek között - a most beszerzett Fiat Panda gépjármő elsı félévi részét, valamint gondoskodott 3 db új főkasza beszerzésérıl is. E helyütt jelentkeznek az utcatáblák készítésének és felhelyezésének költségei is. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat esetében látható, hogy a felhasználás, teljesítés nem idıarányos (a gazdálkodás tekintetében az eredetileg tervezett elıirányzat túllépésére került sor), míg a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat elıirányzatainak felhasználása, gazdálkodása tekintetében nincs különösebb probléma. A felhalmozási kiadások esetében látható, hogy a képviselı-testület a költségvetési rendelet módosítása részeként - még nem hagyta utólag jóvá a fogászati berendezések mőködéséhez kapcsolódóan egy db hılégsterilizátor beszerzését. Mindezeken túlmenıen, a Gubányi Károly Általános Iskola területén, egy db felújított kazán beszerelésre, míg további egy db kazán megvásárlásra került. Ugyancsak nem rögzíti a költségvetési rendelet azon tételt, mely szerint a Kávai úti óvoda, illetve a Polgármesteri Hivatal területén 4-4 darabból álló zártláncú megfigyelı kamerarendszer került megvásárlásra, felszerelésre és kiépítésre. A maga részérıl javasolja az elıterjesztés részeként kidolgozott határozati javaslat Bizottság általi elfogadását és támogatását. Nagy János bizottsági elnök: elıadja, az anyag teljeskörő áttanulmányozása során megfigyelhetı volt, a szociális jellegő kiadások területén nem volt jelentısebb változás, akár elıirányzat túllépés esete, ami a polgármester, a Bizottság, valamint a jegyzı gondos és az elmúlt évekhez képest körültekintıbb döntéshozatalaira, annak körülményeire vezethetı vissza. Kéri a Polgármesteri Hivatal jegyzıjét, hogy a Bizottság soron következı ülésére dolgozza ki, külön-külön összegezve a polgármesteri, a jegyzıi, illetve a bizottsági hatáskörben adható eseti vagy rendszeres szociális ellátások, segélyek eredeti illetve módosított elıirányzatait, az év január és augusztus hónapja között már felhasznált összegét, és a jelenleg még rendelkezésre álló összeget. 4

5 Végezetül kérdezi dr. Csiki Gábor jegyzıtıl, hogy a Pilisen létrehozandó szociális otthon, valamint az egyéb, hozzá kapcsolódó kiegészítı beruházások tárgyában érkezett-e a befektetıi, beruházói csoporttól megkeresés? dr. Csiki Gábor jegyzı: válaszában elıadja, egyenlıre semmilyen visszajelzés nem érkezett Pilisen létrehozandó szociális otthon, valamint az egyéb, hozzá kapcsolódó kiegészítı beruházások létrehozása tárgyában. Fontosnak tartja rögzíteni, hogy az Önkormányzat vezetése a befektetés jelzett irányára, és annak tárgyára figyelemmel - nyitott a befektetıi, beruházói csoport irányába. Nagy János bizottsági elnök: megköszöni dr. Csiki Gábor jegyzı részletes tájékoztatását, beszámolóját. Maga részérıl a Képviselı-testületnek elfogadásra javasolja az írásbeli elıterjesztés részeként kidolgozott, az Önkormányzat évi pénzügyi tervének I. félévi teljesítésérıl szóló beszámolója anyagát, Másodsorban megállapítja, hogy a Bizottság tagjainak további kérdésük, javaslatuk, észrevételük a tárgyalandó napirendi ponttal kapcsolatban nem volt. Kéri a Bizottság tagjait, hogy aki a Képviselı-testület számára elfogadásra javasolja a 236/2009. sz. elıterjesztés részeként kidolgozott, az Önkormányzat évi pénzügyi tervének I. félévi teljesítésérıl szóló beszámolója anyagát, valamint a hozzá kapcsolódóan kidolgozott határozati javaslatot, - az kézfeltartással jelezze. A Szociális és Egészségügyi Bizottság 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi határozatot hozta: A Szociális és Egészségügyi Bizottság 312/2009. (VIII.19.) számú határozata: A Szociális és Egészségügyi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselı-testület számára a 236/2009. sz. elıterjesztés részeként kidolgozott határozati javaslatot - az Önkormányzat évi pénzügyi tervének I. félévi teljesítése tárgyában. Felelıs: Nagy János Szociális-és Egészségügyi bizottság elnöke. Határidı: bizottsági döntést követı 5 napon belül. Nagy János bizottsági elnök rátér a nyilvános és rendes ülés 2.) napirendi pontjának tárgyalására. 2./ Napirendi pont: Javaslat Pilis Város Önkormányzatának az Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló, 23/2009.(VIII.05.) számú önkormányzati rendelettel, 18/2009.(VI.04.) számú önkormányzati rendelettel módosított 6/2009. (III.04.) számú önkormányzati rendelet módosításáról szóló /2009. ( ) sz. önkormányzati rendelete elfogadására és megalkotására. Elıterjesztı: Szabó Márton polgármester Nagy János bizottsági elnök: felkéri dr. Csiki Gábor jegyzıt, hogy ismertesse a tárgyalandó napirendi pontot, kidolgozásának, összeállításának és benyújtásának indokait. dr. Csiki Gábor jegyzı: a tárgyalandó napirendi pont keretein belül, a rendelet-tervezethez kapcsolódóan elıadja, hogy a költségvetési rendeletmódosítás a következı elemeket nem foglalja magában. Tájékoztatja a Bizottság tagjait arra vonatkozólag, hogy az Óvodai Intézmény pályázata nem, viszont a Gubányi Károly Általános Iskola pályázata nyert a CÉDE jelő pályázaton. 5

6 Mindezeken túlmenıen, a Gerje-patak és forrásvidéke területén tervezett bölcsıde komplexum építésére, kivitelezésére vonatkozó pályázata, a pályázathoz kapcsolódó több mint 100 millió forint összegő önrészt be kellene emelni a költségvetési rendeletbe, illetve annak támogathatóságáról a Képviselı-testületnek határoznia kellene. Tájékoztatja a Bizottság tagjait arról, hogy az alábbi pályázatok, feladatok, illetve azok összegei kerültek a költségvetési rendeletbe betervezésre: - a Kisléptékő megyei fejlesztésre vonatkozó pályázat e Ft összegő önrésze, - a Gubányi Károly Általános Iskola CÉDE pályázat önrésze e Ft összegben, - a települési útberuházáshoz kapcsolódó padkázási, áteresz építési-kivitelezési munkák e Ft összegő fedezete. A továbbiakban elıadja, hogy nem került betervezésre a Király László kiskunhalasi lakos és neje tulajdonát képezı belterületi ingatlan vásárlásához szükséges pénzügyi fedezet, - mivel a Képviselı-testület múlt havi rendkívüli, zárt ülésén úgy döntött, hogy nem vásárolja meg az ingatlant. Mindezeken túlmenıen a költségvetési rendelet-tervezete nem foglalja magában a főtés korszerősítésére vonatkozólag elkészítendı megvalósíthatósági tanulmányterv készítésének 3 millió forint összegő díját. Kiemeli, hogy az Önkormányzat évi költségvetésében mindösszesen e Ft tartalék áll rendelkezésre. Ebbıl e Ft összegő a képviselıi tiszteletdíj mérséklésbıl képezett céltartalék, valamint e Ft összegő a felhalmozási célú tartalék. Emellett a költségvetési rendelet magában foglal még e Ft összegő, olyan felhalmozási célú pénzügyi keretet, amelynek megvalósításába még nem kezdett bele az Önkormányzat, illetve a Polgármesteri Hivatal. Mindent összesítve, mindösszesen 25 millió forint felhalmozási célú céltartalék áll a Képviselı-testületnek - az idei évben, céljai megvalósításához kapcsolódóan - rendelkezésére. A költségvetési rendelet-tervezet részeként elıadja, hogy a fıfoglalkozásúak esetében az Óvodai Intézménynél, valamint a Gubányi Károly Általános Iskolánál létszámváltozás volt, illetve a létszámváltozásból adódóan az intézményi bér-és annak járulékai tömege is változott. A Kármán József Városi Könyvtár külön pályázaton e Ft érdekeltségnövelı támogatást nyert, amelyet be kellet építeni a rendelet-tervezetébe. A Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat külön pályázaton újabb 52 e Ft összegő támogatást nyert el, - amelyet szintén be kellett építeni a rendelet-tervezetébe. Mindezeken túlmenıen, a költségvetési kiadási oldalát korrigálni szükséges még az OTP Bank Nyrt. által, az Önkormányzat összes hitelével szemben fennálló kamat marzs emelésébıl adódó mérleg változtatásokkal, amely éves szinten 12 millió forint összeget tesz ki. Nagy János bizottsági elnök: maga részérıl javasolja dr. Csiki Gábor jegyzı által szóban elıadott rendeletalkotási javaslatot. Megállapítja, hogy a Bizottság tagjainak további kérdése, javaslata, észrevétele a napirendi ponttal kapcsolatban nem volt. Kéri a Bizottság tagjait, hogy aki elfogadásra javasolja dr. Csiki Gábor jegyzı szóban elıterjesztett rendeletalkotási javaslatát, - az kézfeltartással jelezze. 6

7 A Szociális és Egészségügyi Bizottság 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett, az alábbi határozatot hozta: A Szociális és Egészségügyi Bizottság 313/2009. (VIII.19.) számú határozata: A Szociális és Egészségügyi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselı-testület számára a 237/2009. sz. elıterjesztés részeként kidolgozott rendeletalkotási javaslatot, - Pilis Város Önkormányzatának az Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló, 23/2009.(VIII.05.) számú önkormányzati rendelettel, 18/2009.(VI.04.) számú önkormányzati rendelettel módosított 6/2009. (III.04.) számú önkormányzati rendelet módosításáról szóló /2009. ( ) sz. önkormányzati rendelete elfogadására és megalkotására irányulóan. Felelıs: Nagy János Szociális-és Egészségügyi bizottság elnöke. Határidı: bizottsági döntést követı 5 napon belül. Nagy János bizottsági elnök rátér a nyilvános és rendes ülés 3.) napirendi pontjának tárgyalására. 3./ Napirendi pont: Javaslat a pilisi orvosi rendelı labor asszisztens munkaköri álláshely betöltésének pályáztatására. Nagy János bizottsági elnök: felkéri dr. Csiki Gábor jegyzıt, hogy terjessze elı a tárgyalandó napirendi pontot, kidolgozásának, összeállításának és benyújtásának indokait. dr. Csiki Gábor jegyzı: sajnálattal tájékoztatja a Bizottság tagjait arra vonatkozólag, hogy Lengyelné Laczó Judit laboratóriumi asszisztens augusztus 11. napján váratlan körülmények között elhunyt. A közalkalmazottak jogállásáról szóló, többször módosított évi XXXIII: törvény 25 b.) pontjára tekintettel, - a Polgármesteri Hivatal vezetése nem javasolja az újonnan megüresedı álláshely megpályáztatását, illetve erre vonatkozólag pályázat kiírását. A Hivatal számára rendelkezésre álló, legfrissebb információk szerint jelenleg 3 fı jelentkezı van, melybıl 2 fınek nincs megfelelı végzettsége. Tomán Mónika egészségügyi megbízott álláspontja szerint, az adott, sajnálatos módon megüresedett álláshelyen mindenképpen szakember foglalkoztatása szükséges. A Bizottságnak a jelen ülés keretein belül arról kell döntenie, hogy a települési önkormányzat kiírja-e a pályázatot, vagy sem. Ecsedi László bizottsági tag: tudomása szerint, szóba került Sáska Gáborné nyáregyházi lakos neve az álláshely betöltését illetıen. Maga részérıl elıadja, tekintettel arra, hogy volt szerencséje az illetıvel együtt dolgozni, - rendkívül együttmőködı, jó szakembernek tartja. Javasolja az Önkormányzatnak, illetve a Polgármesteri Hivatalnak az érintett egészségügyi dolgozó, szakember felvételét. Nagy János bizottsági elnök: maga részérıl javasolja, hogy a Polgármesteri Hivatal kizárólag Felhívás jogcímen jelentesse meg a megüresedı álláshelyet, - a helyben szokásos módon. Egyúttal javasolja, hogy a pályáztatás lefolytatására a Bizottság kérje fel Szabó Márton polgármestert. Megállapítja, hogy a Bizottság tagjainak a tárgyalandó napirendi ponthoz kapcsolódóan további észrevételük, hozzászólásuk nem volt. 7

8 Kéri a Bizottság tagjait, hogy aki az általa javasoltakat a napirendi pont keretein belül elfogadja, - az kézfeltartással jelezze. A Szociális és Egészségügyi Bizottság 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett, az alábbi határozatot hozta: A Szociális és Egészségügyi Bizottság 314/2009. (VIII.19.) számú határozata: 1./ A Szociális és Egészségügyi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselı-testület számára, hogy Pilis Város Önkormányzata a pilisi orvosi rendelı labor asszisztensi munkaköri álláshelyének betöltésére ne írjon ki pályázatot. 2./ A Szociális és Egészségügyi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselı-testület számára, hogy Pilis Város Önkormányzata a labor asszisztensi pályázati felhívást augusztus 24. napjától kezdıdıen a Pilisi Kábeltelevízió adásán jelentesse meg. 3./ A Szociális és Egészségügyi Bizottság felkéri elnökén keresztül Pilis Város Önkormányzatának polgármesterét a pályázat lebonyolítására, valamint annak kihirdetésére. Felelıs: Nagy János Szociális-és Egészségügyi bizottság elnöke. Határidı: bizottsági döntést követı 5 napon belül. Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a Bizottság elnöke a Bizottság augusztus 18-i nyilvános és rendes ülését, - további tárgyalandó napirendi pont hiányában augusztus 19-én 17 óra 25 perckor berekeszti. Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a Bizottság elnöke a Bizottság nyilvános és rendes ülését augusztus 19-én 17 óra 25 perckor berekeszti. Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a Bizottság augusztus 19-én, 17 óra 25 perckor zárt ülésen, - 7 fı jelenlétével folytatja tovább munkáját. (A Bizottság zárt ülésének jegyzıkönyve, valamint a Határozatok Tára külön íven szövegezve). Kmf. Bálint Nikolett jegyzıkönyvvezetı Nagy János a Bizottság elnöke 8

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v amely készült 2010. június 09-én 18 óra 00 percre kitőzött, 18 óra 23 perctıl kezdıdıen a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott, Pilis Város Önkormányzata Képviselıtestületének

Részletesebben

H A T Á R O Z A T O K

H A T Á R O Z A T O K H A T Á R O Z A T O K amely készült a Kulturális, Oktatási, Sport és Kommunikációs Bizottság 2014. január 23.-án 17 óra 20 perces kezdettel, a Pilisi Polgármesteri Hivatal (2721 Pilis, Kossuth Lajos út.

Részletesebben

HATÁROZATOK. Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a két Bizottság elnöke a bizottságok rendes, együttes, nyílt valamint zárt ülését 17 óra 50 perckor megnyitják.

HATÁROZATOK. Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a két Bizottság elnöke a bizottságok rendes, együttes, nyílt valamint zárt ülését 17 óra 50 perckor megnyitják. HATÁROZATOK a Településfejlesztési, Városgazdálkodási és Közbiztonsági Bizottság valamint Pénzügyi Bizottság 2013. május 27-én, 17 óra 50 perctıl kezdıdıen megtartott nyilvános és rendes, valamint zárt

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Pilis Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. május 18-án 14 óra 15 perckor megtartott nyilvános és rendes ülésérıl. Jelen vannak: Pilis Város Cigány Kisebbségi

Részletesebben

Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a két Bizottság elnöke a bizottságok rendes, együttes, nyílt valamint zárt ülését 17 óra 10 perckor megnyitják.

Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a két Bizottság elnöke a bizottságok rendes, együttes, nyílt valamint zárt ülését 17 óra 10 perckor megnyitják. HATÁROZATOK a Településfejlesztési, Városgazdálkodási és Közbiztonsági Bizottság, valamint a Pénzügyi Bizottság 2012. október 24-én 17 óra 10 perckor kezdettel megkezdett 17 óra 45 percig, majd 19 óra

Részletesebben

HATÁROZATOK a Pénzügyi Bizottság augusztus 28-án, 17 óra 05 perckor megtartott nyilvános és rendes valamint zárt ülésérıl.

HATÁROZATOK a Pénzügyi Bizottság augusztus 28-án, 17 óra 05 perckor megtartott nyilvános és rendes valamint zárt ülésérıl. HATÁROZATOK a Pénzügyi Bizottság 2012. augusztus 28-án, 17 óra 05 perckor megtartott nyilvános és rendes valamint zárt ülésérıl. Az Önkormányzat Képviselı-testülete Pénzügyi Bizottsága 2012. augusztus

Részletesebben

Jegyzıkönyv. a Pénzügyi Bizottság március 6-án, 17 óra 15 perctıl kezdıdıen megtartott nyilvános és rendkívüli ezt követıen zárt ülésérıl.

Jegyzıkönyv. a Pénzügyi Bizottság március 6-án, 17 óra 15 perctıl kezdıdıen megtartott nyilvános és rendkívüli ezt követıen zárt ülésérıl. 1 Jegyzıkönyv a Pénzügyi Bizottság 2012. március 6-án, 17 óra 15 perctıl kezdıdıen megtartott nyilvános és rendkívüli ezt követıen zárt ülésérıl. Jelen vannak a Pénzügyi Bizottság részérıl: Varju Zoltán

Részletesebben

19/2014. (VI. 26.) TH.

19/2014. (VI. 26.) TH. Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa I/1336/5/214. Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének október 08-án 19 óra 00 perc kezdettel megtartott rendkívüli, nyílt ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének október 08-án 19 óra 00 perc kezdettel megtartott rendkívüli, nyílt ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. október 08-án 19 óra 00 perc kezdettel megtartott rendkívüli, nyílt ülésérıl. Jelen vannak: - Szabó Márton polgármester, - dr. Csiki Gábor

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 1 J E G Y Z İ K Ö N Y V Pilis Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. február 11-én 14.30 órai kezdettel megtartott nyilvános és rendes ülésérıl. Jelen vannak: Pilis Város Szlovák

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1 J e g y z ı k ö n y v amely készült 2009. október 19-én 18 óra 00 perckor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, Pilis Város Önkormányzata Kommunikációs, Regionális és Európai Uniós Bizottságának megtartott

Részletesebben

NYILVÁNOS ÉS RENDKÍVÜLI ÜLÉS ANYAGA! JEGYZİKÖNYV

NYILVÁNOS ÉS RENDKÍVÜLI ÜLÉS ANYAGA! JEGYZİKÖNYV NYILVÁNOS ÉS RENDKÍVÜLI ÜLÉS ANYAGA! JEGYZİKÖNYV Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. március 13-án 16 óra 20 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2012. június 12.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2012. június 12. Ügyszám: 114-28/2012. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl 2012. június 12. Nyirád 2012 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének július 28-án 17 óra 05 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendkívüli ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének július 28-án 17 óra 05 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendkívüli ülésérıl. NYILVÁNOS ÜLÉS ANYAGA! JEGYZİKÖNYV Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. július 28-án 17 óra 05 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: - Szabó Márton

Részletesebben

4./ Beszámoló Pilis Város Önkormányzata évi Helyi Közfoglalkoztatási Tervének végrehajtásáról.

4./ Beszámoló Pilis Város Önkormányzata évi Helyi Közfoglalkoztatási Tervének végrehajtásáról. HATÁROZATOK amely készült a Településfejlesztési,Városgazdálkodási és Közbiztonsági Bizottság 2012. január 23-án 17 óra 05 perctıl kezdıdıen megtartott nyilvános és rendes valamint zárt ülésérıl. Az Önkormányzat

Részletesebben

HATÁROZATOK a Pénzügyi Bizottság május 30-án, 17 óra 15 perckor megtartott nyilvános és rendes valamint zárt ülésérıl.

HATÁROZATOK a Pénzügyi Bizottság május 30-án, 17 óra 15 perckor megtartott nyilvános és rendes valamint zárt ülésérıl. HATÁROZATOK a Pénzügyi Bizottság 2012. május 30-án, 17 óra 15 perckor megtartott nyilvános és rendes valamint zárt ülésérıl. Az Önkormányzat Képviselı-testülete Pénzügyi Bizottsága 2012. május 30-án megtartotta

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Magyargécben a Községi Önkormányzat Képviselı-testületének, valamint az Önkormányzat Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságának 2011. november 29-i együttes ülésérıl. Jelen vannak:

Részletesebben

SZAJLA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT TERPES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V E február 15.

SZAJLA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT TERPES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V E február 15. 1 SZAJLA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT TERPES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V E 2010. február 15. Határozat száma 1/2010.(II.15.) Tárgy Az intézményi társulásban mőködtetett Mákvirág

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. június 24-én 16 óra 20 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendes ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. június 24-én 16 óra 20 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendes ülésérıl. NYILVÁNOS ÜLÉS ANYAGA! JEGYZİKÖNYV Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. június 24-én 16 óra 20 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendes ülésérıl. Jelen vannak: - Szabó Márton polgármester,

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének. 8/2007. (IV.05.) sz. önkormányzati rendelete

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének. 8/2007. (IV.05.) sz. önkormányzati rendelete PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének 8/2007. (IV.05.) sz. önkormányzati rendelete Pilis Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló, a 23/2006.

Részletesebben

PILIS VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 2721 Pilis Kossuth L. u. 47. Tel.: , fax:

PILIS VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 2721 Pilis Kossuth L. u. 47. Tel.: , fax: PILIS VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 2721 Pilis Kossuth L. u. 47. Tel.: 29-498-142, fax: 29-696-320 E-mail: hivatal@pilis.hu Szám: 1015-5/2012. M E G H Í V Ó Tisztelettel meghívom Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. június 7-én 9 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén jelenlévıkrıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1 J e g y z ı k ö n y v amely készült 2009. szeptember 14-én 17 óra 10 perctıl kezdıdıen a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, Pilis Város Önkormányzata Kommunikációs, Regionális és Európai Uniós Bizottságának

Részletesebben

62/2011. számú elıterjesztés

62/2011. számú elıterjesztés 62/2011. számú elıterjesztés A határozati javaslat elfogadásához a Képviselı-testület Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló, többször módosított 7/2006. (IV.14.) sz. önkormányzati rendelet 28. (7)

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat 2014. február 3-i ülésérıl 3-4/2014. (02. 03.) sz. határozat Készült: A Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testületének

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének szeptember 15-én 17 óra 00 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendkívüli

JEGYZİKÖNYV Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének szeptember 15-én 17 óra 00 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendkívüli JEGYZİKÖNYV Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. szeptember 15-én 17 óra 00 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: - Mala Ferenc alpolgármester, - dr.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Egyéb: - Földesiné Töpper Ilona, a TOPIL Bt. képviseletében, - Tamás Miklós, az OTP Hungaro Projekt képviseletében.

JEGYZİKÖNYV. Egyéb: - Földesiné Töpper Ilona, a TOPIL Bt. képviseletében, - Tamás Miklós, az OTP Hungaro Projekt képviseletében. JEGYZİKÖNYV Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. szeptember 03-án 17 óra 00 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: - Szabó Márton polgármester, - dr.

Részletesebben

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat Szám: IV.535/2010. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. október 13-án (szerdán) 15 00 órakor a Polgármesteri Hivatal II. emeleti mőszaki tárgyalójában megtartott alakuló ülésérıl.

Részletesebben

JEGYZİKÖNY. Igazoltan távol: - Gajdosné Nagy Tímea képviselı, - Nagy János képviselı. Igazolatlanul távol: -

JEGYZİKÖNY. Igazoltan távol: - Gajdosné Nagy Tímea képviselı, - Nagy János képviselı. Igazolatlanul távol: - JEGYZİKÖNY amely készült Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. március 11-én, a Pilisi Polgármesteri Hivatal (2721 Pilis, Kossuth Lajos út 47.) tanácstermében 17 óra 15 perces kezdettel

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1 J e g y z ı k ö n y v amely készült 2008. december 10-én 18 óra 10 perckor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, Pilis Város Önkormányzata Szociális és Egészségügyi Bizottságának megtartott nyilvános

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: 8/2012. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. április 3-án (kedden) 16.00 órai kezdettel a

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Zala megye J E G Y Z İ K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELİ-TESTÜLETEI EGYÜTTES ÜLÉSÉRİL 2011. szeptember 12. Határozatok Tárgykód 32/2011. (IX.12.) számú Kt. Határozat

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v készült 2008. július 29-én 17 óra 30 perckor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, Pilis Város Önkormányzata Településfejlesztési és Városgazdálkodási Bizottságának, valamint Pénzügyi

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1 J e g y z ı k ö n y v amely készült 2009. március 16-án 17.00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, Pilis Város Önkormányzata Kommunikációs, Regionális és Európai Uniós Bizottságának megtartott

Részletesebben

M E G H Í V Ó október 30. (péntek) napjára 7.30 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó október 30. (péntek) napjára 7.30 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2013. február 14.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2013. február 14. Ügyszám: 289-8/2013. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl 2013. február 14. Nyirád 2013 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község

Részletesebben

Jegyzıkönyv. 2.) Elıterjesztés az Olaszliszkai Közétkeztetési Intézmény alapító okirata felülvizsgálatára. Elıterjesztı: körjegyzı

Jegyzıkönyv. 2.) Elıterjesztés az Olaszliszkai Közétkeztetési Intézmény alapító okirata felülvizsgálatára. Elıterjesztı: körjegyzı Jegyzıkönyv Készült: Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2009. május 27-én 17 órakor a körjegyzıség székhelyén megtartott nyílt képviselıtestületi ülésérıl. Jelen vannak: a jelenléti

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános, rendkívüli ülésérıl december 2.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános, rendkívüli ülésérıl december 2. Ügyszám: 15-147/2010. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános, rendkívüli ülésérıl 2010. december 2. Nyirád 2010 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község Önkormányzata

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. november 26-ai ü l é s é r e

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. november 26-ai ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1817/2009. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. november 26-ai ü l é s é r e Tárgy: Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1 J e g y z ı k ö n y v amely készült 2008. december 09-én 17.00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, Pilis Város Önkormányzata Közbiztonsági és Bőnmegelızési Bizottságának megtartott nyilvános

Részletesebben

PILIS VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 2721 Pilis Kossuth L. u. 47. Tel.: , fax: M E G H Í V Ó

PILIS VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 2721 Pilis Kossuth L. u. 47. Tel.: , fax: M E G H Í V Ó PILIS VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 2721 Pilis Kossuth L. u. 47. Tel.: 29-498-142, fax: 29-696-320 E-mail: hivatal@pilis.hu Szám: 1159-20/2011. M E G H Í V Ó Tisztelettel meghívom Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

Jegyzıkönyv. 1. napirendi pont: Vecsési Ügyfélszolgálati irodaépület létesítése projekt kivitelezıjének kiválasztása

Jegyzıkönyv. 1. napirendi pont: Vecsési Ügyfélszolgálati irodaépület létesítése projekt kivitelezıjének kiválasztása Jegyzıkönyv Készült: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2008. október 28-án megtartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: Dabasi János, dr. Fekete Károly, Hanek Gábor, Jugovics Sándor, Lırincz

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v amely készült a Kulturális, Oktatási, Sport és Kommunikációs Bizottság, valamint a Szociális és Egészségügyi Bizottság 2014. március 06.-án 17 óra 00 perctıl kezdıdıen, a Pilisi Polgármesteri

Részletesebben

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str. 69-71.

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str. 69-71. Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str. 69-71. Ikt.szám: IV. 191-4/2013. JEGYZİKÖNYV amely készült 2013. augusztus 6-án (kedden) 15

Részletesebben

BIZOTTSÁGI ELİTERJESZTÉS 147/2010. számú elıterjesztés

BIZOTTSÁGI ELİTERJESZTÉS 147/2010. számú elıterjesztés BIZOTTSÁGI ELİTERJESZTÉS 147/2010. számú elıterjesztés A határozati javaslat elfogadásához a Képviselı-testület Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló, többször módosított 7/2006. (IV.14.) sz. önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Pilis Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. szeptember 10-én 15 óra 30 perckor megtartott nyilvános és rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: Pilis Város Cigány

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének június 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének június 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jegyzıkönyv Készült: 2012. június 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen vannak:pálmai József korelnök Csonka József Dr. Pálinkási Csaba Bartók László képviselık Dr. Szabó Attila jegyzı Jegyzıkönyvvezetı:

Részletesebben

308/2011. számú elıterjesztés

308/2011. számú elıterjesztés 308/2011. számú elıterjesztés Az I. sz. vagy II. sz. határozati javaslat elfogadásához a Képviselı-testület Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2011. (IV.04.) sz. önkormányzati rendelet 36.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. nyilvános ülésérıl. 2014. április 17.

JEGYZİKÖNYV. nyilvános ülésérıl. 2014. április 17. Ügyszám: 9-31/2014. JEGYZİKÖNYV nyilvános ülésérıl 2014. április 17. Szıc 2014 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános ülésérıl Szıci Mővelıdési Ház Szıc, Kossuth L. u. 41. Az ülés idıpontja: 2014.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-4/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. február 3-án 9.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1 J e g y z ı k ö n y v amely készült 2012. szeptember 19-én, 17 óra 30 perc kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott, Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testülete Szociális és Egészségügyi

Részletesebben

Simon Roland képviselı távolmaradása okát elıre jelezte.

Simon Roland képviselı távolmaradása okát elıre jelezte. 1 TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT SÜMEGPRÁGA 8351 SÜMEGPRÁGA, RÁKÓCZI U. 17. T: 87/350-587, Fax:87/550-038. Szám: 39-1/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2010. január 13-án 17,00 órakor kezdıdött nyilvános ülésérıl.

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU MEGHÍVÓ Dorog Város Képviselı-testületének 2010. április 9-én (péntek)

Részletesebben

HATÁROZATOK a Közbiztonsági és Bőnmegelızési Bizottság április 20-án 17 óra 00 perckor megtartott nyilvános és rendes valamint zárt ülésérıl.

HATÁROZATOK a Közbiztonsági és Bőnmegelızési Bizottság április 20-án 17 óra 00 perckor megtartott nyilvános és rendes valamint zárt ülésérıl. 1 HATÁROZATOK a Közbiztonsági és Bőnmegelızési Bizottság 2010. április 20-án 17 óra 00 perckor megtartott nyilvános és rendes valamint zárt ülésérıl. A Közbiztonsági és Bőnmegelızési Bizottság 2010. április

Részletesebben

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE KIVONAT

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE KIVONAT LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE KIVONAT LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. ÁPRILIS 26-ÁN MEGTARTOTT SOROS ÜLÉSÉNEK JEGYZİKÖNYVÉBİL B4 8/2011. (IV.26.) Ör. számú

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1 J e g y z ı k ö n y v amely készült 2011. május 18-án, 16 óra 48 perc kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott, Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testülete Szociális és Egészségügyi

Részletesebben

o k t ó b e r á n. m e g t a r t o t t r e n d k í v ü l i n y i l v á n o s ü l é s é r ő l

o k t ó b e r á n. m e g t a r t o t t r e n d k í v ü l i n y i l v á n o s ü l é s é r ő l Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7044 Nagydorog Kossuth L. u. 81. Tel.: 75/ 532-019, Fax: 332-047 e-mail: nagydorogonk@axelero.net J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A G Y D O R O G N A G

Részletesebben

A Mezıgazdasági és Gazdaságfejlesztési Bizottság ülésérıl készült jegyzıkönyv május 30.

A Mezıgazdasági és Gazdaságfejlesztési Bizottság ülésérıl készült jegyzıkönyv május 30. Lajosmizse Város Önkormányzat Mezıgazdasági és Gazdaságfejlesztési Bizottsága I/1209/18/2012. A Mezıgazdasági és Gazdaságfejlesztési Bizottság ülésérıl készült jegyzıkönyv 2012. május 30. Az ülésen hozott

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének november 28-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének november 28-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/218-31/2011. JEGYZİKÖNYV 2011. november 28-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26. Méreg János alpolgármester,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Pilis Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. november 10-én, 15 óra 10 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendes ülésérıl. Jelen vannak: Pilis Város

Részletesebben

117/2014. SZ. ET. A 10/2014.(III.14.) sz. költségvetési rendelet felülvizsgálatáról

117/2014. SZ. ET. A 10/2014.(III.14.) sz. költségvetési rendelet felülvizsgálatáról 117/2014. SZ. ET. A 10/2014.(III.14.) sz. költségvetési rendelet felülvizsgálatáról 1. Előterjesztő megnevezése, szavazati arány, nyilvánosság (aláírás 1. pont): Előterjesztő Szavazati arány Nyilvánosság

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. július 11-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. július 11-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/38-18/2012. JEGYZİKÖNYV 2012. július 11-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterem 8130 Enying, Kossuth u. 26. Pıdör Gyula polgármester,

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: I.B.1941-10/2010. SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Szociális és Egészségügyi

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Pilis Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. március 20-án 14 óra 00 perckor megtartott nyilvános és rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: Pilis Város Roma

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Iktatószám: I.B.1915-12/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Szociális és Egészségügyi Bizottsága 2010.10.25-én 14.00 órakor a Polgármesteri Hivatal I. emeleti

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat POLGÁRMESTERÉTİL 3. Száma: 9214-42011.

Hajdúnánás Városi Önkormányzat POLGÁRMESTERÉTİL 3. Száma: 9214-42011. Hajdúnánás Városi Önkormányzat POLGÁRMESTERÉTİL 3. Száma: 9214-42011. Elıkészítık: Kiss György Közgazdasági Iroda irodavezetıje, Pálócziné Tóth Mária költségvetési csoportvezetı Az elıterjesztés törvényességi

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1 J e g y z ı k ö n y v amely készült 2009. november 16-án 17 óra 10 perckor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, Pilis Város Önkormányzata Kommunikációs, Regionális és Európai Uniós Bizottságának megtartott

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Iktatószám: I.B.1941-13/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Egészségügyi Bizottsága 2010.12.14-én 14 órakor a Polgármesteri Hivatal I. emeleti Házasságkötı termében megtartott nyílt ülésérıl Jelen

Részletesebben

28/2003. (III.12.) sz. önk. h a t á r o z a t

28/2003. (III.12.) sz. önk. h a t á r o z a t 28/2003. (III.12.) sz. önk. h a t á r o z a t az Európai Uniós, Regionális Bizottság elıterjesztése az EU-s Hozományra vonatkozóan c. elıterjesztést zárt ülésen tárgyalja, mivel annak nyilvános ülésen

Részletesebben

E l ı t e r j e s z t é s

E l ı t e r j e s z t é s Kéthely Község Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 8713 Kéthely, Ady Endre u. 1. Ügyiratszám: 1109/2015. 2. számú elıterjesztés E l ı t e r j e s z t é s az Önkormányzat 2014. évi költségvetését megállapító

Részletesebben

JEGYZİKÖNY. Igazoltan távol:- Igazolatlanul távol: - Állandó tanácskozási joggal meghívottak: -

JEGYZİKÖNY. Igazoltan távol:- Igazolatlanul távol: - Állandó tanácskozási joggal meghívottak: - JEGYZİKÖNY amely készült Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. november 27-én, a Pilisi Polgármesteri Hivatal (2721 Pilis, Kossuth Lajos út 47.) tanácstermében 17 óra 20 perces kezdettel

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült 2006. szeptember 13-án, 17 óra 25 perckor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, Pilis Város Önkormányzata Szociális és Egészségügyi Bizottságának megtartott nyilvános ülésérıl

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1 J e g y z ı k ö n y v amely készült 2012. február 6-án, 17 óra 25 perc kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott, Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testülete Szociális és Egészségügyi

Részletesebben

Távolmaradt: Horváth István polgármester, Halmai Gáborné, Máté Péter, dr. Tóth Csaba Attila képviselık

Távolmaradt: Horváth István polgármester, Halmai Gáborné, Máté Péter, dr. Tóth Csaba Attila képviselık Szám: IV. 170-15/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2011. október 19-én (szerdán) 8 óra 20 perckor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott rendkívüli

Részletesebben

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8624 Balatonszárszó, Hısök tere l. Ügyiratszám: /2011

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8624 Balatonszárszó, Hısök tere l. Ügyiratszám: /2011 Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8624 Balatonszárszó, Hısök tere l. Ügyiratszám: 307-15 /2011 JEGYZİKÖNYV a Képviselı-testület 2011. június 6-án tartott rendkívüli ülésérıl

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 9/2015.(IV.30.) rendelete

Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 9/2015.(IV.30.) rendelete Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének 9/2015.(IV.30.) rendelete Kéthely Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetését megállapító 2/2014.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Kéthely

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 11/2008. (II.13.) kt. határozat: A 2008. február 13-ai ülés napirendjének elfogadása. 12/2008. (II.13.)

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1 J e g y z ı k ö n y v amely készült 2012. január 18-án, 17 óra 00 perc kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott, Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testülete Szociális és Egészségügyi

Részletesebben

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi Str. 69-71.

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi Str. 69-71. Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi Str. 69-71. Elıterjesztés a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2014. december 9-i ülésére

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1 J e g y z ı k ö n y v amely készült 2011. június 22-én, 16 óra 45 perc kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott, Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testülete Szociális és Egészségügyi

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV. 23-10/2008. JEGYZİKÖNYV amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése Pénzügyi Bizottságának 2008. augusztus 7-én 9

Részletesebben

2./ Javaslat Pilis Város Önkormányzata Sportkoncepciójának felülvizsgálatára. Előterjesztő: Simó Gáborné polgármester

2./ Javaslat Pilis Város Önkormányzata Sportkoncepciójának felülvizsgálatára. Előterjesztő: Simó Gáborné polgármester HATÁROZATOK amely készült a Fejlesztési Bizottság 2015. augusztus 24.-én 17 óra 00 perctől kezdődően, a Pilisi Polgármesteri Hivatal tanácstermében (2721, Pilis, Kossuth Lajos út 47.) megtartott nyilvános

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2014. szeptember 10 - i nyilvános testületi ülésére a 7. sz. napirendi ponthoz Tárgy: Feladat ellátási szerzıdés

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1 J e g y z ı k ö n y v amely készült 2011. január 19-én, 17 óra 15 perc kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott, Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testülete Szociális és Egészségügyi

Részletesebben

Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testületének az 3/2011.(III.04.)számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetésérıl

Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testületének az 3/2011.(III.04.)számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetésérıl 1 Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testületének az 3/2011.(III.04.)számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetésérıl Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az államháztartásról

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: I.B. 1089-3/2015. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Szociális és Egészségügyi

Részletesebben

Rendkívüli Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve október 20.

Rendkívüli Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve október 20. Lajosmizse Város Önkormányzata Rendkívüli Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. október 20. Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 153/2011. (X. 20.) ÖH Támogatás kérése a LEADER egészségügyi

Részletesebben

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 2-i ülésére

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 2-i ülésére Elıterjesztés sorszáma: 2. Melléklet: 2 db ELİTERJESZTÉS Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 2-i ülésére Tárgy: A Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó

Részletesebben

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsának február 11-i ülésére

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsának február 11-i ülésére Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 11-i ülésére Tárgy: Javaslat a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV. 110-17/2012. SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA JEGYZİKÖNYV Amely készült Közgyőlése Humán Bizottságának 2012. december 27-én 9 órakor a Polgármesteri

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 5. /2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 27-én (szerdán) 15: 00 órakor tartott

Részletesebben

3./ Tájékoztatás az Egészségházban dolgozó közalkalmazottak és vállalkozó orvosok évi szakmai feladatállásáról, működéséről.

3./ Tájékoztatás az Egészségházban dolgozó közalkalmazottak és vállalkozó orvosok évi szakmai feladatállásáról, működéséről. HATÁROZATOK amely készült, a Szociális és Egészségügyi Bizottság 2015. január 21-én (szerda) 17 óra 00 perctől kezdődően, a Pilisi Polgármesteri Hivatal (2721 Pilis, Kossuth Lajos út 47.) tanácstermében

Részletesebben

A bizottság üléséről igazoltan távol: Malik Mihályné bizottsági tag

A bizottság üléséről igazoltan távol: Malik Mihályné bizottsági tag J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült a Szociális és Egészségügyi Bizottság, valamint az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 2016. május 18-án 17 óra 00 perces kezdettel, a Pilisi Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

GESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE 5/2010. (II. 17.) KT. SZ. RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLT- SÉGVETÉSÉRİL

GESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE 5/2010. (II. 17.) KT. SZ. RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLT- SÉGVETÉSÉRİL GESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE 5/2010. (II. 17.) KT. SZ. RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLT- SÉGVETÉSÉRİL Geszt Község Önkormányzatának Képviselı-testülete - az államháztartásról

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-12/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. július 10-én 14.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. E l ı t e r j e s z t é s

Kéthely Község Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. E l ı t e r j e s z t é s 1 3. számú elıterjesztés Kéthely Község Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. Ügyiratszám: 1722/2015. E l ı t e r j e s z t é s az Önkormányzat 2015. évi költségvetését megállapító

Részletesebben

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 29-i ülésére

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 29-i ülésére 2. Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 29-i ülésére Tárgy: I. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének /2015. (.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁG ÉVI NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁG ÉVI NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI 1 SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁG 2009. ÉVI NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI A Szociális és Egészségügyi Bizottság 51/2009. (I. 21.) számú határozata: A Szociális és Egészségügyi Bizottság úgy dönt, hogy elfogadja

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Dóc Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. október 10-én megtartott rendkívüli nyílt ülésérıl T a r t a l o m j e g y z é k Dóc Községi Önkormányzat Képviselı-testületének

Részletesebben

Bózsva község Önkormányzatának 1 /2011. (II. 15 ) számú rendelete az önkormányzat évi költségvetésérıl

Bózsva község Önkormányzatának 1 /2011. (II. 15 ) számú rendelete az önkormányzat évi költségvetésérıl Bózsva község Önkormányzatának 1 /2011. (II. 15 ) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl Bózsva Községi önkormányzat képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben